Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thần Tượng   xem phim Thần Tượng   14:5, 16:0 Tình cảm, Hài
Chang Trai Nam Ay   xem phim Chang Trai Nam Ay   11:50
Ngôi Nhà Ma Ám   xem phim Ngôi Nhà Ma Ám   9:0
Yêu Đi, Đừng Sợ!   xem phim Yêu Đi, Đừng Sợ!   11:0, 13:10
Bất Thường Tại Trường Phép Thuật: Cô Gái Triệu Hồi Những Vì Sao   xem phim Bất Thường Tại Trường Phép Thuật: Cô Gái Triệu Hồi Những Vì Sao   17:45
Nắng 2   xem phim Nắng 2   8:20, 12:10, 16:0, 19:50, 21:45
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   8:10, 18:0
Đột Kích Hồ Giấu Vàng   xem phim Đột Kích Hồ Giấu Vàng   8:20, 15:0
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   8:30, 11:5, 13:40, 15:20, 16:15, 17:55, 18:50, 20:30, 21:25
Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   xem phim Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   12:50, 17:5, 19:15
Vùng Đất Tử Thần   xem phim Vùng Đất Tử Thần   8:40
Mr. Nhọ   xem phim Mr. Nhọ   10:40
Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   xem phim Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   10:20
Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   xem phim Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   10:0, 19:55, 21:50
Ninja Đối Đầu Samurai   xem phim Ninja Đối Đầu Samurai   13:5, 15:25, 21:30
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   10:15, 14:5, 17:55, 19:35, 21:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thần Tượng   xem phim Thần Tượng   16:45 Tình cảm, Hài
Bất Thường Tại Trường Phép Thuật: Cô Gái Triệu Hồi Những Vì Sao   xem phim Bất Thường Tại Trường Phép Thuật: Cô Gái Triệu Hồi Những Vì Sao   8:10
Nắng 2   xem phim Nắng 2   14:55, 18:40, 22:20
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   8:20, 17:15
Đột Kích Hồ Giấu Vàng   xem phim Đột Kích Hồ Giấu Vàng   21:20
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   10:10, 14:35, 19:0
Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   xem phim Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   10:20, 15:5, 19:10
Vùng Đất Tử Thần   xem phim Vùng Đất Tử Thần   9:0
Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   xem phim Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   12:30
Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   xem phim Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   12:40, 17:0, 21:30
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   10:55, 20:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thần Tượng   xem phim Thần Tượng   13:50 Tình cảm, Hài
Chang Trai Nam Ay   xem phim Chang Trai Nam Ay   16:55
Ngôi Nhà Ma Ám   xem phim Ngôi Nhà Ma Ám   9:0, 13:25, 17:50, 22:15
Yêu Đi, Đừng Sợ!   xem phim Yêu Đi, Đừng Sợ!   8:30, 10:40, 15:20, 18:50
Bất Thường Tại Trường Phép Thuật: Cô Gái Triệu Hồi Những Vì Sao   xem phim Bất Thường Tại Trường Phép Thuật: Cô Gái Triệu Hồi Những Vì Sao   17:30
Nắng 2   xem phim Nắng 2   9:0, 10:50, 12:40, 14:30, 16:20, 18:10, 20:0, 21:50
Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   xem phim Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   11:35, 15:40
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   8:50, 14:55
Đột Kích Hồ Giấu Vàng   xem phim Đột Kích Hồ Giấu Vàng   8:50, 20:50
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   9:10, 9:25, 10:55, 11:50, 14:15, 15:20, 16:40, 17:55, 19:5, 19:45, 20:20, 21:0, 21:30
Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   xem phim Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   9:30, 11:40, 15:45, 21:45
Vùng Đất Tử Thần   xem phim Vùng Đất Tử Thần   12:50, 16:45
Mr. Nhọ   xem phim Mr. Nhọ   12:55
Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   xem phim Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   14:25
Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   xem phim Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   13:50, 17:55
Ninja Đối Đầu Samurai   xem phim Ninja Đối Đầu Samurai   10:40, 19:25, 21:40
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   10:45, 12:35, 19:0, 19:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thần Tượng   xem phim Thần Tượng   14:50 Tình cảm, Hài
Chang Trai Nam Ay   xem phim Chang Trai Nam Ay   21:15
Yêu Đi, Đừng Sợ!   xem phim Yêu Đi, Đừng Sợ!   12:50
Bất Thường Tại Trường Phép Thuật: Cô Gái Triệu Hồi Những Vì Sao   xem phim Bất Thường Tại Trường Phép Thuật: Cô Gái Triệu Hồi Những Vì Sao   16:40
Nắng 2   xem phim Nắng 2   9:50, 13:35, 18:50
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   8:50
Đột Kích Hồ Giấu Vàng   xem phim Đột Kích Hồ Giấu Vàng   17:20
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   9:0, 10:30, 11:30, 14:0, 16:30, 19:0, 21:0, 21:30
Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   xem phim Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   13:10, 17:0, 21:0
Vùng Đất Tử Thần   xem phim Vùng Đất Tử Thần   10:40
Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   xem phim Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   8:40, 15:10, 19:10
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   11:40, 15:25, 19:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thần Tượng   xem phim Thần Tượng   9:30 Tình cảm, Hài
Chang Trai Nam Ay   xem phim Chang Trai Nam Ay   15:10
Yêu Đi, Đừng Sợ!   xem phim Yêu Đi, Đừng Sợ!   19:25
Nắng 2   xem phim Nắng 2   9:30, 13:10, 15:0, 18:45, 21:35
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   11:40, 18:10
Đột Kích Hồ Giấu Vàng   xem phim Đột Kích Hồ Giấu Vàng   9:0, 22:20
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   9:10, 10:55, 11:40, 13:30, 14:10, 15:20, 16:10, 16:40, 17:20, 18:30, 19:10, 19:45, 20:0, 20:35, 21:0, 21:35
Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   xem phim Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   9:15, 13:15, 17:15
Vùng Đất Tử Thần   xem phim Vùng Đất Tử Thần   13:5
Mr. Nhọ   xem phim Mr. Nhọ   8:30
Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   xem phim Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   11:10, 13:45, 21:50
Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   xem phim Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   11:25, 15:25
Ninja Đối Đầu Samurai   xem phim Ninja Đối Đầu Samurai   10:55, 16:0, 22:5
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   9:0, 11:20, 13:25, 16:50, 17:50, 19:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thần Tượng   xem phim Thần Tượng   18:15 Tình cảm, Hài
Chang Trai Nam Ay   xem phim Chang Trai Nam Ay   10:40
Yêu Đi, Đừng Sợ!   xem phim Yêu Đi, Đừng Sợ!   12:40
Bất Thường Tại Trường Phép Thuật: Cô Gái Triệu Hồi Những Vì Sao   xem phim Bất Thường Tại Trường Phép Thuật: Cô Gái Triệu Hồi Những Vì Sao   8:40
Nắng 2   xem phim Nắng 2   11:20, 17:0, 21:40
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   15:5
Đột Kích Hồ Giấu Vàng   xem phim Đột Kích Hồ Giấu Vàng   9:20
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   9:30, 12:20, 16:40, 19:0, 21:20
Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   xem phim Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   12:55, 17:15, 21:40
Vùng Đất Tử Thần   xem phim Vùng Đất Tử Thần   16:25
Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   xem phim Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   15:0
Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   xem phim Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   9:0, 14:45, 20:0
Ninja Đối Đầu Samurai   xem phim Ninja Đối Đầu Samurai   10:35, 16:30, 19:20
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   13:10, 18:50, 20:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thần Tượng   xem phim Thần Tượng   22:10 Tình cảm, Hài
Chang Trai Nam Ay   xem phim Chang Trai Nam Ay   11:30
Ngôi Nhà Ma Ám   xem phim Ngôi Nhà Ma Ám   15:40
Yêu Đi, Đừng Sợ!   xem phim Yêu Đi, Đừng Sợ!   12:30
Bất Thường Tại Trường Phép Thuật: Cô Gái Triệu Hồi Những Vì Sao   xem phim Bất Thường Tại Trường Phép Thuật: Cô Gái Triệu Hồi Những Vì Sao   17:40
Nắng 2   xem phim Nắng 2   10:40, 16:40
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   9:15, 22:30
Đột Kích Hồ Giấu Vàng   xem phim Đột Kích Hồ Giấu Vàng   8:55, 21:25
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   9:0, 10:40, 13:10, 15:40, 16:30, 18:10, 19:0, 19:40, 20:40, 21:30
Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   xem phim Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   13:20, 15:25, 17:30
Vùng Đất Tử Thần   xem phim Vùng Đất Tử Thần   8:40, 13:40
Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   xem phim Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   10:50
Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   xem phim Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   8:50, 14:40, 18:45
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   11:10, 13:5, 15:0, 19:35, 20:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   xem phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   13:40, 21:0
Đảo Địa Ngục   xem phim Đảo Địa Ngục   8:40, 11:20, 13:55, 16:30, 19:0, 21:30
Yêu Đi, Đừng Sợ!   xem phim Yêu Đi, Đừng Sợ!   10:30, 14:40, 18:50
Nắng 2   xem phim Nắng 2   8:30, 16:50
Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   xem phim Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   9:45, 11:50, 14:30, 19:20
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   8:50, 11:10
Đột Kích Hồ Giấu Vàng   xem phim Đột Kích Hồ Giấu Vàng   22:40
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   9:10, 10:50, 13:10, 15:20, 16:0, 17:0, 18:0, 19:40, 20:40, 21:50, 22:30
Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   xem phim Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   9:40, 12:10, 17:0, 20:30
Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   xem phim Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   14:20, 17:40, 22:15
Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   xem phim Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   11:40, 13:25, 18:30, 23:15
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   9:0, 12:40, 15:40, 20:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đảo Địa Ngục   xem phim Đảo Địa Ngục   16:10
Yêu Đi, Đừng Sợ!   xem phim Yêu Đi, Đừng Sợ!   11:20
Lách Luật Kiểu Mỹ   xem phim Lách Luật Kiểu Mỹ   10:30
Nắng 2   xem phim Nắng 2   11:30, 20:50
Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   xem phim Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   8:0, 9:0, 12:15, 13:40, 15:50, 18:20, 22:10
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   8:0, 9:20, 15:30, 17:30, 18:30
Đột Kích Hồ Giấu Vàng   xem phim Đột Kích Hồ Giấu Vàng   12:20, 21:30
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   8:30, 9:20, 11:10, 12:0, 12:50, 13:45, 14:40, 16:20, 17:20, 19:0, 19:30, 20:0, 20:30, 21:0, 21:40, 22:40, 23:40
Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   xem phim Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   10:0, 16:50, 19:10
Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   xem phim Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   10:15, 23:0, 23:40
Chiến Trường   xem phim Chiến Trường   8:0, 13:50, 14:50, 23:10
Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   xem phim Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   10:10, 14:30, 16:30, 23:20
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   8:10, 13:0, 15:0, 17:0, 19:15, 21:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đảo Địa Ngục   xem phim Đảo Địa Ngục   14:5, 19:20
Ngôi Nhà Ma Ám   xem phim Ngôi Nhà Ma Ám   12:0
Yêu Đi, Đừng Sợ!   xem phim Yêu Đi, Đừng Sợ!   8:30, 18:10
Lách Luật Kiểu Mỹ   xem phim Lách Luật Kiểu Mỹ   15:50
Nắng 2   xem phim Nắng 2   15:10
Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   xem phim Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   9:0, 12:40, 13:30, 16:50, 20:20, 21:40, 22:50
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   10:50, 15:0
Đột Kích Hồ Giấu Vàng   xem phim Đột Kích Hồ Giấu Vàng   8:20, 11:30, 19:30, 23:50
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   9:50, 10:40, 13:20, 14:40, 16:0, 17:15, 18:40, 19:10, 19:50, 21:20, 21:50
Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   xem phim Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   8:35, 9:40, 16:10, 18:30
Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   xem phim Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   8:10, 10:50
Chiến Trường   xem phim Chiến Trường   13:0, 23:0
Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   xem phim Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   17:0, 22:0, 23:55
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   10:30, 12:30, 13:40, 17:20, 20:50, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đảo Địa Ngục   xem phim Đảo Địa Ngục   10:10, 17:30
The Nut Job 2: Nutty by Nature   xem phim The Nut Job 2: Nutty by Nature   16:0
Ngôi Nhà Ma Ám   xem phim Ngôi Nhà Ma Ám   10:0
Yêu Đi, Đừng Sợ!   xem phim Yêu Đi, Đừng Sợ!   16:30, 21:0, 22:45
Lách Luật Kiểu Mỹ   xem phim Lách Luật Kiểu Mỹ   14:50
Nắng 2   xem phim Nắng 2   9:20, 11:30
Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   xem phim Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   9:30, 12:10, 16:10, 21:15, 22:50, 23:45
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   8:30, 10:30, 20:40
Đột Kích Hồ Giấu Vàng   xem phim Đột Kích Hồ Giấu Vàng   8:0, 12:0, 18:40
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   8:15, 9:0, 9:40, 11:0, 11:40, 12:20, 13:45, 14:20, 15:0, 16:30, 17:0, 17:40, 18:0, 18:30, 19:40, 20:20, 22:20, 23:0, 23:20
Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   xem phim Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   12:50, 13:40, 15:10, 20:10, 22:30
Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   xem phim Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   17:10, 19:50, 22:40
Chiến Trường   xem phim Chiến Trường   8:30, 14:10, 20:50
Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   xem phim Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   12:30, 14:30, 18:50
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 19:10, 21:10, 23:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đảo Địa Ngục   xem phim Đảo Địa Ngục   11:10, 12:40
Lách Luật Kiểu Mỹ   xem phim Lách Luật Kiểu Mỹ   15:20
Nắng 2   xem phim Nắng 2   10:40
Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   xem phim Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   10:0, 13:40, 16:10, 22:20
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   8:50
Đột Kích Hồ Giấu Vàng   xem phim Đột Kích Hồ Giấu Vàng   14:30, 17:40, 19:20
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   8:10, 9:30, 10:45, 12:0, 13:20, 15:10, 15:50, 16:40, 17:50, 18:20, 19:50, 20:50, 21:30, 22:20, 23:30
Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   xem phim Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   8:20, 12:50, 19:0
Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   xem phim Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   8:30, 12:30, 20:40
Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   xem phim Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   15:0, 18:40
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   10:50, 17:0, 20:20, 21:10, 23:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đảo Địa Ngục   xem phim Đảo Địa Ngục   9:50
The Nut Job 2: Nutty by Nature   xem phim The Nut Job 2: Nutty by Nature   12:30, 19:45
Ngôi Nhà Ma Ám   xem phim Ngôi Nhà Ma Ám   9:0
Yêu Đi, Đừng Sợ!   xem phim Yêu Đi, Đừng Sợ!   17:30, 21:50
Nắng 2   xem phim Nắng 2   8:10, 13:20, 16:50
Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   xem phim Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   15:0, 23:0
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   11:10, 18:50
Đột Kích Hồ Giấu Vàng   xem phim Đột Kích Hồ Giấu Vàng   12:15, 14:30
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   9:20, 12:0, 13:10, 14:40, 15:30, 17:20, 18:0, 19:10, 20:20, 21:10, 22:10, 22:50
Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   xem phim Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   10:20, 12:40, 14:30
Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   xem phim Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   9:30, 16:30, 23:10
Chiến Trường   xem phim Chiến Trường   8:0, 16:45
Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   xem phim Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   8:50, 21:0
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   10:0, 11:0, 12:10, 14:20, 15:50, 18:10, 19:0, 20:0, 20:40, 21:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đảo Địa Ngục   xem phim Đảo Địa Ngục   9:0
Ngôi Nhà Ma Ám   xem phim Ngôi Nhà Ma Ám   8:20, 23:50
Yêu Đi, Đừng Sợ!   xem phim Yêu Đi, Đừng Sợ!   10:50, 15:10, 19:30
Lách Luật Kiểu Mỹ   xem phim Lách Luật Kiểu Mỹ   8:20
Nắng 2   xem phim Nắng 2   4:5, 11:40, 13:50
Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   xem phim Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   9:40, 15:15, 21:45
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   12:50, 17:45
Đột Kích Hồ Giấu Vàng   xem phim Đột Kích Hồ Giấu Vàng   10:30, 15:0, 16:50, 21:20
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   8:40, 10:40, 11:20, 12:40, 14:0, 15:20, 16:40, 18:0, 19:20, 20:40, 22:0, 22:40, 23:20
Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   xem phim Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   12:10, 14:30, 19:0, 23:30
Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   xem phim Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   10:0, 17:10
Chiến Trường   xem phim Chiến Trường   13:10, 17:30
Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   xem phim Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   13:15, 19:45, 21:50
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   8:50, 16:0, 18:10, 20:20, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đảo Địa Ngục   xem phim Đảo Địa Ngục   15:40
Nắng 2   xem phim Nắng 2   8:35, 10:20, 12:5, 13:50, 18:5
Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   xem phim Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   9:25, 11:40, 12:50, 13:55, 16:10, 17:0, 18:25, 19:50, 20:40, 22:10, 23:0
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   10:15
Bí Mật Dậy Thì   xem phim Bí Mật Dậy Thì   8:30
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   8:50, 9:50, 11:15, 12:15, 13:40, 14:40, 16:5, 17:5, 18:30, 19:30, 20:55, 22:0, 23:20
Mrs K   xem phim Mrs K   14:35
Vùng Đất Tử Thần   xem phim Vùng Đất Tử Thần   18:50, 23:20
Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   xem phim Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   12:5, 16:20, 20:50
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   9:10, 11:0, 15:10, 19:15, 21:5, 22:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đảo Địa Ngục   xem phim Đảo Địa Ngục   8:20
Ngôi Nhà Ma Ám   xem phim Ngôi Nhà Ma Ám   10:40, 14:50
Yêu Đi, Đừng Sợ!   xem phim Yêu Đi, Đừng Sợ!   12:40, 21:0
Nắng 2   xem phim Nắng 2   10:10, 16:10
Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   xem phim Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   8:40, 13:50, 15:20, 19:10, 22:10
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   8:10, 14:10, 18:20
Đột Kích Hồ Giấu Vàng   xem phim Đột Kích Hồ Giấu Vàng   18:50, 23:10
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   9:20, 10:20, 11:50, 12:50, 14:30, 15:30, 17:0, 18:0, 19:40, 20:40, 22:10, 23:10
Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   xem phim Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   8:10, 10:50, 13:0, 17:50, 20:0
Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   xem phim Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   11:10, 16:20, 21:40
Chiến Trường   xem phim Chiến Trường   8:40, 16:50
Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   xem phim Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   12:10, 20:20, 22:20
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   9:0, 11:0, 13:10, 15:10, 17:20, 19:20, 21:20, 23:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
The Nut Job 2: Nutty by Nature   xem phim The Nut Job 2: Nutty by Nature   12:35
Ngôi Nhà Ma Ám   xem phim Ngôi Nhà Ma Ám   16:40
Yêu Đi, Đừng Sợ!   xem phim Yêu Đi, Đừng Sợ!   12:15, 15:35
Nắng 2   xem phim Nắng 2   10:50, 13:50, 16:10, 19:30, 22:0
Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   xem phim Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   10:5, 14:15, 18:30, 21:15
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   18:30
Đột Kích Hồ Giấu Vàng   xem phim Đột Kích Hồ Giấu Vàng   12:20, 17:55
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   9:15, 11:5, 13:45, 16:25, 19:0, 20:45, 21:30, 22:15
Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   xem phim Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   11:45, 14:25, 19:55
Vùng Đất Tử Thần   xem phim Vùng Đất Tử Thần   10:10, 16:30
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   9:0, 14:20, 17:40, 20:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
The Nut Job 2: Nutty by Nature   xem phim The Nut Job 2: Nutty by Nature   10:10, 16:20
Ngôi Nhà Ma Ám   xem phim Ngôi Nhà Ma Ám   10:30, 14:40, 18:25
Yêu Đi, Đừng Sợ!   xem phim Yêu Đi, Đừng Sợ!   11:10, 15:35, 16:45, 20:0, 22:15
Nắng 2   xem phim Nắng 2   8:10, 10:15, 14:25, 18:35, 20:40
Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   xem phim Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   12:0, 21:10
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   8:30, 12:40
Đột Kích Hồ Giấu Vàng   xem phim Đột Kích Hồ Giấu Vàng   13:25, 17:50
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   8:5, 9:0, 9:50, 10:40, 11:35, 12:25, 13:15, 14:10, 15:0, 15:50, 16:45, 17:35, 18:25, 19:20, 20:10, 20:30, 21:0, 22:0, 22:45, 23:10, 23:35
Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   xem phim Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   9:40, 14:45, 19:50, 23:40
Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   xem phim Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   8:30, 17:10, 22:10
Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   xem phim Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   8:10, 12:10
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   9:30, 11:30, 12:20, 13:30, 14:15, 15:30, 16:30, 17:30, 19:0, 19:40, 21:40, 22:50, 23:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
The Nut Job 2: Nutty by Nature   xem phim The Nut Job 2: Nutty by Nature   18:30
Ngôi Nhà Ma Ám   xem phim Ngôi Nhà Ma Ám   22:15
Yêu Đi, Đừng Sợ!   xem phim Yêu Đi, Đừng Sợ!   12:15, 16:15, 21:45
Nắng 2   xem phim Nắng 2   10:0, 11:45, 13:45, 15:30, 17:15, 18:15, 20:0
Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   xem phim Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   10:15, 13:30
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   9:30, 14:45, 20:15
Bí Mật Dậy Thì   xem phim Bí Mật Dậy Thì   9:0
Đột Kích Hồ Giấu Vàng   xem phim Đột Kích Hồ Giấu Vàng   14:15, 22:0
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   9:30, 10:45, 12:0, 13:15, 14:30, 15:45, 17:0, 18:0, 19:0, 19:45, 20:45, 21:30
Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   xem phim Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   11:30, 16:0, 18:45
Vùng Đất Tử Thần   xem phim Vùng Đất Tử Thần   12:45, 16:30, 20:30
Mr. Nhọ   xem phim Mr. Nhọ   9:45
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   9:15, 11:0, 13:0, 15:0, 16:45, 18:30, 20:15, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
The Nut Job 2: Nutty by Nature   xem phim The Nut Job 2: Nutty by Nature   19:50
Yêu Đi, Đừng Sợ!   xem phim Yêu Đi, Đừng Sợ!   16:10
Nắng 2   xem phim Nắng 2   9:15
Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   xem phim Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   8:30, 9:30, 16:40, 17:15, 21:50
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   11:0, 13:0
Đột Kích Hồ Giấu Vàng   xem phim Đột Kích Hồ Giấu Vàng   12:50, 21:45
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   9:0, 10:0, 11:20, 12:10, 13:10, 14:50, 15:10, 15:50, 17:30, 19:15, 20:10, 22:20, 22:50
Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   xem phim Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   11:40, 15:0, 19:40
Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   xem phim Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   10:20, 14:0, 18:30, 22:0
Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   xem phim Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   8:20, 18:20
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   14:0, 17:45, 20:20, 21:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
The Nut Job 2: Nutty by Nature   xem phim The Nut Job 2: Nutty by Nature   12:15
Yêu Đi, Đừng Sợ!   xem phim Yêu Đi, Đừng Sợ!   9:10
Nắng 2   xem phim Nắng 2   11:25, 16:25, 21:10
Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   xem phim Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   9:30, 14:40, 20:20, 22:30
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   8:15, 16:20
Đột Kích Hồ Giấu Vàng   xem phim Đột Kích Hồ Giấu Vàng   11:35, 16:0
Siêu Dị Nhân   xem phim Siêu Dị Nhân   8:45
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   8:25, 9:50, 10:25, 11:0, 12:0, 13:0, 13:40, 14:40, 15:40, 16:15, 17:10, 18:15, 18:50, 19:20, 19:50, 20:50, 21:30, 22:25, 22:50, 23:30
Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   xem phim Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   9:20, 13:45, 18:10
Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   xem phim Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   13:30, 18:30
Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   xem phim Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   12:30, 17:20, 22:0
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   10:15, 14:15, 18:20, 20:30, 23:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
The Nut Job 2: Nutty by Nature   xem phim The Nut Job 2: Nutty by Nature   11:20, 15:10
Yêu Đi, Đừng Sợ!   xem phim Yêu Đi, Đừng Sợ!   9:45, 16:20, 18:30
Nắng 2   xem phim Nắng 2   9:35, 11:25, 13:15, 15:5, 16:55, 18:45, 20:45
Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   xem phim Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   11:35, 14:0, 20:10, 22:30
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   17:5
Bí Mật Dậy Thì   xem phim Bí Mật Dậy Thì   9:25, 13:25, 20:40
Đột Kích Hồ Giấu Vàng   xem phim Đột Kích Hồ Giấu Vàng   11:40, 16:10
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   9:0, 10:0, 11:50, 12:40, 13:40, 14:20, 15:15, 17:0, 17:45, 19:0, 19:40, 20:20, 21:35, 22:15, 22:50
Vùng Đất Tử Thần   xem phim Vùng Đất Tử Thần   9:30, 11:15, 13:55, 18:5, 22:35
Chiến Trường   xem phim Chiến Trường   13:20, 22:55
Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   xem phim Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   9:15, 17:15, 22:40
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   9:50, 12:0, 15:20, 16:5, 18:10, 19:10, 20:5, 21:0, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
The Nut Job 2: Nutty by Nature   xem phim The Nut Job 2: Nutty by Nature   17:50
Yêu Đi, Đừng Sợ!   xem phim Yêu Đi, Đừng Sợ!   23:25
Nắng 2   xem phim Nắng 2   12:20
Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   xem phim Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   8:10, 10:35, 12:25, 13:0, 14:50, 15:25, 17:15, 18:40, 19:40, 22:5, 22:25, 23:40
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   14:25
Đột Kích Hồ Giấu Vàng   xem phim Đột Kích Hồ Giấu Vàng   13:55, 16:15
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   8:30, 9:30, 10:0, 11:0, 12:0, 12:30, 13:30, 14:30, 15:0, 16:0, 16:20, 17:0, 17:30, 18:30, 18:50, 19:30, 19:45, 20:0, 20:15, 21:0, 22:5, 22:30, 22:45, 23:30
Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   xem phim Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   10:5, 12:15
Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   xem phim Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   9:20, 16:0, 21:5
Chiến Trường   xem phim Chiến Trường   10:25
Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   xem phim Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   10:30, 11:55
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   14:20, 18:20, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ngôi Nhà Ma Ám   xem phim Ngôi Nhà Ma Ám   17:0
Yêu Đi, Đừng Sợ!   xem phim Yêu Đi, Đừng Sợ!   14:15
Nắng 2   xem phim Nắng 2   9:10, 11:15, 12:30, 15:30, 16:20, 18:5, 20:50
Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   xem phim Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   12:45
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   9:25, 18:50
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   9:0, 10:0, 11:30, 13:5, 14:0, 15:35, 16:30, 19:0, 19:50, 20:40, 21:30
Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   xem phim Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   9:35, 14:55, 18:5
Vùng Đất Tử Thần   xem phim Vùng Đất Tử Thần   11:40
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   10:55, 13:40, 17:15, 19:5, 20:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ngôi Nhà Ma Ám   xem phim Ngôi Nhà Ma Ám   22:10
Yêu Đi, Đừng Sợ!   xem phim Yêu Đi, Đừng Sợ!   17:55
Nắng 2   xem phim Nắng 2   9:40, 11:15, 15:50, 16:55, 19:40, 21:45
Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   xem phim Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   9:0, 17:25
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   14:5, 17:35
Bí Mật Dậy Thì   xem phim Bí Mật Dậy Thì   15:15
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   9:20, 10:0, 11:40, 13:10, 14:15, 15:35, 16:40, 19:20, 19:50, 20:55, 21:30
Mrs K   xem phim Mrs K   0:0, 11:25
Vùng Đất Tử Thần   xem phim Vùng Đất Tử Thần   15:25
Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   xem phim Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   0:0, 13:0
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   9:50, 11:45, 12:40, 13:30, 14:25, 16:10, 18:0, 18:40, 19:10, 19:55, 20:30, 21:40, 22:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ngôi Nhà Ma Ám   xem phim Ngôi Nhà Ma Ám   12:0
Yêu Đi, Đừng Sợ!   xem phim Yêu Đi, Đừng Sợ!   10:20, 13:50, 17:40
Nắng 2   xem phim Nắng 2   9:15, 11:25, 13:10, 14:55, 16:40, 18:30, 19:40, 20:15, 21:30
Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   xem phim Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   15:25, 21:35
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   10:10, 16:20, 18:0
Bí Mật Dậy Thì   xem phim Bí Mật Dậy Thì   13:40
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   9:0, 10:0, 11:30, 12:30, 13:20, 14:0, 15:0, 16:30, 17:30, 18:10, 19:0, 20:0, 20:40, 21:25, 22:0
Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   xem phim Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   12:25, 15:55, 19:50
Vùng Đất Tử Thần   xem phim Vùng Đất Tử Thần   9:50, 15:50
Mr. Nhọ   xem phim Mr. Nhọ   11:0
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   9:35, 11:50, 14:30, 17:50, 19:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ngôi Nhà Ma Ám   xem phim Ngôi Nhà Ma Ám   8:50, 13:40
Yêu Đi, Đừng Sợ!   xem phim Yêu Đi, Đừng Sợ!   11:20, 18:35
Lách Luật Kiểu Mỹ   xem phim Lách Luật Kiểu Mỹ   16:20
Nắng 2   xem phim Nắng 2   15:40
Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   xem phim Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   10:10, 14:45, 19:20, 21:30
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   9:40, 12:30, 16:45
Đột Kích Hồ Giấu Vàng   xem phim Đột Kích Hồ Giấu Vàng   9:15, 13:20
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   9:0, 10:50, 11:30, 12:30, 14:0, 15:0, 15:30, 16:30, 17:30, 18:0, 19:0, 20:0, 20:30, 22:30
Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   xem phim Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   10:20, 14:30, 18:40, 21:0
Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   xem phim Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   9:50, 13:45, 20:45
Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   xem phim Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   12:45, 17:15, 21:50
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   11:45, 17:40, 19:40, 21:40, 23:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Yêu Đi, Đừng Sợ!   xem phim Yêu Đi, Đừng Sợ!   15:50
Bất Thường Tại Trường Phép Thuật: Cô Gái Triệu Hồi Những Vì Sao   xem phim Bất Thường Tại Trường Phép Thuật: Cô Gái Triệu Hồi Những Vì Sao   15:35
Nắng 2   xem phim Nắng 2   10:15, 12:5, 14:0, 19:40, 20:15, 21:30, 22:5
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   8:10, 11:45
Đột Kích Hồ Giấu Vàng   xem phim Đột Kích Hồ Giấu Vàng   9:50, 16:0
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   9:10, 10:5, 11:40, 12:35, 14:10, 15:5, 16:40, 17:35, 19:10, 20:5, 21:40
Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   xem phim Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   9:20, 13:25, 17:30
Mr. Nhọ   xem phim Mr. Nhọ   8:5
Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   xem phim Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   17:55
Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   xem phim Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   8:20, 11:30, 22:15
Ninja Đối Đầu Samurai   xem phim Ninja Đối Đầu Samurai   13:40, 17:55, 22:35
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   8:40, 10:30, 12:25, 14:20, 16:15, 18:10, 20:5, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Yêu Đi, Đừng Sợ!   xem phim Yêu Đi, Đừng Sợ!   12:50
Nắng 2   xem phim Nắng 2   11:5, 13:15, 15:5, 19:10
Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   xem phim Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   9:0, 13:20, 17:40, 18:55
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   10:55
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   8:55, 11:30, 13:0, 14:5, 15:35, 16:40, 19:15, 20:20, 21:0, 21:50, 22:55
Vùng Đất Tử Thần   xem phim Vùng Đất Tử Thần   11:15, 15:5, 18:10, 21:55
Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   xem phim Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   9:0, 17:0, 23:10
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   9:20, 11:20, 15:45, 17:15, 20:0, 21:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Yêu Đi, Đừng Sợ!   xem phim Yêu Đi, Đừng Sợ!   8:10, 12:40, 17:20
Nắng 2   xem phim Nắng 2   8:30, 14:50, 21:0
Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   xem phim Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   10:45, 12:30, 15:20, 20:30, 23:0
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   13:15
Đột Kích Hồ Giấu Vàng   xem phim Đột Kích Hồ Giấu Vàng   10:35, 18:50, 22:50
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   9:30, 10:20, 11:15, 12:5, 12:55, 13:50, 14:40, 15:30, 16:25, 17:15, 18:5, 19:0, 19:50, 20:40, 21:35, 22:25, 23:15
Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   xem phim Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   8:20, 10:40, 15:5, 19:30
Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   xem phim Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   8:30, 17:50, 23:10
Chiến Trường   xem phim Chiến Trường   8:50, 23:50
Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   xem phim Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   8:40, 16:50, 21:50
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   9:50, 10:30, 11:55, 13:0, 14:0, 15:0, 16:0, 17:0, 18:10, 18:55, 20:10, 20:50, 22:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Yêu Đi, Đừng Sợ!   xem phim Yêu Đi, Đừng Sợ!   11:50
Nắng 2   xem phim Nắng 2   10:0, 14:0, 15:50, 17:40, 19:30
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   14:35
Bí Mật Dậy Thì   xem phim Bí Mật Dậy Thì   10:55
Đột Kích Hồ Giấu Vàng   xem phim Đột Kích Hồ Giấu Vàng   16:25
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   9:40, 10:40, 12:10, 13:10, 14:40, 15:40, 17:10, 18:10, 19:40, 20:40, 21:30, 22:10
Vùng Đất Tử Thần   xem phim Vùng Đất Tử Thần   9:10, 11:10, 13:10, 15:10, 17:10, 19:10, 21:20
Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   xem phim Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   9:5, 12:45, 18:25
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   8:45, 9:45, 11:40, 13:35, 15:30, 17:25, 19:20, 20:20, 21:15, 22:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Yêu Đi, Đừng Sợ!   xem phim Yêu Đi, Đừng Sợ!   19:10
Nắng 2   xem phim Nắng 2   8:25, 10:20, 14:15, 18:10, 20:5
Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   xem phim Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   21:30
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   8:10, 11:20, 15:15
Đột Kích Hồ Giấu Vàng   xem phim Đột Kích Hồ Giấu Vàng   9:10, 12:30
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   9:0, 10:0, 11:40, 12:35, 14:20, 15:15, 17:5, 17:55, 19:45, 20:35, 22:25, 23:15
Mrs K   xem phim Mrs K   17:15, 21:20
Vùng Đất Tử Thần   xem phim Vùng Đất Tử Thần   19:15
Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   xem phim Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   9:50
Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   xem phim Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   13:15, 17:10, 23:55
Ninja Đối Đầu Samurai   xem phim Ninja Đối Đầu Samurai   14:45, 23:20
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   9:35, 11:35, 12:15, 13:35, 15:35, 16:10, 17:40, 19:40, 21:40, 22:0, 23:45, 23:59
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Yêu Đi, Đừng Sợ!   xem phim Yêu Đi, Đừng Sợ!   17:30
Nắng 2   xem phim Nắng 2   14:30, 20:45
Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   xem phim Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   8:40, 14:10, 21:45
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   11:10, 19:20
Đột Kích Hồ Giấu Vàng   xem phim Đột Kích Hồ Giấu Vàng   8:15, 12:25, 16:30
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   10:10, 11:30, 12:50, 15:30, 16:40, 19:20, 20:30, 23:5, 23:30
Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   xem phim Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   11:0, 15:20, 18:10
Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   xem phim Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   8:50
Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   xem phim Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   10:25, 13:20, 17:20
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   9:0, 13:15, 15:20, 18:40, 19:40, 21:20, 22:0, 22:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Yêu Đi, Đừng Sợ!   xem phim Yêu Đi, Đừng Sợ!   8:45, 10:25, 14:30, 18:10
Nắng 2   xem phim Nắng 2   8:35, 10:55, 14:30, 16:40, 18:30, 21:0, 22:55
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   12:35
Bí Mật Dậy Thì   xem phim Bí Mật Dậy Thì   12:45, 16:40
Đột Kích Hồ Giấu Vàng   xem phim Đột Kích Hồ Giấu Vàng   22:50
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   8:30, 9:15, 11:0, 11:45, 13:30, 14:15, 16:0, 16:45, 18:30, 19:15, 20:20, 21:45, 22:10
Vùng Đất Tử Thần   xem phim Vùng Đất Tử Thần   8:55, 11:0, 20:25, 22:25
Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   xem phim Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   13:0, 16:20
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   8:25, 10:15, 12:5, 13:55, 14:50, 15:45, 17:35, 18:25, 19:25, 20:20, 21:15, 23:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Yêu Đi, Đừng Sợ!   xem phim Yêu Đi, Đừng Sợ!   14:45
Nắng 2   xem phim Nắng 2   11:40, 16:0, 17:50, 19:40, 21:30
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   12:50, 17:0, 18:50
Đột Kích Hồ Giấu Vàng   xem phim Đột Kích Hồ Giấu Vàng   13:40, 17:40, 21:40
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   10:20, 11:50, 13:30, 14:20, 16:50, 19:20, 20:40, 21:50
Vùng Đất Tử Thần   xem phim Vùng Đất Tử Thần   11:40, 15:40, 19:40
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   9:35, 11:45, 13:40, 15:35, 17:30, 19:30, 21:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Yêu Đi, Đừng Sợ!   xem phim Yêu Đi, Đừng Sợ!   11:0, 15:10
Nắng 2   xem phim Nắng 2   8:50, 13:10
Đột Kích Hồ Giấu Vàng   xem phim Đột Kích Hồ Giấu Vàng   19:15, 23:15
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   9:0, 9:30, 10:0, 10:30, 11:30, 12:0, 12:30, 13:0, 14:0, 14:30, 15:0, 15:30, 16:30, 17:0, 17:30, 18:0, 19:0, 19:30, 20:0, 20:30, 21:30, 22:0, 22:30, 23:0
Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   xem phim Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   9:50, 14:10
Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   xem phim Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   17:20, 21:20
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   12:10, 16:45, 18:45, 20:45, 22:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Yêu Đi, Đừng Sợ!   xem phim Yêu Đi, Đừng Sợ!   11:0, 15:20
Nắng 2   xem phim Nắng 2   19:40
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   9:40
Đột Kích Hồ Giấu Vàng   xem phim Đột Kích Hồ Giấu Vàng   10:50, 13:10, 17:30
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   9:30, 12:10, 14:50, 16:30, 17:30, 19:30, 20:10, 21:10, 22:10, 22:50
Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   xem phim Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   8:30, 17:20, 19:0
Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   xem phim Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   11:10, 13:50, 21:40
Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   xem phim Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   9:0, 23:40
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   9:10, 13:10, 15:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nắng 2   xem phim Nắng 2   9:15, 14:20, 18:5
Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   xem phim Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   9:40, 11:5, 12:0, 13:5, 15:25, 17:15, 19:55, 22:15, 23:30
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   9:10, 13:25, 15:20
Bí Mật Dậy Thì   xem phim Bí Mật Dậy Thì   16:15
Đột Kích Hồ Giấu Vàng   xem phim Đột Kích Hồ Giấu Vàng   11:5
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   9:5, 10:45, 11:40, 13:20, 14:15, 15:55, 16:50, 17:45, 18:30, 19:25, 20:20, 21:5, 22:0, 22:55, 23:25
Vùng Đất Tử Thần   xem phim Vùng Đất Tử Thần   9:5, 11:10, 13:15, 15:20, 19:20, 21:25
Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   xem phim Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   8:50, 17:25
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   9:15, 11:10, 13:5, 15:0, 16:55, 18:50, 20:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nắng 2   xem phim Nắng 2   9:30, 15:25
Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   xem phim Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   8:55, 11:15, 13:0, 15:20, 17:40, 20:0, 22:20
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   10:50, 13:10, 17:0
Bí Mật Dậy Thì   xem phim Bí Mật Dậy Thì   11:15
Đột Kích Hồ Giấu Vàng   xem phim Đột Kích Hồ Giấu Vàng   15:0
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   9:10, 11:45, 14:20, 15:20, 16:55, 17:50, 18:50, 19:30, 20:20, 21:20, 22:5, 22:50
Vùng Đất Tử Thần   xem phim Vùng Đất Tử Thần   11:25, 12:40, 14:45, 16:50, 20:55, 23:5
Chiến Trường   xem phim Chiến Trường   9:0
Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   xem phim Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   9:25, 13:35, 17:15
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   11:20, 13:30, 19:5, 21:15, 23:0


 • Thoi su 24h1412 Loi khai cua tai xe Uber hiep dam khach
  Thời sự 24h(14/12): Lời khai của tài xế Uber hiếp dâm khách

  Chủ tịch HN: Yêu cầu điều tra vụ bố đánh con bằng dây điện; Đếm xe BOT Cai Lậy nhưng không công bố: Chuyện bình thường!; Vụ chết cả gia đình ở Thủ Đức: Chi mà đau đến nỗi này!; Máy bay “bỏ rơi” 10 năm ở Nội Bài: Cơ quan thẩm định giá chào… thua!; Vụ sập chợ ở Quảng Bình: Chưa giao mặt bằng đã tiến hành thi công

 • Thoi su 24h Niu keo tinh yeu 9X dam ban gai hon chuc nhat dao
  Thời sự 24h: Níu kéo tình yêu, 9X đâm bạn gái hơn chục nhát dao

  Tính mạng học sinh hay "tiến sĩ giấy"; Đường sắt đô thị Hà Nội: Chi cả tỷ USD, làm sao để không ăn "bánh vẽ"; Trẻ em Việt tiêu 900.000đ/tháng cho ăn vặt; 9X đâm bạn gái hơn chục nhát dao; Lộ diện "tú ông" chuyên điều "hàng" cho dân đồng tính ... là những tin tức thời sự nổi bật ngày 13/12/2017.

 • Thoi su 24h Mau thuan vo chong cha dam chet con trai 5 tuoi
  Thời sự 24h: Mâu thuẫn vợ chồng, cha đâm chết con trai 5 tuổi

  Bác sĩ tát bé trai sưng mặt: "Xin lỗi, bác lỡ tay"; Buộc thôi học 2 nữ sinh đánh bạn; Thực hư luật bán hàng cho Tây; Mâu thuẫn vợ chồng, cha đâm chết con trai 5 tuổi; Lời trần tình của người cháu họ bị tố hiếp dâm thím 78 tuổi ... là những tin tức thời sự nổi bật ngày 12/12/2017.

 • Thoi su 24h Khoi to bo de va me ke hanh ha be trai
  Thời sự 24h: Khởi tố bố đẻ và mẹ kế hành hạ bé trai

  Đường sắt Cát Linh - Hà Đông, giới hạn của sự chịu đựng; Ship “giấy khám sức khỏe” đến tận nhà; Rợn người những kiểu bạo hành con trẻ gây sốc dư luận 2017; Nghi vấn cụ bà 77 tuổi bị cháu họ giở trò đồi bại trên thuyền; Những dự án nghìn tỷ đồng đẩy cả 3 đời Chủ tịch PVN vướng vào lao lý ... là những tin tức thời sự nổi bật ngày 11/12/2017.

 • Thoi su 24h Giet ban cung phong roi chon lap duoi nen nha
  Thời sự 24h: Giết bạn cùng phòng rồi chôn lấp dưới nền nhà

  Hà Nội phí sử dụng tạm vỉa hè, lòng đường tăng tới 300%; "Ai ký “nắn” BOT Cai Lậy cần xin lỗi và kiểm điểm"; Yên Bái khẳng định không có chuyện "chống lưng, bao che" cho ông Phạm Sỹ Quý; Trẻ mầm non bị bạo hành: "Hãy gắn camera vào lương tâm của mỗi người"; Vụ lái xe đâm chết chiến sĩ CSGT trên cao tốc: Cần khởi tố tội danh “Giết người”

 • Cha ruot dam chet con trai 5 tuoi nu hanh khach bi tai xe Uber hiep dam
  Cha ruột đâm chết con trai 5 tuổi, nữ hành khách bị tài xế Uber hiếp dâm

  Cha ruột đâm chết con trai 5 tuổi; Con đánh cha gãy xương sườn, toàn thân bầm tím; Rợn người những kiểu bạo hành con trẻ gây sốc dư luận 2017; Thâm nhập "thị trường trai bao"; Bị hiếp dâm, nữ hành khách dụ tài xế Uber đến khách sạn rồi tóm gọn ... là những tin tức pháp luật nổi bật tuần qua.

 • Tap doan Cao su dot 8300 ti dong ngung ban toan bo xang A92
  Tập đoàn Cao su "đốt" 8.300 tỉ đồng, ngừng bán toàn bộ xăng A92

  Tập đoàn Cao su VN "đốt" 8.300 tỉ đồng, truy thu 9,1 tỷ đồng từ một cá nhân bán hàng trên Facebook, chính thức khai tử xăng A92, FED tăng lãi suất cơ bản, lãi suất tiết kiệm tiếp tục tăng... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng...là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuần qua.

 • Nga noi la lam My noi 1 cau hau qua con nang ne
  Nga nói là làm, Mỹ nói 1 câu hậu quả còn nặng nề

  Tuần đánh dấu bước ngoặt quan trọng nơi chiến trường Syria khi Nga bắt đầu rút quân về nước, đúng như tuyên bố của TT Putin mà trước đó nhiều nước vẫn nghi ngờ tính xác thực. Giờ thì Thế giới cần quan tâm xử lý hậu quả tệ hại từ lời tuyên bố "Jerusalem" của TT Trump, trong khi nước Mỹ tiếp tục đi tìm lời giải cho nạn khủng bố vẫn đang hoành hành.

 • Tuan va mieng cua tong thong My Donald Trump
  Tuần "vạ miệng" của tổng thống Mỹ Donald Trump

  Trải qua một tuần chao đảo nơi chính trường Mỹ và chứng kiến làn sóng giận dữ đáng sợ của người Hồi giáo ở Trung Đông, những ai còn xem nhẹ vai trò của Hoa Kỳ nói chung và những động thái của tổng thống Mỹ nói riêng đối với Thế giới, thì nay hẳn đã phải thay đổi ít nhiều.

 • Khoi to bat tam giam ong Dinh La Thang
  Khởi tố, bắt tạm giam ông Đinh La Thăng

  Khởi tố, bắt tạm giam ông Đinh La Thăng; Chủ nhà chém trộm trọng thương bị khởi tố; Giết bạn giấu xác dưới nền nhà 7 năm; Bé gái 20 ngày tuổi chết ngạt do bị chặn đường hô hấp; Bé trai 10 tuổi bị cha ruột bạo hành ... là những tin tức pháp luật nổi bật tuần qua.