Ninh Bình: Lãnh đạo đi công tác bằng xe riêng được trả kinh phí thế nào?

Xã hội - Ngày đăng : 13:21, 08/03/2022

Các chức danh có tiêu chuẩn sử dụng ô tô công phục vụ đi công tác ở tỉnh Ninh Bình nếu đi bằng xe cá nhân được khoán kinh phí sử dụng.

UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành quyết định quy định khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung khi đi công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.

Quyết định này quy định về việc khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung khi đi công tác đối với: Các cơ quan Nhà nước, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp công lập, ban quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước; các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc tỉnh Ninh Bình quản lý.

Ninh Bình: Lãnh đạo đi công tác bằng xe riêng được trả kinh phí thế nào? - 1

Lãnh đạo ở Ninh Bình được khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung thay vì sử dụng xe công như trước kia.

Đối tượng áp dụng: Các chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung khi đi công tác, nhưng cơ quan, đơn vị không được trang bị xe ô tô phục vụ công tác chung;

Trường hợp tất cả các chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung khi đi công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước đã trang bị xe ô tô phục vụ công tác chung nhưng không còn nhu cầu sử dụng thì trả lại xe để thực hiện sắp xếp lại, xử lý theo quy định (Điều 24 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô).

Kinh phí khoán sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung khi đi công tác được bố trí trong dự toán ngân sách Nhà nước, nguồn kinh phí được phép sử dụng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước.

Kinh phí khoán xe ô tô phục vụ công tác chung khi đi công tác được thanh toán cho người nhận khoán cùng với việc chi trả lương hàng tháng (đối với khoán gọn) hoặc thanh toán cho người nhận khoán cùng với việc thanh toán công tác phí (đối với khoán theo kilomet thực tế).

Đơn giá khoán kinh phí sử dụng xe ô tô là 13.400 đồng/km. Đơn giá khoán kinh phí sử dụng xe ô tô này là đơn giá khoán tối đa. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước căn cứ khả năng cân đối nguồn kinh phí khoán được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước, nguồn kinh phí được phép sử dụng, quyết định đơn giá khoán kinh phí sử dụng xe ô tô áp dụng tại đơn vị mình không vượt quá đơn giá khoán tối đa quy định.

Trường hợp giá cước dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe taxi bình quân trên địa bàn tỉnh tăng, giảm trên 20% so với đơn giá khoán quy định, Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh Ninh Bình xem xét điều chỉnh đơn giá khoán kinh phí sử dụng xe ô tô cho phù hợp.

Thái Bá