UBND TP Hồ Chí Minh vừa phát đi Công văn 1553/UBND-VX về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 19 của Thủ tướng và kết luận của Văn phòng Chính phủ về các b ...