Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vua Sư Tử   xem phim Vua Sư Tử   12:0
Điều Ba Mẹ Không Kể   xem phim Điều Ba Mẹ Không Kể   14:30, 21:15
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   9:0, 10:0, 11:45, 12:45, 14:30, 15:30, 16:0, 17:15, 18:15, 19:0, 20:0, 21:0
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   9:0, 11:15, 13:30, 16:45, 19:0, 21:45
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   8:30, 10:45, 12:0, 13:0, 14:15, 15:15, 16:30, 17:30, 18:45, 19:45, 21:0, 22:0
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   xem phim Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   9:45
Những Cánh Én Đầu Tiên   xem phim Những Cánh Én Đầu Tiên   8:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vua Sư Tử   xem phim Vua Sư Tử   10:0, 12:0, 14:40, 16:50, 19:30
Điều Ba Mẹ Không Kể   xem phim Điều Ba Mẹ Không Kể   10:50, 14:30, 17:30, 19:50, 21:40
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   9:30, 10:30, 11:30, 12:20, 13:20, 14:20, 15:10, 16:10, 17:10, 18:0, 19:0, 20:0, 20:45, 21:45
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   xem phim BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   10:20
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   12:40, 14:50, 15:50, 16:20, 17:0, 18:40, 19:10, 20:50, 21:20, 22:10
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   xem phim Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   12:30, 17:20, 22:5
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   9:50, 11:30, 12:0, 13:40, 14:10, 18:5, 20:20
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   xem phim Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   9:50, 13:10, 15:20, 19:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vua Sư Tử   xem phim Vua Sư Tử   13:45
Điều Ba Mẹ Không Kể   xem phim Điều Ba Mẹ Không Kể   14:30
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   8:30, 10:0, 11:15, 12:45, 13:15, 14:0, 15:30, 16:0, 16:45, 18:15, 19:30, 20:0, 21:0, 22:0
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   xem phim BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   11:30, 18:30
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   9:15, 16:15, 21:15
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   8:40, 10:0, 10:45, 11:0, 12:15, 13:0, 15:15, 16:50, 19:0, 19:45, 20:45, 22:15
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   xem phim Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   8:50, 17:30
Những Cánh Én Đầu Tiên   xem phim Những Cánh Én Đầu Tiên   8:50, 18:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vua Sư Tử   xem phim Vua Sư Tử   10:30, 20:45
Điều Ba Mẹ Không Kể   xem phim Điều Ba Mẹ Không Kể   12:30
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   9:30, 11:15, 12:15, 13:0, 14:0, 15:30, 16:30, 17:15, 18:0, 19:0, 19:45, 20:30, 22:15
Đầu Gáu Bắc Cực: Truy Tìm Cổ Vật   xem phim Đầu Gáu Bắc Cực: Truy Tìm Cổ Vật   9:30
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   xem phim BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   16:45
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   10:45, 16:15, 21:30
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   xem phim Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   9:15, 11:30, 13:30, 15:45, 18:0, 20:0, 22:0
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   9:45, 11:45, 12:45, 13:45, 15:0, 16:0, 18:15, 19:15, 20:15, 21:15, 22:30
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   xem phim Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   10:15, 14:30, 18:45
Những Cánh Én Đầu Tiên   xem phim Những Cánh Én Đầu Tiên   15:15, 18:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vua Sư Tử   xem phim Vua Sư Tử   10:30, 13:0
Điều Ba Mẹ Không Kể   xem phim Điều Ba Mẹ Không Kể   11:30, 14:55, 17:30, 18:30, 20:0, 20:50, 22:15
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   10:0, 11:20, 12:40, 14:10, 15:20, 16:20, 16:50, 18:0, 19:0, 19:30, 20:40, 21:40, 22:10
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   xem phim BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   12:10, 14:20
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   10:0, 13:50, 15:25, 17:10
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   xem phim Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   12:20, 14:20
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   10:10, 11:10, 12:50, 13:20, 15:30, 16:30, 17:40, 18:40, 19:50, 21:0, 22:5
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   xem phim Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   10:40, 16:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vua Sư Tử   xem phim Vua Sư Tử   14:20, 19:0
Điều Ba Mẹ Không Kể   xem phim Điều Ba Mẹ Không Kể   9:55, 18:0, 21:20
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   8:30, 9:30, 11:15, 12:15, 14:0, 15:0, 16:45, 19:30, 20:30, 22:15
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   xem phim BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   9:0, 15:30
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   9:10, 11:20, 12:40, 13:30, 15:40, 16:50, 17:50, 20:0, 22:10
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   xem phim Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   12:15, 17:0, 21:35
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   9:30, 10:25, 11:40, 13:50, 14:50, 15:55, 18:10, 19:10, 20:20, 22:30
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   xem phim Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   11:10, 13:20, 17:40, 19:50, 22:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vua Sư Tử   xem phim Vua Sư Tử   10:0, 12:10, 19:20
Điều Ba Mẹ Không Kể   xem phim Điều Ba Mẹ Không Kể   14:50, 21:50, 22:30
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   11:10, 11:50, 12:30, 14:0, 14:40, 15:20, 16:50, 17:30, 18:10, 19:40, 20:20, 21:0
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   xem phim BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   12:0, 18:30
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   9:50, 14:10, 16:20, 20:40, 22:50
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   10:10, 11:20, 12:20, 13:30, 14:30, 15:40, 16:40, 17:50, 19:0, 20:0, 21:10, 22:10
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   xem phim Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   10:0, 17:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vua Sư Tử   xem phim Vua Sư Tử   12:55, 17:40, 19:30
Điều Ba Mẹ Không Kể   xem phim Điều Ba Mẹ Không Kể   11:50, 18:30
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   10:20, 13:10, 16:0, 18:50, 21:40
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   xem phim BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   10:15, 14:45, 17:15
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   10:45, 12:30, 14:10, 15:25, 17:0, 20:10, 20:50
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   xem phim Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   9:40, 12:15, 15:10, 16:20, 19:0
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   10:0, 14:20, 16:40
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   xem phim Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   10:30, 12:50, 19:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vua Sư Tử   xem phim Vua Sư Tử   9:40
Điều Ba Mẹ Không Kể   xem phim Điều Ba Mẹ Không Kể   12:10, 15:40
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   9:50, 11:0, 12:30, 13:50, 15:10, 16:30, 17:50, 19:10, 20:30, 21:50, 23:10
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   xem phim BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   16:45
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   13:45, 20:15, 22:20
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   xem phim Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   9:0, 11:40, 14:30, 18:10, 23:20
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   9:10, 11:20, 13:30, 16:0, 18:30, 20:40, 21:15, 22:50
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   xem phim Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   9:30, 19:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vua Sư Tử   xem phim Vua Sư Tử   10:10, 13:15, 19:30
Điều Ba Mẹ Không Kể   xem phim Điều Ba Mẹ Không Kể   9:0, 11:10, 14:50, 17:10, 19:0, 21:0, 22:0
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   10:0, 11:15, 12:45, 13:30, 14:0, 15:30, 16:15, 16:50, 18:15, 19:40, 21:30, 22:30
Đầu Gáu Bắc Cực: Truy Tìm Cổ Vật   xem phim Đầu Gáu Bắc Cực: Truy Tìm Cổ Vật   9:15
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   xem phim BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   14:40
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   8:50, 11:0, 12:40, 13:30, 15:40, 17:50, 20:0, 22:10
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   9:5, 10:15, 12:30, 15:50, 17:0, 18:0, 19:15, 20:10, 21:20, 22:20
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   xem phim Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   11:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vua Sư Tử   xem phim Vua Sư Tử   16:10
Điều Ba Mẹ Không Kể   xem phim Điều Ba Mẹ Không Kể   13:0, 15:30, 16:45, 19:0, 21:15
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   9:0, 9:30, 11:0, 11:30, 12:0, 12:30, 13:30, 14:0, 14:30, 15:0, 16:0, 16:30, 17:30, 18:0, 18:30, 19:0, 20:0, 20:30, 21:0, 21:30
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   xem phim BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   8:45
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   12:30, 14:0, 17:40, 18:40
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   xem phim Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   8:45
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   9:0, 10:10, 11:10, 13:15, 14:40, 15:30, 17:0, 19:10, 19:45, 20:45, 22:0
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   xem phim Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   9:30, 11:45
Những Cánh Én Đầu Tiên   xem phim Những Cánh Én Đầu Tiên   11:0, 21:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vua Sư Tử   xem phim Vua Sư Tử   11:45, 16:30
Điều Ba Mẹ Không Kể   xem phim Điều Ba Mẹ Không Kể   9:0, 16:45, 20:15
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   9:30, 10:30, 12:0, 13:0, 14:30, 15:30, 17:0, 18:0, 18:45, 19:30, 20:30, 21:15, 22:0
Đầu Gáu Bắc Cực: Truy Tìm Cổ Vật   xem phim Đầu Gáu Bắc Cực: Truy Tìm Cổ Vật   9:0
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   xem phim BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   13:15
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   9:45, 14:15, 19:0, 21:30
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   xem phim Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   10:40, 22:15
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   9:15, 11:30, 12:30, 13:30, 14:45, 15:45, 17:15, 18:0, 19:15, 20:0, 21:0, 22:15
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   xem phim Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   11:0, 15:15, 18:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vua Sư Tử   xem phim Vua Sư Tử   13:30
Điều Ba Mẹ Không Kể   xem phim Điều Ba Mẹ Không Kể   16:30, 18:40, 20:50, 23:20
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   10:50, 15:45, 23:0
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   xem phim BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   7:55, 8:15, 12:20, 16:20
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   10:45, 14:0, 15:0, 17:0, 19:20, 20:20, 21:20, 22:20, 23:20
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   xem phim Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   12:10, 14:30, 18:25, 19:30, 21:25, 23:20
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   10:10, 12:50, 14:10, 17:10, 19:0, 20:0, 21:10
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   xem phim Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   10:0, 11:50
Những Cánh Én Đầu Tiên   xem phim Những Cánh Én Đầu Tiên   10:45, 16:0, 18:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vua Sư Tử   xem phim Vua Sư Tử   9:30, 14:10
Điều Ba Mẹ Không Kể   xem phim Điều Ba Mẹ Không Kể   11:50, 16:40, 21:50
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   9:15, 10:50, 12:0, 13:40, 14:50, 16:30, 17:5, 17:40, 19:20, 20:30, 21:20, 22:10
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   xem phim BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   8:50
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   9:10, 11:20, 13:30, 15:40, 17:50, 19:40, 20:10, 22:20
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   xem phim Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   9:0, 13:10, 15:10, 19:10
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   9:20, 10:20, 11:30, 12:30, 13:40, 14:40, 15:50, 16:50, 18:0, 19:0, 20:20, 21:10, 22:30
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   xem phim Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   11:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vua Sư Tử   xem phim Vua Sư Tử   10:20, 14:35, 20:15
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   10:0, 11:30, 12:30, 14:0, 15:0, 16:30, 17:30, 19:0, 20:0, 21:30, 22:30
Đầu Gáu Bắc Cực: Truy Tìm Cổ Vật   xem phim Đầu Gáu Bắc Cực: Truy Tìm Cổ Vật   9:45, 11:40, 19:20
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   xem phim BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   9:40, 12:10, 14:10, 16:10, 18:10
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   12:35, 17:30, 21:0, 23:0
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   xem phim Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   15:25, 21:5, 23:0
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   10:0, 16:50, 19:30, 21:40, 22:30
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   xem phim Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   13:25, 17:20, 19:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vua Sư Tử   xem phim Vua Sư Tử   10:50, 14:40
Điều Ba Mẹ Không Kể   xem phim Điều Ba Mẹ Không Kể   15:10, 18:25, 19:15
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   9:0, 11:5, 13:30, 14:35, 16:0, 17:0, 19:30, 20:30, 22:0, 22:30
Đầu Gáu Bắc Cực: Truy Tìm Cổ Vật   xem phim Đầu Gáu Bắc Cực: Truy Tìm Cổ Vật   13:30, 16:50
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   xem phim BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   10:45, 12:40, 15:10
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   11:20, 13:15, 17:10, 19:5, 21:0, 23:5
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   xem phim Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   8:50, 18:30, 21:15, 23:0
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   9:0, 10:40, 11:25, 13:0, 15:5, 17:10, 19:10, 20:20, 21:20, 23:0
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   xem phim Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   9:25, 12:45, 17:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vua Sư Tử   xem phim Vua Sư Tử   16:30
Điều Ba Mẹ Không Kể   xem phim Điều Ba Mẹ Không Kể   10:40, 15:20
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   9:30, 12:0, 13:10, 14:30, 16:0, 17:0, 19:30, 20:30, 23:0
Đầu Gáu Bắc Cực: Truy Tìm Cổ Vật   xem phim Đầu Gáu Bắc Cực: Truy Tìm Cổ Vật   9:0
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   xem phim BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   9:25
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   10:20, 12:20, 14:15, 16:10, 18:10, 20:10, 22:10
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   xem phim Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   9:10, 11:20, 12:40, 14:40, 19:20, 21:20, 22:40
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   9:40, 11:0, 11:40, 13:40, 15:40, 17:40, 18:30, 19:40, 20:45, 21:40, 22:20, 23:40
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   xem phim Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   8:20, 13:20, 17:20, 18:45, 23:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vua Sư Tử   xem phim Vua Sư Tử   14:15, 18:40
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   10:20, 11:0, 13:0, 13:40, 15:40, 16:20, 19:0, 21:0, 21:40
Đầu Gáu Bắc Cực: Truy Tìm Cổ Vật   xem phim Đầu Gáu Bắc Cực: Truy Tìm Cổ Vật   12:20
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   xem phim BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   10:25, 15:0
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   10:40, 13:15, 17:0, 19:20, 21:20
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   xem phim Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   14:50, 16:40, 19:10
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   10:10, 11:10, 12:40, 15:20, 17:30, 18:20, 19:50, 21:10, 21:40, 22:5
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   xem phim Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   12:50, 17:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vua Sư Tử   xem phim Vua Sư Tử   17:10, 19:40
Điều Ba Mẹ Không Kể   xem phim Điều Ba Mẹ Không Kể   11:0, 13:20, 14:40, 17:50, 20:10
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   10:0, 11:40, 12:40, 15:20, 18:0, 19:30, 20:40
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   xem phim BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   15:40
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   14:20
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   10:40, 12:50, 15:0, 16:30, 18:40, 20:50
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   xem phim Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   12:10, 17:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vua Sư Tử   xem phim Vua Sư Tử   9:15, 12:0, 15:20
Điều Ba Mẹ Không Kể   xem phim Điều Ba Mẹ Không Kể   9:45, 11:35, 13:45, 16:5, 18:0
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   10:30, 13:10, 15:50, 18:30, 20:30, 22:20, 23:0
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   xem phim BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   11:0, 17:45
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   14:30, 23:20
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   xem phim Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   9:30, 16:0, 18:50, 21:50, 23:50
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   11:40, 14:0, 18:20, 20:15, 20:50, 21:15, 23:10
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   xem phim Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   8:55, 13:10, 16:45, 19:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vua Sư Tử   xem phim Vua Sư Tử   17:0
Điều Ba Mẹ Không Kể   xem phim Điều Ba Mẹ Không Kể   12:15, 19:0, 22:10
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   8:0, 10:0, 10:45, 11:45, 13:0, 13:30, 14:30, 15:45, 16:15, 17:15, 19:0, 19:30, 20:15, 21:45
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   xem phim BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   8:15, 10:20, 15:20
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   9:30, 12:30, 14:45, 16:45, 18:45, 19:20, 21:30
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   xem phim Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   21:30
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   9:0, 10:0, 11:45, 12:45, 14:30, 17:30, 19:45, 21:0, 22:0
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   xem phim Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   10:15, 14:50, 17:0
Những Cánh Én Đầu Tiên   xem phim Những Cánh Én Đầu Tiên   9:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Điều Ba Mẹ Không Kể   xem phim Điều Ba Mẹ Không Kể   13:20
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   10:0, 12:35, 15:5, 17:35, 20:5, 21:35, 22:20
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   xem phim BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   10:30, 12:15, 14:15, 16:25
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   11:20, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:20, 22:35
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   xem phim Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   9:25, 15:30, 18:30, 20:25, 22:35
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   9:40, 11:50, 14:0, 16:10, 18:15, 19:30, 20:30, 22:25
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   xem phim Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   10:10, 17:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Điều Ba Mẹ Không Kể   xem phim Điều Ba Mẹ Không Kể   10:15, 13:30, 14:45, 15:45, 16:30, 18:10, 21:0, 22:5
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   10:10, 11:0, 13:0, 13:40, 15:0, 16:20, 17:0, 17:40, 19:0, 19:40, 20:20, 21:50
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   xem phim BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   18:0
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   12:30, 16:0, 20:30, 22:25
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   10:40, 11:20, 12:50, 14:20, 20:0, 22:20
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   xem phim Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   10:0, 12:10, 18:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Điều Ba Mẹ Không Kể   xem phim Điều Ba Mẹ Không Kể   10:30, 12:15, 17:20, 21:30
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   9:15, 9:45, 10:45, 12:30, 13:30, 14:35, 15:15, 16:15, 18:0, 19:0, 19:45, 20:45, 21:45, 22:30
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   xem phim BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   17:10
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   9:30, 11:40, 13:50, 16:0, 18:10, 19:20, 20:20, 22:35
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   9:10, 11:20, 13:30, 15:40, 17:50, 20:0, 22:10
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   xem phim Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   12:50, 15:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Điều Ba Mẹ Không Kể   xem phim Điều Ba Mẹ Không Kể   14:30, 18:0
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   9:0, 9:30, 11:45, 13:30, 14:30, 16:15, 17:15, 20:0
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   9:0, 11:15, 16:45, 19:0, 21:15
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   11:15, 12:15, 13:30, 19:0, 20:30, 21:15
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   xem phim Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   9:0, 15:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Điều Ba Mẹ Không Kể   xem phim Điều Ba Mẹ Không Kể   13:15
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   11:0, 13:0, 14:30, 15:30, 17:5, 18:0, 19:40, 21:40, 22:10
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   xem phim BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   13:35, 15:20, 19:30
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   17:20, 22:30
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   xem phim Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   11:20, 14:30, 15:35, 18:40, 20:35, 21:25
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   10:10, 12:20, 13:15, 15:20, 16:30, 17:25, 19:35, 20:30, 21:30, 22:35
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   xem phim Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   17:30, 19:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Điều Ba Mẹ Không Kể   xem phim Điều Ba Mẹ Không Kể   8:30, 16:45, 21:45
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   9:30, 11:0, 12:20, 14:0, 15:10, 18:0, 20:45, 22:15, 23:15
Đầu Gáu Bắc Cực: Truy Tìm Cổ Vật   xem phim Đầu Gáu Bắc Cực: Truy Tìm Cổ Vật   11:30
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   xem phim BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   8:15, 10:45
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   10:20, 11:45, 13:45, 15:0, 17:45, 19:30, 23:59
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   xem phim Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   9:40, 12:50, 19:0, 21:10, 23:30
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   8:45, 12:30, 14:45, 16:0, 17:0, 18:15, 19:15, 20:30, 21:30, 22:45, 23:45
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   xem phim Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   9:15, 13:20, 15:30, 17:15, 20:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Điều Ba Mẹ Không Kể   xem phim Điều Ba Mẹ Không Kể   10:0, 14:30, 19:0
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   9:50, 11:10, 12:30, 14:0, 15:10, 16:50, 17:50, 19:40, 20:30, 21:30
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   xem phim BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   12:20
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   9:30, 13:50, 18:10, 21:20
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   xem phim Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   22:20
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   10:30, 11:40, 12:40, 14:50, 16:0, 17:10, 19:20, 20:20, 22:30
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   xem phim Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   16:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Điều Ba Mẹ Không Kể   xem phim Điều Ba Mẹ Không Kể   18:0
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   9:30, 10:15, 12:0, 12:50, 14:30, 15:20, 16:10, 17:50, 19:0, 20:20, 21:15, 22:50
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   xem phim BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   9:55, 11:55, 13:55, 16:0, 19:0
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   11:10, 12:10, 14:10, 16:10, 17:0, 18:10, 19:30, 20:15, 21:30, 22:15, 23:0
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   xem phim Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   9:50, 11:50, 13:50, 15:5, 19:20, 20:10, 21:0, 22:55
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   9:40, 10:50, 11:50, 13:10, 14:0, 15:15, 17:10, 18:40, 20:45, 21:30, 22:5
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   xem phim Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   10:5, 13:0, 17:30
Những Cánh Én Đầu Tiên   xem phim Những Cánh Én Đầu Tiên   10:5, 15:45, 16:50, 17:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Điều Ba Mẹ Không Kể   xem phim Điều Ba Mẹ Không Kể   11:20
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   11:30, 12:10, 13:40, 14:10, 14:50, 16:50, 17:30, 19:0, 20:10, 22:10
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   12:20, 14:30, 16:40, 18:45, 20:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Điều Ba Mẹ Không Kể   xem phim Điều Ba Mẹ Không Kể   21:25
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   8:40, 9:30, 10:35, 11:20, 12:15, 13:15, 14:0, 15:0, 16:0, 17:45, 18:45, 20:30, 21:15
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   8:30, 11:15, 13:30, 18:0, 19:0, 20:15
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   9:0, 11:10, 13:20, 15:45, 16:40, 17:40, 19:45, 21:50
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   xem phim Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   15:30
Những Cánh Én Đầu Tiên   xem phim Những Cánh Én Đầu Tiên   22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   9:30, 10:45, 12:0, 13:15, 14:45, 15:45, 17:15, 18:15, 19:45, 20:45, 22:15
Đầu Gáu Bắc Cực: Truy Tìm Cổ Vật   xem phim Đầu Gáu Bắc Cực: Truy Tìm Cổ Vật   15:15
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   xem phim BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   11:0
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   11:15, 16:45, 21:15
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   xem phim Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   9:0, 14:15, 17:0, 20:0, 22:0
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   10:0, 12:15, 13:30, 16:15, 18:30, 20:30, 22:30
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   xem phim Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   9:15, 13:0, 19:15
Những Cánh Én Đầu Tiên   xem phim Những Cánh Én Đầu Tiên   9:45, 15:30, 19:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   9:30, 10:45, 12:0, 13:15, 14:45, 15:45, 17:15, 18:15, 19:0, 19:45, 20:45, 22:15
Đầu Gáu Bắc Cực: Truy Tìm Cổ Vật   xem phim Đầu Gáu Bắc Cực: Truy Tìm Cổ Vật   9:15
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   xem phim BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   11:0
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   13:0, 16:0, 21:30
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   xem phim Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   10:0, 14:0, 20:15, 22:0
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   10:15, 12:15, 14:15, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   xem phim Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   11:45, 16:15, 18:15
Những Cánh Én Đầu Tiên   xem phim Những Cánh Én Đầu Tiên   15:0, 18:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   9:50, 10:45, 11:35, 12:25, 13:20, 14:10, 15:0, 16:45, 19:20, 20:40, 21:30
Đầu Gáu Bắc Cực: Truy Tìm Cổ Vật   xem phim Đầu Gáu Bắc Cực: Truy Tìm Cổ Vật   9:5, 16:50, 18:10
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   xem phim BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   9:35, 18:40
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   15:55, 17:20, 19:50, 21:55
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   xem phim Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   9:0, 15:30, 17:30, 19:25, 21:50
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   9:40, 10:50, 11:40, 12:50, 13:40, 14:50, 15:40, 17:40, 19:40, 21:40
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   xem phim Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   9:30, 11:30, 13:30, 19:30, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   10:0, 14:15, 19:15
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   xem phim BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   11:45
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   12:0, 15:0, 17:30
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   9:30, 12:45, 14:0, 16:15, 17:0, 18:30, 19:45, 20:45
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   xem phim Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   9:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   10:20, 11:50, 13:0, 14:20, 15:40, 16:50, 19:20, 20:30, 21:45
Đầu Gáu Bắc Cực: Truy Tìm Cổ Vật   xem phim Đầu Gáu Bắc Cực: Truy Tìm Cổ Vật   14:20, 16:10, 18:0
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   11:10, 13:15, 15:20, 17:25, 19:30, 21:35
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   xem phim Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   10:0, 12:10, 18:20, 19:45, 21:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   9:45, 12:30, 15:15, 17:15, 18:0, 20:0, 20:45
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   xem phim BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   12:15
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   10:30, 15:0, 21:15
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   9:30, 11:45, 12:45, 14:0, 14:30, 16:15, 16:45, 18:30, 19:0, 20:45
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   xem phim Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   10:0