Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vu Quy Đại Náo   xem phim Vu Quy Đại Náo   15:25, 11:5, 23:5
Hai Phượng   xem phim Hai Phượng   9:30, 14:55, 18:30
Đại Úy Marvel   xem phim Đại Úy Marvel   9:40, 12:10, 15:35, 18:0, 20:20, 22:45
Hạnh Phúc Của Mẹ   xem phim Hạnh Phúc Của Mẹ   17:30, 9:0
Yêu Nhầm Bạn Thân   xem phim Yêu Nhầm Bạn Thân   21:35, 10:40, 12:55, 20:50, 9:25, 11:25, 13:40, 14:40, 15:55, 17:0, 18:10, 19:20, 20:25, 22:40
Zombie Đại Hạ Giá   xem phim Zombie Đại Hạ Giá   22:45, 20:30, 13:15
Công Viên Kỳ Diệu   xem phim Công Viên Kỳ Diệu   9:20, 11:35, 13:10, 16:50, 19:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vu Quy Đại Náo   xem phim Vu Quy Đại Náo   16:0, 21:45, 18:5, 12:5
Hai Phượng   xem phim Hai Phượng   11:35, 10:40, 9:45, 12:30, 13:20, 14:20, 15:15, 16:10, 19:25, 20:5, 21:25
Đại Úy Marvel   xem phim Đại Úy Marvel   9:50, 11:15, 13:30, 15:10, 17:5, 19:20, 20:50, 21:40
Hạnh Phúc Của Mẹ   xem phim Hạnh Phúc Của Mẹ   18:0, 14:10, 9:0
Yêu Nhầm Bạn Thân   xem phim Yêu Nhầm Bạn Thân   9:55, 15:50, 19:40
Zombie Đại Hạ Giá   xem phim Zombie Đại Hạ Giá   21:50, 12:10
Công Viên Kỳ Diệu   xem phim Công Viên Kỳ Diệu   20:0, 18:20, 17:25, 14:15, 10:0
Chúa Quỷ   xem phim Chúa Quỷ   9:30, 11:40, 13:25, 15:55, 17:40, 19:10, 21:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vu Quy Đại Náo   xem phim Vu Quy Đại Náo   15:40, 10:40, 13:0, 18:5
Hai Phượng   xem phim Hai Phượng   12:20, 16:40, 18:10, 20:50, 23:20, 10:50
Đại Úy Marvel   xem phim Đại Úy Marvel   9:0, 9:30, 10:0, 11:40, 12:10, 12:40, 14:20, 14:50, 15:20, 17:0, 17:30, 18:0, 19:40, 20:10, 20:40, 22:20, 22:50, 23:10
Hạnh Phúc Của Mẹ   xem phim Hạnh Phúc Của Mẹ   10:20, 18:50
Yêu Nhầm Bạn Thân   xem phim Yêu Nhầm Bạn Thân   13:10, 20:20, 23:0, 11:0, 13:50, 16:30, 19:0
Zombie Đại Hạ Giá   xem phim Zombie Đại Hạ Giá   20:30
Công Viên Kỳ Diệu   xem phim Công Viên Kỳ Diệu   10:0, 12:0, 14:0, 16:0, 18:0, 19:20, 20:0, 21:20, 22:5, 13:20, 9:20, 11:20, 15:20, 17:20
Chúa Quỷ   xem phim Chúa Quỷ   8:50, 14:30
Đóa Hồng Của Tôi   xem phim Đóa Hồng Của Tôi   15:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vu Quy Đại Náo   xem phim Vu Quy Đại Náo   15:45, 11:45
Hai Phượng   xem phim Hai Phượng   18:45, 16:45, 12:15, 14:30, 10:15, 19:45, 22:45
Đại Úy Marvel   xem phim Đại Úy Marvel   15:30, 21:15, 11:30, 9:0, 19:0, 16:30, 14:0, 20:45, 13:0, 22:30, 20:15, 18:0, 10:30
Hạnh Phúc Của Mẹ   xem phim Hạnh Phúc Của Mẹ   13:45
Yêu Nhầm Bạn Thân   xem phim Yêu Nhầm Bạn Thân   21:30, 10:0, 12:30, 15:0, 17:15, 11:0, 13:30, 16:0, 18:15, 19:30, 20:30, 22:40
Zombie Đại Hạ Giá   xem phim Zombie Đại Hạ Giá   9:30
Công Viên Kỳ Diệu   xem phim Công Viên Kỳ Diệu   18:0, 21:0, 9:30, 13:15, 17:0, 19:15, 15:15, 11:15
Chúa Quỷ   xem phim Chúa Quỷ   22:0, 9:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vu Quy Đại Náo   xem phim Vu Quy Đại Náo   10:45, 17:15
Hai Phượng   xem phim Hai Phượng   11:30, 21:0, 16:50
Đại Úy Marvel   xem phim Đại Úy Marvel   9:20, 10:30, 11:50, 13:0, 14:15, 15:30, 16:40, 18:0, 19:0, 19:40, 20:20, 21:20, 22:0
Hạnh Phúc Của Mẹ   xem phim Hạnh Phúc Của Mẹ   9:0
Yêu Nhầm Bạn Thân   xem phim Yêu Nhầm Bạn Thân   19:30, 21:45, 9:30, 11:40, 14:0, 16:15, 18:30, 20:40, 15:0, 12:45
Zombie Đại Hạ Giá   xem phim Zombie Đại Hạ Giá   15:45
Công Viên Kỳ Diệu   xem phim Công Viên Kỳ Diệu   9:45, 12:0, 13:30, 15:10, 18:0, 19:15, 20:30
Chúa Quỷ   xem phim Chúa Quỷ   10:15, 13:45, 18:45, 22:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vu Quy Đại Náo   xem phim Vu Quy Đại Náo   13:55, 19:25, 21:30
Hai Phượng   xem phim Hai Phượng   18:40, 20:20, 22:10
Đại Úy Marvel   xem phim Đại Úy Marvel   11:10, 11:55, 14:20, 15:45, 16:45, 19:10, 20:30, 21:40, 22:20, 10:20, 12:50
Hạnh Phúc Của Mẹ   xem phim Hạnh Phúc Của Mẹ   10:30, 12:10, 16:0, 17:40
Yêu Nhầm Bạn Thân   xem phim Yêu Nhầm Bạn Thân   9:40, 11:55, 14:10, 16:25, 21:20, 15:20, 17:40, 20:0
Zombie Đại Hạ Giá   xem phim Zombie Đại Hạ Giá   9:50, 13:35, 15:50, 18:10
Công Viên Kỳ Diệu   xem phim Công Viên Kỳ Diệu   9:30, 10:40, 12:20, 14:5, 18:0, 19:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vu Quy Đại Náo   xem phim Vu Quy Đại Náo   14:40, 16:50, 10:5
Hai Phượng   xem phim Hai Phượng   19:50, 11:40, 15:40
Đại Úy Marvel   xem phim Đại Úy Marvel   17:40, 12:40, 9:30, 11:10, 12:0, 13:40, 14:30, 16:10, 17:0, 18:40, 21:10, 22:0, 23:40
Hạnh Phúc Của Mẹ   xem phim Hạnh Phúc Của Mẹ   21:45, 9:20, 13:30
Yêu Nhầm Bạn Thân   xem phim Yêu Nhầm Bạn Thân   23:5, 20:45, 20:10, 19:35, 18:25, 16:5, 15:15, 13:45, 11:30, 10:20, 12:20, 22:10, 9:15, 17:35, 19:0, 21:20, 22:35, 23:45
Zombie Đại Hạ Giá   xem phim Zombie Đại Hạ Giá   9:20, 23:35
Công Viên Kỳ Diệu   xem phim Công Viên Kỳ Diệu   10:0, 11:45, 15:20, 17:10
Chúa Quỷ   xem phim Chúa Quỷ   13:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vu Quy Đại Náo   xem phim Vu Quy Đại Náo   23:0, 18:45, 14:50, 11:0
Hai Phượng   xem phim Hai Phượng   22:0, 20:0, 13:40, 8:15, 23:55
Báo Thù   xem phim Báo Thù   13:55, 8:40
Chứng Nhân Hoàn Hảo   xem phim Chứng Nhân Hoàn Hảo   9:25, 16:15
Đại Úy Marvel   xem phim Đại Úy Marvel   14:0, 12:45, 10:20, 11:30, 9:5, 15:15, 16:30, 17:45, 19:0, 20:15, 21:30, 22:40, 23:59
Hạnh Phúc Của Mẹ   xem phim Hạnh Phúc Của Mẹ   11:50, 21:0, 18:10
Yêu Nhầm Bạn Thân   xem phim Yêu Nhầm Bạn Thân   10:10, 12:30, 15:5, 17:5, 19:25, 21:45, 23:59
Công Viên Kỳ Diệu   xem phim Công Viên Kỳ Diệu   19:15, 17:25, 13:15, 12:5, 8:30
Đóa Hồng Của Tôi   xem phim Đóa Hồng Của Tôi   9:40, 15:40, 22:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vu Quy Đại Náo   xem phim Vu Quy Đại Náo   11:0, 22:45, 18:20
Hai Phượng   xem phim Hai Phượng   16:10, 11:30, 20:40
Đại Úy Marvel   xem phim Đại Úy Marvel   12:35, 9:15, 11:50, 14:30, 15:10, 17:5, 17:45, 19:40, 20:20, 22:15
Hạnh Phúc Của Mẹ   xem phim Hạnh Phúc Của Mẹ   8:50
Yêu Nhầm Bạn Thân   xem phim Yêu Nhầm Bạn Thân   20:10, 9:30, 11:55, 14:20, 16:45, 17:40, 19:10, 22:40, 20:45, 10:10, 12:40, 13:30, 15:10, 21:35, 22:5
Zombie Đại Hạ Giá   xem phim Zombie Đại Hạ Giá   9:10
Công Viên Kỳ Diệu   xem phim Công Viên Kỳ Diệu   15:50, 11:40, 10:40, 8:45, 9:40, 13:50, 18:0, 20:0, 18:45, 16:50
Chúa Quỷ   xem phim Chúa Quỷ   22:55
Đóa Hồng Của Tôi   xem phim Đóa Hồng Của Tôi   13:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vu Quy Đại Náo   xem phim Vu Quy Đại Náo   16:20, 20:45
Hai Phượng   xem phim Hai Phượng   22:55, 14:15
Đại Úy Marvel   xem phim Đại Úy Marvel   21:50, 19:25, 17:0, 14:35, 12:10, 9:40, 22:20, 20:20, 18:30
Hạnh Phúc Của Mẹ   xem phim Hạnh Phúc Của Mẹ   14:55, 16:40, 20:55
Yêu Nhầm Bạn Thân   xem phim Yêu Nhầm Bạn Thân   16:0, 17:50, 18:25, 20:0, 20:40, 13:45, 11:50, 12:20, 14:35, 16:50, 19:10, 21:30, 10:5, 9:30, 22:5, 22:50
Zombie Đại Hạ Giá   xem phim Zombie Đại Hạ Giá   22:40, 17:45, 11:35
Công Viên Kỳ Diệu   xem phim Công Viên Kỳ Diệu   9:45, 11:25, 13:10, 18:20, 19:0, 20:10
Chúa Quỷ   xem phim Chúa Quỷ   9:40, 17:0, 23:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vu Quy Đại Náo   xem phim Vu Quy Đại Náo   8:50, 11:0, 15:0
Hai Phượng   xem phim Hai Phượng   9:0, 12:0, 13:10, 17:15, 23:10, 21:15
Đại Úy Marvel   xem phim Đại Úy Marvel   8:50, 17:5, 19:5, 20:20, 21:30, 22:10, 14:45, 12:25, 11:15, 10:0
Hạnh Phúc Của Mẹ   xem phim Hạnh Phúc Của Mẹ   8:40, 13:5
Yêu Nhầm Bạn Thân   xem phim Yêu Nhầm Bạn Thân   8:45, 16:25, 19:50, 10:50, 13:40, 14:50, 17:35, 20:25, 21:30, 22:45, 18:10
Zombie Đại Hạ Giá   xem phim Zombie Đại Hạ Giá   19:20, 17:10, 13:50, 10:55, 22:40
Công Viên Kỳ Diệu   xem phim Công Viên Kỳ Diệu   18:40, 10:20, 13:5, 14:45, 15:55, 19:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vu Quy Đại Náo   xem phim Vu Quy Đại Náo   9:25, 12:45, 16:40
Hai Phượng   xem phim Hai Phượng   13:30, 17:10
Đại Úy Marvel   xem phim Đại Úy Marvel   23:5, 20:45, 9:0, 10:10, 11:20, 13:0, 13:45, 15:30, 16:15, 16:55, 18:35, 19:40, 22:0
Hạnh Phúc Của Mẹ   xem phim Hạnh Phúc Của Mẹ   8:30, 14:55
Yêu Nhầm Bạn Thân   xem phim Yêu Nhầm Bạn Thân   23:10, 21:0, 9:40, 10:45, 12:30, 14:40, 18:0, 19:15, 20:10, 21:30, 22:20, 23:40
Zombie Đại Hạ Giá   xem phim Zombie Đại Hạ Giá   8:40, 11:50, 13:55, 18:50
Công Viên Kỳ Diệu   xem phim Công Viên Kỳ Diệu   9:10, 11:0, 16:0, 17:50, 19:0
Chúa Quỷ   xem phim Chúa Quỷ   11:35, 15:20, 20:55, 22:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hai Phượng   xem phim Hai Phượng   15:40, 22:10, 20:0, 17:50, 13:30, 11:20
Đại Úy Marvel   xem phim Đại Úy Marvel   21:25, 19:40, 18:55, 17:10, 16:25, 13:55, 12:10, 11:25, 9:40, 8:55
Hạnh Phúc Của Mẹ   xem phim Hạnh Phúc Của Mẹ   8:50, 22:15
Yêu Nhầm Bạn Thân   xem phim Yêu Nhầm Bạn Thân   9:0, 11:30, 14:0, 14:40, 16:25, 18:0, 19:0, 20:30, 21:25
Zombie Đại Hạ Giá   xem phim Zombie Đại Hạ Giá   10:50, 18:50, 21:10, 15:35, 13:10, 8:50
Công Viên Kỳ Diệu   xem phim Công Viên Kỳ Diệu   13:15, 11:20, 17:0, 15:10, 9:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hai Phượng   xem phim Hai Phượng   18:15, 22:40, 13:45, 9:15
Đại Úy Marvel   xem phim Đại Úy Marvel   21:15, 19:40, 16:30, 11:0, 10:15, 12:45, 15:30, 18:0, 20:15, 22:30
Hạnh Phúc Của Mẹ   xem phim Hạnh Phúc Của Mẹ   10:0
Yêu Nhầm Bạn Thân   xem phim Yêu Nhầm Bạn Thân   19:0, 15:45, 14:0, 11:45, 10:45, 13:0, 17:0, 21:0, 20:15, 22:15
Zombie Đại Hạ Giá   xem phim Zombie Đại Hạ Giá   11:30
Công Viên Kỳ Diệu   xem phim Công Viên Kỳ Diệu   18:0, 16:15, 9:0, 15:15, 19:15
Chúa Quỷ   xem phim Chúa Quỷ   9:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hai Phượng   xem phim Hai Phượng   10:45, 16:30, 22:15, 20:30
Đại Úy Marvel   xem phim Đại Úy Marvel   21:30, 19:15, 14:30, 12:0, 9:30, 10:30, 13:0, 15:30, 18:0, 20:15, 22:30, 17:0
Hạnh Phúc Của Mẹ   xem phim Hạnh Phúc Của Mẹ   12:30
Yêu Nhầm Bạn Thân   xem phim Yêu Nhầm Bạn Thân   9:15, 11:30, 12:45, 16:15, 22:0, 14:0, 18:15, 19:0, 21:15
Zombie Đại Hạ Giá   xem phim Zombie Đại Hạ Giá   14:15
Công Viên Kỳ Diệu   xem phim Công Viên Kỳ Diệu   9:30, 18:30, 16:45, 15:0, 20:15, 11:10
Chúa Quỷ   xem phim Chúa Quỷ   9:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hai Phượng   xem phim Hai Phượng   20:30, 18:30, 16:30, 14:30, 12:30
Đại Úy Marvel   xem phim Đại Úy Marvel   8:50, 21:30, 19:50, 18:50, 17:20, 16:20, 14:50, 13:50, 12:20, 11:20, 9:50
Hạnh Phúc Của Mẹ   xem phim Hạnh Phúc Của Mẹ   18:0, 9:0
Yêu Nhầm Bạn Thân   xem phim Yêu Nhầm Bạn Thân   8:40, 11:10, 13:30, 16:0, 18:20, 10:10, 15:30, 20:50, 21:50, 22:20
Zombie Đại Hạ Giá   xem phim Zombie Đại Hạ Giá   9:40, 12:0, 13:0, 14:20, 16:40, 19:0, 21:20
Công Viên Kỳ Diệu   xem phim Công Viên Kỳ Diệu   11:0, 20:0, 8:20, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hai Phượng   xem phim Hai Phượng   17:20, 8:20, 20:20, 15:35
Đại Úy Marvel   xem phim Đại Úy Marvel   14:50, 10:30, 8:0, 19:25, 17:50
Yêu Nhầm Bạn Thân   xem phim Yêu Nhầm Bạn Thân   10:25, 17:45, 12:50, 15:20
Zombie Đại Hạ Giá   xem phim Zombie Đại Hạ Giá   20:10, 13:10, 9:0
Công Viên Kỳ Diệu   xem phim Công Viên Kỳ Diệu   13:0, 11:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hai Phượng   xem phim Hai Phượng   9:40, 14:20, 15:50, 18:10, 10:20
Đại Úy Marvel   xem phim Đại Úy Marvel   9:0, 10:0, 11:30, 12:30, 14:0, 15:0, 16:30, 17:30, 19:0, 20:0, 21:30, 22:30, 11:50
Hạnh Phúc Của Mẹ   xem phim Hạnh Phúc Của Mẹ   11:40
Yêu Nhầm Bạn Thân   xem phim Yêu Nhầm Bạn Thân   13:30, 20:10, 22:20, 9:30, 10:30, 12:0, 13:0, 14:30, 15:30, 17:0, 18:0, 19:30, 20:40, 22:5, 21:30, 16:20
Zombie Đại Hạ Giá   xem phim Zombie Đại Hạ Giá   21:10
Công Viên Kỳ Diệu   xem phim Công Viên Kỳ Diệu   12:20, 14:10, 9:10, 11:0, 12:50, 14:50, 16:40, 18:30, 20:30
Chúa Quỷ   xem phim Chúa Quỷ   9:50
Đóa Hồng Của Tôi   xem phim Đóa Hồng Của Tôi   11:50, 18:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hai Phượng   xem phim Hai Phượng   16:15, 19:40, 9:20, 12:25
Đại Úy Marvel   xem phim Đại Úy Marvel   9:45, 10:45, 12:15, 13:15, 14:45, 15:45, 17:15, 19:45, 20:45, 11:30, 14:0, 16:30, 18:15, 19:0, 21:30, 22:15
Hạnh Phúc Của Mẹ   xem phim Hạnh Phúc Của Mẹ   12:0
Yêu Nhầm Bạn Thân   xem phim Yêu Nhầm Bạn Thân   11:30, 16:40, 10:35, 13:0, 15:25, 9:5, 19:10, 20:15, 20:50, 22:40, 13:50, 21:45
Zombie Đại Hạ Giá   xem phim Zombie Đại Hạ Giá   18:20, 22:20
Công Viên Kỳ Diệu   xem phim Công Viên Kỳ Diệu   9:40, 10:30, 11:40, 13:40, 14:30, 15:40, 16:30, 18:30, 20:25, 14:20, 18:0, 21:40
Chúa Quỷ   xem phim Chúa Quỷ   10:0, 17:40
Đóa Hồng Của Tôi   xem phim Đóa Hồng Của Tôi   14:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hai Phượng   xem phim Hai Phượng   11:40, 13:50, 16:0, 18:10, 20:20, 23:0
Đại Úy Marvel   xem phim Đại Úy Marvel   9:20, 10:0, 10:40, 12:0, 12:40, 13:20, 14:0, 15:20, 16:40, 17:20, 18:40, 19:20, 20:0, 21:20, 22:40, 22:0
Hạnh Phúc Của Mẹ   xem phim Hạnh Phúc Của Mẹ   9:0
Yêu Nhầm Bạn Thân   xem phim Yêu Nhầm Bạn Thân   21:40, 12:45, 20:40, 10:20, 17:10, 18:0, 16:10, 14:50, 22:30
Zombie Đại Hạ Giá   xem phim Zombie Đại Hạ Giá   11:30
Công Viên Kỳ Diệu   xem phim Công Viên Kỳ Diệu   9:30, 11:0, 13:0, 15:0, 17:0, 19:0, 21:0
Chúa Quỷ   xem phim Chúa Quỷ   15:10, 19:40
Đóa Hồng Của Tôi   xem phim Đóa Hồng Của Tôi   9:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hai Phượng   xem phim Hai Phượng   10:20, 13:30, 15:20, 14:35
Đại Úy Marvel   xem phim Đại Úy Marvel   8:40, 9:10, 10:10, 10:40, 11:50, 12:50, 13:20, 13:50, 14:30, 15:30, 16:0, 17:10, 17:40, 18:10, 18:40, 19:10, 19:50, 20:20, 20:50, 21:20, 22:30, 12:20
Hạnh Phúc Của Mẹ   xem phim Hạnh Phúc Của Mẹ   18:0
Yêu Nhầm Bạn Thân   xem phim Yêu Nhầm Bạn Thân   14:25, 9:50, 8:45, 21:30, 16:40, 15:35, 19:45
Zombie Đại Hạ Giá   xem phim Zombie Đại Hạ Giá   11:10, 20:0
Công Viên Kỳ Diệu   xem phim Công Viên Kỳ Diệu   8:40, 9:40, 10:40, 12:40, 13:50, 16:40, 17:50, 20:40, 18:40, 16:50, 15:50, 11:40
Chúa Quỷ   xem phim Chúa Quỷ   12:25, 22:20
Đóa Hồng Của Tôi   xem phim Đóa Hồng Của Tôi   18:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hai Phượng   xem phim Hai Phượng   13:40, 21:10, 16:10, 9:50
Đại Úy Marvel   xem phim Đại Úy Marvel   9:40, 10:50, 12:10, 13:20, 14:40, 17:10, 18:20, 19:40, 20:20, 20:50
Hạnh Phúc Của Mẹ   xem phim Hạnh Phúc Của Mẹ   9:10
Yêu Nhầm Bạn Thân   xem phim Yêu Nhầm Bạn Thân   18:10, 9:30, 10:30, 12:0, 13:0, 14:20, 16:40, 19:0, 20:30, 11:20
Zombie Đại Hạ Giá   xem phim Zombie Đại Hạ Giá   13:50
Công Viên Kỳ Diệu   xem phim Công Viên Kỳ Diệu   9:0, 11:50, 15:40, 17:30, 19:20, 16:20, 18:30
Chúa Quỷ   xem phim Chúa Quỷ   21:20
Đóa Hồng Của Tôi   xem phim Đóa Hồng Của Tôi   15:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hai Phượng   xem phim Hai Phượng   13:15, 20:40
Đại Úy Marvel   xem phim Đại Úy Marvel   9:0, 10:0, 10:30, 11:30, 12:30, 13:0, 14:0, 14:30, 15:0, 16:30, 17:30, 18:0, 19:0, 19:30, 20:0, 20:30, 21:30, 22:5, 22:30
Hạnh Phúc Của Mẹ   xem phim Hạnh Phúc Của Mẹ   9:0
Yêu Nhầm Bạn Thân   xem phim Yêu Nhầm Bạn Thân   17:0, 23:0, 22:10, 12:0, 9:30, 13:30, 16:0, 18:30, 17:40
Zombie Đại Hạ Giá   xem phim Zombie Đại Hạ Giá   8:55, 15:20
Công Viên Kỳ Diệu   xem phim Công Viên Kỳ Diệu   8:55, 10:50, 12:50, 14:50, 16:50, 18:45, 20:15, 15:50, 21:0
Chúa Quỷ   xem phim Chúa Quỷ   11:15, 22:45
Đóa Hồng Của Tôi   xem phim Đóa Hồng Của Tôi   10:55, 22:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hai Phượng   xem phim Hai Phượng   11:20
Đại Úy Marvel   xem phim Đại Úy Marvel   10:30, 13:0, 13:30, 15:30, 16:0, 16:30, 18:0, 18:30, 19:0, 20:40, 21:0, 21:40, 23:10, 23:30, 15:0
Hạnh Phúc Của Mẹ   xem phim Hạnh Phúc Của Mẹ   10:10, 14:40
Yêu Nhầm Bạn Thân   xem phim Yêu Nhầm Bạn Thân   15:50, 10:20, 12:10, 14:30, 16:50, 19:10, 21:30, 22:40, 23:50, 11:10, 13:20, 17:40, 20:0
Zombie Đại Hạ Giá   xem phim Zombie Đại Hạ Giá   12:40, 22:50
Công Viên Kỳ Diệu   xem phim Công Viên Kỳ Diệu   11:0, 12:50, 18:20
Đóa Hồng Của Tôi   xem phim Đóa Hồng Của Tôi   20:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hai Phượng   xem phim Hai Phượng   22:5, 12:0, 15:10, 8:45
Đại Úy Marvel   xem phim Đại Úy Marvel   9:40, 10:50, 13:20, 14:40, 15:50, 16:30, 17:10, 18:20, 19:40, 20:50, 21:30, 22:15
Hạnh Phúc Của Mẹ   xem phim Hạnh Phúc Của Mẹ   18:10, 10:40
Yêu Nhầm Bạn Thân   xem phim Yêu Nhầm Bạn Thân   9:0, 10:20, 12:50, 17:50, 20:20, 11:30, 14:0, 15:20, 21:15, 22:45, 19:0, 19:50, 12:10
Zombie Đại Hạ Giá   xem phim Zombie Đại Hạ Giá   22:15, 12:40
Công Viên Kỳ Diệu   xem phim Công Viên Kỳ Diệu   11:15, 13:10, 17:20, 19:20, 20:10, 14:10, 9:15, 15:30, 16:10
Chúa Quỷ   xem phim Chúa Quỷ   17:40, 8:40
Đóa Hồng Của Tôi   xem phim Đóa Hồng Của Tôi   9:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hai Phượng   xem phim Hai Phượng   21:30, 19:25, 17:20, 15:15, 13:10, 11:5, 9:0
Đại Úy Marvel   xem phim Đại Úy Marvel   8:40, 9:30, 10:20, 11:10, 12:0, 12:50, 13:40, 14:30, 15:20, 16:10, 17:0, 17:50, 18:40, 19:30, 21:10, 22:0
Hạnh Phúc Của Mẹ   xem phim Hạnh Phúc Của Mẹ   14:50, 10:0
Yêu Nhầm Bạn Thân   xem phim Yêu Nhầm Bạn Thân   11:15, 8:50, 13:40, 16:10, 18:40, 21:10, 12:10, 16:50, 19:30, 20:20, 22:0
Zombie Đại Hạ Giá   xem phim Zombie Đại Hạ Giá   9:50, 11:0, 12:10, 14:30, 15:10, 16:50, 19:10, 21:30
Công Viên Kỳ Diệu   xem phim Công Viên Kỳ Diệu   9:10, 13:20, 17:30, 19:20, 21:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hai Phượng   xem phim Hai Phượng   11:10, 9:0, 16:10, 20:10, 15:40
Đại Úy Marvel   xem phim Đại Úy Marvel   8:30, 11:0, 13:30, 16:0, 18:30, 21:0, 20:20
Yêu Nhầm Bạn Thân   xem phim Yêu Nhầm Bạn Thân   10:30, 21:20, 16:35, 17:50, 13:15
Zombie Đại Hạ Giá   xem phim Zombie Đại Hạ Giá   9:10, 19:0, 11:30, 13:50
Công Viên Kỳ Diệu   xem phim Công Viên Kỳ Diệu   8:40, 12:55, 14:45, 18:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hai Phượng   xem phim Hai Phượng   17:20
Đại Úy Marvel   xem phim Đại Úy Marvel   22:50, 9:30, 10:20, 12:0, 12:50, 14:30, 15:20, 17:0, 17:50, 19:40, 20:20, 21:10, 22:10
Yêu Nhầm Bạn Thân   xem phim Yêu Nhầm Bạn Thân   15:0, 20:10, 10:0, 11:20, 12:30, 13:40, 16:10, 18:50, 21:40, 19:20, 22:30
Zombie Đại Hạ Giá   xem phim Zombie Đại Hạ Giá   9:50
Công Viên Kỳ Diệu   xem phim Công Viên Kỳ Diệu   12:20, 16:20, 18:20, 9:20
Chúa Quỷ   xem phim Chúa Quỷ   14:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hai Phượng   xem phim Hai Phượng   13:15, 17:30
Đại Úy Marvel   xem phim Đại Úy Marvel   13:35, 10:45, 12:30, 15:0, 22:0, 22:40, 9:55, 17:25, 19:30, 21:10
Hạnh Phúc Của Mẹ   xem phim Hạnh Phúc Của Mẹ   17:30
Yêu Nhầm Bạn Thân   xem phim Yêu Nhầm Bạn Thân   20:20, 10:25, 11:20, 12:45, 15:0, 16:0, 18:15, 19:15, 21:30, 22:5, 22:45
Zombie Đại Hạ Giá   xem phim Zombie Đại Hạ Giá   20:30, 15:15
Công Viên Kỳ Diệu   xem phim Công Viên Kỳ Diệu   9:50, 11:35, 12:20, 13:20, 14:10, 15:5, 16:0, 16:50, 18:35, 10:40, 17:45, 19:25, 20:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hai Phượng   xem phim Hai Phượng   9:45, 15:0, 17:0, 19:0, 21:0
Đại Úy Marvel   xem phim Đại Úy Marvel   10:0, 11:30, 12:30, 14:10, 16:50, 19:30, 20:45, 21:50
Yêu Nhầm Bạn Thân   xem phim Yêu Nhầm Bạn Thân   11:45, 14:0, 16:15, 18:30, 21:40
Công Viên Kỳ Diệu   xem phim Công Viên Kỳ Diệu   10:0, 12:0, 14:0, 16:0, 18:0, 19:50
Chúa Quỷ   xem phim Chúa Quỷ   9:40, 11:40, 13:40, 15:40, 17:40, 19:40, 21:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hai Phượng   xem phim Hai Phượng   12:20, 9:20, 13:40, 18:0, 21:20
Đại Úy Marvel   xem phim Đại Úy Marvel   9:30, 10:20, 11:0, 12:0, 13:30, 14:40, 15:20, 16:0, 17:10, 18:30, 19:40, 20:20, 22:10, 16:30, 19:0
Hạnh Phúc Của Mẹ   xem phim Hạnh Phúc Của Mẹ   13:35, 17:30, 9:40
Yêu Nhầm Bạn Thân   xem phim Yêu Nhầm Bạn Thân   11:20, 15:40, 20:0, 9:10, 11:45, 14:10, 17:50, 21:0, 21:40, 22:20, 12:50
Zombie Đại Hạ Giá   xem phim Zombie Đại Hạ Giá   21:10
Công Viên Kỳ Diệu   xem phim Công Viên Kỳ Diệu   11:40, 15:30, 19:30, 14:30
Chúa Quỷ   xem phim Chúa Quỷ   9:50, 16:40
Đóa Hồng Của Tôi   xem phim Đóa Hồng Của Tôi   11:50, 18:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hai Phượng   xem phim Hai Phượng   16:40, 21:40
Đại Úy Marvel   xem phim Đại Úy Marvel   9:50, 10:20, 12:20, 12:50, 13:20, 14:50, 15:20, 17:15, 17:45, 18:20, 19:40, 20:10, 22:10, 22:40, 21:50, 23:20
Hạnh Phúc Của Mẹ   xem phim Hạnh Phúc Của Mẹ   13:40
Yêu Nhầm Bạn Thân   xem phim Yêu Nhầm Bạn Thân   9:40, 14:20, 19:20, 22:30, 11:0, 16:0, 17:0, 20:50, 23:35
Zombie Đại Hạ Giá   xem phim Zombie Đại Hạ Giá   12:0
Công Viên Kỳ Diệu   xem phim Công Viên Kỳ Diệu   18:0, 10:0, 11:50, 13:10, 15:5, 18:45, 20:0, 20:40
Chúa Quỷ   xem phim Chúa Quỷ   11:10
Đóa Hồng Của Tôi   xem phim Đóa Hồng Của Tôi   15:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hai Phượng   xem phim Hai Phượng   16:10
Đại Úy Marvel   xem phim Đại Úy Marvel   10:0, 9:20, 11:50, 13:10, 14:20, 15:40, 16:50, 18:10, 19:20, 20:40, 22:5
Hạnh Phúc Của Mẹ   xem phim Hạnh Phúc Của Mẹ   9:50
Yêu Nhầm Bạn Thân   xem phim Yêu Nhầm Bạn Thân   18:50, 10:40, 13:40, 12:10, 16:30, 17:30, 19:50, 21:10, 22:10
Zombie Đại Hạ Giá   xem phim Zombie Đại Hạ Giá   15:10
Công Viên Kỳ Diệu   xem phim Công Viên Kỳ Diệu   11:40, 10:10, 18:20, 20:10, 12:0, 14:30
Chúa Quỷ   xem phim Chúa Quỷ   22:20
Đóa Hồng Của Tôi   xem phim Đóa Hồng Của Tôi   12:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hai Phượng   xem phim Hai Phượng   12:10, 14:15, 16:15, 18:15, 20:15, 22:15
Đại Úy Marvel   xem phim Đại Úy Marvel   9:45, 12:20, 13:50, 14:45, 15:10, 17:10, 17:40, 20:10, 20:20, 21:15, 22:40
Hạnh Phúc Của Mẹ   xem phim Hạnh Phúc Của Mẹ   9:30, 13:40, 18:0
Yêu Nhầm Bạn Thân   xem phim Yêu Nhầm Bạn Thân   9:30, 18:55, 18:50, 9:50, 10:30, 11:20, 11:50, 12:50, 13:30, 14:10, 15:30, 16:0, 16:30, 18:20, 19:50, 20:45, 22:10, 22:50, 19:40, 21:10, 22:0
Zombie Đại Hạ Giá   xem phim Zombie Đại Hạ Giá   9:25, 23:10
Công Viên Kỳ Diệu   xem phim Công Viên Kỳ Diệu   9:20, 11:40
Chúa Quỷ   xem phim Chúa Quỷ   11:15, 15:50
Đóa Hồng Của Tôi   xem phim Đóa Hồng Của Tôi   8:50, 13:15, 17:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hai Phượng   xem phim Hai Phượng   13:10, 11:0, 8:50, 17:40, 22:30
Đại Úy Marvel   xem phim Đại Úy Marvel   9:30, 12:0, 14:30, 17:0, 19:30, 22:0, 8:40, 10:20, 11:10, 12:50, 13:40, 15:20, 16:10, 18:40, 21:10
Hạnh Phúc Của Mẹ   xem phim Hạnh Phúc Của Mẹ   18:40, 22:40
Yêu Nhầm Bạn Thân   xem phim Yêu Nhầm Bạn Thân   9:40, 12:5, 14:30, 17:0, 19:30, 22:0, 15:15, 17:50, 20:0, 21:0
Zombie Đại Hạ Giá   xem phim Zombie Đại Hạ Giá   9:10, 11:40, 14:0, 16:30, 19:0, 21:20
Công Viên Kỳ Diệu   xem phim Công Viên Kỳ Diệu   9:20, 11:10, 13:0, 14:50, 16:50, 20:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hai Phượng   xem phim Hai Phượng   20:30, 18:20, 13:50, 13:30, 11:20
Đại Úy Marvel   xem phim Đại Úy Marvel   21:10, 20:10, 18:40, 16:10, 13:40, 11:10, 8:40
Yêu Nhầm Bạn Thân   xem phim Yêu Nhầm Bạn Thân   21:20, 14:50, 10:40, 17:50, 9:0
Zombie Đại Hạ Giá   xem phim Zombie Đại Hạ Giá   9:10, 11:30, 16:0, 19:0
Công Viên Kỳ Diệu   xem phim Công Viên Kỳ Diệu   8:50, 13:0, 15:50, 17:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hai Phượng   xem phim Hai Phượng   19:15, 17:10, 15:0, 12:50
Đại Úy Marvel   xem phim Đại Úy Marvel   18:40, 16:10, 13:40, 11:10, 9:30, 8:40, 19:40, 21:10, 17:10, 14:40
Yêu Nhầm Bạn Thân   xem phim Yêu Nhầm Bạn Thân   16:10, 13:40, 9:20, 21:20, 20:30, 12:10, 10:20
Zombie Đại Hạ Giá   xem phim Zombie Đại Hạ Giá   9:0, 11:20, 13:40, 16:0, 18:20, 20:40
Công Viên Kỳ Diệu   xem phim Công Viên Kỳ Diệu   11:50, 18:40, 22:10, 8:30


 • Thieu ta CSGT dung xe dac chung cho em be di benh vien trong ngay cam duong
  Thiếu tá CSGT dùng xe đặc chủng chở em bé đi bệnh viện trong ngày cấm đường

  Thiếu tá CSGT dùng xe đặc chủng chở em bé đi bệnh viện trong ngày cấm đường; "Bà hỏa" ghé thăm trong đêm, 9 căn nhà bốc cháy ngùn ngụt; Làm rõ vụ nam thanh niên đi bộ lao vào xe ben tử tự lúc nửa đêm; Đường sắt Cát Linh - Hà Đông dự kiến giá vé 30.000 đồng/ngày

 • Co gai 9X roi tu tang cao chung cu xuong dat tu vong
  Cô gái 9X rơi từ tầng cao chung cư xuống đất tử vong

  'Ngựa thồ' C-17 chở trực thăng của Tổng thống Mỹ hạ cánh tại sân bay Nội Bài; Phát hiện lái xe dương tính với ma túy do uống rượu anh túc; Cô gái 9X rơi từ tầng cao chung cư xuống đất tử vong; Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu từ trần

 • 2 nu sinh lop 9 bong dung mat tich bi an
  2 nữ sinh lớp 9 bỗng dưng "mất tích" bí ẩn

  2 nữ sinh lớp 9 bỗng dưng "mất tích" bí ẩn; Nữ nhân viên quán karaoke tử vong trong nhà tắm; Kỷ luật hai nhân viên ném hành lý của khách ở sân bay Đà Nẵng; Việt kiều Canada bị tạt a xít, cắt gân chân đã có thể ăn uống trở lại

 • Thi the nam gioi dat vao bo bien Thanh Hoa
  Thi thể nam giới dạt vào bờ biển Thanh Hóa

  Nổ thùng phuy ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám; Kỷ luật cô giáo tát học sinh chảy máu tai; Chiến sĩ cảnh sát cơ động nhặt được của rơi trả lại người bị mất; Phát hiện thi thể nam giới dạt vào bờ biển

 • Thieu nu 14 tuoi mat tich bi an khi ve que Nghe An an Tet
  Thiếu nữ 14 tuổi mất tích bí ẩn khi về quê Nghệ An ăn Tết

  Thiếu nữ 14 tuổi mất tích bí ẩn khi về quê Nghệ An ăn Tết; Tài xế "phê" ma túy, "nhồi nhét" 60 hành khách vào 42 chỗ; Mìn phát nổ khi cả nhà đang ngủ, 3 người bị thương; Thanh Hóa: Bàng hoàng phát hiện trưởng công an xã treo cổ phía sau nhà;... là những tin tức thời sự nổi bật 24h qua.