Lời chào của con làm mềm thế giới

Lời chào của con làm mềm thế giới

Giữa một đứa trẻ luôn biết “dạ, thưa”, chào hỏi lễ phép và một đứa trẻ đối đáp trổng không, quả thật là một sự khác biệt về cách giáo dục.