Gói Icon và tùy biến giao diện

  1. Athena Dark Icon Pack - Dark Squircle Icons $1.99 -> $0.99; Hết hạn trong 1 ngày nữa
  2. Athena Icon Pack - Squircle Icons $1.99 -> $0.99; Hết hạn trong 4 ngày nữa
  3. Hera Icon Pack - Circle Icons  $1.99 -> $0.99; Hết hạn trong 4 ngày nữa
  4. Unusual Wallpapers $1.99 -> $0.99; Hết hạn trong 5 ngày nữa
  5. Crispy 3D - Icon Pack $2.49 -> $1.19; Hết hạn trong 6 ngày nữa
  6. Oxigen Square - Icon Pack $2.49 -> $0.99; Hết hạn trong 6 ngày nữa
  7. Pixel Ring - Icon Pack $1.99 -> $0.99; Hết hạn trong 6 ngày nữa
  8. CRiOS Carbon - Icon Pack $2.49 -> $0.99; Hết hạn trong 7 ngày nữa
  9. One UI Fluo - Icon Pack $2.49 -> $0.99; Hết hạn trong 7 ngày nữa