Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   8:50, 16:30, 20:50
Gia Đình SIêu Nhân 2   xem phim Gia Đình SIêu Nhân 2   9:10, 11:50, 16:45
Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   xem phim Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   14:30
Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   xem phim Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   12:40
Lộ Mặt   xem phim Lộ Mặt   10:40, 14:25, 17:0, 19:0
Luis và nhóm bạn Ngoài Hành Tình   xem phim Luis và nhóm bạn Ngoài Hành Tình   8:40
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   8:30, 9:50, 10:30, 11:0, 11:30, 12:20, 13:0, 13:30, 14:0, 14:50, 15:30, 16:0, 17:20, 18:0, 18:30, 19:50, 20:30, 21:20, 22:20
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   9:40, 12:10, 14:35, 19:20, 21:50
Chiến Binh Mexico   xem phim Chiến Binh Mexico   17:10
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   9:15, 10:10, 11:20, 12:15, 13:25, 14:40, 15:30, 16:20, 17:35, 18:20, 19:10, 19:40, 20:35, 21:45, 22:40
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   xem phim Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   19:30, 21:0, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   12:30
Gia Đình SIêu Nhân 2   xem phim Gia Đình SIêu Nhân 2   11:40, 21:40
Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   xem phim Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   19:0
Thanh Xuân Ơi, Chào Em   xem phim Thanh Xuân Ơi, Chào Em   8:30, 9:50, 14:20, 15:0, 17:0
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   8:40, 9:10, 10:10, 11:0, 11:30, 12:30, 13:20, 13:50, 14:50, 15:40, 16:10, 17:10, 18:0, 18:30, 19:30, 20:20, 20:50, 22:0
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   9:20, 14:10, 19:10
Chiến Binh Mexico   xem phim Chiến Binh Mexico   12:0, 16:30
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   10:30, 16:40, 18:50, 21:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   10:55
Gia Đình SIêu Nhân 2   xem phim Gia Đình SIêu Nhân 2   13:25, 15:55
Thanh Xuân Ơi, Chào Em   xem phim Thanh Xuân Ơi, Chào Em   8:50, 18:25, 20:30
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   9:10, 9:50, 11:30, 14:10, 15:50, 18:30
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   9:20, 18:20
Chiến Binh Mexico   xem phim Chiến Binh Mexico   11:40, 16:0, 20:40
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   12:10, 13:50, 16:30, 18:10
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   xem phim Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   20:10, 20:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gia Đình SIêu Nhân 2   xem phim Gia Đình SIêu Nhân 2   8:40, 13:10, 17:55
Lộ Mặt   xem phim Lộ Mặt   11:10, 15:20, 19:30
Thanh Xuân Ơi, Chào Em   xem phim Thanh Xuân Ơi, Chào Em   8:35, 11:5, 13:10, 17:40, 22:35
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   8:30, 9:5, 10:45, 11:20, 13:0, 13:35, 15:20, 15:50, 17:35, 18:5, 19:55, 20:20, 22:10
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   8:50, 13:0, 15:35, 17:10, 20:20
Chiến Binh Mexico   xem phim Chiến Binh Mexico   10:40, 15:15, 22:0
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   8:30, 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   xem phim Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   19:45, 21:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gia Đình SIêu Nhân 2   xem phim Gia Đình SIêu Nhân 2   10:0, 14:45, 17:35, 21:25
Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   xem phim Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   12:30
Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   xem phim Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   11:40
Luis và nhóm bạn Ngoài Hành Tình   xem phim Luis và nhóm bạn Ngoài Hành Tình   9:0
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   9:45, 12:10, 13:25, 14:35, 15:40, 17:0, 17:55, 19:5, 19:55, 21:5, 22:15
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   10:40, 13:0, 15:20, 20:10, 22:25
Chiến Binh Mexico   xem phim Chiến Binh Mexico   9:25
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   9:0, 10:50, 12:40, 14:30, 16:20, 17:15, 18:10, 19:15, 20:0, 21:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gia Đình SIêu Nhân 2   xem phim Gia Đình SIêu Nhân 2   15:35
Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   xem phim Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   9:30
Lộ Mặt   xem phim Lộ Mặt   13:50
Luis và nhóm bạn Ngoài Hành Tình   xem phim Luis và nhóm bạn Ngoài Hành Tình   11:20
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   9:0, 10:5, 11:15, 12:20, 14:35, 16:50, 18:0, 19:5, 20:15, 21:20, 22:30
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   11:0, 13:0, 15:15, 17:30, 19:45, 22:0
Chiến Binh Mexico   xem phim Chiến Binh Mexico   13:40
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   9:10, 10:10, 12:0, 13:15, 15:5, 16:10, 17:0, 18:0, 18:50, 19:50, 20:40, 21:35, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gia Đình SIêu Nhân 2   xem phim Gia Đình SIêu Nhân 2   14:50
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   8:5, 9:20, 10:10, 11:40, 12:30, 14:0, 14:50, 16:20, 17:10, 18:40, 19:30, 21:0, 21:50
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   8:40, 21:20
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   10:50, 12:50, 17:20, 19:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gia Đình SIêu Nhân 2   xem phim Gia Đình SIêu Nhân 2   15:30
Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   xem phim Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   12:30, 15:15, 18:0
Lộ Mặt   xem phim Lộ Mặt   9:30, 14:30, 17:0, 18:50
Luis và nhóm bạn Ngoài Hành Tình   xem phim Luis và nhóm bạn Ngoài Hành Tình   11:30
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   9:0, 9:45, 11:15, 12:0, 12:45, 13:30, 14:15, 15:45, 16:45, 18:0, 19:0, 20:15, 21:15, 22:30
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   10:0, 13:15, 16:15, 19:45, 22:0
Chiến Binh Mexico   xem phim Chiến Binh Mexico   10:30
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   9:15, 10:15, 11:0, 12:15, 13:0, 14:0, 14:45, 15:45, 16:30, 17:30, 18:15, 18:45, 19:15, 20:0, 20:30, 21:0, 21:45, 22:15
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   xem phim Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   20:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gia Đình SIêu Nhân 2   xem phim Gia Đình SIêu Nhân 2   12:15
Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   xem phim Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   8:30
Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   xem phim Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   8:40
Lộ Mặt   xem phim Lộ Mặt   14:50, 18:0
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   8:50, 9:20, 10:0, 11:10, 11:40, 12:20, 12:50, 13:30, 14:0, 14:40, 15:15, 15:50, 16:20, 17:0, 18:10, 18:40, 19:20, 20:0, 21:0, 21:40, 22:20
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   9:50, 10:40, 13:10, 15:40, 17:40, 19:50, 22:10
Chiến Binh Mexico   xem phim Chiến Binh Mexico   16:45
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   9:10, 10:10, 10:50, 11:20, 12:10, 13:20, 14:10, 15:30, 16:15, 17:30, 18:20, 19:30, 20:20, 21:30, 22:25
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   xem phim Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   19:10, 20:30, 21:30, 22:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gia Đình SIêu Nhân 2   xem phim Gia Đình SIêu Nhân 2   10:40, 12:15, 17:30, 20:10
Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   xem phim Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   12:0, 22:45
Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   xem phim Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   8:30
Lộ Mặt   xem phim Lộ Mặt   8:30
Ông Trùm Pablo   xem phim Ông Trùm Pablo   14:20
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   8:50, 9:20, 9:50, 10:25, 11:20, 11:50, 12:50, 13:20, 13:50, 14:20, 14:50, 15:20, 15:50, 16:20, 16:50, 17:20, 17:50, 18:15, 18:45, 19:15, 20:15, 20:50, 21:40, 22:40
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   9:30, 12:30, 22:40
Chiến Binh Mexico   xem phim Chiến Binh Mexico   15:0, 22:5
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   8:40, 9:10, 10:30, 11:10, 13:10, 15:10, 16:30, 17:10, 18:40, 19:45, 20:40, 21:20
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   xem phim Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   19:10, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gia Đình SIêu Nhân 2   xem phim Gia Đình SIêu Nhân 2   18:50
Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   xem phim Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   16:40
Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   xem phim Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   22:35
Lộ Mặt   xem phim Lộ Mặt   8:40, 14:40
Ông Trùm Pablo   xem phim Ông Trùm Pablo   8:45
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   8:50, 10:10, 10:50, 11:20, 11:50, 12:40, 13:20, 13:50, 14:20, 15:10, 15:50, 16:20, 16:50, 17:40, 18:20, 19:20, 20:10, 20:50, 22:5
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   9:40, 12:10, 21:30
Chiến Binh Mexico   xem phim Chiến Binh Mexico   9:20
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   xem phim Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   19:0, 21:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gia Đình SIêu Nhân 2   xem phim Gia Đình SIêu Nhân 2   8:40, 17:40
Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   xem phim Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   12:40
Ông Trùm Pablo   xem phim Ông Trùm Pablo   8:50
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   9:0, 9:30, 10:0, 10:30, 11:0, 11:30, 12:0, 12:30, 13:0, 13:30, 14:0, 14:30, 15:0, 15:30, 16:0, 16:30, 17:0, 17:30, 18:0, 18:30, 19:0, 19:30, 20:30, 21:0, 22:0, 22:30
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   10:10, 12:10, 15:10, 16:40, 18:15, 20:20
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   9:0, 9:50, 11:10, 11:40, 13:20, 14:0, 14:40, 15:40, 16:10, 17:45, 19:50, 21:30
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   xem phim Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   19:10, 20:40, 21:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gia Đình SIêu Nhân 2   xem phim Gia Đình SIêu Nhân 2   19:0
Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   xem phim Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   14:10
Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   xem phim Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   10:40
Ông Trùm Pablo   xem phim Ông Trùm Pablo   12:0
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   9:30, 10:0, 11:10, 11:50, 12:30, 13:40, 14:20, 15:0, 16:10, 16:50, 17:30, 18:40, 19:20, 20:0
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   12:40, 15:10, 17:40, 20:10
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   11:20, 13:35, 15:40, 16:40, 17:40, 19:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gia Đình SIêu Nhân 2   xem phim Gia Đình SIêu Nhân 2   14:35
Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   xem phim Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   10:30, 22:20
Lộ Mặt   xem phim Lộ Mặt   9:50
Luis và nhóm bạn Ngoài Hành Tình   xem phim Luis và nhóm bạn Ngoài Hành Tình   9:15
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   9:0, 9:30, 10:0, 11:25, 11:55, 12:25, 12:55, 13:50, 14:20, 14:50, 15:20, 16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 18:40, 19:40, 20:10, 21:10, 21:45, 22:15
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   12:10, 17:20, 22:10
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   10:10, 11:10, 11:50, 13:10, 14:0, 15:10, 16:10, 17:10, 18:20, 20:20
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   xem phim Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   19:45, 22:0, 22:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gia Đình SIêu Nhân 2   xem phim Gia Đình SIêu Nhân 2   10:0
Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   xem phim Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   9:0, 12:30, 14:50, 17:10
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   9:40, 10:20, 11:15, 12:0, 12:50, 13:40, 14:20, 15:20, 16:0, 16:45, 18:20, 18:45, 19:30, 20:10, 20:45, 21:10, 21:30, 22:0, 22:40, 23:10, 23:50
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   9:10, 11:35, 14:0, 16:25, 19:10
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   9:20, 11:20, 13:20, 15:20, 17:20
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   xem phim Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   19:20, 21:40, 23:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gia Đình SIêu Nhân 2   xem phim Gia Đình SIêu Nhân 2   10:15
Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   xem phim Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   13:0, 14:35
Lộ Mặt   xem phim Lộ Mặt   15:30, 21:40
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   9:30, 10:15, 11:0, 11:30, 12:0, 12:45, 13:30, 14:0, 15:15, 16:0, 16:30, 17:0, 17:45, 18:30, 19:0, 19:45, 20:15, 21:30, 22:20
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   10:45, 13:15, 18:0
Chiến Binh Mexico   xem phim Chiến Binh Mexico   17:30
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   10:30, 12:45, 15:0, 15:50, 17:15, 19:30, 20:0, 21:0
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   xem phim Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   20:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gia Đình SIêu Nhân 2   xem phim Gia Đình SIêu Nhân 2   9:15, 11:40, 17:55, 20:20
Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   xem phim Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   11:20, 15:25
Lộ Mặt   xem phim Lộ Mặt   9:30, 13:35, 17:40
Thanh Xuân Ơi, Chào Em   xem phim Thanh Xuân Ơi, Chào Em   9:20, 13:15, 15:15, 19:10, 21:10
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   8:30, 9:15, 10:0, 10:50, 11:35, 12:20, 13:10, 13:55, 14:40, 15:30, 16:15, 17:0, 17:50, 18:35, 20:10, 20:55
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   10:40, 12:55, 17:25, 19:40
Chiến Binh Mexico   xem phim Chiến Binh Mexico   8:25, 15:10
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   9:0, 10:55, 11:20, 12:50, 14:5, 14:45, 16:0, 16:40, 17:15, 18:35, 19:30, 20:30, 21:25, 22:0
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   xem phim Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   19:20, 21:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gia Đình SIêu Nhân 2   xem phim Gia Đình SIêu Nhân 2   9:40, 15:20, 18:0, 20:20
Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   xem phim Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   12:5, 15:55, 21:45
Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   xem phim Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   9:0, 17:45
Lộ Mặt   xem phim Lộ Mặt   14:10, 17:45
Luis và nhóm bạn Ngoài Hành Tình   xem phim Luis và nhóm bạn Ngoài Hành Tình   13:40
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   9:0, 10:5, 10:45, 11:15, 12:25, 13:30, 14:45, 15:45, 17:0, 18:0, 19:15, 20:10, 21:30, 22:20
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   11:25, 13:0, 16:45, 19:30
Chiến Binh Mexico   xem phim Chiến Binh Mexico   9:10, 15:20
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   9:15, 11:5, 12:55, 14:45, 16:35, 18:25, 19:30, 20:15
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   xem phim Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   19:0, 22:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gia Đình SIêu Nhân 2   xem phim Gia Đình SIêu Nhân 2   13:25
Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   xem phim Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   8:50
Lộ Mặt   xem phim Lộ Mặt   8:45
Chuyện Chàng Cơ Bắp   xem phim Chuyện Chàng Cơ Bắp   8:55
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   9:5, 10:30, 11:20, 12:45, 13:35, 15:0, 15:50, 17:15, 18:5, 19:30, 20:20, 21:45, 22:35
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   11:0, 15:50
Chiến Binh Mexico   xem phim Chiến Binh Mexico   9:20, 12:25, 14:45, 17:5, 19:25, 21:45, 23:10
Màn Sương Chết   xem phim Màn Sương Chết   10:40
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   9:0, 10:55, 11:40, 12:50, 13:35, 14:45, 15:30, 16:40, 17:25, 18:15, 18:35, 19:20, 20:30, 21:15, 22:25
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   xem phim Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   20:10, 22:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gia Đình SIêu Nhân 2   xem phim Gia Đình SIêu Nhân 2   19:40
Peter Pan: Truy Tìm Quyển Sách Ma Thuật   xem phim Peter Pan: Truy Tìm Quyển Sách Ma Thuật   9:50, 19:0
Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   xem phim Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   11:45, 15:50
Lộ Mặt   xem phim Lộ Mặt   16:35, 18:30, 22:30, 23:59
Thanh Xuân Ơi, Chào Em   xem phim Thanh Xuân Ơi, Chào Em   8:40
Luis và nhóm bạn Ngoài Hành Tình   xem phim Luis và nhóm bạn Ngoài Hành Tình   17:10
Chuyện Chàng Cơ Bắp   xem phim Chuyện Chàng Cơ Bắp   13:40
Ông Trùm Pablo   xem phim Ông Trùm Pablo   12:40
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   8:50, 10:0, 11:20, 12:30, 13:50, 15:0, 16:20, 17:30, 18:50, 20:0, 21:20, 23:50
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   14:5, 20:25, 22:55
Chiến Binh Mexico   xem phim Chiến Binh Mexico   9:15, 11:40, 14:45
Màn Sương Chết   xem phim Màn Sương Chết   10:45, 17:45, 22:10
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   9:0, 11:5, 13:10, 15:15, 17:20, 19:25, 21:30, 23:35
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   xem phim Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   20:55, 23:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gia Đình SIêu Nhân 2   xem phim Gia Đình SIêu Nhân 2   12:0, 17:0
Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   xem phim Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   17:10
Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   xem phim Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   9:10
Lộ Mặt   xem phim Lộ Mặt   9:0
Ông Trùm Pablo   xem phim Ông Trùm Pablo   9:50
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   9:0, 10:0, 10:30, 11:0, 11:30, 13:0, 14:0, 15:0, 15:30, 16:0, 16:30, 17:30, 18:0
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   11:10, 13:40
Chiến Binh Mexico   xem phim Chiến Binh Mexico   14:40
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   10:40, 12:45, 14:50, 16:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gia Đình SIêu Nhân 2   xem phim Gia Đình SIêu Nhân 2   18:30
Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   xem phim Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   12:30, 14:0, 19:40
Lộ Mặt   xem phim Lộ Mặt   14:20, 16:10, 21:30
Luis và nhóm bạn Ngoài Hành Tình   xem phim Luis và nhóm bạn Ngoài Hành Tình   9:30, 16:10, 18:0
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   9:30, 11:45, 12:45, 15:0, 16:15, 17:15, 19:30, 20:45, 21:45
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   12:20, 19:20, 21:50
Chiến Binh Mexico   xem phim Chiến Binh Mexico   14:40, 17:0, 21:40
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   11:0, 12:10, 14:10, 18:0, 19:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gia Đình SIêu Nhân 2   xem phim Gia Đình SIêu Nhân 2   8:10, 13:0, 18:10
Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   xem phim Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   9:50, 16:40
Lộ Mặt   xem phim Lộ Mặt   12:20, 19:0
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   8:50, 9:20, 10:40, 11:20, 11:50, 12:30, 13:50, 14:20, 15:40, 16:20, 16:50, 17:30, 18:50, 19:20, 20:0, 20:40, 21:20, 21:50
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   12:50, 15:20, 17:50, 20:20
Chiến Binh Mexico   xem phim Chiến Binh Mexico   10:20, 14:10, 21:0, 22:50
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   8:20, 9:30, 11:30, 13:30, 15:30, 17:40, 19:40, 21:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gia Đình SIêu Nhân 2   xem phim Gia Đình SIêu Nhân 2   12:40, 17:30
Ống Kính Sát Nhân   xem phim Ống Kính Sát Nhân   14:10, 18:20
Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   xem phim Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   9:40, 16:40
Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   xem phim Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   12:30
Lộ Mặt   xem phim Lộ Mặt   12:10
Ông Trùm Pablo   xem phim Ông Trùm Pablo   16:20
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   9:30, 11:20, 12:0, 13:50, 14:20, 16:40, 19:0, 19:10
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   9:50, 12:20, 14:40, 17:0, 20:20
Chiến Binh Mexico   xem phim Chiến Binh Mexico   10:0, 15:10
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   9:0, 10:20, 11:0, 13:0, 14:30, 15:0, 16:30, 17:10, 18:40, 19:20
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   xem phim Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   19:30, 20:10, 20:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gia Đình SIêu Nhân 2   xem phim Gia Đình SIêu Nhân 2   10:0, 17:30
Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   xem phim Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   12:30
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   9:50, 10:40, 11:30, 13:10, 14:0, 14:40, 15:40, 16:30, 17:10, 19:0, 21:10, 22:10
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   9:30, 13:0, 14:50, 17:0, 18:10, 19:10
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   xem phim Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   19:40, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gia Đình SIêu Nhân 2   xem phim Gia Đình SIêu Nhân 2   9:0, 12:50, 17:50
Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   xem phim Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   15:30, 20:30
Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   xem phim Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   10:20, 19:0
Lộ Mặt   xem phim Lộ Mặt   17:0
Luis và nhóm bạn Ngoài Hành Tình   xem phim Luis và nhóm bạn Ngoài Hành Tình   8:30
Ông Trùm Pablo   xem phim Ông Trùm Pablo   12:20
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   8:40, 9:50, 10:10, 10:40, 11:10, 11:50, 13:10, 13:40, 14:20, 14:30, 14:50, 15:40, 16:10, 16:50, 18:10, 19:20, 20:40, 21:10
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   16:30
Chiến Binh Mexico   xem phim Chiến Binh Mexico   9:30, 18:40
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   8:50, 11:0, 12:10, 13:10, 14:20, 15:20, 17:30, 19:40
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   xem phim Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   19:0, 21:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gia Đình SIêu Nhân 2   xem phim Gia Đình SIêu Nhân 2   11:50
Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   xem phim Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   17:50
Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   xem phim Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   9:30
Lộ Mặt   xem phim Lộ Mặt   13:40
Thanh Xuân Ơi, Chào Em   xem phim Thanh Xuân Ơi, Chào Em   8:50, 10:50, 14:45, 16:45
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   8:30, 9:30, 10:10, 10:50, 11:50, 12:30, 13:10, 14:10, 14:50, 15:30, 16:30, 17:10, 17:50, 18:50, 19:30, 20:10, 20:50, 21:50
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   11:20, 15:30, 21:55
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   9:35, 11:35, 12:50, 13:35, 14:25, 15:35, 16:25, 17:35, 18:25, 19:0, 20:0, 20:25, 21:10, 21:45
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   xem phim Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   19:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gia Đình SIêu Nhân 2   xem phim Gia Đình SIêu Nhân 2   8:45, 16:0
Thanh Xuân Ơi, Chào Em   xem phim Thanh Xuân Ơi, Chào Em   8:25, 11:5, 13:5, 17:30, 19:35, 22:10
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   9:0, 10:30, 11:20, 12:50, 13:40, 15:10, 17:30, 18:25, 19:50, 20:45, 21:40
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   9:10, 13:55, 15:5
Chiến Binh Mexico   xem phim Chiến Binh Mexico   11:35, 16:20, 21:15
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   9:20, 11:20, 13:20, 15:20, 17:20, 19:20
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   xem phim Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   19:0, 21:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   xem phim Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   10:55, 16:35
Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   xem phim Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   13:5
Lộ Mặt   xem phim Lộ Mặt   11:5
Chuyện Chàng Cơ Bắp   xem phim Chuyện Chàng Cơ Bắp   0:5, 9:0, 14:55, 17:30
Ông Trùm Pablo   xem phim Ông Trùm Pablo   11:40
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   9:10, 9:55, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:55, 16:40, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:10, 21:55, 22:40, 23:25
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   9:10, 17:0, 22:35
Chiến Binh Mexico   xem phim Chiến Binh Mexico   9:20, 11:35, 13:40, 15:10, 16:0, 18:20, 20:40, 23:0
Màn Sương Chết   xem phim Màn Sương Chết   9:10, 14:50, 23:55
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   9:5, 11:0, 12:55, 13:55, 15:50, 17:45, 18:45, 19:40, 20:40, 21:35
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   xem phim Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   19:25, 21:40, 23:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   xem phim Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   13:30
Thanh Xuân Ơi, Chào Em   xem phim Thanh Xuân Ơi, Chào Em   11:10, 15:30, 19:40
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   8:50, 9:40, 11:10, 12:0, 13:30, 14:20, 15:50, 16:40, 18:10, 19:0, 21:20
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   9:10, 21:20
Chiến Binh Mexico   xem phim Chiến Binh Mexico   9:0, 17:30, 21:40
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   11:35, 13:10, 15:35, 17:30, 19:25
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   xem phim Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   20:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   xem phim Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   8:45
Lộ Mặt   xem phim Lộ Mặt   16:15
Chuyện Chàng Cơ Bắp   xem phim Chuyện Chàng Cơ Bắp   8:55
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   9:25, 11:40, 12:30, 13:55, 14:45, 16:10, 17:0, 18:10, 19:15, 20:20, 21:30, 22:35
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   12:0
Chiến Binh Mexico   xem phim Chiến Binh Mexico   9:40, 11:0, 13:20, 15:40, 18:0, 22:30
Màn Sương Chết   xem phim Màn Sương Chết   23:10
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   9:40, 10:35, 11:40, 13:35, 14:20, 15:30, 17:25, 18:25, 19:20, 20:30, 21:15, 22:25
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   xem phim Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   20:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   xem phim Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   9:5, 16:20
Lộ Mặt   xem phim Lộ Mặt   9:40, 11:25, 15:20, 17:20, 19:45, 21:30
Thanh Xuân Ơi, Chào Em   xem phim Thanh Xuân Ơi, Chào Em   17:40
Luis và nhóm bạn Ngoài Hành Tình   xem phim Luis và nhóm bạn Ngoài Hành Tình   9:0, 18:5
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   9:25, 10:5, 10:50, 11:40, 12:20, 13:5, 14:0, 14:40, 15:30, 17:0, 18:30, 19:25, 20:0, 20:50, 21:40
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   9:10, 13:10, 15:25, 17:45, 21:45
Chiến Binh Mexico   xem phim Chiến Binh Mexico   16:15
Màn Sương Chết   xem phim Màn Sương Chết   14:30, 22:15
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   10:35, 11:30, 12:30, 13:25, 19:10, 19:50, 21:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   xem phim Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   9:15
Lộ Mặt   xem phim Lộ Mặt   13:25
Chuyện Chàng Cơ Bắp   xem phim Chuyện Chàng Cơ Bắp   9:25, 11:30, 13:35
Ông Trùm Pablo   xem phim Ông Trùm Pablo   9:10
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   9:0, 9:30, 11:15, 11:45, 13:30, 14:0, 15:10, 15:45, 16:15, 17:30, 18:0, 18:30, 19:0, 20:15, 20:45, 21:30, 22:40, 23:0
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   11:5, 12:50, 15:10, 18:0, 19:10
Chiến Binh Mexico   xem phim Chiến Binh Mexico   9:15, 12:0, 14:20, 15:40, 16:40, 21:15, 22:30, 23:5
Màn Sương Chết   xem phim Màn Sương Chết   11:5, 17:25
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   9:0, 10:0, 10:55, 11:35, 12:50, 13:30, 14:45, 15:25, 16:40, 17:20, 18:35, 19:15, 20:30, 21:10, 22:0, 22:30
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   xem phim Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   19:45, 20:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   xem phim Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   23:15
Luis và nhóm bạn Ngoài Hành Tình   xem phim Luis và nhóm bạn Ngoài Hành Tình   8:50
Chuyện Chàng Cơ Bắp   xem phim Chuyện Chàng Cơ Bắp   11:30, 17:45
Ông Trùm Pablo   xem phim Ông Trùm Pablo   13:35
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   9:15, 10:0, 11:0, 12:10, 14:25, 15:10, 16:5, 17:25, 18:5, 19:0, 20:25, 21:20, 22:10, 22:45
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   12:50, 15:35
Chiến Binh Mexico   xem phim Chiến Binh Mexico   9:50, 10:45, 13:5, 15:25, 16:40, 19:50, 21:55
Màn Sương Chết   xem phim Màn Sương Chết   9:15
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   9:0, 10:55, 12:15, 13:15, 14:10, 15:15, 17:10, 18:20, 19:5, 20:15
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   xem phim Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   19:40, 21:0, 22:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   xem phim Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   10:40
Lộ Mặt   xem phim Lộ Mặt   8:45, 16:0
Chuyện Chàng Cơ Bắp   xem phim Chuyện Chàng Cơ Bắp   8:40, 10:30, 23:15
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   8:50, 11:5, 12:25, 13:30, 14:40, 15:45, 17:0, 17:55, 18:50, 19:25, 20:10, 21:40, 22:25
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   8:50, 11:10, 22:20
Chiến Binh Mexico   xem phim Chiến Binh Mexico   8:55, 11:10, 12:30, 13:25, 15:40, 18:0, 20:5, 22:55
Màn Sương Chết   xem phim Màn Sương Chết   14:45, 17:45
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   8:40, 10:30, 12:20, 13:20, 14:10, 15:10, 16:25, 17:0, 18:15, 19:15, 20:15, 21:5, 22:5
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   xem phim Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   21:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   xem phim Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   12:50
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   8:50, 9:40, 10:10, 10:40, 11:10, 12:0, 12:30, 13:0, 14:20, 14:50, 15:20, 16:10, 16:40, 17:10, 17:40, 18:30, 19:0, 19:30, 20:0, 20:50, 21:20, 21:50, 22:20
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   10:30, 14:40, 17:0, 19:20, 21:40
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   10:0, 12:10, 14:10, 16:20, 18:20, 20:20, 22:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lộ Mặt   xem phim Lộ Mặt   8:50
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   9:10, 10:40, 11:30, 12:10, 13:0, 13:55, 15:30, 16:20, 17:50, 18:50, 20:10, 20:40, 22:0, 22:30, 23:0
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   9:30, 16:30, 23:20
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   9:20, 10:10, 11:20, 12:0, 13:20, 14:0, 14:30, 15:20, 16:0, 17:20, 18:0, 18:40, 19:20, 20:0, 21:20
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   xem phim Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   21:10, 23:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lộ Mặt   xem phim Lộ Mặt   9:30, 13:40, 16:50, 18:0, 22:50
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   9:40, 10:40, 12:0, 13:0, 14:20, 15:20, 16:40, 17:40, 19:0, 20:0, 21:20, 22:20, 23:40
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   9:20, 11:40, 12:45, 14:10, 16:30, 18:50, 19:50, 21:10, 23:30
Chiến Binh Mexico   xem phim Chiến Binh Mexico   8:50, 11:20, 15:40, 18:35, 22:10
Màn Sương Chết   xem phim Màn Sương Chết   8:40, 11:5
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   8:50, 10:20, 12:10, 14:0, 15:0, 15:50, 17:50, 19:40, 20:50, 21:30, 23:20


 • Cau Vang khuay dao quoc te Trump thong thiet vi bi dieu tra
  Cầu Vàng "khuấy đảo" quốc tế, Trump thống thiết vì bị điều tra

  Nếu ngay cả vấn đề hạt nhân Triều Tiên hay quan hệ với EU cũng không làm ông Trump mất thế thượng phong thì với cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016, tuần nay chứng kiến sự lên tiếng đầy bất lực từ vị Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ.

 • Trump gap Putin va Phap nang cup Nga van toan thang
  Trump gặp Putin và Pháp nâng cúp - Nga vẫn toàn thắng

  Ngay sau trận chung kết ở Moscow kết thúc với cúp vàng dành cho đội tuyển Pháp, 1 "trận đấu" gay cấn khác lại diễn ra ở Helsiki, là cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ với nhiều toan tính từ cả 2 nước và cũng đầy lo ngại theo phía Phương Tây.

 • My suc soi vi tre nhap cu Trump ban dam trong Trieu Tien
  Mỹ sục sôi vì trẻ nhập cư, Trump bận "đắm" trong Triều Tiên

  Một tuần sau cuộc gặp với Kim Jong Un, trong khi phía Bình Nhưỡng chưa có bất cứ động thái gì rõ rệt thì Donald Trump lại đang tỏ ra "nhiệt thành" quá mức với Triều Tiên, bất chấp thái độ dè chừng từ phía đồng minh. Và trong trạng thái "ngủ quên trên chiến thắng" ấy, ông Trump bất ngờ bị dư luận Mỹ "đánh úp" buộc phải "đầu hàng" trong vấn đề nhập cư.

 • Singapore ruc ro thuong dinh MyTrieu Nga thanh tam diem khong chi vi World Cup
  Singapore rực rỡ thượng đỉnh Mỹ-Triều, Nga thành tâm điểm không chỉ vì World Cup

  Cuối cùng cuộc gặp lịch sử Trump-Kim cũng diễn ra thành công tốt đẹp tuy nhiên với giới quan sát thì sự thành-bại của thượng đỉnh Mỹ-Triều phải được đánh giá từ động thái phi hạt nhân của Bình Nhưỡng sắp tới. Còn ở nước Nga, nơi World Cup 2018 đã khởi tranh, tuần nay lại có khá nhiều điều khiến quốc tế phải nhắc đến chứ không riêng gì chuyện trái bóng.

 • 2 may bay MH lai nong chong mat chuyen gap Kim cua ong Trump
  2 máy bay MH lại nóng; "chóng mặt" chuyện gặp Kim của ông Trump

  Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều dự kiến hôm 12/6 tới, nếu có thể diễn ra thành công, hẳn sẽ càng thêm đáng nhớ 1 tuần qua, khi Thế giới nín thở dõi theo từ những lời đe dọa từ bỏ của Triều Tiên cho đến những tuyên bố thực sẽ hủy-không hủy của TT Trump. Cũng trong tuần nay, 2 vụ tai nạn máy bay chấn động của Malaysia 1 lần nữa được đưa ra tranh luận.