Thái Bình: Thu hơn 1,1 tỷ đồng phí BVMT từ nước thải công nghiệp

Thiên nhiên - Môi trường - Ngày đăng : 09:01, 16/03/2022

Thời gian qua, Sở TN&MT Thái Bình đẩy mạnh thực hiện thu phí bảo vệ môi trường (BVMT) đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn, góp phần nâng cao ý thức BVMT của các đơn vị, doanh nghiệp. Năm 2021, đơn vị đã phối hợp tổ chức thu phí 101 cơ sở, với tổng số tiền là 1.173.386.520 đồng.

Thực hiện Công văn số 3877/QĐ-UBND, ngày 10/8/2020 của UBND tỉnh Thái Bình về việc tổ chức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, tổng hợp danh sách, phân loại, hướng dẫn kê khai, thẩm định tờ khai, quản lý thu, nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp năm 2021 đối với các nhà máy, cơ sở sản xuất, chế biến có phát sinh nước thải công nghiệp.

nuocthai.jpg

Thái Bình hiện có 6 KCN đang hoạt động, với tổng lượng nước thải phát sinh từ các KCN năm 2021 là 11.550m3/ngày đêm.

Cụ thể, đơn vị đã tổ chức thu phí đối với 174 cơ sở, theo Kế hoạch số 07/KH-STNMT, ngày 23/3/2020. Trong đó: Đối với các cơ sở thuộc đối tượng phát sinh nước thải có lưu lượng từ 20m3/ngày đêm trở lên: Tổ chức thẩm định, ra 141 thông báo nộp phí đối với 55 cơ sở (3 cơ sở nợ phí); 11 cơ sở chưa thực hiện nộp tờ khai phí theo quy định.

Đối với cơ sở thuộc đối tượng phát sinh nước thải có lưu lượng nhỏ hơn 20m3/ngày đêm: có 56 cơ sở đã nộp phí theo Thông báo của Sở Tài nguyên và Môi trường; 12 cơ sở nợ phí.

11 cơ sở đang hoạt động chưa kê khai thông tin về lưu lượng nước thải; 12 cơ sở chưa đi vào hoạt động; 3 cơ sở chuyển thẩm quyền thu phí cấp huyện, 3 cơ sở đấu nối nước thải, 3 cơ sở dừng hoạt động…

Tổng số phí thu được năm 2021 là 1.173.386.520 đồng/101 cơ sở, số phí các đối tượng chưa nộp là 73.943.557 đồng/15 cơ sở.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT Thái Bình cũng rà soát, điều chỉnh một số đối tượng theo kế hoạch thu phí để phù hợp với thực tế hoạt động và phát sinh nước thải, dừng thu phí 3 cơ sở thuộc thẩm quyền thu phí cấp huyện, 3 cơ sở đấu nối nước thải vào Khu, Cụm công nghiệp, 3 đối tượng dừng hoạt động. Đồng thời, ban hành văn bản đôn đốc các cơ sở kê khai nộp phí; lập danh sách bổ sung 24 đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp năm 2022 gửi Cục thuế tỉnh. Thực hiện thủ tục Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải thuộc thẩm quyền tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Trong thời gian tới, để việc thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp đạt hiệu quả cao, Sở TN&MT Thái Bình tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp đến các cơ sở, doanh nghiệp.

Thường xuyên cập nhật thông tin hoạt động của các đối tượng chịu phí (các cơ sở mới, cơ sở đấu nối nước thải...); phối hợp với Cục thuế tỉnh, Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố, các Nhà máy nước sạch rà soát danh sách đối tượng chịu phí để tránh trùng lặp, bỏ sót trong công tác thu phí.

Tổ chức rà soát, thống kê các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có phát sinh nước thải công nghiệp để phân loại, bổ sung thêm các đối tượng nộp phí; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị kê khai, nộp phí theo đúng quy định…

Nguyễn Giang