Giáo viên kỳ vọng gì ở ngành giáo dục trong năm 2021?

Giáo viên kỳ vọng gì ở ngành giáo dục trong năm 2021?

2021 được cho là một năm nhiều thách thức nhưng cũng nhiều thuận lợi với ngành giáo dục khi việc học trực tuyến thành một hướng đi mới, chương trình giáo dục phổ thông mới lớp 2 và lớp 6 sẽ được hiện thực hóa...Vậy 2021 giáo viên kỳ vọng gì ở ngành giáo dục?