Tăng cường quản lý chất thải đối với F0 điều trị tại nhà

Tin Y tế - Ngày đăng : 09:08, 02/03/2022

Lai Châu - Khi số F0 đã vượt ngưỡng 1.000 ca/ngày, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường quản lý chất thải đối với các trường hợp F0 điều trị tại nhà.

Để tăng cường quản lý chất thải phát sinh từ các trường hợp F0 đang điều trị tại nhà theo hướng dẫn của Bộ Y tế, UBND tỉnh vừa ban hành văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan thực hiện ngay một số nhiệm vụ cụ thể.

Theo đó, giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở TNMT hướng dẫn các địa phương, đơn vị phân loại chất thải của người F0 đang được quản lý tại nhà.

Cụ thể, chất thải sinh hoạt phát sinh từ phòng cách ly của người F0 và khẩu trang, trang phục phòng hộ cá nhân của người chăm sóc phải được bỏ vào túi hoặc thùng có lót túi, bên ngoài ghi chữ “Chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2”.

Các loại chất thải sinh hoạt phát sinh từ các khu vực khác của nhà có người F0 thực hiện phân loại để đưa đi xử lý theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các địa phương, đơn vị triển khai các giải pháp vận chuyển, xử lý chất thải trong phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo kịp thời và an toàn, hiệu quả.

UBND các huyện, thành phố xây dựng phương án, bố trí người thu gom các túi, thùng đựng chất thải lây nhiễm của các trường hợp F0 được quản lý tại nhà để đưa đến nơi lưu giữ, chuyển giao cho đơn vị có chức năng phù hợp do địa phương lựa chọn để xử lý theo quy định.

Việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải trong phòng, chống dịch COVID-19 phải được thường xuyên kiểm tra, giám sát theo thẩm quyền và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

THANH BÌNH