Netflix khôi phục chất lượng video truyền dẫn tại một số khu vực ở châu Âu

Netflix khôi phục chất lượng video truyền dẫn tại một số khu vực ở châu Âu

Công ty trước đó đã giảm bit rate của các bộ phim và chương trình truyền hình được nền tảng này truyền dẫn tại châu Âu nhằm giảm gánh nặng lên hạ tầng Internet của châu lục này, trong bối cảnh có nhiều người dân phải ở nhà làm việc và giải trí bằng đường truyền Internet tại gia do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.