Linh cẩu đến 'ăn chực' bữa trưa của báo

Linh cẩu đến 'ăn chực' bữa trưa của báo

Báo đang bận giữ con mồi không cho chạy thoát. Trong lúc đó, có một con linh cẩu đến 'ăn chực' con mồi của báo. Mặc dù báo rất muốn đuổi kẻ không mời kia đi nhưng nó không thể.