Bộ Icon & tùy biến giao diện

 1. Alexis Pie Icon Pack: Clean and Minimalistic $1.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 2. Ascio - Icon Pack $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 3. Olmo - Premium Icon Pack $1.49 -> Miễn phí; Hết hạn sau 4 ngày nữa

 

Khuyến mãi, giảm giá

Ứng dụng

 1. Baby Sleep PRO 🍼 $2.99 -> $0.99; Hết hạn sau 1 ngày nữa
 2. Mindroid 🧠 PRO Unlock $4.99 -> $0.99; Hết hạn sau 1 ngày nữa
 3. Twilight Pro Unlock $4.99 -> $0.99; Hết hạn sau 1 ngày nữa
 4. NT Calculator - Extensive Calculator Pro $2.49 -> $0.99; Hết hạn sau 3 ngày nữa
 5. My Dictionary: polyglot $5.49 -> $2.99; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 6. 3D Charts Pro $2.95 -> $0.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 7. Basic for Android $5.49 -> $3.49; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 8. Golden Hour+ $3.99 -> $2.79; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 9. Multitrack Engineer $3.99 -> $1.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 10. EZ Notes - Notes Organizer, Notepad & To-Do Notes $2.99 -> $1.99; Hết hạn sau ? ngày nữa

Trò chơi

 1. Donut County $4.99 -> $1.99; Hết hạn sau 1 ngày nữa
 2. Florence $2.99 -> $0.99; Hết hạn sau 1 ngày nữa
 3. Gorogoa $4.99 -> $2.49; Hết hạn sau 1 ngày nữa
 4. Meganoid $4.99 -> $2.49; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 5. SnakEscape: Escape from Snake Turn-Based Game $3.99 -> $0.99; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 6. Caapora Adventure - Ojibe's Revenge $3.99 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 7. Grandpa's Table HD $2.99 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 8. Teslagrad $6.99 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 9. Star Vikings Forever $4.99 -> $1.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 10. Whispering Willows $4.99 -> $1.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 11. Mystic Vale $5.49 -> $2.99; Hết hạn sau ? ngày nữa

Bộ Icon & tùy biến giao diện

 1. Daily Wallpapers Pro - Automatic Daily Wallpapers $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 1 ngày nữa
 2. GreenLine Icon Pack : LineX $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 3. LimeLine Icon Pack : LineX $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 4. Lineon Icon Pack : LineX $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 5. LineX White Icon Pack $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 6. OrangeLine IconPack : LineX $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 7. Pix Up - Round Icon Pack $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 8. Pixly - Icon Pack $2.49 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 9. RedLine Icon Pack : LineX $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 10. CRiOS X - Icon Pack $2.49 -> $0.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 11. Painting 3D - Icon Pack $2.49 -> $1.19; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 12. Pixly Square - Icon Pack $2.49 -> $0.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 13. Sticko - Icon Pack $1.49 -> $0.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 14. YKP 1 for KLWP $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 15. YKP 2 for KLWP $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 16. YKP 3 for KLWP $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa