Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đối Đầu   xem phim Đối Đầu   10:55, 14:45, 20:15
Ông Ngoại Tuổi 30   xem phim Ông Ngoại Tuổi 30   9:50, 13:20, 20:35
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   9:0, 15:25, 18:0
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   12:45, 22:0
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   9:35, 12:0, 13:45, 16:10, 18:40
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   9:25, 11:25, 13:25, 14:25, 15:25, 16:25, 17:25, 18:25, 19:25, 20:25, 21:0, 21:35, 22:25
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   16:35
Xác Chết Trở Về   xem phim Xác Chết Trở Về   11:50, 18:20, 22:35
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   11:35
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   9:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đối Đầu   xem phim Đối Đầu   13:35, 16:25, 19:45
Ông Ngoại Tuổi 30   xem phim Ông Ngoại Tuổi 30   11:40, 15:15, 20:5
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   18:10
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   9:15, 10:50, 13:15, 15:40, 17:10, 19:35, 21:30
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   9:0, 10:20, 11:20, 12:20, 13:20, 14:20, 15:20, 16:20, 17:20, 18:20, 19:20, 20:20, 21:20, 22:30
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   12:50
Xác Chết Trở Về   xem phim Xác Chết Trở Về   9:25, 22:0
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   9:10, 18:5
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   11:0, 14:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đối Đầu   xem phim Đối Đầu   13:20
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   11:20, 17:5
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   10:50, 13:45, 15:30, 18:0, 20:25, 22:50
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   9:10, 10:0, 11:5, 12:5, 13:25, 14:15, 15:10, 16:25, 17:20, 18:0, 18:30, 19:30, 20:5, 20:35, 21:35, 22:10, 22:40, 23:10
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   9:15, 15:15
Xác Chết Trở Về   xem phim Xác Chết Trở Về   9:45, 11:45, 19:10, 21:10
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   13:15
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   9:0, 16:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đối Đầu   xem phim Đối Đầu   9:35, 17:35, 21:45
Harvie và Bảo tàng ma thuật   xem phim Harvie và Bảo tàng ma thuật   11:20, 18:15
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   10:0, 16:0, 17:55
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   13:0, 21:35
Ứng Dụng Vi Diệu   xem phim Ứng Dụng Vi Diệu   14:0, 16:20, 19:40
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   9:40, 10:45, 11:30, 12:5, 12:45, 13:30, 14:20, 15:30, 16:25, 17:30, 19:30, 20:0, 20:35, 21:15, 21:55
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   9:10, 12:40, 15:30, 19:0
Xác Chết Trở Về   xem phim Xác Chết Trở Về   9:30, 11:40, 13:35, 15:30, 17:10, 19:20, 21:30
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   9:35, 11:10, 14:50, 18:30, 20:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đối Đầu   xem phim Đối Đầu   9:5, 17:50
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   14:15, 20:40
Ông Ngoại Tuổi 30   xem phim Ông Ngoại Tuổi 30   12:50, 20:0
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   11:0, 13:50
Harvie và Bảo tàng ma thuật   xem phim Harvie và Bảo tàng ma thuật   8:40, 16:30
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   10:50, 15:0, 19:0
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   10:15, 15:10, 16:50, 19:30, 20:30
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   8:30, 9:0, 9:30, 10:10, 10:45, 11:15, 11:45, 12:25, 13:0, 13:30, 14:0, 14:40, 15:15, 15:45, 16:15, 17:0, 17:30, 18:0, 18:30, 19:15, 19:45, 20:15, 20:45, 21:10, 21:30, 22:5, 22:30
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   13:10, 17:10, 22:10
Xác Chết Trở Về   xem phim Xác Chết Trở Về   10:0, 16:40, 22:20
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   10:35, 12:35, 14:30, 18:30
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   8:50, 12:10, 18:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đối Đầu   xem phim Đối Đầu   12:30, 16:0, 18:0, 21:0
Ông Ngoại Tuổi 30   xem phim Ông Ngoại Tuổi 30   9:45, 11:45, 13:45, 15:45, 16:45, 18:45, 19:30
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   10:0, 15:15
Harvie và Bảo tàng ma thuật   xem phim Harvie và Bảo tàng ma thuật   13:0, 17:20
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   10:30, 14:45, 18:0
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   10:45, 13:15, 21:30
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   9:30, 11:30, 12:45, 14:15, 15:0, 16:15, 17:0, 18:15, 19:15, 19:45, 20:15, 20:45, 21:15, 22:0
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   11:0, 13:30, 17:45, 19:0
Xác Chết Trở Về   xem phim Xác Chết Trở Về   10:15, 15:30, 21:45
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   12:10, 13:50, 20:0
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   9:15, 22:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đối Đầu   xem phim Đối Đầu   9:0, 17:25, 21:20
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   10:10
Pacific Rim 2: Trỗi Dậy   xem phim Pacific Rim 2: Trỗi Dậy   13:10
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   14:10, 22:5
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   10:0, 12:40
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   10:30, 13:20, 17:0, 18:10, 19:35
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   9:10, 9:40, 10:20, 10:50, 11:20, 11:50, 12:30, 13:0, 13:30, 14:0, 14:40, 15:10, 15:40, 16:10, 16:50, 17:20, 17:50, 18:20, 19:0, 19:30, 20:0, 20:30, 21:10, 21:40, 22:10, 22:40
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   14:50, 18:30
Xác Chết Trở Về   xem phim Xác Chết Trở Về   9:20, 11:20, 12:10, 16:0, 20:50, 22:20
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   16:40, 19:20
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   15:30, 20:20, 22:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đối Đầu   xem phim Đối Đầu   10:50, 13:20, 17:30
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   9:30, 18:10, 21:30
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   12:20
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   10:0, 11:50, 12:50, 15:30, 16:45, 19:30, 21:0, 22:5
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   9:0, 9:45, 10:50, 11:20, 12:0, 12:40, 13:10, 13:45, 14:20, 15:0, 15:30, 16:0, 16:40, 17:20, 17:50, 18:20, 19:0, 19:40, 20:10, 20:40, 21:20, 22:5, 22:30
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   9:20, 22:40
Xác Chết Trở Về   xem phim Xác Chết Trở Về   8:40, 9:40, 11:10, 15:20, 16:25, 19:25, 20:30
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   14:30, 18:30
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   8:50, 14:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đối Đầu   xem phim Đối Đầu   13:50, 22:30
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   9:50, 19:0
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   11:30
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   9:30, 12:40, 13:40, 15:20, 16:20, 17:50, 20:0, 21:50
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   9:10, 10:0, 10:40, 11:10, 11:40, 12:20, 13:0, 13:30, 14:0, 14:40, 15:20, 16:0, 16:30, 17:0, 17:40, 18:10, 19:20, 19:50, 20:20, 20:50, 21:30, 22:10, 22:40
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   12:0, 15:50, 18:0
Xác Chết Trở Về   xem phim Xác Chết Trở Về   9:0, 22:35
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   9:30, 18:50
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   8:45, 20:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đối Đầu   xem phim Đối Đầu   13:10, 17:50, 19:50
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   14:40, 20:20
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   15:30, 20:10
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   9:0, 10:0, 10:30, 11:50, 12:40, 15:10, 17:30, 19:40, 22:0
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   9:10, 9:40, 10:10, 10:40, 11:30, 12:0, 13:0, 13:50, 14:20, 14:50, 15:20, 16:10, 16:40, 17:10, 17:40, 18:30, 19:0, 19:30, 20:0, 20:50, 21:50, 22:20
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   17:45, 22:20
Xác Chết Trở Về   xem phim Xác Chết Trở Về   9:30, 13:40, 18:0
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   8:50, 10:50, 12:50, 15:0, 17:0, 19:10
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   11:40, 16:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đối Đầu   xem phim Đối Đầu   10:20
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   14:20
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   15:30
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   10:50, 12:0, 14:40, 17:15, 18:40, 19:50, 20:20, 21:15
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   9:50, 10:30, 11:20, 12:10, 12:50, 13:40, 14:30, 15:10, 16:0, 16:45, 17:30, 18:15, 19:0, 19:40, 20:30, 21:20, 21:55
Xác Chết Trở Về   xem phim Xác Chết Trở Về   12:20, 18:20
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   13:30, 16:40
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   10:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đối Đầu   xem phim Đối Đầu   14:50, 22:25
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   10:10, 14:20
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   12:10
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   9:25, 12:15, 16:35, 22:15
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   9:15, 10:20, 11:30, 12:0, 12:30, 13:0, 13:45, 14:15, 14:45, 16:0, 16:30, 17:0, 17:30, 18:15, 19:15, 20:30, 21:30, 22:10, 22:30
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   10:25, 17:10
Xác Chết Trở Về   xem phim Xác Chết Trở Về   16:50, 22:0
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   14:40
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   10:15, 12:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đối Đầu   xem phim Đối Đầu   18:30
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   11:40, 16:10
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   12:20, 16:0
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   9:30
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   10:20, 13:0, 15:40, 17:10, 18:20, 19:50, 21:0, 22:30, 23:40
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   9:40, 10:30, 11:20, 12:0, 12:45, 13:40, 14:20, 15:0, 16:40, 19:0, 19:40, 20:30, 21:15, 22:0, 22:50, 23:30
Xác Chết Trở Về   xem phim Xác Chết Trở Về   14:0, 18:45, 20:50, 23:0
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   10:25
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   9:20, 15:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đối Đầu   xem phim Đối Đầu   9:40, 13:30
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   17:15
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   15:30
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   11:15
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   10:30, 12:15, 13:10, 15:0, 15:50, 17:45, 18:30, 20:30, 22:15
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   10:0, 11:0, 11:40, 12:20, 13:20, 14:0, 14:40, 15:40, 16:20, 17:0, 18:0, 19:20, 20:15, 20:45, 21:40
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   18:20
Xác Chết Trở Về   xem phim Xác Chết Trở Về   10:45, 13:0, 15:10, 19:45, 21:15
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   18:45, 20:15
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   10:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đối Đầu   xem phim Đối Đầu   9:55, 15:10, 18:25
Ông Ngoại Tuổi 30   xem phim Ông Ngoại Tuổi 30   9:45, 12:25, 14:25, 17:35, 19:35, 20:30, 22:10
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   12:35, 15:20
Harvie và Bảo tàng ma thuật   xem phim Harvie và Bảo tàng ma thuật   9:0
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   10:30, 17:0, 22:30
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   12:55, 16:25, 19:45
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   9:15, 10:20, 11:45, 12:20, 13:35, 14:20, 15:35, 16:20, 17:20, 18:20, 19:20, 20:20, 20:50, 21:20, 21:50, 22:20
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   11:15, 13:20, 15:40, 18:50
Xác Chết Trở Về   xem phim Xác Chết Trở Về   10:40, 13:45, 18:55
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   11:40, 16:45, 20:10
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   15:0, 18:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đối Đầu   xem phim Đối Đầu   13:20
Ông Ngoại Tuổi 30   xem phim Ông Ngoại Tuổi 30   15:15, 19:30
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   9:20, 17:25
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   10:0, 12:35, 15:5, 19:55, 21:35
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   9:25, 10:0, 10:50, 11:25, 12:10, 12:55, 13:30, 14:20, 15:0, 15:40, 16:25, 17:10, 17:50, 18:30, 19:20, 20:0, 20:35, 21:30, 22:5, 22:40
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   10:20
Xác Chết Trở Về   xem phim Xác Chết Trở Về   12:10, 14:10, 17:35, 19:35, 21:40, 22:25
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   11:30, 18:0
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   9:0, 16:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đối Đầu   xem phim Đối Đầu   8:50, 13:50, 18:20
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   11:30, 15:40
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   9:5, 19:20
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   9:0, 11:0, 13:0, 15:20, 18:15, 19:50, 20:45, 22:10, 23:15
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   8:55, 9:40, 10:40, 11:45, 12:45, 13:30, 14:10, 14:50, 15:35, 16:15, 16:55, 17:40, 18:20, 19:0, 19:45, 20:25, 21:5, 21:50, 22:30, 23:10, 23:55
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   10:55
Xác Chết Trở Về   xem phim Xác Chết Trở Về   9:20, 11:20, 13:20, 15:30, 16:20, 17:50, 20:10, 21:25, 22:20, 23:25
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   9:5, 12:40, 14:30, 17:30
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   11:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đối Đầu   xem phim Đối Đầu   9:5, 17:10, 19:5
Ông Ngoại Tuổi 30   xem phim Ông Ngoại Tuổi 30   10:55
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   9:15
Chuyện Ma lúc 3 giờ sáng   xem phim Chuyện Ma lúc 3 giờ sáng   12:0
Harvie và Bảo tàng ma thuật   xem phim Harvie và Bảo tàng ma thuật   14:0, 19:50
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   13:0, 17:45, 21:40
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   8:20, 10:50, 13:25, 16:0, 18:35, 21:0, 23:40
Ứng Dụng Vi Diệu   xem phim Ứng Dụng Vi Diệu   8:50, 15:5
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   9:25, 10:30, 11:40, 12:45, 13:55, 15:0, 16:10, 17:15, 18:30, 19:30, 20:45, 21:10, 21:45, 23:0, 23:25, 23:55, 23:59
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   10:50, 14:35, 22:10, 23:35
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   8:40, 16:25, 20:15
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   12:40, 15:50, 18:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đối Đầu   xem phim Đối Đầu   9:50
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   12:20
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   13:30, 21:15
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   17:40
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   10:45, 12:15, 16:20, 19:0, 21:40
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   9:50, 10:50, 11:20, 12:10, 13:10, 13:40, 14:30, 14:45, 15:30, 16:0, 16:50, 17:10, 17:50, 18:20, 19:10, 19:30, 20:10, 20:40, 21:30
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   9:30, 15:45
Xác Chết Trở Về   xem phim Xác Chết Trở Về   10:10, 14:50, 17:0, 19:50
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   11:50, 19:10
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   10:20, 13:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đối Đầu   xem phim Đối Đầu   9:10, 13:25, 15:25, 20:50
Ông Ngoại Tuổi 30   xem phim Ông Ngoại Tuổi 30   11:15, 12:50, 16:50, 23:0
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   13:20, 17:15
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   9:45, 11:0, 12:15, 13:30, 17:10, 19:20, 20:0, 21:50, 22:30
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   9:0, 9:30, 10:0, 11:5, 12:5, 13:20, 14:10, 14:45, 15:25, 16:15, 16:50, 17:40, 18:20, 18:55, 19:50, 20:30, 21:5, 21:40, 22:10, 22:40, 23:10
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   11:40, 16:0, 19:0
Xác Chết Trở Về   xem phim Xác Chết Trở Về   9:20, 11:20, 15:25, 17:55, 19:40, 21:0, 22:45
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   9:10, 11:0, 15:0, 19:15
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   9:25, 13:35, 15:20, 17:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đối Đầu   xem phim Đối Đầu   9:0, 18:0, 20:55
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   9:10, 17:5
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   10:0, 12:30, 13:40, 15:0, 18:25, 21:20, 22:45
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   9:0, 9:55, 11:5, 12:0, 13:10, 14:5, 15:15, 16:10, 17:20, 18:15, 19:25, 19:50, 20:20, 21:30, 22:25, 23:0
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   11:15, 16:35, 21:10
Xác Chết Trở Về   xem phim Xác Chết Trở Về   9:50, 10:55, 13:5, 15:5, 17:30, 19:10, 22:0
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   11:50, 16:10, 19:30
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   12:55, 14:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đối Đầu   xem phim Đối Đầu   10:40, 12:35, 22:50
Ông Ngoại Tuổi 30   xem phim Ông Ngoại Tuổi 30   8:45, 11:0, 13:35, 16:20, 21:0
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   8:40, 13:5, 18:50
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   9:15, 15:40, 19:50, 21:35, 22:20
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   8:40, 9:35, 10:40, 11:35, 12:40, 13:35, 14:40, 15:35, 16:40, 17:35, 18:45, 20:10, 20:50, 21:20, 22:10
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   14:15, 15:5, 18:25, 19:35
Xác Chết Trở Về   xem phim Xác Chết Trở Về   9:5, 11:40, 14:25, 16:50, 17:45, 19:40, 23:5
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   10:50, 18:5
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   12:30, 16:0, 23:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đối Đầu   xem phim Đối Đầu   12:0, 14:10, 18:0
Harvie và Bảo tàng ma thuật   xem phim Harvie và Bảo tàng ma thuật   13:50, 17:20, 20:50
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   15:0, 16:0, 21:50
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   9:50, 11:0, 13:5, 15:10, 17:15, 19:20, 19:45, 21:30
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   9:45, 11:30, 12:30, 13:15, 14:15, 16:0, 17:0, 17:45, 18:50, 19:30, 20:40, 21:20
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   12:0, 15:30, 19:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đối Đầu   xem phim Đối Đầu   9:20, 16:10, 22:30
Ông Ngoại Tuổi 30   xem phim Ông Ngoại Tuổi 30   14:25, 18:15
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   11:45
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   8:35, 23:45
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   9:20, 11:10, 12:30, 13:40, 14:30, 18:50, 19:45, 20:20, 21:20, 22:10
Ứng Dụng Vi Diệu   xem phim Ứng Dụng Vi Diệu   22:45
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   8:45, 9:45, 10:50, 11:50, 12:55, 13:55, 15:0, 16:0, 17:5, 18:5, 19:10, 20:10, 21:15, 22:20, 23:20
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   10:45, 17:0, 18:40
Xác Chết Trở Về   xem phim Xác Chết Trở Về   10:35, 12:35, 15:5, 16:55, 20:30
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   9:0, 16:25, 18:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đối Đầu   xem phim Đối Đầu   10:40, 14:40, 18:30
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   12:30, 16:50, 21:0
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   8:10, 15:0, 22:0
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   8:30, 22:20
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   8:50, 11:20, 13:50, 16:20, 18:50, 21:20
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   8:40, 10:0, 10:50, 11:30, 12:10, 13:0, 14:20, 15:10, 15:50, 16:30, 17:20, 18:40, 19:30, 20:10, 20:50, 21:40, 23:0
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   12:40, 16:40, 20:30
Xác Chết Trở Về   xem phim Xác Chết Trở Về   8:0, 12:50, 19:50
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   8:40, 11:0, 17:50
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   10:30, 14:50, 19:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đối Đầu   xem phim Đối Đầu   11:30, 15:50
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   10:30, 13:0, 19:20
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   10:10
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   9:10, 11:50, 13:40, 14:30, 16:30, 17:10, 17:50, 19:40
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   9:20, 10:20, 11:40, 12:30, 13:20, 13:50, 14:40, 15:30, 16:0, 16:50, 17:40, 18:10, 19:0, 19:50, 20:20
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   9:15
Xác Chết Trở Về   xem phim Xác Chết Trở Về   11:0, 14:10, 18:0, 20:30
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   10:0, 16:10
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   12:20, 20:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đối Đầu   xem phim Đối Đầu   10:20, 16:0
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   14:20
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   10:40, 12:0, 13:20, 14:40, 17:20, 19:10, 20:40, 22:5
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   9:40, 10:30, 11:50, 12:40, 14:0, 14:50, 16:10, 17:0, 18:0, 19:20, 20:10, 21:40, 22:20
Xác Chết Trở Về   xem phim Xác Chết Trở Về   12:20, 18:30
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   20:0
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   10:0, 17:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đối Đầu   xem phim Đối Đầu   12:40, 16:45, 22:0
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   14:20
Pacific Rim 2: Trỗi Dậy   xem phim Pacific Rim 2: Trỗi Dậy   15:30
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   10:45, 19:0
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   18:40
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   9:20, 10:0, 10:30, 11:20, 11:50, 13:0, 13:30, 14:40, 16:15, 17:50, 19:30, 20:30, 21:50, 22:40, 23:10
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   8:30, 9:30, 10:10, 10:40, 11:40, 12:50, 13:45, 14:30, 15:0, 15:50, 16:40, 17:10, 18:0, 19:15, 20:10, 21:0, 21:20, 22:20, 23:10, 23:30, 23:55
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   20:50
Xác Chết Trở Về   xem phim Xác Chết Trở Về   17:20, 21:40, 23:40
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   9:20, 16:0, 17:50
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   14:10, 19:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt   xem phim Lật Mặt   8:25 Hài
Ông Ngoại Tuổi 30   xem phim Ông Ngoại Tuổi 30   8:10, 12:45, 20:0, 22:5
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   14:50, 19:35
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   15:45, 22:15
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   8:50, 10:15, 11:20, 13:50, 16:20, 17:30, 18:50, 19:55, 21:20
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   8:40, 9:30, 10:45, 11:35, 12:50, 13:40, 14:55, 15:45, 17:0, 17:50, 19:5, 19:55, 21:10, 22:0
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   10:20, 18:10
Xác Chết Trở Về   xem phim Xác Chết Trở Về   10:5, 12:10, 14:10, 16:10
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   8:15, 12:5
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   13:55, 17:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt   xem phim Lật Mặt   11:55 Hài
Lật Mặt 2: Phim Trường   xem phim Lật Mặt 2: Phim Trường   8:20
Ông Ngoại Tuổi 30   xem phim Ông Ngoại Tuổi 30   15:45, 19:50, 21:50
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   18:5, 20:50
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   8:45, 17:50
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   9:0, 10:45, 11:30, 13:15, 14:0, 15:35, 16:30, 19:0, 19:30, 21:30
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   8:50, 10:30, 11:0, 11:50, 13:10, 14:40, 15:20, 17:30, 18:50, 19:40, 21:0, 21:55
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   10:10, 17:45
Xác Chết Trở Về   xem phim Xác Chết Trở Về   8:30, 12:40, 14:0, 16:50, 22:0
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   10:5, 13:45
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   8:25, 16:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt   xem phim Lật Mặt   8:55 Hài
Lật Mặt 2: Phim Trường   xem phim Lật Mặt 2: Phim Trường   21:20
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   7:30, 21:40
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   9:15, 11:45, 14:15, 16:45, 19:15
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   8:0, 10:5, 12:10, 14:15, 16:20, 18:25, 20:30
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   10:35, 14:10, 17:45
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   12:20, 15:55, 19:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt   xem phim Lật Mặt   8:55 Hài
Lật Mặt 2: Phim Trường   xem phim Lật Mặt 2: Phim Trường   10:40
Ông Ngoại Tuổi 30   xem phim Ông Ngoại Tuổi 30   10:55, 12:55, 14:55, 16:55, 18:55
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   10:20, 14:35, 21:15
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   14:5, 17:40
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   8:30, 9:40, 12:5, 14:30, 16:55, 18:50, 19:20, 20:55, 21:45
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   8:30, 9:30, 10:35, 11:35, 12:40, 13:40, 14:45, 15:45, 16:50, 17:50, 18:55, 19:55, 21:0, 22:0
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   8:40, 12:55, 17:10
Xác Chết Trở Về   xem phim Xác Chết Trở Về   8:55, 12:35, 16:15, 18:10, 20:5
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   12:20, 15:55, 19:30, 21:15
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   10:50, 14:30, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt   xem phim Lật Mặt   8:50 Hài
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   9:30, 14:20
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   19:30
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   9:0, 11:20, 12:0, 13:40, 16:0, 16:50, 18:20, 19:10, 20:40, 21:30
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   10:50, 14:20, 17:50
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   12:30, 16:0, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt   xem phim Lật Mặt   15:40 Hài
Lật Mặt 2: Phim Trường   xem phim Lật Mặt 2: Phim Trường   8:40
Ông Ngoại Tuổi 30   xem phim Ông Ngoại Tuổi 30   14:50, 17:0, 19:0
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   12:40
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   8:50
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   9:25, 10:30, 11:55, 13:5, 16:30, 17:40, 19:0, 20:15
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   9:0, 10:30, 11:10, 12:40, 13:20, 14:25, 15:30, 17:40, 19:10, 19:50, 21:10, 21:35, 22:0
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   15:20, 17:10
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   8:40
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   10:50, 21:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt 2: Phim Trường   xem phim Lật Mặt 2: Phim Trường   17:30
Ông Ngoại Tuổi 30   xem phim Ông Ngoại Tuổi 30   10:0, 18:20
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   8:50, 11:30, 15:50, 19:20
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   8:40, 12:0, 13:0, 16:10, 19:30, 20:20, 21:40
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   11:20, 15:40
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   9:40, 18:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt 2: Phim Trường   xem phim Lật Mặt 2: Phim Trường   12:50
Ông Ngoại Tuổi 30   xem phim Ông Ngoại Tuổi 30   11:0, 13:5, 15:10, 18:55, 22:5
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   8:20, 14:45
Chuyện Ma lúc 3 giờ sáng   xem phim Chuyện Ma lúc 3 giờ sáng   10:55
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   9:5
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   9:0, 11:30, 14:0, 16:30, 17:15, 19:0, 19:40, 21:30
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   8:45, 10:0, 10:55, 12:10, 13:5, 14:20, 15:15, 16:30, 16:55, 17:25, 18:40, 19:10, 19:35, 20:15, 20:50, 21:15, 21:45, 22:15
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   13:10
Xác Chết Trở Về   xem phim Xác Chết Trở Về   11:5, 15:0, 17:15, 21:5
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   11:5, 14:45, 16:35, 18:25
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   9:15, 12:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   9:5
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   10:50, 16:30
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   9:50
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   12:0, 21:20
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   9:0, 9:40, 10:20, 11:10, 12:0, 12:30, 13:15, 13:40, 14:10, 14:40, 15:20, 15:50, 16:20, 16:50, 17:30, 18:0, 18:30, 19:0, 19:40, 20:10, 20:40, 21:10, 21:50, 22:20
Xác Chết Trở Về   xem phim Xác Chết Trở Về   15:0, 19:20, 20:40, 22:40
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   13:10, 17:0, 18:50
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   11:20, 14:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   9:0, 13:40
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   16:30
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   11:45, 14:20
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   9:10, 9:50, 10:30, 11:20, 12:0, 12:40, 13:30, 14:10, 14:50, 15:40, 16:20, 17:0, 17:50, 18:30, 19:10, 20:0, 20:30, 20:40, 21:0, 21:20, 22:10, 22:40, 22:50, 23:30
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   18:40
Xác Chết Trở Về   xem phim Xác Chết Trở Về   16:55, 23:10
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   9:50, 19:0
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   11:40


 • Cau Vang khuay dao quoc te Trump thong thiet vi bi dieu tra
  Cầu Vàng "khuấy đảo" quốc tế, Trump thống thiết vì bị điều tra

  Nếu ngay cả vấn đề hạt nhân Triều Tiên hay quan hệ với EU cũng không làm ông Trump mất thế thượng phong thì với cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016, tuần nay chứng kiến sự lên tiếng đầy bất lực từ vị Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ.

 • Trump gap Putin va Phap nang cup Nga van toan thang
  Trump gặp Putin và Pháp nâng cúp - Nga vẫn toàn thắng

  Ngay sau trận chung kết ở Moscow kết thúc với cúp vàng dành cho đội tuyển Pháp, 1 "trận đấu" gay cấn khác lại diễn ra ở Helsiki, là cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ với nhiều toan tính từ cả 2 nước và cũng đầy lo ngại theo phía Phương Tây.

 • My suc soi vi tre nhap cu Trump ban dam trong Trieu Tien
  Mỹ sục sôi vì trẻ nhập cư, Trump bận "đắm" trong Triều Tiên

  Một tuần sau cuộc gặp với Kim Jong Un, trong khi phía Bình Nhưỡng chưa có bất cứ động thái gì rõ rệt thì Donald Trump lại đang tỏ ra "nhiệt thành" quá mức với Triều Tiên, bất chấp thái độ dè chừng từ phía đồng minh. Và trong trạng thái "ngủ quên trên chiến thắng" ấy, ông Trump bất ngờ bị dư luận Mỹ "đánh úp" buộc phải "đầu hàng" trong vấn đề nhập cư.

 • Singapore ruc ro thuong dinh MyTrieu Nga thanh tam diem khong chi vi World Cup
  Singapore rực rỡ thượng đỉnh Mỹ-Triều, Nga thành tâm điểm không chỉ vì World Cup

  Cuối cùng cuộc gặp lịch sử Trump-Kim cũng diễn ra thành công tốt đẹp tuy nhiên với giới quan sát thì sự thành-bại của thượng đỉnh Mỹ-Triều phải được đánh giá từ động thái phi hạt nhân của Bình Nhưỡng sắp tới. Còn ở nước Nga, nơi World Cup 2018 đã khởi tranh, tuần nay lại có khá nhiều điều khiến quốc tế phải nhắc đến chứ không riêng gì chuyện trái bóng.

 • 2 may bay MH lai nong chong mat chuyen gap Kim cua ong Trump
  2 máy bay MH lại nóng; "chóng mặt" chuyện gặp Kim của ông Trump

  Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều dự kiến hôm 12/6 tới, nếu có thể diễn ra thành công, hẳn sẽ càng thêm đáng nhớ 1 tuần qua, khi Thế giới nín thở dõi theo từ những lời đe dọa từ bỏ của Triều Tiên cho đến những tuyên bố thực sẽ hủy-không hủy của TT Trump. Cũng trong tuần nay, 2 vụ tai nạn máy bay chấn động của Malaysia 1 lần nữa được đưa ra tranh luận.