Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Phiêu Lưu Ký   xem phim Phiêu Lưu Ký   11:30, 19:20, 21:40
Jumanji: Welcome to the Jungle   xem phim Jumanji: Welcome to the Jungle   9:20, 15:0, 20:40
Wonder   xem phim Wonder   12:0, 17:40, 20:20
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   8:40, 9:10, 12:10, 13:50, 14:40, 17:45, 21:30, 23:30
The Greatest Showman   xem phim The Greatest Showman   10:10, 15:10, 20:0
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   8:30, 9:0, 9:50, 10:50, 11:20, 11:50, 13:10, 13:40, 14:10, 15:30, 16:0, 16:30, 17:50, 18:20, 18:50, 20:10, 20:40, 21:10, 22:30, 23:0
Legend of the Demon Cat   xem phim Legend of the Demon Cat   13:50, 17:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   xem phim Star Wars: Jedi Cuối Cùng   8:10
Jumanji: Welcome to the Jungle   xem phim Jumanji: Welcome to the Jungle   11:25
Wonder   xem phim Wonder   15:20
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   8:40, 11:45, 14:0, 16:45, 19:30, 20:30, 22:15, 23:0
The Greatest Showman   xem phim The Greatest Showman   13:0, 17:40, 20:40
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   11:10, 12:20, 15:45, 16:50, 20:15, 21:15, 22:30
Crystal Inferno   xem phim Crystal Inferno   8:15
Legend of the Demon Cat   xem phim Legend of the Demon Cat   10:0, 15:30, 23:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   xem phim Star Wars: Jedi Cuối Cùng   8:40
Wonder   xem phim Wonder   10:45, 23:45
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   10:20, 13:10, 16:0, 18:40, 21:20
The Greatest Showman   xem phim The Greatest Showman   17:40
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   9:50, 12:10, 13:30, 15:50, 16:50, 19:0, 20:20, 21:10, 22:30, 23:20
Legend of the Demon Cat   xem phim Legend of the Demon Cat   12:20, 15:40, 22:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Jumanji: Welcome to the Jungle   xem phim Jumanji: Welcome to the Jungle   10:10, 12:25
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   15:30
The Greatest Showman   xem phim The Greatest Showman   15:13
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   9:5, 10:5, 12:5, 13:5, 14:5, 15:5, 16:5, 17:5, 18:5, 19:5, 19:45, 20:25, 21:5, 22:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Jumanji: Welcome to the Jungle   xem phim Jumanji: Welcome to the Jungle   12:55
Khi Con La Nha   xem phim Khi Con La Nha   11:15, 17:10, 19:5
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   14:40, 22:25
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   9:15, 11:20, 13:25, 15:30, 17:35, 19:40, 21:0, 21:45, 23:0
Spyder   xem phim Spyder   9:10, 17:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Jumanji: Welcome to the Jungle   xem phim Jumanji: Welcome to the Jungle   13:20, 19:30
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   10:50, 11:40, 12:50, 13:40, 14:50, 15:40, 17:0, 19:10, 19:45, 21:10, 21:45
Crystal Inferno   xem phim Crystal Inferno   17:15
Fraud Squad   xem phim Fraud Squad   16:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Jumanji: Welcome to the Jungle   xem phim Jumanji: Welcome to the Jungle   8:50, 10:20, 13:55, 19:10
Khi Con La Nha   xem phim Khi Con La Nha   23:30
Wonder   xem phim Wonder   12:25
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   9:35, 11:55, 14:50, 18:10, 19:35, 21:0, 22:10
The Greatest Showman   xem phim The Greatest Showman   23:40
Day of the Dead: Bloodline   xem phim Day of the Dead: Bloodline   9:10, 23:0
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   8:30, 10:0, 11:30, 12:15, 13:0, 13:45, 14:30, 15:15, 16:45, 17:30, 19:0, 19:45, 21:15
Crystal Inferno   xem phim Crystal Inferno   17:40
Fraud Squad   xem phim Fraud Squad   22:50
Legend of the Demon Cat   xem phim Legend of the Demon Cat   9:20, 14:40, 21:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Jumanji: Welcome to the Jungle   xem phim Jumanji: Welcome to the Jungle   10:30, 15:45, 21:15
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   12:45
The Greatest Showman   xem phim The Greatest Showman   12:30, 18:45
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   9:0, 10:0, 11:0, 12:0, 13:0, 14:0, 15:0, 16:0, 17:0, 18:0, 19:0, 19:30, 20:0, 21:0, 22:0
Crystal Inferno   xem phim Crystal Inferno   16:45
Fraud Squad   xem phim Fraud Squad   10:15
Legend of the Demon Cat   xem phim Legend of the Demon Cat   14:30, 21:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Jumanji: Welcome to the Jungle   xem phim Jumanji: Welcome to the Jungle   23:25
Wonder   xem phim Wonder   8:20
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   9:10, 11:30, 14:20, 17:0, 19:40, 20:45, 21:45, 23:30
The Greatest Showman   xem phim The Greatest Showman   11:25, 13:40, 23:0
Pitch Perfect 3   xem phim Pitch Perfect 3   8:40
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   9:0, 11:20, 12:50, 13:30, 15:0, 15:40, 17:10, 17:50, 19:30, 20:40, 22:50
Crystal Inferno   xem phim Crystal Inferno   8:10
Legend of the Demon Cat   xem phim Legend of the Demon Cat   10:30, 15:50, 20:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Jumanji: Welcome to the Jungle   xem phim Jumanji: Welcome to the Jungle   11:15, 16:10
Wonder   xem phim Wonder   18:20
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   9:15, 12:10, 15:30, 17:45, 20:40, 22:20
The Greatest Showman   xem phim The Greatest Showman   10:50, 12:0, 19:20
Pitch Perfect 3   xem phim Pitch Perfect 3   13:10
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   8:30, 10:45, 13:0, 14:20, 19:30, 21:10, 23:30
Crystal Inferno   xem phim Crystal Inferno   23:30
Legend of the Demon Cat   xem phim Legend of the Demon Cat   11:50, 14:30, 19:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Jumanji: Welcome to the Jungle   xem phim Jumanji: Welcome to the Jungle   11:50, 20:0, 22:40
Loi Bao   xem phim Loi Bao   19:10
Wonder   xem phim Wonder   9:30, 14:20, 19:0
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   12:10, 23:0
The Greatest Showman   xem phim The Greatest Showman   17:10
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   10:10, 11:0, 12:0, 12:30, 13:20, 14:50, 15:40, 16:40, 18:0, 19:30, 20:20, 21:20
Legend of the Demon Cat   xem phim Legend of the Demon Cat   9:10, 14:30, 17:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Jumanji: Welcome to the Jungle   xem phim Jumanji: Welcome to the Jungle   15:45
Khi Con La Nha   xem phim Khi Con La Nha   11:45, 18:10
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   15:45, 21:15
The Greatest Showman   xem phim The Greatest Showman   12:25, 16:10
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   9:5, 10:15, 11:5, 12:20, 13:5, 14:20, 15:5, 16:20, 17:5, 18:15, 19:5, 20:5, 21:5, 22:5
Fraud Squad   xem phim Fraud Squad   13:30
Legend of the Demon Cat   xem phim Legend of the Demon Cat   15:15, 20:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Jumanji: Welcome to the Jungle   xem phim Jumanji: Welcome to the Jungle   10:5, 13:0
Khi Con La Nha   xem phim Khi Con La Nha   8:50, 10:50, 16:25
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   14:50
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   11:20, 12:20, 14:20, 15:25, 16:25, 18:25, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30
Legend of the Demon Cat   xem phim Legend of the Demon Cat   8:55, 17:10
Spyder   xem phim Spyder   9:0, 17:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Jumanji: Welcome to the Jungle   xem phim Jumanji: Welcome to the Jungle   13:25, 16:55
Khi Con La Nha   xem phim Khi Con La Nha   11:10, 15:35, 17:30
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   11:10, 14:5, 18:35, 23:35
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   9:15, 11:15, 13:15, 15:15, 17:15, 19:15, 21:15, 23:40
Legend of the Demon Cat   xem phim Legend of the Demon Cat   9:45, 21:10, 23:15
Spyder   xem phim Spyder   9:10, 17:35, 21:30, 23:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Jumanji: Welcome to the Jungle   xem phim Jumanji: Welcome to the Jungle   11:35, 15:50, 18:5, 19:50, 22:10, 22:50
Khi Con La Nha   xem phim Khi Con La Nha   10:50, 13:55, 17:10, 20:20
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   9:0, 10:0, 10:45, 14:0, 16:0, 18:0, 20:0, 22:0
Legend of the Demon Cat   xem phim Legend of the Demon Cat   9:10, 12:45, 17:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Jumanji: Welcome to the Jungle   xem phim Jumanji: Welcome to the Jungle   10:50, 18:45, 22:50
Khi Con La Nha   xem phim Khi Con La Nha   9:15, 12:0, 17:30
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   11:35, 14:10, 17:35, 21:55
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   11:10, 15:35, 20:10, 22:10
Legend of the Demon Cat   xem phim Legend of the Demon Cat   9:35, 13:10, 21:55
Spyder   xem phim Spyder   16:45, 22:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Jumanji: Welcome to the Jungle   xem phim Jumanji: Welcome to the Jungle   10:40, 16:45, 20:15
Khi Con La Nha   xem phim Khi Con La Nha   10:35, 14:15, 22:40
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   20:20
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   8:55, 10:55, 12:55, 15:25, 19:25, 21:0, 23:0
Legend of the Demon Cat   xem phim Legend of the Demon Cat   8:50
Spyder   xem phim Spyder   17:25, 22:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Jumanji: Welcome to the Jungle   xem phim Jumanji: Welcome to the Jungle   11:5, 15:50
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   13:20, 14:40, 19:45, 21:0
The Greatest Showman   xem phim The Greatest Showman   10:30, 14:25, 18:15, 19:50, 21:50
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   9:10, 10:25, 11:10, 12:25, 13:10, 14:25, 15:10, 16:25, 17:10, 18:25, 19:10, 20:25, 21:10, 22:25, 23:10
Crystal Inferno   xem phim Crystal Inferno   8:40
Fraud Squad   xem phim Fraud Squad   8:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Jumanji: Welcome to the Jungle   xem phim Jumanji: Welcome to the Jungle   12:20, 15:50, 19:40, 22:20, 23:15
Wonder   xem phim Wonder   12:10, 14:30, 16:50, 21:30
The Greatest Showman   xem phim The Greatest Showman   8:30, 16:0
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   9:10, 9:50, 11:20, 12:0, 13:30, 14:10, 15:40, 16:20, 17:50, 18:30, 19:20, 20:0, 20:40, 22:10, 22:50
Legend of the Demon Cat   xem phim Legend of the Demon Cat   13:20, 20:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Jumanji: Welcome to the Jungle   xem phim Jumanji: Welcome to the Jungle   16:50
Wonder   xem phim Wonder   9:20, 12:15, 16:40
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   9:50, 15:10, 20:40
The Greatest Showman   xem phim The Greatest Showman   13:20
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   11:40, 13:50, 14:30, 18:10, 20:20, 22:30
Legend of the Demon Cat   xem phim Legend of the Demon Cat   9:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Jumanji: Welcome to the Jungle   xem phim Jumanji: Welcome to the Jungle   8:40, 10:40, 12:50, 13:40, 15:20, 17:50
Wonder   xem phim Wonder   9:0, 11:15, 13:50, 18:20
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   14:10, 18:0, 23:15
The Greatest Showman   xem phim The Greatest Showman   8:10, 10:30, 12:0, 13:30, 15:30, 15:45, 16:30, 20:20, 21:0, 22:40
Pitch Perfect 3   xem phim Pitch Perfect 3   16:10
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   0:20, 9:10, 11:20, 13:10, 16:10, 17:50, 22:40, 23:20
Fraud Squad   xem phim Fraud Squad   11:20
Legend of the Demon Cat   xem phim Legend of the Demon Cat   9:30, 16:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Khi Con La Nha   xem phim Khi Con La Nha   18:20
Wonder   xem phim Wonder   23:10
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   13:0
The Greatest Showman   xem phim The Greatest Showman   8:40
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   9:20, 11:30, 12:50, 13:40, 14:50, 15:50, 17:10, 18:0, 20:10, 20:55, 22:20
Legend of the Demon Cat   xem phim Legend of the Demon Cat   15:40, 20:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Wonder   xem phim Wonder   8:40, 12:0, 16:40
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   15:6
The Greatest Showman   xem phim The Greatest Showman   13:50, 16:10, 18:10
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   15:0
Crystal Inferno   xem phim Crystal Inferno   11:0
Legend of the Demon Cat   xem phim Legend of the Demon Cat   8:50, 14:30, 18:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Wonder   xem phim Wonder   10:10, 12:30, 15:30, 16:40, 18:15
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   9:40, 12:50, 14:40, 19:40, 21:15, 22:20, 23:20
The Greatest Showman   xem phim The Greatest Showman   10:30, 12:20, 14:50, 17:20, 20:30, 22:50
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   10:0, 12:10, 14:30, 17:50, 19:0, 20:0, 21:10, 22:10
Legend of the Demon Cat   xem phim Legend of the Demon Cat   11:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Wonder   xem phim Wonder   8:20, 13:40, 18:20
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   9:40, 12:20
The Greatest Showman   xem phim The Greatest Showman   9:0, 11:50, 14:10, 15:10, 16:30, 23:20
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   9:30, 16:0, 18:50, 21:0
Crystal Inferno   xem phim Crystal Inferno   23:10
Legend of the Demon Cat   xem phim Legend of the Demon Cat   11:20, 16:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Wonder   xem phim Wonder   11:40, 16:10, 20:50
The Greatest Showman   xem phim The Greatest Showman   10:0, 14:50, 18:30, 19:40, 21:20
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   8:30, 9:40, 11:0, 12:0, 13:20, 14:20, 15:40, 16:40, 18:0, 19:0, 20:20
Legend of the Demon Cat   xem phim Legend of the Demon Cat   9:0, 10:15, 18:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Wonder   xem phim Wonder   11:15, 17:45
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   9:30, 10:0, 12:40, 14:40, 15:20, 18:0, 19:40, 20:40
The Greatest Showman   xem phim The Greatest Showman   12:20, 17:20, 22:20
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   9:0, 10:40, 12:50, 13:30, 15:0, 17:10, 19:20, 21:30
Legend of the Demon Cat   xem phim Legend of the Demon Cat   9:0, 14:10, 19:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   8:30, 11:10, 13:50, 16:30, 18:10, 19:10, 20:45, 21:50
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   8:45, 10:55, 11:40, 13:5, 13:50, 15:15, 16:0, 17:25, 19:35, 21:45
Legend of the Demon Cat   xem phim Legend of the Demon Cat   8:35, 21:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   15:7
The Greatest Showman   xem phim The Greatest Showman   9:25, 15:45, 19:35
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   15:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   8:50, 10:50, 16:0, 18:40, 21:20
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   8:40, 9:30, 10:50, 11:40, 13:0, 13:50, 15:10, 16:0, 17:20, 18:10, 19:30, 20:20, 21:40
Legend of the Demon Cat   xem phim Legend of the Demon Cat   8:20, 13:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   10:20, 17:0, 19:45, 20:55
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   9:0, 13:0, 16:55
Legend of the Demon Cat   xem phim Legend of the Demon Cat   7:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   8:35, 11:10, 12:35, 13:45, 16:20, 18:55, 20:25, 21:30
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   8:35, 9:35, 10:40, 11:40, 12:45, 13:45, 14:50, 15:50, 16:55, 17:55, 19:0, 20:0, 21:5, 22:5
Legend of the Demon Cat   xem phim Legend of the Demon Cat   8:40, 16:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   8:50, 13:10, 15:50, 18:30, 21:10
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   8:40, 10:50, 13:0, 15:10, 17:20, 19:30, 21:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   8:30, 11:10, 13:50, 15:15, 16:30, 18:0, 19:10, 20:40, 21:50
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   9:10, 10:0, 11:15, 11:45, 13:20, 14:20, 15:25, 15:55, 17:30, 19:35, 20:5, 21:40, 22:10
Legend of the Demon Cat   xem phim Legend of the Demon Cat   9:0, 13:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   9:15, 13:40, 14:50, 18:5, 20:45
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   8:50, 10:50, 12:50, 17:25, 19:25, 21:25
Legend of the Demon Cat   xem phim Legend of the Demon Cat   13:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   9:45, 12:30, 15:15, 18:0, 19:30, 21:5
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   9:20, 11:25, 13:30, 15:35, 17:40, 19:45, 20:45, 21:50
Legend of the Demon Cat   xem phim Legend of the Demon Cat   11:5, 15:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
The Greatest Showman   xem phim The Greatest Showman   9:35
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   8:50, 11:0, 12:35, 13:10, 15:20, 16:45, 17:30, 19:40, 20:55, 21:50, 23:59
Crystal Inferno   xem phim Crystal Inferno   16:45
Fraud Squad   xem phim Fraud Squad   11:55
Legend of the Demon Cat   xem phim Legend of the Demon Cat   9:25, 14:15, 18:40
Spyder   xem phim Spyder   8:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   9:30, 11:10, 13:15, 15:20, 16:0, 17:25, 19:30, 20:40, 21:35


 • Thoi su 24h194 Dai ta cong an danh anh ruot den chet
  Thời sự 24h(19/4): Đại tá công an đánh anh ruột đến chết

  Quan chức ngành công an vướng lao lý:"Ai sai phải xử lý"; Xe biển xanh đi đám cưới: Lời buồn người mời cỗ; Bị ung thư vì càphê... pin, hãy dùng thuốc trị ung thư... bột than tre?; Chăn trâu, bò phải đóng phí đồng cỏ: Giải thích nhiều chiều; Công an vào cuộc làm rõ thông tin khai thác trộm "kho báu" 1 tấn vàng

 • Thoi su 24h184 Ong lao U70 to tuong chi hang xom 38 tuoi
  Thời sự 24h(18/4): Ông lão U70 “tơ tưởng” chị hàng xóm 38 tuổi

  Cựu Chủ tịch Đà Nẵng: Từ "tin đồn thất thiệt" đến lệnh bắt tạm giam; Thuốc ung thư từ bột tre: Chặn ngay những bàn tay ma reo rắc cái chết; Kinh hãi thứ nước màu đỏ, uống vào là đi theo tà đạo "Hội Thánh Đức Chúa Trời"; Cán bộ xã lưu ảnh "nóng" với nhiều người tại cơ quan;

 • Thoi su 24h174 Va quet giao thong danh nguoi thanh tan phe
  Thời sự 24h(17/4): Va quẹt giao thông, đánh người thành tàn phế

  Chủ đầu tư BOT Cai Lậy: "Rất tin tưởng Bộ GTVT"; Thầy giáo dâm ô hàng loạt học sinh: Phụ huynh gục ngã vì quá sốc; Tà đạo kinh hoàng như thôi miên từ Hải Phòng đang vươn vòi Bạch Tuộc khắp nơi; Nhuộm đen cà phê bằng... pin; Sau vụ thuốc ung thư từ than tre: Vinaca tháo biển hiệu, tẩu tán tài sản lúc nửa đêm

 • Thoi su 24h164 Be trai 8 tuoi bi ke la mat dam chet
  Thời sự 24h(16/4): Bé trai 8 tuổi bị kẻ lạ mặt đâm chết

  Cục CSGT: Chưa có căn cứ việc cảnh sát bảo kê xe chở cây khủng; Hà Nội chây ỳ xử lý vụ "xẻ thịt" 20.000 m2 đất cống hóa; Vụ đứt cáp trò chơi: Trò chơi chưa khắc phục sự cố đã hoạt động?; Hà Nội: Nghi dâm ô với 9 học sinh tiểu học, thầy giáo bị tạm giữ; Trưởng công an xã bất ngờ xin nghỉ việc, ra khỏi biên chế

 • Thoi su 24h Giet chong vi nghi ngo chong tu tinh voi chi dau
  Thời sự 24h: Giết chồng vì nghi ngờ chồng tư tình với chị dâu

  Chủ tịch xã giữ chức cao hơn sau khi lộ clip nghi vào nhà nghỉ với nữ cán bộ; Hai dự án ngàn tỷ chồng lấn nhau: Chuyện không lạ; 25 cán bộ xã bỏ nhiệm sở đi tham quan mô hình trồng rau; Làm rõ thông tin "cả họ nhà Bí thư huyện làm cán bộ"; Hà Nội: Mất lòng tin, hoang mang khi nghe tin cải tạo chợ Đồng Xuân

 • Ha doc con chong chat lia dau hang xom
  Hạ độc con chồng, chặt lìa đầu hàng xóm

  Ông Phan Văn Vĩnh và lời thú nhận muộn màng; Mẹ kế đầu độc con chồng bằng thuốc diệt cỏ; Chặt lìa đầu hàng xóm, chém trọng thương Trung tá công an; Lật tẩy chiêu lừa đảo của tỉ phú USD "dỏm" từ Mỹ sang Việt Nam ... là những tin tức pháp luật nổi bật tuần qua.

 • Lua dao bang tien ao 15 nghin ty mua nha tren 700 trieu se bi danh thue
  Lừa đảo bằng tiền ảo 15 nghìn tỷ, mua nhà trên 700 triệu sẽ bị đánh thuế

  Lừa đảo bằng tiền ảo 15 nghìn tỷ đồng, sở hữu 1 nhà trên 700 triệu đồng sẽ bị đánh thuế tài sản, giá xăng bật tăng mạnh, loạt bê bối cán bộ hải quan bị phanh phui, ông Trump muốn quay lại TPP,...Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng...là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuần qua.

 • NgaAnh dau khau vu diep vien MyTrung na don thuong mai
  Nga-Anh đấu khẩu vụ điệp viên, Mỹ-Trung "nã đòn" thương mại

  Cả LHQ cũng đã phải đau đầu với cuộc khủng hoảng điệp viên Nga-Anh, mà sâu xa vẫn là việc London không đưa ra được bằng chứng về nguồn gốc chất độc sát hại điệp viên Skripal nhưng lại một mực khẳng định Nga là "hung thủ" và từ chối để Moscow điều tra chung. Trung-Mỹ nay lại khá im tiếng trong vấn đề nóng này, phải chăng là vì còn bận đấu nhau

 • Khoi to tuong Phan Van Vinh
  Khởi tố tướng Phan Văn Vĩnh

  Khởi tố tướng Phan Văn Vĩnh; Côn đồ đất Cảng vác súng xông vào ngõ bắn người phụ nữ; Quy trình thu hồi hơn 600 tỷ từ ông Đinh La Thăng; Cháu bé nghi bị cha hờ đánh chết ... là những tin tức pháp luật nổi bật tuần qua.

 • Mai xem cu hoi dong Nga giat minh vi ong Kim Jongun o TQ
  Mải xem cú "hội đồng" Nga, giật mình vì ông Kim Jong-un ở TQ

  Tuần nay chứng kiến cơn bão trục xuất nhà ngoại giao qua lại để trả đũa nhau giữa Nga và đồng minh Mỹ-Phương Tây, mà sâu xa vẫn là vụ cựu điệp viên Nga bị đầu độc đầy bí ẩn ở Anh. Và trong một diễn biến không ngờ khác thì nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã bí mật công du Trung Quốc bằng... tàu hỏa, khiến truyền thông Hàn-Mỹ-Nhật một phen nháo nhào đi tìm thực hư.