Thêm nhiều đối tượng và tăng mức hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng

Xã hội - Ngày đăng : 11:47, 17/03/2021

Nghị định 20/2021/NĐ-CP mức chuẩn trợ giúp xã hội hàng tháng từ 270.000 đồng lên 360.000 đồng và bổ sung thêm đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 20/2021/NĐ-CP về việc quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Theo đó, nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội hàng tháng từ 270.000 đồng lên 360.000 đồng và bổ sung thêm đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1/7/2021.


Tăng mức hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng

Mức chuẩn trợ giúp xã hội là căn cứ xác định mức trợ cấp xã hội, mức hỗ trợ kinh phí nhận chăm sóc, nuôi dưỡng; mức trợ cấp nuôi dưỡng trong cơ sở trợ giúp xã hội và các mức trợ giúp xã hội khác.

Theo quy định tại Nghị định 20/2021/NĐ-CP, mức chuẩn trợ giúp xã hội áp dụng từ ngày 1/7/2021 là 360.000 đồng/người/tháng. Trước đó, mức chuẩn trợ giúp xã hội là 270.000 đồng/người/tháng.

Nghị định này cũng quy định, tùy theo khả năng cân đối của ngân sách, tốc độ tăng giá tiêu dùng và tình hình đời sống của đối tượng bảo trợ xã hội, cơ quan có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội cho phù hợp; bảo đảm tương quan chính sách đối với các đối tượng khác.

Với từng địa bàn tỉnh, thành, trên cơ sở điều kiện kinh tế - xã hội tại địa phương, ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn bảo đảm không thấp hơn mức chuẩn trợ giúp xã hội và mức trợ giúp xã hội quy định tại Nghị định 20/2021/NĐ-CP.

Thêm nhiều đối tượng và tăng mức hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng