Điểm mới về lương của công an, quân đội dự kiến áp dụng từ 01/7/2022

Chính sách - Ngày đăng : 08:19, 16/07/2021

Tại Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã tán thành lùi cải cách tiền lương từ năm 2021 sang 1/7/2022. Như vây, dự kiến từ ngày 01/7/2022, theo Nghị quyết 27/NQ-TW thì tiền lương của lực lượng công an, quân đội sẽ có những điểm mới sau đây:

Thiết kế cơ cấu tiền lương mới

Thiết kế cơ cấu tiền lương mới gồm: Lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương) và các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương). Bổ sung tiền thưởng (quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp).

Điểm mới về lương của công an, quân đội

03 bảng lương mới đối với công an, quân đội

Theo Nghị quyết 27/NQ-TW thì sau cải cách tiền lương, sẽ có 3 bảng lương áp dụng đối với lực lượng vũ trang bao gồm:

- Bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an (theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm);

- Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an

- Bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an (trong đó giữ tương quan tiền lương của lực lượng vũ trang so với công chức hành chính như hiện nay).

Hiện hành lực lượng công an, quân đội đang có các bảng lương sau:

- Bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân (Theo  Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNV ngày 17/10/2016)

- Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp thuộc quân đội nhân dân và chuyên môn kỹ thuật thuộc công an nhân dân ((Theo  Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNV ngày 17/10/2016)

- Bảng lương công nhân công an (Theo Nghị định 49/2019/NĐ-CP ngày 06/6/2019)

- Bảng lương công nhân quốc phòng (Theo Nghị định 19/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017)

Bảng lương sẽ có mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể

Hiện nay: Lương = Mức lương cơ sở * Hệ số lương

Từ 01/7/2022: Bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay, xây dựng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới.

Hoàn thiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn

Để phù hợp với quy định của bảng lương mới (theo thiết kế lương mới, ghi số tiền cụ thể) thì sẽ hoàn thiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn.

Quý Nguyễn