Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Phiêu Lưu Ký   xem phim Phiêu Lưu Ký   11:30, 19:20, 21:40
Jumanji: Welcome to the Jungle   xem phim Jumanji: Welcome to the Jungle   9:20, 15:0, 20:40
Wonder   xem phim Wonder   12:0, 17:40, 20:20
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   8:40, 9:10, 12:10, 13:50, 14:40, 17:45, 21:30, 23:30
The Greatest Showman   xem phim The Greatest Showman   10:10, 15:10, 20:0
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   8:30, 9:0, 9:50, 10:50, 11:20, 11:50, 13:10, 13:40, 14:10, 15:30, 16:0, 16:30, 17:50, 18:20, 18:50, 20:10, 20:40, 21:10, 22:30, 23:0
Legend of the Demon Cat   xem phim Legend of the Demon Cat   13:50, 17:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   xem phim Star Wars: Jedi Cuối Cùng   8:10
Jumanji: Welcome to the Jungle   xem phim Jumanji: Welcome to the Jungle   11:25
Wonder   xem phim Wonder   15:20
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   8:40, 11:45, 14:0, 16:45, 19:30, 20:30, 22:15, 23:0
The Greatest Showman   xem phim The Greatest Showman   13:0, 17:40, 20:40
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   11:10, 12:20, 15:45, 16:50, 20:15, 21:15, 22:30
Crystal Inferno   xem phim Crystal Inferno   8:15
Legend of the Demon Cat   xem phim Legend of the Demon Cat   10:0, 15:30, 23:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   xem phim Star Wars: Jedi Cuối Cùng   8:40
Wonder   xem phim Wonder   10:45, 23:45
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   10:20, 13:10, 16:0, 18:40, 21:20
The Greatest Showman   xem phim The Greatest Showman   17:40
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   9:50, 12:10, 13:30, 15:50, 16:50, 19:0, 20:20, 21:10, 22:30, 23:20
Legend of the Demon Cat   xem phim Legend of the Demon Cat   12:20, 15:40, 22:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Jumanji: Welcome to the Jungle   xem phim Jumanji: Welcome to the Jungle   10:10, 12:25
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   15:30
The Greatest Showman   xem phim The Greatest Showman   15:13
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   9:5, 10:5, 12:5, 13:5, 14:5, 15:5, 16:5, 17:5, 18:5, 19:5, 19:45, 20:25, 21:5, 22:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Jumanji: Welcome to the Jungle   xem phim Jumanji: Welcome to the Jungle   12:55
Khi Con La Nha   xem phim Khi Con La Nha   11:15, 17:10, 19:5
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   14:40, 22:25
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   9:15, 11:20, 13:25, 15:30, 17:35, 19:40, 21:0, 21:45, 23:0
Spyder   xem phim Spyder   9:10, 17:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Jumanji: Welcome to the Jungle   xem phim Jumanji: Welcome to the Jungle   13:20, 19:30
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   10:50, 11:40, 12:50, 13:40, 14:50, 15:40, 17:0, 19:10, 19:45, 21:10, 21:45
Crystal Inferno   xem phim Crystal Inferno   17:15
Fraud Squad   xem phim Fraud Squad   16:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Jumanji: Welcome to the Jungle   xem phim Jumanji: Welcome to the Jungle   8:50, 10:20, 13:55, 19:10
Khi Con La Nha   xem phim Khi Con La Nha   23:30
Wonder   xem phim Wonder   12:25
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   9:35, 11:55, 14:50, 18:10, 19:35, 21:0, 22:10
The Greatest Showman   xem phim The Greatest Showman   23:40
Day of the Dead: Bloodline   xem phim Day of the Dead: Bloodline   9:10, 23:0
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   8:30, 10:0, 11:30, 12:15, 13:0, 13:45, 14:30, 15:15, 16:45, 17:30, 19:0, 19:45, 21:15
Crystal Inferno   xem phim Crystal Inferno   17:40
Fraud Squad   xem phim Fraud Squad   22:50
Legend of the Demon Cat   xem phim Legend of the Demon Cat   9:20, 14:40, 21:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Jumanji: Welcome to the Jungle   xem phim Jumanji: Welcome to the Jungle   10:30, 15:45, 21:15
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   12:45
The Greatest Showman   xem phim The Greatest Showman   12:30, 18:45
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   9:0, 10:0, 11:0, 12:0, 13:0, 14:0, 15:0, 16:0, 17:0, 18:0, 19:0, 19:30, 20:0, 21:0, 22:0
Crystal Inferno   xem phim Crystal Inferno   16:45
Fraud Squad   xem phim Fraud Squad   10:15
Legend of the Demon Cat   xem phim Legend of the Demon Cat   14:30, 21:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Jumanji: Welcome to the Jungle   xem phim Jumanji: Welcome to the Jungle   23:25
Wonder   xem phim Wonder   8:20
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   9:10, 11:30, 14:20, 17:0, 19:40, 20:45, 21:45, 23:30
The Greatest Showman   xem phim The Greatest Showman   11:25, 13:40, 23:0
Pitch Perfect 3   xem phim Pitch Perfect 3   8:40
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   9:0, 11:20, 12:50, 13:30, 15:0, 15:40, 17:10, 17:50, 19:30, 20:40, 22:50
Crystal Inferno   xem phim Crystal Inferno   8:10
Legend of the Demon Cat   xem phim Legend of the Demon Cat   10:30, 15:50, 20:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Jumanji: Welcome to the Jungle   xem phim Jumanji: Welcome to the Jungle   11:15, 16:10
Wonder   xem phim Wonder   18:20
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   9:15, 12:10, 15:30, 17:45, 20:40, 22:20
The Greatest Showman   xem phim The Greatest Showman   10:50, 12:0, 19:20
Pitch Perfect 3   xem phim Pitch Perfect 3   13:10
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   8:30, 10:45, 13:0, 14:20, 19:30, 21:10, 23:30
Crystal Inferno   xem phim Crystal Inferno   23:30
Legend of the Demon Cat   xem phim Legend of the Demon Cat   11:50, 14:30, 19:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Jumanji: Welcome to the Jungle   xem phim Jumanji: Welcome to the Jungle   11:50, 20:0, 22:40
Loi Bao   xem phim Loi Bao   19:10
Wonder   xem phim Wonder   9:30, 14:20, 19:0
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   12:10, 23:0
The Greatest Showman   xem phim The Greatest Showman   17:10
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   10:10, 11:0, 12:0, 12:30, 13:20, 14:50, 15:40, 16:40, 18:0, 19:30, 20:20, 21:20
Legend of the Demon Cat   xem phim Legend of the Demon Cat   9:10, 14:30, 17:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Jumanji: Welcome to the Jungle   xem phim Jumanji: Welcome to the Jungle   15:45
Khi Con La Nha   xem phim Khi Con La Nha   11:45, 18:10
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   15:45, 21:15
The Greatest Showman   xem phim The Greatest Showman   12:25, 16:10
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   9:5, 10:15, 11:5, 12:20, 13:5, 14:20, 15:5, 16:20, 17:5, 18:15, 19:5, 20:5, 21:5, 22:5
Fraud Squad   xem phim Fraud Squad   13:30
Legend of the Demon Cat   xem phim Legend of the Demon Cat   15:15, 20:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Jumanji: Welcome to the Jungle   xem phim Jumanji: Welcome to the Jungle   10:5, 13:0
Khi Con La Nha   xem phim Khi Con La Nha   8:50, 10:50, 16:25
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   14:50
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   11:20, 12:20, 14:20, 15:25, 16:25, 18:25, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30
Legend of the Demon Cat   xem phim Legend of the Demon Cat   8:55, 17:10
Spyder   xem phim Spyder   9:0, 17:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Jumanji: Welcome to the Jungle   xem phim Jumanji: Welcome to the Jungle   13:25, 16:55
Khi Con La Nha   xem phim Khi Con La Nha   11:10, 15:35, 17:30
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   11:10, 14:5, 18:35, 23:35
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   9:15, 11:15, 13:15, 15:15, 17:15, 19:15, 21:15, 23:40
Legend of the Demon Cat   xem phim Legend of the Demon Cat   9:45, 21:10, 23:15
Spyder   xem phim Spyder   9:10, 17:35, 21:30, 23:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Jumanji: Welcome to the Jungle   xem phim Jumanji: Welcome to the Jungle   11:35, 15:50, 18:5, 19:50, 22:10, 22:50
Khi Con La Nha   xem phim Khi Con La Nha   10:50, 13:55, 17:10, 20:20
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   9:0, 10:0, 10:45, 14:0, 16:0, 18:0, 20:0, 22:0
Legend of the Demon Cat   xem phim Legend of the Demon Cat   9:10, 12:45, 17:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Jumanji: Welcome to the Jungle   xem phim Jumanji: Welcome to the Jungle   10:50, 18:45, 22:50
Khi Con La Nha   xem phim Khi Con La Nha   9:15, 12:0, 17:30
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   11:35, 14:10, 17:35, 21:55
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   11:10, 15:35, 20:10, 22:10
Legend of the Demon Cat   xem phim Legend of the Demon Cat   9:35, 13:10, 21:55
Spyder   xem phim Spyder   16:45, 22:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Jumanji: Welcome to the Jungle   xem phim Jumanji: Welcome to the Jungle   10:40, 16:45, 20:15
Khi Con La Nha   xem phim Khi Con La Nha   10:35, 14:15, 22:40
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   20:20
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   8:55, 10:55, 12:55, 15:25, 19:25, 21:0, 23:0
Legend of the Demon Cat   xem phim Legend of the Demon Cat   8:50
Spyder   xem phim Spyder   17:25, 22:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Jumanji: Welcome to the Jungle   xem phim Jumanji: Welcome to the Jungle   11:5, 15:50
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   13:20, 14:40, 19:45, 21:0
The Greatest Showman   xem phim The Greatest Showman   10:30, 14:25, 18:15, 19:50, 21:50
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   9:10, 10:25, 11:10, 12:25, 13:10, 14:25, 15:10, 16:25, 17:10, 18:25, 19:10, 20:25, 21:10, 22:25, 23:10
Crystal Inferno   xem phim Crystal Inferno   8:40
Fraud Squad   xem phim Fraud Squad   8:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Jumanji: Welcome to the Jungle   xem phim Jumanji: Welcome to the Jungle   12:20, 15:50, 19:40, 22:20, 23:15
Wonder   xem phim Wonder   12:10, 14:30, 16:50, 21:30
The Greatest Showman   xem phim The Greatest Showman   8:30, 16:0
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   9:10, 9:50, 11:20, 12:0, 13:30, 14:10, 15:40, 16:20, 17:50, 18:30, 19:20, 20:0, 20:40, 22:10, 22:50
Legend of the Demon Cat   xem phim Legend of the Demon Cat   13:20, 20:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Jumanji: Welcome to the Jungle   xem phim Jumanji: Welcome to the Jungle   16:50
Wonder   xem phim Wonder   9:20, 12:15, 16:40
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   9:50, 15:10, 20:40
The Greatest Showman   xem phim The Greatest Showman   13:20
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   11:40, 13:50, 14:30, 18:10, 20:20, 22:30
Legend of the Demon Cat   xem phim Legend of the Demon Cat   9:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Jumanji: Welcome to the Jungle   xem phim Jumanji: Welcome to the Jungle   8:40, 10:40, 12:50, 13:40, 15:20, 17:50
Wonder   xem phim Wonder   9:0, 11:15, 13:50, 18:20
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   14:10, 18:0, 23:15
The Greatest Showman   xem phim The Greatest Showman   8:10, 10:30, 12:0, 13:30, 15:30, 15:45, 16:30, 20:20, 21:0, 22:40
Pitch Perfect 3   xem phim Pitch Perfect 3   16:10
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   0:20, 9:10, 11:20, 13:10, 16:10, 17:50, 22:40, 23:20
Fraud Squad   xem phim Fraud Squad   11:20
Legend of the Demon Cat   xem phim Legend of the Demon Cat   9:30, 16:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Khi Con La Nha   xem phim Khi Con La Nha   18:20
Wonder   xem phim Wonder   23:10
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   13:0
The Greatest Showman   xem phim The Greatest Showman   8:40
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   9:20, 11:30, 12:50, 13:40, 14:50, 15:50, 17:10, 18:0, 20:10, 20:55, 22:20
Legend of the Demon Cat   xem phim Legend of the Demon Cat   15:40, 20:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Wonder   xem phim Wonder   8:40, 12:0, 16:40
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   15:6
The Greatest Showman   xem phim The Greatest Showman   13:50, 16:10, 18:10
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   15:0
Crystal Inferno   xem phim Crystal Inferno   11:0
Legend of the Demon Cat   xem phim Legend of the Demon Cat   8:50, 14:30, 18:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Wonder   xem phim Wonder   10:10, 12:30, 15:30, 16:40, 18:15
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   9:40, 12:50, 14:40, 19:40, 21:15, 22:20, 23:20
The Greatest Showman   xem phim The Greatest Showman   10:30, 12:20, 14:50, 17:20, 20:30, 22:50
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   10:0, 12:10, 14:30, 17:50, 19:0, 20:0, 21:10, 22:10
Legend of the Demon Cat   xem phim Legend of the Demon Cat   11:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Wonder   xem phim Wonder   8:20, 13:40, 18:20
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   9:40, 12:20
The Greatest Showman   xem phim The Greatest Showman   9:0, 11:50, 14:10, 15:10, 16:30, 23:20
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   9:30, 16:0, 18:50, 21:0
Crystal Inferno   xem phim Crystal Inferno   23:10
Legend of the Demon Cat   xem phim Legend of the Demon Cat   11:20, 16:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Wonder   xem phim Wonder   11:40, 16:10, 20:50
The Greatest Showman   xem phim The Greatest Showman   10:0, 14:50, 18:30, 19:40, 21:20
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   8:30, 9:40, 11:0, 12:0, 13:20, 14:20, 15:40, 16:40, 18:0, 19:0, 20:20
Legend of the Demon Cat   xem phim Legend of the Demon Cat   9:0, 10:15, 18:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Wonder   xem phim Wonder   11:15, 17:45
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   9:30, 10:0, 12:40, 14:40, 15:20, 18:0, 19:40, 20:40
The Greatest Showman   xem phim The Greatest Showman   12:20, 17:20, 22:20
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   9:0, 10:40, 12:50, 13:30, 15:0, 17:10, 19:20, 21:30
Legend of the Demon Cat   xem phim Legend of the Demon Cat   9:0, 14:10, 19:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   8:30, 11:10, 13:50, 16:30, 18:10, 19:10, 20:45, 21:50
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   8:45, 10:55, 11:40, 13:5, 13:50, 15:15, 16:0, 17:25, 19:35, 21:45
Legend of the Demon Cat   xem phim Legend of the Demon Cat   8:35, 21:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   15:7
The Greatest Showman   xem phim The Greatest Showman   9:25, 15:45, 19:35
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   15:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   8:50, 10:50, 16:0, 18:40, 21:20
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   8:40, 9:30, 10:50, 11:40, 13:0, 13:50, 15:10, 16:0, 17:20, 18:10, 19:30, 20:20, 21:40
Legend of the Demon Cat   xem phim Legend of the Demon Cat   8:20, 13:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   10:20, 17:0, 19:45, 20:55
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   9:0, 13:0, 16:55
Legend of the Demon Cat   xem phim Legend of the Demon Cat   7:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   8:35, 11:10, 12:35, 13:45, 16:20, 18:55, 20:25, 21:30
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   8:35, 9:35, 10:40, 11:40, 12:45, 13:45, 14:50, 15:50, 16:55, 17:55, 19:0, 20:0, 21:5, 22:5
Legend of the Demon Cat   xem phim Legend of the Demon Cat   8:40, 16:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   8:50, 13:10, 15:50, 18:30, 21:10
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   8:40, 10:50, 13:0, 15:10, 17:20, 19:30, 21:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   8:30, 11:10, 13:50, 15:15, 16:30, 18:0, 19:10, 20:40, 21:50
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   9:10, 10:0, 11:15, 11:45, 13:20, 14:20, 15:25, 15:55, 17:30, 19:35, 20:5, 21:40, 22:10
Legend of the Demon Cat   xem phim Legend of the Demon Cat   9:0, 13:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   9:15, 13:40, 14:50, 18:5, 20:45
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   8:50, 10:50, 12:50, 17:25, 19:25, 21:25
Legend of the Demon Cat   xem phim Legend of the Demon Cat   13:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   9:45, 12:30, 15:15, 18:0, 19:30, 21:5
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   9:20, 11:25, 13:30, 15:35, 17:40, 19:45, 20:45, 21:50
Legend of the Demon Cat   xem phim Legend of the Demon Cat   11:5, 15:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
The Greatest Showman   xem phim The Greatest Showman   9:35
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   8:50, 11:0, 12:35, 13:10, 15:20, 16:45, 17:30, 19:40, 20:55, 21:50, 23:59
Crystal Inferno   xem phim Crystal Inferno   16:45
Fraud Squad   xem phim Fraud Squad   11:55
Legend of the Demon Cat   xem phim Legend of the Demon Cat   9:25, 14:15, 18:40
Spyder   xem phim Spyder   8:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   9:30, 11:10, 13:15, 15:20, 16:0, 17:25, 19:30, 20:40, 21:35


 • Cau Vang khuay dao quoc te Trump thong thiet vi bi dieu tra
  Cầu Vàng "khuấy đảo" quốc tế, Trump thống thiết vì bị điều tra

  Nếu ngay cả vấn đề hạt nhân Triều Tiên hay quan hệ với EU cũng không làm ông Trump mất thế thượng phong thì với cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016, tuần nay chứng kiến sự lên tiếng đầy bất lực từ vị Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ.

 • Trump gap Putin va Phap nang cup Nga van toan thang
  Trump gặp Putin và Pháp nâng cúp - Nga vẫn toàn thắng

  Ngay sau trận chung kết ở Moscow kết thúc với cúp vàng dành cho đội tuyển Pháp, 1 "trận đấu" gay cấn khác lại diễn ra ở Helsiki, là cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ với nhiều toan tính từ cả 2 nước và cũng đầy lo ngại theo phía Phương Tây.

 • My suc soi vi tre nhap cu Trump ban dam trong Trieu Tien
  Mỹ sục sôi vì trẻ nhập cư, Trump bận "đắm" trong Triều Tiên

  Một tuần sau cuộc gặp với Kim Jong Un, trong khi phía Bình Nhưỡng chưa có bất cứ động thái gì rõ rệt thì Donald Trump lại đang tỏ ra "nhiệt thành" quá mức với Triều Tiên, bất chấp thái độ dè chừng từ phía đồng minh. Và trong trạng thái "ngủ quên trên chiến thắng" ấy, ông Trump bất ngờ bị dư luận Mỹ "đánh úp" buộc phải "đầu hàng" trong vấn đề nhập cư.

 • Singapore ruc ro thuong dinh MyTrieu Nga thanh tam diem khong chi vi World Cup
  Singapore rực rỡ thượng đỉnh Mỹ-Triều, Nga thành tâm điểm không chỉ vì World Cup

  Cuối cùng cuộc gặp lịch sử Trump-Kim cũng diễn ra thành công tốt đẹp tuy nhiên với giới quan sát thì sự thành-bại của thượng đỉnh Mỹ-Triều phải được đánh giá từ động thái phi hạt nhân của Bình Nhưỡng sắp tới. Còn ở nước Nga, nơi World Cup 2018 đã khởi tranh, tuần nay lại có khá nhiều điều khiến quốc tế phải nhắc đến chứ không riêng gì chuyện trái bóng.

 • 2 may bay MH lai nong chong mat chuyen gap Kim cua ong Trump
  2 máy bay MH lại nóng; "chóng mặt" chuyện gặp Kim của ông Trump

  Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều dự kiến hôm 12/6 tới, nếu có thể diễn ra thành công, hẳn sẽ càng thêm đáng nhớ 1 tuần qua, khi Thế giới nín thở dõi theo từ những lời đe dọa từ bỏ của Triều Tiên cho đến những tuyên bố thực sẽ hủy-không hủy của TT Trump. Cũng trong tuần nay, 2 vụ tai nạn máy bay chấn động của Malaysia 1 lần nữa được đưa ra tranh luận.