Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   20:50, 16:30, 8:50
Gia Đình SIêu Nhân 2   xem phim Gia Đình SIêu Nhân 2   9:10, 11:50, 16:45
Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   xem phim Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   14:30
Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   xem phim Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   12:40
Lộ Mặt   xem phim Lộ Mặt   19:0, 17:0, 14:25, 10:40
Luis và nhóm bạn Ngoài Hành Tình   xem phim Luis và nhóm bạn Ngoài Hành Tình   8:40
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   9:50, 8:30, 14:0, 10:30, 11:0, 12:20, 13:0, 13:30, 14:50, 15:30, 16:0, 17:20, 18:0, 18:30, 19:50, 20:30, 22:20, 11:30, 21:20
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   21:50, 19:20, 14:35, 9:40, 12:10
Chiến Binh Mexico   xem phim Chiến Binh Mexico   17:10
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   9:15, 10:10, 11:20, 12:15, 13:25, 15:30, 17:35, 18:20, 19:40, 20:35, 21:45, 22:40, 19:10, 16:20, 14:40
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   xem phim Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   22:0, 21:0, 19:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   12:30
Gia Đình SIêu Nhân 2   xem phim Gia Đình SIêu Nhân 2   11:40, 21:40
Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   xem phim Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   19:0
Thanh Xuân Ơi, Chào Em   xem phim Thanh Xuân Ơi, Chào Em   8:30, 9:50, 14:20, 15:0, 17:0
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   8:40, 9:10, 10:10, 11:30, 13:50, 16:10, 18:30, 20:50, 11:0, 12:30, 13:20, 14:50, 15:40, 17:10, 18:0, 19:30, 20:20, 22:0
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   9:20, 14:10, 19:10
Chiến Binh Mexico   xem phim Chiến Binh Mexico   12:0, 16:30
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   10:30, 16:40, 18:50, 21:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   10:55
Gia Đình SIêu Nhân 2   xem phim Gia Đình SIêu Nhân 2   13:25, 15:55
Thanh Xuân Ơi, Chào Em   xem phim Thanh Xuân Ơi, Chào Em   8:50, 18:25, 20:30
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   15:50, 9:10, 11:30, 9:50, 14:10, 18:30
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   9:20, 18:20
Chiến Binh Mexico   xem phim Chiến Binh Mexico   11:40, 16:0, 20:40
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   13:50, 18:10, 12:10, 16:30
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   xem phim Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   20:10, 20:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gia Đình SIêu Nhân 2   xem phim Gia Đình SIêu Nhân 2   8:40, 13:10, 17:55
Lộ Mặt   xem phim Lộ Mặt   11:10, 15:20, 19:30
Thanh Xuân Ơi, Chào Em   xem phim Thanh Xuân Ơi, Chào Em   22:35, 8:35, 17:40, 13:10, 11:5
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   8:30, 9:5, 10:45, 11:20, 13:0, 13:35, 15:20, 15:50, 17:35, 18:5, 19:55, 20:20, 22:10
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   8:50, 13:0, 15:35, 17:10, 20:20
Chiến Binh Mexico   xem phim Chiến Binh Mexico   10:40, 15:15, 22:0
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   8:30, 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   xem phim Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   19:45, 21:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gia Đình SIêu Nhân 2   xem phim Gia Đình SIêu Nhân 2   14:45, 10:0, 17:35, 21:25
Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   xem phim Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   12:30
Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   xem phim Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   11:40
Luis và nhóm bạn Ngoài Hành Tình   xem phim Luis và nhóm bạn Ngoài Hành Tình   9:0
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   22:15, 19:55, 19:5, 17:55, 17:0, 15:40, 14:35, 13:25, 12:10, 9:45, 21:5
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   22:25, 20:10, 15:20, 13:0, 10:40
Chiến Binh Mexico   xem phim Chiến Binh Mexico   9:25
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   9:0, 10:50, 12:40, 14:30, 16:20, 17:15, 18:10, 19:15, 20:0, 21:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gia Đình SIêu Nhân 2   xem phim Gia Đình SIêu Nhân 2   15:35
Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   xem phim Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   9:30
Lộ Mặt   xem phim Lộ Mặt   13:50
Luis và nhóm bạn Ngoài Hành Tình   xem phim Luis và nhóm bạn Ngoài Hành Tình   11:20
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   14:35, 12:20, 10:5, 18:0, 20:15, 22:30, 16:50, 19:5, 11:15, 21:20, 9:0
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   15:15, 13:0, 11:0, 19:45, 22:0, 17:30
Chiến Binh Mexico   xem phim Chiến Binh Mexico   13:40
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   16:10, 9:10, 10:10, 12:0, 13:15, 15:5, 17:0, 18:0, 18:50, 19:50, 20:40, 21:35, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gia Đình SIêu Nhân 2   xem phim Gia Đình SIêu Nhân 2   14:50
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   8:5, 10:10, 12:30, 14:50, 17:10, 19:30, 21:50, 14:0, 9:20, 11:40, 16:20, 18:40, 21:0
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   8:40, 21:20
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   10:50, 12:50, 17:20, 19:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gia Đình SIêu Nhân 2   xem phim Gia Đình SIêu Nhân 2   15:30
Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   xem phim Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   12:30, 15:15, 18:0
Lộ Mặt   xem phim Lộ Mặt   9:30, 14:30, 17:0, 18:50
Luis và nhóm bạn Ngoài Hành Tình   xem phim Luis và nhóm bạn Ngoài Hành Tình   11:30
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   9:0, 9:45, 11:15, 12:0, 12:45, 13:30, 14:15, 15:45, 18:0, 19:0, 20:15, 21:15, 22:30, 16:45
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   10:0, 13:15, 16:15, 19:45, 22:0
Chiến Binh Mexico   xem phim Chiến Binh Mexico   10:30
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   9:15, 10:15, 11:0, 12:15, 14:0, 15:45, 17:30, 19:15, 21:0, 18:45, 13:0, 14:45, 16:30, 18:15, 20:0, 20:30, 21:45, 22:15
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   xem phim Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   20:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gia Đình SIêu Nhân 2   xem phim Gia Đình SIêu Nhân 2   12:15
Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   xem phim Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   8:30
Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   xem phim Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   8:40
Lộ Mặt   xem phim Lộ Mặt   18:0, 14:50
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   8:50, 9:20, 10:0, 11:10, 11:40, 12:20, 12:50, 13:30, 14:0, 14:40, 15:15, 15:50, 16:20, 17:0, 18:10, 18:40, 19:20, 20:0, 21:0, 21:40, 22:20
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   9:50, 22:10, 19:50, 15:40, 13:10, 10:40, 17:40
Chiến Binh Mexico   xem phim Chiến Binh Mexico   16:45
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   9:10, 10:10, 10:50, 11:20, 12:10, 13:20, 14:10, 15:30, 16:15, 17:30, 18:20, 19:30, 20:20, 21:30, 22:25
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   xem phim Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   19:10, 20:30, 21:30, 22:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gia Đình SIêu Nhân 2   xem phim Gia Đình SIêu Nhân 2   10:40, 17:30, 20:10, 12:15
Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   xem phim Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   12:0, 22:45
Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   xem phim Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   8:30
Lộ Mặt   xem phim Lộ Mặt   8:30
Ông Trùm Pablo   xem phim Ông Trùm Pablo   14:20
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   8:50, 9:20, 9:50, 10:25, 11:20, 11:50, 12:50, 13:20, 13:50, 14:20, 14:50, 15:20, 15:50, 16:20, 16:50, 17:20, 17:50, 18:15, 18:45, 19:15, 20:15, 20:50, 21:40, 22:40
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   9:30, 12:30, 22:40
Chiến Binh Mexico   xem phim Chiến Binh Mexico   15:0, 22:5
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   8:40, 9:10, 10:30, 11:10, 13:10, 15:10, 16:30, 17:10, 18:40, 19:45, 20:40, 21:20
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   xem phim Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   19:10, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gia Đình SIêu Nhân 2   xem phim Gia Đình SIêu Nhân 2   18:50
Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   xem phim Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   16:40
Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   xem phim Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   22:35
Lộ Mặt   xem phim Lộ Mặt   14:40, 8:40
Ông Trùm Pablo   xem phim Ông Trùm Pablo   8:45
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   8:50, 10:10, 10:50, 11:20, 11:50, 12:40, 13:20, 13:50, 14:20, 15:10, 15:50, 16:20, 16:50, 17:40, 18:20, 19:20, 20:10, 20:50, 22:5
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   9:40, 12:10, 21:30
Chiến Binh Mexico   xem phim Chiến Binh Mexico   9:20
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   xem phim Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   19:0, 21:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gia Đình SIêu Nhân 2   xem phim Gia Đình SIêu Nhân 2   8:40, 17:40
Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   xem phim Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   12:40
Ông Trùm Pablo   xem phim Ông Trùm Pablo   8:50
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   9:0, 10:30, 11:0, 13:0, 13:30, 14:0, 15:30, 16:0, 18:0, 18:30, 19:0, 20:30, 21:0, 11:30, 9:30, 10:0, 12:0, 14:30, 15:0, 17:0, 19:30, 12:30, 16:30, 17:30, 22:0, 22:30
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   10:10, 15:10, 20:20, 12:10, 16:40, 18:15
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   9:0, 11:10, 13:20, 15:40, 17:45, 19:50, 9:50, 11:40, 14:0, 14:40, 16:10, 21:30
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   xem phim Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   19:10, 20:40, 21:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gia Đình SIêu Nhân 2   xem phim Gia Đình SIêu Nhân 2   19:0
Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   xem phim Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   14:10
Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   xem phim Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   10:40
Ông Trùm Pablo   xem phim Ông Trùm Pablo   12:0
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   20:0, 19:20, 18:40, 17:30, 16:50, 16:10, 15:0, 14:20, 13:40, 12:30, 11:50, 11:10, 10:0, 9:30
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   15:10, 17:40, 12:40, 20:10
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   11:20, 13:35, 15:40, 16:40, 17:40, 19:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gia Đình SIêu Nhân 2   xem phim Gia Đình SIêu Nhân 2   14:35
Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   xem phim Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   10:30, 22:20
Lộ Mặt   xem phim Lộ Mặt   9:50
Luis và nhóm bạn Ngoài Hành Tình   xem phim Luis và nhóm bạn Ngoài Hành Tình   9:15
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   14:20, 14:50, 13:50, 12:55, 12:25, 11:55, 11:25, 10:0, 9:30, 9:0, 15:20, 16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 18:40, 19:40, 20:10, 21:10, 21:45, 22:15
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   22:10, 12:10, 17:20
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   11:10, 13:10, 15:10, 18:20, 20:20, 10:10, 17:10, 11:50, 14:0, 16:10
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   xem phim Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   19:45, 22:0, 22:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gia Đình SIêu Nhân 2   xem phim Gia Đình SIêu Nhân 2   10:0
Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   xem phim Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   14:50, 9:0, 12:30, 17:10
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   21:30, 9:40, 10:20, 11:15, 12:0, 12:50, 13:40, 14:20, 15:20, 16:0, 16:45, 18:20, 18:45, 19:30, 20:10, 20:45, 21:10, 22:0, 22:40, 23:10, 23:50
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   9:10, 11:35, 14:0, 16:25, 19:10
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   9:20, 11:20, 13:20, 15:20, 17:20
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   xem phim Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   19:20, 21:40, 23:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gia Đình SIêu Nhân 2   xem phim Gia Đình SIêu Nhân 2   10:15
Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   xem phim Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   14:35, 13:0
Lộ Mặt   xem phim Lộ Mặt   15:30, 21:40
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   12:0, 12:45, 13:30, 9:30, 11:30, 11:0, 10:15, 14:0, 15:15, 16:0, 16:30, 17:0, 17:45, 18:30, 19:0, 19:45, 20:15, 21:30, 22:20
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   13:15, 10:45, 18:0
Chiến Binh Mexico   xem phim Chiến Binh Mexico   17:30
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   10:30, 12:45, 15:0, 15:50, 17:15, 19:30, 20:0, 21:0
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   xem phim Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   20:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gia Đình SIêu Nhân 2   xem phim Gia Đình SIêu Nhân 2   11:40, 9:15, 17:55, 20:20
Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   xem phim Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   15:25, 11:20
Lộ Mặt   xem phim Lộ Mặt   17:40, 13:35, 9:30
Thanh Xuân Ơi, Chào Em   xem phim Thanh Xuân Ơi, Chào Em   9:20, 13:15, 15:15, 19:10, 21:10
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   12:20, 11:35, 10:50, 10:0, 9:15, 8:30, 13:10, 13:55, 14:40, 15:30, 16:15, 17:0, 17:50, 18:35, 20:10, 20:55
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   10:40, 12:55, 17:25, 19:40
Chiến Binh Mexico   xem phim Chiến Binh Mexico   8:25, 15:10
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   9:0, 10:55, 11:20, 12:50, 14:5, 14:45, 16:0, 16:40, 17:15, 18:35, 19:30, 20:30, 21:25, 22:0
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   xem phim Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   19:20, 21:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gia Đình SIêu Nhân 2   xem phim Gia Đình SIêu Nhân 2   18:0, 9:40, 15:20, 20:20
Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   xem phim Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   21:45, 12:5, 15:55
Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   xem phim Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   9:0, 17:45
Lộ Mặt   xem phim Lộ Mặt   17:45, 14:10
Luis và nhóm bạn Ngoài Hành Tình   xem phim Luis và nhóm bạn Ngoài Hành Tình   13:40
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   21:30, 19:15, 9:0, 11:15, 13:30, 15:45, 18:0, 20:10, 22:20, 17:0, 14:45, 12:25, 10:45, 10:5
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   11:25, 16:45, 13:0, 19:30
Chiến Binh Mexico   xem phim Chiến Binh Mexico   9:10, 15:20
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   9:15, 11:5, 12:55, 14:45, 16:35, 18:25, 20:15, 19:30
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   xem phim Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   19:0, 22:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gia Đình SIêu Nhân 2   xem phim Gia Đình SIêu Nhân 2   13:25
Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   xem phim Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   8:50
Lộ Mặt   xem phim Lộ Mặt   8:45
Chuyện Chàng Cơ Bắp   xem phim Chuyện Chàng Cơ Bắp   8:55
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   9:5, 10:30, 11:20, 12:45, 13:35, 15:0, 15:50, 17:15, 18:5, 19:30, 20:20, 21:45, 22:35
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   11:0, 15:50
Chiến Binh Mexico   xem phim Chiến Binh Mexico   9:20, 12:25, 14:45, 17:5, 19:25, 21:45, 23:10
Màn Sương Chết   xem phim Màn Sương Chết   10:40
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   9:0, 10:55, 11:40, 12:50, 13:35, 14:45, 15:30, 16:40, 17:25, 18:15, 18:35, 19:20, 20:30, 21:15, 22:25
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   xem phim Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   20:10, 22:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gia Đình SIêu Nhân 2   xem phim Gia Đình SIêu Nhân 2   19:40
Peter Pan: Truy Tìm Quyển Sách Ma Thuật   xem phim Peter Pan: Truy Tìm Quyển Sách Ma Thuật   19:0, 9:50
Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   xem phim Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   15:50, 11:45
Lộ Mặt   xem phim Lộ Mặt   22:30, 16:35, 18:30, 23:59
Thanh Xuân Ơi, Chào Em   xem phim Thanh Xuân Ơi, Chào Em   8:40
Luis và nhóm bạn Ngoài Hành Tình   xem phim Luis và nhóm bạn Ngoài Hành Tình   17:10
Chuyện Chàng Cơ Bắp   xem phim Chuyện Chàng Cơ Bắp   13:40
Ông Trùm Pablo   xem phim Ông Trùm Pablo   12:40
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   8:50, 11:20, 13:50, 16:20, 18:50, 21:20, 23:50, 20:0, 17:30, 15:0, 12:30, 10:0
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   14:5, 20:25, 22:55
Chiến Binh Mexico   xem phim Chiến Binh Mexico   9:15, 11:40, 14:45
Màn Sương Chết   xem phim Màn Sương Chết   22:10, 10:45, 17:45
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   9:0, 11:5, 13:10, 15:15, 17:20, 19:25, 21:30, 23:35
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   xem phim Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   20:55, 23:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gia Đình SIêu Nhân 2   xem phim Gia Đình SIêu Nhân 2   12:0, 17:0
Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   xem phim Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   17:10
Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   xem phim Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   9:10
Lộ Mặt   xem phim Lộ Mặt   9:0
Ông Trùm Pablo   xem phim Ông Trùm Pablo   9:50
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   9:0, 10:30, 11:30, 13:0, 14:0, 15:30, 16:30, 18:0, 17:30, 16:0, 15:0, 10:0, 11:0
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   11:10, 13:40
Chiến Binh Mexico   xem phim Chiến Binh Mexico   14:40
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   10:40, 12:45, 14:50, 16:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gia Đình SIêu Nhân 2   xem phim Gia Đình SIêu Nhân 2   18:30
Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   xem phim Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   12:30, 14:0, 19:40
Lộ Mặt   xem phim Lộ Mặt   14:20, 16:10, 21:30
Luis và nhóm bạn Ngoài Hành Tình   xem phim Luis và nhóm bạn Ngoài Hành Tình   18:0, 16:10, 9:30
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   21:45, 20:45, 19:30, 17:15, 16:15, 15:0, 12:45, 11:45, 9:30
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   21:50, 19:20, 12:20
Chiến Binh Mexico   xem phim Chiến Binh Mexico   17:0, 21:40, 14:40
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   19:50, 18:0, 14:10, 12:10, 11:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gia Đình SIêu Nhân 2   xem phim Gia Đình SIêu Nhân 2   8:10, 13:0, 18:10
Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   xem phim Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   9:50, 16:40
Lộ Mặt   xem phim Lộ Mặt   12:20, 19:0
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   17:30, 16:20, 15:40, 14:20, 16:50, 13:50, 12:30, 11:50, 11:20, 10:40, 9:20, 8:50, 18:50, 19:20, 20:0, 20:40, 21:20, 21:50
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   12:50, 15:20, 17:50, 20:20
Chiến Binh Mexico   xem phim Chiến Binh Mexico   10:20, 14:10, 21:0, 22:50
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   8:20, 9:30, 11:30, 13:30, 15:30, 17:40, 19:40, 21:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gia Đình SIêu Nhân 2   xem phim Gia Đình SIêu Nhân 2   12:40, 17:30
Ống Kính Sát Nhân   xem phim Ống Kính Sát Nhân   14:10, 18:20
Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   xem phim Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   16:40, 9:40
Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   xem phim Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   12:30
Lộ Mặt   xem phim Lộ Mặt   12:10
Ông Trùm Pablo   xem phim Ông Trùm Pablo   16:20
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   9:30, 12:0, 14:20, 19:0, 11:20, 13:50, 16:40, 19:10
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   9:50, 12:20, 14:40, 17:0, 20:20
Chiến Binh Mexico   xem phim Chiến Binh Mexico   10:0, 15:10
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   9:0, 10:20, 11:0, 13:0, 14:30, 15:0, 16:30, 17:10, 18:40, 19:20
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   xem phim Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   19:30, 20:10, 20:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gia Đình SIêu Nhân 2   xem phim Gia Đình SIêu Nhân 2   10:0, 17:30
Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   xem phim Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   12:30
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   17:10, 19:0, 21:10, 9:50, 10:40, 11:30, 13:10, 14:0, 15:40, 16:30, 22:10, 14:40
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   9:30, 13:0, 14:50, 19:10, 18:10, 17:0
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   xem phim Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   19:40, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gia Đình SIêu Nhân 2   xem phim Gia Đình SIêu Nhân 2   9:0, 12:50, 17:50
Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   xem phim Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   15:30, 20:30
Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   xem phim Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   10:20, 19:0
Lộ Mặt   xem phim Lộ Mặt   17:0
Luis và nhóm bạn Ngoài Hành Tình   xem phim Luis và nhóm bạn Ngoài Hành Tình   8:30
Ông Trùm Pablo   xem phim Ông Trùm Pablo   12:20
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   21:10, 19:20, 18:10, 16:10, 14:50, 14:30, 14:20, 13:10, 11:10, 10:10, 9:50, 8:40, 10:40, 11:50, 13:40, 15:40, 16:50, 20:40
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   16:30
Chiến Binh Mexico   xem phim Chiến Binh Mexico   9:30, 18:40
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   8:50, 11:0, 13:10, 14:20, 15:20, 17:30, 19:40, 12:10
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   xem phim Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   19:0, 21:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gia Đình SIêu Nhân 2   xem phim Gia Đình SIêu Nhân 2   11:50
Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   xem phim Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   17:50
Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   xem phim Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   9:30
Lộ Mặt   xem phim Lộ Mặt   13:40
Thanh Xuân Ơi, Chào Em   xem phim Thanh Xuân Ơi, Chào Em   8:50, 14:45, 10:50, 16:45
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   8:30, 9:30, 10:10, 10:50, 11:50, 12:30, 13:10, 14:10, 14:50, 15:30, 16:30, 17:10, 17:50, 18:50, 19:30, 20:10, 21:50, 20:50
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   11:20, 15:30, 21:55
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   9:35, 11:35, 12:50, 13:35, 14:25, 15:35, 16:25, 17:35, 18:25, 20:25, 21:45, 20:0, 21:10, 19:0
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   xem phim Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   19:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gia Đình SIêu Nhân 2   xem phim Gia Đình SIêu Nhân 2   16:0, 8:45
Thanh Xuân Ơi, Chào Em   xem phim Thanh Xuân Ơi, Chào Em   8:25, 11:5, 13:5, 17:30, 19:35, 22:10
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   9:0, 10:30, 11:20, 12:50, 13:40, 15:10, 17:30, 18:25, 19:50, 20:45, 21:40
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   9:10, 13:55, 15:5
Chiến Binh Mexico   xem phim Chiến Binh Mexico   16:20, 11:35, 21:15
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   9:20, 11:20, 13:20, 15:20, 17:20, 19:20
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   xem phim Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   19:0, 21:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   xem phim Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   16:35, 10:55
Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   xem phim Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   13:5
Lộ Mặt   xem phim Lộ Mặt   11:5
Chuyện Chàng Cơ Bắp   xem phim Chuyện Chàng Cơ Bắp   17:30, 14:55, 9:0, 0:5
Ông Trùm Pablo   xem phim Ông Trùm Pablo   11:40
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   9:10, 9:55, 11:25, 12:10, 12:55, 13:40, 14:25, 15:55, 16:40, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:10, 21:55, 22:40, 23:25
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   17:0, 22:35, 9:10
Chiến Binh Mexico   xem phim Chiến Binh Mexico   13:40, 15:10, 16:0, 18:20, 20:40, 23:0, 11:35, 9:20
Màn Sương Chết   xem phim Màn Sương Chết   23:55, 14:50, 9:10
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   9:5, 11:0, 12:55, 13:55, 15:50, 17:45, 18:45, 19:40, 20:40, 21:35
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   xem phim Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   19:25, 21:40, 23:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   xem phim Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   13:30
Thanh Xuân Ơi, Chào Em   xem phim Thanh Xuân Ơi, Chào Em   11:10, 15:30, 19:40
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   13:30, 12:0, 11:10, 9:40, 8:50, 14:20, 15:50, 16:40, 18:10, 19:0, 21:20
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   9:10, 21:20
Chiến Binh Mexico   xem phim Chiến Binh Mexico   9:0, 17:30, 21:40
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   13:10, 11:35, 15:35, 17:30, 19:25
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   xem phim Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   20:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   xem phim Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   8:45
Lộ Mặt   xem phim Lộ Mặt   16:15
Chuyện Chàng Cơ Bắp   xem phim Chuyện Chàng Cơ Bắp   8:55
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   17:0, 16:10, 14:45, 13:55, 12:30, 11:40, 9:25, 19:15, 20:20, 21:30, 22:35, 18:10
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   12:0
Chiến Binh Mexico   xem phim Chiến Binh Mexico   22:30, 18:0, 15:40, 13:20, 11:0, 9:40
Màn Sương Chết   xem phim Màn Sương Chết   23:10
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   18:25, 9:40, 10:35, 11:40, 13:35, 14:20, 15:30, 17:25, 19:20, 20:30, 21:15, 22:25
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   xem phim Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   20:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   xem phim Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   9:5, 16:20
Lộ Mặt   xem phim Lộ Mặt   9:40, 11:25, 15:20, 17:20, 19:45, 21:30
Thanh Xuân Ơi, Chào Em   xem phim Thanh Xuân Ơi, Chào Em   17:40
Luis và nhóm bạn Ngoài Hành Tình   xem phim Luis và nhóm bạn Ngoài Hành Tình   9:0, 18:5
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   9:25, 10:5, 10:50, 11:40, 12:20, 13:5, 14:0, 14:40, 15:30, 17:0, 18:30, 19:25, 20:0, 20:50, 21:40
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   9:10, 13:10, 17:45, 21:45, 15:25
Chiến Binh Mexico   xem phim Chiến Binh Mexico   16:15
Màn Sương Chết   xem phim Màn Sương Chết   14:30, 22:15
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   10:35, 11:30, 12:30, 13:25, 19:10, 19:50, 21:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   xem phim Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   9:15
Lộ Mặt   xem phim Lộ Mặt   13:25
Chuyện Chàng Cơ Bắp   xem phim Chuyện Chàng Cơ Bắp   9:25, 11:30, 13:35
Ông Trùm Pablo   xem phim Ông Trùm Pablo   9:10
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   9:0, 9:30, 11:15, 11:45, 13:30, 14:0, 15:10, 15:45, 16:15, 17:30, 18:0, 18:30, 19:0, 20:15, 20:45, 21:30, 23:0, 22:40
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   11:5, 12:50, 15:10, 18:0, 19:10
Chiến Binh Mexico   xem phim Chiến Binh Mexico   9:15, 12:0, 14:20, 15:40, 16:40, 21:15, 22:30, 23:5
Màn Sương Chết   xem phim Màn Sương Chết   11:5, 17:25
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   9:0, 10:55, 12:50, 14:45, 16:40, 18:35, 20:30, 22:30, 10:0, 11:35, 13:30, 15:25, 17:20, 19:15, 21:10, 22:0
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   xem phim Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   19:45, 20:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   xem phim Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   23:15
Luis và nhóm bạn Ngoài Hành Tình   xem phim Luis và nhóm bạn Ngoài Hành Tình   8:50
Chuyện Chàng Cơ Bắp   xem phim Chuyện Chàng Cơ Bắp   11:30, 17:45
Ông Trùm Pablo   xem phim Ông Trùm Pablo   13:35
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   9:15, 10:0, 11:0, 12:10, 14:25, 15:10, 16:5, 17:25, 18:5, 19:0, 20:25, 21:20, 22:10, 22:45
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   12:50, 15:35
Chiến Binh Mexico   xem phim Chiến Binh Mexico   9:50, 10:45, 13:5, 15:25, 16:40, 19:50, 21:55
Màn Sương Chết   xem phim Màn Sương Chết   9:15
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   9:0, 10:55, 12:15, 13:15, 14:10, 15:15, 17:10, 18:20, 19:5, 20:15
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   xem phim Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   19:40, 21:0, 22:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   xem phim Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   10:40
Lộ Mặt   xem phim Lộ Mặt   8:45, 16:0
Chuyện Chàng Cơ Bắp   xem phim Chuyện Chàng Cơ Bắp   8:40, 10:30, 23:15
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   8:50, 11:5, 12:25, 13:30, 14:40, 15:45, 17:0, 17:55, 18:50, 19:25, 20:10, 21:40, 22:25
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   8:50, 11:10, 22:20
Chiến Binh Mexico   xem phim Chiến Binh Mexico   15:40, 8:55, 11:10, 22:55, 20:5, 18:0, 12:30, 13:25
Màn Sương Chết   xem phim Màn Sương Chết   14:45, 17:45
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   8:40, 10:30, 12:20, 13:20, 14:10, 15:10, 16:25, 17:0, 18:15, 19:15, 20:15, 21:5, 22:5
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   xem phim Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   21:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   xem phim Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   12:50
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   12:30, 12:0, 11:10, 10:40, 10:10, 9:40, 8:50, 13:0, 14:20, 14:50, 15:20, 16:10, 16:40, 17:10, 17:40, 18:30, 19:0, 19:30, 20:0, 20:50, 21:20, 21:50, 22:20
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   10:30, 14:40, 17:0, 19:20, 21:40
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   10:0, 12:10, 14:10, 16:20, 18:20, 20:20, 22:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lộ Mặt   xem phim Lộ Mặt   8:50
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   9:10, 10:40, 11:30, 12:10, 13:0, 13:55, 15:30, 16:20, 17:50, 18:50, 20:10, 20:40, 22:0, 22:30, 23:0
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   9:30, 16:30, 23:20
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   9:20, 10:10, 11:20, 12:0, 13:20, 14:0, 14:30, 15:20, 16:0, 17:20, 18:0, 18:40, 19:20, 20:0, 21:20
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   xem phim Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   21:10, 23:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lộ Mặt   xem phim Lộ Mặt   9:30, 13:40, 16:50, 18:0, 22:50
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   12:0, 10:40, 9:40, 13:0, 14:20, 15:20, 16:40, 17:40, 19:0, 20:0, 21:20, 22:20, 23:40
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   9:20, 11:40, 12:45, 14:10, 16:30, 18:50, 19:50, 21:10, 23:30
Chiến Binh Mexico   xem phim Chiến Binh Mexico   8:50, 11:20, 15:40, 18:35, 22:10
Màn Sương Chết   xem phim Màn Sương Chết   11:5, 8:40
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   8:50, 10:20, 12:10, 14:0, 15:0, 15:50, 17:50, 19:40, 21:30, 23:20, 20:50


 • Thi the nam gioi dat vao bo bien Thanh Hoa
  Thi thể nam giới dạt vào bờ biển Thanh Hóa

  Nổ thùng phuy ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám; Kỷ luật cô giáo tát học sinh chảy máu tai; Chiến sĩ cảnh sát cơ động nhặt được của rơi trả lại người bị mất; Phát hiện thi thể nam giới dạt vào bờ biển

 • Thieu nu 14 tuoi mat tich bi an khi ve que Nghe An an Tet
  Thiếu nữ 14 tuổi mất tích bí ẩn khi về quê Nghệ An ăn Tết

  Thiếu nữ 14 tuổi mất tích bí ẩn khi về quê Nghệ An ăn Tết; Tài xế "phê" ma túy, "nhồi nhét" 60 hành khách vào 42 chỗ; Mìn phát nổ khi cả nhà đang ngủ, 3 người bị thương; Thanh Hóa: Bàng hoàng phát hiện trưởng công an xã treo cổ phía sau nhà;... là những tin tức thời sự nổi bật 24h qua.

 • Phat hien 2 xac chet trong phong tro o Dong Nai
  Phát hiện 2 xác chết trong phòng trọ ở Đồng Nai

  Phát hiện 2 xác chết trong phòng trọ ở Đồng Nai; Nha Trang: Hai du khách Nga bị chết đuối; Vụ 2 vợ chồng chết trong nhà: Lá thư tuyệt mệnh hé lộ nguyên nhân; Tổng cục Đường bộ yêu cầu VEC giải trình việc "cấm cửa" 2 ôtô

 • Nhung vu an mang thuong tam rung dong ngay Tet
  Những vụ án mạng thương tâm rúng động ngày Tết

  Trong số các vụ án dịp Tết, đến nay kẻ giết cô gái bán gà ở Điện Biên vẫn chưa lộ diện. Cục cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã vào cuộc.

 • Chong lai xe cho vo con lao xuong song 3 nguoi tu vong
  Chồng lái xe chở vợ con lao xuống sông, 3 người tử vong

  Chồng lái xe chở vợ con lao xuống sông, 3 người tử vong; Sở TT&TT Đà Nẵng phát cảnh báo về sự tấn công của "tin tặc" vào email công vụ; Đóng tuyến tránh BOT Cai Lậy 3 ngày để sửa trước khi thu phí lại; Sức khỏe nghi phạm bắn chết phó chủ tịch HĐND phường