Thông báo

Rao vặt - Ngày đăng : 10:00, 10/12/2021

Niêm yết công khai về việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên: ông Hoàng Thanh Tùng và bà Hoàng Thị Hải Yến địa chỉ số 212 C3 phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội, ông Nguyễn Viết Hoàng và bà Nguyễn Thị Minh Thư địa chỉ số 44 Hàm Long, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Căn cứ Luật số: 45/2013/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2013và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2014.

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai.

Thực hiện thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 05 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và môi trường quy định về hồ sơ địa chính.
UBND xã Lương Điền nhận được đơn của ông Hoàng Thanh Tùng và bà Hoàng Thị Hải Yến hộ khẩu thường trú số 212 C3 phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội, ông Nguyễn Viết Hoàng và bà Nguyễn Thị Minh Thư hộ khẩu thường trú số 44 Hàm Long, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội đề nghị cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng thửa đất số 1468, tờ bản đồ số 12, diện tích 85m2, có địa chỉ tại Mậu An – Lương Điền – Cẩm Giàng – Hải Dương do UBND huyện Cẩm Giàng cấp ngày 05/05/2021 đứng tên ông Hoàng Thanh Tùng và bà Hoàng Thị Hải Yến, ông Nguyễn Viết Hoàng và bà Nguyễn Thị Minh Thư do gia đình để mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên.

UBND xã niêm yết công khai thông báo mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Hoàng Thanh Tùng và bà Hoàng Thị Hải Yến, ông Nguyễn Viết Hoàng và bà Nguyễn Thị Minh Thư thửa đất số 1468, tờ bản đồ số 12, diện tích 85m2, có địa chỉ tại Mậu An – Lương Điền – Cẩm Giàng – Hải Dương do UBND huyện Cẩm Giàng cấp ngày 05/05/2021.

Địa điểm niêm yết: Tại UBND xã Lương Điền và nhà văn hóa thôn Mậu An
Thời gian niêm yết từ ngày 07/12/2021 đến 07/01/2022.

Mọi ý kiến thắc mắc, kiến nghị về việc niêm yết thông báo mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Hoàng Thanh Tùng và bà Hoàng Thị Hải Yến, ông Nguyễn Viết Hoàng và bà Nguyễn Thị Minh Thư gửi về UBND xã Lương Điền hoặc liên hệ số điện thoại 0220 3789 163 để xem xét giải quyết. Hết thời gian niêm yết công khai nếu không có ai ý kiến, kiến nghị về nội dung mất GCN QSD đất nêu trên UBND xã Lương Điền thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.