Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đẳng Cấp Thú Cưng   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng   8:30
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   12:30
Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   xem phim Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   9:55
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   xem phim Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   9:40, 12:0, 14:20, 16:45, 19:0
Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè   xem phim Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè   16:50
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   10:25, 18:40, 20:35
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   9:0, 9:25, 9:50, 10:20, 10:45, 11:15, 11:40, 12:5, 12:30, 13:0, 13:30, 13:55, 14:20, 14:45, 15:10, 15:40, 16:10, 17:0, 17:25, 17:50, 18:20, 18:50, 19:15, 19:40, 20:5, 20:30, 21:0, 21:30, 22:5, 22:25, 22:45
Biệt Đội Cún Cưng   xem phim Biệt Đội Cún Cưng   9:10, 11:50, 13:45, 15:40, 17:35, 19:30, 21:25, 22:40
Giành Anh Từ Biển   xem phim Giành Anh Từ Biển   8:45, 14:40, 21:20
Ngôi Nhà Quỷ Ám   xem phim Ngôi Nhà Quỷ Ám   16:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đẳng Cấp Thú Cưng   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng   8:35
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   15:50
Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   xem phim Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   14:20
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   xem phim Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   9:20, 15:20, 19:40
Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè   xem phim Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè   9:15
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   11:45, 18:0, 22:50
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   8:40, 9:10, 9:50, 10:20, 10:50, 11:20, 11:50, 12:30, 13:0, 13:30, 14:0, 14:30, 15:10, 15:40, 16:10, 16:40, 17:10, 17:50, 18:20, 18:50, 19:20, 19:50, 20:10, 20:30, 21:0, 21:30, 22:5, 22:30
Biệt Đội Cún Cưng   xem phim Biệt Đội Cún Cưng   9:0, 10:30, 12:25, 13:50, 16:30, 18:30, 20:20, 22:10
Giành Anh Từ Biển   xem phim Giành Anh Từ Biển   8:20, 17:40
Ngôi Nhà Quỷ Ám   xem phim Ngôi Nhà Quỷ Ám   11:15, 13:20, 22:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đẳng Cấp Thú Cưng   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng   12:15
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   16:0
Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   xem phim Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   13:30
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   xem phim Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   10:40, 19:40
Đảo Của Những Chú Chó   xem phim Đảo Của Những Chú Chó   9:20
Solo: Star Wars Ngoại Truyện   xem phim Solo: Star Wars Ngoại Truyện   22:5
Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè   xem phim Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè   17:40
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   11:25, 15:35
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   xem phim Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   8:50
Biệt Đội Cún Cưng   xem phim Biệt Đội Cún Cưng   8:45, 10:20, 14:20, 18:30, 21:0
Giành Anh Từ Biển   xem phim Giành Anh Từ Biển   9:10, 20:30
Ngôi Nhà Quỷ Ám   xem phim Ngôi Nhà Quỷ Ám   16:20, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đẳng Cấp Thú Cưng   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng   11:40
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   8:35
Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   xem phim Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   13:40
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   8:45, 22:20
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   xem phim Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   17:40, 20:0
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   9:25, 20:40
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   xem phim Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   10:50, 16:50
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   9:0, 9:30, 10:30, 11:10, 11:40, 12:10, 12:40, 13:10, 13:50, 14:20, 14:50, 15:20, 15:50, 16:30, 17:0, 17:30, 18:0, 18:30, 19:15, 19:45, 20:15, 20:45, 21:15, 22:5, 22:30
Biệt Đội Cún Cưng   xem phim Biệt Đội Cún Cưng   8:30, 12:40, 15:40, 18:40
Giành Anh Từ Biển   xem phim Giành Anh Từ Biển   10:40, 14:40, 22:50
Ngôi Nhà Quỷ Ám   xem phim Ngôi Nhà Quỷ Ám   8:40, 22:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đẳng Cấp Thú Cưng   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng   13:10, 17:25
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   15:10
Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   xem phim Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   11:10
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   xem phim Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   12:50, 15:20, 19:50
Đảo Của Những Chú Chó   xem phim Đảo Của Những Chú Chó   10:40
Solo: Star Wars Ngoại Truyện   xem phim Solo: Star Wars Ngoại Truyện   8:30
Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè   xem phim Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè   8:30
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   9:40, 13:50, 18:10
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   xem phim Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   13:30, 17:30
Selfie Với Thần Chết   xem phim Selfie Với Thần Chết   22:20
Ngày Sinh Tồn   xem phim Ngày Sinh Tồn   9:30
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   8:20, 9:0, 9:20, 9:50, 10:20, 11:0, 11:40, 12:0, 12:30, 13:0, 13:40, 14:20, 14:40, 15:10, 15:40, 16:20, 17:0, 17:20, 17:50, 18:20, 19:0, 19:20, 19:40, 20:0, 20:30, 21:0, 21:40
Biệt Đội Cún Cưng   xem phim Biệt Đội Cún Cưng   11:30, 15:30, 19:30
Giành Anh Từ Biển   xem phim Giành Anh Từ Biển   11:50, 16:0, 20:20
Ngôi Nhà Quỷ Ám   xem phim Ngôi Nhà Quỷ Ám   17:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đẳng Cấp Thú Cưng   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng   14:0
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   11:50
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   15:40
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   xem phim Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   9:20, 10:50, 13:20, 18:10
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   11:40
Ngày Sinh Tồn   xem phim Ngày Sinh Tồn   9:40
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   10:30, 11:30, 12:10, 13:10, 13:40, 14:10, 14:50, 15:50, 16:20, 16:50, 17:30, 18:0, 18:30, 19:0, 19:30
Biệt Đội Cún Cưng   xem phim Biệt Đội Cún Cưng   9:50, 16:0
Giành Anh Từ Biển   xem phim Giành Anh Từ Biển   10:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đẳng Cấp Thú Cưng   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng   11:30
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   12:15
Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   xem phim Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   14:45
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   xem phim Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   10:0, 12:45, 17:20, 20:0
Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè   xem phim Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè   10:40
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   10:0, 18:0
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   xem phim Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   9:30, 16:10
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   10:0, 11:15, 12:15, 12:45, 13:30, 14:0, 14:30, 15:0, 15:30, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15, 18:45, 19:30, 20:15, 21:0, 21:30, 22:15
Biệt Đội Cún Cưng   xem phim Biệt Đội Cún Cưng   10:15, 15:15, 19:45, 20:30
Giành Anh Từ Biển   xem phim Giành Anh Từ Biển   12:30, 21:45
Ngôi Nhà Quỷ Ám   xem phim Ngôi Nhà Quỷ Ám   16:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đẳng Cấp Thú Cưng   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng   9:50
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   11:30
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   xem phim Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   20:10
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   11:50
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   9:10, 9:45, 10:20, 11:45, 12:20, 13:0, 13:40, 14:20, 15:0, 15:40, 16:20, 17:0, 17:40, 18:20, 19:0, 19:40, 20:20, 21:0, 21:35, 22:15, 22:40, 23:0, 23:35
Biệt Đội Cún Cưng   xem phim Biệt Đội Cún Cưng   9:30, 14:0, 16:0
Giành Anh Từ Biển   xem phim Giành Anh Từ Biển   18:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đẳng Cấp Thú Cưng   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng   17:0
Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   xem phim Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   10:20
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   xem phim Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   14:40, 17:0, 19:0
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   10:40
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   xem phim Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   9:20
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   9:30, 10:0, 10:30, 10:50, 11:10, 12:10, 12:40, 13:10, 13:30, 13:50, 14:20, 14:50, 15:20, 15:50, 16:10, 16:30, 17:30, 18:0, 18:30, 18:50, 19:10, 20:10, 20:40, 21:10
Biệt Đội Cún Cưng   xem phim Biệt Đội Cún Cưng   12:45, 19:20, 21:15
Giành Anh Từ Biển   xem phim Giành Anh Từ Biển   12:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đẳng Cấp Thú Cưng   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng   15:0
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   19:0
Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   xem phim Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   11:0
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   23:10
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   0:35, 8:50
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   xem phim Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   11:10, 15:30, 19:40
Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè   xem phim Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè   8:40
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   9:0, 13:0, 17:0, 21:10
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   xem phim Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   10:30, 16:20
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   8:30, 9:20, 10:0, 10:40, 11:20, 12:40, 13:20, 14:0, 14:40, 15:20, 16:0, 16:40, 18:0, 18:40, 19:20, 20:0, 20:40, 21:20, 22:0
Biệt Đội Cún Cưng   xem phim Biệt Đội Cún Cưng   8:10, 13:30, 17:50, 22:0
Giành Anh Từ Biển   xem phim Giành Anh Từ Biển   12:20, 18:20
Ngôi Nhà Quỷ Ám   xem phim Ngôi Nhà Quỷ Ám   8:30, 14:20, 20:20, 22:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đẳng Cấp Thú Cưng   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng   9:0
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   16:0
Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   xem phim Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   18:20
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   10:40
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   xem phim Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   10:0, 14:20
Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè   xem phim Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè   15:30
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   11:20, 17:40
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   xem phim Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   10:30, 18:50
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   8:50, 9:20, 11:0, 11:30, 12:0, 12:30, 13:10, 13:40, 14:10, 14:40, 15:10, 16:20, 16:50, 17:20, 17:50, 19:0, 19:30, 20:0, 20:30
Biệt Đội Cún Cưng   xem phim Biệt Đội Cún Cưng   12:20, 16:40, 19:40, 20:20
Giành Anh Từ Biển   xem phim Giành Anh Từ Biển   9:10, 13:30, 20:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đẳng Cấp Thú Cưng   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng   16:20
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   14:10
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   xem phim Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   9:50
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   10:30
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   8:40, 9:15, 9:40, 10:40, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:50, 14:20, 14:50, 15:20, 15:50, 16:25, 16:50, 17:25, 17:55, 18:25, 19:0, 19:30, 20:0, 20:30, 21:0, 21:35, 22:0, 22:35
Biệt Đội Cún Cưng   xem phim Biệt Đội Cún Cưng   12:10, 18:15, 20:15, 22:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đẳng Cấp Thú Cưng   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng   13:30
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   17:30
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   xem phim Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   9:40, 14:0, 18:20
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   9:20, 15:20
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   xem phim Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   19:40
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   9:10, 10:40, 11:20, 11:50, 13:20, 14:0, 14:30, 16:0, 16:40, 17:10, 18:40, 19:20, 19:50, 20:40, 21:20, 22:5
Biệt Đội Cún Cưng   xem phim Biệt Đội Cún Cưng   9:30, 11:30, 21:30
Giành Anh Từ Biển   xem phim Giành Anh Từ Biển   12:0, 16:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đẳng Cấp Thú Cưng   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng   12:10
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   10:0
Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   xem phim Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   11:40
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   xem phim Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   9:20, 13:30, 19:45
Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè   xem phim Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè   9:0, 14:0, 17:45
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   16:0, 20:0
Ngày Sinh Tồn   xem phim Ngày Sinh Tồn   11:0
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   8:30, 9:30, 10:10, 11:10, 11:40, 12:20, 12:50, 13:20, 13:50, 14:20, 14:45, 15:0, 15:30, 16:30, 17:0, 17:20, 17:40, 18:10, 18:40, 19:10, 19:40, 20:0, 20:20, 20:50, 21:50, 22:15, 22:40, 23:0, 23:30
Biệt Đội Cún Cưng   xem phim Biệt Đội Cún Cưng   9:45, 15:45, 22:10
Ngôi Nhà Quỷ Ám   xem phim Ngôi Nhà Quỷ Ám   12:45, 18:0, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   9:25
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   xem phim Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   11:40, 17:40
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   11:20, 13:30
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   xem phim Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   14:0
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   9:0, 10:0, 10:30, 11:0, 11:30, 12:0, 12:30, 13:0, 13:30, 14:0, 15:0, 15:30, 16:0, 16:30, 17:0, 17:30, 18:0, 18:30, 19:0, 20:0, 20:30, 21:0, 21:30, 22:30
Biệt Đội Cún Cưng   xem phim Biệt Đội Cún Cưng   9:5, 15:50, 17:45, 19:40, 20:15, 21:40
Giành Anh Từ Biển   xem phim Giành Anh Từ Biển   9:20, 15:40, 22:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   9:30
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   xem phim Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   10:0, 14:30
Đảo Của Những Chú Chó   xem phim Đảo Của Những Chú Chó   13:0, 17:10
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   12:20
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   xem phim Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   11:10
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   10:30, 10:50, 11:40, 12:10, 13:10, 14:55, 15:20, 17:0, 17:30, 18:0, 18:30, 19:10, 19:40, 20:10, 20:40, 21:10, 21:50, 22:20, 22:50, 23:20, 23:50
Biệt Đội Cún Cưng   xem phim Biệt Đội Cún Cưng   13:30, 16:50
Giành Anh Từ Biển   xem phim Giành Anh Từ Biển   10:10, 15:10, 18:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   9:45, 15:30, 22:10
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   xem phim Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   12:0, 13:15, 20:15
Đảo Của Những Chú Chó   xem phim Đảo Của Những Chú Chó   17:45
Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè   xem phim Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè   16:30
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   9:30, 12:45, 15:45, 18:30
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   xem phim Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   13:0, 18:15
Selfie Với Thần Chết   xem phim Selfie Với Thần Chết   17:30
Ngày Sinh Tồn   xem phim Ngày Sinh Tồn   9:15
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   9:0, 10:0, 10:45, 11:30, 12:30, 13:30, 14:15, 15:0, 16:0, 17:0, 18:0, 18:30, 19:0, 19:30, 20:0, 20:30, 21:0, 21:30, 22:0
Biệt Đội Cún Cưng   xem phim Biệt Đội Cún Cưng   10:30, 14:0, 19:45
Giành Anh Từ Biển   xem phim Giành Anh Từ Biển   11:15, 15:15, 21:45
Ngôi Nhà Quỷ Ám   xem phim Ngôi Nhà Quỷ Ám   11:0, 14:30, 22:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   11:20, 12:55
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   xem phim Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   9:5, 11:30, 13:35, 19:55
Đảo Của Những Chú Chó   xem phim Đảo Của Những Chú Chó   15:10
Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè   xem phim Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè   11:5
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   9:30, 10:50, 14:30, 18:35, 20:45
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   xem phim Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   17:0
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   9:0, 10:0, 11:25, 12:25, 13:50, 14:50, 15:35, 16:15, 17:15, 18:0, 18:40, 19:5, 19:40, 20:20, 21:5, 21:30, 22:5
Biệt Đội Cún Cưng   xem phim Biệt Đội Cún Cưng   9:45, 13:30, 17:10, 18:10, 20:25, 21:55
Giành Anh Từ Biển   xem phim Giành Anh Từ Biển   15:15, 22:35
Ngôi Nhà Quỷ Ám   xem phim Ngôi Nhà Quỷ Ám   9:0, 12:40, 16:20, 18:55, 22:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   10:40, 15:0, 17:30
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   8:40, 13:10, 17:20, 23:10
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   xem phim Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   9:20, 15:40, 19:10
Selfie Với Thần Chết   xem phim Selfie Với Thần Chết   8:50, 13:40
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   9:0, 9:40, 10:20, 11:0, 11:30, 12:10, 12:50, 14:0, 14:40, 15:20, 16:30, 17:10, 17:50, 19:0, 19:40, 20:20, 20:50, 21:30, 22:10, 22:50, 23:20
Giành Anh Từ Biển   xem phim Giành Anh Từ Biển   10:0, 13:50, 20:0, 21:20
Ngôi Nhà Quỷ Ám   xem phim Ngôi Nhà Quỷ Ám   11:50, 15:50, 17:40, 19:30, 21:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   xem phim Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   10:40, 16:55
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   14:50, 19:10, 21:10
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   xem phim Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   8:20, 12:0
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   8:30, 9:0, 9:30, 10:0, 10:55, 11:20, 11:55, 12:20, 13:20, 13:45, 14:20, 14:40, 15:45, 16:15, 16:45, 17:5, 18:10, 18:40, 19:10, 19:30, 20:35, 21:5, 21:35, 21:55
Biệt Đội Cún Cưng   xem phim Biệt Đội Cún Cưng   8:15, 13:45, 17:30
Giành Anh Từ Biển   xem phim Giành Anh Từ Biển   8:45, 12:55
Ngôi Nhà Quỷ Ám   xem phim Ngôi Nhà Quỷ Ám   10:5, 15:35, 19:20, 21:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   xem phim Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   11:40, 13:30, 18:25
Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè   xem phim Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè   9:50, 12:55, 14:45, 16:35, 21:40
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   9:10, 18:0
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   xem phim Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   9:0
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   9:40, 11:5, 12:10, 13:45, 14:40, 15:30, 16:20, 17:10, 18:0, 18:50, 19:40, 20:30, 21:20, 22:10
Biệt Đội Cún Cưng   xem phim Biệt Đội Cún Cưng   12:30, 19:55
Giành Anh Từ Biển   xem phim Giành Anh Từ Biển   10:40, 14:20, 20:25
Ngôi Nhà Quỷ Ám   xem phim Ngôi Nhà Quỷ Ám   9:15, 11:0, 16:10, 22:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   xem phim Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   9:20, 18:20
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   9:15, 17:0, 20:20
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   xem phim Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   15:5
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   9:5, 9:50, 10:35, 11:30, 12:10, 13:0, 13:55, 14:30, 15:25, 16:20, 16:55, 17:45, 18:45, 19:15, 20:15, 21:10, 21:40, 22:10, 22:35
Biệt Đội Cún Cưng   xem phim Biệt Đội Cún Cưng   11:5, 12:50, 14:40, 16:35, 18:50, 20:35
Ngôi Nhà Quỷ Ám   xem phim Ngôi Nhà Quỷ Ám   11:20, 13:15, 22:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   xem phim Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   9:0, 11:10, 13:20, 15:30
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   8:35, 10:35, 17:40, 19:40
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   xem phim Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   16:30, 18:15
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   8:40, 9:30, 10:30, 11:15, 12:5, 12:35, 13:5, 13:50, 14:40, 15:10, 15:40, 16:25, 17:15, 17:45, 18:15, 19:0, 19:50, 20:20, 20:50, 21:35
Biệt Đội Cún Cưng   xem phim Biệt Đội Cún Cưng   12:45, 14:40, 20:0
Giành Anh Từ Biển   xem phim Giành Anh Từ Biển   8:30, 21:40
Ngôi Nhà Quỷ Ám   xem phim Ngôi Nhà Quỷ Ám   8:50, 10:45, 21:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   xem phim Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   8:40, 13:5, 15:0, 16:55, 21:20
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   8:35, 10:30, 12:25, 14:20, 16:15, 18:10, 20:5, 22:0
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   xem phim Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   10:25, 14:5
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   8:30, 9:20, 10:10, 10:40, 11:0, 11:50, 12:40, 13:30, 14:20, 15:10, 16:0, 16:50, 17:40, 18:30, 18:55, 19:20, 20:10, 20:30, 21:0, 21:25, 21:50
Biệt Đội Cún Cưng   xem phim Biệt Đội Cún Cưng   8:40, 12:20, 16:0, 19:40
Giành Anh Từ Biển   xem phim Giành Anh Từ Biển   17:50
Ngôi Nhà Quỷ Ám   xem phim Ngôi Nhà Quỷ Ám   9:30, 11:20, 13:10, 15:0, 16:50, 18:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   xem phim Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   10:50, 20:50
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   8:50, 13:10, 15:10, 18:50
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   xem phim Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   17:10
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   8:35, 9:20, 11:0, 11:45, 13:25, 14:10, 15:50, 16:35, 18:15, 19:0, 20:40, 21:25
Biệt Đội Cún Cưng   xem phim Biệt Đội Cún Cưng   12:10, 16:0, 18:0
Ngôi Nhà Quỷ Ám   xem phim Ngôi Nhà Quỷ Ám   10:10, 14:0, 19:50, 21:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   xem phim Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   12:35, 18:50
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   8:50, 16:45, 21:0
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   xem phim Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   10:50, 14:30, 18:0
Selfie Với Thần Chết   xem phim Selfie Với Thần Chết   9:0, 16:20
Ngày Sinh Tồn   xem phim Ngày Sinh Tồn   12:40, 19:50
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   8:30, 9:25, 10:10, 11:5, 12:0, 12:50, 13:45, 14:40, 15:30, 16:25, 17:20, 18:10, 19:5, 20:0, 20:50, 21:45, 22:40, 23:30
Biệt Đội Cún Cưng   xem phim Biệt Đội Cún Cưng   9:35, 15:35, 19:30, 23:45
Giành Anh Từ Biển   xem phim Giành Anh Từ Biển   14:45, 17:30, 23:5
Ngôi Nhà Quỷ Ám   xem phim Ngôi Nhà Quỷ Ám   11:25, 13:30, 21:25, 23:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   xem phim Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   12:20, 14:30, 18:0
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   11:30, 22:30
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   xem phim Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   8:55, 16:15
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   8:35, 9:0, 9:30, 10:30, 11:30, 12:0, 12:40, 13:0, 14:0, 14:30, 15:30, 16:30, 17:0, 18:0, 18:30, 19:0, 19:15, 19:30, 20:0, 20:30, 21:0, 21:30, 22:0
Biệt Đội Cún Cưng   xem phim Biệt Đội Cún Cưng   10:35, 14:30, 15:40, 17:5, 18:10, 20:10
Giành Anh Từ Biển   xem phim Giành Anh Từ Biển   15:10, 22:0
Ngôi Nhà Quỷ Ám   xem phim Ngôi Nhà Quỷ Ám   10:50, 16:40, 21:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   xem phim Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   15:30, 17:50
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   9:10, 11:15, 15:50, 20:5
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   xem phim Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   8:45, 22:20
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   9:0, 10:30, 11:0, 11:30, 12:45, 13:0, 13:20, 14:0, 15:25, 16:30, 17:15, 17:50, 19:0, 19:50, 20:20, 21:30
Biệt Đội Cún Cưng   xem phim Biệt Đội Cún Cưng   9:5, 13:30, 17:55
Giành Anh Từ Biển   xem phim Giành Anh Từ Biển   10:45, 15:15, 21:45
Ngôi Nhà Quỷ Ám   xem phim Ngôi Nhà Quỷ Ám   8:45, 19:45, 22:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè   xem phim Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè   11:0, 12:55, 14:50, 16:40, 21:10, 22:25
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   9:5, 14:35, 16:35, 18:35
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   xem phim Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   9:10, 11:50, 13:15, 14:55
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   9:0, 9:30, 10:0, 10:50, 11:30, 12:30, 13:30, 14:0, 15:0, 16:0, 16:30, 17:30, 18:30, 19:0, 20:0, 20:30, 21:0, 21:30, 22:0, 22:30, 23:0
Biệt Đội Cún Cưng   xem phim Biệt Đội Cún Cưng   9:5, 9:50, 10:55, 11:40, 12:45, 13:30, 15:20, 17:10, 18:25, 19:0, 20:15, 20:50, 22:40
Giành Anh Từ Biển   xem phim Giành Anh Từ Biển   9:40, 11:35, 13:30, 15:25, 16:45, 17:20, 18:35, 19:15, 20:30, 23:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè   xem phim Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè   9:0, 14:15, 16:10, 23:15
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   8:55, 10:50, 12:30, 16:45, 18:0, 23:15
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   xem phim Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   15:5
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   8:40, 9:40, 10:25, 11:0, 12:0, 12:45, 13:20, 14:25, 15:40, 16:45, 18:0, 18:35, 19:5, 19:40, 20:20, 20:55, 21:40, 22:0, 22:40
Biệt Đội Cún Cưng   xem phim Biệt Đội Cún Cưng   8:40, 10:45, 12:40, 14:20, 16:5, 18:0, 19:45, 21:30
Giành Anh Từ Biển   xem phim Giành Anh Từ Biển   8:45, 10:35, 12:25, 14:20, 16:10, 17:50, 19:50, 21:25, 23:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Giải Cứu Tí Nị   xem phim Giải Cứu Tí Nị   9:0, 13:25
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   9:20, 16:55, 20:35, 22:50
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   xem phim Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   11:40, 15:10, 18:50
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   9:5, 9:50, 10:45, 11:30, 12:15, 13:10, 13:55, 14:40, 15:35, 16:20, 17:5, 18:0, 18:45, 19:30, 20:25, 21:10, 21:55, 22:30
Biệt Đội Cún Cưng   xem phim Biệt Đội Cún Cưng   9:50, 11:15, 13:5, 14:55, 16:45, 18:35, 20:25, 22:15
Giành Anh Từ Biển   xem phim Giành Anh Từ Biển   9:20, 11:15, 13:10, 15:5, 17:0, 18:55, 20:50, 22:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   9:15, 13:5, 17:0
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   xem phim Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   9:5
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   9:0, 9:45, 10:45, 11:25, 12:10, 13:10, 13:50, 14:35, 15:35, 16:15, 17:0, 18:0, 18:40, 19:25, 20:25, 21:5, 21:50, 22:20, 22:50
Biệt Đội Cún Cưng   xem phim Biệt Đội Cún Cưng   11:10, 15:5, 18:55, 20:45, 22:35
Giành Anh Từ Biển   xem phim Giành Anh Từ Biển   8:55, 10:50, 12:45, 14:40, 16:35, 18:30, 20:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   9:25, 17:35, 18:10, 21:40
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   xem phim Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   14:25, 16:0, 19:0
Selfie Với Thần Chết   xem phim Selfie Với Thần Chết   11:20, 13:0, 19:40, 22:20
Ngày Sinh Tồn   xem phim Ngày Sinh Tồn   8:55, 17:45
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   9:20, 9:50, 10:30, 11:30, 12:5, 12:50, 13:30, 14:20, 15:10, 15:50, 16:40, 17:30, 19:25, 20:0, 20:35, 21:10, 21:45
Giành Anh Từ Biển   xem phim Giành Anh Từ Biển   15:55
Ngôi Nhà Quỷ Ám   xem phim Ngôi Nhà Quỷ Ám   9:40, 11:40, 13:50, 19:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   8:45, 12:40, 16:35, 20:30
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   xem phim Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   8:40
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   9:20, 10:20, 11:45, 12:45, 14:10, 15:10, 16:35, 17:35, 19:0, 20:0, 21:25
Ngôi Nhà Quỷ Ám   xem phim Ngôi Nhà Quỷ Ám   10:45, 14:40, 18:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   9:0, 14:40, 20:10
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   xem phim Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   10:15, 13:0, 16:35, 18:10
Selfie Với Thần Chết   xem phim Selfie Với Thần Chết   9:40, 11:20, 14:50, 16:30, 19:50, 21:30
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   9:20, 10:0, 10:45, 11:45, 12:30, 13:10, 14:15, 15:0, 15:35, 16:40, 17:25, 18:0, 19:10, 19:30, 19:50, 20:25, 21:35, 22:15, 22:50
Biệt Đội Cún Cưng   xem phim Biệt Đội Cún Cưng   10:55, 12:0, 13:50, 15:45, 18:20, 22:5
Giành Anh Từ Biển   xem phim Giành Anh Từ Biển   8:50, 12:45, 17:35, 21:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   9:25, 11:40, 17:0
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   xem phim Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   10:55, 15:0
Selfie Với Thần Chết   xem phim Selfie Với Thần Chết   9:5, 13:35, 17:10, 21:55, 23:35
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   9:5, 9:45, 10:45, 11:35, 12:10, 12:40, 13:15, 14:0, 14:45, 15:40, 16:30, 17:10, 18:5, 18:45, 19:35, 20:30, 21:5, 22:0, 22:30, 23:0, 23:30
Biệt Đội Cún Cưng   xem phim Biệt Đội Cún Cưng   9:50, 11:20, 13:10, 15:10, 16:25, 18:15, 20:5, 21:0, 23:10
Giành Anh Từ Biển   xem phim Giành Anh Từ Biển   9:0, 10:55, 12:50, 14:35, 15:15, 16:45, 18:40, 20:35, 21:15, 22:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   12:0, 14:0, 16:0, 19:40, 21:40
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   xem phim Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   10:20, 14:30, 18:0
Ngày Sinh Tồn   xem phim Ngày Sinh Tồn   21:30
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   10:10, 11:20, 12:0, 12:50, 14:0, 15:30, 16:10, 16:50, 18:10, 19:0, 19:25, 20:40, 21:50
Ngôi Nhà Quỷ Ám   xem phim Ngôi Nhà Quỷ Ám   11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   8:30, 9:20, 10:55, 11:45, 13:20, 14:10, 15:45, 16:35, 18:10, 19:0, 20:35, 21:30
Biệt Đội Cún Cưng   xem phim Biệt Đội Cún Cưng   11:0, 14:40, 18:20
Ngôi Nhà Quỷ Ám   xem phim Ngôi Nhà Quỷ Ám   9:10, 12:50, 16:30


 • Vuot den do va vao oto nam thanh nien cam dieu doa danh tai xe
  Vượt đèn đỏ va vào ôtô, nam thanh niên cầm điếu dọa đánh tài xế

  Hàng loạt phụ nữ lãnh quả chát đắng vì kết thân với “bạn trai trên mạng xã hội”; Vượt đèn đỏ va vào ô tô, nam thanh niên cầm điếu cày dọa đánh tài xế giữa Thủ đô; Cháy nhà 3 tầng giữa trưa, 30 con chó bị thiêu chết; Số phận tài xế đánh lái cứu 2 nữ sinh giờ ra sao?

 • Chan chong nhan tinh de noi chuyen bi xe tong chet
  Chặn chồng nhân tình để nói chuyện, bị xe tông chết

  Chặn chồng nhân tình để nói chuyện, bị xe tông chết; Sư thầy bị tố "quan hệ" với nhiều phụ nữ; Hà Giang sẽ kiểm tra quy trình cấp sổ đỏ dinh thự Vua Mèo; Bàng hoàng phát hiện thi thể người đàn ông trôi trên sông; Đứt cáp cần cẩu ở Hà Nội, hai người bị thương

 • Tim thay giay cua ke sat hai 2 vo chong o Hung Yen
  Tìm thấy giày của kẻ sát hại 2 vợ chồng ở Hưng Yên

  Thi thể nam thanh niên nổi trên vùng biển Đà Nẵng; Hà Nội: Cháy tại bệnh viện Bưu điện, khói đen mù mịt; Giữa trưa nam thanh trèo lên nhà cao tầng nhảy múa; Công an tìm thấy giày, tất của kẻ sát hại 2 vợ chồng ở Hưng Yên gần hiện trường

 • Thanh nien an mac banh bao trom tien cong duc trong chua
  Thanh niên ăn mặc bảnh bao trộm tiền công đức trong chùa

  Danh tính thanh niên ăn mặc bảnh bao trộm tiền công đức trong chùa; Xử phạt hành chính nữ đảng viên chứa bài tại nhà; Bị phạt hơn 400 triệu đồng vì xả nước thải bẩn; 2 cháu bé sống sót trong vụ tai nạn 13 người chết được hỗ trợ gần 5 tỷ đồng

 • Giang vien khoa Luat bi to quay roi nu sinh
  Giảng viên khoa Luật bị tố quấy rối nữ sinh

  Giảng viên khoa Luật bị tố nhắn tin “gạ gẫm” nữ sinh; Khai trừ Đảng với nam chuyên viên “quấy rối tình dục” đồng nghiệp nữ; Thi thể người đàn ông cạnh bộ xung điện đánh cá giữa suối; Bác sĩ bị nghi ngờ khiến nhiều người nhiễm HIV ở Phú Thọ nói gì?

 • Cau Vang khuay dao quoc te Trump thong thiet vi bi dieu tra
  Cầu Vàng "khuấy đảo" quốc tế, Trump thống thiết vì bị điều tra

  Nếu ngay cả vấn đề hạt nhân Triều Tiên hay quan hệ với EU cũng không làm ông Trump mất thế thượng phong thì với cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016, tuần nay chứng kiến sự lên tiếng đầy bất lực từ vị Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ.

 • Trump gap Putin va Phap nang cup Nga van toan thang
  Trump gặp Putin và Pháp nâng cúp - Nga vẫn toàn thắng

  Ngay sau trận chung kết ở Moscow kết thúc với cúp vàng dành cho đội tuyển Pháp, 1 "trận đấu" gay cấn khác lại diễn ra ở Helsiki, là cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ với nhiều toan tính từ cả 2 nước và cũng đầy lo ngại theo phía Phương Tây.

 • My suc soi vi tre nhap cu Trump ban dam trong Trieu Tien
  Mỹ sục sôi vì trẻ nhập cư, Trump bận "đắm" trong Triều Tiên

  Một tuần sau cuộc gặp với Kim Jong Un, trong khi phía Bình Nhưỡng chưa có bất cứ động thái gì rõ rệt thì Donald Trump lại đang tỏ ra "nhiệt thành" quá mức với Triều Tiên, bất chấp thái độ dè chừng từ phía đồng minh. Và trong trạng thái "ngủ quên trên chiến thắng" ấy, ông Trump bất ngờ bị dư luận Mỹ "đánh úp" buộc phải "đầu hàng" trong vấn đề nhập cư.

 • Singapore ruc ro thuong dinh MyTrieu Nga thanh tam diem khong chi vi World Cup
  Singapore rực rỡ thượng đỉnh Mỹ-Triều, Nga thành tâm điểm không chỉ vì World Cup

  Cuối cùng cuộc gặp lịch sử Trump-Kim cũng diễn ra thành công tốt đẹp tuy nhiên với giới quan sát thì sự thành-bại của thượng đỉnh Mỹ-Triều phải được đánh giá từ động thái phi hạt nhân của Bình Nhưỡng sắp tới. Còn ở nước Nga, nơi World Cup 2018 đã khởi tranh, tuần nay lại có khá nhiều điều khiến quốc tế phải nhắc đến chứ không riêng gì chuyện trái bóng.

 • 2 may bay MH lai nong chong mat chuyen gap Kim cua ong Trump
  2 máy bay MH lại nóng; "chóng mặt" chuyện gặp Kim của ông Trump

  Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều dự kiến hôm 12/6 tới, nếu có thể diễn ra thành công, hẳn sẽ càng thêm đáng nhớ 1 tuần qua, khi Thế giới nín thở dõi theo từ những lời đe dọa từ bỏ của Triều Tiên cho đến những tuyên bố thực sẽ hủy-không hủy của TT Trump. Cũng trong tuần nay, 2 vụ tai nạn máy bay chấn động của Malaysia 1 lần nữa được đưa ra tranh luận.