Trận chiến giữa dê con và gà trống

Chúng luôn thân thiết với nhau và thường làm vậy. Tuy xung đột nhưng không con nào hại con nào.

Khoa học 8/31/2020 12:12:02 PM