Thí điểm giao quyền cho người đứng đầu bổ nhiệm cán bộ, miễn nhiệm cấp dưới

09/12/2021, 18:33

Trung ương thực hiện thí điểm giao quyền cho người đứng đầu bổ nhiệm cán bộ trong quy hoạch, miễn nhiệm đối với cấp dưới trực tiếp và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Ngày 9/12, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện kết luận và quy định của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo hình thức trực tuyến.

Chủ trì, phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ tinh thần mới, nội dung mới về xây dựng, chỉnh đốn Đảng của kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII. Một trong bốn điểm đáng chú ý là đã bổ sung, làm rõ, đồng bộ và sắc bén hơn một số nhiệm vụ, biện pháp thời gian tới.

Theo Tổng Bí thư, bên cạnh kế thừa, bổ sung, làm rõ hơn và yêu cầu phải tiến hành đồng bộ, quyết liệt hơn nữa nhiều công việc cụ thể, thiết thực, tập trung vào 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp mà Hội nghị Trung ương 4 khóa XII đã đề ra, Trung ương đã bổ sung, nhấn mạnh thêm nhóm nhiệm vụ, giải pháp về "tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

Thí điểm giao quyền cho người đứng đầu bổ nhiệm cán bộ, miễn nhiệm cấp dưới - 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị (Ảnh: Quốc Chính).

Cùng với đó, bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; quán triệt sâu sắc vai trò của công tác cán bộ là "then chốt của then chốt", có ý nghĩa quyết định mọi thành công của cách mạng nước ta, cả trước mắt và lâu dài.

"Cán bộ dù ở vị trí nào cũng phải luôn luôn có ý thức đầy đủ về trách nhiệm của mình, làm "đúng vai, thuộc bài", thật sự có chất lượng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tin yêu, quý trọng", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Trung ương nêu rõ, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy dân chủ gắn liền với tăng cường trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu trong công tác cán bộ. Tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ một cách thực chất và hiệu quả; bảo đảm đúng quy định, quy trình, công tâm, khách quan, chặt chẽ, thận trọng trong từng khâu của công tác cán bộ.

"Không để lọt những người không đủ tiêu chuẩn, có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư cho biết, điểm đáng chú ý là Trung ương đã quyết định thực hiện thí điểm một số chủ trương như: Người đứng đầu được lựa chọn, giới thiệu và phải chịu trách nhiệm về việc giới thiệu cán bộ trong quy hoạch để thực hiện quy trình bầu cử, bổ nhiệm cấp phó của mình; bí thư cấp ủy giới thiệu để bầu ủy viên ban thường vụ và phải chịu trách nhiệm về việc giới thiệu của mình.

Trung ương giao quyền cho người đứng đầu bổ nhiệm cán bộ trong quy hoạch, miễn nhiệm đối với cấp dưới trực tiếp và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Tổng kết việc thí điểm thi tuyển, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp vụ, sở, phòng...

Cùng với đó là việc kịp thời miễn nhiệm, cho từ chức, thay thế những cán bộ năng lực hạn chế, uy tín thấp, mắc sai phạm mà không chờ đến hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm. Tuyệt đối chống tư tưởng cục bộ, bè phái, lợi ích nhóm, tiêu cực.

Đồng thời, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ. Chủ động phát hiện nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ 2025 - 2030 và chuẩn bị cho các nhiệm kỳ tiếp theo, bảo đảm tính kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển theo hướng nâng cao chất lượng, bảo đảm số lượng và cơ cấu hợp lý.

Tổng Bí thư nêu rõ, công tác luân chuyển cán bộ phải phù hợp với chức danh quy hoạch; bảo đảm cân đối, hài hòa giữa luân chuyển cán bộ với phát triển nguồn cán bộ tại chỗ; luân chuyển ngang và dọc, luân chuyển cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội sang các lĩnh vực khác, và ngược lại; tăng cường cán bộ có bản lĩnh, trình độ, năng lực cho địa bàn trọng điểm, lĩnh vực khó khăn, phức tạp; khắc phục tình trạng khép kín trong công tác cán bộ.

Tổng Bí thư cũng biết, sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương bố trí chức danh lãnh đạo chủ chốt không phải là người địa phương.

Quang Phong

Bài liên quan
  Nổi bật Việt báo
  Đừng bỏ lỡ
  Mới nhất
  POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
  Thí điểm giao quyền cho người đứng đầu bổ nhiệm cán bộ, miễn nhiệm cấp dưới
  vietnam.vn