Làm nông nghiệp có được hỗ trợ theo diện lao động tự do?

Xã hội - Ngày đăng : 08:02, 29/10/2021

Ông Nguyễn Văn Ninh (Phú Yên) hỏi, gia đình ông làm nông nghiệp thì có được hỗ trợ theo gói hỗ trợ lao động tự do hay không?

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên trả lời vấn đề này như sau:

Theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 17/7/2021 của UBND tỉnh Phú Yên tổ chức triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 1088/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 về thực hiện chính sách hỗ trợ lao động không có hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Phú Yên, trường hợp gia đình của ông Nguyễn Văn Ninh làm nông nghiệp thì không thuộc đối tượng hỗ trợ theo gói hỗ trợ lao động tự do.

Chinhphu.vn