Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Song Lang   xem phim Song Lang   13:0, 19:15
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   17:0, 21:15, 10:15
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   11:15, 13:10, 15:5, 17:0, 18:55, 20:50, 22:0, 23:55, 22:50
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   17:50, 11:0, 15:0
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   9:55, 11:55, 12:55, 13:55, 15:55, 17:5, 19:0, 21:0, 21:55, 23:0, 23:55
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   11:5, 16:5, 19:50
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   21:35, 11:0, 13:20, 14:50, 17:25, 19:40, 23:35, 22:45, 20:35, 18:20
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   14:20, 12:35, 15:40
Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   xem phim Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   10:20, 12:20, 14:20, 16:20, 19:55, 17:55, 23:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   22:45, 10:30
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   9:30, 22:30, 20:45, 19:0, 17:0, 15:0, 13:0, 11:15, 21:0
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   11:45
Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa   xem phim Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa   13:45
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   10:15, 12:15, 14:15, 16:15, 18:15, 20:15, 22:15, 9:0, 11:0, 13:15, 15:15, 17:15, 19:15, 21:15
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   12:45, 9:0
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   16:45, 14:30, 21:45, 19:30, 9:15
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   18:0
Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   xem phim Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   16:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   16:25
Hoán Đổi   xem phim Hoán Đổi   11:15
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   10:15, 12:0, 13:45, 15:30, 17:15, 18:0, 19:0, 20:0, 20:50, 21:45
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   11:30
Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa   xem phim Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa   10:0
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   14:0, 12:0, 22:45, 9:0, 11:0, 13:0, 15:0, 17:0, 18:15, 19:0, 20:15, 21:15, 22:15, 16:0, 19:45
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   9:45, 13:15
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   13:30, 9:15, 21:45
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   18:30, 14:45
Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   xem phim Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   16:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   10:50, 15:10, 21:25, 12:5, 16:40
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   8:40, 10:0, 10:40, 12:40, 13:20, 14:0, 14:40, 15:20, 16:0, 16:40, 17:20, 18:0, 18:40, 19:20, 20:0, 20:40, 21:20, 22:5, 22:40
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   8:15
Công Chúa Luyện Rồng   xem phim Công Chúa Luyện Rồng   8:20
Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa   xem phim Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa   8:40, 17:50
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   8:30, 9:10, 9:50, 10:45, 11:30, 13:0, 13:45, 14:30, 15:15, 16:0, 17:35, 18:15, 19:0, 19:50, 20:30, 21:15, 22:10, 22:45
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   9:0, 13:15, 19:30
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   15:0, 22:50, 17:40, 9:45, 12:10
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   10:20, 15:25, 20:10, 22:35
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   13:10, 19:10, 21:0, 11:30
Thầy Mãi Là Thanh Xuân   xem phim Thầy Mãi Là Thanh Xuân   12:45
Suối Ma   xem phim Suối Ma   11:0, 16:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   21:45, 16:45
Hoán Đổi   xem phim Hoán Đổi   13:30, 21:0
Đại Sư Huynh   xem phim Đại Sư Huynh   17:30
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   21:30, 19:45, 18:0, 16:0, 14:0, 12:0, 10:0, 9:0, 11:0, 13:0, 15:0, 17:0, 19:0, 20:45, 22:30
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   16:30
Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa   xem phim Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa   12:30
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15, 20:15, 21:15, 22:15
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   9:45, 15:30, 20:0
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   11:45, 14:45, 18:30
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   10:30, 14:30, 19:30, 22:0
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   10:45, 19:15
Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   xem phim Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   12:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   9:30, 14:0, 18:30, 13:0, 22:20
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   8:35, 9:20, 10:20, 11:15, 12:20, 14:20, 15:20, 16:15, 17:20, 18:20, 19:20, 20:30, 21:20, 22:30, 11:0
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   10:50, 16:45
Công Chúa Luyện Rồng   xem phim Công Chúa Luyện Rồng   13:0, 16:30
Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa   xem phim Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa   9:15
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   9:10, 10:30, 11:20, 12:40, 13:30, 14:50, 15:40, 17:0, 17:50, 19:10, 20:0, 20:50, 21:30, 22:10
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   9:0, 14:40, 20:20
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   13:15, 20:40, 16:40, 12:0
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   8:40, 13:40, 18:40, 21:0
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   11:30, 15:0, 18:50
Thầy Mãi Là Thanh Xuân   xem phim Thầy Mãi Là Thanh Xuân   11:5, 16:0, 22:5
Suối Ma   xem phim Suối Ma   18:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   22:35, 11:0, 16:50
Mèo Mập Đi Phượt   xem phim Mèo Mập Đi Phượt   17:35
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   20:10, 14:10, 12:10, 10:10, 8:50, 12:50, 14:50, 19:15, 21:15
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   11:45, 8:55
Công Chúa Luyện Rồng   xem phim Công Chúa Luyện Rồng   16:5
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   15:50, 11:0, 20:50, 22:10
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   13:25, 19:50, 22:15, 10:20, 14:5, 17:5, 17:45, 18:25, 21:0
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   9:20, 11:10, 13:0, 14:50, 16:40, 18:30, 20:20
Thầy Mãi Là Thanh Xuân   xem phim Thầy Mãi Là Thanh Xuân   15:55, 9:5
Suối Ma   xem phim Suối Ma   13:50, 22:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   17:10, 9:20
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   19:30, 17:30, 15:30, 13:30, 11:30, 9:30, 16:30, 8:50, 22:20, 20:30, 18:30
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   12:30, 18:0, 22:15
Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa   xem phim Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa   14:5, 11:50
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   8:50, 9:40, 11:0, 12:0, 13:20, 14:20, 15:40, 16:40, 19:0, 19:40, 20:10, 21:10, 22:5, 22:30
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   11:40, 16:50, 19:40
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   14:30, 19:20
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   10:0, 14:45, 21:30
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   10:50, 12:40, 17:50
Thầy Mãi Là Thanh Xuân   xem phim Thầy Mãi Là Thanh Xuân   9:0, 14:10, 21:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   10:40, 15:10, 18:30
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   8:20, 9:10, 9:50, 10:30, 11:20, 12:0, 12:40, 13:30, 14:0, 14:50, 15:40, 16:10, 16:30, 17:0, 17:50, 18:20, 19:10, 20:0, 20:30, 21:0, 22:10, 23:10
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   12:50
Công Chúa Luyện Rồng   xem phim Công Chúa Luyện Rồng   10:50, 16:40
Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa   xem phim Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa   8:30
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   14:10, 18:40, 8:40, 9:20, 10:0, 11:0, 11:45, 13:20, 16:50, 18:0, 19:15, 20:20, 22:40
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   13:10
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   11:30, 13:40, 20:40
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   9:0, 14:20, 18:10
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   8:50, 12:20
Suối Ma   xem phim Suối Ma   15:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   20:30
Mèo Mập Đi Phượt   xem phim Mèo Mập Đi Phượt   9:40
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   9:30, 11:30, 13:30, 14:20, 15:30, 17:30, 19:30, 21:0
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   16:30
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   15:0, 16:20, 17:10, 18:30, 20:40, 9:30, 11:40, 12:40
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   11:50
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   19:20, 18:40, 16:20, 14:0, 12:0, 9:40, 10:40, 13:0, 15:20, 17:40, 20:0
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   18:40
Thầy Mãi Là Thanh Xuân   xem phim Thầy Mãi Là Thanh Xuân   10:0, 13:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   17:25
Mèo Mập Đi Phượt   xem phim Mèo Mập Đi Phượt   18:20, 14:20
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   22:45, 22:10, 20:45, 20:10, 18:10, 16:10, 14:10, 12:20, 11:50
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   15:20
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   18:0, 17:0, 16:15, 15:45, 21:30, 18:30, 19:15, 12:30, 11:0, 22:30, 20:15, 14:45, 14:0, 13:0
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   22:20
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   13:20, 12:55, 17:30, 19:50, 22:15
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   12:10, 16:30, 20:30
Thầy Mãi Là Thanh Xuân   xem phim Thầy Mãi Là Thanh Xuân   22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   14:40
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   9:20, 11:20, 13:20, 15:15, 19:10, 23:20
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   17:0
Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa   xem phim Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa   10:45, 16:30
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   9:30, 11:40, 13:50, 16:0, 16:20, 18:15, 20:30, 21:10, 22:40, 23:40
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   0:30, 13:0
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   9:10, 10:20, 11:35, 14:0, 14:10, 15:20, 17:40, 18:30, 18:50, 20:0, 20:50, 21:20, 22:10, 23:10, 19:50
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   9:0, 12:20
Thầy Mãi Là Thanh Xuân   xem phim Thầy Mãi Là Thanh Xuân   22:20, 17:15, 12:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   17:0
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   9:15, 12:50, 13:40, 15:45, 17:50, 19:10, 20:0, 21:15, 22:20, 10:45, 11:30, 12:0, 14:45
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   16:10, 10:0
Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa   xem phim Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa   13:0
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   21:0, 18:40, 11:0, 13:20, 15:0, 15:40, 17:20, 18:0, 19:45, 20:20, 22:10, 11:45, 16:20, 14:0
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   15:20, 17:15
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   9:0, 21:30
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   9:30, 12:15, 21:0
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   9:0, 14:15, 19:30
Thầy Mãi Là Thanh Xuân   xem phim Thầy Mãi Là Thanh Xuân   10:20, 18:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   12:15, 15:45, 9:0, 21:15
Hoán Đổi   xem phim Hoán Đổi   17:15, 9:45, 22:0
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   9:0, 14:45, 16:30, 18:0, 19:0, 19:45, 20:45, 21:30, 13:45, 22:30, 10:50
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   11:15
Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa   xem phim Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa   11:30
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   22:45, 18:0, 12:45, 10:0, 12:0, 14:0, 15:0, 16:0, 18:30, 19:15, 20:45, 21:45, 17:0, 20:0
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   18:30, 9:15, 14:15
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   17:45, 13:30, 20:15, 11:0
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   19:30, 10:0, 14:30, 22:0
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   12:30
Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   xem phim Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   16:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   11:15
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   13:15, 12:5, 9:35, 15:10, 15:50, 14:0, 11:25, 17:45, 18:45, 19:40, 20:40, 21:35, 22:35
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   17:40, 12:10, 10:5
Tình Yêu hay Tiền Tỉ   xem phim Tình Yêu hay Tiền Tỉ   9:35
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   9:20, 13:35, 15:30, 17:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30, 16:35
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   18:40, 17:20, 13:40, 11:50
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   14:15, 19:10, 21:30
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   9:50, 15:30, 17:0
Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   xem phim Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   9:50, 11:35, 13:35, 15:35, 19:45, 21:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   19:0, 21:20
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   23:59, 22:5, 10:5, 20:5, 18:5, 16:5, 14:5, 12:5
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   9:20
Công Chúa Luyện Rồng   xem phim Công Chúa Luyện Rồng   9:30
Tình Yêu hay Tiền Tỉ   xem phim Tình Yêu hay Tiền Tỉ   10:15
Ngày Em Đẹp Nhất   xem phim Ngày Em Đẹp Nhất   8:40
Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa   xem phim Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa   11:10
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   17:20, 16:10, 21:50, 20:40, 19:35, 18:25, 15:5, 13:55, 11:40, 12:50, 22:55, 23:59
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   8:20, 11:25, 17:0, 23:50
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   8:30, 15:20, 23:25
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   16:40, 12:35, 18:45, 21:5, 23:40
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   10:50, 14:55, 19:50
Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   xem phim Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   17:45, 15:45, 13:15
Suối Ma   xem phim Suối Ma   13:30, 21:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   14:25
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   10:0, 12:0, 14:0, 16:10, 18:10, 19:30, 21:40, 9:10, 11:10, 13:10, 15:20, 17:20, 20:20, 22:30
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   9:0, 10:40, 11:20, 13:0, 13:40, 15:20, 16:50, 17:40, 19:10, 20:0, 21:30, 22:20, 9:50, 12:10, 16:0, 20:35, 18:15
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   15:10
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   19:0, 8:50, 22:50
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   12:20, 19:40, 22:10, 10:50, 14:45, 17:10, 20:50
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   17:0, 13:20, 9:0
Thầy Mãi Là Thanh Xuân   xem phim Thầy Mãi Là Thanh Xuân   9:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   15:40, 20:35
Hoán Đổi   xem phim Hoán Đổi   16:25
Đại Sư Huynh   xem phim Đại Sư Huynh   16:20
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   19:0, 13:20, 22:50, 22:0, 20:10, 18:15, 16:20, 14:25, 10:10
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   22:40, 17:30, 11:50
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   9:30, 11:25, 15:10, 17:5, 18:15, 19:30, 20:15, 21:0, 21:30, 23:0
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   10:0, 12:0, 18:30
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   12:5, 21:30, 20:20, 18:20, 16:10, 13:50, 22:20
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   10:15, 14:0, 18:0, 19:45
Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   xem phim Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   9:20, 12:30, 16:20
Hoán Đổi   xem phim Hoán Đổi   11:5, 9:10, 18:35
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   20:15, 22:5, 14:40, 18:25, 11:0, 12:50, 15:25, 21:10
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   11:35, 17:20, 12:55
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   16:30, 21:10, 22:45, 9:10, 10:40, 12:35, 14:30, 18:10, 19:15, 20:5, 22:0
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   16:25, 14:55, 18:40, 12:55, 23:5
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   20:25, 14:45, 17:0, 22:20
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   9:10, 10:50, 14:40
Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   xem phim Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   16:45, 11:0, 19:15, 9:5, 13:30, 20:25, 23:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   18:30, 14:0, 9:30
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   11:5, 19:30, 17:35, 15:40, 9:30, 13:45, 11:50, 21:25
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   21:30, 13:30, 17:30
Công Chúa Luyện Rồng   xem phim Công Chúa Luyện Rồng   18:15
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   9:40, 11:0, 11:50, 13:10, 15:20, 16:20, 17:30, 19:40, 20:50, 21:50
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   16:30, 21:35, 14:45, 13:0, 19:50
Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   xem phim Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   19:30, 15:30, 11:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   17:10
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   13:30, 17:30, 19:30, 21:30, 11:30, 15:30, 9:30, 18:30, 20:30, 22:30, 14:20, 12:20, 10:20
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   22:40, 18:40
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   16:20, 8:20, 9:0, 10:30, 11:10, 12:40, 13:20, 14:50, 15:40, 17:0, 17:50, 19:10, 20:0, 21:20, 22:10
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   9:50, 12:50, 20:20
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   9:40, 14:10, 21:0
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   10:10, 14:40, 19:40, 22:10
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   11:40, 18:20
Thầy Mãi Là Thanh Xuân   xem phim Thầy Mãi Là Thanh Xuân   11:20, 16:0
Suối Ma   xem phim Suối Ma   16:10, 22:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   14:0, 20:30
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   21:0, 10:50, 11:50, 12:50, 13:50, 16:0, 16:50, 18:0, 19:0, 20:0
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   13:20, 18:10
Công Chúa Luyện Rồng   xem phim Công Chúa Luyện Rồng   11:20
Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa   xem phim Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa   11:40, 16:30
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   9:10, 9:50, 12:0, 13:0, 14:10, 15:10, 16:20, 17:20, 18:30, 19:40, 20:40
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   9:20, 13:30, 17:40
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   10:0, 18:50
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   11:10, 15:20, 19:30, 9:30
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   9:0, 15:0
Thầy Mãi Là Thanh Xuân   xem phim Thầy Mãi Là Thanh Xuân   10:30, 15:30, 20:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   9:50
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   8:50, 10:0, 12:0, 14:0, 15:10, 16:5, 18:0, 20:10, 22:5, 17:50
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   22:10
Công Chúa Luyện Rồng   xem phim Công Chúa Luyện Rồng   9:10
Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa   xem phim Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa   14:15
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   12:50, 10:50, 11:40, 13:0, 13:50, 16:0, 17:10, 18:10, 19:30, 20:0, 20:30, 21:40, 22:40
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   12:30, 20:40, 17:15
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   12:20, 15:20, 18:20, 22:20, 9:20, 10:20, 14:40, 19:10, 21:40
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   10:45, 16:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   16:40
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   11:20, 12:20, 15:10, 16:10, 19:30, 22:5, 14:10
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   12:50
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   15:30, 13:20, 9:40, 10:40, 11:50, 16:10, 18:20, 20:30, 22:10
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   15:0, 20:50
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   21:30, 10:10, 17:10
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   9:30, 10:30, 14:20, 19:0, 20:10
Thầy Mãi Là Thanh Xuân   xem phim Thầy Mãi Là Thanh Xuân   12:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   12:0, 16:20, 20:40
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   9:30, 10:50, 11:40, 13:0, 13:40, 15:10, 17:10, 18:10, 19:10, 20:20, 21:10, 22:30
Công Chúa Luyện Rồng   xem phim Công Chúa Luyện Rồng   9:20
Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa   xem phim Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa   12:30
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   15:0, 14:20, 11:50, 9:40, 9:0, 12:40, 16:10, 16:40, 17:20, 20:50, 21:20, 23:40
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   10:10, 14:30, 18:50
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   11:0, 15:20
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   18:30, 17:0, 15:40, 14:50, 13:50, 12:50, 11:20, 10:20, 20:10, 19:40, 21:10, 23:5, 18:55, 23:0
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   19:20
Thầy Mãi Là Thanh Xuân   xem phim Thầy Mãi Là Thanh Xuân   17:20, 9:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   22:10, 14:30
Hoán Đổi   xem phim Hoán Đổi   10:50
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   8:40, 9:40, 10:40, 11:40, 12:40, 13:40, 14:40, 15:40, 16:40, 17:40, 18:40, 19:0, 19:40, 20:40, 21:40, 22:40
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   12:50, 16:50
Ngày Em Đẹp Nhất   xem phim Ngày Em Đẹp Nhất   8:30, 10:40, 12:50, 15:0, 17:10, 20:0, 21:30, 13:40
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   21:0, 9:20, 10:40, 11:30, 15:50, 19:20, 20:10, 22:20
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   9:30, 11:15, 13:0, 14:45, 16:30, 18:15, 20:0, 21:45
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   16:40, 12:50, 9:0, 18:20
Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   xem phim Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   8:50, 14:50, 18:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hoán Đổi   xem phim Hoán Đổi   9:5, 13:15, 17:25, 19:30
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   22:30, 21:0, 20:30, 19:0, 18:30, 17:0, 16:30, 15:0, 14:30, 13:0, 12:30, 11:0, 10:30, 9:0, 8:30
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   12:25, 22:20
Ngày Em Đẹp Nhất   xem phim Ngày Em Đẹp Nhất   10:25, 14:25, 18:25, 20:40
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   8:40, 10:55, 13:10, 15:25, 16:25, 17:40, 19:55, 22:10
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   8:50, 10:40, 14:35, 18:40, 20:30
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   8:45, 12:40, 16:40
Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   xem phim Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   11:10, 15:20, 21:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hoán Đổi   xem phim Hoán Đổi   13:0
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   22:0, 21:20, 19:20, 17:20, 15:30, 13:30, 11:30, 9:30
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   10:50, 16:50
Ngày Em Đẹp Nhất   xem phim Ngày Em Đẹp Nhất   8:30, 10:0, 10:40, 12:50, 13:50, 15:0, 16:10, 19:30, 20:0, 22:10
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   22:20, 20:50, 20:10, 18:0, 17:10, 15:50, 13:20, 11:10, 9:0
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   9:20, 11:0, 12:40, 14:20, 16:20, 18:10, 19:50, 21:40
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   8:20, 12:10, 18:20
Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   xem phim Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   8:50, 18:50, 14:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hoán Đổi   xem phim Hoán Đổi   11:0, 12:55, 14:50, 18:55
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   8:10, 8:50, 10:5, 10:45, 12:0, 12:40, 13:55, 14:35, 15:50, 16:30, 17:45, 18:25, 19:5, 20:20, 21:0, 22:15
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   8:30, 12:20
Ngày Em Đẹp Nhất   xem phim Ngày Em Đẹp Nhất   8:15, 9:50, 10:25
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   8:10, 10:15
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   10:30
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   9:30, 11:10
Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   xem phim Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   8:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   14:10, 12:15, 10:25, 22:40, 21:45, 20:50, 19:50, 19:0, 18:0, 16:5
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   11:50, 17:20, 8:35
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   10:10, 12:10, 15:10, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   10:0, 15:30, 17:10
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   10:35, 12:55, 14:10, 19:50, 21:20
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   12:30, 13:50, 18:10
Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   xem phim Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   10:30, 14:10, 16:10, 19:20, 22:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   15:5, 14:5, 13:20, 21:25, 20:45, 20:10, 19:35, 19:0, 15:50, 12:20, 11:30, 9:55
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   12:0, 16:15, 21:50
Công Chúa Luyện Rồng   xem phim Công Chúa Luyện Rồng   10:55, 18:0
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   9:30, 11:45, 12:35, 14:35, 15:55, 17:35, 19:45, 21:45
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   9:20, 11:50, 16:55, 18:35, 21:55
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   22:30, 20:20, 16:35, 9:25
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   18:10, 14:0, 9:50
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   18:5, 13:35, 11:0
Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   xem phim Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   15:10, 17:5
Suối Ma   xem phim Suối Ma   9:45, 13:50, 19:40, 21:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   12:20, 14:15, 22:5, 20:10, 16:5, 14:10, 12:15, 8:10
Ngày Em Đẹp Nhất   xem phim Ngày Em Đẹp Nhất   10:55, 14:50, 20:30, 12:30, 19:0, 10:5, 18:0
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   8:20, 10:20, 14:40, 16:50, 21:10
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   9:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   10:10, 10:40, 12:0, 13:50, 14:50, 15:40, 17:30, 19:20, 21:10
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   16:0, 21:35
Ngày Em Đẹp Nhất   xem phim Ngày Em Đẹp Nhất   8:30, 12:40, 16:50, 19:0, 21:10
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   9:5, 11:10, 13:15, 15:20, 17:25, 19:30
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   11:5, 14:20, 18:0, 19:40
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   9:30, 12:45, 21:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   8:40, 9:40, 11:10, 12:20, 13:20, 14:20, 15:20, 16:20, 17:25, 18:20, 19:30, 20:20, 21:30, 22:20
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   9:10, 10:0, 10:35, 11:20, 12:45, 13:30, 14:55, 15:40, 17:5, 17:50, 19:15, 20:0, 21:25, 22:10, 23:25
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   15:0
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   11:40, 23:35
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   8:50, 16:50, 21:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   10:0, 11:55, 13:50, 15:45, 17:40, 19:35, 20:30, 22:0
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   12:35, 18:30, 14:35
Công Chúa Luyện Rồng   xem phim Công Chúa Luyện Rồng   13:55
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   10:0, 12:0, 14:0, 16:0, 18:0, 20:0, 21:30, 22:25
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   10:45, 16:40, 22:30
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   10:20, 12:40, 15:0, 17:20, 19:40, 22:0
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   10:25, 12:10, 15:30, 17:15, 19:0, 20:45
Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   xem phim Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   10:35, 12:35, 14:35, 16:35, 18:35, 20:35, 22:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   10:25, 11:30, 12:15, 13:20, 15:10, 17:0, 17:50, 18:50, 19:40, 20:40, 22:30
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   23:40, 12:50
Công Chúa Luyện Rồng   xem phim Công Chúa Luyện Rồng   16:40
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   9:20, 10:20, 11:20, 12:20, 13:20, 14:20, 15:20, 16:20, 17:20, 18:20, 19:20, 20:20, 21:20, 22:20, 23:20
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   13:10, 9:0, 16:50, 18:30, 23:50
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   22:10, 8:50, 16:15
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   11:0, 14:5, 19:50, 9:20, 21:30
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   9:10, 14:50, 18:10
Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   xem phim Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   8:30, 14:50
Suối Ma   xem phim Suối Ma   10:50, 20:10, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   20:50, 16:45, 12:40, 10:45, 8:50
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   8:40, 22:0
Ngày Em Đẹp Nhất   xem phim Ngày Em Đẹp Nhất   9:0, 11:10, 13:15, 13:40, 14:35, 15:20, 17:25, 17:50, 18:40, 19:30, 21:35
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   19:55, 15:45, 11:35, 19:45, 9:30
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   10:40, 14:5, 17:30, 19:15
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   12:25, 15:50, 21:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   9:20, 10:40, 11:25, 12:45, 13:30, 14:35, 15:35, 17:0, 17:40, 19:5, 19:45, 20:15, 21:50
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   9:0, 22:20
Ngày Em Đẹp Nhất   xem phim Ngày Em Đẹp Nhất   11:15, 15:15, 17:30, 21:30
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   8:50, 11:5, 13:20, 15:35, 17:50, 20:5
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   11:5, 12:50, 16:40, 18:25, 22:20
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   9:30, 13:30, 19:45
Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   xem phim Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   8:30, 14:50, 21:10


 • Phat hien thi the doi nam nu trong phong tro khoa trai
  Phát hiện thi thể đôi nam nữ trong phòng trọ khóa trái

  Bàng hoàng phát hiện thi thể đôi nam nữ trong phòng trọ khóa trái; Vụ hàng trăm gốc đào bị đốn hạ: Một chủ vườn uống thuốc sâu tự tử; Bị phát hiện dương tính với ma túy, tài xế container khai có "đập đá"

 • Tai nan tham khoc o Hai Duong 8 nguoi chet
  Tai nạn thảm khốc ở Hải Dương, 8 người chết

  Tai nạn thảm khốc ở Hải Dương, 8 người chết; Ba người tử vong vì rơi từ tầng 4 khách sạn; Tìm thấy thi thể tài xế container nghi nhảy cầu tự tử; Vụ trộm 430 lượng vàng: Chủ tiệm vàng tiết lộ sốc về nghi phạm; Rùng mình 1,2 tấn nội tạng bò hôi thối ngâm vôi bột tẩy trắng để làm phá lấu, lẩu bò

 • Phat hien co gai tre tu vong bat thuong trong phong tro
  Phát hiện cô gái trẻ tử vong bất thường trong phòng trọ

  Phát hiện thi thể ở hồ Gươm, Hà Nội; Hòa Bình: Phát hiện cô gái trẻ tử vong bất thường trong phòng trọ; Khách liều lĩnh gửi cả pháo đi máy bay; Thanh Hóa: Chợ đầu mối lớn nhất cháy trong đêm, nhiều hàng hóa bị thiêu rụi

 • Ky luat canh cao Chu tich thi tran vao nha nghi voi nu hang xom
  Kỷ luật cảnh cáo Chủ tịch thị trấn vào nhà nghỉ với nữ hàng xóm

  Kỷ luật cảnh cáo Chủ tịch thị trấn vào nhà nghỉ với nữ hàng xóm; Bé gái nằm trong túi xách đặt trước cửa nhà dân; Vụ tai nạn kinh hoàng ở Long An: Hệ thống phanh xe container hoạt động bình thường; Kịp thời cứu 10 ngư dân bị sóng lớn đánh chìm tàu trên biển

 • Chay lon gan Lien doan Bong da Viet Nam
  Cháy lớn gần Liên đoàn Bóng đá Việt Nam

  Cháy lớn gần Liên đoàn Bóng đá Việt Nam; Bàng hoàng phát hiện thi thể không nguyên vẹn trên bờ biển; Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi cùng 1 triệu đồng; Vụ Chủ tịch thị trấn trong nhà nghỉ với người phụ nữ: "Đặt cọc tiền" mua đất trong 2 giờ?