Bộ Công an ra mắt đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh (8/6)

Bộ Công an ra mắt đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh (8/6)

Để phục vụ công tác phòng chống tội phạm tại các địa bàn phức tạp, Bộ Công an thành lập đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh để huấn luyện và sử dụng ngựa trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới.