Tên phim Giờ chiếu Thể loại
798Mười   xem phim 798Mười   8:25, 13:5, 17:45, 22:25
Siêu Sao Siêu Ngố   xem phim Siêu Sao Siêu Ngố   11:5, 15:10, 19:15
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   10:25, 15:5, 19:45
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   8:30, 9:5, 10:0, 10:45, 12:20, 13:0, 14:40, 15:15, 17:0, 17:30, 19:20, 19:45, 20:5, 21:5, 21:40, 22:0
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   13:30, 22:20
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   9:0, 11:15, 15:30, 17:45
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   13:35, 17:50, 22:5
Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   xem phim Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   8:45, 11:20, 12:50, 15:35, 16:55, 19:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
798Mười   xem phim 798Mười   11:10, 15:20, 19:30
Siêu Sao Siêu Ngố   xem phim Siêu Sao Siêu Ngố   11:45, 16:35, 21:30
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   11:40, 15:20, 22:0
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   10:0, 12:15, 13:30, 14:30, 15:45, 16:45, 18:0, 19:0, 20:10, 21:15, 22:20
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   9:20, 22:30
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   13:25, 18:0
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   9:35, 13:10, 17:20, 19:55
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   9:45, 20:35
Three Billboards: Truy Tìm Công Lý   xem phim Three Billboards: Truy Tìm Công Lý   11:10, 14:20, 18:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
798Mười   xem phim 798Mười   16:30, 20:40
Siêu Sao Siêu Ngố   xem phim Siêu Sao Siêu Ngố   9:20, 14:50
Thỏ Peter   xem phim Thỏ Peter   17:25
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   9:30, 12:45, 16:0, 19:15
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   9:10, 10:20, 11:20, 12:30, 13:30, 14:40, 15:40, 16:50, 17:50, 19:0, 20:0, 21:10, 22:10
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   11:0, 22:35
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   12:5, 22:20
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   10:55, 13:55, 18:35
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   9:5, 13:0, 15:20, 18:25, 20:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
798Mười   xem phim 798Mười   11:50, 13:50
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   12:40
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   10:5, 11:35, 12:25, 13:55, 14:45, 16:15, 17:10, 18:0, 19:0, 19:30, 20:20, 21:15, 21:45, 22:35, 23:20
Bước Chân An Lạc   xem phim Bước Chân An Lạc   15:15, 18:35
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   9:40, 10:50
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   9:10, 11:5, 17:5
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   9:45, 13:5, 15:50, 17:15, 21:15
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   8:55, 15:20, 19:20, 20:30, 22:25, 23:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
798Mười   xem phim 798Mười   11:10, 15:20, 19:45
Siêu Sao Siêu Ngố   xem phim Siêu Sao Siêu Ngố   9:40, 13:30, 16:15, 19:10, 20:0
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   13:5, 15:15, 21:35
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   9:35, 11:20, 13:0, 14:5, 15:30, 17:10, 17:55, 19:25, 20:5, 20:50, 21:40
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   8:50, 12:20, 18:0
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   9:25, 11:15, 17:35
Bí Ẩn Sau Tấm Gương   xem phim Bí Ẩn Sau Tấm Gương   13:50, 17:15
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   9:30, 11:40, 15:45, 17:50, 21:45
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   9:20, 10:30, 11:45, 13:35, 15:25, 19:30, 21:30, 22:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
798Mười   xem phim 798Mười   9:30, 13:0, 17:25, 19:10, 21:40
Siêu Sao Siêu Ngố   xem phim Siêu Sao Siêu Ngố   10:50, 15:15, 16:30, 19:30, 21:0, 22:50
Truy Lùng Quái Yêu 2   xem phim Truy Lùng Quái Yêu 2   14:45
Thỏ Peter   xem phim Thỏ Peter   13:45, 15:55
Ngôi Làng Tiền Sử   xem phim Ngôi Làng Tiền Sử   8:40
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   8:30, 10:0, 11:15, 14:0, 16:45, 19:40, 21:10, 22:30
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   9:15, 10:15, 10:45, 11:40, 12:10, 12:40, 13:10, 14:35, 15:0, 15:30, 16:0, 17:30, 18:0, 19:20, 19:50, 20:20, 21:20, 21:50, 22:20
Bước Chân An Lạc   xem phim Bước Chân An Lạc   8:45
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   12:45
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   17:0, 23:10
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   8:50, 11:10, 13:35, 18:25
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   9:50, 11:40, 14:10, 17:5, 18:0, 19:5, 20:10, 22:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
798Mười   xem phim 798Mười   9:0, 21:40
Siêu Sao Siêu Ngố   xem phim Siêu Sao Siêu Ngố   8:50, 13:0
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   11:0, 13:40, 16:20, 19:0
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   8:30, 9:20, 10:50, 11:40, 13:10, 14:0, 14:50, 15:30, 16:20, 17:50, 18:40, 19:30, 20:10, 21:0, 21:30
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   17:10
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   8:20, 10:35, 14:50, 19:5, 21:20
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   10:50, 12:50, 15:10, 17:5, 21:50
Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   xem phim Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   8:35, 10:40, 12:50, 17:10, 19:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
798Mười   xem phim 798Mười   9:45, 13:15, 16:30, 19:0, 21:30
Siêu Sao Siêu Ngố   xem phim Siêu Sao Siêu Ngố   11:15, 15:15, 17:30, 20:30, 22:10
Thỏ Peter   xem phim Thỏ Peter   13:45
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   10:15, 14:45, 18:45, 21:15
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   10:30, 12:45, 13:30, 14:15, 16:0, 17:15, 18:15, 19:30, 20:15, 21:0, 21:45
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   13:0, 16:45, 18:30
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   12:30, 18:0
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   11:30, 15:45, 22:0
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   11:45, 17:0, 19:15
Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   xem phim Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   14:30, 19:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
798Mười   xem phim 798Mười   10:40, 17:10
Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   xem phim Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   12:10, 18:50
Siêu Sao Siêu Ngố   xem phim Siêu Sao Siêu Ngố   12:45, 19:20
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   8:50, 9:20, 11:50, 12:20, 15:15, 18:10, 21:0
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   9:0, 9:30, 10:0, 11:30, 12:0, 12:30, 14:0, 14:30, 15:10, 16:30, 17:0, 17:40, 19:0, 19:30, 20:10
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   8:40, 15:0
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   9:50, 16:40
Bí Ẩn Sau Tấm Gương   xem phim Bí Ẩn Sau Tấm Gương   14:20
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   11:40, 14:40, 16:15, 17:20, 20:0, 20:50, 22:30
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   9:0, 9:35, 11:10, 13:20, 14:10, 15:30, 17:40, 18:40, 19:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
798Mười   xem phim 798Mười   10:0
Siêu Sao Siêu Ngố   xem phim Siêu Sao Siêu Ngố   17:40, 22:40
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   11:0, 13:50, 16:40, 19:30, 22:20
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   9:15, 10:15, 11:45, 12:10, 12:45, 13:30, 14:15, 14:40, 15:20, 16:0, 16:45, 17:10, 17:50, 18:30, 19:40, 20:20, 21:0, 22:10
Bước Chân An Lạc   xem phim Bước Chân An Lạc   11:20
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   22:0
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   9:10, 18:30
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   9:40, 12:20, 15:0, 19:20, 20:0
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   9:50, 12:0, 14:10, 16:20, 20:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
798Mười   xem phim 798Mười   8:45, 10:45, 14:55, 21:15
Siêu Sao Siêu Ngố   xem phim Siêu Sao Siêu Ngố   9:15, 13:15, 17:15, 21:15
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   10:25, 14:55, 19:25
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   8:30, 9:10, 9:50, 10:45, 11:25, 12:5, 13:0, 13:40, 14:20, 15:15, 15:55, 16:35, 17:30, 18:10, 18:50, 19:45, 20:25, 21:5, 22:0
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   9:45
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   10:50, 12:45, 16:55, 19:5, 22:0
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   8:30, 13:0, 17:30, 22:0
Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   xem phim Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   8:35, 13:0, 15:15, 17:30, 19:45
Three Billboards: Truy Tìm Công Lý   xem phim Three Billboards: Truy Tìm Công Lý   11:0, 15:0, 19:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
798Mười   xem phim 798Mười   11:30, 15:25, 18:10, 21:45
Siêu Sao Siêu Ngố   xem phim Siêu Sao Siêu Ngố   10:50, 17:40, 22:40
Thỏ Peter   xem phim Thỏ Peter   12:30, 17:20, 19:20
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   11:35, 14:20, 19:10, 20:20
Nàng Thơ Của Quỷ   xem phim Nàng Thơ Của Quỷ   13:25
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   9:10, 10:10, 11:20, 12:20, 13:30, 14:30, 15:40, 16:40, 17:50, 18:50, 20:0, 20:30, 21:0, 22:10
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   16:55, 22:10
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   11:55, 18:30
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   9:50, 15:35, 20:5
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   9:40, 13:45, 18:40
Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   xem phim Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   16:20, 21:10
Three Billboards: Truy Tìm Công Lý   xem phim Three Billboards: Truy Tìm Công Lý   9:25, 14:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
798Mười   xem phim 798Mười   10:0, 15:10, 19:15
Siêu Sao Siêu Ngố   xem phim Siêu Sao Siêu Ngố   12:50, 19:30
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   10:0, 11:0, 12:20, 13:20, 14:0, 14:40, 15:40, 16:20, 17:0, 18:0, 18:40, 19:20, 20:20, 21:0, 21:40, 22:40
Bước Chân An Lạc   xem phim Bước Chân An Lạc   13:25, 16:40
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   9:10, 15:20
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   8:50, 11:25, 17:15
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   10:40, 10:50, 13:0, 17:20, 21:25
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   9:25, 12:0, 14:40, 18:35, 20:30, 21:15, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
798Mười   xem phim 798Mười   13:20, 19:30, 21:40
Siêu Sao Siêu Ngố   xem phim Siêu Sao Siêu Ngố   11:35, 15:25, 17:15, 21:25
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   8:55
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   8:40, 9:50, 11:0, 12:10, 13:20, 14:30, 15:40, 16:50, 18:0, 19:10, 20:20, 21:30, 22:40, 23:50, 23:59
Bước Chân An Lạc   xem phim Bước Chân An Lạc   17:35
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   11:30, 15:45, 17:35
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   9:15, 13:30, 19:35
Bí Ẩn Sau Tấm Gương   xem phim Bí Ẩn Sau Tấm Gương   15:35
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   9:15, 11:15, 13:25, 19:5, 23:45
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   9:20, 11:25, 13:30, 15:35, 17:40, 19:45, 21:50, 23:15, 23:55
Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   xem phim Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   21:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
798Mười   xem phim 798Mười   9:30, 12:10, 13:30, 19:55, 22:45
Siêu Sao Siêu Ngố   xem phim Siêu Sao Siêu Ngố   11:55, 13:25, 15:10
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   9:35, 11:30, 14:10, 22:25
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   9:0, 10:0, 11:20, 12:20, 13:40, 14:40, 15:30, 16:0, 17:0, 17:40, 18:20, 19:20, 20:0, 20:40, 21:40, 22:20, 23:0
Bước Chân An Lạc   xem phim Bước Chân An Lạc   11:35, 13:40, 17:55, 18:55, 20:50
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   9:40, 11:35, 17:0
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   9:50, 15:35, 22:0
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   9:15, 14:5, 16:15, 18:30, 20:40
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   9:45, 11:45, 13:45, 15:45, 16:40, 17:45, 18:35, 19:45, 20:30, 21:50, 22:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
798Mười   xem phim 798Mười   13:10, 19:15, 21:45
Siêu Sao Siêu Ngố   xem phim Siêu Sao Siêu Ngố   11:15, 16:5
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   9:45, 14:35, 18:35
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   9:0, 11:20, 12:15, 13:40, 15:0, 16:0, 17:5, 18:20, 19:25, 20:40, 21:15, 22:15, 23:0
Bước Chân An Lạc   xem phim Bước Chân An Lạc   10:45, 13:5, 14:40, 17:20
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   8:55, 17:5
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   9:15, 12:40, 16:35, 21:5
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   9:35, 11:45, 13:55, 17:55, 20:5, 22:45
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   9:15, 11:15, 15:10, 18:55, 20:50, 23:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
798Mười   xem phim 798Mười   10:50, 12:45, 19:30, 21:5, 22:55
Siêu Sao Siêu Ngố   xem phim Siêu Sao Siêu Ngố   8:45, 13:10, 15:10, 19:20, 21:10, 23:15
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   14:35, 17:0, 20:45
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   8:40, 9:25, 10:55, 11:40, 12:40, 13:55, 14:55, 16:10, 17:5, 18:55, 20:15, 21:0, 22:30
Bước Chân An Lạc   xem phim Bước Chân An Lạc   10:55, 12:45, 18:25
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   9:5, 17:10, 23:20
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   11:0, 15:0, 23:0
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   8:50, 10:30, 13:0, 17:0, 18:40
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   9:5, 14:40, 16:35, 19:5, 21:25, 23:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
798Mười   xem phim 798Mười   9:30, 12:15, 16:10
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   11:35, 14:10, 16:45, 19:20, 21:55
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   9:0, 9:50, 10:45, 11:20, 12:10, 13:0, 13:40, 14:30, 15:15, 16:0, 16:50, 17:30, 18:20, 19:10, 19:45, 20:40, 21:30
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   11:20
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   11:40, 14:0, 16:20, 18:40, 21:0
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   8:50, 17:35, 22:0
Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   xem phim Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   9:0, 13:10, 15:20, 19:35, 21:55
Three Billboards: Truy Tìm Công Lý   xem phim Three Billboards: Truy Tìm Công Lý   9:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Siêu Sao Siêu Ngố   xem phim Siêu Sao Siêu Ngố   18:5, 22:0
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   9:20, 11:35, 14:50, 17:20, 22:5
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   8:50, 9:50, 11:10, 12:10, 12:55, 13:30, 14:30, 15:15, 15:50, 16:50, 17:35, 22:0, 22:45, 23:50
Bước Chân An Lạc   xem phim Bước Chân An Lạc   8:55, 11:20, 12:55, 16:0
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   9:45, 14:5
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   14:5, 17:55, 23:55
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   10:45, 13:15, 15:25, 17:35, 21:50
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   9:5, 11:0, 15:55, 17:50, 21:50, 23:50
Three Billboards: Truy Tìm Công Lý   xem phim Three Billboards: Truy Tìm Công Lý   9:5, 11:50, 22:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Siêu Sao Siêu Ngố   xem phim Siêu Sao Siêu Ngố   9:40, 14:35, 19:0
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   12:0, 16:25, 20:50
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   9:45, 11:30, 12:20, 13:50, 14:40, 16:10, 17:0, 18:30, 19:25, 20:45, 21:40
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   11:0, 15:0, 19:0
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   12:55, 16:55, 21:0
Bí Ẩn Sau Tấm Gương   xem phim Bí Ẩn Sau Tấm Gương   13:10
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   11:0, 15:10, 17:20, 19:35, 21:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Siêu Sao Siêu Ngố   xem phim Siêu Sao Siêu Ngố   11:20, 15:30
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   14:20
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   9:0, 10:0, 11:20, 12:20, 13:40, 14:40, 16:0, 17:0, 17:40, 18:20, 19:20, 20:0, 20:40, 21:40, 22:10
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   9:20
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   12:10
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   9:40, 12:40, 17:30, 19:30
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   10:30, 13:30, 15:10, 17:10, 20:10, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Siêu Sao Siêu Ngố   xem phim Siêu Sao Siêu Ngố   14:20
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   11:45, 18:10, 20:45
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   9:50, 10:30, 12:10, 12:50, 14:30, 15:10, 16:50, 17:30, 18:35, 19:10, 19:50, 20:40, 21:30
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   8:30
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   9:35, 11:50, 14:5, 16:20, 20:55
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   9:45, 16:10, 22:10
Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   xem phim Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   9:0, 11:20, 13:40, 16:0, 18:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   9:30, 12:10, 14:50, 17:40, 19:10, 21:50
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   8:30, 9:10, 9:40, 10:20, 10:50, 11:30, 12:0, 12:40, 13:10, 13:50, 14:20, 15:0, 15:30, 16:10, 16:40, 17:20, 17:50, 18:30, 19:0, 19:40, 20:10, 20:50, 21:20, 22:0, 22:40
Bước Chân An Lạc   xem phim Bước Chân An Lạc   8:10, 17:10
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   8:10, 23:0
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   11:10, 13:10, 15:10
Bí Ẩn Sau Tấm Gương   xem phim Bí Ẩn Sau Tấm Gương   22:50
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   8:50, 10:10, 14:30, 18:45, 20:20
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   9:0, 11:10, 12:30, 13:20, 15:20, 16:45, 17:30, 19:30, 21:0, 21:40, 23:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   9:0, 10:50, 11:45, 13:40, 14:30, 17:15, 20:0, 21:50, 22:45
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   8:40, 9:40, 10:20, 11:0, 11:30, 12:0, 12:40, 13:20, 14:20, 15:0, 15:40, 16:40, 17:20, 18:0, 18:30, 19:0, 19:40, 20:20, 20:50, 21:20, 22:40, 23:10
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   14:0, 18:10
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   9:45, 11:50, 16:0, 20:10, 22:15
Bí Ẩn Sau Tấm Gương   xem phim Bí Ẩn Sau Tấm Gương   23:40
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   9:10, 10:10, 12:30, 13:50, 14:50, 16:10, 17:10, 18:40, 19:30
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   8:45, 16:30, 21:0, 22:0, 23:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   10:10, 13:0, 15:40, 18:30, 21:20
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   9:20, 10:0, 10:35, 11:40, 12:20, 13:0, 14:0, 14:40, 15:25, 16:20, 17:0, 17:50, 18:40, 19:20, 19:50, 20:20, 21:0, 21:40, 22:40
Bước Chân An Lạc   xem phim Bước Chân An Lạc   11:50, 15:50, 17:50
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   13:50
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   11:0, 15:20
Bí Ẩn Sau Tấm Gương   xem phim Bí Ẩn Sau Tấm Gương   9:40
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   9:0, 11:20, 13:40, 16:0, 18:20, 19:40, 22:10
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   8:50, 13:10, 17:30, 20:40, 22:10, 22:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   9:40, 12:20, 15:0, 17:50, 20:30
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   9:50, 10:40, 11:20, 12:10, 13:0, 13:40, 14:30, 15:20, 16:0, 16:50, 17:40, 18:20, 19:10, 20:0, 20:40, 21:30
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   9:30
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   13:50, 18:10
Bí Ẩn Sau Tấm Gương   xem phim Bí Ẩn Sau Tấm Gương   9:20
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   11:30, 15:50, 20:10
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   10:50, 15:10, 19:40, 21:40
Three Billboards: Truy Tìm Công Lý   xem phim Three Billboards: Truy Tìm Công Lý   12:50, 17:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   9:0, 10:40, 13:25, 16:20, 17:35, 20:50, 22:10
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   10:0, 10:50, 12:20, 13:10, 14:40, 15:30, 17:0, 17:50, 19:20, 20:20, 21:40, 22:40
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   8:55
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   9:10, 15:25
Bí Ẩn Sau Tấm Gương   xem phim Bí Ẩn Sau Tấm Gương   11:15
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   10:30, 11:45, 12:50, 14:0, 15:10, 16:10, 17:30, 18:30, 19:10, 19:50, 21:30
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   10:20, 12:25, 13:20, 14:30, 16:40, 18:50, 20:10, 21:0, 22:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   9:30, 11:10, 13:50, 14:10, 16:30, 19:10, 19:50, 21:50
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   9:20, 10:40, 11:40, 12:25, 13:10, 14:0, 15:30, 16:20, 17:50, 18:40, 20:10, 20:50, 21:0, 22:30, 23:20
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   9:50
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   9:10, 12:10, 13:50, 15:50, 17:50, 21:30, 23:10
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   10:0, 16:45, 19:5
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   11:45, 14:45, 16:50, 18:50, 23:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   11:20, 16:0, 20:50
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   8:50, 9:50, 11:10, 12:10, 13:30, 14:30, 15:50, 16:50, 18:10, 19:10, 20:30, 21:30
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   9:10, 18:40, 21:40
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   9:0, 13:10, 14:0, 17:30
Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   xem phim Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   11:0, 15:20, 19:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   9:10, 11:30, 14:10, 16:50, 19:30, 22:20
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   9:15, 9:45, 10:30, 11:20, 12:50, 13:40, 14:30, 15:10, 16:0, 16:50, 17:30, 18:20, 19:10, 19:50, 20:20, 20:40, 22:10, 23:0
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   16:15
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   9:20, 23:55
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   12:5, 13:50, 21:30
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   11:50, 18:10, 22:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   8:15, 11:0, 12:0, 13:45, 14:45, 16:30, 17:30, 19:15, 22:0
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   8:20, 9:50, 10:20, 10:50, 11:50, 12:20, 12:50, 13:20, 14:20, 14:50, 15:20, 15:50, 17:15, 17:45, 18:15, 19:40, 20:40, 22:10, 23:10
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   13:10
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   15:10
Bí Ẩn Sau Tấm Gương   xem phim Bí Ẩn Sau Tấm Gương   17:20
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   18:50
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   11:0, 16:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   11:0, 15:25, 20:0
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   9:0, 9:40, 11:10, 11:50, 13:20, 14:0, 15:30, 16:10, 17:40, 18:20, 19:10, 19:50, 20:30, 21:20, 22:0, 22:40
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   8:50, 17:35, 23:30
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   9:10, 13:35, 18:0
Bí Ẩn Sau Tấm Gương   xem phim Bí Ẩn Sau Tấm Gương   11:45, 15:40, 21:15, 23:10
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   10:35, 12:40, 14:50, 17:0, 18:15, 22:15
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   8:45, 9:45, 10:40, 12:35, 13:40, 14:30, 16:25, 19:25, 20:20, 22:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   8:10, 9:30, 12:10, 14:50, 17:35, 20:20, 23:0
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   8:20, 9:0, 10:0, 10:40, 11:20, 12:20, 13:0, 13:40, 14:40, 15:20, 16:0, 17:0, 17:40, 18:20, 19:20, 20:0, 20:40, 21:40, 22:20, 23:0
Bước Chân An Lạc   xem phim Bước Chân An Lạc   11:30, 19:30
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   12:50, 19:0
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   10:50, 16:50, 21:0
Bí Ẩn Sau Tấm Gương   xem phim Bí Ẩn Sau Tấm Gương   14:45
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   8:0, 10:20, 12:40, 15:0, 17:20, 19:40, 22:0, 23:0
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   8:0, 9:30, 13:30, 15:30, 17:30, 21:30, 23:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   11:10, 13:50, 16:30, 19:20
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   9:40, 10:20, 11:0, 12:0, 12:40, 13:20, 14:20, 15:0, 15:40, 16:40, 17:20, 18:0, 19:0, 19:40, 20:20, 21:0
Bước Chân An Lạc   xem phim Bước Chân An Lạc   12:50, 16:50, 21:20
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   10:50, 14:50, 18:50
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   9:0, 10:10, 14:10, 18:30
Bí Ẩn Sau Tấm Gương   xem phim Bí Ẩn Sau Tấm Gương   9:5
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   10:40, 13:0, 15:20, 17:40, 20:0
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   12:10, 16:20, 20:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   9:0, 11:50, 18:20
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   9:40, 10:20, 11:0, 12:0, 12:40, 13:20, 14:20, 15:0, 15:40, 16:40, 17:20, 18:0, 19:0, 19:40, 20:20, 21:20, 22:0, 22:40
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   22:45
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   10:10, 14:30
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   9:5, 11:20, 13:40, 14:40, 16:0, 17:0, 19:20, 21:0, 21:40
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   8:50, 12:20, 16:30, 18:35, 20:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   11:10, 12:40, 13:50, 16:30, 17:40, 19:10, 20:30, 21:50, 23:10
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   10:15, 10:30, 11:0, 11:30, 12:10, 12:45, 13:20, 14:0, 14:30, 15:0, 15:20, 16:20, 17:0, 17:20, 18:45, 19:40, 20:10, 21:0, 22:0, 23:20
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   14:20, 18:30
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   12:20, 16:15, 18:0, 22:30
Bí Ẩn Sau Tấm Gương   xem phim Bí Ẩn Sau Tấm Gương   10:10
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   15:10, 19:15, 20:0, 21:40, 22:40
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   0:10, 13:10, 15:45, 20:20, 22:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   9:0, 16:20
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   8:50, 9:40, 11:10, 12:0, 13:30, 14:20, 16:40, 18:10, 19:0, 20:30, 21:20
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   9:10, 13:20, 15:30, 19:40, 21:20
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   11:20, 17:40, 21:50
Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   xem phim Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   11:40, 14:0, 15:50, 19:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   8:30, 10:40, 13:0, 15:20, 17:40, 20:0
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   7:40, 9:45, 14:0, 18:15, 20:30
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   12:0, 16:15
Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   xem phim Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   8:0, 10:10, 12:30, 14:50, 17:10, 19:30, 21:50


 • Thanh nien an mac banh bao trom tien cong duc trong chua
  Thanh niên ăn mặc bảnh bao trộm tiền công đức trong chùa

  Danh tính thanh niên ăn mặc bảnh bao trộm tiền công đức trong chùa; Xử phạt hành chính nữ đảng viên chứa bài tại nhà; Bị phạt hơn 400 triệu đồng vì xả nước thải bẩn; 2 cháu bé sống sót trong vụ tai nạn 13 người chết được hỗ trợ gần 5 tỷ đồng

 • Giang vien khoa Luat bi to quay roi nu sinh
  Giảng viên khoa Luật bị tố quấy rối nữ sinh

  Giảng viên khoa Luật bị tố nhắn tin “gạ gẫm” nữ sinh; Khai trừ Đảng với nam chuyên viên “quấy rối tình dục” đồng nghiệp nữ; Thi thể người đàn ông cạnh bộ xung điện đánh cá giữa suối; Bác sĩ bị nghi ngờ khiến nhiều người nhiễm HIV ở Phú Thọ nói gì?

 • Phat hien thi the co gai mac vay ngan noi tren mat ho Linh Dam
  Phát hiện thi thể cô gái mặc váy ngắn nổi trên mặt hồ Linh Đàm

  Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 13/8/2018. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 13/8/2018.

 • Thoi su 24h Chan dung nghi can sat hai nu sinh truong san khau
  Thời sự 24h: Chân dung nghi can sát hại nữ sinh trường sân khấu

  Thu phí không dừng: Tiền tỷ đổ về, lãi ai hưởng?; Hệ thống xử lý nước thải "đắp chiếu" suốt 8 năm; 200 nghìn sinh viên thất nghiệp: Trách nhiệm thuộc về ai?; "Tranh luận đặc khu, có người cố tình đẩy yếu tố Trung Quốc!"; Xâm hại tình dục trẻ em: Khó xử ở chỗ nào?

 • Thoi su 24h Sat hai ban gai phan xac thanh nhieu manh
  Thời sự 24h: Sát hại bạn gái, phân xác thành nhiều mảnh

  Hà Nội đã có kế hoạch đối phó với thảm họa, kể cả rò rỉ phóng xạ; Việt Nam mong muốn vụ án bé Nhật Linh bị sát hại tại Nhật Bản được xét xử nghiêm minh; Những "người hùng" làm rạng danh Việt Nam trên đấu trường quốc tế; “499 bãi trông giữ xe trái phép tại Hà Nội chưa phải là con số cuối cùng“

 • Cau Vang khuay dao quoc te Trump thong thiet vi bi dieu tra
  Cầu Vàng "khuấy đảo" quốc tế, Trump thống thiết vì bị điều tra

  Nếu ngay cả vấn đề hạt nhân Triều Tiên hay quan hệ với EU cũng không làm ông Trump mất thế thượng phong thì với cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016, tuần nay chứng kiến sự lên tiếng đầy bất lực từ vị Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ.

 • Trump gap Putin va Phap nang cup Nga van toan thang
  Trump gặp Putin và Pháp nâng cúp - Nga vẫn toàn thắng

  Ngay sau trận chung kết ở Moscow kết thúc với cúp vàng dành cho đội tuyển Pháp, 1 "trận đấu" gay cấn khác lại diễn ra ở Helsiki, là cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ với nhiều toan tính từ cả 2 nước và cũng đầy lo ngại theo phía Phương Tây.

 • My suc soi vi tre nhap cu Trump ban dam trong Trieu Tien
  Mỹ sục sôi vì trẻ nhập cư, Trump bận "đắm" trong Triều Tiên

  Một tuần sau cuộc gặp với Kim Jong Un, trong khi phía Bình Nhưỡng chưa có bất cứ động thái gì rõ rệt thì Donald Trump lại đang tỏ ra "nhiệt thành" quá mức với Triều Tiên, bất chấp thái độ dè chừng từ phía đồng minh. Và trong trạng thái "ngủ quên trên chiến thắng" ấy, ông Trump bất ngờ bị dư luận Mỹ "đánh úp" buộc phải "đầu hàng" trong vấn đề nhập cư.

 • Singapore ruc ro thuong dinh MyTrieu Nga thanh tam diem khong chi vi World Cup
  Singapore rực rỡ thượng đỉnh Mỹ-Triều, Nga thành tâm điểm không chỉ vì World Cup

  Cuối cùng cuộc gặp lịch sử Trump-Kim cũng diễn ra thành công tốt đẹp tuy nhiên với giới quan sát thì sự thành-bại của thượng đỉnh Mỹ-Triều phải được đánh giá từ động thái phi hạt nhân của Bình Nhưỡng sắp tới. Còn ở nước Nga, nơi World Cup 2018 đã khởi tranh, tuần nay lại có khá nhiều điều khiến quốc tế phải nhắc đến chứ không riêng gì chuyện trái bóng.

 • 2 may bay MH lai nong chong mat chuyen gap Kim cua ong Trump
  2 máy bay MH lại nóng; "chóng mặt" chuyện gặp Kim của ông Trump

  Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều dự kiến hôm 12/6 tới, nếu có thể diễn ra thành công, hẳn sẽ càng thêm đáng nhớ 1 tuần qua, khi Thế giới nín thở dõi theo từ những lời đe dọa từ bỏ của Triều Tiên cho đến những tuyên bố thực sẽ hủy-không hủy của TT Trump. Cũng trong tuần nay, 2 vụ tai nạn máy bay chấn động của Malaysia 1 lần nữa được đưa ra tranh luận.