20 năm không danh phận

20 năm không danh phận

Con gái tôi sợ tôi phải về cái vùng nào xa lạ ấy, lại còn phải hầu ông ấy cả chặng đường dài, để rồi chịu tiếng nhục với người ta.