Kho bạc Nhà nước cắt giảm 44 vị trí lãnh đạo

Kho bạc Nhà nước cắt giảm 44 vị trí lãnh đạo

Hệ thống Kho bạc Nhà nước sẽ giảm thêm được 22 Kho bạc Nhà nước cấp huyện và sẽ giảm trên 44 vị trí lãnh đạo (Giám đốc, Phó Giám đốc) và 22 kế toán trưởng Kho bạc Nhà nước cấp huyện.