Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   xem phim Tiếng Anh là chuyện nhỏ   13:50 Tình cảm
Thor: Tận Thế Ragnarok   xem phim Thor: Tận Thế Ragnarok   8:10, 10:50, 13:30, 16:10, 18:50, 19:50
Sinh Nhật Chết Chóc   xem phim Sinh Nhật Chết Chóc   22:50
Trải Nghiệm Điểm Chết   xem phim Trải Nghiệm Điểm Chết   12:10, 19:0, 21:20, 23:40
Truy Lùng Cổ Vật   xem phim Truy Lùng Cổ Vật   13:0, 23:50
24 Giờ Hồi Sinh   xem phim 24 Giờ Hồi Sinh   9:30, 17:0
Bí Ẩn Vùng Ngoại Ô   xem phim Bí Ẩn Vùng Ngoại Ô   10:40, 15:10
Cô Ba Sài Gòn   xem phim Cô Ba Sài Gòn   8:15, 8:50, 9:50, 10:20, 11:30, 12:0, 12:30, 13:40, 14:10, 14:40, 15:50, 16:20, 16:50, 18:0, 18:30, 19:0, 19:30, 20:10, 20:40, 21:10, 21:40, 22:10, 23:20, 23:50
Pokémon the Movie: I Choose You!   xem phim Pokémon the Movie: I Choose You!   13:20, 15:30, 17:40
Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   xem phim Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   8:40, 17:20, 21:50
Hiểm Họa Rừng Chết   xem phim Hiểm Họa Rừng Chết   9:40, 14:30, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thor: Tận Thế Ragnarok   xem phim Thor: Tận Thế Ragnarok   9:20, 11:45, 14:10, 16:35, 19:5, 21:30
Sinh Nhật Chết Chóc   xem phim Sinh Nhật Chết Chóc   12:30
Trùm Hương Cảng   xem phim Trùm Hương Cảng   20:20
Trải Nghiệm Điểm Chết   xem phim Trải Nghiệm Điểm Chết   10:25, 14:25, 18:15
Truy Lùng Cổ Vật   xem phim Truy Lùng Cổ Vật   8:40, 16:25
24 Giờ Hồi Sinh   xem phim 24 Giờ Hồi Sinh   8:15, 22:30
Cô Ba Sài Gòn   xem phim Cô Ba Sài Gòn   8:50, 9:25, 10:5, 10:45, 11:20, 12:0, 12:40, 13:15, 13:55, 14:35, 15:10, 15:50, 16:30, 17:5, 17:45, 18:25, 19:0, 19:40, 20:20, 20:55, 21:35, 22:15
Pokémon the Movie: I Choose You!   xem phim Pokémon the Movie: I Choose You!   10:40, 14:20, 16:15, 19:55
Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   xem phim Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   8:55, 12:35, 18:10, 21:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thor: Tận Thế Ragnarok   xem phim Thor: Tận Thế Ragnarok   10:35, 13:15, 15:55, 19:5, 21:40
Trùm Hương Cảng   xem phim Trùm Hương Cảng   11:40, 14:10, 16:40, 19:55, 22:15
Trải Nghiệm Điểm Chết   xem phim Trải Nghiệm Điểm Chết   16:20, 22:10
24 Giờ Hồi Sinh   xem phim 24 Giờ Hồi Sinh   12:45, 18:20
Bí Ẩn Vùng Ngoại Ô   xem phim Bí Ẩn Vùng Ngoại Ô   9:0, 18:0
Cô Ba Sài Gòn   xem phim Cô Ba Sài Gòn   9:30, 11:0, 11:55, 13:5, 15:10, 16:0, 17:15, 19:20, 20:20, 21:20, 22:20
Pokémon the Movie: I Choose You!   xem phim Pokémon the Movie: I Choose You!   10:55, 14:30, 18:30
Hiểm Họa Rừng Chết   xem phim Hiểm Họa Rừng Chết   9:40, 13:55, 20:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thor: Tận Thế Ragnarok   xem phim Thor: Tận Thế Ragnarok   9:10, 13:45, 16:50, 19:20, 22:15
Trùm Hương Cảng   xem phim Trùm Hương Cảng   16:0, 21:50
Trải Nghiệm Điểm Chết   xem phim Trải Nghiệm Điểm Chết   12:45, 18:0
24 Giờ Hồi Sinh   xem phim 24 Giờ Hồi Sinh   16:15
Bí Ẩn Vùng Ngoại Ô   xem phim Bí Ẩn Vùng Ngoại Ô   10:50
Cô Ba Sài Gòn   xem phim Cô Ba Sài Gòn   9:0, 10:0, 11:0, 12:0, 13:0, 14:0, 15:0, 17:0, 19:0, 20:0, 21:0, 22:0
Pokémon the Movie: I Choose You!   xem phim Pokémon the Movie: I Choose You!   9:0, 18:20
Hiểm Họa Rừng Chết   xem phim Hiểm Họa Rừng Chết   11:40, 14:45, 20:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thor: Tận Thế Ragnarok   xem phim Thor: Tận Thế Ragnarok   11:5, 15:35
Trùm Hương Cảng   xem phim Trùm Hương Cảng   13:5, 19:30, 20:20
Trải Nghiệm Điểm Chết   xem phim Trải Nghiệm Điểm Chết   11:25, 13:40, 17:20, 22:0
Truy Lùng Cổ Vật   xem phim Truy Lùng Cổ Vật   9:20, 13:35
24 Giờ Hồi Sinh   xem phim 24 Giờ Hồi Sinh   9:15, 15:30
Cô Ba Sài Gòn   xem phim Cô Ba Sài Gòn   8:50, 9:25, 10:50, 11:25, 12:50, 13:25, 14:50, 15:25, 16:50, 17:25, 18:10, 18:50, 19:25, 20:10, 20:50, 21:25, 22:10, 22:50
Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   xem phim Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   11:15
Hiểm Họa Rừng Chết   xem phim Hiểm Họa Rừng Chết   9:10, 15:50, 18:5, 22:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thor: Tận Thế Ragnarok   xem phim Thor: Tận Thế Ragnarok   9:45, 12:10, 16:30, 19:20, 21:15
Trùm Hương Cảng   xem phim Trùm Hương Cảng   11:20, 21:30
Nhóc Ma Siêu Quậy   xem phim Nhóc Ma Siêu Quậy   13:35, 18:50
Trải Nghiệm Điểm Chết   xem phim Trải Nghiệm Điểm Chết   11:35, 15:15, 17:20
24 Giờ Hồi Sinh   xem phim 24 Giờ Hồi Sinh   9:20, 17:30, 22:20
Cô Ba Sài Gòn   xem phim Cô Ba Sài Gòn   9:35, 10:10, 11:0, 12:0, 12:50, 13:25, 14:0, 14:50, 15:25, 16:0, 16:50, 18:0, 19:25, 20:0, 20:30, 21:20, 21:55
Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   xem phim Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   9:40, 11:30, 14:40, 18:0, 19:40
Hiểm Họa Rừng Chết   xem phim Hiểm Họa Rừng Chết   9:30, 13:40, 15:45, 19:15, 21:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thor: Tận Thế Ragnarok   xem phim Thor: Tận Thế Ragnarok   8:50, 10:50, 11:30, 14:10, 16:0, 19:30
Sinh Nhật Chết Chóc   xem phim Sinh Nhật Chết Chóc   11:40, 15:15
Trùm Hương Cảng   xem phim Trùm Hương Cảng   13:20, 21:30
Nhóc Ma Siêu Quậy   xem phim Nhóc Ma Siêu Quậy   9:10, 16:0
Trải Nghiệm Điểm Chết   xem phim Trải Nghiệm Điểm Chết   10:50, 20:0, 22:20
Truy Lùng Cổ Vật   xem phim Truy Lùng Cổ Vật   16:20, 23:40
24 Giờ Hồi Sinh   xem phim 24 Giờ Hồi Sinh   8:40, 18:0
Bí Ẩn Vùng Ngoại Ô   xem phim Bí Ẩn Vùng Ngoại Ô   22:40
Cô Ba Sài Gòn   xem phim Cô Ba Sài Gòn   8:20, 9:10, 9:50, 10:30, 11:20, 12:0, 12:35, 13:10, 13:30, 13:50, 14:5, 14:50, 15:40, 16:15, 17:0, 17:20, 17:45, 18:20, 18:45, 19:10, 19:25, 19:50, 20:30, 20:50, 21:15, 22:5, 22:40, 23:0, 23:20
Pokémon the Movie: I Choose You!   xem phim Pokémon the Movie: I Choose You!   9:30, 11:50, 14:20, 16:40, 19:0, 21:20
Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   xem phim Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   8:45, 11:10, 18:25
Hiểm Họa Rừng Chết   xem phim Hiểm Họa Rừng Chết   9:20, 13:50, 17:0, 20:20, 22:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thor: Tận Thế Ragnarok   xem phim Thor: Tận Thế Ragnarok   8:40, 11:5, 13:30, 15:0, 16:0, 17:30, 18:30, 21:0
Sinh Nhật Chết Chóc   xem phim Sinh Nhật Chết Chóc   8:30, 21:50
Trải Nghiệm Điểm Chết   xem phim Trải Nghiệm Điểm Chết   8:50, 10:30, 12:45, 14:40, 20:30
Truy Lùng Cổ Vật   xem phim Truy Lùng Cổ Vật   8:20, 16:0
24 Giờ Hồi Sinh   xem phim 24 Giờ Hồi Sinh   12:10, 20:0
Cô Ba Sài Gòn   xem phim Cô Ba Sài Gòn   8:40, 9:30, 10:40, 11:30, 12:40, 13:30, 14:40, 15:30, 16:40, 17:30, 18:40, 19:30, 20:0, 20:40, 21:30, 22:0
Pokémon the Movie: I Choose You!   xem phim Pokémon the Movie: I Choose You!   10:15, 14:0, 18:0
Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   xem phim Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   11:5, 12:55, 16:55, 18:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thor: Tận Thế Ragnarok   xem phim Thor: Tận Thế Ragnarok   10:20, 14:35, 20:35
Trải Nghiệm Điểm Chết   xem phim Trải Nghiệm Điểm Chết   14:25, 18:35
Truy Lùng Cổ Vật   xem phim Truy Lùng Cổ Vật   8:45
24 Giờ Hồi Sinh   xem phim 24 Giờ Hồi Sinh   8:30
Cô Ba Sài Gòn   xem phim Cô Ba Sài Gòn   8:10, 10:5, 10:35, 12:0, 12:30, 13:55, 15:55, 16:40, 17:50, 19:45, 20:45, 21:40
Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   xem phim Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   12:50, 17:5, 18:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thor: Tận Thế Ragnarok   xem phim Thor: Tận Thế Ragnarok   12:0, 14:0, 16:15, 18:30, 21:0
Trùm Hương Cảng   xem phim Trùm Hương Cảng   10:15, 15:45, 19:30, 21:45
Nhóc Ma Siêu Quậy   xem phim Nhóc Ma Siêu Quậy   12:30
Trải Nghiệm Điểm Chết   xem phim Trải Nghiệm Điểm Chết   11:0, 15:15, 19:0
Truy Lùng Cổ Vật   xem phim Truy Lùng Cổ Vật   15:0, 18:0
24 Giờ Hồi Sinh   xem phim 24 Giờ Hồi Sinh   14:30, 22:15
Bí Ẩn Vùng Ngoại Ô   xem phim Bí Ẩn Vùng Ngoại Ô   17:0, 21:30
Cô Ba Sài Gòn   xem phim Cô Ba Sài Gòn   9:45, 11:45, 13:45, 16:0, 18:0, 18:45, 20:0, 20:45, 21:15
Pokémon the Movie: I Choose You!   xem phim Pokémon the Movie: I Choose You!   13:15, 16:45, 19:45
Hiểm Họa Rừng Chết   xem phim Hiểm Họa Rừng Chết   10:30, 12:45, 18:15, 20:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thor: Tận Thế Ragnarok   xem phim Thor: Tận Thế Ragnarok   8:30, 11:10, 13:50, 16:30, 19:10, 20:50, 21:50
Trùm Hương Cảng   xem phim Trùm Hương Cảng   10:40, 13:15, 18:20, 20:10, 22:40
Trải Nghiệm Điểm Chết   xem phim Trải Nghiệm Điểm Chết   15:50, 17:55, 22:35
Truy Lùng Cổ Vật   xem phim Truy Lùng Cổ Vật   16:15
24 Giờ Hồi Sinh   xem phim 24 Giờ Hồi Sinh   18:10
Bí Ẩn Vùng Ngoại Ô   xem phim Bí Ẩn Vùng Ngoại Ô   8:35
Cô Ba Sài Gòn   xem phim Cô Ba Sài Gòn   9:0, 9:30, 10:0, 10:30, 11:0, 11:30, 12:0, 12:30, 13:0, 13:30, 14:0, 14:30, 15:0, 15:30, 16:0, 16:30, 17:0, 17:30, 18:0, 18:30, 19:0, 19:30, 20:0, 20:30, 21:0, 21:30, 22:0, 22:30, 23:0
Pokémon the Movie: I Choose You!   xem phim Pokémon the Movie: I Choose You!   9:20, 11:40, 13:55
Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   xem phim Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   8:40, 11:20
Hiểm Họa Rừng Chết   xem phim Hiểm Họa Rừng Chết   9:0, 13:20, 15:40, 20:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thor: Tận Thế Ragnarok   xem phim Thor: Tận Thế Ragnarok   8:20, 9:0, 11:0, 11:40, 13:40, 14:20, 16:20, 17:0, 19:0, 20:20, 21:40, 23:20
Sinh Nhật Chết Chóc   xem phim Sinh Nhật Chết Chóc   14:0
Trải Nghiệm Điểm Chết   xem phim Trải Nghiệm Điểm Chết   13:30, 18:0, 21:40
Truy Lùng Cổ Vật   xem phim Truy Lùng Cổ Vật   23:55
24 Giờ Hồi Sinh   xem phim 24 Giờ Hồi Sinh   8:10
Bí Ẩn Vùng Ngoại Ô   xem phim Bí Ẩn Vùng Ngoại Ô   15:45
Cô Ba Sài Gòn   xem phim Cô Ba Sài Gòn   8:20, 9:55, 10:30, 11:10, 12:40, 13:15, 14:45, 15:30, 16:20, 17:0, 17:40, 18:30, 19:10, 19:40, 20:40, 21:15, 21:45, 22:45, 23:50
Pokémon the Movie: I Choose You!   xem phim Pokémon the Movie: I Choose You!   8:50, 10:10, 12:30, 14:50, 19:30
Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   xem phim Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   8:0, 12:0, 19:45
Hiểm Họa Rừng Chết   xem phim Hiểm Họa Rừng Chết   17:10, 21:50, 23:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thor: Tận Thế Ragnarok   xem phim Thor: Tận Thế Ragnarok   9:20, 9:50, 10:30, 12:40, 13:20, 15:30, 16:15, 17:40, 18:30, 19:0, 21:20, 21:50
Sinh Nhật Chết Chóc   xem phim Sinh Nhật Chết Chóc   9:20
Trải Nghiệm Điểm Chết   xem phim Trải Nghiệm Điểm Chết   9:0, 13:40, 18:30
Truy Lùng Cổ Vật   xem phim Truy Lùng Cổ Vật   15:50, 20:0
24 Giờ Hồi Sinh   xem phim 24 Giờ Hồi Sinh   13:30, 22:10
Bí Ẩn Vùng Ngoại Ô   xem phim Bí Ẩn Vùng Ngoại Ô   8:20, 23:10
Cô Ba Sài Gòn   xem phim Cô Ba Sài Gòn   8:10, 8:40, 9:10, 9:40, 10:20, 10:50, 11:5, 11:20, 11:50, 12:30, 13:0, 13:15, 13:30, 14:0, 14:40, 15:10, 15:25, 15:40, 16:10, 16:50, 17:20, 17:50, 18:20, 19:0, 19:30, 20:0, 20:30, 21:10, 21:40, 22:10, 22:40, 23:20, 23:50
Pokémon the Movie: I Choose You!   xem phim Pokémon the Movie: I Choose You!   20:20
Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   xem phim Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   11:30, 18:0, 22:50
Hiểm Họa Rừng Chết   xem phim Hiểm Họa Rừng Chết   11:15, 16:0, 20:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thor: Tận Thế Ragnarok   xem phim Thor: Tận Thế Ragnarok   10:0, 11:20, 16:50, 19:30, 22:10
Sinh Nhật Chết Chóc   xem phim Sinh Nhật Chết Chóc   12:50
Trùm Hương Cảng   xem phim Trùm Hương Cảng   14:20
Trải Nghiệm Điểm Chết   xem phim Trải Nghiệm Điểm Chết   22:40
Truy Lùng Cổ Vật   xem phim Truy Lùng Cổ Vật   10:40
24 Giờ Hồi Sinh   xem phim 24 Giờ Hồi Sinh   17:10
Bí Ẩn Vùng Ngoại Ô   xem phim Bí Ẩn Vùng Ngoại Ô   9:10
Cô Ba Sài Gòn   xem phim Cô Ba Sài Gòn   9:30, 10:20, 11:30, 12:0, 12:30, 13:30, 14:0, 14:30, 15:30, 16:0, 16:30, 17:40, 18:10, 18:40, 19:15, 19:50, 20:20, 20:50, 21:20, 21:50, 22:20, 22:50, 23:20
Pokémon the Movie: I Choose You!   xem phim Pokémon the Movie: I Choose You!   11:50, 16:10
Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   xem phim Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   9:50, 14:10, 18:30
Hiểm Họa Rừng Chết   xem phim Hiểm Họa Rừng Chết   14:50, 20:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thor: Tận Thế Ragnarok   xem phim Thor: Tận Thế Ragnarok   9:20, 10:30, 11:20, 12:10, 13:15, 15:0, 16:0, 16:40, 17:45, 19:30, 20:30, 21:15, 22:0, 23:15
Trùm Hương Cảng   xem phim Trùm Hương Cảng   14:0
Trải Nghiệm Điểm Chết   xem phim Trải Nghiệm Điểm Chết   9:50, 14:30, 22:15
Cô Ba Sài Gòn   xem phim Cô Ba Sài Gòn   9:30, 10:40, 11:35, 12:45, 13:40, 14:50, 15:45, 16:55, 17:50, 19:0, 20:0, 21:5, 22:10, 23:10
Pokémon the Movie: I Choose You!   xem phim Pokémon the Movie: I Choose You!   10:15, 14:15, 18:50
Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   xem phim Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   8:45, 12:20, 16:50
Hiểm Họa Rừng Chết   xem phim Hiểm Họa Rừng Chết   9:0, 12:10, 16:30, 22:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thor: Tận Thế Ragnarok   xem phim Thor: Tận Thế Ragnarok   11:10, 13:50, 16:30, 17:20, 20:0, 23:30
Sinh Nhật Chết Chóc   xem phim Sinh Nhật Chết Chóc   13:10, 21:50
Trải Nghiệm Điểm Chết   xem phim Trải Nghiệm Điểm Chết   14:20, 19:0, 21:20
Truy Lùng Cổ Vật   xem phim Truy Lùng Cổ Vật   9:0, 16:15
24 Giờ Hồi Sinh   xem phim 24 Giờ Hồi Sinh   9:20, 12:15
Bí Ẩn Vùng Ngoại Ô   xem phim Bí Ẩn Vùng Ngoại Ô   11:0, 15:10, 22:40
Cô Ba Sài Gòn   xem phim Cô Ba Sài Gòn   8:10, 9:10, 10:10, 11:20, 12:10, 13:20, 14:10, 15:20, 16:10, 17:30, 18:10, 19:10, 20:10, 20:40, 21:10, 22:10, 22:40, 23:10, 23:50
Pokémon the Movie: I Choose You!   xem phim Pokémon the Movie: I Choose You!   18:20
Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   xem phim Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   10:20, 14:20
Hiểm Họa Rừng Chết   xem phim Hiểm Họa Rừng Chết   9:40, 12:0, 16:40, 19:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thor: Tận Thế Ragnarok   xem phim Thor: Tận Thế Ragnarok   8:40, 12:15, 15:0, 17:50, 20:40
Sinh Nhật Chết Chóc   xem phim Sinh Nhật Chết Chóc   8:0, 23:10
Trải Nghiệm Điểm Chết   xem phim Trải Nghiệm Điểm Chết   11:30, 13:20
24 Giờ Hồi Sinh   xem phim 24 Giờ Hồi Sinh   9:0
Bí Ẩn Vùng Ngoại Ô   xem phim Bí Ẩn Vùng Ngoại Ô   8:0
Cô Ba Sài Gòn   xem phim Cô Ba Sài Gòn   9:10, 10:10, 10:40, 11:10, 11:40, 12:20, 12:50, 13:15, 13:50, 14:30, 15:0, 15:30, 16:0, 16:40, 17:10, 17:40, 17:55, 18:10, 18:50, 19:20, 19:50, 20:0, 20:20, 21:0, 22:0, 22:10, 22:40, 23:20, 23:50
Pokémon the Movie: I Choose You!   xem phim Pokémon the Movie: I Choose You!   10:10, 13:50, 16:0, 20:10
Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   xem phim Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   9:40, 11:20, 15:45, 18:10
Hiểm Họa Rừng Chết   xem phim Hiểm Họa Rừng Chết   8:15, 21:30, 22:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thor: Tận Thế Ragnarok   xem phim Thor: Tận Thế Ragnarok   8:30, 9:15, 10:20, 11:50, 13:0, 14:25, 15:35, 17:0, 18:10, 19:35, 20:45, 21:40
Sinh Nhật Chết Chóc   xem phim Sinh Nhật Chết Chóc   11:15, 15:5, 18:0
Trùm Hương Cảng   xem phim Trùm Hương Cảng   10:40, 15:10
Trải Nghiệm Điểm Chết   xem phim Trải Nghiệm Điểm Chết   8:35, 13:5, 17:35, 19:40, 21:45
Truy Lùng Cổ Vật   xem phim Truy Lùng Cổ Vật   22:10
24 Giờ Hồi Sinh   xem phim 24 Giờ Hồi Sinh   13:10, 18:55
Cô Ba Sài Gòn   xem phim Cô Ba Sài Gòn   8:40, 9:20, 10:0, 10:35, 11:5, 11:55, 12:30, 13:50, 14:25, 15:45, 16:20, 17:0, 17:40, 18:15, 19:35, 20:10, 20:50, 21:30, 22:5
Pokémon the Movie: I Choose You!   xem phim Pokémon the Movie: I Choose You!   8:40, 10:35, 12:30, 14:25, 16:20, 18:15, 20:10, 22:5
Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   xem phim Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   8:35, 12:45, 14:30, 16:15, 19:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thor: Tận Thế Ragnarok   xem phim Thor: Tận Thế Ragnarok   9:20, 14:20, 16:50, 19:20
Trải Nghiệm Điểm Chết   xem phim Trải Nghiệm Điểm Chết   8:40, 18:10
Truy Lùng Cổ Vật   xem phim Truy Lùng Cổ Vật   14:30
24 Giờ Hồi Sinh   xem phim 24 Giờ Hồi Sinh   16:20, 22:0
Cô Ba Sài Gòn   xem phim Cô Ba Sài Gòn   9:0, 10:0, 13:0, 14:0, 15:0, 16:0, 17:0, 18:0, 19:0, 20:0, 21:0
Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   xem phim Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   12:40, 20:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thor: Tận Thế Ragnarok   xem phim Thor: Tận Thế Ragnarok   9:25, 10:20, 11:55, 13:45, 15:30, 19:20, 21:35
Trùm Hương Cảng   xem phim Trùm Hương Cảng   11:25, 17:0, 19:35
Nhóc Ma Siêu Quậy   xem phim Nhóc Ma Siêu Quậy   12:50, 18:0
Trải Nghiệm Điểm Chết   xem phim Trải Nghiệm Điểm Chết   9:25, 13:30, 15:0, 18:30, 21:55
Truy Lùng Cổ Vật   xem phim Truy Lùng Cổ Vật   11:45, 18:0
24 Giờ Hồi Sinh   xem phim 24 Giờ Hồi Sinh   16:15, 22:30
Bí Ẩn Vùng Ngoại Ô   xem phim Bí Ẩn Vùng Ngoại Ô   9:50, 18:20
Cô Ba Sài Gòn   xem phim Cô Ba Sài Gòn   9:0, 9:50, 11:0, 11:50, 13:0, 13:50, 15:0, 15:50, 17:0, 17:50, 19:0, 19:50, 20:30, 21:0, 21:50, 22:20
Pokémon the Movie: I Choose You!   xem phim Pokémon the Movie: I Choose You!   11:5, 14:25, 16:40, 19:45
Hiểm Họa Rừng Chết   xem phim Hiểm Họa Rừng Chết   9:0, 12:55, 14:35, 16:15, 20:15, 21:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thor: Tận Thế Ragnarok   xem phim Thor: Tận Thế Ragnarok   11:15, 12:45, 15:10, 19:30, 21:35, 22:0
Sinh Nhật Chết Chóc   xem phim Sinh Nhật Chết Chóc   12:0
Trải Nghiệm Điểm Chết   xem phim Trải Nghiệm Điểm Chết   9:50, 15:30, 18:0
Truy Lùng Cổ Vật   xem phim Truy Lùng Cổ Vật   13:55, 17:40
24 Giờ Hồi Sinh   xem phim 24 Giờ Hồi Sinh   9:10, 13:40
Cô Ba Sài Gòn   xem phim Cô Ba Sài Gòn   8:55, 9:30, 10:10, 10:55, 11:25, 12:5, 12:50, 13:20, 14:0, 14:45, 15:15, 15:55, 16:40, 17:10, 17:50, 18:40, 19:10, 19:45, 20:10, 20:35, 21:5, 21:40, 22:5, 22:30
Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   xem phim Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   11:0, 17:35
Hiểm Họa Rừng Chết   xem phim Hiểm Họa Rừng Chết   9:0, 15:45, 19:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thor: Tận Thế Ragnarok   xem phim Thor: Tận Thế Ragnarok   9:50, 13:55, 16:45, 21:10
Sinh Nhật Chết Chóc   xem phim Sinh Nhật Chết Chóc   13:25, 19:15
Trùm Hương Cảng   xem phim Trùm Hương Cảng   11:30, 20:55, 23:20
Trải Nghiệm Điểm Chết   xem phim Trải Nghiệm Điểm Chết   11:15, 21:20, 23:40
24 Giờ Hồi Sinh   xem phim 24 Giờ Hồi Sinh   13:5, 23:30
Bí Ẩn Vùng Ngoại Ô   xem phim Bí Ẩn Vùng Ngoại Ô   9:15, 15:20, 17:25
Cô Ba Sài Gòn   xem phim Cô Ba Sài Gòn   8:50, 9:20, 9:50, 10:50, 11:20, 11:50, 12:20, 12:50, 13:20, 13:50, 14:20, 14:50, 15:20, 15:50, 16:20, 16:50, 17:20, 17:50, 18:20, 18:50, 19:20, 19:50, 20:20, 20:50, 21:20, 21:50, 22:20, 22:50, 23:20, 23:50
Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   xem phim Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   11:15, 14:55
Hiểm Họa Rừng Chết   xem phim Hiểm Họa Rừng Chết   9:15, 16:25, 18:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thor: Tận Thế Ragnarok   xem phim Thor: Tận Thế Ragnarok   10:40, 13:20, 15:55, 22:55
Trùm Hương Cảng   xem phim Trùm Hương Cảng   10:0
Trải Nghiệm Điểm Chết   xem phim Trải Nghiệm Điểm Chết   11:10, 13:25
Truy Lùng Cổ Vật   xem phim Truy Lùng Cổ Vật   8:10, 12:30, 15:40
24 Giờ Hồi Sinh   xem phim 24 Giờ Hồi Sinh   8:10, 8:45, 16:30
Bí Ẩn Vùng Ngoại Ô   xem phim Bí Ẩn Vùng Ngoại Ô   9:5, 14:25, 17:35
Cô Ba Sài Gòn   xem phim Cô Ba Sài Gòn   9:0, 10:0, 11:0, 12:0, 13:0, 14:0, 15:0, 16:0, 17:0, 18:0, 18:30, 19:0, 20:0, 20:30, 21:0, 21:30, 22:0, 22:30, 23:0, 23:30, 23:59
Pokémon the Movie: I Choose You!   xem phim Pokémon the Movie: I Choose You!   9:45, 15:50, 17:50, 19:50
Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   xem phim Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   11:45, 19:40
Hiểm Họa Rừng Chết   xem phim Hiểm Họa Rừng Chết   13:35, 18:25, 20:40, 21:45, 23:59
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thor: Tận Thế Ragnarok   xem phim Thor: Tận Thế Ragnarok   8:20, 13:40, 16:30, 19:20
Trải Nghiệm Điểm Chết   xem phim Trải Nghiệm Điểm Chết   16:10
Truy Lùng Cổ Vật   xem phim Truy Lùng Cổ Vật   8:0
24 Giờ Hồi Sinh   xem phim 24 Giờ Hồi Sinh   23:5
Bí Ẩn Vùng Ngoại Ô   xem phim Bí Ẩn Vùng Ngoại Ô   10:0
Cô Ba Sài Gòn   xem phim Cô Ba Sài Gòn   8:40, 10:0, 10:40, 11:30, 12:5, 12:45, 13:30, 14:10, 14:50, 15:30, 16:15, 16:55, 17:35, 18:20, 19:0, 19:40, 20:20, 21:5, 21:40, 22:0, 22:25, 23:10
Pokémon the Movie: I Choose You!   xem phim Pokémon the Movie: I Choose You!   9:0, 18:30
Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   xem phim Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   8:10, 12:0
Hiểm Họa Rừng Chết   xem phim Hiểm Họa Rừng Chết   11:0, 13:50, 20:50, 23:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thor: Tận Thế Ragnarok   xem phim Thor: Tận Thế Ragnarok   8:15, 11:0, 13:45, 16:30, 19:20, 22:10
Sinh Nhật Chết Chóc   xem phim Sinh Nhật Chết Chóc   10:20
Trải Nghiệm Điểm Chết   xem phim Trải Nghiệm Điểm Chết   11:35, 13:50, 23:55
Truy Lùng Cổ Vật   xem phim Truy Lùng Cổ Vật   16:45, 21:10
24 Giờ Hồi Sinh   xem phim 24 Giờ Hồi Sinh   8:0
Bí Ẩn Vùng Ngoại Ô   xem phim Bí Ẩn Vùng Ngoại Ô   8:10
Cô Ba Sài Gòn   xem phim Cô Ba Sài Gòn   8:20, 8:50, 9:20, 10:30, 11:0, 11:30, 12:40, 13:10, 13:40, 14:50, 15:20, 15:35, 15:50, 17:0, 17:30, 18:0, 18:30, 19:10, 19:40, 20:10, 20:40, 21:20, 21:50, 22:20, 22:50, 23:15, 23:30
Pokémon the Movie: I Choose You!   xem phim Pokémon the Movie: I Choose You!   9:10, 12:30, 16:10, 19:40
Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   xem phim Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   12:20, 17:45, 22:0
Hiểm Họa Rừng Chết   xem phim Hiểm Họa Rừng Chết   10:0, 14:20, 18:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thor: Tận Thế Ragnarok   xem phim Thor: Tận Thế Ragnarok   9:0, 10:5, 11:10, 12:30, 15:25, 17:55, 20:25, 22:45
Sinh Nhật Chết Chóc   xem phim Sinh Nhật Chết Chóc   13:20, 16:30, 18:25
Trùm Hương Cảng   xem phim Trùm Hương Cảng   9:30, 11:55, 15:10, 20:20, 21:35
Trải Nghiệm Điểm Chết   xem phim Trải Nghiệm Điểm Chết   8:55, 12:45, 14:25, 19:25, 22:50
Truy Lùng Cổ Vật   xem phim Truy Lùng Cổ Vật   9:15, 13:35, 17:5
24 Giờ Hồi Sinh   xem phim 24 Giờ Hồi Sinh   13:15, 15:15, 18:55
Cô Ba Sài Gòn   xem phim Cô Ba Sài Gòn   9:5, 10:0, 10:30, 11:0, 12:0, 13:0, 14:0, 15:0, 16:0, 17:0, 18:0, 18:30, 19:0, 19:30, 20:0, 20:30, 21:0, 21:30, 22:0, 22:30, 23:0
Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   xem phim Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   11:30, 14:55, 16:45, 17:35
Hiểm Họa Rừng Chết   xem phim Hiểm Họa Rừng Chết   11:5, 15:5, 17:20, 20:45, 22:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thor: Tận Thế Ragnarok   xem phim Thor: Tận Thế Ragnarok   9:5, 13:30, 16:0, 20:20, 22:50
Trùm Hương Cảng   xem phim Trùm Hương Cảng   11:20, 15:20, 19:55
Trải Nghiệm Điểm Chết   xem phim Trải Nghiệm Điểm Chết   9:10, 17:45, 22:20
Truy Lùng Cổ Vật   xem phim Truy Lùng Cổ Vật   13:25, 17:50
24 Giờ Hồi Sinh   xem phim 24 Giờ Hồi Sinh   11:35, 18:30
Cô Ba Sài Gòn   xem phim Cô Ba Sài Gòn   8:55, 9:20, 10:0, 10:50, 11:20, 12:0, 12:50, 13:20, 14:0, 14:50, 15:20, 16:0, 16:45, 17:20, 18:0, 18:45, 19:20, 20:0, 20:45, 21:20, 22:0, 22:45
Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   xem phim Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   11:40, 16:0, 19:45
Hiểm Họa Rừng Chết   xem phim Hiểm Họa Rừng Chết   9:25, 13:45, 21:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thor: Tận Thế Ragnarok   xem phim Thor: Tận Thế Ragnarok   9:5, 13:30, 14:0, 15:40, 16:40, 20:20
Sinh Nhật Chết Chóc   xem phim Sinh Nhật Chết Chóc   11:30, 15:25
Trùm Hương Cảng   xem phim Trùm Hương Cảng   8:55, 11:35, 22:40
Nhóc Ma Siêu Quậy   xem phim Nhóc Ma Siêu Quậy   8:50
Trải Nghiệm Điểm Chết   xem phim Trải Nghiệm Điểm Chết   9:15, 18:10, 21:25
Truy Lùng Cổ Vật   xem phim Truy Lùng Cổ Vật   14:40, 17:0
24 Giờ Hồi Sinh   xem phim 24 Giờ Hồi Sinh   11:0, 16:0
Cô Ba Sài Gòn   xem phim Cô Ba Sài Gòn   9:0, 10:30, 11:0, 12:25, 13:0, 13:30, 14:20, 15:0, 16:15, 17:50, 18:50, 19:15, 19:50, 20:15, 20:45, 21:10, 21:45, 22:10, 23:5
Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   xem phim Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   9:10, 12:50, 17:20
Hiểm Họa Rừng Chết   xem phim Hiểm Họa Rừng Chết   11:20, 18:10, 19:10, 22:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thor: Tận Thế Ragnarok   xem phim Thor: Tận Thế Ragnarok   11:40, 14:10, 16:40, 19:10, 21:40
Trải Nghiệm Điểm Chết   xem phim Trải Nghiệm Điểm Chết   13:30, 17:30, 21:30
24 Giờ Hồi Sinh   xem phim 24 Giờ Hồi Sinh   13:45, 17:35, 21:25
Cô Ba Sài Gòn   xem phim Cô Ba Sài Gòn   9:30, 10:25, 11:30, 12:30, 13:30, 14:35, 15:30, 16:40, 17:30, 18:45, 19:30, 20:45, 21:30
Pokémon the Movie: I Choose You!   xem phim Pokémon the Movie: I Choose You!   11:45, 15:35, 19:25
Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   xem phim Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   11:40, 15:40, 19:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thor: Tận Thế Ragnarok   xem phim Thor: Tận Thế Ragnarok   11:10, 14:5, 20:45
Sinh Nhật Chết Chóc   xem phim Sinh Nhật Chết Chóc   8:35, 15:10, 21:45
Trùm Hương Cảng   xem phim Trùm Hương Cảng   10:30, 12:50, 17:5, 19:25
Trải Nghiệm Điểm Chết   xem phim Trải Nghiệm Điểm Chết   10:15, 16:35, 18:40, 23:20
24 Giờ Hồi Sinh   xem phim 24 Giờ Hồi Sinh   8:30, 12:20, 23:40
Cô Ba Sài Gòn   xem phim Cô Ba Sài Gòn   9:0, 9:45, 11:0, 11:40, 12:55, 13:35, 14:50, 15:30, 16:45, 17:25, 18:0, 18:40, 19:20, 20:0, 20:35, 21:15, 21:55, 22:30, 23:10, 23:50
Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   xem phim Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   8:40, 10:25, 12:5, 13:50, 15:35, 17:20, 19:5
Hiểm Họa Rừng Chết   xem phim Hiểm Họa Rừng Chết   8:55, 13:40, 15:50, 20:50, 23:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thor: Tận Thế Ragnarok   xem phim Thor: Tận Thế Ragnarok   9:40, 12:20, 15:0, 17:40, 20:20, 23:0
Sinh Nhật Chết Chóc   xem phim Sinh Nhật Chết Chóc   23:10
Trải Nghiệm Điểm Chết   xem phim Trải Nghiệm Điểm Chết   8:50, 11:0, 15:20, 19:40, 21:50
Truy Lùng Cổ Vật   xem phim Truy Lùng Cổ Vật   14:20, 18:40
24 Giờ Hồi Sinh   xem phim 24 Giờ Hồi Sinh   21:30, 23:30
Bí Ẩn Vùng Ngoại Ô   xem phim Bí Ẩn Vùng Ngoại Ô   13:15, 17:30
Cô Ba Sài Gòn   xem phim Cô Ba Sài Gòn   8:0, 8:40, 9:20, 10:0, 10:40, 11:20, 12:0, 12:40, 13:20, 14:0, 14:40, 15:20, 16:0, 16:40, 17:20, 18:0, 18:40, 19:20, 20:0, 20:40, 21:20, 22:0, 22:40, 23:20
Pokémon the Movie: I Choose You!   xem phim Pokémon the Movie: I Choose You!   10:30, 14:50, 19:0
Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   xem phim Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   8:40, 12:50, 17:10
Hiểm Họa Rừng Chết   xem phim Hiểm Họa Rừng Chết   9:30, 11:50, 16:20, 20:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thor: Tận Thế Ragnarok   xem phim Thor: Tận Thế Ragnarok   9:30, 12:10, 13:50, 14:50, 17:30, 20:20
Sinh Nhật Chết Chóc   xem phim Sinh Nhật Chết Chóc   9:20
Trùm Hương Cảng   xem phim Trùm Hương Cảng   9:10, 11:40, 14:10, 16:40, 19:10, 21:40, 22:40
Trải Nghiệm Điểm Chết   xem phim Trải Nghiệm Điểm Chết   22:40
Truy Lùng Cổ Vật   xem phim Truy Lùng Cổ Vật   10:40
Bí Ẩn Vùng Ngoại Ô   xem phim Bí Ẩn Vùng Ngoại Ô   15:0
Cô Ba Sài Gòn   xem phim Cô Ba Sài Gòn   8:40, 9:50, 11:20, 12:0, 13:20, 14:0, 15:20, 16:0, 16:35, 17:20, 18:0, 18:40, 19:20, 20:0, 20:40, 21:20, 22:0, 22:55
Pokémon the Movie: I Choose You!   xem phim Pokémon the Movie: I Choose You!   9:0, 10:0, 11:30, 14:15, 18:30, 19:40
Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   xem phim Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   12:20, 16:30, 20:50
Hiểm Họa Rừng Chết   xem phim Hiểm Họa Rừng Chết   12:40, 17:10, 22:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thor: Tận Thế Ragnarok   xem phim Thor: Tận Thế Ragnarok   8:50, 9:30, 11:30, 12:10, 14:10, 14:50, 16:50, 17:30, 19:30, 20:10, 22:10, 22:50
Trải Nghiệm Điểm Chết   xem phim Trải Nghiệm Điểm Chết   12:30, 16:0, 21:30, 23:10
Truy Lùng Cổ Vật   xem phim Truy Lùng Cổ Vật   17:10
Bí Ẩn Vùng Ngoại Ô   xem phim Bí Ẩn Vùng Ngoại Ô   10:20
Cô Ba Sài Gòn   xem phim Cô Ba Sài Gòn   9:0, 10:0, 11:0, 11:30, 12:0, 13:0, 14:0, 15:0, 17:0, 18:10, 19:0, 20:20, 21:0, 22:20, 23:0
Pokémon the Movie: I Choose You!   xem phim Pokémon the Movie: I Choose You!   9:10, 13:40, 18:30
Hiểm Họa Rừng Chết   xem phim Hiểm Họa Rừng Chết   14:40, 16:10, 19:10, 20:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thor: Tận Thế Ragnarok   xem phim Thor: Tận Thế Ragnarok   9:40, 12:20, 17:40, 20:20
Trải Nghiệm Điểm Chết   xem phim Trải Nghiệm Điểm Chết   13:10, 15:20
24 Giờ Hồi Sinh   xem phim 24 Giờ Hồi Sinh   23:0
Bí Ẩn Vùng Ngoại Ô   xem phim Bí Ẩn Vùng Ngoại Ô   8:40
Cô Ba Sài Gòn   xem phim Cô Ba Sài Gòn   9:0, 9:50, 11:0, 12:0, 13:0, 14:10, 15:10, 16:20, 17:20, 17:50, 18:30, 19:20, 20:0, 20:40, 21:25, 22:15, 22:45, 23:30
Pokémon the Movie: I Choose You!   xem phim Pokémon the Movie: I Choose You!   9:10, 13:20, 19:30
Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   xem phim Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   11:30, 15:40, 17:30
Hiểm Họa Rừng Chết   xem phim Hiểm Họa Rừng Chết   10:50, 15:30, 22:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thor: Tận Thế Ragnarok   xem phim Thor: Tận Thế Ragnarok   10:10, 11:20, 12:0, 12:50, 14:0, 14:40, 15:30, 16:40, 17:20, 18:10, 19:20, 20:50, 22:5, 23:30
Sinh Nhật Chết Chóc   xem phim Sinh Nhật Chết Chóc   10:20, 14:30
Trải Nghiệm Điểm Chết   xem phim Trải Nghiệm Điểm Chết   12:20, 16:30, 20:0, 22:15
Truy Lùng Cổ Vật   xem phim Truy Lùng Cổ Vật   9:20
24 Giờ Hồi Sinh   xem phim 24 Giờ Hồi Sinh   9:15
Bí Ẩn Vùng Ngoại Ô   xem phim Bí Ẩn Vùng Ngoại Ô   9:50
Cô Ba Sài Gòn   xem phim Cô Ba Sài Gòn   10:10, 10:40, 11:10, 12:10, 12:40, 13:10, 13:40, 14:10, 14:40, 15:10, 15:40, 16:10, 16:40, 17:10, 17:40, 18:10, 18:40, 19:10, 19:40, 20:10, 20:40, 21:10, 21:40, 22:10, 22:40, 23:10, 23:40
Pokémon the Movie: I Choose You!   xem phim Pokémon the Movie: I Choose You!   11:40
Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   xem phim Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   9:50
Hiểm Họa Rừng Chết   xem phim Hiểm Họa Rừng Chết   18:45, 21:0, 23:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thor: Tận Thế Ragnarok   xem phim Thor: Tận Thế Ragnarok   9:15, 10:35, 11:45, 14:15, 15:0, 16:45, 19:15, 21:45
Sinh Nhật Chết Chóc   xem phim Sinh Nhật Chết Chóc   9:15, 15:20
Trải Nghiệm Điểm Chết   xem phim Trải Nghiệm Điểm Chết   11:30, 17:20, 21:20
Truy Lùng Cổ Vật   xem phim Truy Lùng Cổ Vật   8:40, 21:25
24 Giờ Hồi Sinh   xem phim 24 Giờ Hồi Sinh   13:5, 17:30
Cô Ba Sài Gòn   xem phim Cô Ba Sài Gòn   8:30, 9:0, 9:45, 10:30, 11:0, 11:45, 12:30, 13:0, 13:45, 14:30, 15:0, 15:45, 16:30, 17:0, 17:45, 18:30, 19:0, 19:25, 19:45, 20:30, 21:0, 21:20, 21:45, 22:20
Pokémon the Movie: I Choose You!   xem phim Pokémon the Movie: I Choose You!   11:20, 13:20, 17:25, 19:25
Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   xem phim Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   9:40, 13:40, 15:30, 19:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thor: Tận Thế Ragnarok   xem phim Thor: Tận Thế Ragnarok   9:20, 13:50, 16:30, 21:0
Trải Nghiệm Điểm Chết   xem phim Trải Nghiệm Điểm Chết   11:0, 18:45
Truy Lùng Cổ Vật   xem phim Truy Lùng Cổ Vật   21:0
24 Giờ Hồi Sinh   xem phim 24 Giờ Hồi Sinh   15:5
Cô Ba Sài Gòn   xem phim Cô Ba Sài Gòn   8:50, 9:50, 10:55, 11:55, 13:0, 14:0, 15:5, 16:5, 17:10, 18:10, 19:15, 20:15, 21:20
Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   xem phim Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   9:10, 12:0, 13:15, 16:55, 19:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thor: Tận Thế Ragnarok   xem phim Thor: Tận Thế Ragnarok   9:30, 12:10, 14:50, 17:30, 20:10, 21:10
Trải Nghiệm Điểm Chết   xem phim Trải Nghiệm Điểm Chết   9:30, 17:10
Truy Lùng Cổ Vật   xem phim Truy Lùng Cổ Vật   15:10, 17:10
24 Giờ Hồi Sinh   xem phim 24 Giờ Hồi Sinh   8:30, 22:15
Cô Ba Sài Gòn   xem phim Cô Ba Sài Gòn   9:40, 10:20, 11:10, 11:40, 12:20, 13:10, 13:40, 14:20, 15:40, 16:20, 17:40, 18:20, 19:10, 19:40, 20:20, 21:10, 21:40
Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   xem phim Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   9:20, 11:40, 13:30, 15:20, 19:20


 • Cau Vang khuay dao quoc te Trump thong thiet vi bi dieu tra
  Cầu Vàng "khuấy đảo" quốc tế, Trump thống thiết vì bị điều tra

  Nếu ngay cả vấn đề hạt nhân Triều Tiên hay quan hệ với EU cũng không làm ông Trump mất thế thượng phong thì với cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016, tuần nay chứng kiến sự lên tiếng đầy bất lực từ vị Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ.

 • Trump gap Putin va Phap nang cup Nga van toan thang
  Trump gặp Putin và Pháp nâng cúp - Nga vẫn toàn thắng

  Ngay sau trận chung kết ở Moscow kết thúc với cúp vàng dành cho đội tuyển Pháp, 1 "trận đấu" gay cấn khác lại diễn ra ở Helsiki, là cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ với nhiều toan tính từ cả 2 nước và cũng đầy lo ngại theo phía Phương Tây.

 • My suc soi vi tre nhap cu Trump ban dam trong Trieu Tien
  Mỹ sục sôi vì trẻ nhập cư, Trump bận "đắm" trong Triều Tiên

  Một tuần sau cuộc gặp với Kim Jong Un, trong khi phía Bình Nhưỡng chưa có bất cứ động thái gì rõ rệt thì Donald Trump lại đang tỏ ra "nhiệt thành" quá mức với Triều Tiên, bất chấp thái độ dè chừng từ phía đồng minh. Và trong trạng thái "ngủ quên trên chiến thắng" ấy, ông Trump bất ngờ bị dư luận Mỹ "đánh úp" buộc phải "đầu hàng" trong vấn đề nhập cư.

 • Singapore ruc ro thuong dinh MyTrieu Nga thanh tam diem khong chi vi World Cup
  Singapore rực rỡ thượng đỉnh Mỹ-Triều, Nga thành tâm điểm không chỉ vì World Cup

  Cuối cùng cuộc gặp lịch sử Trump-Kim cũng diễn ra thành công tốt đẹp tuy nhiên với giới quan sát thì sự thành-bại của thượng đỉnh Mỹ-Triều phải được đánh giá từ động thái phi hạt nhân của Bình Nhưỡng sắp tới. Còn ở nước Nga, nơi World Cup 2018 đã khởi tranh, tuần nay lại có khá nhiều điều khiến quốc tế phải nhắc đến chứ không riêng gì chuyện trái bóng.

 • 2 may bay MH lai nong chong mat chuyen gap Kim cua ong Trump
  2 máy bay MH lại nóng; "chóng mặt" chuyện gặp Kim của ông Trump

  Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều dự kiến hôm 12/6 tới, nếu có thể diễn ra thành công, hẳn sẽ càng thêm đáng nhớ 1 tuần qua, khi Thế giới nín thở dõi theo từ những lời đe dọa từ bỏ của Triều Tiên cho đến những tuyên bố thực sẽ hủy-không hủy của TT Trump. Cũng trong tuần nay, 2 vụ tai nạn máy bay chấn động của Malaysia 1 lần nữa được đưa ra tranh luận.