Mới: Danh sách thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025

Tư vấn luật - Ngày đăng : 17:20, 20/10/2021

Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, phê duyệt danh sách 13.222 thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn 41 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (danh sách kèm theo), bao gồm:

- 11.179 thôn của xã khu vực III;

- 736 thôn của xã khu vực II;

- 1.184 thôn của xã khu vực I;

- 123 thôn của các xã có thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Trước đó, tại Quyết định 433/QĐ-UBDT ngày 18/6/2021, chỉ phê duyệt danh sách 2.027 thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của 40 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Quyết định 612/QĐ-UBDT có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định 433/QĐ-UBDT ngày 18/6/2021.

Châu Thanh