Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   14:50
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   10:20, 15:50
Angry Birds 2   xem phim Angry Birds 2   13:40, 18:0
Thám Tử Lừng Danh Conan: Cú Đấm Sapphire Xanh   xem phim Thám Tử Lừng Danh Conan: Cú Đấm Sapphire Xanh   17:35
Anh Thầy Ngôi Sao   xem phim Anh Thầy Ngôi Sao   9:20, 10:0, 12:10, 14:30, 16:40
Đứa Con Của Thời Tiết   xem phim Đứa Con Của Thời Tiết   12:30
Gã Hề Ma Quái 2   xem phim Gã Hề Ma Quái 2   9:30, 10:10, 10:50, 11:30, 11:50, 12:10, 12:50, 13:40, 14:10, 14:50, 15:10, 15:30, 16:10, 17:0, 17:40, 18:10, 18:40, 19:0, 19:40, 20:30, 21:0, 21:30, 22:10
Shin-Cậu Bé Bút Chì: Chuyến Trăng Mật Bão Táp - Giải Cứu Bố Hiroshi   xem phim Shin-Cậu Bé Bút Chì: Chuyến Trăng Mật Bão Táp - Giải Cứu Bố Hiroshi   11:30
Người Lạ Ơi   xem phim Người Lạ Ơi   19:50, 21:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   16:20
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   11:0, 14:10
Angry Birds 2   xem phim Angry Birds 2   10:50, 12:0
Anh Thầy Ngôi Sao   xem phim Anh Thầy Ngôi Sao   10:0, 12:10, 15:30
Đứa Con Của Thời Tiết   xem phim Đứa Con Của Thời Tiết   13:10, 17:50
Gã Hề Ma Quái 2   xem phim Gã Hề Ma Quái 2   10:0, 10:30, 11:50, 12:20, 12:50, 13:20, 13:50, 14:20, 15:10, 15:40, 16:10, 16:40, 17:10, 17:40, 18:30, 19:0, 19:30, 20:0, 20:30, 21:0, 21:50, 22:15
Sứ Mệnh Nội Gián 2   xem phim Sứ Mệnh Nội Gián 2   10:20
Người Lạ Ơi   xem phim Người Lạ Ơi   20:10, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   10:10
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   11:30
Nhà Trắng Thất Thủ: Kẻ Phản Bội   xem phim Nhà Trắng Thất Thủ: Kẻ Phản Bội   11:50, 15:10, 21:50
Anh Thầy Ngôi Sao   xem phim Anh Thầy Ngôi Sao   9:20, 15:50, 19:40
Ngôi Nhà Bươm Bướm   xem phim Ngôi Nhà Bươm Bướm   14:30
Đứa Con Của Thời Tiết   xem phim Đứa Con Của Thời Tiết   9:30, 16:40
Gã Hề Ma Quái 2   xem phim Gã Hề Ma Quái 2   9:20, 10:0, 10:40, 11:20, 12:40, 13:20, 14:0, 14:40, 16:0, 16:40, 17:20, 18:0, 19:20, 20:0, 20:40, 21:20, 22:40
Sứ Mệnh Nội Gián 2   xem phim Sứ Mệnh Nội Gián 2   13:40, 17:35, 22:15
Shin-Cậu Bé Bút Chì: Chuyến Trăng Mật Bão Táp - Giải Cứu Bố Hiroshi   xem phim Shin-Cậu Bé Bút Chì: Chuyến Trăng Mật Bão Táp - Giải Cứu Bố Hiroshi   8:30, 18:10
Khoản Vay Sinh Tử   xem phim Khoản Vay Sinh Tử   9:10, 13:0
Người Lạ Ơi   xem phim Người Lạ Ơi   20:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   10:0, 15:20
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   11:40, 16:10, 22:40
Angry Birds 2   xem phim Angry Birds 2   13:20, 17:50
Nhà Trắng Thất Thủ: Kẻ Phản Bội   xem phim Nhà Trắng Thất Thủ: Kẻ Phản Bội   12:50, 18:10, 22:20
Anh Thầy Ngôi Sao   xem phim Anh Thầy Ngôi Sao   11:10, 15:30
Đứa Con Của Thời Tiết   xem phim Đứa Con Của Thời Tiết   13:50
Gã Hề Ma Quái 2   xem phim Gã Hề Ma Quái 2   10:20, 11:0, 12:20, 13:0, 13:40, 14:20, 15:40, 16:20, 17:0, 17:40, 18:20, 19:0, 19:40, 20:20, 21:0, 21:40
Shin-Cậu Bé Bút Chì: Chuyến Trăng Mật Bão Táp - Giải Cứu Bố Hiroshi   xem phim Shin-Cậu Bé Bút Chì: Chuyến Trăng Mật Bão Táp - Giải Cứu Bố Hiroshi   10:50
Khoản Vay Sinh Tử   xem phim Khoản Vay Sinh Tử   10:10
Người Lạ Ơi   xem phim Người Lạ Ơi   20:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   13:10, 16:15
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   11:0
Angry Birds 2   xem phim Angry Birds 2   10:20, 14:40
Đứa Con Của Thời Tiết   xem phim Đứa Con Của Thời Tiết   11:30
Gã Hề Ma Quái 2   xem phim Gã Hề Ma Quái 2   9:30, 10:10, 13:0, 13:40, 16:30, 17:10, 20:0, 20:40
Sứ Mệnh Nội Gián 2   xem phim Sứ Mệnh Nội Gián 2   14:0
Shin-Cậu Bé Bút Chì: Chuyến Trăng Mật Bão Táp - Giải Cứu Bố Hiroshi   xem phim Shin-Cậu Bé Bút Chì: Chuyến Trăng Mật Bão Táp - Giải Cứu Bố Hiroshi   12:30
Khoản Vay Sinh Tử   xem phim Khoản Vay Sinh Tử   11:50, 16:50
Người Lạ Ơi   xem phim Người Lạ Ơi   21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   15:10
Chuyện Ngày Xưa ở... Hollywood   xem phim Chuyện Ngày Xưa ở... Hollywood   17:10
Angry Birds 2   xem phim Angry Birds 2   10:20, 18:0
Nhà Trắng Thất Thủ: Kẻ Phản Bội   xem phim Nhà Trắng Thất Thủ: Kẻ Phản Bội   12:30
Anh Thầy Ngôi Sao   xem phim Anh Thầy Ngôi Sao   10:10
Đứa Con Của Thời Tiết   xem phim Đứa Con Của Thời Tiết   10:45, 14:50
Gã Hề Ma Quái 2   xem phim Gã Hề Ma Quái 2   10:30, 11:10, 11:45, 12:20, 13:0, 14:0, 14:30, 15:40, 16:20, 17:20, 17:50, 19:0, 19:40, 20:10, 20:40, 21:10
Khoản Vay Sinh Tử   xem phim Khoản Vay Sinh Tử   22:15
Người Lạ Ơi   xem phim Người Lạ Ơi   20:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   13:15
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   9:20
Angry Birds 2   xem phim Angry Birds 2   8:40, 17:45
Nhà Trắng Thất Thủ: Kẻ Phản Bội   xem phim Nhà Trắng Thất Thủ: Kẻ Phản Bội   13:10, 22:25
Anh Thầy Ngôi Sao   xem phim Anh Thầy Ngôi Sao   11:5, 18:20
Đứa Con Của Thời Tiết   xem phim Đứa Con Của Thời Tiết   10:45, 16:0
Gã Hề Ma Quái 2   xem phim Gã Hề Ma Quái 2   9:0, 9:30, 10:10, 11:30, 12:20, 12:50, 13:30, 14:50, 15:40, 16:10, 16:50, 18:10, 19:0, 19:30, 20:10, 21:30, 22:20, 22:50
Shin-Cậu Bé Bút Chì: Chuyến Trăng Mật Bão Táp - Giải Cứu Bố Hiroshi   xem phim Shin-Cậu Bé Bút Chì: Chuyến Trăng Mật Bão Táp - Giải Cứu Bố Hiroshi   9:0, 15:35
Người Lạ Ơi   xem phim Người Lạ Ơi   20:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   23:30
Địa Đạo Cá Sấu Tử Thần   xem phim Địa Đạo Cá Sấu Tử Thần   9:45
Chuyện Ngày Xưa ở... Hollywood   xem phim Chuyện Ngày Xưa ở... Hollywood   9:0
Angry Birds 2   xem phim Angry Birds 2   9:20
Nhà Trắng Thất Thủ: Kẻ Phản Bội   xem phim Nhà Trắng Thất Thủ: Kẻ Phản Bội   11:20, 14:30
Anh Thầy Ngôi Sao   xem phim Anh Thầy Ngôi Sao   10:10
Seeda: Oan Hồn Nhà Hát   xem phim Seeda: Oan Hồn Nhà Hát   23:50
Đứa Con Của Thời Tiết   xem phim Đứa Con Của Thời Tiết   13:45, 16:0, 18:15
Gã Hề Ma Quái 2   xem phim Gã Hề Ma Quái 2   10:0, 11:40, 12:10, 13:20, 15:0, 15:30, 16:40, 18:15, 18:50, 20:0, 20:30, 21:30, 23:15
Khoản Vay Sinh Tử   xem phim Khoản Vay Sinh Tử   12:25, 17:0
Người Lạ Ơi   xem phim Người Lạ Ơi   19:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   11:30
Địa Đạo Cá Sấu Tử Thần   xem phim Địa Đạo Cá Sấu Tử Thần   14:50
Angry Birds 2   xem phim Angry Birds 2   18:40
Anh Thầy Ngôi Sao   xem phim Anh Thầy Ngôi Sao   9:20, 14:15
Ngôi Nhà Bươm Bướm   xem phim Ngôi Nhà Bươm Bướm   16:30
Đứa Con Của Thời Tiết   xem phim Đứa Con Của Thời Tiết   10:0, 12:30, 16:50
Gã Hề Ma Quái 2   xem phim Gã Hề Ma Quái 2   9:0, 9:40, 10:20, 11:0, 11:40, 12:20, 13:0, 13:40, 14:20, 15:0, 15:40, 16:20, 17:0, 17:40, 18:20, 19:0, 19:40, 20:20, 21:0, 21:45, 22:20
Shin-Cậu Bé Bút Chì: Chuyến Trăng Mật Bão Táp - Giải Cứu Bố Hiroshi   xem phim Shin-Cậu Bé Bút Chì: Chuyến Trăng Mật Bão Táp - Giải Cứu Bố Hiroshi   9:30
Khoản Vay Sinh Tử   xem phim Khoản Vay Sinh Tử   8:50
Người Lạ Ơi   xem phim Người Lạ Ơi   20:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   16:0
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   9:40
Angry Birds 2   xem phim Angry Birds 2   10:0, 15:10
Thám Tử Lừng Danh Conan: Cú Đấm Sapphire Xanh   xem phim Thám Tử Lừng Danh Conan: Cú Đấm Sapphire Xanh   12:50
Anh Thầy Ngôi Sao   xem phim Anh Thầy Ngôi Sao   13:50, 16:15
Đứa Con Của Thời Tiết   xem phim Đứa Con Của Thời Tiết   11:30
Gã Hề Ma Quái 2   xem phim Gã Hề Ma Quái 2   9:30, 11:0, 11:45, 12:30, 14:15, 15:0, 15:50, 17:10, 17:30, 18:15, 18:40, 19:10, 20:50, 22:5, 22:30
Sứ Mệnh Nội Gián 2   xem phim Sứ Mệnh Nội Gián 2   10:30, 14:5, 18:25, 21:30
Shin-Cậu Bé Bút Chì: Chuyến Trăng Mật Bão Táp - Giải Cứu Bố Hiroshi   xem phim Shin-Cậu Bé Bút Chì: Chuyến Trăng Mật Bão Táp - Giải Cứu Bố Hiroshi   12:0
Người Lạ Ơi   xem phim Người Lạ Ơi   20:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   10:50
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   12:50
Anh Thầy Ngôi Sao   xem phim Anh Thầy Ngôi Sao   10:40, 22:10
Đứa Con Của Thời Tiết   xem phim Đứa Con Của Thời Tiết   13:40, 18:0
Gã Hề Ma Quái 2   xem phim Gã Hề Ma Quái 2   10:0, 11:0, 13:20, 14:20, 15:0, 16:40, 17:40, 18:20, 20:0, 21:0, 21:40
Sứ Mệnh Nội Gián 2   xem phim Sứ Mệnh Nội Gián 2   16:0
Người Lạ Ơi   xem phim Người Lạ Ơi   20:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   10:0
Địa Đạo Cá Sấu Tử Thần   xem phim Địa Đạo Cá Sấu Tử Thần   12:40
Angry Birds 2   xem phim Angry Birds 2   9:0
Anh Thầy Ngôi Sao   xem phim Anh Thầy Ngôi Sao   11:15
Ngôi Nhà Bươm Bướm   xem phim Ngôi Nhà Bươm Bướm   9:10, 14:30, 17:20, 19:20, 23:40
Đứa Con Của Thời Tiết   xem phim Đứa Con Của Thời Tiết   9:40, 16:40
Gã Hề Ma Quái 2   xem phim Gã Hề Ma Quái 2   9:15, 12:0, 12:30, 13:0, 15:15, 15:45, 16:15, 18:30, 19:0, 19:30, 21:45, 22:15
Sứ Mệnh Nội Gián 2   xem phim Sứ Mệnh Nội Gián 2   11:0, 15:20
Shin-Cậu Bé Bút Chì: Chuyến Trăng Mật Bão Táp - Giải Cứu Bố Hiroshi   xem phim Shin-Cậu Bé Bút Chì: Chuyến Trăng Mật Bão Táp - Giải Cứu Bố Hiroshi   13:20
Người Lạ Ơi   xem phim Người Lạ Ơi   21:30, 23:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   10:40
Angry Birds 2   xem phim Angry Birds 2   17:20
Anh Thầy Ngôi Sao   xem phim Anh Thầy Ngôi Sao   11:10, 15:15
Gã Hề Ma Quái 2   xem phim Gã Hề Ma Quái 2   10:20, 10:50, 12:10, 13:0, 13:40, 14:10, 15:30, 16:20, 17:0, 17:30, 18:50, 20:20, 20:50, 22:10
Shin-Cậu Bé Bút Chì: Chuyến Trăng Mật Bão Táp - Giải Cứu Bố Hiroshi   xem phim Shin-Cậu Bé Bút Chì: Chuyến Trăng Mật Bão Táp - Giải Cứu Bố Hiroshi   13:15
Người Lạ Ơi   xem phim Người Lạ Ơi   19:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Địa Đạo Cá Sấu Tử Thần   xem phim Địa Đạo Cá Sấu Tử Thần   8:45, 11:15
Angry Birds 2   xem phim Angry Birds 2   13:15
Anh Thầy Ngôi Sao   xem phim Anh Thầy Ngôi Sao   9:0
Ngôi Nhà Bươm Bướm   xem phim Ngôi Nhà Bươm Bướm   8:30, 11:15, 15:15, 19:15, 21:15
Đứa Con Của Thời Tiết   xem phim Đứa Con Của Thời Tiết   9:0
Gã Hề Ma Quái 2   xem phim Gã Hề Ma Quái 2   8:30, 9:30, 10:45, 11:45, 12:45, 13:10, 14:0, 14:30, 15:0, 16:0, 16:30, 17:15, 17:45, 18:15, 19:15, 19:45, 20:30, 21:0, 21:30
Sứ Mệnh Nội Gián 2   xem phim Sứ Mệnh Nội Gián 2   12:30, 17:15
Shin-Cậu Bé Bút Chì: Chuyến Trăng Mật Bão Táp - Giải Cứu Bố Hiroshi   xem phim Shin-Cậu Bé Bút Chì: Chuyến Trăng Mật Bão Táp - Giải Cứu Bố Hiroshi   10:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Địa Đạo Cá Sấu Tử Thần   xem phim Địa Đạo Cá Sấu Tử Thần   10:40, 12:20
Anh Thầy Ngôi Sao   xem phim Anh Thầy Ngôi Sao   9:50, 11:40, 18:5
Ngôi Nhà Bươm Bướm   xem phim Ngôi Nhà Bươm Bướm   14:0, 15:50, 19:50
Seeda: Oan Hồn Nhà Hát   xem phim Seeda: Oan Hồn Nhà Hát   9:40, 13:20, 21:55
GG Bond: Xứ Sở Kẹo Mút   xem phim GG Bond: Xứ Sở Kẹo Mút   9:5, 16:40, 18:15
Gã Hề Ma Quái 2   xem phim Gã Hề Ma Quái 2   9:25, 10:5, 11:30, 12:25, 13:10, 13:40, 14:30, 15:5, 16:15, 17:35, 19:0, 19:55, 20:35, 21:15
Sứ Mệnh Nội Gián 2   xem phim Sứ Mệnh Nội Gián 2   15:30, 17:15
Khoản Vay Sinh Tử   xem phim Khoản Vay Sinh Tử   9:30, 11:25, 17:40
Thách Yêu 2 Năm   xem phim Thách Yêu 2 Năm   19:30, 21:45
Người Lạ Ơi   xem phim Người Lạ Ơi   19:35, 21:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Địa Đạo Cá Sấu Tử Thần   xem phim Địa Đạo Cá Sấu Tử Thần   8:45
Nhà Trắng Thất Thủ: Kẻ Phản Bội   xem phim Nhà Trắng Thất Thủ: Kẻ Phản Bội   16:0
Ngôi Nhà Bươm Bướm   xem phim Ngôi Nhà Bươm Bướm   8:15, 10:15, 12:15, 14:0, 17:30, 19:30
Đứa Con Của Thời Tiết   xem phim Đứa Con Của Thời Tiết   8:0, 15:30, 18:30
Gã Hề Ma Quái 2   xem phim Gã Hề Ma Quái 2   8:30, 9:15, 9:45, 10:15, 10:45, 11:45, 12:30, 13:0, 13:30, 14:15, 15:0, 15:45, 16:15, 17:0, 18:15, 19:0, 19:30, 19:45, 20:10, 20:45, 21:30
Sứ Mệnh Nội Gián 2   xem phim Sứ Mệnh Nội Gián 2   9:30, 13:30, 17:45, 21:30
Shin-Cậu Bé Bút Chì: Chuyến Trăng Mật Bão Táp - Giải Cứu Bố Hiroshi   xem phim Shin-Cậu Bé Bút Chì: Chuyến Trăng Mật Bão Táp - Giải Cứu Bố Hiroshi   11:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Angry Birds 2   xem phim Angry Birds 2   13:45, 18:0
Nhà Trắng Thất Thủ: Kẻ Phản Bội   xem phim Nhà Trắng Thất Thủ: Kẻ Phản Bội   11:30, 22:0
Anh Thầy Ngôi Sao   xem phim Anh Thầy Ngôi Sao   11:45, 22:15
Ngôi Nhà Bươm Bướm   xem phim Ngôi Nhà Bươm Bướm   9:30, 14:30, 18:15
Seeda: Oan Hồn Nhà Hát   xem phim Seeda: Oan Hồn Nhà Hát   16:30
Đứa Con Của Thời Tiết   xem phim Đứa Con Của Thời Tiết   12:30, 15:45
Gã Hề Ma Quái 2   xem phim Gã Hề Ma Quái 2   9:0, 10:15, 12:0, 13:15, 14:0, 15:0, 16:15, 17:15, 18:15, 19:30, 20:30, 21:15, 22:30
Shin-Cậu Bé Bút Chì: Chuyến Trăng Mật Bão Táp - Giải Cứu Bố Hiroshi   xem phim Shin-Cậu Bé Bút Chì: Chuyến Trăng Mật Bão Táp - Giải Cứu Bố Hiroshi   9:45
Khoản Vay Sinh Tử   xem phim Khoản Vay Sinh Tử   10:30
Thách Yêu 2 Năm   xem phim Thách Yêu 2 Năm   20:0
Người Lạ Ơi   xem phim Người Lạ Ơi   20:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Angry Birds 2   xem phim Angry Birds 2   13:45, 18:0
Nhà Trắng Thất Thủ: Kẻ Phản Bội   xem phim Nhà Trắng Thất Thủ: Kẻ Phản Bội   11:30, 22:15
Anh Thầy Ngôi Sao   xem phim Anh Thầy Ngôi Sao   10:0, 15:45
Ngôi Nhà Bươm Bướm   xem phim Ngôi Nhà Bươm Bướm   14:30, 18:30, 22:15
Seeda: Oan Hồn Nhà Hát   xem phim Seeda: Oan Hồn Nhà Hát   9:15
Đứa Con Của Thời Tiết   xem phim Đứa Con Của Thời Tiết   12:30, 16:30
Gã Hề Ma Quái 2   xem phim Gã Hề Ma Quái 2   10:15, 11:0, 12:0, 13:15, 14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15, 19:30, 20:15, 21:15, 22:30
Shin-Cậu Bé Bút Chì: Chuyến Trăng Mật Bão Táp - Giải Cứu Bố Hiroshi   xem phim Shin-Cậu Bé Bút Chì: Chuyến Trăng Mật Bão Táp - Giải Cứu Bố Hiroshi   9:30
Khoản Vay Sinh Tử   xem phim Khoản Vay Sinh Tử   10:30
Thách Yêu 2 Năm   xem phim Thách Yêu 2 Năm   20:0
Người Lạ Ơi   xem phim Người Lạ Ơi   20:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Angry Birds 2   xem phim Angry Birds 2   11:30, 16:0, 20:0
Thám Tử Lừng Danh Conan: Cú Đấm Sapphire Xanh   xem phim Thám Tử Lừng Danh Conan: Cú Đấm Sapphire Xanh   9:15, 18:0
Nhà Trắng Thất Thủ: Kẻ Phản Bội   xem phim Nhà Trắng Thất Thủ: Kẻ Phản Bội   14:30, 22:30
Anh Thầy Ngôi Sao   xem phim Anh Thầy Ngôi Sao   9:45, 14:0, 18:15
Ngôi Nhà Bươm Bướm   xem phim Ngôi Nhà Bươm Bướm   11:45, 16:15, 20:15, 22:15
Seeda: Oan Hồn Nhà Hát   xem phim Seeda: Oan Hồn Nhà Hát   9:0
Đứa Con Của Thời Tiết   xem phim Đứa Con Của Thời Tiết   13:45, 17:0
Gã Hề Ma Quái 2   xem phim Gã Hề Ma Quái 2   9:0, 10:15, 11:15, 12:0, 12:45, 13:30, 14:15, 15:0, 15:45, 16:30, 17:15, 18:15, 19:30, 20:30, 21:15, 22:30
Sứ Mệnh Nội Gián 2   xem phim Sứ Mệnh Nội Gián 2   12:30, 22:0
Shin-Cậu Bé Bút Chì: Chuyến Trăng Mật Bão Táp - Giải Cứu Bố Hiroshi   xem phim Shin-Cậu Bé Bút Chì: Chuyến Trăng Mật Bão Táp - Giải Cứu Bố Hiroshi   10:45
Khoản Vay Sinh Tử   xem phim Khoản Vay Sinh Tử   10:30
Thách Yêu 2 Năm   xem phim Thách Yêu 2 Năm   19:15, 21:30
Người Lạ Ơi   xem phim Người Lạ Ơi   19:0, 20:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Angry Birds 2   xem phim Angry Birds 2   9:0
Ngôi Nhà Bươm Bướm   xem phim Ngôi Nhà Bươm Bướm   8:30, 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30
Đứa Con Của Thời Tiết   xem phim Đứa Con Của Thời Tiết   11:15, 15:30
Gã Hề Ma Quái 2   xem phim Gã Hề Ma Quái 2   8:30, 9:0, 9:45, 10:15, 10:45, 11:15, 11:45, 12:15, 13:0, 13:30, 14:0, 14:30, 15:0, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15, 19:0, 19:30, 20:0, 20:30, 21:0, 21:30
Sứ Mệnh Nội Gián 2   xem phim Sứ Mệnh Nội Gián 2   9:15, 19:45, 21:45
Shin-Cậu Bé Bút Chì: Chuyến Trăng Mật Bão Táp - Giải Cứu Bố Hiroshi   xem phim Shin-Cậu Bé Bút Chì: Chuyến Trăng Mật Bão Táp - Giải Cứu Bố Hiroshi   13:30, 17:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Angry Birds 2   xem phim Angry Birds 2   12:30
Nhà Trắng Thất Thủ: Kẻ Phản Bội   xem phim Nhà Trắng Thất Thủ: Kẻ Phản Bội   22:15
Anh Thầy Ngôi Sao   xem phim Anh Thầy Ngôi Sao   14:0, 18:15
Ngôi Nhà Bươm Bướm   xem phim Ngôi Nhà Bươm Bướm   10:30
Seeda: Oan Hồn Nhà Hát   xem phim Seeda: Oan Hồn Nhà Hát   9:0
Đứa Con Của Thời Tiết   xem phim Đứa Con Của Thời Tiết   11:45, 15:45
Gã Hề Ma Quái 2   xem phim Gã Hề Ma Quái 2   9:15, 10:15, 11:0, 12:15, 12:45, 13:30, 14:10, 14:45, 15:30, 16:0, 16:45, 17:15, 18:0, 18:45, 19:15, 19:45, 20:15, 20:45, 22:0
Sứ Mệnh Nội Gián 2   xem phim Sứ Mệnh Nội Gián 2   9:45
Shin-Cậu Bé Bút Chì: Chuyến Trăng Mật Bão Táp - Giải Cứu Bố Hiroshi   xem phim Shin-Cậu Bé Bút Chì: Chuyến Trăng Mật Bão Táp - Giải Cứu Bố Hiroshi   10:45
Khoản Vay Sinh Tử   xem phim Khoản Vay Sinh Tử   9:0
Thách Yêu 2 Năm   xem phim Thách Yêu 2 Năm   19:0, 21:15
Người Lạ Ơi   xem phim Người Lạ Ơi   21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Angry Birds 2   xem phim Angry Birds 2   14:10, 16:45
Anh Thầy Ngôi Sao   xem phim Anh Thầy Ngôi Sao   10:15, 12:15, 13:30, 17:35, 22:15
Ngôi Nhà Bươm Bướm   xem phim Ngôi Nhà Bươm Bướm   9:40, 11:40, 15:30, 18:40, 20:35, 22:0
Gã Hề Ma Quái 2   xem phim Gã Hề Ma Quái 2   10:20, 11:15, 12:10, 13:0, 13:40, 14:20, 15:15, 16:5, 17:25, 18:20, 19:10, 20:0, 20:30, 21:30, 22:30
Sứ Mệnh Nội Gián 2   xem phim Sứ Mệnh Nội Gián 2   16:0, 18:0
Thách Yêu 2 Năm   xem phim Thách Yêu 2 Năm   19:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Angry Birds 2   xem phim Angry Birds 2   17:45
Bạn Học Cõi Âm   xem phim Bạn Học Cõi Âm   9:45
Anh Thầy Ngôi Sao   xem phim Anh Thầy Ngôi Sao   11:45, 14:30, 16:45, 20:30
Ngôi Nhà Bươm Bướm   xem phim Ngôi Nhà Bươm Bướm   12:15, 14:0, 15:30, 21:40
Seeda: Oan Hồn Nhà Hát   xem phim Seeda: Oan Hồn Nhà Hát   8:30
Gã Hề Ma Quái 2   xem phim Gã Hề Ma Quái 2   8:45, 9:30, 10:30, 12:0, 12:45, 13:45, 15:15, 16:0, 17:0, 18:30, 19:15, 20:15, 21:50, 22:30, 23:30
Sứ Mệnh Nội Gián 2   xem phim Sứ Mệnh Nội Gián 2   10:10, 13:20, 18:20, 21:30
Shin-Cậu Bé Bút Chì: Chuyến Trăng Mật Bão Táp - Giải Cứu Bố Hiroshi   xem phim Shin-Cậu Bé Bút Chì: Chuyến Trăng Mật Bão Táp - Giải Cứu Bố Hiroshi   9:15, 11:15, 16:15
Thách Yêu 2 Năm   xem phim Thách Yêu 2 Năm   19:0, 22:45, 23:40
Người Lạ Ơi   xem phim Người Lạ Ơi   19:45, 23:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Angry Birds 2   xem phim Angry Birds 2   10:0, 18:35
Nhà Trắng Thất Thủ: Kẻ Phản Bội   xem phim Nhà Trắng Thất Thủ: Kẻ Phản Bội   12:0, 14:25, 16:0
Anh Thầy Ngôi Sao   xem phim Anh Thầy Ngôi Sao   9:30, 10:20, 12:20, 14:20, 16:20, 18:20
Ngôi Nhà Bươm Bướm   xem phim Ngôi Nhà Bươm Bướm   10:15, 14:15, 17:10, 20:30, 21:40
Gã Hề Ma Quái 2   xem phim Gã Hề Ma Quái 2   9:40, 10:40, 11:30, 12:50, 13:50, 14:35, 15:45, 16:20, 16:55, 17:40, 18:15, 19:0, 19:30, 20:0, 20:45, 22:5, 22:40
Sứ Mệnh Nội Gián 2   xem phim Sứ Mệnh Nội Gián 2   12:15, 16:40, 22:50
Thách Yêu 2 Năm   xem phim Thách Yêu 2 Năm   19:10, 20:20, 21:20, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Angry Birds 2   xem phim Angry Birds 2   10:0, 13:55, 18:45, 20:15
Nhà Trắng Thất Thủ: Kẻ Phản Bội   xem phim Nhà Trắng Thất Thủ: Kẻ Phản Bội   12:30, 14:50, 16:45, 22:55
Anh Thầy Ngôi Sao   xem phim Anh Thầy Ngôi Sao   15:50, 17:50, 21:5
Ngôi Nhà Bươm Bướm   xem phim Ngôi Nhà Bươm Bướm   10:30, 23:0
Gã Hề Ma Quái 2   xem phim Gã Hề Ma Quái 2   9:50, 10:40, 11:50, 12:55, 13:45, 14:55, 16:0, 17:10, 18:0, 19:0, 19:50, 20:40, 21:30, 22:5
Khoản Vay Sinh Tử   xem phim Khoản Vay Sinh Tử   16:50
Thách Yêu 2 Năm   xem phim Thách Yêu 2 Năm   19:5, 22:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Angry Birds 2   xem phim Angry Birds 2   15:10
Nhà Trắng Thất Thủ: Kẻ Phản Bội   xem phim Nhà Trắng Thất Thủ: Kẻ Phản Bội   9:15, 15:40
Anh Thầy Ngôi Sao   xem phim Anh Thầy Ngôi Sao   9:0, 11:25, 12:40, 19:30, 22:45
Ngôi Nhà Bươm Bướm   xem phim Ngôi Nhà Bươm Bướm   8:55, 10:50, 17:50
Gã Hề Ma Quái 2   xem phim Gã Hề Ma Quái 2   9:5, 10:50, 12:5, 12:40, 13:50, 14:30, 15:0, 16:25, 17:0, 17:30, 18:0, 19:0, 19:45, 20:30, 21:0, 21:30, 22:0, 22:20
Sứ Mệnh Nội Gián 2   xem phim Sứ Mệnh Nội Gián 2   13:15, 17:10
Thách Yêu 2 Năm   xem phim Thách Yêu 2 Năm   20:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Angry Birds 2   xem phim Angry Birds 2   13:0, 16:50
Anh Thầy Ngôi Sao   xem phim Anh Thầy Ngôi Sao   10:10, 14:50, 18:40
Ngôi Nhà Bươm Bướm   xem phim Ngôi Nhà Bươm Bướm   11:25
Gã Hề Ma Quái 2   xem phim Gã Hề Ma Quái 2   9:50, 11:10, 12:10, 13:20, 14:30, 15:20, 16:30, 17:50, 19:40, 20:30, 21:0
Thách Yêu 2 Năm   xem phim Thách Yêu 2 Năm   19:0, 21:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nhà Trắng Thất Thủ: Kẻ Phản Bội   xem phim Nhà Trắng Thất Thủ: Kẻ Phản Bội   12:15
Anh Thầy Ngôi Sao   xem phim Anh Thầy Ngôi Sao   8:50, 16:50
Đứa Con Của Thời Tiết   xem phim Đứa Con Của Thời Tiết   9:30, 14:35
Gã Hề Ma Quái 2   xem phim Gã Hề Ma Quái 2   9:0, 9:40, 10:20, 11:0, 11:50, 13:0, 13:40, 14:20, 15:10, 16:20, 17:0, 17:40, 18:30, 19:40, 20:20, 21:0, 21:50
Người Lạ Ơi   xem phim Người Lạ Ơi   21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Anh Thầy Ngôi Sao   xem phim Anh Thầy Ngôi Sao   11:0, 15:5, 18:40
Ngôi Nhà Bươm Bướm   xem phim Ngôi Nhà Bươm Bướm   10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 20:35, 22:35
Đứa Con Của Thời Tiết   xem phim Đứa Con Của Thời Tiết   13:0
Gã Hề Ma Quái 2   xem phim Gã Hề Ma Quái 2   9:10, 10:0, 12:15, 13:10, 15:20, 16:15, 17:5, 18:25, 19:25, 20:30, 21:35, 22:35
Sứ Mệnh Nội Gián 2   xem phim Sứ Mệnh Nội Gián 2   10:50, 12:50, 14:50, 16:45, 18:30
Thách Yêu 2 Năm   xem phim Thách Yêu 2 Năm   20:10, 22:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Anh Thầy Ngôi Sao   xem phim Anh Thầy Ngôi Sao   11:0, 21:30
Ngôi Nhà Bươm Bướm   xem phim Ngôi Nhà Bươm Bướm   8:45, 15:15
Đứa Con Của Thời Tiết   xem phim Đứa Con Của Thời Tiết   17:15
Gã Hề Ma Quái 2   xem phim Gã Hề Ma Quái 2   8:45, 9:45, 10:45, 12:0, 13:0, 14:0, 15:15, 16:15, 17:15, 18:30, 19:30, 20:30
Sứ Mệnh Nội Gián 2   xem phim Sứ Mệnh Nội Gián 2   13:15, 19:30, 21:45
Shin-Cậu Bé Bút Chì: Chuyến Trăng Mật Bão Táp - Giải Cứu Bố Hiroshi   xem phim Shin-Cậu Bé Bút Chì: Chuyến Trăng Mật Bão Táp - Giải Cứu Bố Hiroshi   9:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Anh Thầy Ngôi Sao   xem phim Anh Thầy Ngôi Sao   10:10, 12:15, 18:30, 20:30, 23:35
Ngôi Nhà Bươm Bướm   xem phim Ngôi Nhà Bươm Bướm   12:10, 19:30, 23:30
Đứa Con Của Thời Tiết   xem phim Đứa Con Của Thời Tiết   10:50, 12:10, 14:15, 18:20
Gã Hề Ma Quái 2   xem phim Gã Hề Ma Quái 2   10:0, 13:10, 14:10, 15:10, 16:25, 17:20, 18:20, 20:30, 22:30
Sứ Mệnh Nội Gián 2   xem phim Sứ Mệnh Nội Gián 2   10:15, 13:0, 14:20, 16:30, 21:30, 23:0
Khoản Vay Sinh Tử   xem phim Khoản Vay Sinh Tử   16:20
Thách Yêu 2 Năm   xem phim Thách Yêu 2 Năm   20:30, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Anh Thầy Ngôi Sao   xem phim Anh Thầy Ngôi Sao   9:20, 13:0
Ngôi Nhà Bươm Bướm   xem phim Ngôi Nhà Bươm Bướm   11:10, 15:0, 17:10, 20:0, 22:40
Đứa Con Của Thời Tiết   xem phim Đứa Con Của Thời Tiết   10:40
Gã Hề Ma Quái 2   xem phim Gã Hề Ma Quái 2   9:0, 9:30, 10:20, 10:50, 11:30, 12:10, 12:50, 13:20, 13:40, 14:10, 14:50, 15:30, 16:10, 16:40, 17:0, 17:30, 18:10, 18:50, 19:30, 20:20, 20:50, 22:5
Sứ Mệnh Nội Gián 2   xem phim Sứ Mệnh Nội Gián 2   9:5
Shin-Cậu Bé Bút Chì: Chuyến Trăng Mật Bão Táp - Giải Cứu Bố Hiroshi   xem phim Shin-Cậu Bé Bút Chì: Chuyến Trăng Mật Bão Táp - Giải Cứu Bố Hiroshi   8:55
Người Lạ Ơi   xem phim Người Lạ Ơi   21:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Anh Thầy Ngôi Sao   xem phim Anh Thầy Ngôi Sao   11:10, 23:45
Ngôi Nhà Bươm Bướm   xem phim Ngôi Nhà Bươm Bướm   10:40, 15:0, 17:10
Seeda: Oan Hồn Nhà Hát   xem phim Seeda: Oan Hồn Nhà Hát   8:45
Đứa Con Của Thời Tiết   xem phim Đứa Con Của Thời Tiết   22:35
GG Bond: Xứ Sở Kẹo Mút   xem phim GG Bond: Xứ Sở Kẹo Mút   8:15, 12:45
Gã Hề Ma Quái 2   xem phim Gã Hề Ma Quái 2   8:20, 9:10, 9:50, 10:25, 11:25, 12:15, 12:55, 13:30, 14:30, 15:20, 16:0, 16:35, 17:35, 18:25, 19:5, 19:40, 20:40, 21:30, 22:10, 22:45, 23:10
Sứ Mệnh Nội Gián 2   xem phim Sứ Mệnh Nội Gián 2   9:20, 13:5, 16:15, 19:20
Khoản Vay Sinh Tử   xem phim Khoản Vay Sinh Tử   8:35, 14:20, 18:10
Thách Yêu 2 Năm   xem phim Thách Yêu 2 Năm   20:15
Người Lạ Ơi   xem phim Người Lạ Ơi   21:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Anh Thầy Ngôi Sao   xem phim Anh Thầy Ngôi Sao   21:15
Ngôi Nhà Bươm Bướm   xem phim Ngôi Nhà Bươm Bướm   13:45, 18:15
Đứa Con Của Thời Tiết   xem phim Đứa Con Của Thời Tiết   9:30, 15:45
Gã Hề Ma Quái 2   xem phim Gã Hề Ma Quái 2   9:30, 10:15, 11:45, 12:45, 13:30, 15:0, 16:0, 16:45, 18:0, 19:15, 20:0, 20:30
Sứ Mệnh Nội Gián 2   xem phim Sứ Mệnh Nội Gián 2   9:45
Shin-Cậu Bé Bút Chì: Chuyến Trăng Mật Bão Táp - Giải Cứu Bố Hiroshi   xem phim Shin-Cậu Bé Bút Chì: Chuyến Trăng Mật Bão Táp - Giải Cứu Bố Hiroshi   11:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ngôi Nhà Bươm Bướm   xem phim Ngôi Nhà Bươm Bướm   9:15, 11:15, 15:15, 19:30, 21:30
Đứa Con Của Thời Tiết   xem phim Đứa Con Của Thời Tiết   9:0
Gã Hề Ma Quái 2   xem phim Gã Hề Ma Quái 2   8:45, 9:30, 10:0, 10:30, 11:15, 12:0, 13:0, 13:30, 14:0, 14:45, 15:30, 16:30, 17:0, 17:30, 18:15, 19:0, 20:0, 20:30, 21:0, 21:45
Sứ Mệnh Nội Gián 2   xem phim Sứ Mệnh Nội Gián 2   8:30, 17:15, 22:15
Shin-Cậu Bé Bút Chì: Chuyến Trăng Mật Bão Táp - Giải Cứu Bố Hiroshi   xem phim Shin-Cậu Bé Bút Chì: Chuyến Trăng Mật Bão Táp - Giải Cứu Bố Hiroshi   13:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ngôi Nhà Bươm Bướm   xem phim Ngôi Nhà Bươm Bướm   10:0, 20:45
Gã Hề Ma Quái 2   xem phim Gã Hề Ma Quái 2   9:30, 11:0, 12:0, 12:45, 14:15, 15:15, 16:0, 17:30, 18:30, 19:15
Sứ Mệnh Nội Gián 2   xem phim Sứ Mệnh Nội Gián 2   9:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ngôi Nhà Bươm Bướm   xem phim Ngôi Nhà Bươm Bướm   9:0, 17:30
Gã Hề Ma Quái 2   xem phim Gã Hề Ma Quái 2   8:30, 9:0, 9:30, 10:30, 11:0, 11:45, 12:15, 12:45, 13:45, 14:15, 15:0, 15:30, 16:0, 17:0, 18:15, 19:15, 19:45, 20:15, 21:0, 21:30
Sứ Mệnh Nội Gián 2   xem phim Sứ Mệnh Nội Gián 2   18:45
Shin-Cậu Bé Bút Chì: Chuyến Trăng Mật Bão Táp - Giải Cứu Bố Hiroshi   xem phim Shin-Cậu Bé Bút Chì: Chuyến Trăng Mật Bão Táp - Giải Cứu Bố Hiroshi   8:30