Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt 4: Nhà Có Khách   xem phim Lật Mặt 4: Nhà Có Khách   15:30
Avengers: Hồi Kết   xem phim Avengers: Hồi Kết   15:30, 13:30, 12:0, 10:0, 8:30, 17:0, 19:0, 20:30
Thằng Em Lý Tưởng   xem phim Thằng Em Lý Tưởng   13:40, 11:20, 18:40, 9:0
Hellboy   xem phim Hellboy   16:30
Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   xem phim Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   22:0
UGLY DOLLS: Hội Thú Bông Ngộ Nghĩnh   xem phim UGLY DOLLS: Hội Thú Bông Ngộ Nghĩnh   19:0
Ước Hẹn Mùa Thu   xem phim Ước Hẹn Mùa Thu   17:40, 10:50, 13:10
Pokemon: Thám Tử Pikachu   xem phim Pokemon: Thám Tử Pikachu   8:30, 13:20, 15:30, 17:40, 19:50
Quý Cô Lừa Đảo   xem phim Quý Cô Lừa Đảo   8:40, 21:0, 11:50
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   xem phim Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   21:0, 9:10, 10:40, 13:50, 16:0, 20:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt 4: Nhà Có Khách   xem phim Lật Mặt 4: Nhà Có Khách   17:0, 13:0
Avengers: Hồi Kết   xem phim Avengers: Hồi Kết   9:30, 19:15, 16:0, 12:45, 15:0, 20:40
Upin & Ipin: Truyền Thuyết Thần Đao   xem phim Upin & Ipin: Truyền Thuyết Thần Đao   11:0
Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   xem phim Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   9:15, 18:0
Ước Hẹn Mùa Thu   xem phim Ước Hẹn Mùa Thu   19:45, 11:45, 13:45, 18:30, 22:0, 9:0
Pokemon: Thám Tử Pikachu   xem phim Pokemon: Thám Tử Pikachu   20:15, 16:15, 9:45, 11:30, 14:0, 18:15, 22:30
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   xem phim Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   9:45, 12:0, 14:30, 19:0, 21:20, 15:45, 22:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt 4: Nhà Có Khách   xem phim Lật Mặt 4: Nhà Có Khách   11:5, 13:50, 15:40, 19:45
Avengers: Hồi Kết   xem phim Avengers: Hồi Kết   9:40, 12:55, 14:50, 16:10, 19:55, 20:45
Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   xem phim Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   9:20, 11:40, 13:30, 15:20, 17:10, 19:0, 20:5
Chuyến Viếng Thăm Tử Thần   xem phim Chuyến Viếng Thăm Tử Thần   16:30, 18:10
Ước Hẹn Mùa Thu   xem phim Ước Hẹn Mùa Thu   9:30, 11:35, 14:25, 18:0, 21:45
Pokemon: Thám Tử Pikachu   xem phim Pokemon: Thám Tử Pikachu   9:50, 10:40, 12:50, 18:5, 19:50
Quý Cô Lừa Đảo   xem phim Quý Cô Lừa Đảo   8:50, 12:35, 16:0, 17:55, 21:40
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   xem phim Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   9:5, 11:25, 13:40, 19:25, 21:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt 4: Nhà Có Khách   xem phim Lật Mặt 4: Nhà Có Khách   12:40, 17:20, 22:0
Avengers: Hồi Kết   xem phim Avengers: Hồi Kết   8:40, 10:10, 12:10, 13:40, 15:40, 17:10, 19:10, 20:40
Thằng Em Lý Tưởng   xem phim Thằng Em Lý Tưởng   15:45, 9:0
Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   xem phim Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   11:50, 13:50, 15:50, 17:50, 20:0, 22:40, 9:40
Ước Hẹn Mùa Thu   xem phim Ước Hẹn Mùa Thu   22:10, 11:15, 18:0
Pokemon: Thám Tử Pikachu   xem phim Pokemon: Thám Tử Pikachu   10:20, 9:5, 9:50, 11:20, 12:5, 13:40, 14:20, 15:0, 16:0, 16:40, 18:20, 19:0, 19:40, 20:35, 21:20, 22:50
Quý Cô Lừa Đảo   xem phim Quý Cô Lừa Đảo   13:40, 20:25, 22:30
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   xem phim Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   8:50, 10:0, 11:30, 12:50, 14:10, 15:30, 16:50, 18:10, 19:30, 20:50, 22:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt 4: Nhà Có Khách   xem phim Lật Mặt 4: Nhà Có Khách   9:0, 20:0, 15:45, 11:30
Avengers: Hồi Kết   xem phim Avengers: Hồi Kết   16:0, 10:30, 12:45, 9:15, 19:15, 20:45, 17:0, 13:45
Những Chú Chó Hoàng Gia   xem phim Những Chú Chó Hoàng Gia   13:15, 19:15
Upin & Ipin: Truyền Thuyết Thần Đao   xem phim Upin & Ipin: Truyền Thuyết Thần Đao   17:30
Thằng Em Lý Tưởng   xem phim Thằng Em Lý Tưởng   11:0, 15:15
Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   xem phim Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   22:30, 9:30, 13:30, 18:0
Ước Hẹn Mùa Thu   xem phim Ước Hẹn Mùa Thu   14:30, 19:0, 16:45, 12:30, 10:15, 22:0
Pokemon: Thám Tử Pikachu   xem phim Pokemon: Thám Tử Pikachu   10:0, 12:0, 14:15, 16:15, 18:15, 20:15, 22:30
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   xem phim Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   9:45, 12:15, 14:45, 17:15, 19:45, 20:30, 21:15, 22:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt 4: Nhà Có Khách   xem phim Lật Mặt 4: Nhà Có Khách   10:50
Avengers: Hồi Kết   xem phim Avengers: Hồi Kết   10:40, 11:20, 14:10, 15:0, 18:30, 22:5
Những Chú Chó Hoàng Gia   xem phim Những Chú Chó Hoàng Gia   9:30
Thằng Em Lý Tưởng   xem phim Thằng Em Lý Tưởng   9:10
Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   xem phim Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   8:55, 13:30, 20:10, 21:40, 15:10, 17:40, 19:35
Ước Hẹn Mùa Thu   xem phim Ước Hẹn Mùa Thu   9:20, 15:30, 17:55
Pokemon: Thám Tử Pikachu   xem phim Pokemon: Thám Tử Pikachu   10:0, 11:40, 12:20, 13:0, 13:50, 14:30, 16:50, 17:30, 19:10, 21:20
Quý Cô Lừa Đảo   xem phim Quý Cô Lừa Đảo   8:45, 11:25, 19:40, 21:50
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   xem phim Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   8:50, 10:20, 11:30, 12:50, 14:0, 15:20, 16:30, 17:50, 19:0, 20:20, 21:30, 22:0, 16:0, 18:30, 21:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt 4: Nhà Có Khách   xem phim Lật Mặt 4: Nhà Có Khách   8:40, 17:0
Avengers: Hồi Kết   xem phim Avengers: Hồi Kết   8:30, 12:0, 15:30, 17:30, 19:0, 22:10
Thằng Em Lý Tưởng   xem phim Thằng Em Lý Tưởng   12:50, 15:50
Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   xem phim Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   11:50, 18:10
Ước Hẹn Mùa Thu   xem phim Ước Hẹn Mùa Thu   15:10, 22:50
Pokemon: Thám Tử Pikachu   xem phim Pokemon: Thám Tử Pikachu   8:45, 10:15, 11:15, 12:30, 13:30, 14:45, 15:45, 18:0, 19:15, 20:15, 21:30, 22:30
Quý Cô Lừa Đảo   xem phim Quý Cô Lừa Đảo   9:50, 10:50, 13:50, 20:10
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   xem phim Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   8:40, 9:50, 11:0, 12:25, 13:40, 15:0, 16:15, 17:40, 18:50, 20:20, 21:25, 22:35, 21:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt 4: Nhà Có Khách   xem phim Lật Mặt 4: Nhà Có Khách   14:20, 18:30
Avengers: Hồi Kết   xem phim Avengers: Hồi Kết   9:20, 12:50, 16:30, 20:0
Những Chú Chó Hoàng Gia   xem phim Những Chú Chó Hoàng Gia   8:50
Thằng Em Lý Tưởng   xem phim Thằng Em Lý Tưởng   10:0, 22:50
Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   xem phim Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   9:20, 13:40, 18:10, 22:40
Ước Hẹn Mùa Thu   xem phim Ước Hẹn Mùa Thu   11:20, 15:50, 20:20
Pokemon: Thám Tử Pikachu   xem phim Pokemon: Thám Tử Pikachu   9:50, 10:50, 12:10, 13:10, 14:30, 15:30, 16:50, 17:50, 19:20, 20:10, 21:40, 22:30
Quý Cô Lừa Đảo   xem phim Quý Cô Lừa Đảo   12:20, 16:30, 20:40
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   xem phim Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   9:0, 10:20, 11:40, 13:0, 14:20, 15:40, 17:0, 18:20, 19:40, 21:0, 22:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt 4: Nhà Có Khách   xem phim Lật Mặt 4: Nhà Có Khách   13:10
Avengers: Hồi Kết   xem phim Avengers: Hồi Kết   8:40, 9:0, 12:10, 12:40, 13:20, 16:20, 19:10, 20:0
Những Chú Chó Hoàng Gia   xem phim Những Chú Chó Hoàng Gia   10:15, 11:10
Thằng Em Lý Tưởng   xem phim Thằng Em Lý Tưởng   17:45
Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   xem phim Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   12:20, 22:20
Ước Hẹn Mùa Thu   xem phim Ước Hẹn Mùa Thu   8:50, 20:0
Pokemon: Thám Tử Pikachu   xem phim Pokemon: Thám Tử Pikachu   23:30, 9:10, 8:30
Quý Cô Lừa Đảo   xem phim Quý Cô Lừa Đảo   14:30, 20:50
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   xem phim Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   14:50, 10:45, 9:30, 12:10, 17:30, 20:10, 19:20, 22:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt 4: Nhà Có Khách   xem phim Lật Mặt 4: Nhà Có Khách   17:20
Avengers: Hồi Kết   xem phim Avengers: Hồi Kết   11:40, 14:0, 15:10, 17:30, 18:50
Thằng Em Lý Tưởng   xem phim Thằng Em Lý Tưởng   9:50
Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   xem phim Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   21:0
Ước Hẹn Mùa Thu   xem phim Ước Hẹn Mùa Thu   10:0
Pokemon: Thám Tử Pikachu   xem phim Pokemon: Thám Tử Pikachu   9:30, 16:30, 18:40, 10:40, 12:50, 15:0, 20:0, 12:0
Quý Cô Lừa Đảo   xem phim Quý Cô Lừa Đảo   20:50, 9:20
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   xem phim Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   14:0, 10:20, 13:0, 15:30, 18:0, 19:30, 20:30, 11:30, 12:20, 14:50, 17:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt 4: Nhà Có Khách   xem phim Lật Mặt 4: Nhà Có Khách   16:0
Avengers: Hồi Kết   xem phim Avengers: Hồi Kết   8:30, 9:30, 12:0, 15:0, 15:30, 16:30, 19:0, 20:0, 22:30
Thằng Em Lý Tưởng   xem phim Thằng Em Lý Tưởng   12:50
Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   xem phim Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   11:10, 15:10
Ước Hẹn Mùa Thu   xem phim Ước Hẹn Mùa Thu   10:30, 17:10
Pokemon: Thám Tử Pikachu   xem phim Pokemon: Thám Tử Pikachu   20:50, 9:0, 10:25, 11:20, 12:40, 13:40, 15:15, 17:30, 18:40, 19:50, 22:10
Quý Cô Lừa Đảo   xem phim Quý Cô Lừa Đảo   9:10, 13:10, 19:30
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   xem phim Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   9:15, 11:50, 14:25, 17:0, 18:20, 19:40, 21:0, 22:15, 13:20, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt 4: Nhà Có Khách   xem phim Lật Mặt 4: Nhà Có Khách   9:20, 11:40, 17:10, 22:20
Avengers: Hồi Kết   xem phim Avengers: Hồi Kết   9:10, 12:40, 16:10, 18:0, 19:0, 14:30, 22:15
Thằng Em Lý Tưởng   xem phim Thằng Em Lý Tưởng   12:45, 17:40, 15:20
Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   xem phim Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   9:40, 16:30, 14:40
Ước Hẹn Mùa Thu   xem phim Ước Hẹn Mùa Thu   13:0, 20:0, 10:40
Pokemon: Thám Tử Pikachu   xem phim Pokemon: Thám Tử Pikachu   11:30, 13:45, 16:0, 16:45, 18:15, 19:20, 20:30, 22:45, 12:15, 9:45
Quý Cô Lừa Đảo   xem phim Quý Cô Lừa Đảo   15:0, 10:10
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   xem phim Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   21:45, 13:50, 18:30, 21:10, 10:10, 12:0, 19:40, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt 4: Nhà Có Khách   xem phim Lật Mặt 4: Nhà Có Khách   22:10
Avengers: Hồi Kết   xem phim Avengers: Hồi Kết   15:30, 12:0, 8:30, 20:40, 18:0, 17:10, 13:40, 10:10
Thằng Em Lý Tưởng   xem phim Thằng Em Lý Tưởng   18:30, 16:0, 9:30, 8:30, 11:0, 21:30, 13:30
Hellboy   xem phim Hellboy   11:10
Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   xem phim Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   14:30, 21:30
UGLY DOLLS: Hội Thú Bông Ngộ Nghĩnh   xem phim UGLY DOLLS: Hội Thú Bông Ngộ Nghĩnh   15:50
Ước Hẹn Mùa Thu   xem phim Ước Hẹn Mùa Thu   19:0, 16:30, 12:0
Pokemon: Thám Tử Pikachu   xem phim Pokemon: Thám Tử Pikachu   21:50, 15:20, 13:10, 11:0, 8:50, 17:30, 19:40, 12:40
Quý Cô Lừa Đảo   xem phim Quý Cô Lừa Đảo   9:0, 13:40, 21:30
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   xem phim Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   11:30, 14:10, 19:0, 21:0, 8:50, 10:0, 15:0, 16:50, 17:40, 19:30, 20:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt 4: Nhà Có Khách   xem phim Lật Mặt 4: Nhà Có Khách   13:15, 17:15, 19:15
Avengers: Hồi Kết   xem phim Avengers: Hồi Kết   10:45, 12:30, 14:0, 15:45, 19:0, 20:30, 9:15
Những Chú Chó Hoàng Gia   xem phim Những Chú Chó Hoàng Gia   18:0
Thằng Em Lý Tưởng   xem phim Thằng Em Lý Tưởng   9:0
Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   xem phim Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   11:15, 15:0, 16:45, 18:45, 22:30
Ước Hẹn Mùa Thu   xem phim Ước Hẹn Mùa Thu   10:0, 12:15, 14:15, 16:30, 18:30, 19:45, 22:0
Pokemon: Thám Tử Pikachu   xem phim Pokemon: Thám Tử Pikachu   9:45, 11:45, 13:45, 16:0, 18:15, 22:15, 20:45
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   xem phim Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   9:30, 12:0, 14:30, 17:0, 19:30, 21:45, 20:15, 21:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt 4: Nhà Có Khách   xem phim Lật Mặt 4: Nhà Có Khách   21:25
Avengers: Hồi Kết   xem phim Avengers: Hồi Kết   15:20, 18:35, 21:50, 10:25, 13:45
Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   xem phim Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   9:50, 17:45, 14:45, 16:35
Ước Hẹn Mùa Thu   xem phim Ước Hẹn Mùa Thu   10:35, 12:40, 17:5, 19:15, 21:35
Pokemon: Thám Tử Pikachu   xem phim Pokemon: Thám Tử Pikachu   9:30, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 22:20, 20:20
Quý Cô Lừa Đảo   xem phim Quý Cô Lừa Đảo   18:25, 9:40, 11:35, 13:25
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   xem phim Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   10:15, 11:40, 12:45, 14:5, 15:15, 16:30, 18:55, 19:40, 21:20, 22:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt 4: Nhà Có Khách   xem phim Lật Mặt 4: Nhà Có Khách   11:30, 16:0, 9:10, 14:0
Avengers: Hồi Kết   xem phim Avengers: Hồi Kết   9:20, 12:0, 15:30, 19:0, 22:20
Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   xem phim Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   23:15, 9:50, 12:0, 16:10, 21:15
Ước Hẹn Mùa Thu   xem phim Ước Hẹn Mùa Thu   9:40
Pokemon: Thám Tử Pikachu   xem phim Pokemon: Thám Tử Pikachu   10:0, 12:15, 14:30, 16:45, 18:10, 19:0, 20:25, 22:40, 23:20, 13:40
Quý Cô Lừa Đảo   xem phim Quý Cô Lừa Đảo   9:10, 11:10, 13:10, 15:10, 17:10, 19:10, 21:10, 23:10, 20:20, 18:10
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   xem phim Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   15:25, 12:50, 22:30, 18:0, 9:0, 11:35, 14:10, 16:45, 19:20, 20:40, 21:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt 4: Nhà Có Khách   xem phim Lật Mặt 4: Nhà Có Khách   12:20, 18:45
Avengers: Hồi Kết   xem phim Avengers: Hồi Kết   9:0, 19:40, 14:15, 13:0
Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   xem phim Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   10:40, 13:20, 9:30, 17:15, 20:45, 23:0
Ước Hẹn Mùa Thu   xem phim Ước Hẹn Mùa Thu   17:35, 22:40, 20:50, 8:45, 18:35, 13:50, 15:55
Pokemon: Thám Tử Pikachu   xem phim Pokemon: Thám Tử Pikachu   14:40, 18:0, 11:20, 12:40, 8:40, 20:40, 17:0, 22:30
Quý Cô Lừa Đảo   xem phim Quý Cô Lừa Đảo   10:50, 15:10, 23:0, 19:0, 16:40
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   xem phim Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   8:50, 14:50, 12:25, 19:0, 20:0, 21:25, 22:25, 10:25, 11:25, 16:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt 4: Nhà Có Khách   xem phim Lật Mặt 4: Nhà Có Khách   22:0, 17:55, 11:20
Avengers: Hồi Kết   xem phim Avengers: Hồi Kết   9:0, 12:30
Thằng Em Lý Tưởng   xem phim Thằng Em Lý Tưởng   11:50, 16:20, 20:50, 23:10
Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   xem phim Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   9:10, 13:30, 20:0
Ước Hẹn Mùa Thu   xem phim Ước Hẹn Mùa Thu   9:30, 15:40
Pokemon: Thám Tử Pikachu   xem phim Pokemon: Thám Tử Pikachu   10:0, 12:20, 14:40, 17:0, 19:10, 21:30, 9:20, 14:0, 16:30, 18:40
Quý Cô Lừa Đảo   xem phim Quý Cô Lừa Đảo   14:10, 18:50, 11:45, 21:0, 23:0
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   xem phim Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   16:0, 9:40, 12:10, 14:50, 17:20, 19:50, 22:20, 18:30, 21:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt 4: Nhà Có Khách   xem phim Lật Mặt 4: Nhà Có Khách   13:55
Avengers: Hồi Kết   xem phim Avengers: Hồi Kết   13:40, 16:25, 17:5, 19:50, 10:40
Thằng Em Lý Tưởng   xem phim Thằng Em Lý Tưởng   11:30
Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   xem phim Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   18:25, 20:30, 10:50
Ước Hẹn Mùa Thu   xem phim Ước Hẹn Mùa Thu   15:0
Pokemon: Thám Tử Pikachu   xem phim Pokemon: Thám Tử Pikachu   12:50, 17:20, 19:30, 22:35, 23:15, 9:35, 11:45, 14:10
Quý Cô Lừa Đảo   xem phim Quý Cô Lừa Đảo   20:20, 22:30
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   xem phim Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   16:0, 21:40, 9:50, 12:20, 14:50, 17:30, 20:0, 22:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt 4: Nhà Có Khách   xem phim Lật Mặt 4: Nhà Có Khách   14:10
Avengers: Hồi Kết   xem phim Avengers: Hồi Kết   11:50, 15:20, 18:50
Thằng Em Lý Tưởng   xem phim Thằng Em Lý Tưởng   10:0
Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   xem phim Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   12:10, 22:20, 16:15
Ước Hẹn Mùa Thu   xem phim Ước Hẹn Mùa Thu   10:20, 17:10, 20:40
Pokemon: Thám Tử Pikachu   xem phim Pokemon: Thám Tử Pikachu   9:30, 10:40, 12:50, 15:10, 17:30, 19:50, 22:10
Quý Cô Lừa Đảo   xem phim Quý Cô Lừa Đảo   14:50, 19:20, 12:40
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   xem phim Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   21:20, 18:10, 16:50, 12:20, 9:40, 14:40, 19:30, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt 4: Nhà Có Khách   xem phim Lật Mặt 4: Nhà Có Khách   8:50, 13:0
Thằng Em Lý Tưởng   xem phim Thằng Em Lý Tưởng   8:40
Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   xem phim Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   10:45
Ước Hẹn Mùa Thu   xem phim Ước Hẹn Mùa Thu   9:20, 18:10
Pokemon: Thám Tử Pikachu   xem phim Pokemon: Thám Tử Pikachu   9:0, 11:10, 11:40, 13:50, 15:10, 16:0, 17:20, 19:0, 19:30, 20:20, 22:30, 23:40
Quý Cô Lừa Đảo   xem phim Quý Cô Lừa Đảo   13:15, 8:45, 11:0, 12:40, 17:10
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   xem phim Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   10:50, 14:40, 15:50, 18:20, 20:10, 20:50, 21:10, 21:40, 22:40, 23:20, 17:40, 15:10, 13:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt 4: Nhà Có Khách   xem phim Lật Mặt 4: Nhà Có Khách   21:50
Avengers: Hồi Kết   xem phim Avengers: Hồi Kết   12:20, 15:50, 19:20, 8:50
Thằng Em Lý Tưởng   xem phim Thằng Em Lý Tưởng   9:0, 14:0, 16:20, 18:40, 21:0
Hellboy   xem phim Hellboy   13:20
Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   xem phim Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   10:50
UGLY DOLLS: Hội Thú Bông Ngộ Nghĩnh   xem phim UGLY DOLLS: Hội Thú Bông Ngộ Nghĩnh   9:20
Ước Hẹn Mùa Thu   xem phim Ước Hẹn Mùa Thu   10:35, 15:0, 19:30
Pokemon: Thám Tử Pikachu   xem phim Pokemon: Thám Tử Pikachu   19:50, 22:0, 15:50, 11:20, 8:30, 12:50, 17:20
Quý Cô Lừa Đảo   xem phim Quý Cô Lừa Đảo   8:40, 12:50, 17:40
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   xem phim Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   11:20, 15:0, 17:50, 20:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Avengers: Hồi Kết   xem phim Avengers: Hồi Kết   19:0, 15:30, 12:15, 9:0, 13:45
Upin & Ipin: Truyền Thuyết Thần Đao   xem phim Upin & Ipin: Truyền Thuyết Thần Đao   9:0
Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   xem phim Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   22:30, 12:30, 16:30
Ước Hẹn Mùa Thu   xem phim Ước Hẹn Mùa Thu   18:0, 9:30, 11:0, 13:30, 20:0, 22:0
Pokemon: Thám Tử Pikachu   xem phim Pokemon: Thám Tử Pikachu   11:15, 21:15, 19:15, 18:15, 17:15, 15:15, 13:15, 9:15, 22:15
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   xem phim Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   20:15, 10:0, 11:30, 14:15, 17:0, 19:15, 21:30, 15:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Avengers: Hồi Kết   xem phim Avengers: Hồi Kết   14:15, 10:55
Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   xem phim Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   11:40, 9:0, 17:25, 22:45
Ước Hẹn Mùa Thu   xem phim Ước Hẹn Mùa Thu   11:0, 9:0, 13:5, 17:30, 15:15
Pokemon: Thám Tử Pikachu   xem phim Pokemon: Thám Tử Pikachu   9:40, 10:20, 12:20, 14:20, 16:20, 18:25, 19:35, 20:25, 21:40
Quý Cô Lừa Đảo   xem phim Quý Cô Lừa Đảo   21:5, 19:15, 9:20, 13:30, 15:20, 17:15
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   xem phim Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   10:40, 13:5, 15:30, 17:55, 19:10, 20:20, 22:25, 21:35, 23:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Avengers: Hồi Kết   xem phim Avengers: Hồi Kết   8:30, 12:0, 15:30, 17:0, 19:0, 20:30, 9:50, 13:30
Thằng Em Lý Tưởng   xem phim Thằng Em Lý Tưởng   10:40, 13:0, 15:20, 17:40, 20:0, 22:20
Hellboy   xem phim Hellboy   9:10
Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   xem phim Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   22:30
UGLY DOLLS: Hội Thú Bông Ngộ Nghĩnh   xem phim UGLY DOLLS: Hội Thú Bông Ngộ Nghĩnh   18:50
Ước Hẹn Mùa Thu   xem phim Ước Hẹn Mùa Thu   15:40, 8:20, 19:50
Pokemon: Thám Tử Pikachu   xem phim Pokemon: Thám Tử Pikachu   17:50, 22:0, 13:30, 20:50, 10:0, 12:0
Quý Cô Lừa Đảo   xem phim Quý Cô Lừa Đảo   14:0, 11:20, 17:10
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   xem phim Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   8:50, 11:40, 14:20, 16:10, 19:20, 21:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Avengers: Hồi Kết   xem phim Avengers: Hồi Kết   8:30, 12:0, 15:30
Thằng Em Lý Tưởng   xem phim Thằng Em Lý Tưởng   11:0, 19:30, 14:30
Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   xem phim Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   8:20
UGLY DOLLS: Hội Thú Bông Ngộ Nghĩnh   xem phim UGLY DOLLS: Hội Thú Bông Ngộ Nghĩnh   12:30
Ước Hẹn Mùa Thu   xem phim Ước Hẹn Mùa Thu   8:40, 20:10, 13:30
Pokemon: Thám Tử Pikachu   xem phim Pokemon: Thám Tử Pikachu   10:20, 15:50, 18:0
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   xem phim Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   17:0, 19:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Avengers: Hồi Kết   xem phim Avengers: Hồi Kết   9:20, 12:50, 16:20
Thằng Em Lý Tưởng   xem phim Thằng Em Lý Tưởng   8:50
Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   xem phim Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   11:0, 18:10
Ước Hẹn Mùa Thu   xem phim Ước Hẹn Mùa Thu   16:20
Pokemon: Thám Tử Pikachu   xem phim Pokemon: Thám Tử Pikachu   9:50, 12:0, 14:10, 15:50, 18:50, 20:10, 22:30
Quý Cô Lừa Đảo   xem phim Quý Cô Lừa Đảo   12:20, 14:30, 16:30, 18:30, 20:40, 22:40
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   xem phim Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   9:0, 11:40, 13:10, 14:10, 16:40, 19:10, 21:0, 21:45, 23:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Avengers: Hồi Kết   xem phim Avengers: Hồi Kết   9:0, 12:30, 16:0, 19:30
Thằng Em Lý Tưởng   xem phim Thằng Em Lý Tưởng   21:0, 18:30, 13:50
Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   xem phim Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   11:50
UGLY DOLLS: Hội Thú Bông Ngộ Nghĩnh   xem phim UGLY DOLLS: Hội Thú Bông Ngộ Nghĩnh   16:20
Ước Hẹn Mùa Thu   xem phim Ước Hẹn Mùa Thu   14:0, 9:0, 19:0
Pokemon: Thám Tử Pikachu   xem phim Pokemon: Thám Tử Pikachu   11:50, 9:40, 14:0, 16:10, 18:20, 20:30
Quý Cô Lừa Đảo   xem phim Quý Cô Lừa Đảo   9:30
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   xem phim Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   11:20, 16:20, 21:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Avengers: Hồi Kết   xem phim Avengers: Hồi Kết   10:0, 17:0
Thằng Em Lý Tưởng   xem phim Thằng Em Lý Tưởng   18:0, 13:20, 14:50
Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   xem phim Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   13:20, 9:45, 15:30, 21:30
Ước Hẹn Mùa Thu   xem phim Ước Hẹn Mùa Thu   20:10, 22:20, 12:40, 11:20, 8:30
Pokemon: Thám Tử Pikachu   xem phim Pokemon: Thám Tử Pikachu   20:15, 15:10, 17:25, 9:20, 10:40, 13:25, 16:0, 23:10
Quý Cô Lừa Đảo   xem phim Quý Cô Lừa Đảo   9:40, 11:30, 17:10, 19:25, 21:15, 23:25, 14:10
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   xem phim Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   22:50, 20:20, 11:35, 19:0, 22:15, 15:25, 17:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Avengers: Hồi Kết   xem phim Avengers: Hồi Kết   22:25, 19:50, 13:45, 8:25
Những Chú Chó Hoàng Gia   xem phim Những Chú Chó Hoàng Gia   18:40, 14:15
Thằng Em Lý Tưởng   xem phim Thằng Em Lý Tưởng   10:25, 8:20, 12:40, 18:0, 23:50
Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   xem phim Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   9:5, 11:50, 17:5, 19:0, 20:55, 23:30
UGLY DOLLS: Hội Thú Bông Ngộ Nghĩnh   xem phim UGLY DOLLS: Hội Thú Bông Ngộ Nghĩnh   16:5, 20:10
Chuyến Viếng Thăm Tử Thần   xem phim Chuyến Viếng Thăm Tử Thần   10:35, 12:25, 22:0
Ước Hẹn Mùa Thu   xem phim Ước Hẹn Mùa Thu   11:15, 13:25, 15:25, 17:35, 20:45, 23:0
Pokemon: Thám Tử Pikachu   xem phim Pokemon: Thám Tử Pikachu   15:10, 13:5, 11:0, 8:55, 17:15, 19:20, 21:25, 22:50
Quý Cô Lừa Đảo   xem phim Quý Cô Lừa Đảo   8:30, 10:55, 14:50, 16:45, 20:30
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   xem phim Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   8:40, 12:50, 15:40, 18:15, 23:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Avengers: Hồi Kết   xem phim Avengers: Hồi Kết   9:10, 17:10, 19:40, 13:40
Thằng Em Lý Tưởng   xem phim Thằng Em Lý Tưởng   13:30
Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   xem phim Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   9:0
Ước Hẹn Mùa Thu   xem phim Ước Hẹn Mùa Thu   17:40
Pokemon: Thám Tử Pikachu   xem phim Pokemon: Thám Tử Pikachu   11:40, 9:30, 13:50, 16:0, 18:10, 20:20, 12:40, 17:30, 22:30
Quý Cô Lừa Đảo   xem phim Quý Cô Lừa Đảo   11:20, 20:0, 15:40, 9:15, 22:5
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   xem phim Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   11:50, 14:20, 16:50, 19:20, 22:10, 9:20, 11:0, 15:0, 20:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Avengers: Hồi Kết   xem phim Avengers: Hồi Kết   12:0, 14:50, 17:10, 18:10, 20:30
Thằng Em Lý Tưởng   xem phim Thằng Em Lý Tưởng   10:0, 12:10, 14:20, 18:25
Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   xem phim Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   11:35, 13:30, 15:20, 17:10, 23:5
Ước Hẹn Mùa Thu   xem phim Ước Hẹn Mùa Thu   9:50, 12:0, 13:25, 15:30, 17:35, 19:40, 21:45
Pokemon: Thám Tử Pikachu   xem phim Pokemon: Thám Tử Pikachu   10:0, 11:0, 12:0, 14:0, 16:0, 18:0, 19:0, 20:0, 21:30, 22:15
Quý Cô Lừa Đảo   xem phim Quý Cô Lừa Đảo   9:40, 13:0, 15:20, 16:30, 21:0
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   xem phim Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   9:30, 10:10, 11:0, 12:35, 14:10, 15:0, 16:40, 17:30, 19:10, 20:0, 20:40, 21:35, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Avengers: Hồi Kết   xem phim Avengers: Hồi Kết   15:50, 22:10, 13:40, 10:20, 18:50
Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   xem phim Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   12:10, 14:0, 17:0
UGLY DOLLS: Hội Thú Bông Ngộ Nghĩnh   xem phim UGLY DOLLS: Hội Thú Bông Ngộ Nghĩnh   10:5
Ước Hẹn Mùa Thu   xem phim Ước Hẹn Mùa Thu   10:0, 12:5, 14:10, 16:15, 18:20
Pokemon: Thám Tử Pikachu   xem phim Pokemon: Thám Tử Pikachu   11:40, 9:40, 13:40, 15:40, 17:40, 18:40, 19:40, 20:40, 21:40, 22:40
Quý Cô Lừa Đảo   xem phim Quý Cô Lừa Đảo   10:15, 13:10, 15:0, 16:50, 19:10, 21:5, 22:55
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   xem phim Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   10:45, 11:55, 14:25, 16:55, 19:25, 20:25, 21:50, 22:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Avengers: Hồi Kết   xem phim Avengers: Hồi Kết   19:50, 16:30, 13:10
Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   xem phim Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   9:30, 12:0, 19:50
UGLY DOLLS: Hội Thú Bông Ngộ Nghĩnh   xem phim UGLY DOLLS: Hội Thú Bông Ngộ Nghĩnh   18:0
Ước Hẹn Mùa Thu   xem phim Ước Hẹn Mùa Thu   11:30, 13:40, 15:50, 19:40, 21:50
Pokemon: Thám Tử Pikachu   xem phim Pokemon: Thám Tử Pikachu   13:0, 15:0, 17:0, 19:0, 21:0
Quý Cô Lừa Đảo   xem phim Quý Cô Lừa Đảo   11:10, 14:0, 16:0, 18:0, 21:50
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   xem phim Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   10:30, 12:10, 14:35, 17:0, 19:25, 21:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Avengers: Hồi Kết   xem phim Avengers: Hồi Kết   9:20, 11:20, 12:40, 16:0, 19:20, 22:40
Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   xem phim Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   11:5, 21:25, 16:40, 15:5
Chuyến Viếng Thăm Tử Thần   xem phim Chuyến Viếng Thăm Tử Thần   8:20
Ước Hẹn Mùa Thu   xem phim Ước Hẹn Mùa Thu   9:0, 13:0, 17:0, 18:35, 22:50
Pokemon: Thám Tử Pikachu   xem phim Pokemon: Thám Tử Pikachu   9:30, 11:30, 13:30, 14:40, 15:30, 17:30, 19:40, 20:40, 21:40, 23:40
Quý Cô Lừa Đảo   xem phim Quý Cô Lừa Đảo   8:50, 10:50, 12:20, 14:20, 16:20, 18:15, 20:15, 22:10, 23:20
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   xem phim Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   9:0, 10:0, 12:50, 15:20, 17:40, 19:5, 20:0, 22:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Avengers: Hồi Kết   xem phim Avengers: Hồi Kết   12:0, 14:40, 20:30, 17:0, 13:30, 10:0, 8:30
Thằng Em Lý Tưởng   xem phim Thằng Em Lý Tưởng   13:30, 11:10, 8:50, 15:50, 18:10, 12:50, 21:0
Hellboy   xem phim Hellboy   10:20
Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   xem phim Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   8:20, 17:50, 22:30
UGLY DOLLS: Hội Thú Bông Ngộ Nghĩnh   xem phim UGLY DOLLS: Hội Thú Bông Ngộ Nghĩnh   17:0
Ước Hẹn Mùa Thu   xem phim Ước Hẹn Mùa Thu   8:10, 12:30, 21:0
Pokemon: Thám Tử Pikachu   xem phim Pokemon: Thám Tử Pikachu   12:50, 8:30, 17:10, 10:40, 15:0, 19:20
Quý Cô Lừa Đảo   xem phim Quý Cô Lừa Đảo   19:0, 15:0, 10:30
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   xem phim Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   9:20, 12:0, 15:10, 18:20, 19:50, 20:40, 21:30, 16:0, 19:0, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Avengers: Hồi Kết   xem phim Avengers: Hồi Kết   20:0, 16:30, 13:0, 9:20
Thằng Em Lý Tưởng   xem phim Thằng Em Lý Tưởng   8:50, 13:45, 18:50, 16:10
Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   xem phim Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   21:10, 8:40, 12:40
UGLY DOLLS: Hội Thú Bông Ngộ Nghĩnh   xem phim UGLY DOLLS: Hội Thú Bông Ngộ Nghĩnh   16:50
Ước Hẹn Mùa Thu   xem phim Ước Hẹn Mùa Thu   11:20, 15:40, 20:20
Pokemon: Thám Tử Pikachu   xem phim Pokemon: Thám Tử Pikachu   9:0, 13:30, 14:40, 18:0, 10:30
Quý Cô Lừa Đảo   xem phim Quý Cô Lừa Đảo   21:0
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   xem phim Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   11:10, 18:30