Thứ tư, 23/06/2021 06:20 | Điểm tin:

Sửa đổi tiêu chuẩn về bài báo quốc tế với chức danh GS, PGS

Thứ sáu, 04/09/2020 06:57
Việt BáoTừ năm 2020, các ứng viên giáo sư, phó giáo sư đều phải có bài báo khoa học đăng trên các tạp chí uy tín, trừ ngành đặc thù.
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37 quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét huỷ bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (gọi tắt là Quyết định 25).

Cụ thể, về tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư, Thủ tướng Chính phủ sửa đổi tiêu chuẩn về bài báo khoa học. Theo đó, giáo sư, phó giáo sư phải có bài báo khoa học được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín. Quyết định 37 cũng yêu cầu, từ năm 2020, ứng viên giáo sư phải có 5 bài và ứng viên phó giáo sư phải có 3 bài báo khoa học. Điều này có nghĩa là ứng viên không được sử dụng “quyền thay thế” bài báo khoa học bằng sách hay công bố trong nước như trước đây, trừ khối ngành đặc thù.

Đó là đối với các chuyên ngành thuộc ngành Khoa học quân sự và ngành Khoa học an ninh liên quan đến bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh thì bài báo khoa học công bố trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín được thay thế bằng các bài báo khoa học công bố trên các tạp chí khoa học uy tín của ngành Khoa học quân sự và ngành Khoa học an ninh (bài báo thay thế).

Quyết định 25 cũng quy định, tổng số điểm của các bài báo thay thế cho mỗi bài báo khoa học công bố trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín phải đạt 1,5 điểm trở lên và toàn bộ số điểm của các bài báo thay thế cho các bài báo khoa học công bố trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín không được tính vào tổng số điểm công trình khoa học quy đổi tối thiểu. Đối với chức danh giáo sư, bài báo khoa học và bài báo thay thế được tính từ thời điểm sau khi ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư.

Đối với chức danh phó giáo sư, bài báo khoa học và bài báo thay thế được tính từ thời điểm sau khi ứng viên bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.

Quy định trên có hiệu lực từ ngày 31/8/2020.