Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Phiêu Lưu Ký   xem phim Phiêu Lưu Ký   11:30, 19:20, 21:40
Jumanji: Welcome to the Jungle   xem phim Jumanji: Welcome to the Jungle   15:0, 9:20, 20:40
Wonder   xem phim Wonder   17:40, 12:0, 20:20
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   9:10, 14:40, 13:50, 12:10, 17:45, 8:40, 21:30, 23:30
The Greatest Showman   xem phim The Greatest Showman   15:10, 20:0, 10:10
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   8:30, 9:0, 10:50, 11:20, 13:10, 13:40, 15:30, 16:0, 17:50, 18:20, 20:10, 20:40, 22:30, 23:0, 9:50, 11:50, 14:10, 16:30, 18:50, 21:10
Legend of the Demon Cat   xem phim Legend of the Demon Cat   13:50, 17:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   xem phim Star Wars: Jedi Cuối Cùng   8:10
Jumanji: Welcome to the Jungle   xem phim Jumanji: Welcome to the Jungle   11:25
Wonder   xem phim Wonder   15:20
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   11:45, 14:0, 23:0, 8:40, 22:15, 20:30, 19:30, 16:45
The Greatest Showman   xem phim The Greatest Showman   20:40, 17:40, 13:0
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   11:10, 12:20, 15:45, 16:50, 20:15, 21:15, 22:30
Crystal Inferno   xem phim Crystal Inferno   8:15
Legend of the Demon Cat   xem phim Legend of the Demon Cat   15:30, 10:0, 23:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Star Wars: Jedi Cuối Cùng   xem phim Star Wars: Jedi Cuối Cùng   8:40
Wonder   xem phim Wonder   10:45, 23:45
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   21:20, 18:40, 16:0, 13:10, 10:20
The Greatest Showman   xem phim The Greatest Showman   17:40
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   20:20, 22:30, 12:10, 9:50, 13:30, 16:50, 19:0, 21:10, 23:20, 15:50
Legend of the Demon Cat   xem phim Legend of the Demon Cat   12:20, 15:40, 22:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Jumanji: Welcome to the Jungle   xem phim Jumanji: Welcome to the Jungle   10:10, 12:25
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   15:30
The Greatest Showman   xem phim The Greatest Showman   15:13
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   17:5, 14:5, 12:5, 20:25, 21:5, 19:5, 19:45, 18:5, 16:5, 15:5, 13:5, 10:5, 9:5, 22:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Jumanji: Welcome to the Jungle   xem phim Jumanji: Welcome to the Jungle   12:55
Khi Con La Nha   xem phim Khi Con La Nha   11:15, 19:5, 17:10
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   22:25, 14:40
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   13:25, 9:15, 11:20, 15:30, 19:40, 21:0, 23:0, 21:45, 17:35
Spyder   xem phim Spyder   17:45, 9:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Jumanji: Welcome to the Jungle   xem phim Jumanji: Welcome to the Jungle   13:20, 19:30
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   10:50, 11:40, 12:50, 13:40, 14:50, 15:40, 17:0, 19:10, 19:45, 21:10, 21:45
Crystal Inferno   xem phim Crystal Inferno   17:15
Fraud Squad   xem phim Fraud Squad   16:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Jumanji: Welcome to the Jungle   xem phim Jumanji: Welcome to the Jungle   19:10, 13:55, 8:50, 10:20
Khi Con La Nha   xem phim Khi Con La Nha   23:30
Wonder   xem phim Wonder   12:25
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   9:35, 14:50, 22:10, 18:10, 11:55, 19:35, 21:0
The Greatest Showman   xem phim The Greatest Showman   23:40
Day of the Dead: Bloodline   xem phim Day of the Dead: Bloodline   9:10, 23:0
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   8:30, 10:0, 11:30, 12:15, 13:0, 13:45, 14:30, 15:15, 16:45, 17:30, 19:0, 19:45, 21:15
Crystal Inferno   xem phim Crystal Inferno   17:40
Fraud Squad   xem phim Fraud Squad   22:50
Legend of the Demon Cat   xem phim Legend of the Demon Cat   21:50, 14:40, 9:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Jumanji: Welcome to the Jungle   xem phim Jumanji: Welcome to the Jungle   21:15, 15:45, 10:30
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   12:45
The Greatest Showman   xem phim The Greatest Showman   12:30, 18:45
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   20:0, 22:0, 12:0, 13:0, 11:0, 10:0, 16:0, 15:0, 14:0, 9:0, 18:0, 17:0, 21:0, 19:0, 19:30
Crystal Inferno   xem phim Crystal Inferno   16:45
Fraud Squad   xem phim Fraud Squad   10:15
Legend of the Demon Cat   xem phim Legend of the Demon Cat   14:30, 21:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Jumanji: Welcome to the Jungle   xem phim Jumanji: Welcome to the Jungle   23:25
Wonder   xem phim Wonder   8:20
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   9:10, 14:20, 19:40, 11:30, 17:0, 20:45, 23:30, 21:45
The Greatest Showman   xem phim The Greatest Showman   11:25, 13:40, 23:0
Pitch Perfect 3   xem phim Pitch Perfect 3   8:40
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   11:20, 9:0, 12:50, 13:30, 15:0, 15:40, 17:10, 17:50, 19:30, 20:40, 22:50
Crystal Inferno   xem phim Crystal Inferno   8:10
Legend of the Demon Cat   xem phim Legend of the Demon Cat   20:20, 10:30, 15:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Jumanji: Welcome to the Jungle   xem phim Jumanji: Welcome to the Jungle   11:15, 16:10
Wonder   xem phim Wonder   18:20
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   12:10, 15:30, 17:45, 20:40, 22:20, 9:15
The Greatest Showman   xem phim The Greatest Showman   10:50, 12:0, 19:20
Pitch Perfect 3   xem phim Pitch Perfect 3   13:10
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   8:30, 10:45, 13:0, 14:20, 19:30, 21:10, 23:30
Crystal Inferno   xem phim Crystal Inferno   23:30
Legend of the Demon Cat   xem phim Legend of the Demon Cat   11:50, 14:30, 19:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Jumanji: Welcome to the Jungle   xem phim Jumanji: Welcome to the Jungle   11:50, 20:0, 22:40
Loi Bao   xem phim Loi Bao   19:10
Wonder   xem phim Wonder   9:30, 14:20, 19:0
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   12:10, 23:0
The Greatest Showman   xem phim The Greatest Showman   17:10
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   11:0, 12:0, 13:20, 15:40, 16:40, 18:0, 20:20, 21:20, 10:10, 12:30, 14:50, 19:30
Legend of the Demon Cat   xem phim Legend of the Demon Cat   17:20, 14:30, 9:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Jumanji: Welcome to the Jungle   xem phim Jumanji: Welcome to the Jungle   15:45
Khi Con La Nha   xem phim Khi Con La Nha   18:10, 11:45
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   21:15, 15:45
The Greatest Showman   xem phim The Greatest Showman   12:25, 16:10
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   22:5, 20:5, 11:5, 13:5, 15:5, 17:5, 19:5, 21:5, 9:5, 10:15, 12:20, 14:20, 16:20, 18:15
Fraud Squad   xem phim Fraud Squad   13:30
Legend of the Demon Cat   xem phim Legend of the Demon Cat   20:15, 15:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Jumanji: Welcome to the Jungle   xem phim Jumanji: Welcome to the Jungle   13:0, 10:5
Khi Con La Nha   xem phim Khi Con La Nha   16:25, 10:50, 8:50
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   14:50
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   22:30, 21:30, 20:30, 19:30, 18:25, 16:25, 15:25, 14:20, 12:20, 11:20
Legend of the Demon Cat   xem phim Legend of the Demon Cat   17:10, 8:55
Spyder   xem phim Spyder   9:0, 17:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Jumanji: Welcome to the Jungle   xem phim Jumanji: Welcome to the Jungle   13:25, 16:55
Khi Con La Nha   xem phim Khi Con La Nha   15:35, 17:30, 11:10
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   14:5, 11:10, 18:35, 23:35
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   21:15, 17:15, 15:15, 9:15, 11:15, 19:15, 13:15, 23:40
Legend of the Demon Cat   xem phim Legend of the Demon Cat   9:45, 23:15, 21:10
Spyder   xem phim Spyder   21:30, 17:35, 9:10, 23:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Jumanji: Welcome to the Jungle   xem phim Jumanji: Welcome to the Jungle   22:10, 11:35, 15:50, 18:5, 22:50, 19:50
Khi Con La Nha   xem phim Khi Con La Nha   20:20, 10:50, 17:10, 13:55
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   9:0, 10:0, 14:0, 16:0, 18:0, 20:0, 22:0, 10:45
Legend of the Demon Cat   xem phim Legend of the Demon Cat   9:10, 12:45, 17:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Jumanji: Welcome to the Jungle   xem phim Jumanji: Welcome to the Jungle   22:50, 18:45, 10:50
Khi Con La Nha   xem phim Khi Con La Nha   9:15, 12:0, 17:30
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   11:35, 14:10, 21:55, 17:35
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   11:10, 22:10, 20:10, 15:35
Legend of the Demon Cat   xem phim Legend of the Demon Cat   9:35, 21:55, 13:10
Spyder   xem phim Spyder   16:45, 22:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Jumanji: Welcome to the Jungle   xem phim Jumanji: Welcome to the Jungle   10:40, 16:45, 20:15
Khi Con La Nha   xem phim Khi Con La Nha   10:35, 14:15, 22:40
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   20:20
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   8:55, 23:0, 19:25, 21:0, 10:55, 12:55, 15:25
Legend of the Demon Cat   xem phim Legend of the Demon Cat   8:50
Spyder   xem phim Spyder   17:25, 22:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Jumanji: Welcome to the Jungle   xem phim Jumanji: Welcome to the Jungle   11:5, 15:50
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   21:0, 19:45, 14:40, 13:20
The Greatest Showman   xem phim The Greatest Showman   21:50, 19:50, 18:15, 14:25, 10:30
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   22:25, 9:10, 10:25, 11:10, 12:25, 13:10, 14:25, 15:10, 16:25, 17:10, 18:25, 19:10, 20:25, 21:10, 23:10
Crystal Inferno   xem phim Crystal Inferno   8:40
Fraud Squad   xem phim Fraud Squad   8:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Jumanji: Welcome to the Jungle   xem phim Jumanji: Welcome to the Jungle   12:20, 15:50, 19:40, 22:20, 23:15
Wonder   xem phim Wonder   21:30, 12:10, 14:30, 16:50
The Greatest Showman   xem phim The Greatest Showman   8:30, 16:0
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   9:50, 9:10, 11:20, 12:0, 13:30, 14:10, 15:40, 16:20, 17:50, 18:30, 20:0, 20:40, 22:10, 22:50, 19:20
Legend of the Demon Cat   xem phim Legend of the Demon Cat   13:20, 20:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Jumanji: Welcome to the Jungle   xem phim Jumanji: Welcome to the Jungle   16:50
Wonder   xem phim Wonder   9:20, 12:15, 16:40
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   9:50, 15:10, 20:40
The Greatest Showman   xem phim The Greatest Showman   13:20
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   11:40, 13:50, 18:10, 20:20, 22:30, 14:30
Legend of the Demon Cat   xem phim Legend of the Demon Cat   9:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Jumanji: Welcome to the Jungle   xem phim Jumanji: Welcome to the Jungle   15:20, 8:40, 10:40, 12:50, 13:40, 17:50
Wonder   xem phim Wonder   9:0, 11:15, 13:50, 18:20
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   18:0, 14:10, 23:15
The Greatest Showman   xem phim The Greatest Showman   10:30, 8:10, 12:0, 16:30, 21:0, 13:30, 15:30, 15:45, 20:20, 22:40
Pitch Perfect 3   xem phim Pitch Perfect 3   16:10
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   16:10, 11:20, 9:10, 0:20, 13:10, 23:20, 22:40, 17:50
Fraud Squad   xem phim Fraud Squad   11:20
Legend of the Demon Cat   xem phim Legend of the Demon Cat   16:50, 9:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Khi Con La Nha   xem phim Khi Con La Nha   18:20
Wonder   xem phim Wonder   23:10
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   13:0
The Greatest Showman   xem phim The Greatest Showman   8:40
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   9:20, 11:30, 12:50, 13:40, 14:50, 15:50, 17:10, 18:0, 20:10, 20:55, 22:20
Legend of the Demon Cat   xem phim Legend of the Demon Cat   15:40, 20:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Wonder   xem phim Wonder   16:40, 12:0, 8:40
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   15:6
The Greatest Showman   xem phim The Greatest Showman   13:50, 16:10, 18:10
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   15:0
Crystal Inferno   xem phim Crystal Inferno   11:0
Legend of the Demon Cat   xem phim Legend of the Demon Cat   14:30, 18:40, 8:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Wonder   xem phim Wonder   12:30, 10:10, 15:30, 18:15, 16:40
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   14:40, 9:40, 19:40, 22:20, 12:50, 23:20, 21:15
The Greatest Showman   xem phim The Greatest Showman   14:50, 22:50, 12:20, 17:20, 20:30, 10:30
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   14:30, 19:0, 20:0, 21:10, 22:10, 17:50, 10:0, 12:10
Legend of the Demon Cat   xem phim Legend of the Demon Cat   11:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Wonder   xem phim Wonder   8:20, 13:40, 18:20
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   9:40, 12:20
The Greatest Showman   xem phim The Greatest Showman   23:20, 15:10, 9:0, 11:50, 14:10, 16:30
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   9:30, 16:0, 18:50, 21:0
Crystal Inferno   xem phim Crystal Inferno   23:10
Legend of the Demon Cat   xem phim Legend of the Demon Cat   11:20, 16:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Wonder   xem phim Wonder   11:40, 16:10, 20:50
The Greatest Showman   xem phim The Greatest Showman   10:0, 14:50, 18:30, 21:20, 19:40
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   8:30, 9:40, 11:0, 12:0, 13:20, 14:20, 15:40, 16:40, 18:0, 19:0, 20:20
Legend of the Demon Cat   xem phim Legend of the Demon Cat   9:0, 10:15, 18:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Wonder   xem phim Wonder   11:15, 17:45
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   18:0, 19:40, 20:40, 14:40, 15:20, 9:30, 12:40, 10:0
The Greatest Showman   xem phim The Greatest Showman   22:20, 17:20, 12:20
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   10:40, 21:30, 12:50, 13:30, 15:0, 17:10, 19:20, 9:0
Legend of the Demon Cat   xem phim Legend of the Demon Cat   9:0, 14:10, 19:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   16:30, 21:50, 19:10, 8:30, 20:45, 18:10, 13:50, 11:10
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   15:15, 21:45, 19:35, 17:25, 16:0, 13:50, 13:5, 11:40, 10:55, 8:45
Legend of the Demon Cat   xem phim Legend of the Demon Cat   8:35, 21:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   15:7
The Greatest Showman   xem phim The Greatest Showman   9:25, 15:45, 19:35
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   15:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   21:20, 18:40, 16:0, 8:50, 10:50
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   18:10, 16:0, 20:20, 13:50, 11:40, 8:40, 9:30, 10:50, 13:0, 15:10, 17:20, 19:30, 21:40
Legend of the Demon Cat   xem phim Legend of the Demon Cat   8:20, 13:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   10:20, 17:0, 19:45, 20:55
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   9:0, 13:0, 16:55
Legend of the Demon Cat   xem phim Legend of the Demon Cat   7:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   20:25, 8:35, 11:10, 13:45, 16:20, 18:55, 21:30, 12:35
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   8:35, 9:35, 10:40, 11:40, 12:45, 13:45, 14:50, 15:50, 16:55, 17:55, 19:0, 20:0, 21:5, 22:5
Legend of the Demon Cat   xem phim Legend of the Demon Cat   8:40, 16:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   13:10, 18:30, 8:50, 15:50, 21:10
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   10:50, 19:30, 17:20, 8:40, 13:0, 15:10, 21:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   8:30, 11:10, 13:50, 15:15, 18:0, 20:40, 16:30, 19:10, 21:50
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   11:15, 9:10, 22:10, 20:5, 15:55, 10:0, 21:40, 19:35, 17:30, 15:25, 14:20, 13:20, 11:45
Legend of the Demon Cat   xem phim Legend of the Demon Cat   9:0, 13:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   9:15, 18:5, 13:40, 14:50, 20:45
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   17:25, 10:50, 8:50, 12:50, 19:25, 21:25
Legend of the Demon Cat   xem phim Legend of the Demon Cat   13:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   9:45, 12:30, 15:15, 18:0, 21:5, 19:30
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   9:20, 11:25, 13:30, 15:35, 17:40, 19:45, 20:45, 21:50
Legend of the Demon Cat   xem phim Legend of the Demon Cat   11:5, 15:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
The Greatest Showman   xem phim The Greatest Showman   9:35
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   11:0, 15:20, 16:45, 13:10, 12:35, 8:50, 17:30, 19:40, 20:55, 21:50, 23:59
Crystal Inferno   xem phim Crystal Inferno   16:45
Fraud Squad   xem phim Fraud Squad   11:55
Legend of the Demon Cat   xem phim Legend of the Demon Cat   9:25, 14:15, 18:40
Spyder   xem phim Spyder   8:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   19:30, 17:25, 16:0, 15:20, 13:15, 11:10, 9:30, 20:40, 21:35