Thứ Năm, 06/05/2021, 09:13 (GMT+7) | Điểm tin:

Chủ hộ có quyền gì trong Luật Cư trú mới?

Thứ Ba, 13/04/2021, 09:06 (GMT+7)
Việt Báo Luật Cư trú 2020 được ban hành ngày 13/11/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2021, đã bổ sung nhiều quy định mới đáng chú ý về cư trú; trong đó có quy định tại Điều 10 về xác định "chủ hộ" như sau:

Chủ hộ có trách nhiệm tạo điều kiện hướng dẫn thành viên, hộ gia đình thực hiện quy định về đăng ký, quản lý cư trú và những nội dung khác theo quy định.

Ngoài ra, chủ hộ còn có trách nhiệm thông báo với cơ quan đăng ký cư trú về việc gia đình có thành viên thuộc trường hợp quy định.

Ảnh minh họa: Internet

Thành viên hộ gia đình có quyền và nghĩa vụ thống nhất đề cử chủ hộ trong đó:

- Chủ hộ là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ do các thành viên hộ gia đình thống nhất đề cử;

- Trường hợp hộ gia đình không có người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ thì chủ hộ là người được các thành viên hộ gia đình thống nhất đề cử;

- Trường hợp các thành viên hộ gia đình không đề cử được thì chủ hộ là thành viên hộ gia đình sẽ do Tòa án quyết định;

- Trường hợp hộ gia đình chỉ có một người thì người đó là chủ hộ.