Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   15:20
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   xem phim Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   22:50
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   xem phim Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   11:0, 15:50
Ngôi Nhà Có Chiếc Đồng Hồ Ma Thuật   xem phim Ngôi Nhà Có Chiếc Đồng Hồ Ma Thuật   11:20, 18:0
Venom   xem phim Venom   9:30, 10:20, 11:5, 11:50, 12:45, 13:30, 14:20, 15:15, 16:0, 16:50, 17:45, 18:30, 19:20, 19:50, 20:20, 21:0, 21:45, 22:20, 22:45
Vì Sao Vụt Sáng   xem phim Vì Sao Vụt Sáng   11:10, 16:10, 20:5, 13:5, 9:5
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   14:40, 9:10
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   19:0, 12:0
Lời Nhắn Của Oan Hồn   xem phim Lời Nhắn Của Oan Hồn   9:0, 16:30
Chân Dài và Ác Quỷ   xem phim Chân Dài và Ác Quỷ   14:0, 21:40
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   9:20, 13:25, 17:50, 20:40
Sói Cô Độc   xem phim Sói Cô Độc   18:40, 22:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   14:40
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   xem phim Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   10:30
Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   xem phim Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   8:50
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   xem phim Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   12:30, 17:40, 19:40
Kế Hoạch Đổi Chồng   xem phim Kế Hoạch Đổi Chồng   9:0
Ngôi Nhà Có Chiếc Đồng Hồ Ma Thuật   xem phim Ngôi Nhà Có Chiếc Đồng Hồ Ma Thuật   9:10, 10:50
Venom   xem phim Venom   9:30, 10:0, 11:20, 11:50, 12:20, 12:50, 13:40, 14:10, 14:40, 15:10, 16:0, 16:30, 17:0, 17:30, 18:20, 18:50, 19:20, 19:50, 20:10, 20:40, 21:10, 21:40, 22:10, 23:0, 23:30, 22:40
Vì Sao Vụt Sáng   xem phim Vì Sao Vụt Sáng   13:0, 10:40, 15:10, 18:0, 17:10
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   10:20, 21:20
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   16:20
Lời Nhắn Của Oan Hồn   xem phim Lời Nhắn Của Oan Hồn   12:10
Chân Dài và Ác Quỷ   xem phim Chân Dài và Ác Quỷ   19:10
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   11:0, 15:40
Sói Cô Độc   xem phim Sói Cô Độc   13:20, 14:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   xem phim Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   15:30
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   xem phim Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   17:15
Kế Hoạch Đổi Chồng   xem phim Kế Hoạch Đổi Chồng   13:0
Thiên Thần Công Lý: Peppermint   xem phim Thiên Thần Công Lý: Peppermint   20:30, 11:0
Venom   xem phim Venom   20:15, 12:45, 15:15, 16:0, 13:30, 11:15, 22:30, 12:0, 10:30, 9:15, 14:15, 19:0, 19:45, 21:0, 22:0, 16:45, 17:30, 18:10
Vì Sao Vụt Sáng   xem phim Vì Sao Vụt Sáng   19:15, 12:30
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   18:45, 14:45, 10:15, 22:15
Lời Nhắn Của Oan Hồn   xem phim Lời Nhắn Của Oan Hồn   10:45
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   9:0, 21:45
Đi Tìm Phong   xem phim Đi Tìm Phong   17:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   xem phim Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   14:45
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   xem phim Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   12:45
Kế Hoạch Đổi Chồng   xem phim Kế Hoạch Đổi Chồng   16:30
Thiên Thần Công Lý: Peppermint   xem phim Thiên Thần Công Lý: Peppermint   13:30
Venom   xem phim Venom   9:15, 10:0, 10:45, 11:30, 12:15, 13:0, 13:45, 14:30, 15:15, 16:0, 16:45, 17:30, 18:15, 18:45, 19:15, 19:45, 20:15, 20:45, 21:15, 22:0, 22:30
Vì Sao Vụt Sáng   xem phim Vì Sao Vụt Sáng   10:15
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   9:0, 11:45, 17:45, 20:30
Lời Nhắn Của Oan Hồn   xem phim Lời Nhắn Của Oan Hồn   15:45
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   9:45, 22:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   xem phim Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   18:15, 11:45
Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   xem phim Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   12:45
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   xem phim Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   8:40, 14:30, 18:50
Kế Hoạch Đổi Chồng   xem phim Kế Hoạch Đổi Chồng   16:10
Ngôi Nhà Có Chiếc Đồng Hồ Ma Thuật   xem phim Ngôi Nhà Có Chiếc Đồng Hồ Ma Thuật   10:40
Venom   xem phim Venom   9:0, 9:40, 10:10, 10:50, 11:30, 12:10, 12:40, 13:20, 14:0, 14:40, 15:10, 15:50, 16:30, 17:10, 17:40, 18:20, 19:0, 19:40, 20:10, 20:50, 21:30, 22:10, 22:40, 23:15, 20:30, 19:20, 11:50
Vì Sao Vụt Sáng   xem phim Vì Sao Vụt Sáng   22:5, 9:0
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   18:0, 10:0, 14:5, 22:55
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   20:20, 9:10, 16:40
Lời Nhắn Của Oan Hồn   xem phim Lời Nhắn Của Oan Hồn   23:0, 13:50
Chân Dài và Ác Quỷ   xem phim Chân Dài và Ác Quỷ   14:45
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   10:20, 12:20, 14:20, 16:20, 18:30, 21:0, 23:0
Sói Cô Độc   xem phim Sói Cô Độc   12:0, 16:0, 20:0, 21:50
Đi Tìm Phong   xem phim Đi Tìm Phong   8:45, 16:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   xem phim Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   13:45, 21:0, 9:15
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   xem phim Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   9:30, 15:30, 19:0
Kế Hoạch Đổi Chồng   xem phim Kế Hoạch Đổi Chồng   16:15, 11:45, 18:30
Thiên Thần Công Lý: Peppermint   xem phim Thiên Thần Công Lý: Peppermint   17:30, 12:30
Venom   xem phim Venom   9:0, 9:45, 10:30, 11:15, 12:0, 12:45, 13:30, 14:15, 15:0, 15:45, 16:30, 17:15, 18:0, 18:45, 19:15, 19:45, 20:15, 20:45, 21:15, 21:45, 22:15
Vì Sao Vụt Sáng   xem phim Vì Sao Vụt Sáng   9:0, 16:0
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   11:30, 15:15, 18:0, 19:30
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   13:15
Lời Nhắn Của Oan Hồn   xem phim Lời Nhắn Của Oan Hồn   13:0, 21:30
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   10:45, 14:30, 20:30
Bạn Ma Phiền Toái   xem phim Bạn Ma Phiền Toái   11:0, 17:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   xem phim Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   8:45, 16:30, 10:40
Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   xem phim Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   18:25
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   xem phim Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   20:0, 16:0, 12:0
Kế Hoạch Đổi Chồng   xem phim Kế Hoạch Đổi Chồng   14:50
Ngôi Nhà Có Chiếc Đồng Hồ Ma Thuật   xem phim Ngôi Nhà Có Chiếc Đồng Hồ Ma Thuật   10:50, 13:30
Venom   xem phim Venom   11:0, 10:0, 9:30, 8:40, 14:40, 11:50, 14:10, 13:20, 12:50, 12:20, 15:10, 15:40, 16:30, 17:0, 17:30, 18:0, 18:50, 19:20, 19:50, 20:20, 20:50, 21:10, 21:40, 22:10
Vì Sao Vụt Sáng   xem phim Vì Sao Vụt Sáng   10:50, 15:30, 18:10
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   9:0, 22:5
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   21:20, 16:50
Lời Nhắn Của Oan Hồn   xem phim Lời Nhắn Của Oan Hồn   18:0, 9:50, 14:0
Chân Dài và Ác Quỷ   xem phim Chân Dài và Ác Quỷ   10:45
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   9:0, 14:30, 20:20, 22:15
Sói Cô Độc   xem phim Sói Cô Độc   13:0, 19:30
Đi Tìm Phong   xem phim Đi Tìm Phong   12:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   xem phim Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   9:10, 20:30
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   xem phim Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   14:20, 18:15
Ngôi Nhà Có Chiếc Đồng Hồ Ma Thuật   xem phim Ngôi Nhà Có Chiếc Đồng Hồ Ma Thuật   9:0, 14:30
Vì Sao Vụt Sáng   xem phim Vì Sao Vụt Sáng   11:45, 17:40
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   20:20
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   11:10, 16:35, 21:10
Lời Nhắn Của Oan Hồn   xem phim Lời Nhắn Của Oan Hồn   12:15, 22:10
Chân Dài và Ác Quỷ   xem phim Chân Dài và Ác Quỷ   9:35
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   8:50, 10:45, 12:40, 14:40, 16:40, 18:40, 20:40, 22:40
Sói Cô Độc   xem phim Sói Cô Độc   19:15, 16:25, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   xem phim Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   9:10, 15:50, 16:10, 21:10
Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   xem phim Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   21:50, 14:30
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   xem phim Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   20:50, 18:40, 14:20, 9:50
Kế Hoạch Đổi Chồng   xem phim Kế Hoạch Đổi Chồng   9:40
Ngôi Nhà Có Chiếc Đồng Hồ Ma Thuật   xem phim Ngôi Nhà Có Chiếc Đồng Hồ Ma Thuật   11:10
Venom   xem phim Venom   12:40, 11:0, 8:30, 9:0, 10:10, 11:40, 12:10, 13:30, 14:10, 15:10, 16:40, 17:10, 18:30, 19:10, 20:10, 21:40, 22:10, 9:30, 14:40, 16:0
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   22:50, 13:40
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   10:45
Lời Nhắn Của Oan Hồn   xem phim Lời Nhắn Của Oan Hồn   8:40, 20:30, 15:40
Chân Dài và Ác Quỷ   xem phim Chân Dài và Ác Quỷ   10:50
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   13:10, 16:30, 18:10
Sói Cô Độc   xem phim Sói Cô Độc   12:0, 19:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   xem phim Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   11:20, 15:30
Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   xem phim Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   9:20
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   xem phim Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   17:30
Kế Hoạch Đổi Chồng   xem phim Kế Hoạch Đổi Chồng   11:0
Ngôi Nhà Có Chiếc Đồng Hồ Ma Thuật   xem phim Ngôi Nhà Có Chiếc Đồng Hồ Ma Thuật   10:10
Venom   xem phim Venom   9:10, 9:30, 11:30, 11:50, 13:20, 13:50, 14:10, 15:45, 16:10, 16:30, 18:10, 18:30, 18:50, 20:0, 20:30, 20:50, 21:20, 22:20, 22:50, 23:15, 23:40
Vì Sao Vụt Sáng   xem phim Vì Sao Vụt Sáng   12:40, 15:20, 10:0, 18:0, 20:40, 23:30
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   9:0
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   12:55, 23:20
Chân Dài và Ác Quỷ   xem phim Chân Dài và Ác Quỷ   17:50
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   12:10, 14:5, 19:30
Sói Cô Độc   xem phim Sói Cô Độc   16:0, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   xem phim Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   12:45
Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   xem phim Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   9:0
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   xem phim Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   12:0, 19:0
Kế Hoạch Đổi Chồng   xem phim Kế Hoạch Đổi Chồng   10:0
Ngôi Nhà Có Chiếc Đồng Hồ Ma Thuật   xem phim Ngôi Nhà Có Chiếc Đồng Hồ Ma Thuật   9:15
Venom   xem phim Venom   9:30, 10:15, 11:0, 11:30, 12:0, 12:45, 13:30, 14:0, 14:30, 15:15, 16:0, 16:30, 17:0, 17:45, 18:30, 19:0, 19:30, 20:15, 20:45, 21:0, 21:30, 22:10
Vì Sao Vụt Sáng   xem phim Vì Sao Vụt Sáng   16:15
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   9:45, 14:15, 16:45
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   22:0
Lời Nhắn Của Oan Hồn   xem phim Lời Nhắn Của Oan Hồn   10:40
Chân Dài và Ác Quỷ   xem phim Chân Dài và Ác Quỷ   15:45
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   11:45, 13:45, 18:0, 20:0, 21:15
Sói Cô Độc   xem phim Sói Cô Độc   14:45, 18:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   xem phim Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   11:0, 16:30, 21:15
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   xem phim Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   12:30, 19:15
Kế Hoạch Đổi Chồng   xem phim Kế Hoạch Đổi Chồng   11:45, 15:30, 18:45
Thiên Thần Công Lý: Peppermint   xem phim Thiên Thần Công Lý: Peppermint   14:45
Venom   xem phim Venom   9:0, 16:15, 17:15, 10:0, 11:15, 12:0, 13:15, 18:0, 22:0, 21:30, 21:0, 20:30, 20:0, 19:30, 19:0, 15:15, 14:15
Vì Sao Vụt Sáng   xem phim Vì Sao Vụt Sáng   12:15, 18:15
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   10:15, 15:0, 18:30, 20:15
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   14:30, 9:30
Lời Nhắn Của Oan Hồn   xem phim Lời Nhắn Của Oan Hồn   9:15, 17:0, 22:0
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   10:45, 13:45, 17:30, 20:45
Bạn Ma Phiền Toái   xem phim Bạn Ma Phiền Toái   13:0, 16:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   xem phim Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   9:50, 16:20
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   xem phim Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   10:40
Kế Hoạch Đổi Chồng   xem phim Kế Hoạch Đổi Chồng   10:15, 18:15
Thiên Thần Công Lý: Peppermint   xem phim Thiên Thần Công Lý: Peppermint   10:50
Người Tù Khổ Sai   xem phim Người Tù Khổ Sai   12:55, 21:20
Venom   xem phim Venom   8:50, 9:40, 11:5, 12:0, 13:25, 14:20, 15:45, 16:40, 18:5, 19:15, 20:25, 21:40, 22:45, 23:55
Vì Sao Vụt Sáng   xem phim Vì Sao Vụt Sáng   13:35, 16:30, 19:0
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   12:45, 20:10, 23:59
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   16:5, 20:40
Lời Nhắn Của Oan Hồn   xem phim Lời Nhắn Của Oan Hồn   8:15, 22:0, 23:50
Chân Dài và Ác Quỷ   xem phim Chân Dài và Ác Quỷ   8:30
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   11:40, 14:35, 21:30, 23:25
Bạn Ma Phiền Toái   xem phim Bạn Ma Phiền Toái   14:5, 18:45, 23:15
Đi Tìm Phong   xem phim Đi Tìm Phong   12:10, 15:25, 19:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   xem phim Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   11:30
Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   xem phim Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   9:30
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   xem phim Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   18:50
Kế Hoạch Đổi Chồng   xem phim Kế Hoạch Đổi Chồng   15:40
Venom   xem phim Venom   17:40, 9:0, 10:0, 11:20, 12:20, 13:0, 13:40, 14:40, 16:0, 17:0, 18:20, 19:20, 20:0, 20:40, 21:40, 22:10, 22:40, 23:10
Vì Sao Vụt Sáng   xem phim Vì Sao Vụt Sáng   17:40, 12:10
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   8:40, 15:30
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   10:25
Lời Nhắn Của Oan Hồn   xem phim Lời Nhắn Của Oan Hồn   13:30
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   10:20, 16:50, 20:20, 22:20
Sói Cô Độc   xem phim Sói Cô Độc   15:0, 20:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   xem phim Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   12:30, 16:40
Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   xem phim Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   8:50
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   xem phim Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   18:40, 10:20
Venom   xem phim Venom   9:0, 9:50, 10:30, 11:30, 12:20, 13:0, 14:0, 14:50, 15:30, 16:0, 16:30, 17:20, 18:0, 18:30, 19:0, 19:30, 20:0, 20:30, 21:0, 21:30, 22:5, 22:30
Vì Sao Vụt Sáng   xem phim Vì Sao Vụt Sáng   19:20, 10:50, 13:40, 16:30, 22:10
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   23:0, 17:35, 13:50, 9:40
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   13:20
Lời Nhắn Của Oan Hồn   xem phim Lời Nhắn Của Oan Hồn   9:10
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   11:20, 14:40, 22:45
Sói Cô Độc   xem phim Sói Cô Độc   20:50, 15:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   xem phim Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   16:0, 14:20
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   xem phim Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   11:0, 19:10, 9:15
Kế Hoạch Đổi Chồng   xem phim Kế Hoạch Đổi Chồng   17:40, 16:20, 12:40
Người Tù Khổ Sai   xem phim Người Tù Khổ Sai   15:35
Venom   xem phim Venom   10:40, 9:0, 11:10, 12:0, 14:10, 17:0, 19:50, 21:0, 22:0, 22:30, 23:0, 13:20, 15:30, 16:20, 17:40, 18:30, 19:20, 20:40, 21:30, 9:50
Vì Sao Vụt Sáng   xem phim Vì Sao Vụt Sáng   13:0, 19:50
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   14:40, 21:30, 9:0, 23:10
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   12:50
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   9:15, 11:5, 18:0
Bạn Ma Phiền Toái   xem phim Bạn Ma Phiền Toái   9:10, 12:50, 18:0
Sói Cô Độc   xem phim Sói Cô Độc   11:0, 15:20, 19:50, 23:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   xem phim Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   13:0, 21:0
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   xem phim Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   0:5, 8:20, 18:0
Kế Hoạch Đổi Chồng   xem phim Kế Hoạch Đổi Chồng   12:50, 23:0
Ngôi Nhà Có Chiếc Đồng Hồ Ma Thuật   xem phim Ngôi Nhà Có Chiếc Đồng Hồ Ma Thuật   9:0, 22:0
Venom   xem phim Venom   9:0, 9:40, 10:20, 11:20, 12:0, 12:40, 13:40, 14:20, 15:0, 16:0, 16:40, 17:20, 18:20, 19:0, 19:40, 20:10, 20:40, 21:20, 22:0
Vì Sao Vụt Sáng   xem phim Vì Sao Vụt Sáng   8:20, 11:0, 14:50, 17:40, 20:20
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   23:10, 15:20
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   22:30, 15:10, 10:25
Lời Nhắn Của Oan Hồn   xem phim Lời Nhắn Của Oan Hồn   11:10, 17:10, 23:0
Chân Dài và Ác Quỷ   xem phim Chân Dài và Ác Quỷ   15:50
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   11:0, 13:50, 18:10, 20:0
Sói Cô Độc   xem phim Sói Cô Độc   13:20, 19:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   xem phim Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   13:30, 17:30
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   xem phim Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   10:50, 16:50
Venom   xem phim Venom   13:40, 14:20, 13:0, 12:0, 11:20, 9:40, 9:0, 10:40, 15:20, 16:0, 16:40, 17:40, 18:20, 19:0, 19:30, 20:0, 20:40
Vì Sao Vụt Sáng   xem phim Vì Sao Vụt Sáng   9:50, 11:10, 15:50, 20:20
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   19:40, 15:10
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   17:0, 12:30
Lời Nhắn Của Oan Hồn   xem phim Lời Nhắn Của Oan Hồn   11:30, 15:30
Chân Dài và Ác Quỷ   xem phim Chân Dài và Ác Quỷ   18:50, 12:50
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   9:20, 14:0, 18:30
Sói Cô Độc   xem phim Sói Cô Độc   15:0, 21:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   xem phim Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   15:50, 9:35
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   xem phim Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   17:50, 8:35
Ngôi Nhà Có Chiếc Đồng Hồ Ma Thuật   xem phim Ngôi Nhà Có Chiếc Đồng Hồ Ma Thuật   11:20
Venom   xem phim Venom   9:40, 10:20, 12:0, 12:40, 13:20, 14:20, 15:0, 15:40, 16:40, 17:20, 18:0, 18:30, 19:0, 19:40, 20:20, 20:50, 21:20, 22:10, 22:40, 11:30, 13:50, 16:10
Vì Sao Vụt Sáng   xem phim Vì Sao Vụt Sáng   10:35, 19:20, 22:0
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   9:30, 11:30, 15:25
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   22:5, 13:15
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   9:20, 13:30, 17:20, 20:0, 23:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   xem phim Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   16:40
Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   xem phim Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   13:40
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   xem phim Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   10:10, 19:30
Ngôi Nhà Có Chiếc Đồng Hồ Ma Thuật   xem phim Ngôi Nhà Có Chiếc Đồng Hồ Ma Thuật   14:40
Venom   xem phim Venom   11:40, 9:30, 10:40, 12:10, 13:10, 14:30, 15:30, 16:50, 17:50, 19:10, 20:10, 21:30, 22:30
Vì Sao Vụt Sáng   xem phim Vì Sao Vụt Sáng   17:0
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   11:50, 17:40
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   14:10
Lời Nhắn Của Oan Hồn   xem phim Lời Nhắn Của Oan Hồn   15:40
Chân Dài và Ác Quỷ   xem phim Chân Dài và Ác Quỷ   10:30
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   12:40, 20:30, 22:20
Sói Cô Độc   xem phim Sói Cô Độc   18:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   xem phim Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   9:40, 13:45, 18:30
Ngôi Nhà Có Chiếc Đồng Hồ Ma Thuật   xem phim Ngôi Nhà Có Chiếc Đồng Hồ Ma Thuật   12:50
Venom   xem phim Venom   11:40, 10:0, 10:40, 12:20, 13:0, 14:0, 14:40, 15:20, 16:20, 17:0, 17:40, 18:40, 19:20, 20:0, 20:30, 15:50
Vì Sao Vụt Sáng   xem phim Vì Sao Vụt Sáng   9:50, 14:30, 19:50, 18:10
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   10:0
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   17:10
Lời Nhắn Của Oan Hồn   xem phim Lời Nhắn Của Oan Hồn   12:30
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   11:0, 14:50, 20:50
Sói Cô Độc   xem phim Sói Cô Độc   16:40, 21:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   xem phim Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   18:35
Ngôi Nhà Có Chiếc Đồng Hồ Ma Thuật   xem phim Ngôi Nhà Có Chiếc Đồng Hồ Ma Thuật   13:15
Venom   xem phim Venom   9:10, 9:50, 10:30, 11:30, 12:10, 12:50, 13:50, 14:30, 15:15, 15:45, 16:20, 17:0, 17:40, 18:40, 19:20, 20:0, 20:30, 21:0, 21:45, 22:25
Vì Sao Vụt Sáng   xem phim Vì Sao Vụt Sáng   19:40, 15:0, 10:15
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   8:45, 17:30
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   22:20, 10:35, 19:30
Lời Nhắn Của Oan Hồn   xem phim Lời Nhắn Của Oan Hồn   15:25, 8:55
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   10:40, 12:40, 14:40, 16:40, 20:40, 22:35
Sói Cô Độc   xem phim Sói Cô Độc   13:0, 17:50, 22:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   xem phim Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   19:0
Người Tù Khổ Sai   xem phim Người Tù Khổ Sai   19:35, 14:50
Venom   xem phim Venom   9:30, 10:0, 11:40, 12:10, 13:50, 14:20, 16:0, 16:30, 18:10, 18:40, 20:20, 20:50, 22:30, 23:0, 21:50, 21:20, 19:40, 19:10, 17:30
Vì Sao Vụt Sáng   xem phim Vì Sao Vụt Sáng   10:10, 21:45
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   16:25, 17:25, 20:0
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   12:20, 17:0, 21:10
Chân Dài và Ác Quỷ   xem phim Chân Dài và Ác Quỷ   15:0
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   10:25, 13:0, 17:20, 19:15, 22:50
Bạn Ma Phiền Toái   xem phim Bạn Ma Phiền Toái   11:0, 14:30, 20:55, 22:5
Sói Cô Độc   xem phim Sói Cô Độc   12:45, 17:10, 18:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   xem phim Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   19:50, 17:55, 14:5, 12:10, 10:15
Người Tù Khổ Sai   xem phim Người Tù Khổ Sai   17:35, 12:15
Venom   xem phim Venom   20:50, 18:40, 16:30, 14:20, 12:10, 10:0, 10:50, 13:0, 15:10, 17:20, 19:30, 20:10, 21:40, 22:20, 22:50
Vì Sao Vụt Sáng   xem phim Vì Sao Vụt Sáng   21:55, 10:20, 16:30
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   14:0
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   12:55, 17:35, 21:45
Chân Dài và Ác Quỷ   xem phim Chân Dài và Ác Quỷ   15:30
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   12:10, 15:45, 20:5
Bạn Ma Phiền Toái   xem phim Bạn Ma Phiền Toái   10:15, 16:0, 19:5, 23:0
Sói Cô Độc   xem phim Sói Cô Độc   10:30, 14:45, 21:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   xem phim Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   9:30, 17:50
Venom   xem phim Venom   9:20, 10:0, 10:40, 11:30, 12:10, 12:50, 13:40, 14:20, 15:0, 15:50, 16:30, 17:10, 18:0, 18:40, 19:20, 19:50, 20:20, 20:50, 21:30, 22:0, 22:30, 23:0, 23:40
Vì Sao Vụt Sáng   xem phim Vì Sao Vụt Sáng   11:20, 15:40, 20:0
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   9:40, 14:0, 18:20
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   10:50, 15:10, 22:40
Chân Dài và Ác Quỷ   xem phim Chân Dài và Ác Quỷ   13:30
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   9:0, 13:20, 15:30, 19:10
Sói Cô Độc   xem phim Sói Cô Độc   17:20, 11:40, 22:50, 21:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ngôi Nhà Có Chiếc Đồng Hồ Ma Thuật   xem phim Ngôi Nhà Có Chiếc Đồng Hồ Ma Thuật   0:10
Người Tù Khổ Sai   xem phim Người Tù Khổ Sai   10:10
Venom   xem phim Venom   10:0, 9:20, 16:30, 15:55, 14:20, 13:40, 12:10, 11:30, 18:10, 18:40, 19:35, 20:20, 20:50, 21:20, 21:45, 22:30, 23:0, 23:30, 13:0, 17:0, 19:10
Vì Sao Vụt Sáng   xem phim Vì Sao Vụt Sáng   12:35, 16:15
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   14:30
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   10:5, 17:5
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   11:10, 12:40, 15:15, 20:30, 22:20
Sói Cô Độc   xem phim Sói Cô Độc   9:25, 15:10, 18:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ngôi Nhà Có Chiếc Đồng Hồ Ma Thuật   xem phim Ngôi Nhà Có Chiếc Đồng Hồ Ma Thuật   21:15
Venom   xem phim Venom   16:10, 15:20, 14:40, 14:0, 13:10, 12:30, 11:50, 11:0, 9:40, 16:50, 17:30, 18:20, 19:0, 19:40, 20:30, 21:10, 21:50
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   19:20, 15:30, 11:40
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   10:20, 12:10, 14:0, 15:50, 17:40, 19:30, 21:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Tù Khổ Sai   xem phim Người Tù Khổ Sai   21:35
Venom   xem phim Venom   9:30, 10:20, 10:55, 11:40, 12:30, 13:5, 13:50, 14:40, 15:15, 16:0, 16:50, 17:25, 18:10, 19:5, 19:35, 20:20, 20:45, 21:15, 21:45, 22:30, 22:55
Vì Sao Vụt Sáng   xem phim Vì Sao Vụt Sáng   10:10, 16:15
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   14:40, 18:0
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   12:5, 16:25
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   10:35, 12:30, 14:25, 19:45, 20:30, 22:20
Bạn Ma Phiền Toái   xem phim Bạn Ma Phiền Toái   10:10, 14:15, 18:35
Sói Cô Độc   xem phim Sói Cô Độc   12:30, 16:10, 19:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Tù Khổ Sai   xem phim Người Tù Khổ Sai   11:25, 19:0
Venom   xem phim Venom   10:45, 22:50, 20:40, 18:30, 16:20, 14:10, 12:0, 9:50, 12:55, 15:5, 17:15, 19:25, 20:0, 21:10, 21:35, 22:10, 23:45
Vì Sao Vụt Sáng   xem phim Vì Sao Vụt Sáng   11:0, 15:35, 20:10, 22:45
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   11:0, 14:50, 17:35
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   11:50, 14:35, 18:10, 22:45
Chân Dài và Ác Quỷ   xem phim Chân Dài và Ác Quỷ   13:30
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   12:45, 15:45, 18:20, 23:20
Bạn Ma Phiền Toái   xem phim Bạn Ma Phiền Toái   12:55, 16:15, 18:5, 20:45
Sói Cô Độc   xem phim Sói Cô Độc   11:5, 14:25, 16:35, 19:20, 23:20
Đi Tìm Phong   xem phim Đi Tìm Phong   13:55, 17:10, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Venom   xem phim Venom   8:30, 9:0, 9:30, 10:50, 11:20, 11:50, 13:10, 13:40, 14:10, 15:30, 16:0, 16:30, 17:50, 18:20, 18:50, 20:10, 20:40, 21:10, 22:30
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   18:40, 14:35, 8:40
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   8:30, 11:10, 13:50, 16:30, 19:10, 21:50
Lời Nhắn Của Oan Hồn   xem phim Lời Nhắn Của Oan Hồn   12:30
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   10:35, 16:30, 20:35, 22:30
Bạn Ma Phiền Toái   xem phim Bạn Ma Phiền Toái   8:45, 10:50, 12:55, 15:0, 17:5, 19:10, 21:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Venom   xem phim Venom   10:15, 11:0, 13:5, 17:10, 20:50
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   19:15, 22:15
Chân Dài và Ác Quỷ   xem phim Chân Dài và Ác Quỷ   21:35, 19:40, 17:40, 15:15, 11:15
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   9:20, 11:20, 13:0, 14:45, 16:25, 18:35, 19:50, 21:30
Sói Cô Độc   xem phim Sói Cô Độc   10:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Venom   xem phim Venom   8:10, 9:10, 9:50, 10:30, 11:30, 12:10, 12:50, 13:50, 14:30, 15:10, 16:10, 16:50, 17:30, 18:30, 19:20, 19:50, 20:20, 20:50, 21:40, 22:10
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   16:40, 22:0
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   8:50, 11:20, 14:0, 16:30, 19:0, 21:30
Lời Nhắn Của Oan Hồn   xem phim Lời Nhắn Của Oan Hồn   22:30
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   8:30, 10:20, 12:20, 14:10, 18:20
Bạn Ma Phiền Toái   xem phim Bạn Ma Phiền Toái   8:40, 10:40, 12:40, 14:40, 16:0, 18:0, 20:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Venom   xem phim Venom   8:5, 8:35, 9:10, 10:20, 10:50, 11:25, 12:35, 13:5, 13:40, 14:50, 15:20, 15:55, 16:30, 17:5, 17:35, 18:10, 18:45, 19:20, 19:50, 20:25, 21:0, 21:35, 22:5
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   14:45, 18:25
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   8:45, 10:15, 11:20, 13:55, 16:30, 19:5, 20:10, 21:40
Lời Nhắn Của Oan Hồn   xem phim Lời Nhắn Của Oan Hồn   12:50, 16:30
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   8:30, 10:25, 12:20, 14:15, 16:10, 18:5, 20:0, 21:55
Bạn Ma Phiền Toái   xem phim Bạn Ma Phiền Toái   8:50, 9:35, 10:45, 11:30, 12:40, 13:25, 14:35, 15:20, 17:15, 19:10, 21:5
Đi Tìm Phong   xem phim Đi Tìm Phong   8:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Venom   xem phim Venom   8:30, 9:40, 10:45, 12:0, 13:0, 14:20, 15:15, 16:40, 17:30, 19:0, 19:45, 21:20
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   10:10, 22:0
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   10:55, 13:35, 18:10, 20:55
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   9:0, 16:15, 22:0
Bạn Ma Phiền Toái   xem phim Bạn Ma Phiền Toái   20:0, 18:0, 16:0, 14:0, 12:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Venom   xem phim Venom   8:35, 9:5, 9:50, 10:40, 11:15, 12:0, 12:45, 13:25, 14:10, 14:50, 15:35, 16:20, 16:55, 17:45, 18:30, 19:0, 19:30, 19:55, 20:40, 21:5, 21:35, 22:0, 22:25
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   8:20, 18:5
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   9:0, 11:35, 14:10, 16:45, 19:50, 21:20
Lời Nhắn Của Oan Hồn   xem phim Lời Nhắn Của Oan Hồn   9:10
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   11:10, 14:45, 16:35, 18:25, 22:15
Bạn Ma Phiền Toái   xem phim Bạn Ma Phiền Toái   9:30, 10:5, 11:30, 12:5, 13:30, 14:5, 15:30, 16:5, 17:30, 19:20, 20:15
Đi Tìm Phong   xem phim Đi Tìm Phong   13:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Venom   xem phim Venom   8:35, 9:20, 11:45, 12:20, 13:35, 14:10, 16:35, 18:25, 19:0, 21:25
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   8:40, 16:40
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   18:35, 15:55, 10:55, 21:15
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   10:25, 14:45, 20:50
Bạn Ma Phiền Toái   xem phim Bạn Ma Phiền Toái   9:0, 11:5, 13:10, 15:15, 17:20, 19:25, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Venom   xem phim Venom   9:30, 10:15, 11:50, 12:35, 14:10, 14:55, 15:20, 16:30, 17:15, 17:40, 18:50, 19:35, 20:40, 21:10
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   21:55, 8:30
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   8:50, 12:40, 11:25, 19:15, 16:35, 14:0
Lời Nhắn Của Oan Hồn   xem phim Lời Nhắn Của Oan Hồn   8:40
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   10:45, 16:45, 22:5
Bạn Ma Phiền Toái   xem phim Bạn Ma Phiền Toái   8:40, 10:40, 12:40, 14:45, 18:35, 20:0, 21:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   16:55, 10:15
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   8:25, 12:50, 16:35
Bạn Ma Phiền Toái   xem phim Bạn Ma Phiền Toái   8:20, 10:20, 14:35, 18:25, 20:25


 • Thieu ta CSGT dung xe dac chung cho em be di benh vien trong ngay cam duong
  Thiếu tá CSGT dùng xe đặc chủng chở em bé đi bệnh viện trong ngày cấm đường

  Thiếu tá CSGT dùng xe đặc chủng chở em bé đi bệnh viện trong ngày cấm đường; "Bà hỏa" ghé thăm trong đêm, 9 căn nhà bốc cháy ngùn ngụt; Làm rõ vụ nam thanh niên đi bộ lao vào xe ben tử tự lúc nửa đêm; Đường sắt Cát Linh - Hà Đông dự kiến giá vé 30.000 đồng/ngày

 • Co gai 9X roi tu tang cao chung cu xuong dat tu vong
  Cô gái 9X rơi từ tầng cao chung cư xuống đất tử vong

  'Ngựa thồ' C-17 chở trực thăng của Tổng thống Mỹ hạ cánh tại sân bay Nội Bài; Phát hiện lái xe dương tính với ma túy do uống rượu anh túc; Cô gái 9X rơi từ tầng cao chung cư xuống đất tử vong; Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu từ trần

 • 2 nu sinh lop 9 bong dung mat tich bi an
  2 nữ sinh lớp 9 bỗng dưng "mất tích" bí ẩn

  2 nữ sinh lớp 9 bỗng dưng "mất tích" bí ẩn; Nữ nhân viên quán karaoke tử vong trong nhà tắm; Kỷ luật hai nhân viên ném hành lý của khách ở sân bay Đà Nẵng; Việt kiều Canada bị tạt a xít, cắt gân chân đã có thể ăn uống trở lại

 • Thi the nam gioi dat vao bo bien Thanh Hoa
  Thi thể nam giới dạt vào bờ biển Thanh Hóa

  Nổ thùng phuy ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám; Kỷ luật cô giáo tát học sinh chảy máu tai; Chiến sĩ cảnh sát cơ động nhặt được của rơi trả lại người bị mất; Phát hiện thi thể nam giới dạt vào bờ biển

 • Thieu nu 14 tuoi mat tich bi an khi ve que Nghe An an Tet
  Thiếu nữ 14 tuổi mất tích bí ẩn khi về quê Nghệ An ăn Tết

  Thiếu nữ 14 tuổi mất tích bí ẩn khi về quê Nghệ An ăn Tết; Tài xế "phê" ma túy, "nhồi nhét" 60 hành khách vào 42 chỗ; Mìn phát nổ khi cả nhà đang ngủ, 3 người bị thương; Thanh Hóa: Bàng hoàng phát hiện trưởng công an xã treo cổ phía sau nhà;... là những tin tức thời sự nổi bật 24h qua.