Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Song Lang   xem phim Song Lang   13:0, 19:15
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   10:15, 17:0, 21:15
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   11:15, 13:10, 15:5, 17:0, 18:55, 20:50, 22:0, 22:50, 23:55
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   11:0, 15:0, 17:50
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   9:55, 11:55, 12:55, 13:55, 15:55, 17:5, 19:0, 21:0, 21:55, 23:0, 23:55
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   11:5, 16:5, 19:50
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   11:0, 13:20, 14:50, 17:25, 18:20, 19:40, 20:35, 21:35, 22:45, 23:35
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   12:35, 14:20, 15:40
Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   xem phim Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   10:20, 12:20, 14:20, 16:20, 17:55, 19:55, 23:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   10:30, 22:45
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   9:30, 11:15, 13:0, 15:0, 17:0, 19:0, 20:45, 21:0, 22:30
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   11:45
Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa   xem phim Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa   13:45
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   9:0, 10:15, 11:0, 12:15, 13:15, 14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15, 20:15, 21:15, 22:15
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   9:0, 12:45
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   9:15, 14:30, 16:45, 19:30, 21:45
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   18:0
Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   xem phim Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   16:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   16:25
Hoán Đổi   xem phim Hoán Đổi   11:15
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   10:15, 12:0, 13:45, 15:30, 17:15, 18:0, 19:0, 20:0, 20:50, 21:45
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   11:30
Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa   xem phim Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa   10:0
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   9:0, 11:0, 12:0, 13:0, 14:0, 15:0, 16:0, 17:0, 18:15, 19:0, 19:45, 20:15, 21:15, 22:15, 22:45
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   9:45, 13:15
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   9:15, 13:30, 21:45
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   14:45, 18:30
Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   xem phim Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   16:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   10:50, 12:5, 15:10, 16:40, 21:25
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   8:40, 10:0, 10:40, 12:40, 13:20, 14:0, 14:40, 15:20, 16:0, 16:40, 17:20, 18:0, 18:40, 19:20, 20:0, 20:40, 21:20, 22:5, 22:40
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   8:15
Công Chúa Luyện Rồng   xem phim Công Chúa Luyện Rồng   8:20
Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa   xem phim Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa   8:40, 17:50
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   8:30, 9:10, 9:50, 10:45, 11:30, 13:0, 13:45, 14:30, 15:15, 16:0, 17:35, 18:15, 19:0, 19:50, 20:30, 21:15, 22:10, 22:45
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   9:0, 13:15, 19:30
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   9:45, 12:10, 15:0, 17:40, 22:50
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   10:20, 15:25, 20:10, 22:35
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   11:30, 13:10, 19:10, 21:0
Thầy Mãi Là Thanh Xuân   xem phim Thầy Mãi Là Thanh Xuân   12:45
Suối Ma   xem phim Suối Ma   11:0, 16:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   16:45, 21:45
Hoán Đổi   xem phim Hoán Đổi   13:30, 21:0
Đại Sư Huynh   xem phim Đại Sư Huynh   17:30
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   9:0, 10:0, 11:0, 12:0, 13:0, 14:0, 15:0, 16:0, 17:0, 18:0, 19:0, 19:45, 20:45, 21:30, 22:30
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   16:30
Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa   xem phim Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa   12:30
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15, 20:15, 21:15, 22:15
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   9:45, 15:30, 20:0
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   11:45, 14:45, 18:30
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   10:30, 14:30, 19:30, 22:0
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   10:45, 19:15
Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   xem phim Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   12:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   9:30, 13:0, 14:0, 18:30, 22:20
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   8:35, 9:20, 10:20, 11:0, 11:15, 12:20, 14:20, 15:20, 16:15, 17:20, 18:20, 19:20, 20:30, 21:20, 22:30
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   10:50, 16:45
Công Chúa Luyện Rồng   xem phim Công Chúa Luyện Rồng   13:0, 16:30
Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa   xem phim Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa   9:15
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   9:10, 10:30, 11:20, 12:40, 13:30, 14:50, 15:40, 17:0, 17:50, 19:10, 20:0, 20:50, 21:30, 22:10
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   9:0, 14:40, 20:20
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   12:0, 13:15, 16:40, 20:40
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   8:40, 13:40, 18:40, 21:0
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   11:30, 15:0, 18:50
Thầy Mãi Là Thanh Xuân   xem phim Thầy Mãi Là Thanh Xuân   11:5, 16:0, 22:5
Suối Ma   xem phim Suối Ma   18:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   11:0, 16:50, 22:35
Mèo Mập Đi Phượt   xem phim Mèo Mập Đi Phượt   17:35
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   8:50, 10:10, 12:10, 12:50, 14:10, 14:50, 19:15, 20:10, 21:15
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   8:55, 11:45
Công Chúa Luyện Rồng   xem phim Công Chúa Luyện Rồng   16:5
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   11:0, 15:50, 20:50, 22:10
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   10:20, 13:25, 14:5, 17:5, 17:45, 18:25, 19:50, 21:0, 22:15
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   9:20, 11:10, 13:0, 14:50, 16:40, 18:30, 20:20
Thầy Mãi Là Thanh Xuân   xem phim Thầy Mãi Là Thanh Xuân   9:5, 15:55
Suối Ma   xem phim Suối Ma   13:50, 22:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   9:20, 17:10
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   8:50, 9:30, 11:30, 13:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 22:20
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   12:30, 18:0, 22:15
Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa   xem phim Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa   11:50, 14:5
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   8:50, 9:40, 11:0, 12:0, 13:20, 14:20, 15:40, 16:40, 19:0, 19:40, 20:10, 21:10, 22:5, 22:30
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   11:40, 16:50, 19:40
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   14:30, 19:20
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   10:0, 14:45, 21:30
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   10:50, 12:40, 17:50
Thầy Mãi Là Thanh Xuân   xem phim Thầy Mãi Là Thanh Xuân   9:0, 14:10, 21:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   10:40, 15:10, 18:30
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   8:20, 9:10, 9:50, 10:30, 11:20, 12:0, 12:40, 13:30, 14:0, 14:50, 15:40, 16:10, 16:30, 17:0, 17:50, 18:20, 19:10, 20:0, 20:30, 21:0, 22:10, 23:10
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   12:50
Công Chúa Luyện Rồng   xem phim Công Chúa Luyện Rồng   10:50, 16:40
Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa   xem phim Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa   8:30
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   8:40, 9:20, 10:0, 11:0, 11:45, 13:20, 14:10, 16:50, 18:0, 18:40, 19:15, 20:20, 22:40
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   13:10
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   11:30, 13:40, 20:40
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   9:0, 14:20, 18:10
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   8:50, 12:20
Suối Ma   xem phim Suối Ma   15:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   20:30
Mèo Mập Đi Phượt   xem phim Mèo Mập Đi Phượt   9:40
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   9:30, 11:30, 13:30, 14:20, 15:30, 17:30, 19:30, 21:0
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   16:30
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   9:30, 11:40, 12:40, 15:0, 16:20, 17:10, 18:30, 20:40
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   11:50
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   9:40, 10:40, 12:0, 13:0, 14:0, 15:20, 16:20, 17:40, 18:40, 19:20, 20:0
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   18:40
Thầy Mãi Là Thanh Xuân   xem phim Thầy Mãi Là Thanh Xuân   10:0, 13:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   17:25
Mèo Mập Đi Phượt   xem phim Mèo Mập Đi Phượt   14:20, 18:20
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   11:50, 12:20, 14:10, 16:10, 18:10, 20:10, 20:45, 22:10, 22:45
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   15:20
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   11:0, 12:30, 13:0, 14:0, 14:45, 15:45, 16:15, 17:0, 18:0, 18:30, 19:15, 20:15, 21:30, 22:30
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   22:20
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   12:55, 13:20, 17:30, 19:50, 22:15
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   12:10, 16:30, 20:30
Thầy Mãi Là Thanh Xuân   xem phim Thầy Mãi Là Thanh Xuân   22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   14:40
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   9:20, 11:20, 13:20, 15:15, 19:10, 23:20
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   17:0
Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa   xem phim Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa   10:45, 16:30
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   9:30, 11:40, 13:50, 16:0, 16:20, 18:15, 20:30, 21:10, 22:40, 23:40
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   0:30, 13:0
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   9:10, 10:20, 11:35, 14:0, 14:10, 15:20, 17:40, 18:30, 18:50, 19:50, 20:0, 20:50, 21:20, 22:10, 23:10
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   9:0, 12:20
Thầy Mãi Là Thanh Xuân   xem phim Thầy Mãi Là Thanh Xuân   12:40, 17:15, 22:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   17:0
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   9:15, 10:45, 11:30, 12:0, 12:50, 13:40, 14:45, 15:45, 17:50, 19:10, 20:0, 21:15, 22:20
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   10:0, 16:10
Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa   xem phim Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa   13:0
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   11:0, 11:45, 13:20, 14:0, 15:0, 15:40, 16:20, 17:20, 18:0, 18:40, 19:45, 20:20, 21:0, 22:10
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   15:20, 17:15
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   9:0, 21:30
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   9:30, 12:15, 21:0
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   9:0, 14:15, 19:30
Thầy Mãi Là Thanh Xuân   xem phim Thầy Mãi Là Thanh Xuân   10:20, 18:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   9:0, 12:15, 15:45, 21:15
Hoán Đổi   xem phim Hoán Đổi   9:45, 17:15, 22:0
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   9:0, 10:50, 13:45, 14:45, 16:30, 18:0, 19:0, 19:45, 20:45, 21:30, 22:30
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   11:15
Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa   xem phim Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa   11:30
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   10:0, 12:0, 12:45, 14:0, 15:0, 16:0, 17:0, 18:0, 18:30, 19:15, 20:0, 20:45, 21:45, 22:45
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   9:15, 14:15, 18:30
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   11:0, 13:30, 17:45, 20:15
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   10:0, 14:30, 19:30, 22:0
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   12:30
Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   xem phim Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   16:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   11:15
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   9:35, 11:25, 12:5, 13:15, 14:0, 15:10, 15:50, 17:45, 18:45, 19:40, 20:40, 21:35, 22:35
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   10:5, 12:10, 17:40
Tình Yêu hay Tiền Tỉ   xem phim Tình Yêu hay Tiền Tỉ   9:35
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   9:20, 13:35, 15:30, 16:35, 17:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   11:50, 13:40, 17:20, 18:40
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   14:15, 19:10, 21:30
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   9:50, 15:30, 17:0
Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   xem phim Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   9:50, 11:35, 13:35, 15:35, 19:45, 21:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   19:0, 21:20
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   10:5, 12:5, 14:5, 16:5, 18:5, 20:5, 22:5, 23:59
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   9:20
Công Chúa Luyện Rồng   xem phim Công Chúa Luyện Rồng   9:30
Tình Yêu hay Tiền Tỉ   xem phim Tình Yêu hay Tiền Tỉ   10:15
Ngày Em Đẹp Nhất   xem phim Ngày Em Đẹp Nhất   8:40
Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa   xem phim Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa   11:10
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   11:40, 12:50, 13:55, 15:5, 16:10, 17:20, 18:25, 19:35, 20:40, 21:50, 22:55, 23:59
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   8:20, 11:25, 17:0, 23:50
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   8:30, 15:20, 23:25
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   12:35, 16:40, 18:45, 21:5, 23:40
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   10:50, 14:55, 19:50
Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   xem phim Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   13:15, 15:45, 17:45
Suối Ma   xem phim Suối Ma   13:30, 21:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   14:25
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   9:10, 10:0, 11:10, 12:0, 13:10, 14:0, 15:20, 16:10, 17:20, 18:10, 19:30, 20:20, 21:40, 22:30
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   9:0, 9:50, 10:40, 11:20, 12:10, 13:0, 13:40, 15:20, 16:0, 16:50, 17:40, 18:15, 19:10, 20:0, 20:35, 21:30, 22:20
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   15:10
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   8:50, 19:0, 22:50
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   10:50, 12:20, 14:45, 17:10, 19:40, 20:50, 22:10
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   9:0, 13:20, 17:0
Thầy Mãi Là Thanh Xuân   xem phim Thầy Mãi Là Thanh Xuân   9:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   15:40, 20:35
Hoán Đổi   xem phim Hoán Đổi   16:25
Đại Sư Huynh   xem phim Đại Sư Huynh   16:20
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   10:10, 13:20, 14:25, 16:20, 18:15, 19:0, 20:10, 22:0, 22:50
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   11:50, 17:30, 22:40
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   9:30, 11:25, 15:10, 17:5, 18:15, 19:30, 20:15, 21:0, 21:30, 23:0
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   10:0, 12:0, 18:30
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   12:5, 13:50, 16:10, 18:20, 20:20, 21:30, 22:20
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   10:15, 14:0, 18:0, 19:45
Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   xem phim Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   9:20, 12:30, 16:20
Hoán Đổi   xem phim Hoán Đổi   9:10, 11:5, 18:35
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   11:0, 12:50, 14:40, 15:25, 18:25, 20:15, 21:10, 22:5
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   11:35, 12:55, 17:20
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   9:10, 10:40, 12:35, 14:30, 16:30, 18:10, 19:15, 20:5, 21:10, 22:0, 22:45
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   12:55, 14:55, 16:25, 18:40, 23:5
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   14:45, 17:0, 20:25, 22:20
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   9:10, 10:50, 14:40
Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   xem phim Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   9:5, 11:0, 13:30, 16:45, 19:15, 20:25, 23:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   9:30, 14:0, 18:30
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   9:30, 11:5, 11:50, 13:45, 15:40, 17:35, 19:30, 21:25
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   13:30, 17:30, 21:30
Công Chúa Luyện Rồng   xem phim Công Chúa Luyện Rồng   18:15
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   9:40, 11:0, 11:50, 13:10, 15:20, 16:20, 17:30, 19:40, 20:50, 21:50
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   13:0, 14:45, 16:30, 19:50, 21:35
Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   xem phim Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   11:30, 15:30, 19:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   17:10
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   9:30, 10:20, 11:30, 12:20, 13:30, 14:20, 15:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   18:40, 22:40
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   8:20, 9:0, 10:30, 11:10, 12:40, 13:20, 14:50, 15:40, 16:20, 17:0, 17:50, 19:10, 20:0, 21:20, 22:10
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   9:50, 12:50, 20:20
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   9:40, 14:10, 21:0
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   10:10, 14:40, 19:40, 22:10
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   11:40, 18:20
Thầy Mãi Là Thanh Xuân   xem phim Thầy Mãi Là Thanh Xuân   11:20, 16:0
Suối Ma   xem phim Suối Ma   16:10, 22:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   14:0, 20:30
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   10:50, 11:50, 12:50, 13:50, 16:0, 16:50, 18:0, 19:0, 20:0, 21:0
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   13:20, 18:10
Công Chúa Luyện Rồng   xem phim Công Chúa Luyện Rồng   11:20
Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa   xem phim Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa   11:40, 16:30
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   9:10, 9:50, 12:0, 13:0, 14:10, 15:10, 16:20, 17:20, 18:30, 19:40, 20:40
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   9:20, 13:30, 17:40
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   10:0, 18:50
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   9:30, 11:10, 15:20, 19:30
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   9:0, 15:0
Thầy Mãi Là Thanh Xuân   xem phim Thầy Mãi Là Thanh Xuân   10:30, 15:30, 20:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   9:50
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   8:50, 10:0, 12:0, 14:0, 15:10, 16:5, 17:50, 18:0, 20:10, 22:5
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   22:10
Công Chúa Luyện Rồng   xem phim Công Chúa Luyện Rồng   9:10
Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa   xem phim Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa   14:15
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   10:50, 11:40, 12:50, 13:0, 13:50, 16:0, 17:10, 18:10, 19:30, 20:0, 20:30, 21:40, 22:40
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   12:30, 17:15, 20:40
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   9:20, 10:20, 12:20, 14:40, 15:20, 18:20, 19:10, 21:40, 22:20
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   10:45, 16:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   16:40
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   11:20, 12:20, 14:10, 15:10, 16:10, 19:30, 22:5
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   12:50
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   9:40, 10:40, 11:50, 13:20, 15:30, 16:10, 18:20, 20:30, 22:10
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   15:0, 20:50
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   10:10, 17:10, 21:30
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   9:30, 10:30, 14:20, 19:0, 20:10
Thầy Mãi Là Thanh Xuân   xem phim Thầy Mãi Là Thanh Xuân   12:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   12:0, 16:20, 20:40
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   9:30, 10:50, 11:40, 13:0, 13:40, 15:10, 17:10, 18:10, 19:10, 20:20, 21:10, 22:30
Công Chúa Luyện Rồng   xem phim Công Chúa Luyện Rồng   9:20
Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa   xem phim Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa   12:30
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   9:0, 9:40, 11:50, 12:40, 14:20, 15:0, 16:10, 16:40, 17:20, 20:50, 21:20, 23:40
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   10:10, 14:30, 18:50
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   11:0, 15:20
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   10:20, 11:20, 12:50, 13:50, 14:50, 15:40, 17:0, 18:30, 18:55, 19:40, 20:10, 21:10, 23:0, 23:5
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   19:20
Thầy Mãi Là Thanh Xuân   xem phim Thầy Mãi Là Thanh Xuân   9:50, 17:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   14:30, 22:10
Hoán Đổi   xem phim Hoán Đổi   10:50
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   8:40, 9:40, 10:40, 11:40, 12:40, 13:40, 14:40, 15:40, 16:40, 17:40, 18:40, 19:0, 19:40, 20:40, 21:40, 22:40
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   12:50, 16:50
Ngày Em Đẹp Nhất   xem phim Ngày Em Đẹp Nhất   8:30, 10:40, 12:50, 13:40, 15:0, 17:10, 20:0, 21:30
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   9:20, 10:40, 11:30, 15:50, 19:20, 20:10, 21:0, 22:20
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   9:30, 11:15, 13:0, 14:45, 16:30, 18:15, 20:0, 21:45
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   9:0, 12:50, 16:40, 18:20
Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   xem phim Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   8:50, 14:50, 18:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hoán Đổi   xem phim Hoán Đổi   9:5, 13:15, 17:25, 19:30
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   8:30, 9:0, 10:30, 11:0, 12:30, 13:0, 14:30, 15:0, 16:30, 17:0, 18:30, 19:0, 20:30, 21:0, 22:30
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   12:25, 22:20
Ngày Em Đẹp Nhất   xem phim Ngày Em Đẹp Nhất   10:25, 14:25, 18:25, 20:40
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   8:40, 10:55, 13:10, 15:25, 16:25, 17:40, 19:55, 22:10
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   8:50, 10:40, 14:35, 18:40, 20:30
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   8:45, 12:40, 16:40
Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   xem phim Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   11:10, 15:20, 21:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hoán Đổi   xem phim Hoán Đổi   13:0
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   9:30, 11:30, 13:30, 15:30, 17:20, 19:20, 21:20, 22:0
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   10:50, 16:50
Ngày Em Đẹp Nhất   xem phim Ngày Em Đẹp Nhất   8:30, 10:0, 10:40, 12:50, 13:50, 15:0, 16:10, 19:30, 20:0, 22:10
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   9:0, 11:10, 13:20, 15:50, 17:10, 18:0, 20:10, 20:50, 22:20
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   9:20, 11:0, 12:40, 14:20, 16:20, 18:10, 19:50, 21:40
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   8:20, 12:10, 18:20
Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   xem phim Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   8:50, 14:50, 18:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hoán Đổi   xem phim Hoán Đổi   11:0, 12:55, 14:50, 18:55
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   8:10, 8:50, 10:5, 10:45, 12:0, 12:40, 13:55, 14:35, 15:50, 16:30, 17:45, 18:25, 19:5, 20:20, 21:0, 22:15
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   8:30, 12:20
Ngày Em Đẹp Nhất   xem phim Ngày Em Đẹp Nhất   8:15, 9:50, 10:25
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   8:10, 10:15
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   10:30
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   9:30, 11:10
Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   xem phim Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   8:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   10:25, 12:15, 14:10, 16:5, 18:0, 19:0, 19:50, 20:50, 21:45, 22:40
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   8:35, 11:50, 17:20
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   10:10, 12:10, 15:10, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   10:0, 15:30, 17:10
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   10:35, 12:55, 14:10, 19:50, 21:20
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   12:30, 13:50, 18:10
Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   xem phim Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   10:30, 14:10, 16:10, 19:20, 22:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   9:55, 11:30, 12:20, 13:20, 14:5, 15:5, 15:50, 19:0, 19:35, 20:10, 20:45, 21:25
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   12:0, 16:15, 21:50
Công Chúa Luyện Rồng   xem phim Công Chúa Luyện Rồng   10:55, 18:0
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   9:30, 11:45, 12:35, 14:35, 15:55, 17:35, 19:45, 21:45
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   9:20, 11:50, 16:55, 18:35, 21:55
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   9:25, 16:35, 20:20, 22:30
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   9:50, 14:0, 18:10
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   11:0, 13:35, 18:5
Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   xem phim Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   15:10, 17:5
Suối Ma   xem phim Suối Ma   9:45, 13:50, 19:40, 21:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   8:10, 12:15, 12:20, 14:10, 14:15, 16:5, 20:10, 22:5
Ngày Em Đẹp Nhất   xem phim Ngày Em Đẹp Nhất   10:5, 10:55, 12:30, 14:50, 18:0, 19:0, 20:30
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   8:20, 10:20, 14:40, 16:50, 21:10
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   9:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   10:10, 10:40, 12:0, 13:50, 14:50, 15:40, 17:30, 19:20, 21:10
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   16:0, 21:35
Ngày Em Đẹp Nhất   xem phim Ngày Em Đẹp Nhất   8:30, 12:40, 16:50, 19:0, 21:10
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   9:5, 11:10, 13:15, 15:20, 17:25, 19:30
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   11:5, 14:20, 18:0, 19:40
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   9:30, 12:45, 21:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   8:40, 9:40, 11:10, 12:20, 13:20, 14:20, 15:20, 16:20, 17:25, 18:20, 19:30, 20:20, 21:30, 22:20
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   9:10, 10:0, 10:35, 11:20, 12:45, 13:30, 14:55, 15:40, 17:5, 17:50, 19:15, 20:0, 21:25, 22:10, 23:25
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   15:0
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   11:40, 23:35
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   8:50, 16:50, 21:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   10:0, 11:55, 13:50, 15:45, 17:40, 19:35, 20:30, 22:0
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   12:35, 14:35, 18:30
Công Chúa Luyện Rồng   xem phim Công Chúa Luyện Rồng   13:55
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   10:0, 12:0, 14:0, 16:0, 18:0, 20:0, 21:30, 22:25
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   10:45, 16:40, 22:30
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   10:20, 12:40, 15:0, 17:20, 19:40, 22:0
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   10:25, 12:10, 15:30, 17:15, 19:0, 20:45
Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   xem phim Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   10:35, 12:35, 14:35, 16:35, 18:35, 20:35, 22:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   10:25, 11:30, 12:15, 13:20, 15:10, 17:0, 17:50, 18:50, 19:40, 20:40, 22:30
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   12:50, 23:40
Công Chúa Luyện Rồng   xem phim Công Chúa Luyện Rồng   16:40
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   9:20, 10:20, 11:20, 12:20, 13:20, 14:20, 15:20, 16:20, 17:20, 18:20, 19:20, 20:20, 21:20, 22:20, 23:20
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   9:0, 13:10, 16:50, 18:30, 23:50
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   8:50, 16:15, 22:10
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   9:20, 11:0, 14:5, 19:50, 21:30
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   9:10, 14:50, 18:10
Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   xem phim Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   8:30, 14:50
Suối Ma   xem phim Suối Ma   10:50, 20:10, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   8:50, 10:45, 12:40, 16:45, 20:50
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   8:40, 22:0
Ngày Em Đẹp Nhất   xem phim Ngày Em Đẹp Nhất   9:0, 11:10, 13:15, 13:40, 14:35, 15:20, 17:25, 17:50, 18:40, 19:30, 21:35
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   9:30, 11:35, 15:45, 19:45, 19:55
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   10:40, 14:5, 17:30, 19:15
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   12:25, 15:50, 21:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   9:20, 10:40, 11:25, 12:45, 13:30, 14:35, 15:35, 17:0, 17:40, 19:5, 19:45, 20:15, 21:50
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   9:0, 22:20
Ngày Em Đẹp Nhất   xem phim Ngày Em Đẹp Nhất   11:15, 15:15, 17:30, 21:30
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   8:50, 11:5, 13:20, 15:35, 17:50, 20:5
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   11:5, 12:50, 16:40, 18:25, 22:20
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   9:30, 13:30, 19:45
Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   xem phim Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   8:30, 14:50, 21:10


 • Nong trong tuan Nguyen thu truong Le Bach Hong bi bat
  Nóng trong tuần: Nguyên thứ trưởng Lê Bạch Hồng bị bắt

  Khởi tố nguyên Thứ trưởng Lê Bạch Hồng; Hà Nội chính thức quyết định đăng cai giải đua xe F1… là những tin đáng chú ý nhất trong tuần.

 • Cau Vang khuay dao quoc te Trump thong thiet vi bi dieu tra
  Cầu Vàng "khuấy đảo" quốc tế, Trump thống thiết vì bị điều tra

  Nếu ngay cả vấn đề hạt nhân Triều Tiên hay quan hệ với EU cũng không làm ông Trump mất thế thượng phong thì với cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016, tuần nay chứng kiến sự lên tiếng đầy bất lực từ vị Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ.

 • Trump gap Putin va Phap nang cup Nga van toan thang
  Trump gặp Putin và Pháp nâng cúp - Nga vẫn toàn thắng

  Ngay sau trận chung kết ở Moscow kết thúc với cúp vàng dành cho đội tuyển Pháp, 1 "trận đấu" gay cấn khác lại diễn ra ở Helsiki, là cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ với nhiều toan tính từ cả 2 nước và cũng đầy lo ngại theo phía Phương Tây.

 • My suc soi vi tre nhap cu Trump ban dam trong Trieu Tien
  Mỹ sục sôi vì trẻ nhập cư, Trump bận "đắm" trong Triều Tiên

  Một tuần sau cuộc gặp với Kim Jong Un, trong khi phía Bình Nhưỡng chưa có bất cứ động thái gì rõ rệt thì Donald Trump lại đang tỏ ra "nhiệt thành" quá mức với Triều Tiên, bất chấp thái độ dè chừng từ phía đồng minh. Và trong trạng thái "ngủ quên trên chiến thắng" ấy, ông Trump bất ngờ bị dư luận Mỹ "đánh úp" buộc phải "đầu hàng" trong vấn đề nhập cư.

 • Singapore ruc ro thuong dinh MyTrieu Nga thanh tam diem khong chi vi World Cup
  Singapore rực rỡ thượng đỉnh Mỹ-Triều, Nga thành tâm điểm không chỉ vì World Cup

  Cuối cùng cuộc gặp lịch sử Trump-Kim cũng diễn ra thành công tốt đẹp tuy nhiên với giới quan sát thì sự thành-bại của thượng đỉnh Mỹ-Triều phải được đánh giá từ động thái phi hạt nhân của Bình Nhưỡng sắp tới. Còn ở nước Nga, nơi World Cup 2018 đã khởi tranh, tuần nay lại có khá nhiều điều khiến quốc tế phải nhắc đến chứ không riêng gì chuyện trái bóng.