Nghệ An: Điều kiện tách thành dự án độc lập phải có diện tích tối thiểu là 1.000m2

Kinh doanh - Ngày đăng : 14:20, 08/08/2021

(TN&MT) - Đó là nội dung quan trọng trong Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND, ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh Nghệ An quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách khu đất thành dự án độc lập khi giải quyết thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh này. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/8/2021.

Theo đó, đối tượng áp dụng của Quyết định là các nhà đầu tư quy định tại Khoản 18, Điều 3, Luật Đầu tư có liên quan đến hoạt động đầu tư và trực tiếp tham gia quản lý dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Các cơ quan quản lý nhà nước trong việc giải quyết thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư có sử dụng đất của dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Phạm vi điều chỉnh của Quyết định là phần diện tích đất do Nhà nước giao để quản lý quy định tại Điều 8 của Luật Đất đai; đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích; đất mà người đang sử dụng đất không có quyền chuyển nhượng, cho thuê, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và không có tài sản gắn liền với đất mà phần diện tích đất này có vị trí nằm xen kẽ với phần diện tích đất nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất được tách thành dự án độc lập để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất khi giải quyết thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Điều kiện tách thành dự án độc lập phải có diện tích tối thiểu là 1.000m2

Phần diện tích đất để xem xét tách thành dự án độc lập phải đáp ứng được các điều kiện: Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện được UBND tỉnh phê duyệt; Phần diện tích đất tách thành dự án độc lập bao gồm 1 hoặc nhiều thửa liền nhau, không bị chia cắt bởi các thửa đất Chủ đầu tư dự án nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất, có vị trí tiếp giáp đường hiện trạng là đường cấp VI trở lên hoặc có quy hoạch dđường giao thông cấp VI trở lên; Phần diện tích đất tách thành dự án độc lập có cạnh tiếp giáp đường dài tối thiểu 30 m.

Đối với nhóm dự án thương mại, dịch vụ thực hiện tại địa bàn TP. Vinh, thị xã Cửa Lò và thị xã Hoàng Mai thì tỷ lệ diện tích đủ điều kiện tách thành dự án độc lập là từ 20% trở lên so với tổng diện tích khu đất để đề xuất thực hiện dự án và có diện tích tối thiểu là 1.000m2.

Đối với các dự án được thực hiện tại các huyện, thị xã còn lại, tỷ lệ phần diện tích đủ điều kiện tách thành dự án độc lập là từ 30% trở lên so với tổng diện tích khu đất đề xuất thực hiện dự án và có diện tích tối thiểu là 1.000m2.

Đối với các dự án không phải là dự án thương mại, dịch vụ thì tỷ lệ phần diện tích đủ điều kiện tách thành dự án độc lập là từ 30% trở lên so với tổng diện tích khu đất đề xuất thực hiện dự án và có diện tích tối thiểu là 1.000m2.

Đình Tiệp