Chủ nhật, 20/06/2021 09:03 | Điểm tin:

Cách chặn nhà mạng và các trang web theo dõi bạn trên iPhone bằng Private Relay

Với Private Relay, không ai, kể cả Apple có thể theo dõi bạn trên iPhone.