Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   13:20
Vùng Đất Câm Lặng   xem phim Vùng Đất Câm Lặng   9:20, 13:0, 16:40, 21:5, 22:30
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   9:50, 11:10, 15:35, 17:30, 19:0
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   10:0, 13:0, 16:5, 19:35
100 Ngày Bên Em   xem phim 100 Ngày Bên Em   13:55, 18:0
Thần Chết   xem phim Thần Chết   13:5, 15:15, 17:25
Thương Mến, Simon   xem phim Thương Mến, Simon   9:15, 11:10, 13:40, 15:10, 17:40, 19:35
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   9:10, 11:55, 13:20, 14:50, 17:15
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   9:0, 11:45, 15:50, 20:0
Hầm Ma   xem phim Hầm Ma   9:45, 11:25, 13:30, 15:50, 17:20, 22:10
Đại Chiến Gã Khổng Lồ   xem phim Đại Chiến Gã Khổng Lồ   11:25, 18:30
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:0, 19:55, 20:35, 21:15, 21:45, 22:15, 22:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vùng Đất Câm Lặng   xem phim Vùng Đất Câm Lặng   15:25, 21:40
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   10:20, 11:10, 12:0, 12:30, 14:10, 14:40, 16:30, 17:0, 19:30, 20:50
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   8:50, 11:5, 13:20, 16:20, 17:5, 19:50
100 Ngày Bên Em   xem phim 100 Ngày Bên Em   9:10, 13:40, 18:0
Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   xem phim Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   9:5, 16:45
Thần Chết   xem phim Thần Chết   12:15, 16:40
Thương Mến, Simon   xem phim Thương Mến, Simon   12:35
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   9:50, 11:50, 13:50, 15:55, 17:50, 19:0
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   10:0, 14:25
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   8:30, 11:0, 13:10, 17:30, 20:0
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   10:40, 14:55, 18:40
Đại Chiến Gã Khổng Lồ   xem phim Đại Chiến Gã Khổng Lồ   11:30, 15:50
Cuộc Chiến Bỉm Sữa   xem phim Cuộc Chiến Bỉm Sữa   8:40
Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   xem phim Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   9:0, 14:20, 18:45, 22:15
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:10, 19:40, 20:10, 20:30, 21:15, 21:40, 22:10, 22:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vùng Đất Câm Lặng   xem phim Vùng Đất Câm Lặng   11:30, 17:30
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   9:10, 11:35, 12:20, 13:40, 15:45, 16:20, 17:50, 18:30, 19:10, 20:50, 21:15
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   10:0, 13:0, 16:0, 19:20
100 Ngày Bên Em   xem phim 100 Ngày Bên Em   13:20, 18:30
Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   xem phim Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   12:0, 17:20
Thần Chết   xem phim Thần Chết   9:20, 15:10
Thương Mến, Simon   xem phim Thương Mến, Simon   9:0
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   9:30, 11:20, 13:10, 15:0, 17:0, 19:0, 23:0
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   11:20
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   9:50, 20:40, 22:50
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   10:20, 13:25
Đại Chiến Gã Khổng Lồ   xem phim Đại Chiến Gã Khổng Lồ   11:10, 15:25
Cuộc Chiến Bỉm Sữa   xem phim Cuộc Chiến Bỉm Sữa   9:40, 16:30
Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   xem phim Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   11:20, 13:50, 16:50, 22:20
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:0, 19:30, 20:0, 20:30, 21:20, 21:50, 22:20, 22:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vùng Đất Câm Lặng   xem phim Vùng Đất Câm Lặng   9:45
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   9:40, 18:0
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   9:30, 10:20, 11:45, 12:30, 13:20, 14:45, 15:30, 16:20, 17:45, 18:50, 21:10, 22:5
100 Ngày Bên Em   xem phim 100 Ngày Bên Em   13:50
Thần Chết   xem phim Thần Chết   10:0, 14:20, 17:30
Thương Mến, Simon   xem phim Thương Mến, Simon   12:0, 16:30, 18:50
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   11:50, 16:0, 20:10
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   9:10, 12:10, 14:15, 16:40, 21:10, 22:10
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   9:0, 11:20, 19:20
Đại Chiến Gã Khổng Lồ   xem phim Đại Chiến Gã Khổng Lồ   9:40, 13:10, 15:20
Cuộc Chiến Bỉm Sữa   xem phim Cuộc Chiến Bỉm Sữa   13:30, 18:10
Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   xem phim Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   10:50, 15:40
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:10, 19:40, 20:10, 20:45, 21:30, 22:0, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vùng Đất Câm Lặng   xem phim Vùng Đất Câm Lặng   13:20
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   10:40, 12:50, 15:30, 19:10
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   9:0, 10:30, 13:30, 15:10, 16:30, 17:35, 18:5, 21:20
100 Ngày Bên Em   xem phim 100 Ngày Bên Em   11:20
Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   xem phim Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   14:30, 16:20
Thần Chết   xem phim Thần Chết   9:5, 12:0, 22:20
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   13:50, 18:0
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   9:10, 15:50, 20:10
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   12:40, 18:20
Đại Chiến Gã Khổng Lồ   xem phim Đại Chiến Gã Khổng Lồ   12:40, 16:50
Cuộc Chiến Bỉm Sữa   xem phim Cuộc Chiến Bỉm Sữa   10:40, 14:50
Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   xem phim Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   11:20, 16:40
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:0, 19:30, 20:0, 20:30, 21:0, 21:30, 22:0, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vùng Đất Câm Lặng   xem phim Vùng Đất Câm Lặng   14:45, 18:50
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   12:30
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   10:0, 11:0, 13:0, 14:0, 16:0, 17:0, 19:50
Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   xem phim Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   16:50
Thần Chết   xem phim Thần Chết   13:20
Thương Mến, Simon   xem phim Thương Mến, Simon   13:50, 18:15
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   11:30, 16:10
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   10:30, 15:30
Đại Chiến Gã Khổng Lồ   xem phim Đại Chiến Gã Khổng Lồ   12:40, 17:20
Cuộc Chiến Bỉm Sữa   xem phim Cuộc Chiến Bỉm Sữa   10:40
Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   xem phim Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   10:50, 14:50, 17:20
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:0, 19:30, 20:0, 20:30, 21:0, 21:30, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vùng Đất Câm Lặng   xem phim Vùng Đất Câm Lặng   12:15
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   10:10, 16:20
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   10:0, 10:30, 11:50, 12:20, 13:0, 13:30, 14:50, 16:0, 16:30, 18:0, 22:10
100 Ngày Bên Em   xem phim 100 Ngày Bên Em   14:10
Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   xem phim Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   10:20
Thần Chết   xem phim Thần Chết   16:40
Thương Mến, Simon   xem phim Thương Mến, Simon   11:15
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   13:35, 18:50
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   9:40, 14:20, 17:50, 19:50
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   9:20, 18:40
Đại Chiến Gã Khổng Lồ   xem phim Đại Chiến Gã Khổng Lồ   9:50, 17:35
Cuộc Chiến Bỉm Sữa   xem phim Cuộc Chiến Bỉm Sữa   12:0, 15:30
Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   xem phim Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   15:20
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:0, 19:30, 20:30, 20:45, 21:0, 21:30, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vùng Đất Câm Lặng   xem phim Vùng Đất Câm Lặng   14:50, 18:50
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   10:50
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   10:30, 11:10, 13:0, 13:30, 14:10, 16:0, 17:10, 23:20
100 Ngày Bên Em   xem phim 100 Ngày Bên Em   10:40
Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   xem phim Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   10:0
Thần Chết   xem phim Thần Chết   12:40
Thương Mến, Simon   xem phim Thương Mến, Simon   10:10, 14:40, 20:50
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   12:30, 17:0, 19:10, 21:20
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   11:50
Đại Chiến Gã Khổng Lồ   xem phim Đại Chiến Gã Khổng Lồ   13:40, 18:20
Cuộc Chiến Bỉm Sữa   xem phim Cuộc Chiến Bỉm Sữa   16:50
Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   xem phim Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   15:50
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:0, 19:30, 20:10, 20:40, 21:25, 22:0, 22:40, 23:10, 23:35, 23:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vùng Đất Câm Lặng   xem phim Vùng Đất Câm Lặng   11:40, 13:45, 15:50
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   12:0, 13:15, 14:35, 18:0, 19:10
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   10:20, 11:30, 12:30, 13:30, 15:40, 16:35, 21:25
100 Ngày Bên Em   xem phim 100 Ngày Bên Em   9:30
Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   xem phim Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   12:0
Thần Chết   xem phim Thần Chết   9:40, 16:50
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   11:15, 15:30, 17:30, 18:45
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   16:50
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   10:10, 14:0, 21:30
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   9:20, 19:30
Đại Chiến Gã Khổng Lồ   xem phim Đại Chiến Gã Khổng Lồ   9:45, 19:0
Cuộc Chiến Bỉm Sữa   xem phim Cuộc Chiến Bỉm Sữa   9:30
Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   xem phim Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   14:15, 16:20
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:15, 19:40, 20:15, 20:45, 21:15, 21:45, 22:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vùng Đất Câm Lặng   xem phim Vùng Đất Câm Lặng   8:30, 12:15, 16:0
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   8:30, 10:25, 11:35, 12:20, 14:15, 15:35, 16:10, 18:5, 19:35
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   8:50, 9:50, 11:40, 12:40, 14:30, 15:30, 17:20, 20:10
100 Ngày Bên Em   xem phim 100 Ngày Bên Em   10:20, 14:5, 17:50, 22:5
Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   xem phim Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   9:10
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   8:40, 10:20, 12:0, 13:40, 15:20, 17:0, 18:40, 20:20, 22:0
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   9:0, 11:5, 13:10, 15:15, 17:20, 19:25, 21:30
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   9:30, 13:30, 17:30, 21:30
Hầm Ma   xem phim Hầm Ma   9:0, 10:35, 12:10, 13:45, 15:20, 16:55, 18:30, 20:5, 21:40
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:0, 19:45, 20:30, 21:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vùng Đất Câm Lặng   xem phim Vùng Đất Câm Lặng   12:15, 18:15
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   12:20, 15:10
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   9:45, 10:15, 10:40, 11:45, 12:45, 14:45
100 Ngày Bên Em   xem phim 100 Ngày Bên Em   9:40
Thần Chết   xem phim Thần Chết   10:0, 14:30
Thương Mến, Simon   xem phim Thương Mến, Simon   15:30
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   13:15
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   10:30, 15:0
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   13:40, 17:50
Đại Chiến Gã Khổng Lồ   xem phim Đại Chiến Gã Khổng Lồ   12:50
Cuộc Chiến Bỉm Sữa   xem phim Cuộc Chiến Bỉm Sữa   10:10
Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   xem phim Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   14:20, 15:45
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:15, 19:40, 20:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vùng Đất Câm Lặng   xem phim Vùng Đất Câm Lặng   13:10
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   11:10, 14:50, 17:20
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   10:0, 12:10, 15:0, 17:50, 19:0
Thần Chết   xem phim Thần Chết   12:50, 17:0, 21:50
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   11:0, 15:10, 17:20, 19:30, 21:40
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   10:40, 14:20, 20:0
Đại Chiến Gã Khổng Lồ   xem phim Đại Chiến Gã Khổng Lồ   13:10, 15:15, 18:0
Cuộc Chiến Bỉm Sữa   xem phim Cuộc Chiến Bỉm Sữa   12:20, 16:0, 21:40
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:20, 20:40, 21:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vùng Đất Câm Lặng   xem phim Vùng Đất Câm Lặng   10:40, 14:30, 17:10, 22:0
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   8:40, 11:20, 12:30, 16:20, 20:0
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   8:50, 10:0, 16:35, 21:30
Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   xem phim Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   14:50
Thương Mến, Simon   xem phim Thương Mến, Simon   11:40, 13:50, 15:50, 18:10
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   11:30, 15:20, 21:20
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   9:20, 13:10, 17:0, 19:10, 23:0
Hầm Ma   xem phim Hầm Ma   9:40, 12:20, 15:30, 18:30
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   8:30, 14:0, 18:0
Đại Chiến Gã Khổng Lồ   xem phim Đại Chiến Gã Khổng Lồ   10:10, 12:50, 13:30, 16:0, 19:30
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:0, 19:40, 20:20, 21:15, 21:55, 22:40, 23:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vùng Đất Câm Lặng   xem phim Vùng Đất Câm Lặng   9:30, 13:40, 17:50
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   9:40, 11:30, 13:50, 15:40, 18:0
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   11:20, 17:30, 19:50, 22:50
100 Ngày Bên Em   xem phim 100 Ngày Bên Em   11:50, 16:0
Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   xem phim Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   8:40, 14:50
Thần Chết   xem phim Thần Chết   11:10, 15:30
Thương Mến, Simon   xem phim Thương Mến, Simon   10:10, 14:40
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   9:50, 18:40
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   10:30, 16:40
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   12:40, 18:50
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   9:20, 13:30, 17:40
Đại Chiến Gã Khổng Lồ   xem phim Đại Chiến Gã Khổng Lồ   8:0, 12:30, 17:0
Cuộc Chiến Bỉm Sữa   xem phim Cuộc Chiến Bỉm Sữa   14:10, 23:0
Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   xem phim Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   11:40, 16:10, 20:30
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:10, 19:40, 20:10, 20:40, 21:0, 21:40, 22:10, 22:40, 23:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vùng Đất Câm Lặng   xem phim Vùng Đất Câm Lặng   10:0, 16:0
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   9:30, 13:50, 17:10
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   11:20, 14:20, 16:10, 17:20
100 Ngày Bên Em   xem phim 100 Ngày Bên Em   9:20
Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   xem phim Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   14:10, 16:40
Thần Chết   xem phim Thần Chết   12:0
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   18:0
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   10:40, 11:40, 12:50, 15:0, 19:20
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   18:40
Đại Chiến Gã Khổng Lồ   xem phim Đại Chiến Gã Khổng Lồ   12:30
Cuộc Chiến Bỉm Sữa   xem phim Cuộc Chiến Bỉm Sữa   14:40
Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   xem phim Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   10:50, 13:20, 15:50, 21:40
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:10, 19:50, 20:15, 20:40, 21:30, 22:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vùng Đất Câm Lặng   xem phim Vùng Đất Câm Lặng   9:20, 11:20, 13:30, 17:20, 19:0
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   8:40, 9:50
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   8:50, 9:30, 10:45, 11:50, 12:30, 13:50, 14:50, 15:30, 16:50, 17:45, 18:30, 23:0
100 Ngày Bên Em   xem phim 100 Ngày Bên Em   16:20
Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   xem phim Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   11:30, 15:15
Thần Chết   xem phim Thần Chết   10:30
Thương Mến, Simon   xem phim Thương Mến, Simon   15:0
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   14:30, 18:20
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   11:20, 18:0, 20:10
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   13:20, 17:10
Đại Chiến Gã Khổng Lồ   xem phim Đại Chiến Gã Khổng Lồ   9:10, 13:40, 15:50
Cuộc Chiến Bỉm Sữa   xem phim Cuộc Chiến Bỉm Sữa   12:50, 15:30
Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   xem phim Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   9:0, 12:0, 17:40
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:30, 19:50, 20:10, 20:20, 20:50, 21:15, 21:40, 22:0, 22:20, 22:40, 22:50, 23:25, 23:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   10:20, 12:20, 14:20, 16:20, 18:20, 20:20, 22:20
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   9:40, 12:35, 15:30, 18:25, 21:20
100 Ngày Bên Em   xem phim 100 Ngày Bên Em   8:25, 12:25, 16:30
Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   xem phim Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   8:30
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   10:20, 12:10, 14:0, 15:55, 17:45, 19:35, 21:25
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   8:35, 10:45, 12:55, 15:5, 17:20, 19:30, 21:40
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   10:20, 14:25, 18:30
Hầm Ma   xem phim Hầm Ma   8:30, 10:15, 12:0, 13:45, 15:30, 17:15
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:0, 20:35, 21:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   9:25, 12:0, 14:35, 16:30, 18:45, 20:15
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   9:10, 10:30, 13:20, 16:10, 21:20
100 Ngày Bên Em   xem phim 100 Ngày Bên Em   13:40, 18:20
Thần Chết   xem phim Thần Chết   11:40
Thương Mến, Simon   xem phim Thương Mến, Simon   9:0, 14:15, 16:20, 22:10
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   11:0, 14:0, 18:25
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   9:40, 15:30, 19:20
Hầm Ma   xem phim Hầm Ma   11:25, 13:0, 15:40, 17:10, 22:50
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   12:35
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:0, 20:0, 20:40, 21:20, 22:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   9:35, 12:15, 16:10, 18:10, 20:35
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   9:15, 10:45, 12:0, 13:30, 14:45, 16:15, 17:30, 22:5
100 Ngày Bên Em   xem phim 100 Ngày Bên Em   11:25, 14:55, 18:45
Thần Chết   xem phim Thần Chết   12:35
Thương Mến, Simon   xem phim Thương Mến, Simon   14:10
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   16:35
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   14:35, 16:45, 20:5
Hầm Ma   xem phim Hầm Ma   9:55, 13:15
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   18:5
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:0, 20:15, 21:15, 22:0, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   8:45, 15:35, 17:35
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   12:25, 13:55, 19:40
Thần Chết   xem phim Thần Chết   9:10, 14:40
Thương Mến, Simon   xem phim Thương Mến, Simon   9:25, 15:25, 17:35
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   11:15, 13:0, 17:20, 18:25
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   10:20, 11:45
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   9:40, 11:35, 15:15, 16:55
Hầm Ma   xem phim Hầm Ma   8:45, 12:25, 14:0, 16:45, 19:0, 22:35
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   10:45, 13:40
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:0, 19:40, 20:10, 20:35, 21:15, 21:55, 22:25, 22:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   9:40, 11:30, 12:25, 13:55, 15:55, 17:35, 21:45
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   9:15, 11:5, 13:45, 15:20, 17:55, 19:40
Thương Mến, Simon   xem phim Thương Mến, Simon   9:5, 16:25, 21:55
Phi Vụ Để Đời   xem phim Phi Vụ Để Đời   15:45
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   9:0, 12:15, 14:50, 18:0
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   9:35, 13:15, 15:45, 19:55, 22:15
Hầm Ma   xem phim Hầm Ma   8:55, 11:35, 13:20, 14:20, 16:30, 18:25, 22:20
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   10:40, 17:40
Đại Chiến Gã Khổng Lồ   xem phim Đại Chiến Gã Khổng Lồ   10:25, 11:55, 13:50, 18:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   8:50, 10:50, 12:50, 14:50, 16:50
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   8:40, 9:30, 11:30, 12:20, 14:20, 15:10, 17:10, 18:0, 20:50
100 Ngày Bên Em   xem phim 100 Ngày Bên Em   9:0, 13:5
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   9:10, 10:55, 12:40, 14:25, 16:10, 17:55, 21:50
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   8:30, 10:40, 12:50, 15:0, 17:10, 19:20, 21:30
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   11:0, 18:25
Hầm Ma   xem phim Hầm Ma   15:5, 16:45
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:0, 19:40, 20:10, 20:50, 21:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   9:0, 12:0, 14:30, 16:30, 18:45
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   10:0, 11:15, 14:15, 15:45, 18:15
100 Ngày Bên Em   xem phim 100 Ngày Bên Em   12:30, 17:0, 18:15
Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   xem phim Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   13:15
Thần Chết   xem phim Thần Chết   11:30, 15:30, 18:30
Thương Mến, Simon   xem phim Thương Mến, Simon   9:15, 13:30, 21:0
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   10:15, 11:0, 13:0, 15:0, 16:15, 20:30
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   9:30, 11:45, 13:45, 16:0, 19:30
Hầm Ma   xem phim Hầm Ma   9:45, 14:45, 16:45, 18:0, 22:0
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   10:30, 14:0, 18:0
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:0, 19:45, 20:15, 20:45, 21:15, 21:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   8:50, 13:20, 15:30, 17:40
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   8:40, 9:10, 9:40, 11:50, 12:20, 12:50, 15:0, 15:30, 16:0, 18:10, 19:15
100 Ngày Bên Em   xem phim 100 Ngày Bên Em   12:45, 18:30
Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   xem phim Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   11:20
Thần Chết   xem phim Thần Chết   10:0, 11:0, 14:40, 19:20
Thương Mến, Simon   xem phim Thương Mến, Simon   12:20, 17:0, 21:50
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   9:20, 13:15, 17:10
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   13:0, 15:0, 17:50
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   13:50, 15:45, 17:40
Đại Chiến Gã Khổng Lồ   xem phim Đại Chiến Gã Khổng Lồ   11:40, 17:15, 19:40
Cuộc Chiến Bỉm Sữa   xem phim Cuộc Chiến Bỉm Sữa   10:40, 15:10
Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   xem phim Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   9:0, 15:15
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:10, 19:30, 19:50, 20:10, 20:40, 21:10, 21:40, 22:0, 22:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   10:30, 14:40, 16:40, 18:10
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   10:0, 12:50, 15:40, 18:30
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   9:0, 10:50, 12:40, 14:30, 16:20, 20:10
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   8:30, 12:30, 18:40
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   11:30, 21:40
Hầm Ma   xem phim Hầm Ma   9:40, 13:40, 15:30, 17:20, 22:0
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:10, 20:50, 21:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   11:20, 12:15, 15:15, 18:20, 20:5
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   9:30, 11:35, 15:45
100 Ngày Bên Em   xem phim 100 Ngày Bên Em   11:55, 16:20, 18:35
Thần Chết   xem phim Thần Chết   16:20
Thương Mến, Simon   xem phim Thương Mến, Simon   14:20, 22:25
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   9:10, 12:20, 14:10, 17:10, 19:15
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   9:20, 13:15, 15:15, 17:15, 18:45, 20:25
Hầm Ma   xem phim Hầm Ma   10:25, 13:45, 15:30, 18:10, 22:0
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   10:45, 13:55, 17:0, 18:30
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:5, 19:40, 20:15, 20:45, 21:20, 21:55, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   8:50, 10:50, 12:50, 14:50, 17:30, 19:30, 22:35
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   11:40, 12:30, 14:35, 15:25, 19:40
100 Ngày Bên Em   xem phim 100 Ngày Bên Em   10:35, 18:20
Thần Chết   xem phim Thần Chết   9:35, 13:20
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   8:50, 10:30, 16:10, 18:50
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   9:30, 14:0, 16:50
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   11:5, 15:15
Hầm Ma   xem phim Hầm Ma   11:40, 15:25, 17:10, 21:35
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   8:50, 12:15, 18:0
Đại Chiến Gã Khổng Lồ   xem phim Đại Chiến Gã Khổng Lồ   9:0, 13:10, 17:20
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:0, 19:35, 20:15, 20:40, 21:20, 21:50, 22:30, 22:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   8:50, 10:50, 12:50, 14:55, 17:0
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   8:40, 11:30, 14:20, 17:10
Thần Chết   xem phim Thần Chết   9:30, 13:35, 18:0
Thương Mến, Simon   xem phim Thương Mến, Simon   8:50, 22:0
Phi Vụ Để Đời   xem phim Phi Vụ Để Đời   18:10
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   9:55, 11:40, 13:30, 15:20, 17:10, 19:0, 20:10, 22:0, 23:50
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   11:20, 15:45, 22:0
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   9:10, 13:55
Hầm Ma   xem phim Hầm Ma   11:10, 14:15, 15:0, 17:15, 18:30, 20:15
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   16:45, 20:15
Đại Chiến Gã Khổng Lồ   xem phim Đại Chiến Gã Khổng Lồ   11:40
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:5, 20:0, 20:50, 21:25, 22:25, 23:10, 23:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   11:10, 12:30, 14:40, 16:50
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   11:30, 12:35, 15:25, 16:40, 18:20
Thần Chết   xem phim Thần Chết   8:30, 15:50
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   9:40, 10:40, 13:50, 15:30, 19:0
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   9:0, 11:40, 13:15, 14:30, 18:0
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   10:50, 17:20
Đại Chiến Gã Khổng Lồ   xem phim Đại Chiến Gã Khổng Lồ   8:35
Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   xem phim Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   9:10
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:10, 19:40, 20:10, 20:50, 21:20, 21:40, 22:10, 22:35, 23:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   9:0, 11:0, 12:15, 14:20, 17:0, 19:0, 21:25, 22:45
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   9:15, 12:35, 15:30, 22:10
100 Ngày Bên Em   xem phim 100 Ngày Bên Em   10:40, 15:15, 17:10
Thần Chết   xem phim Thần Chết   12:55, 18:0
Thương Mến, Simon   xem phim Thương Mến, Simon   15:5, 17:15
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   8:45, 10:25, 11:30, 14:50, 18:10, 23:20
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   8:45, 10:50, 13:0
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   9:25, 15:0, 18:25
Hầm Ma   xem phim Hầm Ma   9:0, 12:5, 13:40, 16:25, 23:25
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   13:10, 16:30
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:5, 19:25, 19:50, 20:5, 20:25, 21:0, 21:45, 22:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   9:5, 10:10, 14:20, 18:40
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   11:30, 13:45, 16:40, 19:0
Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   xem phim Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   11:20
Thần Chết   xem phim Thần Chết   11:15, 15:40
Thương Mến, Simon   xem phim Thương Mến, Simon   9:0, 13:30, 14:30, 16:50, 17:50
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   9:40, 12:30
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   13:10
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   9:20, 13:40, 15:50, 18:10
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   9:30, 13:0, 17:0
Đại Chiến Gã Khổng Lồ   xem phim Đại Chiến Gã Khổng Lồ   10:50, 14:50
Cuộc Chiến Bỉm Sữa   xem phim Cuộc Chiến Bỉm Sữa   11:40, 16:30
Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   xem phim Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   11:10, 15:20, 18:0
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:10, 19:40, 20:0, 20:20, 20:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   10:0
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   9:30, 10:20, 11:50, 12:30, 13:20, 14:50, 15:30, 16:20, 17:50
Thần Chết   xem phim Thần Chết   10:30, 14:30
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   12:40
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   12:10, 14:20, 16:30, 19:0
Đại Chiến Gã Khổng Lồ   xem phim Đại Chiến Gã Khổng Lồ   9:40, 16:40, 21:15
Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   xem phim Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   10:40, 15:10, 17:40
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:20, 20:45, 21:0, 21:20, 21:40, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   8:40, 9:40, 10:40, 12:40, 14:40, 15:20, 16:40, 18:40, 20:40
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   9:5, 11:0, 11:55, 14:45, 15:40, 17:35, 18:30, 21:20
100 Ngày Bên Em   xem phim 100 Ngày Bên Em   8:55, 13:0, 17:5
Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   xem phim Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   18:10
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   9:0, 10:50, 11:40, 12:40, 13:30, 14:30, 16:20, 17:20, 19:10, 22:10
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   9:25, 13:25, 17:25
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   10:50, 14:55
Hầm Ma   xem phim Hầm Ma   9:10, 11:35, 13:50, 15:35
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:5, 19:35, 20:0, 20:25, 21:0, 21:30, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   9:0, 14:50, 16:50
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   8:40, 8:50, 13:0, 21:15
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   11:20, 13:5, 15:40, 17:20, 18:50
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   11:0
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   10:35, 14:20, 18:5
Hầm Ma   xem phim Hầm Ma   9:0, 12:45, 16:30
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:0, 20:15, 21:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   9:30, 13:25, 15:30, 17:35, 22:5
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   9:5, 10:35, 12:0, 13:0, 14:55, 17:50, 20:45
100 Ngày Bên Em   xem phim 100 Ngày Bên Em   11:0, 15:50, 17:10
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   8:45, 11:35, 13:30, 15:20, 22:35
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   9:0, 13:0, 18:30
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   8:50, 18:0
Hầm Ma   xem phim Hầm Ma   11:10, 16:40
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:10, 19:40, 20:10, 20:40, 21:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   8:30, 11:20, 14:10, 17:0
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   8:30, 10:15, 12:15, 13:55, 17:15
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   16:40
Hầm Ma   xem phim Hầm Ma   9:40, 11:25, 13:10, 14:55, 15:30, 18:45
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:0, 19:50, 20:30, 21:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   9:20, 12:15, 15:10, 17:40, 20:35
100 Ngày Bên Em   xem phim 100 Ngày Bên Em   15:45
Thần Chết   xem phim Thần Chết   9:0, 12:45, 16:30
Thương Mến, Simon   xem phim Thương Mến, Simon   9:15, 11:5, 13:35, 18:5, 20:20
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   9:10, 10:55, 12:40, 14:45, 16:25, 20:15
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   11:25, 18:10, 23:55
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   9:15, 13:0, 15:5, 18:35, 20:15, 22:15
Hầm Ma   xem phim Hầm Ma   9:20, 11:20, 13:5, 15:5, 16:45, 18:20, 22:20
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   11:5, 14:50, 18:35
Đại Chiến Gã Khổng Lồ   xem phim Đại Chiến Gã Khổng Lồ   11:0, 14:25, 16:30, 23:30
Cuộc Chiến Bỉm Sữa   xem phim Cuộc Chiến Bỉm Sữa   9:10, 13:15, 17:10
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:5, 20:0, 20:40, 21:25, 22:0, 22:30, 23:0, 23:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   9:10, 12:5, 13:15, 15:0, 17:55, 20:0, 22:25
Thần Chết   xem phim Thần Chết   11:15, 15:5, 17:10
Thương Mến, Simon   xem phim Thương Mến, Simon   9:35, 13:50, 17:50
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   9:30, 12:55, 16:45, 21:0, 23:5
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   9:15, 12:55, 17:10
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   9:10, 11:45, 14:40, 17:55, 20:20, 22:45
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   11:15, 13:20, 16:10, 19:15
Đại Chiến Gã Khổng Lồ   xem phim Đại Chiến Gã Khổng Lồ   10:50, 15:5
Cuộc Chiến Bỉm Sữa   xem phim Cuộc Chiến Bỉm Sữa   9:0, 11:25, 16:0, 18:30
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:15, 20:0, 20:50, 21:30, 22:15, 22:55


 • Cau Vang khuay dao quoc te Trump thong thiet vi bi dieu tra
  Cầu Vàng "khuấy đảo" quốc tế, Trump thống thiết vì bị điều tra

  Nếu ngay cả vấn đề hạt nhân Triều Tiên hay quan hệ với EU cũng không làm ông Trump mất thế thượng phong thì với cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016, tuần nay chứng kiến sự lên tiếng đầy bất lực từ vị Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ.

 • Trump gap Putin va Phap nang cup Nga van toan thang
  Trump gặp Putin và Pháp nâng cúp - Nga vẫn toàn thắng

  Ngay sau trận chung kết ở Moscow kết thúc với cúp vàng dành cho đội tuyển Pháp, 1 "trận đấu" gay cấn khác lại diễn ra ở Helsiki, là cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ với nhiều toan tính từ cả 2 nước và cũng đầy lo ngại theo phía Phương Tây.

 • My suc soi vi tre nhap cu Trump ban dam trong Trieu Tien
  Mỹ sục sôi vì trẻ nhập cư, Trump bận "đắm" trong Triều Tiên

  Một tuần sau cuộc gặp với Kim Jong Un, trong khi phía Bình Nhưỡng chưa có bất cứ động thái gì rõ rệt thì Donald Trump lại đang tỏ ra "nhiệt thành" quá mức với Triều Tiên, bất chấp thái độ dè chừng từ phía đồng minh. Và trong trạng thái "ngủ quên trên chiến thắng" ấy, ông Trump bất ngờ bị dư luận Mỹ "đánh úp" buộc phải "đầu hàng" trong vấn đề nhập cư.

 • Singapore ruc ro thuong dinh MyTrieu Nga thanh tam diem khong chi vi World Cup
  Singapore rực rỡ thượng đỉnh Mỹ-Triều, Nga thành tâm điểm không chỉ vì World Cup

  Cuối cùng cuộc gặp lịch sử Trump-Kim cũng diễn ra thành công tốt đẹp tuy nhiên với giới quan sát thì sự thành-bại của thượng đỉnh Mỹ-Triều phải được đánh giá từ động thái phi hạt nhân của Bình Nhưỡng sắp tới. Còn ở nước Nga, nơi World Cup 2018 đã khởi tranh, tuần nay lại có khá nhiều điều khiến quốc tế phải nhắc đến chứ không riêng gì chuyện trái bóng.

 • 2 may bay MH lai nong chong mat chuyen gap Kim cua ong Trump
  2 máy bay MH lại nóng; "chóng mặt" chuyện gặp Kim của ông Trump

  Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều dự kiến hôm 12/6 tới, nếu có thể diễn ra thành công, hẳn sẽ càng thêm đáng nhớ 1 tuần qua, khi Thế giới nín thở dõi theo từ những lời đe dọa từ bỏ của Triều Tiên cho đến những tuyên bố thực sẽ hủy-không hủy của TT Trump. Cũng trong tuần nay, 2 vụ tai nạn máy bay chấn động của Malaysia 1 lần nữa được đưa ra tranh luận.