Giết người chỉ vì bụi cây tầm vông

Giết người chỉ vì bụi cây tầm vông

Thấy bụi tầm vông nhà ông Sơn mọc lấn qua ranh nhà mình, ông Tuấn lấy rựa ra chặt thì ông Sơn chạy ra đánh. Sau trận ẩu đả, ông Tuấn bị ông Sơn đâm tử vong.