Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Xóm Trọ 3D   xem phim Xóm Trọ 3D   14:25, 16:35 Các loại khác
Đời Cho Ta Bao Lần Đôi Mươi   xem phim Đời Cho Ta Bao Lần Đôi Mươi   9:10, 12:40, 23:10
Nhà Số 81 Kinh Thành   xem phim Nhà Số 81 Kinh Thành   10:45
Tòa Tháp Bóng Đêm   xem phim Tòa Tháp Bóng Đêm   8:20, 15:45, 23:35
Sắc Đẹp Ngàn Cân   xem phim Sắc Đẹp Ngàn Cân   9:15, 11:0, 12:45, 16:25, 18:20, 20:5, 21:50
Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   xem phim Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   14:0, 17:35
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   xem phim Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   8:50, 9:40, 10:10, 11:0, 11:45, 13:5, 13:50, 14:30, 15:10, 16:0, 16:35, 17:15, 18:10, 19:20, 19:40, 20:15, 20:45, 21:25, 21:45, 22:20, 22:50, 23:30, 23:50
Vương Quốc Xe Hơi 3   xem phim Vương Quốc Xe Hơi 3   9:0, 11:10, 13:20, 15:25, 17:35, 18:40, 19:20
Bắt Cóc   xem phim Bắt Cóc   12:15, 21:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ông Trùm   xem phim Ông Trùm   23:20
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   xem phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   10:10, 11:35, 14:15, 16:20, 20:50, 21:30
Linh Hồn Bạc   xem phim Linh Hồn Bạc   9:0
Tòa Tháp Bóng Đêm   xem phim Tòa Tháp Bóng Đêm   13:15, 23:15
Sắc Đẹp Ngàn Cân   xem phim Sắc Đẹp Ngàn Cân   9:30, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 20:30, 21:20, 23:30
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   xem phim Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   8:55, 12:35, 14:50, 17:5, 19:0, 22:20
Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   xem phim Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   18:50
Người Gác Đêm   xem phim Người Gác Đêm   8:10
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   xem phim Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   8:25, 9:15, 9:45, 10:40, 11:10, 11:40, 12:55, 13:55, 15:10, 16:10, 16:45, 17:25, 18:25, 19:0, 19:40, 20:40, 21:15, 22:0, 22:30, 23:0, 23:55
Vương Quốc Xe Hơi 3   xem phim Vương Quốc Xe Hơi 3   8:40, 9:40, 11:0, 12:5, 13:25, 14:25, 15:20, 15:45, 16:40, 17:40, 18:5, 19:20, 20:0, 21:40
Phi Vụ Cuối Cùng   xem phim Phi Vụ Cuối Cùng   12:0, 14:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ông Trùm   xem phim Ông Trùm   23:15
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   xem phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   11:20, 16:45, 18:0, 21:30
Tòa Tháp Bóng Đêm   xem phim Tòa Tháp Bóng Đêm   8:30, 14:40, 22:10
Sắc Đẹp Ngàn Cân   xem phim Sắc Đẹp Ngàn Cân   9:20, 12:40, 16:0, 21:0
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   xem phim Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   9:30, 16:30, 20:30, 22:45, 23:55
Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   xem phim Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   8:40
Người Gác Đêm   xem phim Người Gác Đêm   10:40
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   xem phim Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   9:0, 9:45, 10:40, 11:20, 11:50, 13:0, 13:40, 14:15, 15:20, 16:0, 17:40, 18:20, 19:0, 20:0, 20:40, 21:15, 22:15, 23:0, 23:30
Vương Quốc Xe Hơi 3   xem phim Vương Quốc Xe Hơi 3   8:10, 9:10, 10:30, 11:30, 12:0, 12:50, 13:50, 14:20, 15:10, 16:10, 16:40, 17:30, 18:30, 19:10, 19:50, 20:50
Phi Vụ Cuối Cùng   xem phim Phi Vụ Cuối Cùng   13:45, 18:45, 23:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ông Trùm   xem phim Ông Trùm   21:50
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   xem phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   11:30, 16:15, 18:40, 21:10, 23:45
Linh Hồn Bạc   xem phim Linh Hồn Bạc   22:0, 23:40
Sắc Đẹp Ngàn Cân   xem phim Sắc Đẹp Ngàn Cân   8:30, 10:40, 15:20, 21:40, 23:50
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   xem phim Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   8:40, 10:0, 11:0, 12:20, 13:30, 14:0, 15:50, 17:0, 17:40, 18:5, 19:20, 20:20, 21:30, 22:40
Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   xem phim Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   9:30, 14:45
Người Gác Đêm   xem phim Người Gác Đêm   9:10, 13:10, 17:30
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   xem phim Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   8:0, 8:30, 9:0, 9:40, 11:20, 12:0, 12:50, 13:40, 14:20, 16:0, 16:40, 18:20, 19:0, 20:0, 20:40, 21:20, 22:20, 23:0, 23:50
Vương Quốc Xe Hơi 3   xem phim Vương Quốc Xe Hơi 3   10:20, 11:10, 12:40, 15:0, 16:50, 17:20, 19:10, 19:40
Phi Vụ Cuối Cùng   xem phim Phi Vụ Cuối Cùng   10:50, 15:10, 19:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ông Trùm   xem phim Ông Trùm   8:40
Đời Cho Ta Bao Lần Đôi Mươi   xem phim Đời Cho Ta Bao Lần Đôi Mươi   14:40, 16:20
Nhà Số 81 Kinh Thành   xem phim Nhà Số 81 Kinh Thành   9:45, 12:45, 21:25
Tòa Tháp Bóng Đêm   xem phim Tòa Tháp Bóng Đêm   9:5, 13:30, 17:10
Sắc Đẹp Ngàn Cân   xem phim Sắc Đẹp Ngàn Cân   11:40, 15:20, 21:5
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   xem phim Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   11:35, 15:30, 17:5
Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   xem phim Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   10:55, 17:35
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   xem phim Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   9:15, 10:5, 11:20, 12:10, 12:55, 13:25, 14:15, 15:30, 16:20, 17:35, 18:25, 19:0, 19:20, 19:40, 20:5, 20:30, 21:15, 21:45, 22:10, 22:35, 22:55
Vương Quốc Xe Hơi 3   xem phim Vương Quốc Xe Hơi 3   9:30, 10:50, 15:0, 18:0, 19:10
Bắt Cóc   xem phim Bắt Cóc   13:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ông Trùm   xem phim Ông Trùm   10:55, 15:10
Đời Cho Ta Bao Lần Đôi Mươi   xem phim Đời Cho Ta Bao Lần Đôi Mươi   9:0, 13:45, 20:15
Nhà Số 81 Kinh Thành   xem phim Nhà Số 81 Kinh Thành   9:25, 13:15, 16:25, 19:20, 23:35
Tòa Tháp Bóng Đêm   xem phim Tòa Tháp Bóng Đêm   12:45, 18:25, 23:40
Sắc Đẹp Ngàn Cân   xem phim Sắc Đẹp Ngàn Cân   9:5, 14:35, 21:45, 23:45
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   xem phim Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   10:40, 12:45, 15:25, 19:35, 21:40, 23:5
Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   xem phim Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   10:55, 17:50
Người Gác Đêm   xem phim Người Gác Đêm   8:55, 16:40, 21:55
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   xem phim Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   8:50, 9:35, 10:40, 11:20, 11:40, 12:45, 13:25, 14:50, 15:30, 16:55, 17:35, 18:20, 19:0, 19:40, 20:25, 21:5, 21:45, 22:30, 23:10, 23:50
Vương Quốc Xe Hơi 3   xem phim Vương Quốc Xe Hơi 3   9:30, 11:35, 13:40, 15:45, 17:30, 19:40
Bắt Cóc   xem phim Bắt Cóc   14:50, 17:30, 21:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ông Trùm   xem phim Ông Trùm   22:50
Linh Hồn Bạc   xem phim Linh Hồn Bạc   10:0
Nhà Số 81 Kinh Thành   xem phim Nhà Số 81 Kinh Thành   16:35
Tòa Tháp Bóng Đêm   xem phim Tòa Tháp Bóng Đêm   12:35
Sắc Đẹp Ngàn Cân   xem phim Sắc Đẹp Ngàn Cân   11:0, 12:55, 14:50, 16:45
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   xem phim Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   9:30, 11:45, 16:35, 18:30, 20:45, 23:0
Người Gác Đêm   xem phim Người Gác Đêm   14:40
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   xem phim Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   8:5, 8:45, 9:5, 10:10, 11:20, 12:25, 13:35, 14:0, 14:40, 15:50, 16:15, 16:55, 18:5, 18:40, 19:10, 20:20, 20:55, 21:25, 22:35, 23:10, 23:30, 23:40
Vương Quốc Xe Hơi 3   xem phim Vương Quốc Xe Hơi 3   9:40, 12:0, 14:15, 18:50, 21:10
Bắt Cóc   xem phim Bắt Cóc   18:35
Phi Vụ Cuối Cùng   xem phim Phi Vụ Cuối Cùng   20:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ông Trùm   xem phim Ông Trùm   10:50, 12:45, 17:5
Đời Cho Ta Bao Lần Đôi Mươi   xem phim Đời Cho Ta Bao Lần Đôi Mươi   11:5, 17:0, 20:5
Nhà Số 81 Kinh Thành   xem phim Nhà Số 81 Kinh Thành   10:45, 13:5, 14:30, 18:10
Tòa Tháp Bóng Đêm   xem phim Tòa Tháp Bóng Đêm   9:15, 18:40, 23:30
Sắc Đẹp Ngàn Cân   xem phim Sắc Đẹp Ngàn Cân   9:5, 12:40, 15:10, 21:50
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   xem phim Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   10:55, 13:0, 15:0, 16:0, 19:0, 22:25
Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   xem phim Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   9:0, 16:25
Người Gác Đêm   xem phim Người Gác Đêm   8:50, 17:10
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   xem phim Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   9:10, 9:50, 10:30, 11:15, 11:55, 12:35, 13:20, 14:0, 14:40, 15:25, 16:5, 16:45, 17:30, 18:10, 18:50, 19:20, 19:35, 20:15, 20:35, 21:0, 21:25, 21:40, 22:20, 22:40, 23:0
Vương Quốc Xe Hơi 3   xem phim Vương Quốc Xe Hơi 3   9:45, 11:50, 13:55, 15:0, 18:15, 20:20
Bắt Cóc   xem phim Bắt Cóc   8:55, 21:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ông Trùm   xem phim Ông Trùm   10:45, 16:45
Nhà Số 81 Kinh Thành   xem phim Nhà Số 81 Kinh Thành   10:40, 14:25
Tòa Tháp Bóng Đêm   xem phim Tòa Tháp Bóng Đêm   8:55, 12:35, 21:40
Sắc Đẹp Ngàn Cân   xem phim Sắc Đẹp Ngàn Cân   8:50, 16:20, 21:10, 23:0
Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   xem phim Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   8:55, 13:5
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   xem phim Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   9:5, 9:55, 11:10, 12:35, 13:15, 14:40, 15:20, 16:45, 17:25, 18:10, 18:50, 19:30, 20:20, 20:55, 21:35, 22:25, 23:0
Vương Quốc Xe Hơi 3   xem phim Vương Quốc Xe Hơi 3   9:10, 11:15, 12:0, 13:20, 14:5, 15:25, 16:10, 17:30, 18:15, 19:5, 19:35
Bắt Cóc   xem phim Bắt Cóc   10:45, 14:55, 20:15, 22:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ông Trùm   xem phim Ông Trùm   12:40
Nhà Số 81 Kinh Thành   xem phim Nhà Số 81 Kinh Thành   10:45, 14:25, 23:25
Tòa Tháp Bóng Đêm   xem phim Tòa Tháp Bóng Đêm   9:0, 14:10, 22:55
Sắc Đẹp Ngàn Cân   xem phim Sắc Đẹp Ngàn Cân   8:45, 12:35, 14:55, 17:35, 20:35
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   xem phim Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   8:35, 10:35, 22:45
Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   xem phim Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   12:20, 16:45
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   xem phim Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   8:25, 9:10, 10:30, 11:20, 12:35, 13:0, 13:25, 14:40, 15:30, 16:15, 17:10, 17:35, 18:20, 19:15, 19:40, 20:25, 20:40, 21:20, 21:45, 22:30
Vương Quốc Xe Hơi 3   xem phim Vương Quốc Xe Hơi 3   8:50, 10:55, 15:5, 16:45, 18:30
Bắt Cóc   xem phim Bắt Cóc   18:50, 21:5, 22:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thành Phố Ảo   xem phim Thành Phố Ảo   9:5, 11:30, 14:0, 16:30, 19:0, 21:30
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   xem phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   12:30, 14:50, 19:10, 21:40
Tòa Tháp Bóng Đêm   xem phim Tòa Tháp Bóng Đêm   13:40, 16:25, 20:40
Sắc Đẹp Ngàn Cân   xem phim Sắc Đẹp Ngàn Cân   8:30, 10:30, 17:10
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   xem phim Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   8:35, 9:20, 10:50, 15:0, 17:40, 19:20, 22:20
Người Gác Đêm   xem phim Người Gác Đêm   13:0
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   xem phim Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   9:30, 11:0, 11:40, 13:50, 15:25, 16:10, 17:10, 18:30, 20:10, 21:30, 22:50
Vương Quốc Xe Hơi 3   xem phim Vương Quốc Xe Hơi 3   9:5, 11:20, 11:50, 13:10, 14:10, 15:40, 17:55, 18:20, 19:50, 20:35, 22:10
Phi Vụ Cuối Cùng   xem phim Phi Vụ Cuối Cùng   8:50, 22:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đại Chiến Hành Tinh Khỉ   xem phim Đại Chiến Hành Tinh Khỉ   15:25
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   xem phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   13:5, 17:35, 21:40
Tòa Tháp Bóng Đêm   xem phim Tòa Tháp Bóng Đêm   9:0, 15:40, 18:0, 19:55
Sắc Đẹp Ngàn Cân   xem phim Sắc Đẹp Ngàn Cân   9:0, 12:0, 14:40, 17:55, 21:50
Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   xem phim Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   10:45, 13:45, 19:50
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   xem phim Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   9:15, 10:20, 11:25, 12:30, 13:35, 14:40, 15:45, 16:50, 19:0, 19:40, 20:40, 21:5, 21:45
Vương Quốc Xe Hơi 3   xem phim Vương Quốc Xe Hơi 3   9:45, 11:0, 12:35, 16:25, 18:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   xem phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   13:10, 19:15
Tòa Tháp Bóng Đêm   xem phim Tòa Tháp Bóng Đêm   13:30
Sắc Đẹp Ngàn Cân   xem phim Sắc Đẹp Ngàn Cân   8:40, 10:35, 12:30, 14:25, 16:20, 18:15, 20:10, 22:5
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   xem phim Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   9:10, 11:15, 13:20, 15:25, 17:30, 19:35, 21:40
Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   xem phim Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   15:30
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   xem phim Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   8:50, 10:5, 11:5, 12:20, 13:20, 14:35, 15:35, 16:50, 17:50, 19:5, 20:5, 21:20, 22:20
Vương Quốc Xe Hơi 3   xem phim Vương Quốc Xe Hơi 3   9:20, 11:25, 15:30, 17:35, 19:40, 21:45
Bắt Cóc   xem phim Bắt Cóc   8:15, 17:25
Phi Vụ Cuối Cùng   xem phim Phi Vụ Cuối Cùng   9:0, 11:5, 21:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   xem phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   15:45
Tòa Tháp Bóng Đêm   xem phim Tòa Tháp Bóng Đêm   11:15, 14:35, 19:50
Sắc Đẹp Ngàn Cân   xem phim Sắc Đẹp Ngàn Cân   13:10, 16:30, 20:20
Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   xem phim Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   9:20, 14:55, 18:0
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   xem phim Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   9:0, 9:40, 10:20, 11:0, 11:45, 12:30, 13:5, 13:50, 15:10, 15:55, 17:15, 18:0, 18:50, 19:20, 20:5, 21:25, 21:45, 22:10
Vương Quốc Xe Hơi 3   xem phim Vương Quốc Xe Hơi 3   9:30, 11:35, 13:40, 16:45, 18:15, 20:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   xem phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   9:10, 15:20
Tòa Tháp Bóng Đêm   xem phim Tòa Tháp Bóng Đêm   13:20
Sắc Đẹp Ngàn Cân   xem phim Sắc Đẹp Ngàn Cân   9:10, 11:0, 12:50, 14:40, 16:30, 18:20, 20:10, 22:0
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   xem phim Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   8:50, 11:0, 15:20, 19:40, 21:50
Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   xem phim Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   11:30, 22:10
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   xem phim Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   9:30, 10:50, 11:45, 13:10, 14:0, 15:10, 16:15, 17:30, 17:45, 18:30, 19:30, 20:0, 20:45, 21:40
Vương Quốc Xe Hơi 3   xem phim Vương Quốc Xe Hơi 3   10:55, 15:5, 17:20, 19:35
Bắt Cóc   xem phim Bắt Cóc   9:0, 13:10, 21:50
Phi Vụ Cuối Cùng   xem phim Phi Vụ Cuối Cùng   8:40, 13:0, 17:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   xem phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   10:0, 13:45, 16:0, 20:45
Nhà Số 81 Kinh Thành   xem phim Nhà Số 81 Kinh Thành   10:15, 22:0
Tòa Tháp Bóng Đêm   xem phim Tòa Tháp Bóng Đêm   11:45, 17:30, 21:30
Sắc Đẹp Ngàn Cân   xem phim Sắc Đẹp Ngàn Cân   9:45, 11:15, 13:0, 14:45, 16:45, 18:15, 20:10
Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   xem phim Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   9:15, 12:30, 14:30, 18:0
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   xem phim Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   9:0, 10:30, 11:30, 12:45, 13:30, 14:15, 15:0, 15:45, 17:0, 18:0, 18:30, 19:0, 19:30, 20:0, 20:30, 21:15, 22:0
Vương Quốc Xe Hơi 3   xem phim Vương Quốc Xe Hơi 3   9:30, 11:0, 13:15, 15:30, 16:30, 18:45, 19:45
Bắt Cóc   xem phim Bắt Cóc   12:15, 16:15, 21:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   xem phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   8:20, 10:30, 17:10, 23:0
Linh Hồn Bạc   xem phim Linh Hồn Bạc   9:40
Tòa Tháp Bóng Đêm   xem phim Tòa Tháp Bóng Đêm   8:30, 14:30, 22:30, 23:20
Sắc Đẹp Ngàn Cân   xem phim Sắc Đẹp Ngàn Cân   15:20, 17:20, 19:20, 21:20
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   xem phim Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   8:40, 10:50, 13:0, 15:10, 17:30, 19:40, 22:0
Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   xem phim Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   8:30
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   xem phim Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   8:50, 9:50, 10:30, 11:0, 11:20, 12:0, 12:10, 12:40, 13:10, 13:40, 14:20, 14:50, 16:0, 16:30, 17:0, 18:10, 18:40, 19:10, 19:40, 20:0, 20:20, 20:50, 21:20, 21:50, 22:20, 23:30
Vương Quốc Xe Hơi 3   xem phim Vương Quốc Xe Hơi 3   9:0, 10:40, 13:0, 15:20, 16:40, 17:40, 19:0
Phi Vụ Cuối Cùng   xem phim Phi Vụ Cuối Cùng   12:50, 15:0, 21:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   xem phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   8:25, 13:10, 18:15, 23:0
Linh Hồn Bạc   xem phim Linh Hồn Bạc   12:30
Tòa Tháp Bóng Đêm   xem phim Tòa Tháp Bóng Đêm   1:5, 16:0, 23:5
Sắc Đẹp Ngàn Cân   xem phim Sắc Đẹp Ngàn Cân   11:50, 15:10, 17:10
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   xem phim Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   8:0, 10:50, 15:40, 18:0, 23:50
Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   xem phim Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   10:10, 16:10
Người Gác Đêm   xem phim Người Gác Đêm   8:20
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   xem phim Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   8:0, 9:0, 10:15, 11:20, 12:10, 12:40, 13:50, 14:30, 16:15, 16:50, 18:30, 19:0, 19:30, 20:10, 20:30, 20:50, 21:20, 21:45, 22:20, 22:50, 23:40
Vương Quốc Xe Hơi 3   xem phim Vương Quốc Xe Hơi 3   9:20, 10:20, 11:40, 14:0, 15:0, 17:20, 18:10, 19:10, 21:30
Phi Vụ Cuối Cùng   xem phim Phi Vụ Cuối Cùng   9:35, 13:40, 20:40, 23:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   xem phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   16:30, 22:0
Linh Hồn Bạc   xem phim Linh Hồn Bạc   9:30
Sắc Đẹp Ngàn Cân   xem phim Sắc Đẹp Ngàn Cân   8:20, 9:10, 18:50
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   xem phim Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   8:30, 11:10, 20:50, 21:20
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   xem phim Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   9:30, 10:20, 11:40, 12:30, 13:20, 13:50, 14:30, 15:20, 16:0, 17:50, 18:15, 19:10, 20:30, 21:15, 22:15, 22:40, 23:0, 23:30
Vương Quốc Xe Hơi 3   xem phim Vương Quốc Xe Hơi 3   10:0, 10:45, 12:10, 13:0, 14:40, 15:30, 16:45, 17:0, 17:30, 19:0, 19:45, 20:0
Phi Vụ Cuối Cùng   xem phim Phi Vụ Cuối Cùng   12:10, 14:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   xem phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   14:0, 23:20
Linh Hồn Bạc   xem phim Linh Hồn Bạc   9:20
Tòa Tháp Bóng Đêm   xem phim Tòa Tháp Bóng Đêm   10:45
Sắc Đẹp Ngàn Cân   xem phim Sắc Đẹp Ngàn Cân   12:0, 21:20, 23:0
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   xem phim Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   8:30, 9:15, 11:30, 12:50, 13:45, 15:10, 16:0, 17:30, 18:15, 19:45, 20:30, 22:0, 22:45
Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   xem phim Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   18:40
Người Gác Đêm   xem phim Người Gác Đêm   8:15
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   xem phim Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   10:15, 11:15, 12:30, 13:30, 14:45, 16:25, 17:0, 18:0, 19:15, 20:0, 20:15, 20:45, 21:30, 22:15, 22:40, 23:45
Phi Vụ Cuối Cùng   xem phim Phi Vụ Cuối Cùng   9:0, 15:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   xem phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   8:40, 13:20, 22:10
Linh Hồn Bạc   xem phim Linh Hồn Bạc   8:15
Tòa Tháp Bóng Đêm   xem phim Tòa Tháp Bóng Đêm   12:40, 20:50
Sắc Đẹp Ngàn Cân   xem phim Sắc Đẹp Ngàn Cân   10:45, 14:40, 16:40
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   xem phim Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   12:50, 15:0, 19:20, 23:50
Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   xem phim Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   15:45
Người Gác Đêm   xem phim Người Gác Đêm   22:50
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   xem phim Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   8:10, 9:50, 10:40, 12:30, 13:40, 14:20, 15:50, 16:30, 17:10, 17:45, 19:10, 20:0, 21:0, 21:20, 21:40, 22:40, 23:10, 23:30
Vương Quốc Xe Hơi 3   xem phim Vương Quốc Xe Hơi 3   8:20, 9:0, 10:20, 11:20, 12:10, 14:40, 17:0, 18:50, 20:20
Phi Vụ Cuối Cùng   xem phim Phi Vụ Cuối Cùng   11:10, 18:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   xem phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   8:10, 9:30, 12:0, 16:30, 17:40, 22:20
Linh Hồn Bạc   xem phim Linh Hồn Bạc   8:10
Tòa Tháp Bóng Đêm   xem phim Tòa Tháp Bóng Đêm   9:0, 18:10, 22:40
Sắc Đẹp Ngàn Cân   xem phim Sắc Đẹp Ngàn Cân   9:40, 14:30, 16:20, 17:30, 20:40, 22:40
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   xem phim Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   10:50, 13:10, 15:30, 17:45, 20:0
Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   xem phim Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   8:0
Người Gác Đêm   xem phim Người Gác Đêm   23:40
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   xem phim Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   10:30, 11:10, 12:20, 12:50, 13:30, 14:40, 15:10, 15:50, 17:0, 19:0, 19:40, 20:20, 21:20, 21:40, 22:30
Vương Quốc Xe Hơi 3   xem phim Vương Quốc Xe Hơi 3   10:0, 10:40, 11:40, 13:0, 14:0, 15:20, 18:20, 19:20, 20:10
Phi Vụ Cuối Cùng   xem phim Phi Vụ Cuối Cùng   8:10, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   xem phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   8:55, 12:55, 16:55, 21:10
Tòa Tháp Bóng Đêm   xem phim Tòa Tháp Bóng Đêm   11:30, 21:20
Sắc Đẹp Ngàn Cân   xem phim Sắc Đẹp Ngàn Cân   10:40, 14:10, 15:55, 17:40, 19:25
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   xem phim Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   10:15, 14:0, 19:30, 21:30
Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   xem phim Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   11:10, 15:10
Người Gác Đêm   xem phim Người Gác Đêm   12:25, 17:45
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   xem phim Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   8:30, 9:0, 9:45, 10:30, 11:0, 11:45, 12:30, 13:0, 13:45, 14:30, 15:0, 15:45, 16:30, 17:0, 17:45, 18:30, 19:0, 19:45, 20:30, 21:0, 21:45
Vương Quốc Xe Hơi 3   xem phim Vương Quốc Xe Hơi 3   8:40, 10:40, 12:40, 14:40, 16:40, 18:40, 19:10, 20:40
Bắt Cóc   xem phim Bắt Cóc   12:15, 16:0, 21:10
Phi Vụ Cuối Cùng   xem phim Phi Vụ Cuối Cùng   9:30, 13:20, 15:20, 17:20, 19:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   xem phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   8:50, 20:10
Sắc Đẹp Ngàn Cân   xem phim Sắc Đẹp Ngàn Cân   11:0, 12:50, 14:40, 16:30, 18:20
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   xem phim Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   9:0, 13:10, 21:10
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   xem phim Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   8:40, 10:50, 13:0, 13:40, 15:10, 17:20, 19:0, 19:30, 20:10, 21:40
Vương Quốc Xe Hơi 3   xem phim Vương Quốc Xe Hơi 3   9:20, 11:30, 15:50, 18:0
Bắt Cóc   xem phim Bắt Cóc   11:10, 15:20, 17:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   xem phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   13:55, 19:25
Nhà Số 81 Kinh Thành   xem phim Nhà Số 81 Kinh Thành   14:35
Tòa Tháp Bóng Đêm   xem phim Tòa Tháp Bóng Đêm   10:0, 12:0, 15:40, 20:15
Sắc Đẹp Ngàn Cân   xem phim Sắc Đẹp Ngàn Cân   9:10, 13:55, 16:25, 18:10, 19:55
Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   xem phim Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   9:10, 10:55, 12:45, 18:25
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   xem phim Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   9:0, 9:45, 10:20, 11:0, 11:40, 11:50, 12:25, 13:5, 13:45, 14:30, 15:10, 15:50, 16:35, 17:15, 17:55, 18:40, 19:20, 20:0, 20:45, 21:25, 22:5
Vương Quốc Xe Hơi 3   xem phim Vương Quốc Xe Hơi 3   9:35, 12:55, 15:0, 17:5, 19:10, 21:15
Bắt Cóc   xem phim Bắt Cóc   11:5, 17:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   xem phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   12:30, 23:0
Tòa Tháp Bóng Đêm   xem phim Tòa Tháp Bóng Đêm   14:50
Sắc Đẹp Ngàn Cân   xem phim Sắc Đẹp Ngàn Cân   8:10, 16:40, 18:40
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   xem phim Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   8:0, 15:40, 18:0
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   xem phim Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   0:10, 8:40, 9:0, 10:5, 11:10, 11:45, 12:15, 13:30, 14:0, 15:20, 16:15, 17:30, 18:30, 19:50, 20:15, 20:45, 21:20, 22:0, 22:30, 22:50, 23:30
Vương Quốc Xe Hơi 3   xem phim Vương Quốc Xe Hơi 3   9:30, 10:10, 11:0, 13:10, 14:25, 16:55, 19:10, 20:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   xem phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   11:20, 12:40, 15:50, 17:20, 19:30
Linh Hồn Bạc   xem phim Linh Hồn Bạc   23:0
Tòa Tháp Bóng Đêm   xem phim Tòa Tháp Bóng Đêm   16:10, 23:40
Sắc Đẹp Ngàn Cân   xem phim Sắc Đẹp Ngàn Cân   8:10, 13:0, 23:45
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   xem phim Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   8:0, 10:40, 14:20, 15:20, 17:40, 20:0, 22:15
Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   xem phim Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   15:10
Người Gác Đêm   xem phim Người Gác Đêm   8:15
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   xem phim Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   8:20, 9:0, 10:15, 11:15, 12:30, 13:30, 14:45, 15:0, 17:0, 18:15, 19:15, 19:45, 20:30, 21:30, 22:0, 22:45
Vương Quốc Xe Hơi 3   xem phim Vương Quốc Xe Hơi 3   8:50, 9:40, 12:0, 12:50, 13:50, 16:40, 19:0, 20:40, 21:20
Phi Vụ Cuối Cùng   xem phim Phi Vụ Cuối Cùng   17:10, 18:20, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   xem phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   9:40, 21:45
Tòa Tháp Bóng Đêm   xem phim Tòa Tháp Bóng Đêm   12:0, 14:0, 16:0, 18:0, 21:40
Sắc Đẹp Ngàn Cân   xem phim Sắc Đẹp Ngàn Cân   10:0, 14:0, 15:45, 20:0
Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   xem phim Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   14:30, 16:15, 18:0
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   xem phim Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   10:10, 11:0, 12:15, 13:10, 14:30, 15:20, 16:45, 17:30, 19:0, 19:40, 21:15, 21:50
Vương Quốc Xe Hơi 3   xem phim Vương Quốc Xe Hơi 3   10:0, 11:50, 17:30, 19:35
Phi Vụ Cuối Cùng   xem phim Phi Vụ Cuối Cùng   12:20, 19:40, 21:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   xem phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   10:20, 12:40, 15:0, 17:20, 21:50
Linh Hồn Bạc   xem phim Linh Hồn Bạc   8:10
Tòa Tháp Bóng Đêm   xem phim Tòa Tháp Bóng Đêm   12:50, 19:0
Sắc Đẹp Ngàn Cân   xem phim Sắc Đẹp Ngàn Cân   8:20, 10:40, 17:0, 19:50
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   xem phim Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   9:30, 11:20, 13:30, 15:40, 17:50, 20:10, 22:20
Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   xem phim Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   8:20
Người Gác Đêm   xem phim Người Gác Đêm   23:10
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   xem phim Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   9:10, 10:20, 11:40, 12:30, 13:50, 14:50, 16:0, 17:10, 18:20, 19:20, 20:30, 21:30, 22:0, 22:40, 23:40
Vương Quốc Xe Hơi 3   xem phim Vương Quốc Xe Hơi 3   9:50, 12:5, 14:20, 16:30, 18:40, 20:50
Phi Vụ Cuối Cùng   xem phim Phi Vụ Cuối Cùng   14:50, 21:10, 23:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   xem phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   9:30, 12:0, 13:20, 16:20, 20:40, 22:20
Linh Hồn Bạc   xem phim Linh Hồn Bạc   16:50
Tòa Tháp Bóng Đêm   xem phim Tòa Tháp Bóng Đêm   15:40
Sắc Đẹp Ngàn Cân   xem phim Sắc Đẹp Ngàn Cân   8:50, 14:20, 18:40
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   xem phim Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   9:20, 11:40, 13:50, 18:10, 21:10
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   xem phim Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   8:50, 9:40, 11:0, 11:50, 13:10, 14:0, 15:20, 16:10, 17:30, 18:20, 19:0, 19:40, 20:30, 21:30, 22:40
Vương Quốc Xe Hơi 3   xem phim Vương Quốc Xe Hơi 3   9:50, 10:50, 12:10, 14:30, 16:45, 17:40, 20:0
Phi Vụ Cuối Cùng   xem phim Phi Vụ Cuối Cùng   10:20, 12:30, 14:40, 16:0, 19:20, 20:20, 21:50, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   xem phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   12:0
Tòa Tháp Bóng Đêm   xem phim Tòa Tháp Bóng Đêm   13:0
Sắc Đẹp Ngàn Cân   xem phim Sắc Đẹp Ngàn Cân   14:20, 23:10
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   xem phim Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   8:40, 9:10, 9:50, 10:50, 11:20, 13:30, 15:0, 15:40, 17:10, 17:50, 19:20, 20:0, 21:30, 22:10
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   xem phim Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   9:20, 10:40, 11:30, 12:20, 12:50, 13:40, 15:10, 15:50, 16:50, 18:0, 18:30, 19:0, 19:40, 20:10, 21:10, 21:50, 22:20, 23:20
Vương Quốc Xe Hơi 3   xem phim Vương Quốc Xe Hơi 3   10:0, 14:40, 16:15, 20:50
Phi Vụ Cuối Cùng   xem phim Phi Vụ Cuối Cùng   8:30, 17:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   xem phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   9:40, 12:10, 22:0, 22:50
Sắc Đẹp Ngàn Cân   xem phim Sắc Đẹp Ngàn Cân   8:50, 15:0, 21:0
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   xem phim Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   8:30, 10:0, 14:30, 23:30
Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   xem phim Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   16:40
Người Gác Đêm   xem phim Người Gác Đêm   10:50, 14:15
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   xem phim Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   9:30, 11:40, 12:50, 13:50, 16:0, 17:0, 17:30, 18:10, 19:10, 20:20, 21:20, 22:30, 23:10
Vương Quốc Xe Hơi 3   xem phim Vương Quốc Xe Hơi 3   10:40, 13:0, 15:15, 18:40, 19:50, 20:30
Phi Vụ Cuối Cùng   xem phim Phi Vụ Cuối Cùng   12:0, 16:10, 18:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   xem phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   13:30, 16:0
Linh Hồn Bạc   xem phim Linh Hồn Bạc   8:50
Tòa Tháp Bóng Đêm   xem phim Tòa Tháp Bóng Đêm   8:0, 9:45
Sắc Đẹp Ngàn Cân   xem phim Sắc Đẹp Ngàn Cân   9:15, 11:10, 23:50
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   xem phim Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   8:20, 10:0, 12:50, 14:20, 20:10, 23:0
Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   xem phim Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   10:55
Người Gác Đêm   xem phim Người Gác Đêm   9:0
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   xem phim Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   8:50, 10:30, 11:0, 11:20, 11:45, 12:40, 13:5, 13:30, 13:55, 14:50, 15:15, 15:40, 16:5, 17:0, 17:25, 17:50, 18:20, 18:40, 19:10, 19:35, 20:0, 20:30, 20:50, 21:20, 21:45, 22:10, 22:40, 23:0, 23:30, 23:55
Vương Quốc Xe Hơi 3   xem phim Vương Quốc Xe Hơi 3   8:40, 10:55, 13:10, 15:25, 17:10, 17:40, 19:25
Phi Vụ Cuối Cùng   xem phim Phi Vụ Cuối Cùng   12:10, 15:0, 16:30, 20:50, 21:40, 22:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   xem phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   8:45, 16:35
Tòa Tháp Bóng Đêm   xem phim Tòa Tháp Bóng Đêm   11:0
Sắc Đẹp Ngàn Cân   xem phim Sắc Đẹp Ngàn Cân   11:5, 12:50, 14:45, 16:40, 18:25, 20:15
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   xem phim Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   9:0, 10:50, 14:35, 17:50, 22:0
Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   xem phim Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   12:55
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   xem phim Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   8:40, 9:20, 9:50, 10:50, 11:35, 12:0, 13:0, 13:40, 14:10, 15:10, 15:45, 16:20, 17:20, 18:30, 19:0, 19:30, 20:0, 20:40, 21:10, 21:40, 22:0
Vương Quốc Xe Hơi 3   xem phim Vương Quốc Xe Hơi 3   8:50, 11:0, 13:10, 15:20, 17:30, 19:0, 19:40, 21:50
Bắt Cóc   xem phim Bắt Cóc   15:0, 21:10
Phi Vụ Cuối Cùng   xem phim Phi Vụ Cuối Cùng   8:45, 12:55, 16:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   xem phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   9:0, 13:10
Sắc Đẹp Ngàn Cân   xem phim Sắc Đẹp Ngàn Cân   11:20, 15:30, 17:20, 19:10, 21:0
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   xem phim Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   11:25, 15:35, 21:30
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   xem phim Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   8:40, 10:50, 12:0, 13:0, 14:10, 15:10, 16:20, 17:20, 18:30, 19:30, 20:40, 21:40
Vương Quốc Xe Hơi 3   xem phim Vương Quốc Xe Hơi 3   9:20, 13:30, 19:25
Bắt Cóc   xem phim Bắt Cóc   17:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   xem phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua   12:55, 21:45
Tòa Tháp Bóng Đêm   xem phim Tòa Tháp Bóng Đêm   9:5, 22:0
Sắc Đẹp Ngàn Cân   xem phim Sắc Đẹp Ngàn Cân   9:0, 11:0, 15:50, 16:50, 18:40, 20:30
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   xem phim Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   10:0, 12:10, 14:20, 16:30, 19:35
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   xem phim Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   9:15, 10:50, 11:25, 12:30, 13:35, 14:40, 15:10, 17:40, 18:40, 19:50, 20:50, 21:40
Vương Quốc Xe Hơi 3   xem phim Vương Quốc Xe Hơi 3   13:0, 17:20, 19:30
Bắt Cóc   xem phim Bắt Cóc   8:50
Phi Vụ Cuối Cùng   xem phim Phi Vụ Cuối Cùng   10:45, 15:15, 17:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nhà Số 81 Kinh Thành   xem phim Nhà Số 81 Kinh Thành   11:10, 13:15, 15:0
Tòa Tháp Bóng Đêm   xem phim Tòa Tháp Bóng Đêm   8:55, 16:55, 17:20
Sắc Đẹp Ngàn Cân   xem phim Sắc Đẹp Ngàn Cân   12:55, 15:0, 19:5
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   xem phim Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   10:45, 21:10, 23:15
Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   xem phim Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   8:50
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   xem phim Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   9:0, 10:40, 11:10, 12:50, 13:20, 14:45, 15:30, 16:55, 17:40, 19:5, 19:50, 20:40, 21:0, 21:25, 22:0, 22:50, 23:5, 23:30
Vương Quốc Xe Hơi 3   xem phim Vương Quốc Xe Hơi 3   9:0, 11:10, 15:10, 17:0, 19:15
Bắt Cóc   xem phim Bắt Cóc   9:15, 13:5, 18:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nhà Số 81 Kinh Thành   xem phim Nhà Số 81 Kinh Thành   12:35
Tòa Tháp Bóng Đêm   xem phim Tòa Tháp Bóng Đêm   9:0, 16:25, 17:45
Sắc Đẹp Ngàn Cân   xem phim Sắc Đẹp Ngàn Cân   9:30, 11:15, 13:0, 15:40, 19:30, 20:10, 21:55
Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   xem phim Emojimovie: Đội Quân Cảm Xúc   10:50, 14:25, 18:15
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   xem phim Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   9:20, 10:0, 10:40, 11:20, 12:0, 12:40, 13:20, 14:0, 14:45, 15:30, 16:10, 16:40, 17:25, 18:10, 18:40, 19:25, 20:0, 20:40, 21:10, 21:40, 22:10
Vương Quốc Xe Hơi 3   xem phim Vương Quốc Xe Hơi 3   11:25, 13:30, 17:30, 19:40
Bắt Cóc   xem phim Bắt Cóc   9:40, 14:40, 16:0, 21:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Sắc Đẹp Ngàn Cân   xem phim Sắc Đẹp Ngàn Cân   13:50, 15:40, 16:40, 19:20
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   xem phim Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa   8:10, 11:55, 17:30
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   xem phim Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   8:40, 12:25, 13:0, 15:10, 17:20, 19:30, 20:35, 21:10, 21:40
Vương Quốc Xe Hơi 3   xem phim Vương Quốc Xe Hơi 3   8:30, 14:35, 18:30


 • Thoi su 24h213 3 nguoi trong gia dinh tu vong tren xe o to
  Thời sự 24h(21/3): 3 người trong gia đình tử vong trên xe ô tô

  Tháo dỡ công trình xâm hại lõi Tràng An: Làm hỏng thêm; "Bồ nhí" tin đồn của Phó bí thư Thanh Hoá phủ nhận quan hệ tình cảm; Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể: Không có "xin - cho" trong giao dự án lớn; Hầm trăm tỷ không mưa vẫn ngập: Chủ đầu tư giải thích; Vụ CSGT nghi mãi lộ: Bàn giao toàn bộ hồ sơ cho cơ quan điều tra

 • Thoi su 24h203 Bi cha mang nghich tu danh chet cha
  Thời sự 24h(20/3): Bị cha mắng, nghịch tử đánh chết cha

  Bị bắt trói vào cột vì nhận tiền chạy việc lúc nửa đêm; 'Thông tin lãnh đạo Thanh Hóa có bồ nhí là bịa đặt'; Tiền ủng hộ quá nhiều, gia đình nữ du học sinh tử vong tại Đức xin ngừng nhận hỗ trợ; Vụ xe khách đâm xe cứu hỏa: "Xin đừng đổ lỗi cho ai";

 • Thoi su 24h163 Lanh an tu vi dam hut 1 cu lam ban nhau tu vong
  Thời sự 24h(16/3): Lãnh án tù vì đấm hụt 1 cú làm bạn nhậu tử vong

  Hơn 500 giáo viên dôi dư tại Đắk Lắk: Chạy hàng trăm triệu để được đứng trên bục giảng!; Sau vụ bắt Cục trưởng C50 tổ chức đánh bạc: Rà soát các hình thức mua bán tiền ảo; Lộ khoản tiền khủng "bảo kê" phá hàng trăm gốc thông cổ thụ; Xe biển xanh của BTC Tỉnh ủy Nam Định đánh võng chèn xe khách;

 • Thoi su 24h153 Be gai 4 tuoi bi cuong hiep nem xuong gieng
  Thời sự 24h(15/3): Bé gái 4 tuổi bị cưỡng hiếp, ném xuống giếng

  Lát mới vỉa hè hồ Gươm vẫn còn bàn lùi; Hà Nội lắp camera giám sát cán bộ tiếp dân; Phẫn nộ thanh niên dụ dỗ cô gái thiểu năng ra chỗ vắng hiếp dâm; Cô giáo mầm non bị tung 'ảnh nóng' lên mạng xã hội; Bộ Y tế khẳng định "chưa phát hiện trường hợp 2 mẹ con tử vong do sinh thuận theo tự nhiên"

 • Thoi su 24h143 Roi den cho dan anh yeu ban vi so ban bi giet
  Thời sự 24h(14/3): Rọi đèn cho đàn anh 'yêu' bạn vì sợ bạn bị giết

  Sẽ kiến nghị Thủ tướng ban hành chỉ thị về hiến máu tình nguyện; Bóc mẽ chiêu nói phét kiếm bạc triệu/ngày của thầy bói dạo Sài thành; Hà Nội: Ứng xử không chuẩn, hàng loạt cán bộ bị kỷ luật; Thực trạng bất ngờ về tình dục học đường ở Việt Nam hiện nay

 • NgaAnh khau chien My ban tram tuong Nha Trang
  Nga-Anh khẩu chiến, Mỹ bận "trảm" tướng Nhà Trắng

  Khi bí ẩn vụ cựu điệp viên Nga bị đầu độc ở Anh chưa thể sáng tỏ thì quan hệ Nga-Anh lại trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết, kéo ngọn lửa đối đầu Nga-phương Tây le lói lâu nay bùng lên dữ dội. Mỹ, kẻ sẵn sàng "tham chiến" ở mọi mặt trận, thì nay lại khá im tiếng trong vụ lùm xùm nói trên.

 • Tuong cong an bi bat va toi ac hiep giet be gai
  Tướng công an bị bắt và tội ác hiếp, giết bé gái

  Hiếp dâm bé gái 4 tuổi, ném xuống giếng; Bắt nguyên Cục trưởng C50 Bộ Công An liên quan đến đường dây đánh bạc; Tung ảnh “nóng” của cô giáo mầm non ở Thanh Hóa; CSGT "làm luật" như ảo thuật;

 • De nghi quay lai ban xang A92 gia rau xuong thap chua tung thay
  Đề nghị quay lại bán xăng A92,giá rau xuống thấp chưa từng thấy

  Giá rau xanh xuống thấp chưa từng thấy, Saigon Petro muốn quay lại bán xăng A92, Sabeco chưa nộp ngân sách 2.400 tỷ đồng, cấm "sếp" nhà băng nhận môi giới hoa hồng, 10 tỷ mới được bán hàng đa cấp...Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng...là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuần qua.

 • MyTrieu gat dau gap nhau Anh the khong nhin mat Nga
  Mỹ-Triều gật đầu gặp nhau, Anh thề không "nhìn mặt" Nga

  Liên tiếp trong tuần này là dấu hiệu hạ nhiệt căng thẳng Triều Tiên khi nguyên thủ cấp cao 3 nước Mỹ-Hàn-Triều đều đã đồng ý tổ chức các cuộc gặp thượng đỉnh - vốn rất hiếm có trong lịch sử. Tuy nhiên ở một diễn biến khác, Anh-Nga lại căng thẳng hơn bao giờ hết vì vụ cựu gián điệp hai mang bị đầu độc.

 • Viet Nam co them 2 ty phu USD chinh thuc ky Hiep dinh thay the TPP
  Việt Nam có thêm 2 tỷ phú USD,chính thức ký Hiệp định thay thế TPP

  Việt Nam có thêm 2 tỷ phú USD, chính thức ký Hiệp định thay thế TPP, sự thật thịt bò Mỹ hết date về Việt Nam chỉ 10.000 đồng/kg, thay đổi thang lương, bảng lương, khách tố mất 3 lượng vàng khi gửi tại Eximbank...Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng...là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuần