Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất "xóa" 3 Tổng cục, thành lập 8 Cục

26/11/2021, 17:08

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Tổng cục Môi trường được đề xuất tổ chức lại thành 8 Cục thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo dự thảo Đề án rà soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ Chính phủ khóa XV đang được Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét quy định cơ cấu tổ chức của Bộ này gồm: 5 Vụ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ; 13 cục, 2 Tổng cục, 5 đơn vị sự nghiệp phục vụ quản lý nhà nước.

Trong đó, tiếp tục duy trì Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ và 5 Vụ tham mưu tổng hợp trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường (Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức cán bộ).

Kiện toàn cơ cấu tổ chức bên trong theo hướng không thành lập phòng trong Vụ (hiện tại có 3 Vụ có tổ chức phòng); rà soát, kiện toàn các tổ chức thuộc Văn phòng Bộ và Thanh tra Bộ theo đúng tiêu chí thành lập.

Giải thể Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền (thành lập từ năm 2006). Các chức năng, nhiệm vụ của Vụ này sẽ được tổ chức lại như sau: Công tác thi đua, khen thưởng chuyển sang Vụ Tổ chức cán bộ; công tác quản lý về tuyên truyền chuyển sang Văn phòng Bộ đảm nhiệm.

Tiếp tục duy trì 4 Cục gồm: Biến đổi khí hậu; Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam; Quản lý tài nguyên nước; Viễn thám quốc gia.

Tiếp tục duy trì Tổng cục Khí tượng Thủy văn và Tổng cục Quản lý đất đai. Đổi tên Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường thành Cục Chuyển đổi số và Dữ liệu tài nguyên môi trường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất xóa 3 Tổng cục, thành lập 8 Cục - 1

Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường ở Hà Nội (Ảnh: Bộ TN-MT).

Tổ chức lại 3 tổng cục

Đáng chú ý, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất tổ chức lại Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam thành 2 Cục trực thuộc Bộ, gồm: Cục Điều tra, Quy hoạch biển, hải đảo và Cục Quản lý tổng hợp biển và hải đảo.

Trong đó, Cục Điều tra, Quy hoạch biển, hải đảo sẽ thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp chung về công tác quản lý nhà nước về biển và hải đảo; xây dựng và điều phối công tác xây dựng cơ chế, chính sách, chiến lược về biển và hải đảo; quản lý nhà nước đối với hoạt động điều tra cơ bản biển và hải đảo; tổ chức xây dựng, quản lý thực hiện các quy hoạch về biển theo quy định của pháp luật… Cơ cấu tổ chức gồm có: Văn phòng Cục; 3 phòng tham mưu, tổng hợp; 2 phòng chuyên môn; 4 đơn vị sự nghiệp.

Cục Quản lý tổng hợp biển và hải đảo thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực thi hoạt động quản lý nhà nước tổng hợp biển và hải đảo trong các lĩnh vực quản lý khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên biển; kiểm soát tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo; quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật. Cơ cấu tổ chức gồm có: Văn phòng Cục; một phòng tham mưu, tổng hợp; 2 phòng chuyên môn; 2 đơn vị sự nghiệp.

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam được tổ chức lại thành 2 Cục: Cục Địa chất Việt Nam và Cục Khoáng sản.

"Theo rà soát, đánh giá của Bộ Nội vụ, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam thuộc danh sách tổng cục quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực có sự phân cấp quản lý giữa Trung ương và địa phương, chưa làm rõ tiêu chí thành lập tổng cục"- dự thảo đề án nêu rõ.

Theo đề xuất của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục Địa chất Việt Nam sẽ thực hiện chức năng tham mưu quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về địa chất, điều tra cơ bản về địa chất, điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản trong phạm vi cả nước; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý. Với quy mô và khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí 87 biên chế công chức.

Cục Khoáng sản thực hiện chức năng tham mưu quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về khoáng sản trên phạm vi cả nước. Cơ cấu tổ chức gồm có: Văn phòng Cục, 5 phòng và 2 chi cục; yêu cầu phải bố trí 72 biên chế công chức.

Trong khi đó, Tổng cục Môi trường được đề xuất tổ chức lại thành 4 Cục gồm: Cục Bảo vệ môi trường, Cục Quản lý chất lượng môi trường, Cục Quy hoạch và Đánh giá tác động môi trường, Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất xóa 3 Tổng cục, thành lập 8 Cục - 2

Bộ trưởng Trần Hồng Hà trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội (Ảnh: Quang Phong).

Trao đổi với báo chí bên hàng lang Quốc hội ngày 9/11 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà chia sẻ, khi tiến hành sắp xếp lại Tổng cục, cán bộ công chức, viên chức và người lao động ít nhiều sẽ có tâm tư.

"Lúc lên Tổng cục hay lên Bộ thì mọi người cũng vui. Lúc không còn hình thức đó nữa, ít nhiều cũng có người tâm tư. Nhưng đó là một sự thay đổi chứ không phải mức nâng cấp lên hay hạ cấp xuống"- Bộ trưởng Trần Hồng Hà chia sẻ.

Dự kiến cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất cơ cấu tổ chức của Bộ này gồm: 1. Vụ Hợp tác quốc tế; 2. Vụ Kế hoạch - Tài chính; 3. Vụ Khoa học và Công nghệ; 4. Vụ Pháp chế; 5. Vụ Tổ chức cán bộ; 6. Thanh tra Bộ; 7. Văn phòng Bộ; 8. Tổng cục Quản lý đất đai; 9. Tổng cục Khí tượng Thủy văn; 10. Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường; 11. Cục Địa chất Việt Nam; 12. Cục Khoáng sản; 13. Cục Điều tra, Quy hoạch biển, hải đảo; 14. Cục Quản lý tổng hợp biển và hải đảo; 15. Cục Bảo vệ môi trường; 16. Cục Quản lý chất lượng môi trường; 17. Cục Quy hoạch và Đánh giá tác động môi trường; 18. Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học; 19. Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam; 20. Cục Biến đổi khí hậu; 21. Cục Quản lý tài nguyên nước; 22. Cục Viễn thám quốc gia; 23. Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường; 24. Báo Tài nguyên và Môi trường; 25. Tạp chí Tài nguyên và Môi trường; 26. Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia; 27. Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý đất đai, Tổng cục Khí tượng Thủy văn; ban hành danh sách các tổ chức sự nghiệp khác trực thuộc Bộ.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ xây dựng phương án sắp xếp lại Viện Khoa học môi trường thuộc Tổng cục Môi trường; Viện Nghiên cứu biển và hải đảo thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định sắp xếp lại Tạp chí Địa chất thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; Tạp chí Môi trường thuộc Tổng cục Môi trường về các đơn vị trực thuộc Bộ có chức năng phát hành tạp chí chuyên ngành, phù hợp với lĩnh vực quản lý, đảm bảo quy định theo Quy hoạch báo chí đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thế Kha

Bài liên quan
  Nổi bật Việt báo
  Đừng bỏ lỡ
  Mới nhất
  POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
  Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất "xóa" 3 Tổng cục, thành lập 8 Cục
  vietnam.vn