Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   13:20
Vùng Đất Câm Lặng   xem phim Vùng Đất Câm Lặng   9:20, 13:0, 16:40, 21:5, 22:30
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   9:50, 11:10, 15:35, 17:30, 19:0
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   10:0, 13:0, 16:5, 19:35
100 Ngày Bên Em   xem phim 100 Ngày Bên Em   13:55, 18:0
Thần Chết   xem phim Thần Chết   13:5, 15:15, 17:25
Thương Mến, Simon   xem phim Thương Mến, Simon   9:15, 11:10, 13:40, 15:10, 17:40, 19:35
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   9:10, 11:55, 13:20, 14:50, 17:15
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   9:0, 11:45, 15:50, 20:0
Hầm Ma   xem phim Hầm Ma   9:45, 11:25, 13:30, 15:50, 17:20, 22:10
Đại Chiến Gã Khổng Lồ   xem phim Đại Chiến Gã Khổng Lồ   11:25, 18:30
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:0, 19:55, 20:35, 21:15, 21:45, 22:15, 22:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vùng Đất Câm Lặng   xem phim Vùng Đất Câm Lặng   15:25, 21:40
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   10:20, 11:10, 12:0, 12:30, 14:10, 14:40, 16:30, 17:0, 19:30, 20:50
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   8:50, 11:5, 13:20, 16:20, 17:5, 19:50
100 Ngày Bên Em   xem phim 100 Ngày Bên Em   9:10, 13:40, 18:0
Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   xem phim Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   9:5, 16:45
Thần Chết   xem phim Thần Chết   12:15, 16:40
Thương Mến, Simon   xem phim Thương Mến, Simon   12:35
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   9:50, 11:50, 13:50, 15:55, 17:50, 19:0
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   10:0, 14:25
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   8:30, 11:0, 13:10, 17:30, 20:0
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   10:40, 14:55, 18:40
Đại Chiến Gã Khổng Lồ   xem phim Đại Chiến Gã Khổng Lồ   11:30, 15:50
Cuộc Chiến Bỉm Sữa   xem phim Cuộc Chiến Bỉm Sữa   8:40
Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   xem phim Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   9:0, 14:20, 18:45, 22:15
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:10, 19:40, 20:10, 20:30, 21:15, 21:40, 22:10, 22:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vùng Đất Câm Lặng   xem phim Vùng Đất Câm Lặng   11:30, 17:30
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   9:10, 11:35, 12:20, 13:40, 15:45, 16:20, 17:50, 18:30, 19:10, 20:50, 21:15
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   10:0, 13:0, 16:0, 19:20
100 Ngày Bên Em   xem phim 100 Ngày Bên Em   13:20, 18:30
Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   xem phim Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   12:0, 17:20
Thần Chết   xem phim Thần Chết   9:20, 15:10
Thương Mến, Simon   xem phim Thương Mến, Simon   9:0
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   9:30, 11:20, 13:10, 15:0, 17:0, 19:0, 23:0
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   11:20
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   9:50, 20:40, 22:50
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   10:20, 13:25
Đại Chiến Gã Khổng Lồ   xem phim Đại Chiến Gã Khổng Lồ   11:10, 15:25
Cuộc Chiến Bỉm Sữa   xem phim Cuộc Chiến Bỉm Sữa   9:40, 16:30
Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   xem phim Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   11:20, 13:50, 16:50, 22:20
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:0, 19:30, 20:0, 20:30, 21:20, 21:50, 22:20, 22:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vùng Đất Câm Lặng   xem phim Vùng Đất Câm Lặng   9:45
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   9:40, 18:0
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   9:30, 10:20, 11:45, 12:30, 13:20, 14:45, 15:30, 16:20, 17:45, 18:50, 21:10, 22:5
100 Ngày Bên Em   xem phim 100 Ngày Bên Em   13:50
Thần Chết   xem phim Thần Chết   10:0, 14:20, 17:30
Thương Mến, Simon   xem phim Thương Mến, Simon   12:0, 16:30, 18:50
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   11:50, 16:0, 20:10
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   9:10, 12:10, 14:15, 16:40, 21:10, 22:10
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   9:0, 11:20, 19:20
Đại Chiến Gã Khổng Lồ   xem phim Đại Chiến Gã Khổng Lồ   9:40, 13:10, 15:20
Cuộc Chiến Bỉm Sữa   xem phim Cuộc Chiến Bỉm Sữa   13:30, 18:10
Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   xem phim Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   10:50, 15:40
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:10, 19:40, 20:10, 20:45, 21:30, 22:0, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vùng Đất Câm Lặng   xem phim Vùng Đất Câm Lặng   13:20
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   10:40, 12:50, 15:30, 19:10
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   9:0, 10:30, 13:30, 15:10, 16:30, 17:35, 18:5, 21:20
100 Ngày Bên Em   xem phim 100 Ngày Bên Em   11:20
Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   xem phim Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   14:30, 16:20
Thần Chết   xem phim Thần Chết   9:5, 12:0, 22:20
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   13:50, 18:0
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   9:10, 15:50, 20:10
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   12:40, 18:20
Đại Chiến Gã Khổng Lồ   xem phim Đại Chiến Gã Khổng Lồ   12:40, 16:50
Cuộc Chiến Bỉm Sữa   xem phim Cuộc Chiến Bỉm Sữa   10:40, 14:50
Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   xem phim Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   11:20, 16:40
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:0, 19:30, 20:0, 20:30, 21:0, 21:30, 22:0, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vùng Đất Câm Lặng   xem phim Vùng Đất Câm Lặng   14:45, 18:50
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   12:30
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   10:0, 11:0, 13:0, 14:0, 16:0, 17:0, 19:50
Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   xem phim Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   16:50
Thần Chết   xem phim Thần Chết   13:20
Thương Mến, Simon   xem phim Thương Mến, Simon   13:50, 18:15
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   11:30, 16:10
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   10:30, 15:30
Đại Chiến Gã Khổng Lồ   xem phim Đại Chiến Gã Khổng Lồ   12:40, 17:20
Cuộc Chiến Bỉm Sữa   xem phim Cuộc Chiến Bỉm Sữa   10:40
Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   xem phim Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   10:50, 14:50, 17:20
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:0, 19:30, 20:0, 20:30, 21:0, 21:30, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vùng Đất Câm Lặng   xem phim Vùng Đất Câm Lặng   12:15
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   10:10, 16:20
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   10:0, 10:30, 11:50, 12:20, 13:0, 13:30, 14:50, 16:0, 16:30, 18:0, 22:10
100 Ngày Bên Em   xem phim 100 Ngày Bên Em   14:10
Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   xem phim Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   10:20
Thần Chết   xem phim Thần Chết   16:40
Thương Mến, Simon   xem phim Thương Mến, Simon   11:15
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   13:35, 18:50
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   9:40, 14:20, 17:50, 19:50
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   9:20, 18:40
Đại Chiến Gã Khổng Lồ   xem phim Đại Chiến Gã Khổng Lồ   9:50, 17:35
Cuộc Chiến Bỉm Sữa   xem phim Cuộc Chiến Bỉm Sữa   12:0, 15:30
Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   xem phim Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   15:20
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:0, 19:30, 20:30, 20:45, 21:0, 21:30, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vùng Đất Câm Lặng   xem phim Vùng Đất Câm Lặng   14:50, 18:50
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   10:50
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   10:30, 11:10, 13:0, 13:30, 14:10, 16:0, 17:10, 23:20
100 Ngày Bên Em   xem phim 100 Ngày Bên Em   10:40
Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   xem phim Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   10:0
Thần Chết   xem phim Thần Chết   12:40
Thương Mến, Simon   xem phim Thương Mến, Simon   10:10, 14:40, 20:50
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   12:30, 17:0, 19:10, 21:20
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   11:50
Đại Chiến Gã Khổng Lồ   xem phim Đại Chiến Gã Khổng Lồ   13:40, 18:20
Cuộc Chiến Bỉm Sữa   xem phim Cuộc Chiến Bỉm Sữa   16:50
Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   xem phim Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   15:50
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:0, 19:30, 20:10, 20:40, 21:25, 22:0, 22:40, 23:10, 23:35, 23:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vùng Đất Câm Lặng   xem phim Vùng Đất Câm Lặng   11:40, 13:45, 15:50
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   12:0, 13:15, 14:35, 18:0, 19:10
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   10:20, 11:30, 12:30, 13:30, 15:40, 16:35, 21:25
100 Ngày Bên Em   xem phim 100 Ngày Bên Em   9:30
Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   xem phim Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   12:0
Thần Chết   xem phim Thần Chết   9:40, 16:50
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   11:15, 15:30, 17:30, 18:45
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   16:50
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   10:10, 14:0, 21:30
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   9:20, 19:30
Đại Chiến Gã Khổng Lồ   xem phim Đại Chiến Gã Khổng Lồ   9:45, 19:0
Cuộc Chiến Bỉm Sữa   xem phim Cuộc Chiến Bỉm Sữa   9:30
Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   xem phim Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   14:15, 16:20
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:15, 19:40, 20:15, 20:45, 21:15, 21:45, 22:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vùng Đất Câm Lặng   xem phim Vùng Đất Câm Lặng   8:30, 12:15, 16:0
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   8:30, 10:25, 11:35, 12:20, 14:15, 15:35, 16:10, 18:5, 19:35
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   8:50, 9:50, 11:40, 12:40, 14:30, 15:30, 17:20, 20:10
100 Ngày Bên Em   xem phim 100 Ngày Bên Em   10:20, 14:5, 17:50, 22:5
Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   xem phim Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   9:10
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   8:40, 10:20, 12:0, 13:40, 15:20, 17:0, 18:40, 20:20, 22:0
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   9:0, 11:5, 13:10, 15:15, 17:20, 19:25, 21:30
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   9:30, 13:30, 17:30, 21:30
Hầm Ma   xem phim Hầm Ma   9:0, 10:35, 12:10, 13:45, 15:20, 16:55, 18:30, 20:5, 21:40
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:0, 19:45, 20:30, 21:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vùng Đất Câm Lặng   xem phim Vùng Đất Câm Lặng   12:15, 18:15
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   12:20, 15:10
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   9:45, 10:15, 10:40, 11:45, 12:45, 14:45
100 Ngày Bên Em   xem phim 100 Ngày Bên Em   9:40
Thần Chết   xem phim Thần Chết   10:0, 14:30
Thương Mến, Simon   xem phim Thương Mến, Simon   15:30
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   13:15
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   10:30, 15:0
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   13:40, 17:50
Đại Chiến Gã Khổng Lồ   xem phim Đại Chiến Gã Khổng Lồ   12:50
Cuộc Chiến Bỉm Sữa   xem phim Cuộc Chiến Bỉm Sữa   10:10
Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   xem phim Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   14:20, 15:45
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:15, 19:40, 20:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vùng Đất Câm Lặng   xem phim Vùng Đất Câm Lặng   13:10
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   11:10, 14:50, 17:20
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   10:0, 12:10, 15:0, 17:50, 19:0
Thần Chết   xem phim Thần Chết   12:50, 17:0, 21:50
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   11:0, 15:10, 17:20, 19:30, 21:40
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   10:40, 14:20, 20:0
Đại Chiến Gã Khổng Lồ   xem phim Đại Chiến Gã Khổng Lồ   13:10, 15:15, 18:0
Cuộc Chiến Bỉm Sữa   xem phim Cuộc Chiến Bỉm Sữa   12:20, 16:0, 21:40
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:20, 20:40, 21:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vùng Đất Câm Lặng   xem phim Vùng Đất Câm Lặng   10:40, 14:30, 17:10, 22:0
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   8:40, 11:20, 12:30, 16:20, 20:0
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   8:50, 10:0, 16:35, 21:30
Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   xem phim Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   14:50
Thương Mến, Simon   xem phim Thương Mến, Simon   11:40, 13:50, 15:50, 18:10
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   11:30, 15:20, 21:20
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   9:20, 13:10, 17:0, 19:10, 23:0
Hầm Ma   xem phim Hầm Ma   9:40, 12:20, 15:30, 18:30
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   8:30, 14:0, 18:0
Đại Chiến Gã Khổng Lồ   xem phim Đại Chiến Gã Khổng Lồ   10:10, 12:50, 13:30, 16:0, 19:30
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:0, 19:40, 20:20, 21:15, 21:55, 22:40, 23:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vùng Đất Câm Lặng   xem phim Vùng Đất Câm Lặng   9:30, 13:40, 17:50
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   9:40, 11:30, 13:50, 15:40, 18:0
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   11:20, 17:30, 19:50, 22:50
100 Ngày Bên Em   xem phim 100 Ngày Bên Em   11:50, 16:0
Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   xem phim Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   8:40, 14:50
Thần Chết   xem phim Thần Chết   11:10, 15:30
Thương Mến, Simon   xem phim Thương Mến, Simon   10:10, 14:40
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   9:50, 18:40
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   10:30, 16:40
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   12:40, 18:50
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   9:20, 13:30, 17:40
Đại Chiến Gã Khổng Lồ   xem phim Đại Chiến Gã Khổng Lồ   8:0, 12:30, 17:0
Cuộc Chiến Bỉm Sữa   xem phim Cuộc Chiến Bỉm Sữa   14:10, 23:0
Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   xem phim Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   11:40, 16:10, 20:30
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:10, 19:40, 20:10, 20:40, 21:0, 21:40, 22:10, 22:40, 23:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vùng Đất Câm Lặng   xem phim Vùng Đất Câm Lặng   10:0, 16:0
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   9:30, 13:50, 17:10
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   11:20, 14:20, 16:10, 17:20
100 Ngày Bên Em   xem phim 100 Ngày Bên Em   9:20
Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   xem phim Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   14:10, 16:40
Thần Chết   xem phim Thần Chết   12:0
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   18:0
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   10:40, 11:40, 12:50, 15:0, 19:20
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   18:40
Đại Chiến Gã Khổng Lồ   xem phim Đại Chiến Gã Khổng Lồ   12:30
Cuộc Chiến Bỉm Sữa   xem phim Cuộc Chiến Bỉm Sữa   14:40
Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   xem phim Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   10:50, 13:20, 15:50, 21:40
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:10, 19:50, 20:15, 20:40, 21:30, 22:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vùng Đất Câm Lặng   xem phim Vùng Đất Câm Lặng   9:20, 11:20, 13:30, 17:20, 19:0
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   8:40, 9:50
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   8:50, 9:30, 10:45, 11:50, 12:30, 13:50, 14:50, 15:30, 16:50, 17:45, 18:30, 23:0
100 Ngày Bên Em   xem phim 100 Ngày Bên Em   16:20
Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   xem phim Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   11:30, 15:15
Thần Chết   xem phim Thần Chết   10:30
Thương Mến, Simon   xem phim Thương Mến, Simon   15:0
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   14:30, 18:20
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   11:20, 18:0, 20:10
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   13:20, 17:10
Đại Chiến Gã Khổng Lồ   xem phim Đại Chiến Gã Khổng Lồ   9:10, 13:40, 15:50
Cuộc Chiến Bỉm Sữa   xem phim Cuộc Chiến Bỉm Sữa   12:50, 15:30
Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   xem phim Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   9:0, 12:0, 17:40
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:30, 19:50, 20:10, 20:20, 20:50, 21:15, 21:40, 22:0, 22:20, 22:40, 22:50, 23:25, 23:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   10:20, 12:20, 14:20, 16:20, 18:20, 20:20, 22:20
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   9:40, 12:35, 15:30, 18:25, 21:20
100 Ngày Bên Em   xem phim 100 Ngày Bên Em   8:25, 12:25, 16:30
Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   xem phim Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   8:30
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   10:20, 12:10, 14:0, 15:55, 17:45, 19:35, 21:25
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   8:35, 10:45, 12:55, 15:5, 17:20, 19:30, 21:40
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   10:20, 14:25, 18:30
Hầm Ma   xem phim Hầm Ma   8:30, 10:15, 12:0, 13:45, 15:30, 17:15
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:0, 20:35, 21:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   9:25, 12:0, 14:35, 16:30, 18:45, 20:15
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   9:10, 10:30, 13:20, 16:10, 21:20
100 Ngày Bên Em   xem phim 100 Ngày Bên Em   13:40, 18:20
Thần Chết   xem phim Thần Chết   11:40
Thương Mến, Simon   xem phim Thương Mến, Simon   9:0, 14:15, 16:20, 22:10
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   11:0, 14:0, 18:25
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   9:40, 15:30, 19:20
Hầm Ma   xem phim Hầm Ma   11:25, 13:0, 15:40, 17:10, 22:50
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   12:35
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:0, 20:0, 20:40, 21:20, 22:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   9:35, 12:15, 16:10, 18:10, 20:35
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   9:15, 10:45, 12:0, 13:30, 14:45, 16:15, 17:30, 22:5
100 Ngày Bên Em   xem phim 100 Ngày Bên Em   11:25, 14:55, 18:45
Thần Chết   xem phim Thần Chết   12:35
Thương Mến, Simon   xem phim Thương Mến, Simon   14:10
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   16:35
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   14:35, 16:45, 20:5
Hầm Ma   xem phim Hầm Ma   9:55, 13:15
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   18:5
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:0, 20:15, 21:15, 22:0, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   8:45, 15:35, 17:35
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   12:25, 13:55, 19:40
Thần Chết   xem phim Thần Chết   9:10, 14:40
Thương Mến, Simon   xem phim Thương Mến, Simon   9:25, 15:25, 17:35
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   11:15, 13:0, 17:20, 18:25
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   10:20, 11:45
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   9:40, 11:35, 15:15, 16:55
Hầm Ma   xem phim Hầm Ma   8:45, 12:25, 14:0, 16:45, 19:0, 22:35
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   10:45, 13:40
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:0, 19:40, 20:10, 20:35, 21:15, 21:55, 22:25, 22:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   9:40, 11:30, 12:25, 13:55, 15:55, 17:35, 21:45
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   9:15, 11:5, 13:45, 15:20, 17:55, 19:40
Thương Mến, Simon   xem phim Thương Mến, Simon   9:5, 16:25, 21:55
Phi Vụ Để Đời   xem phim Phi Vụ Để Đời   15:45
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   9:0, 12:15, 14:50, 18:0
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   9:35, 13:15, 15:45, 19:55, 22:15
Hầm Ma   xem phim Hầm Ma   8:55, 11:35, 13:20, 14:20, 16:30, 18:25, 22:20
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   10:40, 17:40
Đại Chiến Gã Khổng Lồ   xem phim Đại Chiến Gã Khổng Lồ   10:25, 11:55, 13:50, 18:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   8:50, 10:50, 12:50, 14:50, 16:50
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   8:40, 9:30, 11:30, 12:20, 14:20, 15:10, 17:10, 18:0, 20:50
100 Ngày Bên Em   xem phim 100 Ngày Bên Em   9:0, 13:5
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   9:10, 10:55, 12:40, 14:25, 16:10, 17:55, 21:50
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   8:30, 10:40, 12:50, 15:0, 17:10, 19:20, 21:30
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   11:0, 18:25
Hầm Ma   xem phim Hầm Ma   15:5, 16:45
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:0, 19:40, 20:10, 20:50, 21:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   9:0, 12:0, 14:30, 16:30, 18:45
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   10:0, 11:15, 14:15, 15:45, 18:15
100 Ngày Bên Em   xem phim 100 Ngày Bên Em   12:30, 17:0, 18:15
Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   xem phim Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   13:15
Thần Chết   xem phim Thần Chết   11:30, 15:30, 18:30
Thương Mến, Simon   xem phim Thương Mến, Simon   9:15, 13:30, 21:0
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   10:15, 11:0, 13:0, 15:0, 16:15, 20:30
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   9:30, 11:45, 13:45, 16:0, 19:30
Hầm Ma   xem phim Hầm Ma   9:45, 14:45, 16:45, 18:0, 22:0
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   10:30, 14:0, 18:0
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:0, 19:45, 20:15, 20:45, 21:15, 21:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   8:50, 13:20, 15:30, 17:40
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   8:40, 9:10, 9:40, 11:50, 12:20, 12:50, 15:0, 15:30, 16:0, 18:10, 19:15
100 Ngày Bên Em   xem phim 100 Ngày Bên Em   12:45, 18:30
Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   xem phim Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   11:20
Thần Chết   xem phim Thần Chết   10:0, 11:0, 14:40, 19:20
Thương Mến, Simon   xem phim Thương Mến, Simon   12:20, 17:0, 21:50
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   9:20, 13:15, 17:10
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   13:0, 15:0, 17:50
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   13:50, 15:45, 17:40
Đại Chiến Gã Khổng Lồ   xem phim Đại Chiến Gã Khổng Lồ   11:40, 17:15, 19:40
Cuộc Chiến Bỉm Sữa   xem phim Cuộc Chiến Bỉm Sữa   10:40, 15:10
Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   xem phim Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   9:0, 15:15
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:10, 19:30, 19:50, 20:10, 20:40, 21:10, 21:40, 22:0, 22:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   10:30, 14:40, 16:40, 18:10
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   10:0, 12:50, 15:40, 18:30
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   9:0, 10:50, 12:40, 14:30, 16:20, 20:10
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   8:30, 12:30, 18:40
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   11:30, 21:40
Hầm Ma   xem phim Hầm Ma   9:40, 13:40, 15:30, 17:20, 22:0
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:10, 20:50, 21:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   11:20, 12:15, 15:15, 18:20, 20:5
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   9:30, 11:35, 15:45
100 Ngày Bên Em   xem phim 100 Ngày Bên Em   11:55, 16:20, 18:35
Thần Chết   xem phim Thần Chết   16:20
Thương Mến, Simon   xem phim Thương Mến, Simon   14:20, 22:25
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   9:10, 12:20, 14:10, 17:10, 19:15
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   9:20, 13:15, 15:15, 17:15, 18:45, 20:25
Hầm Ma   xem phim Hầm Ma   10:25, 13:45, 15:30, 18:10, 22:0
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   10:45, 13:55, 17:0, 18:30
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:5, 19:40, 20:15, 20:45, 21:20, 21:55, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   8:50, 10:50, 12:50, 14:50, 17:30, 19:30, 22:35
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   11:40, 12:30, 14:35, 15:25, 19:40
100 Ngày Bên Em   xem phim 100 Ngày Bên Em   10:35, 18:20
Thần Chết   xem phim Thần Chết   9:35, 13:20
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   8:50, 10:30, 16:10, 18:50
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   9:30, 14:0, 16:50
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   11:5, 15:15
Hầm Ma   xem phim Hầm Ma   11:40, 15:25, 17:10, 21:35
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   8:50, 12:15, 18:0
Đại Chiến Gã Khổng Lồ   xem phim Đại Chiến Gã Khổng Lồ   9:0, 13:10, 17:20
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:0, 19:35, 20:15, 20:40, 21:20, 21:50, 22:30, 22:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   8:50, 10:50, 12:50, 14:55, 17:0
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   8:40, 11:30, 14:20, 17:10
Thần Chết   xem phim Thần Chết   9:30, 13:35, 18:0
Thương Mến, Simon   xem phim Thương Mến, Simon   8:50, 22:0
Phi Vụ Để Đời   xem phim Phi Vụ Để Đời   18:10
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   9:55, 11:40, 13:30, 15:20, 17:10, 19:0, 20:10, 22:0, 23:50
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   11:20, 15:45, 22:0
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   9:10, 13:55
Hầm Ma   xem phim Hầm Ma   11:10, 14:15, 15:0, 17:15, 18:30, 20:15
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   16:45, 20:15
Đại Chiến Gã Khổng Lồ   xem phim Đại Chiến Gã Khổng Lồ   11:40
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:5, 20:0, 20:50, 21:25, 22:25, 23:10, 23:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   11:10, 12:30, 14:40, 16:50
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   11:30, 12:35, 15:25, 16:40, 18:20
Thần Chết   xem phim Thần Chết   8:30, 15:50
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   9:40, 10:40, 13:50, 15:30, 19:0
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   9:0, 11:40, 13:15, 14:30, 18:0
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   10:50, 17:20
Đại Chiến Gã Khổng Lồ   xem phim Đại Chiến Gã Khổng Lồ   8:35
Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   xem phim Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   9:10
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:10, 19:40, 20:10, 20:50, 21:20, 21:40, 22:10, 22:35, 23:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   9:0, 11:0, 12:15, 14:20, 17:0, 19:0, 21:25, 22:45
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   9:15, 12:35, 15:30, 22:10
100 Ngày Bên Em   xem phim 100 Ngày Bên Em   10:40, 15:15, 17:10
Thần Chết   xem phim Thần Chết   12:55, 18:0
Thương Mến, Simon   xem phim Thương Mến, Simon   15:5, 17:15
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   8:45, 10:25, 11:30, 14:50, 18:10, 23:20
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   8:45, 10:50, 13:0
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   9:25, 15:0, 18:25
Hầm Ma   xem phim Hầm Ma   9:0, 12:5, 13:40, 16:25, 23:25
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   13:10, 16:30
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:5, 19:25, 19:50, 20:5, 20:25, 21:0, 21:45, 22:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   9:5, 10:10, 14:20, 18:40
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   11:30, 13:45, 16:40, 19:0
Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   xem phim Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   11:20
Thần Chết   xem phim Thần Chết   11:15, 15:40
Thương Mến, Simon   xem phim Thương Mến, Simon   9:0, 13:30, 14:30, 16:50, 17:50
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   9:40, 12:30
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   13:10
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   9:20, 13:40, 15:50, 18:10
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   9:30, 13:0, 17:0
Đại Chiến Gã Khổng Lồ   xem phim Đại Chiến Gã Khổng Lồ   10:50, 14:50
Cuộc Chiến Bỉm Sữa   xem phim Cuộc Chiến Bỉm Sữa   11:40, 16:30
Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   xem phim Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   11:10, 15:20, 18:0
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:10, 19:40, 20:0, 20:20, 20:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   10:0
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   9:30, 10:20, 11:50, 12:30, 13:20, 14:50, 15:30, 16:20, 17:50
Thần Chết   xem phim Thần Chết   10:30, 14:30
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   12:40
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   12:10, 14:20, 16:30, 19:0
Đại Chiến Gã Khổng Lồ   xem phim Đại Chiến Gã Khổng Lồ   9:40, 16:40, 21:15
Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   xem phim Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   10:40, 15:10, 17:40
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:20, 20:45, 21:0, 21:20, 21:40, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   8:40, 9:40, 10:40, 12:40, 14:40, 15:20, 16:40, 18:40, 20:40
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   9:5, 11:0, 11:55, 14:45, 15:40, 17:35, 18:30, 21:20
100 Ngày Bên Em   xem phim 100 Ngày Bên Em   8:55, 13:0, 17:5
Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   xem phim Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   18:10
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   9:0, 10:50, 11:40, 12:40, 13:30, 14:30, 16:20, 17:20, 19:10, 22:10
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   9:25, 13:25, 17:25
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   10:50, 14:55
Hầm Ma   xem phim Hầm Ma   9:10, 11:35, 13:50, 15:35
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:5, 19:35, 20:0, 20:25, 21:0, 21:30, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   9:0, 14:50, 16:50
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   8:40, 8:50, 13:0, 21:15
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   11:20, 13:5, 15:40, 17:20, 18:50
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   11:0
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   10:35, 14:20, 18:5
Hầm Ma   xem phim Hầm Ma   9:0, 12:45, 16:30
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:0, 20:15, 21:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   9:30, 13:25, 15:30, 17:35, 22:5
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   9:5, 10:35, 12:0, 13:0, 14:55, 17:50, 20:45
100 Ngày Bên Em   xem phim 100 Ngày Bên Em   11:0, 15:50, 17:10
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   8:45, 11:35, 13:30, 15:20, 22:35
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   9:0, 13:0, 18:30
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   8:50, 18:0
Hầm Ma   xem phim Hầm Ma   11:10, 16:40
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:10, 19:40, 20:10, 20:40, 21:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   8:30, 11:20, 14:10, 17:0
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   8:30, 10:15, 12:15, 13:55, 17:15
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   16:40
Hầm Ma   xem phim Hầm Ma   9:40, 11:25, 13:10, 14:55, 15:30, 18:45
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:0, 19:50, 20:30, 21:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   9:20, 12:15, 15:10, 17:40, 20:35
100 Ngày Bên Em   xem phim 100 Ngày Bên Em   15:45
Thần Chết   xem phim Thần Chết   9:0, 12:45, 16:30
Thương Mến, Simon   xem phim Thương Mến, Simon   9:15, 11:5, 13:35, 18:5, 20:20
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   9:10, 10:55, 12:40, 14:45, 16:25, 20:15
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   11:25, 18:10, 23:55
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   9:15, 13:0, 15:5, 18:35, 20:15, 22:15
Hầm Ma   xem phim Hầm Ma   9:20, 11:20, 13:5, 15:5, 16:45, 18:20, 22:20
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   11:5, 14:50, 18:35
Đại Chiến Gã Khổng Lồ   xem phim Đại Chiến Gã Khổng Lồ   11:0, 14:25, 16:30, 23:30
Cuộc Chiến Bỉm Sữa   xem phim Cuộc Chiến Bỉm Sữa   9:10, 13:15, 17:10
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:5, 20:0, 20:40, 21:25, 22:0, 22:30, 23:0, 23:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   9:10, 12:5, 13:15, 15:0, 17:55, 20:0, 22:25
Thần Chết   xem phim Thần Chết   11:15, 15:5, 17:10
Thương Mến, Simon   xem phim Thương Mến, Simon   9:35, 13:50, 17:50
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   9:30, 12:55, 16:45, 21:0, 23:5
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   9:15, 12:55, 17:10
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   9:10, 11:45, 14:40, 17:55, 20:20, 22:45
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   11:15, 13:20, 16:10, 19:15
Đại Chiến Gã Khổng Lồ   xem phim Đại Chiến Gã Khổng Lồ   10:50, 15:5
Cuộc Chiến Bỉm Sữa   xem phim Cuộc Chiến Bỉm Sữa   9:0, 11:25, 16:0, 18:30
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:15, 20:0, 20:50, 21:30, 22:15, 22:55


 • Thoi su 24h Chem chet ba noi vi bi keu vao nha ngu
  Thời sự 24h: Chém chết bà nội vì... bị kêu vào nhà ngủ

  Nhiều cán bộ giỏi xin nghỉ việc: Chất xám “chảy” đi đâu?; Nữ tài xế nói "con người không quan trọng": Có bao che?; Hãi hùng những vụ tai nạn thảm khốc khi xe ben bất ngờ "cắt mặt" đường ray; Vụ khai quật tử thi nữ kế toán: Những tình tiết “giật mình”; Luật sư tiết lộ chuyện "động trời" về bản khai của bác sĩ Lương

 • Thoi su 24h Ghen tuong chong mau lanh dam vo tu vong
  Thời sự 24h: Ghen tuông chồng "máu lạnh" đâm vợ tử vong

  Tố Bí thư phường "quên" trả tiền hải sản: "nghe kỳ quá..."; Thi công chức "đậu thành trượt", Đắk Lắk tổ chức đối thoại; Việc gì cũng ký, vị trí Chủ tịch đặc khu rất dễ bị vi phạm trách nhiệm; Vietjet lên tiếng khi bị nữ hành khách chửi: Chúng… không phải con người; Trạm thu của nhà nước thì trả phí, trạm tư nhân thì trả giá?

 • Thoi su 24h Yeu rau xanh sat hai nguoi phu nu 65 tuoi
  Thời sự 24h: "Yêu râu xanh" sát hại người phụ nữ 65 tuổi

  Loa phát thanh xã bị sóng ‘lạ’ chèn suốt buổi sáng, nghi phát tiếng Trung Quốc; Xôn xao clip trưởng công an xã vào nhà nghỉ cùng vợ người khác; Dự án "ma" ven biển Đà Nẵng: Liên quan Vũ nhôm; Vụ 2 "hiệp sĩ đường phố" hy sinh: Nước mắt những người ở lại!; Tài xế Grab bị tố "gạ gẫm'' bé gái 9 tuổi khi đang đưa bé đi học

 • Thoi su 24h Ca nhom di tu vi xit phan nuoc tieu vao cong an
  Thời sự 24h: Cả nhóm đi tù vì xịt phân, nước tiểu vào công an

  Thuế: Đề xuất ‘kịch trần’ dù phản đối kịch liệt; Đề xuất cấm bán rượu, bia theo giờ: Liệu có khả thi?; Hai dự án "ma" đất ven biển Đà Nẵng: Ai đứng sau?; Xét xử bác sĩ Hoàng Công Lương: Lộ hợp đồng 7,7 USD/ca chạy thận;

 • Thoi su 24h Vo doi ly hon chong dung dao dam vo chet tai cho
  Thời sự 24h: Vợ đòi ly hôn, chồng dùng dao đâm vợ chết tại chỗ

  Đập bỏ “biệt phủ” 5.000m2 không phép của đại úy công an; Khi tiếng hô "Công an đánh người" càng lớn, kinh hãi nhận ra côn đồ trỗi dậy khắp nơi; Nữ tài xế nói "con người không quan trọng" hiện tại ra sao?; Cô giáo Tiếng Anh chửi học sinh: Những ngộ nhận, sai lầm...; Những câu chuyện phía sau thùng tiền "Bạn gặp khó khăn, lấy 3 tờ" ở Sài Gòn

 • 2 may bay MH lai nong chong mat chuyen gap Kim cua ong Trump
  2 máy bay MH lại nóng; "chóng mặt" chuyện gặp Kim của ông Trump

  Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều dự kiến hôm 12/6 tới, nếu có thể diễn ra thành công, hẳn sẽ càng thêm đáng nhớ 1 tuần qua, khi Thế giới nín thở dõi theo từ những lời đe dọa từ bỏ của Triều Tiên cho đến những tuyên bố thực sẽ hủy-không hủy của TT Trump. Cũng trong tuần nay, 2 vụ tai nạn máy bay chấn động của Malaysia 1 lần nữa được đưa ra tranh luận.

 • Nong doi thu phi thanh thu gia cho de tang muc thu
  Nóng đổi thu phí thành thu giá cho dễ tăng mức thu

  Đổi thu phí thành thu giá cho dễ tăng mức thu, giá xăng dầu lại đồng loạt tăng, cho thuê nhà thu tiền điện giá cao bị phạt, mất hơn 800 tỷ một năm nuôi 63.000 công chức “thừa”, chưa áp dụng thuế tài sản trong 2 năm tới...

 • Trieu Tien bong noi gian IS dang song day tu DNA
  Triều Tiên bỗng nổi giận; IS đang sống dậy từ ĐNÁ

  Khi hòa bình cho bán đảo Triều Tiên tưởng chừng không còn xa nhờ các cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Hàn-Triều thì tuần nay lại chứng kiến cơn thịnh nộ bất ngờ của Bình Nhưỡng do cuộc tập trận Max Thunder và vấn đề phi hạt nhân hóa mang hơi hướng kiểu Libya. Thế giới còn giật mình sự trở lại của loạt vụ đánh bom tự sát có dấu hiệu của IS.

 • Quyet tang thue BVMT len toi 4000 donglit
  Quyết tăng thuế BVMT lên tới 4.000 đồng/lít

  Quyết tăng thuế BVMT lên tới 4.000 đồng/lít, không vay tiền vẫn bị gọi điện đòi nợ, Bộ Công Thương điều tra vụ Grab thâu tóm Uber, VN đã có 8/10 dấu hiệu bong bóng bất động sản...

 • Kremlin lan 4 don Putin Trump quyet day dong minh vi Iran
  Kremlin lần 4 đón Putin, Trump quyết đẩy đồng minh vì Iran

  Tuần nay TG được tận mắt chứng kiến sự vĩ đại của ông Putin qua lễ tuyên thệ nhậm chức tổng thống Nga lần thứ 4 tại điện Kremlin. Và một vị tổng thống khác cũng cho thấy sức ảnh hưởng mạnh mẽ không kém của mình khi bất chấp phản đối của đồng minh để rồi góp phần làm bùng lên ngọn lửa mâu thuẫn ở Trung Đông - chính là ông Trump với thỏa thuận hạt nhân Iran.