Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   15:20
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   xem phim Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   22:50
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   xem phim Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   11:0, 15:50
Ngôi Nhà Có Chiếc Đồng Hồ Ma Thuật   xem phim Ngôi Nhà Có Chiếc Đồng Hồ Ma Thuật   11:20, 18:0
Venom   xem phim Venom   9:30, 10:20, 11:5, 11:50, 12:45, 13:30, 14:20, 15:15, 16:0, 16:50, 17:45, 18:30, 19:20, 19:50, 20:20, 21:0, 21:45, 22:20, 22:45
Vì Sao Vụt Sáng   xem phim Vì Sao Vụt Sáng   11:10, 16:10, 20:5, 13:5, 9:5
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   14:40, 9:10
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   19:0, 12:0
Lời Nhắn Của Oan Hồn   xem phim Lời Nhắn Của Oan Hồn   9:0, 16:30
Chân Dài và Ác Quỷ   xem phim Chân Dài và Ác Quỷ   14:0, 21:40
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   9:20, 13:25, 17:50, 20:40
Sói Cô Độc   xem phim Sói Cô Độc   18:40, 22:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   14:40
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   xem phim Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   10:30
Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   xem phim Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   8:50
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   xem phim Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   12:30, 17:40, 19:40
Kế Hoạch Đổi Chồng   xem phim Kế Hoạch Đổi Chồng   9:0
Ngôi Nhà Có Chiếc Đồng Hồ Ma Thuật   xem phim Ngôi Nhà Có Chiếc Đồng Hồ Ma Thuật   9:10, 10:50
Venom   xem phim Venom   9:30, 10:0, 11:20, 11:50, 12:20, 12:50, 13:40, 14:10, 14:40, 15:10, 16:0, 16:30, 17:0, 17:30, 18:20, 18:50, 19:20, 19:50, 20:10, 20:40, 21:10, 21:40, 22:10, 23:0, 23:30, 22:40
Vì Sao Vụt Sáng   xem phim Vì Sao Vụt Sáng   13:0, 10:40, 15:10, 18:0, 17:10
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   10:20, 21:20
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   16:20
Lời Nhắn Của Oan Hồn   xem phim Lời Nhắn Của Oan Hồn   12:10
Chân Dài và Ác Quỷ   xem phim Chân Dài và Ác Quỷ   19:10
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   11:0, 15:40
Sói Cô Độc   xem phim Sói Cô Độc   13:20, 14:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   xem phim Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   15:30
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   xem phim Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   17:15
Kế Hoạch Đổi Chồng   xem phim Kế Hoạch Đổi Chồng   13:0
Thiên Thần Công Lý: Peppermint   xem phim Thiên Thần Công Lý: Peppermint   20:30, 11:0
Venom   xem phim Venom   20:15, 12:45, 15:15, 16:0, 13:30, 11:15, 22:30, 12:0, 10:30, 9:15, 14:15, 19:0, 19:45, 21:0, 22:0, 16:45, 17:30, 18:10
Vì Sao Vụt Sáng   xem phim Vì Sao Vụt Sáng   19:15, 12:30
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   18:45, 14:45, 10:15, 22:15
Lời Nhắn Của Oan Hồn   xem phim Lời Nhắn Của Oan Hồn   10:45
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   9:0, 21:45
Đi Tìm Phong   xem phim Đi Tìm Phong   17:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   xem phim Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   14:45
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   xem phim Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   12:45
Kế Hoạch Đổi Chồng   xem phim Kế Hoạch Đổi Chồng   16:30
Thiên Thần Công Lý: Peppermint   xem phim Thiên Thần Công Lý: Peppermint   13:30
Venom   xem phim Venom   9:15, 10:0, 10:45, 11:30, 12:15, 13:0, 13:45, 14:30, 15:15, 16:0, 16:45, 17:30, 18:15, 18:45, 19:15, 19:45, 20:15, 20:45, 21:15, 22:0, 22:30
Vì Sao Vụt Sáng   xem phim Vì Sao Vụt Sáng   10:15
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   9:0, 11:45, 17:45, 20:30
Lời Nhắn Của Oan Hồn   xem phim Lời Nhắn Của Oan Hồn   15:45
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   9:45, 22:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   xem phim Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   18:15, 11:45
Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   xem phim Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   12:45
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   xem phim Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   8:40, 14:30, 18:50
Kế Hoạch Đổi Chồng   xem phim Kế Hoạch Đổi Chồng   16:10
Ngôi Nhà Có Chiếc Đồng Hồ Ma Thuật   xem phim Ngôi Nhà Có Chiếc Đồng Hồ Ma Thuật   10:40
Venom   xem phim Venom   9:0, 9:40, 10:10, 10:50, 11:30, 12:10, 12:40, 13:20, 14:0, 14:40, 15:10, 15:50, 16:30, 17:10, 17:40, 18:20, 19:0, 19:40, 20:10, 20:50, 21:30, 22:10, 22:40, 23:15, 20:30, 19:20, 11:50
Vì Sao Vụt Sáng   xem phim Vì Sao Vụt Sáng   22:5, 9:0
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   18:0, 10:0, 14:5, 22:55
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   20:20, 9:10, 16:40
Lời Nhắn Của Oan Hồn   xem phim Lời Nhắn Của Oan Hồn   23:0, 13:50
Chân Dài và Ác Quỷ   xem phim Chân Dài và Ác Quỷ   14:45
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   10:20, 12:20, 14:20, 16:20, 18:30, 21:0, 23:0
Sói Cô Độc   xem phim Sói Cô Độc   12:0, 16:0, 20:0, 21:50
Đi Tìm Phong   xem phim Đi Tìm Phong   8:45, 16:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   xem phim Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   13:45, 21:0, 9:15
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   xem phim Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   9:30, 15:30, 19:0
Kế Hoạch Đổi Chồng   xem phim Kế Hoạch Đổi Chồng   16:15, 11:45, 18:30
Thiên Thần Công Lý: Peppermint   xem phim Thiên Thần Công Lý: Peppermint   17:30, 12:30
Venom   xem phim Venom   9:0, 9:45, 10:30, 11:15, 12:0, 12:45, 13:30, 14:15, 15:0, 15:45, 16:30, 17:15, 18:0, 18:45, 19:15, 19:45, 20:15, 20:45, 21:15, 21:45, 22:15
Vì Sao Vụt Sáng   xem phim Vì Sao Vụt Sáng   9:0, 16:0
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   11:30, 15:15, 18:0, 19:30
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   13:15
Lời Nhắn Của Oan Hồn   xem phim Lời Nhắn Của Oan Hồn   13:0, 21:30
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   10:45, 14:30, 20:30
Bạn Ma Phiền Toái   xem phim Bạn Ma Phiền Toái   11:0, 17:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   xem phim Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   8:45, 16:30, 10:40
Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   xem phim Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   18:25
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   xem phim Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   20:0, 16:0, 12:0
Kế Hoạch Đổi Chồng   xem phim Kế Hoạch Đổi Chồng   14:50
Ngôi Nhà Có Chiếc Đồng Hồ Ma Thuật   xem phim Ngôi Nhà Có Chiếc Đồng Hồ Ma Thuật   10:50, 13:30
Venom   xem phim Venom   11:0, 10:0, 9:30, 8:40, 14:40, 11:50, 14:10, 13:20, 12:50, 12:20, 15:10, 15:40, 16:30, 17:0, 17:30, 18:0, 18:50, 19:20, 19:50, 20:20, 20:50, 21:10, 21:40, 22:10
Vì Sao Vụt Sáng   xem phim Vì Sao Vụt Sáng   10:50, 15:30, 18:10
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   9:0, 22:5
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   21:20, 16:50
Lời Nhắn Của Oan Hồn   xem phim Lời Nhắn Của Oan Hồn   18:0, 9:50, 14:0
Chân Dài và Ác Quỷ   xem phim Chân Dài và Ác Quỷ   10:45
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   9:0, 14:30, 20:20, 22:15
Sói Cô Độc   xem phim Sói Cô Độc   13:0, 19:30
Đi Tìm Phong   xem phim Đi Tìm Phong   12:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   xem phim Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   9:10, 20:30
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   xem phim Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   14:20, 18:15
Ngôi Nhà Có Chiếc Đồng Hồ Ma Thuật   xem phim Ngôi Nhà Có Chiếc Đồng Hồ Ma Thuật   9:0, 14:30
Vì Sao Vụt Sáng   xem phim Vì Sao Vụt Sáng   11:45, 17:40
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   20:20
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   11:10, 16:35, 21:10
Lời Nhắn Của Oan Hồn   xem phim Lời Nhắn Của Oan Hồn   12:15, 22:10
Chân Dài và Ác Quỷ   xem phim Chân Dài và Ác Quỷ   9:35
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   8:50, 10:45, 12:40, 14:40, 16:40, 18:40, 20:40, 22:40
Sói Cô Độc   xem phim Sói Cô Độc   19:15, 16:25, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   xem phim Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   9:10, 15:50, 16:10, 21:10
Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   xem phim Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   21:50, 14:30
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   xem phim Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   20:50, 18:40, 14:20, 9:50
Kế Hoạch Đổi Chồng   xem phim Kế Hoạch Đổi Chồng   9:40
Ngôi Nhà Có Chiếc Đồng Hồ Ma Thuật   xem phim Ngôi Nhà Có Chiếc Đồng Hồ Ma Thuật   11:10
Venom   xem phim Venom   12:40, 11:0, 8:30, 9:0, 10:10, 11:40, 12:10, 13:30, 14:10, 15:10, 16:40, 17:10, 18:30, 19:10, 20:10, 21:40, 22:10, 9:30, 14:40, 16:0
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   22:50, 13:40
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   10:45
Lời Nhắn Của Oan Hồn   xem phim Lời Nhắn Của Oan Hồn   8:40, 20:30, 15:40
Chân Dài và Ác Quỷ   xem phim Chân Dài và Ác Quỷ   10:50
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   13:10, 16:30, 18:10
Sói Cô Độc   xem phim Sói Cô Độc   12:0, 19:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   xem phim Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   11:20, 15:30
Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   xem phim Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   9:20
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   xem phim Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   17:30
Kế Hoạch Đổi Chồng   xem phim Kế Hoạch Đổi Chồng   11:0
Ngôi Nhà Có Chiếc Đồng Hồ Ma Thuật   xem phim Ngôi Nhà Có Chiếc Đồng Hồ Ma Thuật   10:10
Venom   xem phim Venom   9:10, 9:30, 11:30, 11:50, 13:20, 13:50, 14:10, 15:45, 16:10, 16:30, 18:10, 18:30, 18:50, 20:0, 20:30, 20:50, 21:20, 22:20, 22:50, 23:15, 23:40
Vì Sao Vụt Sáng   xem phim Vì Sao Vụt Sáng   12:40, 15:20, 10:0, 18:0, 20:40, 23:30
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   9:0
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   12:55, 23:20
Chân Dài và Ác Quỷ   xem phim Chân Dài và Ác Quỷ   17:50
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   12:10, 14:5, 19:30
Sói Cô Độc   xem phim Sói Cô Độc   16:0, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   xem phim Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   12:45
Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   xem phim Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   9:0
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   xem phim Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   12:0, 19:0
Kế Hoạch Đổi Chồng   xem phim Kế Hoạch Đổi Chồng   10:0
Ngôi Nhà Có Chiếc Đồng Hồ Ma Thuật   xem phim Ngôi Nhà Có Chiếc Đồng Hồ Ma Thuật   9:15
Venom   xem phim Venom   9:30, 10:15, 11:0, 11:30, 12:0, 12:45, 13:30, 14:0, 14:30, 15:15, 16:0, 16:30, 17:0, 17:45, 18:30, 19:0, 19:30, 20:15, 20:45, 21:0, 21:30, 22:10
Vì Sao Vụt Sáng   xem phim Vì Sao Vụt Sáng   16:15
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   9:45, 14:15, 16:45
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   22:0
Lời Nhắn Của Oan Hồn   xem phim Lời Nhắn Của Oan Hồn   10:40
Chân Dài và Ác Quỷ   xem phim Chân Dài và Ác Quỷ   15:45
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   11:45, 13:45, 18:0, 20:0, 21:15
Sói Cô Độc   xem phim Sói Cô Độc   14:45, 18:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   xem phim Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   11:0, 16:30, 21:15
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   xem phim Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   12:30, 19:15
Kế Hoạch Đổi Chồng   xem phim Kế Hoạch Đổi Chồng   11:45, 15:30, 18:45
Thiên Thần Công Lý: Peppermint   xem phim Thiên Thần Công Lý: Peppermint   14:45
Venom   xem phim Venom   9:0, 16:15, 17:15, 10:0, 11:15, 12:0, 13:15, 18:0, 22:0, 21:30, 21:0, 20:30, 20:0, 19:30, 19:0, 15:15, 14:15
Vì Sao Vụt Sáng   xem phim Vì Sao Vụt Sáng   12:15, 18:15
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   10:15, 15:0, 18:30, 20:15
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   14:30, 9:30
Lời Nhắn Của Oan Hồn   xem phim Lời Nhắn Của Oan Hồn   9:15, 17:0, 22:0
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   10:45, 13:45, 17:30, 20:45
Bạn Ma Phiền Toái   xem phim Bạn Ma Phiền Toái   13:0, 16:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   xem phim Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   9:50, 16:20
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   xem phim Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   10:40
Kế Hoạch Đổi Chồng   xem phim Kế Hoạch Đổi Chồng   10:15, 18:15
Thiên Thần Công Lý: Peppermint   xem phim Thiên Thần Công Lý: Peppermint   10:50
Người Tù Khổ Sai   xem phim Người Tù Khổ Sai   12:55, 21:20
Venom   xem phim Venom   8:50, 9:40, 11:5, 12:0, 13:25, 14:20, 15:45, 16:40, 18:5, 19:15, 20:25, 21:40, 22:45, 23:55
Vì Sao Vụt Sáng   xem phim Vì Sao Vụt Sáng   13:35, 16:30, 19:0
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   12:45, 20:10, 23:59
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   16:5, 20:40
Lời Nhắn Của Oan Hồn   xem phim Lời Nhắn Của Oan Hồn   8:15, 22:0, 23:50
Chân Dài và Ác Quỷ   xem phim Chân Dài và Ác Quỷ   8:30
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   11:40, 14:35, 21:30, 23:25
Bạn Ma Phiền Toái   xem phim Bạn Ma Phiền Toái   14:5, 18:45, 23:15
Đi Tìm Phong   xem phim Đi Tìm Phong   12:10, 15:25, 19:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   xem phim Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   11:30
Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   xem phim Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   9:30
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   xem phim Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   18:50
Kế Hoạch Đổi Chồng   xem phim Kế Hoạch Đổi Chồng   15:40
Venom   xem phim Venom   17:40, 9:0, 10:0, 11:20, 12:20, 13:0, 13:40, 14:40, 16:0, 17:0, 18:20, 19:20, 20:0, 20:40, 21:40, 22:10, 22:40, 23:10
Vì Sao Vụt Sáng   xem phim Vì Sao Vụt Sáng   17:40, 12:10
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   8:40, 15:30
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   10:25
Lời Nhắn Của Oan Hồn   xem phim Lời Nhắn Của Oan Hồn   13:30
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   10:20, 16:50, 20:20, 22:20
Sói Cô Độc   xem phim Sói Cô Độc   15:0, 20:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   xem phim Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   12:30, 16:40
Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   xem phim Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   8:50
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   xem phim Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   18:40, 10:20
Venom   xem phim Venom   9:0, 9:50, 10:30, 11:30, 12:20, 13:0, 14:0, 14:50, 15:30, 16:0, 16:30, 17:20, 18:0, 18:30, 19:0, 19:30, 20:0, 20:30, 21:0, 21:30, 22:5, 22:30
Vì Sao Vụt Sáng   xem phim Vì Sao Vụt Sáng   19:20, 10:50, 13:40, 16:30, 22:10
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   23:0, 17:35, 13:50, 9:40
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   13:20
Lời Nhắn Của Oan Hồn   xem phim Lời Nhắn Của Oan Hồn   9:10
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   11:20, 14:40, 22:45
Sói Cô Độc   xem phim Sói Cô Độc   20:50, 15:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   xem phim Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   16:0, 14:20
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   xem phim Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   11:0, 19:10, 9:15
Kế Hoạch Đổi Chồng   xem phim Kế Hoạch Đổi Chồng   17:40, 16:20, 12:40
Người Tù Khổ Sai   xem phim Người Tù Khổ Sai   15:35
Venom   xem phim Venom   10:40, 9:0, 11:10, 12:0, 14:10, 17:0, 19:50, 21:0, 22:0, 22:30, 23:0, 13:20, 15:30, 16:20, 17:40, 18:30, 19:20, 20:40, 21:30, 9:50
Vì Sao Vụt Sáng   xem phim Vì Sao Vụt Sáng   13:0, 19:50
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   14:40, 21:30, 9:0, 23:10
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   12:50
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   9:15, 11:5, 18:0
Bạn Ma Phiền Toái   xem phim Bạn Ma Phiền Toái   9:10, 12:50, 18:0
Sói Cô Độc   xem phim Sói Cô Độc   11:0, 15:20, 19:50, 23:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   xem phim Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   13:0, 21:0
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   xem phim Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   0:5, 8:20, 18:0
Kế Hoạch Đổi Chồng   xem phim Kế Hoạch Đổi Chồng   12:50, 23:0
Ngôi Nhà Có Chiếc Đồng Hồ Ma Thuật   xem phim Ngôi Nhà Có Chiếc Đồng Hồ Ma Thuật   9:0, 22:0
Venom   xem phim Venom   9:0, 9:40, 10:20, 11:20, 12:0, 12:40, 13:40, 14:20, 15:0, 16:0, 16:40, 17:20, 18:20, 19:0, 19:40, 20:10, 20:40, 21:20, 22:0
Vì Sao Vụt Sáng   xem phim Vì Sao Vụt Sáng   8:20, 11:0, 14:50, 17:40, 20:20
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   23:10, 15:20
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   22:30, 15:10, 10:25
Lời Nhắn Của Oan Hồn   xem phim Lời Nhắn Của Oan Hồn   11:10, 17:10, 23:0
Chân Dài và Ác Quỷ   xem phim Chân Dài và Ác Quỷ   15:50
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   11:0, 13:50, 18:10, 20:0
Sói Cô Độc   xem phim Sói Cô Độc   13:20, 19:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   xem phim Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   13:30, 17:30
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   xem phim Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   10:50, 16:50
Venom   xem phim Venom   13:40, 14:20, 13:0, 12:0, 11:20, 9:40, 9:0, 10:40, 15:20, 16:0, 16:40, 17:40, 18:20, 19:0, 19:30, 20:0, 20:40
Vì Sao Vụt Sáng   xem phim Vì Sao Vụt Sáng   9:50, 11:10, 15:50, 20:20
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   19:40, 15:10
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   17:0, 12:30
Lời Nhắn Của Oan Hồn   xem phim Lời Nhắn Của Oan Hồn   11:30, 15:30
Chân Dài và Ác Quỷ   xem phim Chân Dài và Ác Quỷ   18:50, 12:50
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   9:20, 14:0, 18:30
Sói Cô Độc   xem phim Sói Cô Độc   15:0, 21:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   xem phim Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   15:50, 9:35
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   xem phim Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   17:50, 8:35
Ngôi Nhà Có Chiếc Đồng Hồ Ma Thuật   xem phim Ngôi Nhà Có Chiếc Đồng Hồ Ma Thuật   11:20
Venom   xem phim Venom   9:40, 10:20, 12:0, 12:40, 13:20, 14:20, 15:0, 15:40, 16:40, 17:20, 18:0, 18:30, 19:0, 19:40, 20:20, 20:50, 21:20, 22:10, 22:40, 11:30, 13:50, 16:10
Vì Sao Vụt Sáng   xem phim Vì Sao Vụt Sáng   10:35, 19:20, 22:0
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   9:30, 11:30, 15:25
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   22:5, 13:15
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   9:20, 13:30, 17:20, 20:0, 23:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   xem phim Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   16:40
Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   xem phim Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   13:40
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   xem phim Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   10:10, 19:30
Ngôi Nhà Có Chiếc Đồng Hồ Ma Thuật   xem phim Ngôi Nhà Có Chiếc Đồng Hồ Ma Thuật   14:40
Venom   xem phim Venom   11:40, 9:30, 10:40, 12:10, 13:10, 14:30, 15:30, 16:50, 17:50, 19:10, 20:10, 21:30, 22:30
Vì Sao Vụt Sáng   xem phim Vì Sao Vụt Sáng   17:0
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   11:50, 17:40
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   14:10
Lời Nhắn Của Oan Hồn   xem phim Lời Nhắn Của Oan Hồn   15:40
Chân Dài và Ác Quỷ   xem phim Chân Dài và Ác Quỷ   10:30
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   12:40, 20:30, 22:20
Sói Cô Độc   xem phim Sói Cô Độc   18:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   xem phim Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   9:40, 13:45, 18:30
Ngôi Nhà Có Chiếc Đồng Hồ Ma Thuật   xem phim Ngôi Nhà Có Chiếc Đồng Hồ Ma Thuật   12:50
Venom   xem phim Venom   11:40, 10:0, 10:40, 12:20, 13:0, 14:0, 14:40, 15:20, 16:20, 17:0, 17:40, 18:40, 19:20, 20:0, 20:30, 15:50
Vì Sao Vụt Sáng   xem phim Vì Sao Vụt Sáng   9:50, 14:30, 19:50, 18:10
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   10:0
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   17:10
Lời Nhắn Của Oan Hồn   xem phim Lời Nhắn Của Oan Hồn   12:30
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   11:0, 14:50, 20:50
Sói Cô Độc   xem phim Sói Cô Độc   16:40, 21:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   xem phim Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   18:35
Ngôi Nhà Có Chiếc Đồng Hồ Ma Thuật   xem phim Ngôi Nhà Có Chiếc Đồng Hồ Ma Thuật   13:15
Venom   xem phim Venom   9:10, 9:50, 10:30, 11:30, 12:10, 12:50, 13:50, 14:30, 15:15, 15:45, 16:20, 17:0, 17:40, 18:40, 19:20, 20:0, 20:30, 21:0, 21:45, 22:25
Vì Sao Vụt Sáng   xem phim Vì Sao Vụt Sáng   19:40, 15:0, 10:15
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   8:45, 17:30
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   22:20, 10:35, 19:30
Lời Nhắn Của Oan Hồn   xem phim Lời Nhắn Của Oan Hồn   15:25, 8:55
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   10:40, 12:40, 14:40, 16:40, 20:40, 22:35
Sói Cô Độc   xem phim Sói Cô Độc   13:0, 17:50, 22:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   xem phim Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   19:0
Người Tù Khổ Sai   xem phim Người Tù Khổ Sai   19:35, 14:50
Venom   xem phim Venom   9:30, 10:0, 11:40, 12:10, 13:50, 14:20, 16:0, 16:30, 18:10, 18:40, 20:20, 20:50, 22:30, 23:0, 21:50, 21:20, 19:40, 19:10, 17:30
Vì Sao Vụt Sáng   xem phim Vì Sao Vụt Sáng   10:10, 21:45
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   16:25, 17:25, 20:0
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   12:20, 17:0, 21:10
Chân Dài và Ác Quỷ   xem phim Chân Dài và Ác Quỷ   15:0
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   10:25, 13:0, 17:20, 19:15, 22:50
Bạn Ma Phiền Toái   xem phim Bạn Ma Phiền Toái   11:0, 14:30, 20:55, 22:5
Sói Cô Độc   xem phim Sói Cô Độc   12:45, 17:10, 18:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   xem phim Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   19:50, 17:55, 14:5, 12:10, 10:15
Người Tù Khổ Sai   xem phim Người Tù Khổ Sai   17:35, 12:15
Venom   xem phim Venom   20:50, 18:40, 16:30, 14:20, 12:10, 10:0, 10:50, 13:0, 15:10, 17:20, 19:30, 20:10, 21:40, 22:20, 22:50
Vì Sao Vụt Sáng   xem phim Vì Sao Vụt Sáng   21:55, 10:20, 16:30
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   14:0
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   12:55, 17:35, 21:45
Chân Dài và Ác Quỷ   xem phim Chân Dài và Ác Quỷ   15:30
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   12:10, 15:45, 20:5
Bạn Ma Phiền Toái   xem phim Bạn Ma Phiền Toái   10:15, 16:0, 19:5, 23:0
Sói Cô Độc   xem phim Sói Cô Độc   10:30, 14:45, 21:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   xem phim Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   9:30, 17:50
Venom   xem phim Venom   9:20, 10:0, 10:40, 11:30, 12:10, 12:50, 13:40, 14:20, 15:0, 15:50, 16:30, 17:10, 18:0, 18:40, 19:20, 19:50, 20:20, 20:50, 21:30, 22:0, 22:30, 23:0, 23:40
Vì Sao Vụt Sáng   xem phim Vì Sao Vụt Sáng   11:20, 15:40, 20:0
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   9:40, 14:0, 18:20
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   10:50, 15:10, 22:40
Chân Dài và Ác Quỷ   xem phim Chân Dài và Ác Quỷ   13:30
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   9:0, 13:20, 15:30, 19:10
Sói Cô Độc   xem phim Sói Cô Độc   17:20, 11:40, 22:50, 21:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ngôi Nhà Có Chiếc Đồng Hồ Ma Thuật   xem phim Ngôi Nhà Có Chiếc Đồng Hồ Ma Thuật   0:10
Người Tù Khổ Sai   xem phim Người Tù Khổ Sai   10:10
Venom   xem phim Venom   10:0, 9:20, 16:30, 15:55, 14:20, 13:40, 12:10, 11:30, 18:10, 18:40, 19:35, 20:20, 20:50, 21:20, 21:45, 22:30, 23:0, 23:30, 13:0, 17:0, 19:10
Vì Sao Vụt Sáng   xem phim Vì Sao Vụt Sáng   12:35, 16:15
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   14:30
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   10:5, 17:5
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   11:10, 12:40, 15:15, 20:30, 22:20
Sói Cô Độc   xem phim Sói Cô Độc   9:25, 15:10, 18:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ngôi Nhà Có Chiếc Đồng Hồ Ma Thuật   xem phim Ngôi Nhà Có Chiếc Đồng Hồ Ma Thuật   21:15
Venom   xem phim Venom   16:10, 15:20, 14:40, 14:0, 13:10, 12:30, 11:50, 11:0, 9:40, 16:50, 17:30, 18:20, 19:0, 19:40, 20:30, 21:10, 21:50
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   19:20, 15:30, 11:40
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   10:20, 12:10, 14:0, 15:50, 17:40, 19:30, 21:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Tù Khổ Sai   xem phim Người Tù Khổ Sai   21:35
Venom   xem phim Venom   9:30, 10:20, 10:55, 11:40, 12:30, 13:5, 13:50, 14:40, 15:15, 16:0, 16:50, 17:25, 18:10, 19:5, 19:35, 20:20, 20:45, 21:15, 21:45, 22:30, 22:55
Vì Sao Vụt Sáng   xem phim Vì Sao Vụt Sáng   10:10, 16:15
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   14:40, 18:0
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   12:5, 16:25
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   10:35, 12:30, 14:25, 19:45, 20:30, 22:20
Bạn Ma Phiền Toái   xem phim Bạn Ma Phiền Toái   10:10, 14:15, 18:35
Sói Cô Độc   xem phim Sói Cô Độc   12:30, 16:10, 19:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Tù Khổ Sai   xem phim Người Tù Khổ Sai   11:25, 19:0
Venom   xem phim Venom   10:45, 22:50, 20:40, 18:30, 16:20, 14:10, 12:0, 9:50, 12:55, 15:5, 17:15, 19:25, 20:0, 21:10, 21:35, 22:10, 23:45
Vì Sao Vụt Sáng   xem phim Vì Sao Vụt Sáng   11:0, 15:35, 20:10, 22:45
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   11:0, 14:50, 17:35
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   11:50, 14:35, 18:10, 22:45
Chân Dài và Ác Quỷ   xem phim Chân Dài và Ác Quỷ   13:30
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   12:45, 15:45, 18:20, 23:20
Bạn Ma Phiền Toái   xem phim Bạn Ma Phiền Toái   12:55, 16:15, 18:5, 20:45
Sói Cô Độc   xem phim Sói Cô Độc   11:5, 14:25, 16:35, 19:20, 23:20
Đi Tìm Phong   xem phim Đi Tìm Phong   13:55, 17:10, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Venom   xem phim Venom   8:30, 9:0, 9:30, 10:50, 11:20, 11:50, 13:10, 13:40, 14:10, 15:30, 16:0, 16:30, 17:50, 18:20, 18:50, 20:10, 20:40, 21:10, 22:30
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   18:40, 14:35, 8:40
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   8:30, 11:10, 13:50, 16:30, 19:10, 21:50
Lời Nhắn Của Oan Hồn   xem phim Lời Nhắn Của Oan Hồn   12:30
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   10:35, 16:30, 20:35, 22:30
Bạn Ma Phiền Toái   xem phim Bạn Ma Phiền Toái   8:45, 10:50, 12:55, 15:0, 17:5, 19:10, 21:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Venom   xem phim Venom   10:15, 11:0, 13:5, 17:10, 20:50
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   19:15, 22:15
Chân Dài và Ác Quỷ   xem phim Chân Dài và Ác Quỷ   21:35, 19:40, 17:40, 15:15, 11:15
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   9:20, 11:20, 13:0, 14:45, 16:25, 18:35, 19:50, 21:30
Sói Cô Độc   xem phim Sói Cô Độc   10:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Venom   xem phim Venom   8:10, 9:10, 9:50, 10:30, 11:30, 12:10, 12:50, 13:50, 14:30, 15:10, 16:10, 16:50, 17:30, 18:30, 19:20, 19:50, 20:20, 20:50, 21:40, 22:10
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   16:40, 22:0
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   8:50, 11:20, 14:0, 16:30, 19:0, 21:30
Lời Nhắn Của Oan Hồn   xem phim Lời Nhắn Của Oan Hồn   22:30
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   8:30, 10:20, 12:20, 14:10, 18:20
Bạn Ma Phiền Toái   xem phim Bạn Ma Phiền Toái   8:40, 10:40, 12:40, 14:40, 16:0, 18:0, 20:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Venom   xem phim Venom   8:5, 8:35, 9:10, 10:20, 10:50, 11:25, 12:35, 13:5, 13:40, 14:50, 15:20, 15:55, 16:30, 17:5, 17:35, 18:10, 18:45, 19:20, 19:50, 20:25, 21:0, 21:35, 22:5
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   14:45, 18:25
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   8:45, 10:15, 11:20, 13:55, 16:30, 19:5, 20:10, 21:40
Lời Nhắn Của Oan Hồn   xem phim Lời Nhắn Của Oan Hồn   12:50, 16:30
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   8:30, 10:25, 12:20, 14:15, 16:10, 18:5, 20:0, 21:55
Bạn Ma Phiền Toái   xem phim Bạn Ma Phiền Toái   8:50, 9:35, 10:45, 11:30, 12:40, 13:25, 14:35, 15:20, 17:15, 19:10, 21:5
Đi Tìm Phong   xem phim Đi Tìm Phong   8:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Venom   xem phim Venom   8:30, 9:40, 10:45, 12:0, 13:0, 14:20, 15:15, 16:40, 17:30, 19:0, 19:45, 21:20
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   10:10, 22:0
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   10:55, 13:35, 18:10, 20:55
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   9:0, 16:15, 22:0
Bạn Ma Phiền Toái   xem phim Bạn Ma Phiền Toái   20:0, 18:0, 16:0, 14:0, 12:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Venom   xem phim Venom   8:35, 9:5, 9:50, 10:40, 11:15, 12:0, 12:45, 13:25, 14:10, 14:50, 15:35, 16:20, 16:55, 17:45, 18:30, 19:0, 19:30, 19:55, 20:40, 21:5, 21:35, 22:0, 22:25
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   8:20, 18:5
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   9:0, 11:35, 14:10, 16:45, 19:50, 21:20
Lời Nhắn Của Oan Hồn   xem phim Lời Nhắn Của Oan Hồn   9:10
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   11:10, 14:45, 16:35, 18:25, 22:15
Bạn Ma Phiền Toái   xem phim Bạn Ma Phiền Toái   9:30, 10:5, 11:30, 12:5, 13:30, 14:5, 15:30, 16:5, 17:30, 19:20, 20:15
Đi Tìm Phong   xem phim Đi Tìm Phong   13:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Venom   xem phim Venom   8:35, 9:20, 11:45, 12:20, 13:35, 14:10, 16:35, 18:25, 19:0, 21:25
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   8:40, 16:40
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   18:35, 15:55, 10:55, 21:15
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   10:25, 14:45, 20:50
Bạn Ma Phiền Toái   xem phim Bạn Ma Phiền Toái   9:0, 11:5, 13:10, 15:15, 17:20, 19:25, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Venom   xem phim Venom   9:30, 10:15, 11:50, 12:35, 14:10, 14:55, 15:20, 16:30, 17:15, 17:40, 18:50, 19:35, 20:40, 21:10
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   21:55, 8:30
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   8:50, 12:40, 11:25, 19:15, 16:35, 14:0
Lời Nhắn Của Oan Hồn   xem phim Lời Nhắn Của Oan Hồn   8:40
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   10:45, 16:45, 22:5
Bạn Ma Phiền Toái   xem phim Bạn Ma Phiền Toái   8:40, 10:40, 12:40, 14:45, 18:35, 20:0, 21:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   16:55, 10:15
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   8:25, 12:50, 16:35
Bạn Ma Phiền Toái   xem phim Bạn Ma Phiền Toái   8:20, 10:20, 14:35, 18:25, 20:25