Bầu cử Tổng Thống Mỹ 2020: Số lượng phiếu bầu qua thư cao đột biến

Các chuyên gia thông báo: Người dân Mỹ có thể nhận được kết quả bầu cử Tổng thống muộn hơn đêm thứ Ba ngày 3/11. Nguyên nhân chủ yếu là vì hàng triệu người Mỹ đã quyết định bỏ phiếu qua bưu điện, thay vì đến trực tiếp điểm bỏ phiếu, khiến công tác kiểm phiếu tốn thời gian hơn.

Đối ngoại 11/3/2020 2:00:49 PM