Điều kiện kết nạp vào Đảng với chủ doanh nghiệp tư nhân

Châu Thanh| 20/10/2021 16:10

Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn 08-HD/BTCTW ngày 27/9/2021 về kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng.

Điều kiện kết nạp vào Đảng với chủ doanh nghiệp tư nhân

Điều kiện kết nạp vào Đảng với chủ doanh nghiệp tư nhân (Ảnh minh họa)

Đối tượng áp dụng là cá nhân sở hữu toàn bộ hoặc sở hữu phần vốn, tài sản chi phối, đồng thời giữ một trong các chức danh là giám đốc, tổng giám đốc, chủ tịch hội đồng thành viên, chủ tịch công ty, chủ tịch hội đồng quản trị, thành viên hợp danh trong các doanh nghiệp: doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty hợp danh, công ty cổ phần (không phân biệt quy mô doanh nghiệp).

Tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp vào Đảng

Chủ doanh nghiệp tư nhân được xem xét kết nạp vào Đảng phải bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Điều lệ Đảng, các văn bản có liên quan của Đảng (Xem thêm: ĐIều kiện kết nạp đảng viên) và đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn sau:

(1) Đối với cá nhân chủ doanh nghiệp

- Có nguyện vọng và động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn;

- Là người có uy tín trong doanh nghiệp và tại nơi cư trú; gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước.

- Tạo thuận lợi cho các tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật và điều lệ của mỗi tổ chức; quan tâm chăm lo lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

(2) Đối với doanh nghiệp

- Thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

- Hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật;

- Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động xã hội.

Xem thêm tại Hướng dẫn 08-HD/BTCTW ngày 27/9/2021.

Châu Thanh

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Điều kiện kết nạp vào Đảng với chủ doanh nghiệp tư nhân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO