Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thần Tượng   xem phim Thần Tượng   14:5, 16:0 Tình cảm, Hài
Chang Trai Nam Ay   xem phim Chang Trai Nam Ay   11:50
Ngôi Nhà Ma Ám   xem phim Ngôi Nhà Ma Ám   9:0
Yêu Đi, Đừng Sợ!   xem phim Yêu Đi, Đừng Sợ!   11:0, 13:10
Bất Thường Tại Trường Phép Thuật: Cô Gái Triệu Hồi Những Vì Sao   xem phim Bất Thường Tại Trường Phép Thuật: Cô Gái Triệu Hồi Những Vì Sao   17:45
Nắng 2   xem phim Nắng 2   8:20, 12:10, 16:0, 19:50, 21:45
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   8:10, 18:0
Đột Kích Hồ Giấu Vàng   xem phim Đột Kích Hồ Giấu Vàng   8:20, 15:0
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   8:30, 11:5, 13:40, 15:20, 16:15, 17:55, 18:50, 20:30, 21:25
Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   xem phim Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   12:50, 17:5, 19:15
Vùng Đất Tử Thần   xem phim Vùng Đất Tử Thần   8:40
Mr. Nhọ   xem phim Mr. Nhọ   10:40
Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   xem phim Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   10:20
Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   xem phim Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   10:0, 19:55, 21:50
Ninja Đối Đầu Samurai   xem phim Ninja Đối Đầu Samurai   13:5, 15:25, 21:30
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   10:15, 14:5, 17:55, 19:35, 21:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thần Tượng   xem phim Thần Tượng   16:45 Tình cảm, Hài
Bất Thường Tại Trường Phép Thuật: Cô Gái Triệu Hồi Những Vì Sao   xem phim Bất Thường Tại Trường Phép Thuật: Cô Gái Triệu Hồi Những Vì Sao   8:10
Nắng 2   xem phim Nắng 2   14:55, 18:40, 22:20
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   8:20, 17:15
Đột Kích Hồ Giấu Vàng   xem phim Đột Kích Hồ Giấu Vàng   21:20
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   10:10, 14:35, 19:0
Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   xem phim Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   10:20, 15:5, 19:10
Vùng Đất Tử Thần   xem phim Vùng Đất Tử Thần   9:0
Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   xem phim Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   12:30
Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   xem phim Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   12:40, 17:0, 21:30
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   10:55, 20:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thần Tượng   xem phim Thần Tượng   13:50 Tình cảm, Hài
Chang Trai Nam Ay   xem phim Chang Trai Nam Ay   16:55
Ngôi Nhà Ma Ám   xem phim Ngôi Nhà Ma Ám   9:0, 13:25, 17:50, 22:15
Yêu Đi, Đừng Sợ!   xem phim Yêu Đi, Đừng Sợ!   8:30, 10:40, 15:20, 18:50
Bất Thường Tại Trường Phép Thuật: Cô Gái Triệu Hồi Những Vì Sao   xem phim Bất Thường Tại Trường Phép Thuật: Cô Gái Triệu Hồi Những Vì Sao   17:30
Nắng 2   xem phim Nắng 2   9:0, 10:50, 12:40, 14:30, 16:20, 18:10, 20:0, 21:50
Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   xem phim Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   11:35, 15:40
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   8:50, 14:55
Đột Kích Hồ Giấu Vàng   xem phim Đột Kích Hồ Giấu Vàng   8:50, 20:50
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   9:10, 9:25, 10:55, 11:50, 14:15, 15:20, 16:40, 17:55, 19:5, 19:45, 20:20, 21:0, 21:30
Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   xem phim Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   9:30, 11:40, 15:45, 21:45
Vùng Đất Tử Thần   xem phim Vùng Đất Tử Thần   12:50, 16:45
Mr. Nhọ   xem phim Mr. Nhọ   12:55
Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   xem phim Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   14:25
Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   xem phim Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   13:50, 17:55
Ninja Đối Đầu Samurai   xem phim Ninja Đối Đầu Samurai   10:40, 19:25, 21:40
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   10:45, 12:35, 19:0, 19:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thần Tượng   xem phim Thần Tượng   14:50 Tình cảm, Hài
Chang Trai Nam Ay   xem phim Chang Trai Nam Ay   21:15
Yêu Đi, Đừng Sợ!   xem phim Yêu Đi, Đừng Sợ!   12:50
Bất Thường Tại Trường Phép Thuật: Cô Gái Triệu Hồi Những Vì Sao   xem phim Bất Thường Tại Trường Phép Thuật: Cô Gái Triệu Hồi Những Vì Sao   16:40
Nắng 2   xem phim Nắng 2   9:50, 13:35, 18:50
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   8:50
Đột Kích Hồ Giấu Vàng   xem phim Đột Kích Hồ Giấu Vàng   17:20
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   9:0, 10:30, 11:30, 14:0, 16:30, 19:0, 21:0, 21:30
Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   xem phim Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   13:10, 17:0, 21:0
Vùng Đất Tử Thần   xem phim Vùng Đất Tử Thần   10:40
Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   xem phim Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   8:40, 15:10, 19:10
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   11:40, 15:25, 19:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thần Tượng   xem phim Thần Tượng   9:30 Tình cảm, Hài
Chang Trai Nam Ay   xem phim Chang Trai Nam Ay   15:10
Yêu Đi, Đừng Sợ!   xem phim Yêu Đi, Đừng Sợ!   19:25
Nắng 2   xem phim Nắng 2   9:30, 13:10, 15:0, 18:45, 21:35
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   11:40, 18:10
Đột Kích Hồ Giấu Vàng   xem phim Đột Kích Hồ Giấu Vàng   9:0, 22:20
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   9:10, 10:55, 11:40, 13:30, 14:10, 15:20, 16:10, 16:40, 17:20, 18:30, 19:10, 19:45, 20:0, 20:35, 21:0, 21:35
Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   xem phim Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   9:15, 13:15, 17:15
Vùng Đất Tử Thần   xem phim Vùng Đất Tử Thần   13:5
Mr. Nhọ   xem phim Mr. Nhọ   8:30
Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   xem phim Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   11:10, 13:45, 21:50
Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   xem phim Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   11:25, 15:25
Ninja Đối Đầu Samurai   xem phim Ninja Đối Đầu Samurai   10:55, 16:0, 22:5
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   9:0, 11:20, 13:25, 16:50, 17:50, 19:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thần Tượng   xem phim Thần Tượng   18:15 Tình cảm, Hài
Chang Trai Nam Ay   xem phim Chang Trai Nam Ay   10:40
Yêu Đi, Đừng Sợ!   xem phim Yêu Đi, Đừng Sợ!   12:40
Bất Thường Tại Trường Phép Thuật: Cô Gái Triệu Hồi Những Vì Sao   xem phim Bất Thường Tại Trường Phép Thuật: Cô Gái Triệu Hồi Những Vì Sao   8:40
Nắng 2   xem phim Nắng 2   11:20, 17:0, 21:40
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   15:5
Đột Kích Hồ Giấu Vàng   xem phim Đột Kích Hồ Giấu Vàng   9:20
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   9:30, 12:20, 16:40, 19:0, 21:20
Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   xem phim Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   12:55, 17:15, 21:40
Vùng Đất Tử Thần   xem phim Vùng Đất Tử Thần   16:25
Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   xem phim Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   15:0
Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   xem phim Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   9:0, 14:45, 20:0
Ninja Đối Đầu Samurai   xem phim Ninja Đối Đầu Samurai   10:35, 16:30, 19:20
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   13:10, 18:50, 20:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thần Tượng   xem phim Thần Tượng   22:10 Tình cảm, Hài
Chang Trai Nam Ay   xem phim Chang Trai Nam Ay   11:30
Ngôi Nhà Ma Ám   xem phim Ngôi Nhà Ma Ám   15:40
Yêu Đi, Đừng Sợ!   xem phim Yêu Đi, Đừng Sợ!   12:30
Bất Thường Tại Trường Phép Thuật: Cô Gái Triệu Hồi Những Vì Sao   xem phim Bất Thường Tại Trường Phép Thuật: Cô Gái Triệu Hồi Những Vì Sao   17:40
Nắng 2   xem phim Nắng 2   10:40, 16:40
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   9:15, 22:30
Đột Kích Hồ Giấu Vàng   xem phim Đột Kích Hồ Giấu Vàng   8:55, 21:25
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   9:0, 10:40, 13:10, 15:40, 16:30, 18:10, 19:0, 19:40, 20:40, 21:30
Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   xem phim Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   13:20, 15:25, 17:30
Vùng Đất Tử Thần   xem phim Vùng Đất Tử Thần   8:40, 13:40
Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   xem phim Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   10:50
Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   xem phim Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   8:50, 14:40, 18:45
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   11:10, 13:5, 15:0, 19:35, 20:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   xem phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   13:40, 21:0
Đảo Địa Ngục   xem phim Đảo Địa Ngục   8:40, 11:20, 13:55, 16:30, 19:0, 21:30
Yêu Đi, Đừng Sợ!   xem phim Yêu Đi, Đừng Sợ!   10:30, 14:40, 18:50
Nắng 2   xem phim Nắng 2   8:30, 16:50
Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   xem phim Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   9:45, 11:50, 14:30, 19:20
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   8:50, 11:10
Đột Kích Hồ Giấu Vàng   xem phim Đột Kích Hồ Giấu Vàng   22:40
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   9:10, 10:50, 13:10, 15:20, 16:0, 17:0, 18:0, 19:40, 20:40, 21:50, 22:30
Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   xem phim Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   9:40, 12:10, 17:0, 20:30
Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   xem phim Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   14:20, 17:40, 22:15
Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   xem phim Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   11:40, 13:25, 18:30, 23:15
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   9:0, 12:40, 15:40, 20:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đảo Địa Ngục   xem phim Đảo Địa Ngục   16:10
Yêu Đi, Đừng Sợ!   xem phim Yêu Đi, Đừng Sợ!   11:20
Lách Luật Kiểu Mỹ   xem phim Lách Luật Kiểu Mỹ   10:30
Nắng 2   xem phim Nắng 2   11:30, 20:50
Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   xem phim Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   8:0, 9:0, 12:15, 13:40, 15:50, 18:20, 22:10
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   8:0, 9:20, 15:30, 17:30, 18:30
Đột Kích Hồ Giấu Vàng   xem phim Đột Kích Hồ Giấu Vàng   12:20, 21:30
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   8:30, 9:20, 11:10, 12:0, 12:50, 13:45, 14:40, 16:20, 17:20, 19:0, 19:30, 20:0, 20:30, 21:0, 21:40, 22:40, 23:40
Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   xem phim Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   10:0, 16:50, 19:10
Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   xem phim Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   10:15, 23:0, 23:40
Chiến Trường   xem phim Chiến Trường   8:0, 13:50, 14:50, 23:10
Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   xem phim Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   10:10, 14:30, 16:30, 23:20
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   8:10, 13:0, 15:0, 17:0, 19:15, 21:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đảo Địa Ngục   xem phim Đảo Địa Ngục   14:5, 19:20
Ngôi Nhà Ma Ám   xem phim Ngôi Nhà Ma Ám   12:0
Yêu Đi, Đừng Sợ!   xem phim Yêu Đi, Đừng Sợ!   8:30, 18:10
Lách Luật Kiểu Mỹ   xem phim Lách Luật Kiểu Mỹ   15:50
Nắng 2   xem phim Nắng 2   15:10
Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   xem phim Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   9:0, 12:40, 13:30, 16:50, 20:20, 21:40, 22:50
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   10:50, 15:0
Đột Kích Hồ Giấu Vàng   xem phim Đột Kích Hồ Giấu Vàng   8:20, 11:30, 19:30, 23:50
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   9:50, 10:40, 13:20, 14:40, 16:0, 17:15, 18:40, 19:10, 19:50, 21:20, 21:50
Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   xem phim Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   8:35, 9:40, 16:10, 18:30
Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   xem phim Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   8:10, 10:50
Chiến Trường   xem phim Chiến Trường   13:0, 23:0
Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   xem phim Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   17:0, 22:0, 23:55
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   10:30, 12:30, 13:40, 17:20, 20:50, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đảo Địa Ngục   xem phim Đảo Địa Ngục   10:10, 17:30
The Nut Job 2: Nutty by Nature   xem phim The Nut Job 2: Nutty by Nature   16:0
Ngôi Nhà Ma Ám   xem phim Ngôi Nhà Ma Ám   10:0
Yêu Đi, Đừng Sợ!   xem phim Yêu Đi, Đừng Sợ!   16:30, 21:0, 22:45
Lách Luật Kiểu Mỹ   xem phim Lách Luật Kiểu Mỹ   14:50
Nắng 2   xem phim Nắng 2   9:20, 11:30
Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   xem phim Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   9:30, 12:10, 16:10, 21:15, 22:50, 23:45
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   8:30, 10:30, 20:40
Đột Kích Hồ Giấu Vàng   xem phim Đột Kích Hồ Giấu Vàng   8:0, 12:0, 18:40
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   8:15, 9:0, 9:40, 11:0, 11:40, 12:20, 13:45, 14:20, 15:0, 16:30, 17:0, 17:40, 18:0, 18:30, 19:40, 20:20, 22:20, 23:0, 23:20
Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   xem phim Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   12:50, 13:40, 15:10, 20:10, 22:30
Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   xem phim Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   17:10, 19:50, 22:40
Chiến Trường   xem phim Chiến Trường   8:30, 14:10, 20:50
Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   xem phim Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   12:30, 14:30, 18:50
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 19:10, 21:10, 23:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đảo Địa Ngục   xem phim Đảo Địa Ngục   11:10, 12:40
Lách Luật Kiểu Mỹ   xem phim Lách Luật Kiểu Mỹ   15:20
Nắng 2   xem phim Nắng 2   10:40
Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   xem phim Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   10:0, 13:40, 16:10, 22:20
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   8:50
Đột Kích Hồ Giấu Vàng   xem phim Đột Kích Hồ Giấu Vàng   14:30, 17:40, 19:20
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   8:10, 9:30, 10:45, 12:0, 13:20, 15:10, 15:50, 16:40, 17:50, 18:20, 19:50, 20:50, 21:30, 22:20, 23:30
Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   xem phim Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   8:20, 12:50, 19:0
Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   xem phim Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   8:30, 12:30, 20:40
Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   xem phim Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   15:0, 18:40
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   10:50, 17:0, 20:20, 21:10, 23:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đảo Địa Ngục   xem phim Đảo Địa Ngục   9:50
The Nut Job 2: Nutty by Nature   xem phim The Nut Job 2: Nutty by Nature   12:30, 19:45
Ngôi Nhà Ma Ám   xem phim Ngôi Nhà Ma Ám   9:0
Yêu Đi, Đừng Sợ!   xem phim Yêu Đi, Đừng Sợ!   17:30, 21:50
Nắng 2   xem phim Nắng 2   8:10, 13:20, 16:50
Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   xem phim Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   15:0, 23:0
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   11:10, 18:50
Đột Kích Hồ Giấu Vàng   xem phim Đột Kích Hồ Giấu Vàng   12:15, 14:30
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   9:20, 12:0, 13:10, 14:40, 15:30, 17:20, 18:0, 19:10, 20:20, 21:10, 22:10, 22:50
Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   xem phim Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   10:20, 12:40, 14:30
Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   xem phim Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   9:30, 16:30, 23:10
Chiến Trường   xem phim Chiến Trường   8:0, 16:45
Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   xem phim Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   8:50, 21:0
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   10:0, 11:0, 12:10, 14:20, 15:50, 18:10, 19:0, 20:0, 20:40, 21:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đảo Địa Ngục   xem phim Đảo Địa Ngục   9:0
Ngôi Nhà Ma Ám   xem phim Ngôi Nhà Ma Ám   8:20, 23:50
Yêu Đi, Đừng Sợ!   xem phim Yêu Đi, Đừng Sợ!   10:50, 15:10, 19:30
Lách Luật Kiểu Mỹ   xem phim Lách Luật Kiểu Mỹ   8:20
Nắng 2   xem phim Nắng 2   4:5, 11:40, 13:50
Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   xem phim Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   9:40, 15:15, 21:45
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   12:50, 17:45
Đột Kích Hồ Giấu Vàng   xem phim Đột Kích Hồ Giấu Vàng   10:30, 15:0, 16:50, 21:20
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   8:40, 10:40, 11:20, 12:40, 14:0, 15:20, 16:40, 18:0, 19:20, 20:40, 22:0, 22:40, 23:20
Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   xem phim Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   12:10, 14:30, 19:0, 23:30
Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   xem phim Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   10:0, 17:10
Chiến Trường   xem phim Chiến Trường   13:10, 17:30
Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   xem phim Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   13:15, 19:45, 21:50
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   8:50, 16:0, 18:10, 20:20, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đảo Địa Ngục   xem phim Đảo Địa Ngục   15:40
Nắng 2   xem phim Nắng 2   8:35, 10:20, 12:5, 13:50, 18:5
Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   xem phim Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   9:25, 11:40, 12:50, 13:55, 16:10, 17:0, 18:25, 19:50, 20:40, 22:10, 23:0
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   10:15
Bí Mật Dậy Thì   xem phim Bí Mật Dậy Thì   8:30
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   8:50, 9:50, 11:15, 12:15, 13:40, 14:40, 16:5, 17:5, 18:30, 19:30, 20:55, 22:0, 23:20
Mrs K   xem phim Mrs K   14:35
Vùng Đất Tử Thần   xem phim Vùng Đất Tử Thần   18:50, 23:20
Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   xem phim Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   12:5, 16:20, 20:50
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   9:10, 11:0, 15:10, 19:15, 21:5, 22:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đảo Địa Ngục   xem phim Đảo Địa Ngục   8:20
Ngôi Nhà Ma Ám   xem phim Ngôi Nhà Ma Ám   10:40, 14:50
Yêu Đi, Đừng Sợ!   xem phim Yêu Đi, Đừng Sợ!   12:40, 21:0
Nắng 2   xem phim Nắng 2   10:10, 16:10
Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   xem phim Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   8:40, 13:50, 15:20, 19:10, 22:10
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   8:10, 14:10, 18:20
Đột Kích Hồ Giấu Vàng   xem phim Đột Kích Hồ Giấu Vàng   18:50, 23:10
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   9:20, 10:20, 11:50, 12:50, 14:30, 15:30, 17:0, 18:0, 19:40, 20:40, 22:10, 23:10
Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   xem phim Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   8:10, 10:50, 13:0, 17:50, 20:0
Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   xem phim Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   11:10, 16:20, 21:40
Chiến Trường   xem phim Chiến Trường   8:40, 16:50
Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   xem phim Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   12:10, 20:20, 22:20
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   9:0, 11:0, 13:10, 15:10, 17:20, 19:20, 21:20, 23:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
The Nut Job 2: Nutty by Nature   xem phim The Nut Job 2: Nutty by Nature   12:35
Ngôi Nhà Ma Ám   xem phim Ngôi Nhà Ma Ám   16:40
Yêu Đi, Đừng Sợ!   xem phim Yêu Đi, Đừng Sợ!   12:15, 15:35
Nắng 2   xem phim Nắng 2   10:50, 13:50, 16:10, 19:30, 22:0
Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   xem phim Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   10:5, 14:15, 18:30, 21:15
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   18:30
Đột Kích Hồ Giấu Vàng   xem phim Đột Kích Hồ Giấu Vàng   12:20, 17:55
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   9:15, 11:5, 13:45, 16:25, 19:0, 20:45, 21:30, 22:15
Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   xem phim Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   11:45, 14:25, 19:55
Vùng Đất Tử Thần   xem phim Vùng Đất Tử Thần   10:10, 16:30
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   9:0, 14:20, 17:40, 20:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
The Nut Job 2: Nutty by Nature   xem phim The Nut Job 2: Nutty by Nature   10:10, 16:20
Ngôi Nhà Ma Ám   xem phim Ngôi Nhà Ma Ám   10:30, 14:40, 18:25
Yêu Đi, Đừng Sợ!   xem phim Yêu Đi, Đừng Sợ!   11:10, 15:35, 16:45, 20:0, 22:15
Nắng 2   xem phim Nắng 2   8:10, 10:15, 14:25, 18:35, 20:40
Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   xem phim Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   12:0, 21:10
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   8:30, 12:40
Đột Kích Hồ Giấu Vàng   xem phim Đột Kích Hồ Giấu Vàng   13:25, 17:50
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   8:5, 9:0, 9:50, 10:40, 11:35, 12:25, 13:15, 14:10, 15:0, 15:50, 16:45, 17:35, 18:25, 19:20, 20:10, 20:30, 21:0, 22:0, 22:45, 23:10, 23:35
Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   xem phim Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   9:40, 14:45, 19:50, 23:40
Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   xem phim Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   8:30, 17:10, 22:10
Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   xem phim Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   8:10, 12:10
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   9:30, 11:30, 12:20, 13:30, 14:15, 15:30, 16:30, 17:30, 19:0, 19:40, 21:40, 22:50, 23:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
The Nut Job 2: Nutty by Nature   xem phim The Nut Job 2: Nutty by Nature   18:30
Ngôi Nhà Ma Ám   xem phim Ngôi Nhà Ma Ám   22:15
Yêu Đi, Đừng Sợ!   xem phim Yêu Đi, Đừng Sợ!   12:15, 16:15, 21:45
Nắng 2   xem phim Nắng 2   10:0, 11:45, 13:45, 15:30, 17:15, 18:15, 20:0
Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   xem phim Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   10:15, 13:30
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   9:30, 14:45, 20:15
Bí Mật Dậy Thì   xem phim Bí Mật Dậy Thì   9:0
Đột Kích Hồ Giấu Vàng   xem phim Đột Kích Hồ Giấu Vàng   14:15, 22:0
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   9:30, 10:45, 12:0, 13:15, 14:30, 15:45, 17:0, 18:0, 19:0, 19:45, 20:45, 21:30
Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   xem phim Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   11:30, 16:0, 18:45
Vùng Đất Tử Thần   xem phim Vùng Đất Tử Thần   12:45, 16:30, 20:30
Mr. Nhọ   xem phim Mr. Nhọ   9:45
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   9:15, 11:0, 13:0, 15:0, 16:45, 18:30, 20:15, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
The Nut Job 2: Nutty by Nature   xem phim The Nut Job 2: Nutty by Nature   19:50
Yêu Đi, Đừng Sợ!   xem phim Yêu Đi, Đừng Sợ!   16:10
Nắng 2   xem phim Nắng 2   9:15
Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   xem phim Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   8:30, 9:30, 16:40, 17:15, 21:50
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   11:0, 13:0
Đột Kích Hồ Giấu Vàng   xem phim Đột Kích Hồ Giấu Vàng   12:50, 21:45
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   9:0, 10:0, 11:20, 12:10, 13:10, 14:50, 15:10, 15:50, 17:30, 19:15, 20:10, 22:20, 22:50
Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   xem phim Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   11:40, 15:0, 19:40
Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   xem phim Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   10:20, 14:0, 18:30, 22:0
Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   xem phim Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   8:20, 18:20
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   14:0, 17:45, 20:20, 21:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
The Nut Job 2: Nutty by Nature   xem phim The Nut Job 2: Nutty by Nature   12:15
Yêu Đi, Đừng Sợ!   xem phim Yêu Đi, Đừng Sợ!   9:10
Nắng 2   xem phim Nắng 2   11:25, 16:25, 21:10
Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   xem phim Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   9:30, 14:40, 20:20, 22:30
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   8:15, 16:20
Đột Kích Hồ Giấu Vàng   xem phim Đột Kích Hồ Giấu Vàng   11:35, 16:0
Siêu Dị Nhân   xem phim Siêu Dị Nhân   8:45
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   8:25, 9:50, 10:25, 11:0, 12:0, 13:0, 13:40, 14:40, 15:40, 16:15, 17:10, 18:15, 18:50, 19:20, 19:50, 20:50, 21:30, 22:25, 22:50, 23:30
Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   xem phim Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   9:20, 13:45, 18:10
Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   xem phim Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   13:30, 18:30
Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   xem phim Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   12:30, 17:20, 22:0
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   10:15, 14:15, 18:20, 20:30, 23:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
The Nut Job 2: Nutty by Nature   xem phim The Nut Job 2: Nutty by Nature   11:20, 15:10
Yêu Đi, Đừng Sợ!   xem phim Yêu Đi, Đừng Sợ!   9:45, 16:20, 18:30
Nắng 2   xem phim Nắng 2   9:35, 11:25, 13:15, 15:5, 16:55, 18:45, 20:45
Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   xem phim Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   11:35, 14:0, 20:10, 22:30
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   17:5
Bí Mật Dậy Thì   xem phim Bí Mật Dậy Thì   9:25, 13:25, 20:40
Đột Kích Hồ Giấu Vàng   xem phim Đột Kích Hồ Giấu Vàng   11:40, 16:10
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   9:0, 10:0, 11:50, 12:40, 13:40, 14:20, 15:15, 17:0, 17:45, 19:0, 19:40, 20:20, 21:35, 22:15, 22:50
Vùng Đất Tử Thần   xem phim Vùng Đất Tử Thần   9:30, 11:15, 13:55, 18:5, 22:35
Chiến Trường   xem phim Chiến Trường   13:20, 22:55
Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   xem phim Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   9:15, 17:15, 22:40
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   9:50, 12:0, 15:20, 16:5, 18:10, 19:10, 20:5, 21:0, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
The Nut Job 2: Nutty by Nature   xem phim The Nut Job 2: Nutty by Nature   17:50
Yêu Đi, Đừng Sợ!   xem phim Yêu Đi, Đừng Sợ!   23:25
Nắng 2   xem phim Nắng 2   12:20
Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   xem phim Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   8:10, 10:35, 12:25, 13:0, 14:50, 15:25, 17:15, 18:40, 19:40, 22:5, 22:25, 23:40
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   14:25
Đột Kích Hồ Giấu Vàng   xem phim Đột Kích Hồ Giấu Vàng   13:55, 16:15
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   8:30, 9:30, 10:0, 11:0, 12:0, 12:30, 13:30, 14:30, 15:0, 16:0, 16:20, 17:0, 17:30, 18:30, 18:50, 19:30, 19:45, 20:0, 20:15, 21:0, 22:5, 22:30, 22:45, 23:30
Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   xem phim Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   10:5, 12:15
Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   xem phim Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   9:20, 16:0, 21:5
Chiến Trường   xem phim Chiến Trường   10:25
Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   xem phim Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   10:30, 11:55
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   14:20, 18:20, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ngôi Nhà Ma Ám   xem phim Ngôi Nhà Ma Ám   17:0
Yêu Đi, Đừng Sợ!   xem phim Yêu Đi, Đừng Sợ!   14:15
Nắng 2   xem phim Nắng 2   9:10, 11:15, 12:30, 15:30, 16:20, 18:5, 20:50
Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   xem phim Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   12:45
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   9:25, 18:50
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   9:0, 10:0, 11:30, 13:5, 14:0, 15:35, 16:30, 19:0, 19:50, 20:40, 21:30
Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   xem phim Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   9:35, 14:55, 18:5
Vùng Đất Tử Thần   xem phim Vùng Đất Tử Thần   11:40
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   10:55, 13:40, 17:15, 19:5, 20:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ngôi Nhà Ma Ám   xem phim Ngôi Nhà Ma Ám   22:10
Yêu Đi, Đừng Sợ!   xem phim Yêu Đi, Đừng Sợ!   17:55
Nắng 2   xem phim Nắng 2   9:40, 11:15, 15:50, 16:55, 19:40, 21:45
Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   xem phim Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   9:0, 17:25
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   14:5, 17:35
Bí Mật Dậy Thì   xem phim Bí Mật Dậy Thì   15:15
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   9:20, 10:0, 11:40, 13:10, 14:15, 15:35, 16:40, 19:20, 19:50, 20:55, 21:30
Mrs K   xem phim Mrs K   0:0, 11:25
Vùng Đất Tử Thần   xem phim Vùng Đất Tử Thần   15:25
Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   xem phim Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   0:0, 13:0
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   9:50, 11:45, 12:40, 13:30, 14:25, 16:10, 18:0, 18:40, 19:10, 19:55, 20:30, 21:40, 22:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ngôi Nhà Ma Ám   xem phim Ngôi Nhà Ma Ám   12:0
Yêu Đi, Đừng Sợ!   xem phim Yêu Đi, Đừng Sợ!   10:20, 13:50, 17:40
Nắng 2   xem phim Nắng 2   9:15, 11:25, 13:10, 14:55, 16:40, 18:30, 19:40, 20:15, 21:30
Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   xem phim Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   15:25, 21:35
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   10:10, 16:20, 18:0
Bí Mật Dậy Thì   xem phim Bí Mật Dậy Thì   13:40
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   9:0, 10:0, 11:30, 12:30, 13:20, 14:0, 15:0, 16:30, 17:30, 18:10, 19:0, 20:0, 20:40, 21:25, 22:0
Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   xem phim Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   12:25, 15:55, 19:50
Vùng Đất Tử Thần   xem phim Vùng Đất Tử Thần   9:50, 15:50
Mr. Nhọ   xem phim Mr. Nhọ   11:0
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   9:35, 11:50, 14:30, 17:50, 19:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ngôi Nhà Ma Ám   xem phim Ngôi Nhà Ma Ám   8:50, 13:40
Yêu Đi, Đừng Sợ!   xem phim Yêu Đi, Đừng Sợ!   11:20, 18:35
Lách Luật Kiểu Mỹ   xem phim Lách Luật Kiểu Mỹ   16:20
Nắng 2   xem phim Nắng 2   15:40
Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   xem phim Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   10:10, 14:45, 19:20, 21:30
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   9:40, 12:30, 16:45
Đột Kích Hồ Giấu Vàng   xem phim Đột Kích Hồ Giấu Vàng   9:15, 13:20
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   9:0, 10:50, 11:30, 12:30, 14:0, 15:0, 15:30, 16:30, 17:30, 18:0, 19:0, 20:0, 20:30, 22:30
Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   xem phim Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   10:20, 14:30, 18:40, 21:0
Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   xem phim Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   9:50, 13:45, 20:45
Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   xem phim Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   12:45, 17:15, 21:50
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   11:45, 17:40, 19:40, 21:40, 23:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Yêu Đi, Đừng Sợ!   xem phim Yêu Đi, Đừng Sợ!   15:50
Bất Thường Tại Trường Phép Thuật: Cô Gái Triệu Hồi Những Vì Sao   xem phim Bất Thường Tại Trường Phép Thuật: Cô Gái Triệu Hồi Những Vì Sao   15:35
Nắng 2   xem phim Nắng 2   10:15, 12:5, 14:0, 19:40, 20:15, 21:30, 22:5
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   8:10, 11:45
Đột Kích Hồ Giấu Vàng   xem phim Đột Kích Hồ Giấu Vàng   9:50, 16:0
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   9:10, 10:5, 11:40, 12:35, 14:10, 15:5, 16:40, 17:35, 19:10, 20:5, 21:40
Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   xem phim Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   9:20, 13:25, 17:30
Mr. Nhọ   xem phim Mr. Nhọ   8:5
Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   xem phim Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   17:55
Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   xem phim Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   8:20, 11:30, 22:15
Ninja Đối Đầu Samurai   xem phim Ninja Đối Đầu Samurai   13:40, 17:55, 22:35
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   8:40, 10:30, 12:25, 14:20, 16:15, 18:10, 20:5, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Yêu Đi, Đừng Sợ!   xem phim Yêu Đi, Đừng Sợ!   12:50
Nắng 2   xem phim Nắng 2   11:5, 13:15, 15:5, 19:10
Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   xem phim Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   9:0, 13:20, 17:40, 18:55
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   10:55
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   8:55, 11:30, 13:0, 14:5, 15:35, 16:40, 19:15, 20:20, 21:0, 21:50, 22:55
Vùng Đất Tử Thần   xem phim Vùng Đất Tử Thần   11:15, 15:5, 18:10, 21:55
Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   xem phim Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   9:0, 17:0, 23:10
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   9:20, 11:20, 15:45, 17:15, 20:0, 21:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Yêu Đi, Đừng Sợ!   xem phim Yêu Đi, Đừng Sợ!   8:10, 12:40, 17:20
Nắng 2   xem phim Nắng 2   8:30, 14:50, 21:0
Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   xem phim Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   10:45, 12:30, 15:20, 20:30, 23:0
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   13:15
Đột Kích Hồ Giấu Vàng   xem phim Đột Kích Hồ Giấu Vàng   10:35, 18:50, 22:50
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   9:30, 10:20, 11:15, 12:5, 12:55, 13:50, 14:40, 15:30, 16:25, 17:15, 18:5, 19:0, 19:50, 20:40, 21:35, 22:25, 23:15
Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   xem phim Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   8:20, 10:40, 15:5, 19:30
Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   xem phim Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   8:30, 17:50, 23:10
Chiến Trường   xem phim Chiến Trường   8:50, 23:50
Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   xem phim Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   8:40, 16:50, 21:50
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   9:50, 10:30, 11:55, 13:0, 14:0, 15:0, 16:0, 17:0, 18:10, 18:55, 20:10, 20:50, 22:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Yêu Đi, Đừng Sợ!   xem phim Yêu Đi, Đừng Sợ!   11:50
Nắng 2   xem phim Nắng 2   10:0, 14:0, 15:50, 17:40, 19:30
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   14:35
Bí Mật Dậy Thì   xem phim Bí Mật Dậy Thì   10:55
Đột Kích Hồ Giấu Vàng   xem phim Đột Kích Hồ Giấu Vàng   16:25
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   9:40, 10:40, 12:10, 13:10, 14:40, 15:40, 17:10, 18:10, 19:40, 20:40, 21:30, 22:10
Vùng Đất Tử Thần   xem phim Vùng Đất Tử Thần   9:10, 11:10, 13:10, 15:10, 17:10, 19:10, 21:20
Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   xem phim Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   9:5, 12:45, 18:25
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   8:45, 9:45, 11:40, 13:35, 15:30, 17:25, 19:20, 20:20, 21:15, 22:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Yêu Đi, Đừng Sợ!   xem phim Yêu Đi, Đừng Sợ!   19:10
Nắng 2   xem phim Nắng 2   8:25, 10:20, 14:15, 18:10, 20:5
Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   xem phim Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   21:30
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   8:10, 11:20, 15:15
Đột Kích Hồ Giấu Vàng   xem phim Đột Kích Hồ Giấu Vàng   9:10, 12:30
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   9:0, 10:0, 11:40, 12:35, 14:20, 15:15, 17:5, 17:55, 19:45, 20:35, 22:25, 23:15
Mrs K   xem phim Mrs K   17:15, 21:20
Vùng Đất Tử Thần   xem phim Vùng Đất Tử Thần   19:15
Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   xem phim Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   9:50
Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   xem phim Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   13:15, 17:10, 23:55
Ninja Đối Đầu Samurai   xem phim Ninja Đối Đầu Samurai   14:45, 23:20
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   9:35, 11:35, 12:15, 13:35, 15:35, 16:10, 17:40, 19:40, 21:40, 22:0, 23:45, 23:59
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Yêu Đi, Đừng Sợ!   xem phim Yêu Đi, Đừng Sợ!   17:30
Nắng 2   xem phim Nắng 2   14:30, 20:45
Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   xem phim Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   8:40, 14:10, 21:45
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   11:10, 19:20
Đột Kích Hồ Giấu Vàng   xem phim Đột Kích Hồ Giấu Vàng   8:15, 12:25, 16:30
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   10:10, 11:30, 12:50, 15:30, 16:40, 19:20, 20:30, 23:5, 23:30
Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   xem phim Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   11:0, 15:20, 18:10
Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   xem phim Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   8:50
Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   xem phim Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   10:25, 13:20, 17:20
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   9:0, 13:15, 15:20, 18:40, 19:40, 21:20, 22:0, 22:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Yêu Đi, Đừng Sợ!   xem phim Yêu Đi, Đừng Sợ!   8:45, 10:25, 14:30, 18:10
Nắng 2   xem phim Nắng 2   8:35, 10:55, 14:30, 16:40, 18:30, 21:0, 22:55
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   12:35
Bí Mật Dậy Thì   xem phim Bí Mật Dậy Thì   12:45, 16:40
Đột Kích Hồ Giấu Vàng   xem phim Đột Kích Hồ Giấu Vàng   22:50
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   8:30, 9:15, 11:0, 11:45, 13:30, 14:15, 16:0, 16:45, 18:30, 19:15, 20:20, 21:45, 22:10
Vùng Đất Tử Thần   xem phim Vùng Đất Tử Thần   8:55, 11:0, 20:25, 22:25
Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   xem phim Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   13:0, 16:20
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   8:25, 10:15, 12:5, 13:55, 14:50, 15:45, 17:35, 18:25, 19:25, 20:20, 21:15, 23:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Yêu Đi, Đừng Sợ!   xem phim Yêu Đi, Đừng Sợ!   14:45
Nắng 2   xem phim Nắng 2   11:40, 16:0, 17:50, 19:40, 21:30
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   12:50, 17:0, 18:50
Đột Kích Hồ Giấu Vàng   xem phim Đột Kích Hồ Giấu Vàng   13:40, 17:40, 21:40
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   10:20, 11:50, 13:30, 14:20, 16:50, 19:20, 20:40, 21:50
Vùng Đất Tử Thần   xem phim Vùng Đất Tử Thần   11:40, 15:40, 19:40
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   9:35, 11:45, 13:40, 15:35, 17:30, 19:30, 21:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Yêu Đi, Đừng Sợ!   xem phim Yêu Đi, Đừng Sợ!   11:0, 15:10
Nắng 2   xem phim Nắng 2   8:50, 13:10
Đột Kích Hồ Giấu Vàng   xem phim Đột Kích Hồ Giấu Vàng   19:15, 23:15
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   9:0, 9:30, 10:0, 10:30, 11:30, 12:0, 12:30, 13:0, 14:0, 14:30, 15:0, 15:30, 16:30, 17:0, 17:30, 18:0, 19:0, 19:30, 20:0, 20:30, 21:30, 22:0, 22:30, 23:0
Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   xem phim Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   9:50, 14:10
Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   xem phim Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   17:20, 21:20
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   12:10, 16:45, 18:45, 20:45, 22:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Yêu Đi, Đừng Sợ!   xem phim Yêu Đi, Đừng Sợ!   11:0, 15:20
Nắng 2   xem phim Nắng 2   19:40
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   9:40
Đột Kích Hồ Giấu Vàng   xem phim Đột Kích Hồ Giấu Vàng   10:50, 13:10, 17:30
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   9:30, 12:10, 14:50, 16:30, 17:30, 19:30, 20:10, 21:10, 22:10, 22:50
Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   xem phim Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   8:30, 17:20, 19:0
Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   xem phim Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   11:10, 13:50, 21:40
Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   xem phim Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   9:0, 23:40
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   9:10, 13:10, 15:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nắng 2   xem phim Nắng 2   9:15, 14:20, 18:5
Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   xem phim Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   9:40, 11:5, 12:0, 13:5, 15:25, 17:15, 19:55, 22:15, 23:30
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   9:10, 13:25, 15:20
Bí Mật Dậy Thì   xem phim Bí Mật Dậy Thì   16:15
Đột Kích Hồ Giấu Vàng   xem phim Đột Kích Hồ Giấu Vàng   11:5
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   9:5, 10:45, 11:40, 13:20, 14:15, 15:55, 16:50, 17:45, 18:30, 19:25, 20:20, 21:5, 22:0, 22:55, 23:25
Vùng Đất Tử Thần   xem phim Vùng Đất Tử Thần   9:5, 11:10, 13:15, 15:20, 19:20, 21:25
Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   xem phim Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   8:50, 17:25
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   9:15, 11:10, 13:5, 15:0, 16:55, 18:50, 20:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nắng 2   xem phim Nắng 2   9:30, 15:25
Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   xem phim Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   8:55, 11:15, 13:0, 15:20, 17:40, 20:0, 22:20
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   10:50, 13:10, 17:0
Bí Mật Dậy Thì   xem phim Bí Mật Dậy Thì   11:15
Đột Kích Hồ Giấu Vàng   xem phim Đột Kích Hồ Giấu Vàng   15:0
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   9:10, 11:45, 14:20, 15:20, 16:55, 17:50, 18:50, 19:30, 20:20, 21:20, 22:5, 22:50
Vùng Đất Tử Thần   xem phim Vùng Đất Tử Thần   11:25, 12:40, 14:45, 16:50, 20:55, 23:5
Chiến Trường   xem phim Chiến Trường   9:0
Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   xem phim Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   9:25, 13:35, 17:15
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   11:20, 13:30, 19:5, 21:15, 23:0


 • Thoi su 24h199 Bi tat vo dam chet chong roi nho dua di cap cuu
  Thời sự 24h(19/9): Bị tát, vợ đâm chết chồng rồi nhờ đưa đi cấp cứu

  Kẽ hở công tác cán bộ, Đà Nẵng không còn như xưa; Bão số 10 gây thiệt hại ít nhất 11.283 tỷ đồng; Đại diện ngành Y thông tin vị trí xuất hiện giòi trong bữa cơm; "Thổi giá" 62.000 đồng thành 6 triệu: Tài xế taxi bị truy tố, đuổi việc; Cây xăng bị phạt 40 triệu đồng vì nâng giá sau bão số 10

 • Thoi su 24h Truy tim hai tu tu dac biet nguy hiem
  Thời sự 24h: Truy tìm hai tử tù đặc biệt nguy hiểm

  Đọc viết chậm, không bằng cấp vẫn được tuyển vào kiểm lâm; Sốc toàn tập: Một tỉnh mà hơn 2.000 lượt cán bộ đi nước ngoài; Taxi nước Hồ Tây chống ùn tắc: Bóc nhiều điểm vô lý; "Xuất hiện xe bắt chó giả", "bắt đối tượng giả danh đội săn bắt chó" là tin bịa đặt; Biệt thự "quan" không phép: "Trả" Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy về ngành cũ

 • Thoi su 24h Thieu nu say bia bi cuong buc tap the
  Thời sự 24h: Thiếu nữ say bia bị cưỡng bức tập thể

  Chuyên gia giao thông: "Nói BRT quá tải trong giờ cao điểm là quá ảo"; Hai phụ nữ giả danh nhà sư xin được 3,7 triệu trong buổi sáng; Thầy giáo dạy học 16 năm xin ra khỏi biên chế: "Tôi muốn mọi người nhìn là người dũng cảm"; Giảm phí hoặc dời trạm BOT QL5 đều bế tắc?; Lần đầu tiên Việt Nam đưa ra mức cảnh báo Bão nguy hiểm cấp độ 4

 • Thoi su 24h Con dau day me chong tu vong
  Thời sự 24h: Con dâu đẩy mẹ chồng tử vong

  Lạm thu đầu năm học: Khi chữ được bán với giá "cắt cổ"; Người miền Tây lại "kêu trời" vì mùi hôi nồng nặc từ nhà máy giấy; Đường ngàn tỷ mới dùng đã hỏng: Ai nói chuyện bình thường?; Cô giáo đánh học sinh tím chân không hiểu sao lại làm vậy; Danh tính người mặc đồ thanh tra giao thông xin bỏ qua sai phạm

 • Thoi su 24h119 Chong sat hai vo bang 36 nhat dao roi bo tron
  Thời sự 24h(11/9): Chồng sát hại vợ bằng 36 nhát dao rồi bỏ trốn

  Nực cười chuyện không ai nhận quà... trái quy định và chuyện kê khai tài sản!; Phụ huynh sốc vì trường tiểu học ở nông thôn thu quỹ "khủng"; Xôn xao clip thanh tra giao thông van xin bỏ qua sai phạm; Đang bắt đầu chặt hạ, đánh chuyển 130 cây xanh trên đường Kim Mã; Vụ cô gái bị lột trần giữa đường: Cần thiết phải xử lý tội gây rối trật tự công cộng

 • Truy na hai tu tu nguy hiem vuot nguc Chong dam vo 36 nhat dao
  Truy nã hai tử tù nguy hiểm vượt ngục; Chồng đâm vợ 36 nhát dao

  Hai tử tù nguy hiểm trốn khỏi phòng biệt giam; Chồng đâm vợ 36 nhát dao rồi nhảy giếng tự tử; Điểm danh những lão "yêu râu xanh" ngồi tù vì... nhu cầu sinh lý cao; VKS đề nghị tử hình Nguyễn Xuân Sơn, chung thân Hà Văn Thắm ... là những tin tức pháp luật nổi bật tuần qua.

 • Sang ten so do va lai tien gui tiet kiem cung phai nop thue
  Sang tên sổ đỏ và lãi tiền gửi tiết kiệm cũng phải nộp thuế?

  Đề xuất sang tên sổ đỏ và lãi tiền gửi tiết kiệm cũng phải nộp thuế, PVN khẳng định không có chủ trương “lập quỹ đen” , không tăng thuế xăng lên 8000 đồng/lít, Việt Nam sẽ xếp hạng ngân hàng, Giá nhà tăng quá mức chịu đựng của người lao động,...

 • Cu ong 79 tuoi hiep dam be gai Lam don xin di tu vi bi hiep dam
  Cụ ông 79 tuổi hiếp dâm bé gái; Làm đơn xin đi tù vì bị hiếp dâm

  Cụ ông 79 tuổi hiếp dâm bé gái 3 tuổi; Mẹ đơn thân chấp nhận bị hiếp dâm để cứu con; Đại án OceanBank: Làm theo lệnh cấp trên vẫn là cố ý làm trái?; Gia đình nhà chồng từ chối cho đẻ mổ, bà bầu nhảy lầu tự tử ... là những tin tức pháp luật nổi bật tuần qua.

 • Nong Khoi to nguyen Pho Thong doc NHNN Dang Thanh Binh
  Nóng:Khởi tố nguyên Phó Thống đốc NHNN Đặng Thanh Bình

  Khởi tố nguyên Phó Thống đốc NHNN Đặng Thanh Bình;Kho bạc Nhà nước đang mang 160.000 tỷ đồng đi gửi ngân hàng lấy lãi;giá xăng tăng thêm 306 đồng/lít;160 tấn vàng "bốc hơi" khỏi ngân hàng sau 5 năm...Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng...là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuần qua.

 • Ba Ho Thi Kim Thoa nghi huu tu 19 CPI thang 8 tang 0 92
  Bà Hồ Thị Kim Thoa nghỉ hưu từ 1/9,CPI tháng 8 tăng 0,92%

  Bà Hồ Thị Kim Thoa nghỉ hưu từ 1/9, CPI tháng 8 tăng 0,92% , cơn sốt nhập "trâu cày" Bitcoin, Bão Harvey tác động nặng nề kinh tế Mỹ, Tổng giám đốc Habeco bị "truất" quyền điều hành...Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng...là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuần qua.