Chính phủ trả nợ gần 267.000 tỷ đồng trong 8 tháng

Kinh doanh - Ngày đăng : 07:15, 10/09/2021

Về công tác quản lý nợ và tài chính đối ngoại, Bộ Tài chính cho biết, 8 tháng qua, tổng trả nợ của Chính phủ khoảng 266.785 tỷ đồng, trong đó, trả nợ trong nước khoảng 227.843 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 38.941 tỷ đồng.

Theo số liệu của Bộ Tài chính, trong tháng 8/2021, đã thực hiện rút vốn vay nước ngoài của Chính phủ khoảng 29,6 triệu USD. Lũy kế 8 tháng đã thực hiện rút vốn vay nước ngoài của Chính phủ khoảng 845 triệu USD, tương đương khoảng 19.519 tỷ đồng, trong đó, cấp phát khoảng 559 triệu USD, cho vay lại khoảng 286 triệu USD.

Trả nợ của Chính phủ trong tháng 8/2021 khoảng 21.535 tỷ đồng, trong đó, trả nợ trong nước khoảng 21.065 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 470 tỷ đồng. Lũy kế 8 tháng đầu năm, tổng trả nợ của Chính phủ khoảng 266.785 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 227.843 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 38.941 tỷ đồng.

Định hướng điều hành công tác điều hành ngân quỹ và huy động vốn, quản lý chặt chẽ nợ công trong tháng 9/2021, Bộ Tài chính cho biết, sẽ tổ chức điều hành ngân quỹ, đảm bảo nhu cầu thanh toán, chi trả của ngân sách Nhà nước (NSNN) và các đơn vị giao dịch với KBNN.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác rút vốn vay và thực hiện trả nợ nước ngoài đầy đủ, đúng hạn; tiếp tục triển khai đề án Định hướng cải thiện công tác xếp hạng tín nhiệm quốc gia thời kỳ 2021-2025; xây dựng kế hoạch quản lý nợ công 3 năm giai đoạn 2022-2024 và Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2022; hoàn thiện Thông tư thay thế Thông tư 225/2010/TT-BTC về chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu NSNN./.