Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hội Quái Hộp   xem phim Hội Quái Hộp   9:15, 11:15, 15:25, 15:35, 19:35, 19:50 Hoạt hình, Hài
Huyen Thoai Xu Oz   xem phim Huyen Thoai Xu Oz   9:35, 13:25, 17:20, 19:20, 19:30
Annabelle   xem phim Annabelle   9:45, 14:0, 22:25
Loi Di Giua Rung Bia Mo   xem phim Loi Di Giua Rung Bia Mo   13:15, 17:35, 21:50
Ac Quy Dracula   xem phim Ac Quy Dracula   9:30, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:0
Lac Gioi   xem phim Lac Gioi   19:30
Co Gai Mat Tich   xem phim Co Gai Mat Tich   9:10, 10:40, 12:0, 13:35, 14:50, 16:25, 17:40, 19:10, 20:25, 21:10, 21:30
Nhung Ke Song Sot   xem phim Nhung Ke Song Sot   11:45, 13:15, 16:0, 17:25, 18:15, 21:35
Khe Uoc Quy   xem phim Khe Uoc Quy   12:20, 16:20, 20:20
John Wick   xem phim John Wick   10:10, 11:25, 12:10, 14:10, 15:20, 16:10, 18:10, 20:10, 22:10
Ban Tay Cua Quy   xem phim Ban Tay Cua Quy   10:20, 14:20, 18:20, 22:15
Tro Choi Goi Hon   xem phim Tro Choi Goi Hon   9:40, 11:40, 13:40, 15:40, 17:40, 19:40, 21:40
Huong Ga   xem phim Huong Ga   19:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Giải Mã Mê Cung   xem phim Giải Mã Mê Cung   12:0, 18:10 Hành động
Thien Ac Doi Dau   xem phim Thien Ac Doi Dau   9:30, 17:20
Annabelle   xem phim Annabelle   10:30, 12:30, 15:20, 20:30
Ac Quy Dracula   xem phim Ac Quy Dracula   10:0, 11:50, 13:40, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 19:30, 20:15, 21:20, 22:10
Lac Gioi   xem phim Lac Gioi   10:40, 10:45, 12:40, 12:50, 17:10, 19:15, 21:15
Gai Hu   xem phim Gai Hu   12:0, 14:50, 22:30
Co Gai Mat Tich   xem phim Co Gai Mat Tich   9:35, 12:20, 15:10, 18:0, 20:45
Nhung Ke Song Sot   xem phim Nhung Ke Song Sot   9:10, 11:20, 13:30, 15:40, 17:50, 20:0
Khe Uoc Quy   xem phim Khe Uoc Quy   11:10, 11:15, 14:15, 16:10, 16:15, 19:15, 19:50
John Wick   xem phim John Wick   9:0, 11:0, 13:0, 15:0, 17:0, 18:20, 19:0, 21:0, 22:15
Ban Tay Cua Quy   xem phim Ban Tay Cua Quy   9:15, 9:20, 13:15, 21:45
Tro Choi Goi Hon   xem phim Tro Choi Goi Hon   9:0, 10:50, 12:50, 14:40, 16:30, 18:20, 20:15, 22:5
Huong Ga   xem phim Huong Ga   19:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hai Tac   xem phim Hai Tac   12:30, 17:20
Annabelle   xem phim Annabelle   9:45, 11:50, 16:50, 21:50
Ac Quy Dracula   xem phim Ac Quy Dracula   9:30, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21:30
Lac Gioi   xem phim Lac Gioi   11:40, 18:10
Gai Hu   xem phim Gai Hu   9:20
Co Gai Mat Tich   xem phim Co Gai Mat Tich   9:10, 12:0, 14:0, 14:50, 17:40, 19:0, 20:30
Nhung Ke Song Sot   xem phim Nhung Ke Song Sot   9:50, 12:10, 14:30, 17:0, 19:20, 21:40
Khe Uoc Quy   xem phim Khe Uoc Quy   10:20, 15:10, 20:0, 22:10
John Wick   xem phim John Wick   9:40, 11:40, 13:40, 15:50, 17:50, 21:10, 22:0
Ban Tay Cua Quy   xem phim Ban Tay Cua Quy   13:50, 16:0, 20:20, 22:20
Tro Choi Goi Hon   xem phim Tro Choi Goi Hon   9:0, 11:0, 13:0, 15:0, 17:10, 19:10, 21:10, 22:0
Huong Ga   xem phim Huong Ga   19:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hai Tac   xem phim Hai Tac   10:0, 10:10, 14:50
Annabelle   xem phim Annabelle   12:40
Ac Quy Dracula   xem phim Ac Quy Dracula   8:40, 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 17:20, 18:0, 18:30, 19:20, 20:10, 20:30, 21:10, 21:40
Lac Gioi   xem phim Lac Gioi   9:30, 13:40, 17:50, 18:10, 22:0
Duyen Voi   xem phim Duyen Voi   9:0, 21:20
Co Gai Mat Tich   xem phim Co Gai Mat Tich   9:30, 10:20, 11:50, 12:20, 13:10, 15:10, 16:0, 16:40, 18:50, 20:0, 21:40
Nhung Ke Song Sot   xem phim Nhung Ke Song Sot   9:20, 9:50, 10:20, 12:10, 12:35, 12:50, 14:30, 15:50, 16:50, 17:50, 19:10, 21:30, 22:30
Khe Uoc Quy   xem phim Khe Uoc Quy   10:50, 17:20
John Wick   xem phim John Wick   9:0, 9:50, 11:0, 13:0, 14:40, 15:0, 17:0, 19:0, 19:40, 21:0, 22:10, 22:50
Ban Tay Cua Quy   xem phim Ban Tay Cua Quy   11:20, 11:40, 14:30, 15:15, 19:10, 19:20, 20:20, 22:20
Tro Choi Goi Hon   xem phim Tro Choi Goi Hon   9:25, 13:20, 15:0, 15:15, 15:50, 17:15, 19:10, 20:0, 20:10
Huong Ga   xem phim Huong Ga   19:0, 20:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Annabelle   xem phim Annabelle   10:20, 18:0
Ac Quy Dracula   xem phim Ac Quy Dracula   9:30, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21:30
Lac Gioi   xem phim Lac Gioi   12:10, 18:30
Gai Hu   xem phim Gai Hu   10:0, 14:20
Duyen Voi   xem phim Duyen Voi   16:10
Co Gai Mat Tich   xem phim Co Gai Mat Tich   10:50, 13:40, 16:20, 19:10, 20:30, 21:10, 22:0
Nhung Ke Song Sot   xem phim Nhung Ke Song Sot   8:40, 10:10, 12:30, 14:40
Khe Uoc Quy   xem phim Khe Uoc Quy   14:10
John Wick   xem phim John Wick   9:20, 11:20, 13:20, 15:20, 16:30, 17:20, 19:20, 21:20
Ban Tay Cua Quy   xem phim Ban Tay Cua Quy   12:20, 16:50, 17:0
Tro Choi Goi Hon   xem phim Tro Choi Goi Hon   10:0, 12:0, 14:0, 16:0, 17:50, 18:50, 19:40, 20:40, 21:40, 22:30
Huong Ga   xem phim Huong Ga   20:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Annabelle   xem phim Annabelle   10:45, 16:5, 21:25
Gai Hu   xem phim Gai Hu   9:20, 13:15, 15:25, 17:30
Ác Quỷ Dracula: Huyền Thoại Chưa Kể   xem phim Ác Quỷ Dracula: Huyền Thoại Chưa Kể   9:0, 12:35, 14:20, 17:55, 19:40, 21:30 Hành động, Kinh Dị
Nhung Ke Song Sot   xem phim Nhung Ke Song Sot   11:30, 15:20, 19:10
Khe Uoc Quy   xem phim Khe Uoc Quy   9:40, 11:25, 13:30, 17:20, 19:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Annabelle   xem phim Annabelle   10:20, 18:0
Lac Gioi   xem phim Lac Gioi   12:10, 18:30
Gai Hu   xem phim Gai Hu   10:0, 14:20
Duyen Voi   xem phim Duyen Voi   16:10
Ác Quỷ Dracula: Huyền Thoại Chưa Kể   xem phim Ác Quỷ Dracula: Huyền Thoại Chưa Kể   9:30, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21:30 Hành động, Kinh Dị
Co Gai Mat Tich   xem phim Co Gai Mat Tich   10:50, 13:40, 16:20, 19:10, 20:30, 22:0
Nhung Ke Song Sot   xem phim Nhung Ke Song Sot   8:40, 10:10, 12:30, 14:40
Khe Uoc Quy   xem phim Khe Uoc Quy   14:10
Ban Tay Cua Quy   xem phim Ban Tay Cua Quy   12:20, 16:50, 17:0
John Wick: Mạng Đổi Mạng   xem phim John Wick: Mạng Đổi Mạng   9:20, 11:20, 13:20, 15:20, 16:30, 17:20, 19:20 Tâm lý
Tro Choi Goi Hon   xem phim Tro Choi Goi Hon   10:0, 12:0, 14:0, 16:0, 17:50, 18:50, 19:40, 20:40, 21:40, 22:30
Huong Ga   xem phim Huong Ga   20:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Annabelle   xem phim Annabelle   9:5, 12:30, 12:50, 13:30, 16:25, 16:45, 17:45
Ac Quy Dracula   xem phim Ac Quy Dracula   9:0, 9:20, 10:25, 10:30, 11:0, 11:15, 13:0, 13:10, 14:10, 14:15, 15:0, 15:5, 16:5, 16:10, 17:0, 18:0, 18:5, 19:50, 19:55, 20:45, 20:55, 21:50, 21:55, 22:50
Lac Gioi   xem phim Lac Gioi   8:15, 8:20, 9:20, 10:45, 13:5, 13:25, 14:40, 17:20, 18:35, 22:35
Gai Hu   xem phim Gai Hu   11:10, 11:20, 15:30, 15:50, 15:55
Duyen Voi   xem phim Duyen Voi   8:35, 8:40, 12:20, 12:25
Co Gai Mat Tich   xem phim Co Gai Mat Tich   8:30, 9:0, 10:15, 10:20, 11:15, 14:0, 15:5, 15:50, 16:45, 17:55, 19:30, 20:45, 21:20, 22:20
Nhung Ke Song Sot   xem phim Nhung Ke Song Sot   9:5, 9:25, 13:35, 13:40, 17:55, 18:10, 20:25, 22:40, 22:50
Khe Uoc Quy   xem phim Khe Uoc Quy   8:40, 8:50, 8:55, 10:35, 10:50, 11:40, 12:45, 14:30, 14:50, 15:55, 16:35, 16:40, 18:25, 18:45, 20:10, 20:20, 20:25, 20:35, 22:10, 22:15, 22:25, 22:30
John Wick   xem phim John Wick   8:55, 10:55, 12:55, 14:55, 16:55, 21:0, 23:0
Ban Tay Cua Quy   xem phim Ban Tay Cua Quy   8:30, 9:15, 10:30, 10:50, 11:25, 11:50, 13:50, 14:40, 15:25, 18:35, 18:45, 19:20
4DX 2D John Wick   xem phim 4DX 2D John Wick   9:40, 11:40, 13:40, 15:40, 17:40, 19:40, 21:40
Tro Choi Goi Hon   xem phim Tro Choi Goi Hon   9:35, 11:30, 13:20, 15:15, 17:10, 19:10, 20:25, 21:5, 21:10, 21:50, 22:20, 23:0, 23:5
Huong Ga   xem phim Huong Ga   19:55, 20:0, 20:55, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lac Gioi   xem phim Lac Gioi   14:40, 21:35
Ác Quỷ Dracula: Huyền Thoại Chưa Kể   xem phim Ác Quỷ Dracula: Huyền Thoại Chưa Kể   10:0, 13:0, 19:50 Hành động, Kinh Dị
Ban Tay Cua Quy   xem phim Ban Tay Cua Quy   10:0, 13:0, 19:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lac Gioi   xem phim Lac Gioi   8:50, 17:30
Gai Hu   xem phim Gai Hu   9:0, 13:0, 15:0, 17:0, 19:0
Ác Quỷ Dracula: Huyền Thoại Chưa Kể   xem phim Ác Quỷ Dracula: Huyền Thoại Chưa Kể   9:40, 11:40, 13:40, 15:40, 17:40, 19:40, 21:40 Hành động, Kinh Dị
Co Gai Mat Tich   xem phim Co Gai Mat Tich   9:10, 13:50, 20:20
Nhung Ke Song Sot   xem phim Nhung Ke Song Sot   10:30, 14:40, 20:50
Khe Uoc Quy   xem phim Khe Uoc Quy   10:50, 12:30, 14:10, 15:50, 19:30, 21:10
John Wick   xem phim John Wick   8:30, 11:0, 12:40, 16:50, 18:50
John Wick: Mạng Đổi Mạng   xem phim John Wick: Mạng Đổi Mạng   8:30, 11:0, 12:40, 16:50, 18:50 Tâm lý
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lac Gioi   xem phim Lac Gioi   15:50
Duyen Voi   xem phim Duyen Voi   12:0, 13:50, 18:0
Ác Quỷ Dracula: Huyền Thoại Chưa Kể   xem phim Ác Quỷ Dracula: Huyền Thoại Chưa Kể   9:20, 11:20, 15:10, 17:10, 21:0, 22:50 Hành động, Kinh Dị
Co Gai Mat Tich   xem phim Co Gai Mat Tich   9:10, 11:15, 14:0, 16:15, 19:15, 22:5
Nhung Ke Song Sot   xem phim Nhung Ke Song Sot   9:30, 11:0, 13:40, 16:0, 18:15
Khe Uoc Quy   xem phim Khe Uoc Quy   9:30, 14:10, 17:10
Ban Tay Cua Quy   xem phim Ban Tay Cua Quy   9:45, 11:40, 13:30, 15:20, 17:20, 19:0, 20:50, 21:40, 22:0, 22:40
John Wick: Mạng Đổi Mạng   xem phim John Wick: Mạng Đổi Mạng   9:0, 11:45, 13:0, 13:10, 19:0, 22:10 Tâm lý
Tro Choi Goi Hon   xem phim Tro Choi Goi Hon   9:40, 11:10, 11:50, 13:20, 15:0, 15:20, 17:10, 19:10, 20:0, 20:40, 21:10, 22:30, 23:0
Huong Ga   xem phim Huong Ga   19:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Duyen Voi   xem phim Duyen Voi   9:10, 11:10, 13:30
Ác Quỷ Dracula: Huyền Thoại Chưa Kể   xem phim Ác Quỷ Dracula: Huyền Thoại Chưa Kể   9:35, 11:30, 13:20, 15:15, 17:10, 21:15, 23:15 Hành động, Kinh Dị
Nhung Ke Song Sot   xem phim Nhung Ke Song Sot   9:0, 15:20, 17:30, 19:35, 21:40
Khe Uoc Quy   xem phim Khe Uoc Quy   11:20, 15:5, 17:0
Ban Tay Cua Quy   xem phim Ban Tay Cua Quy   9:0, 10:50, 12:40, 14:30, 16:30, 21:0, 22:15, 23:0
John Wick: Mạng Đổi Mạng   xem phim John Wick: Mạng Đổi Mạng   12:50, 16:40, 20:15 Tâm lý
Tro Choi Goi Hon   xem phim Tro Choi Goi Hon   9:30, 11:0, 13:15, 14:50, 18:30, 21:0, 22:50
Huong Ga   xem phim Huong Ga   19:0

Bản đồ thời tiết • Thoi su 24h2910 Ca xa di diet ran doc
  Thời sự 24h(29/10): Cả xã đi diệt rắn độc

  Formosa nói gì về yêu cầu tháo dỡ miếu thờ?; Sơ tán nhiều hộ dân vì ‘hố tử thần’ xuất hiện; 7 siêu xe sung công "ế" vì bán đấu giá quá cao; "Mổ xẻ" các phương án cầu mới cạnh cầu Long Biên...

 • Thoi su 24h2810 Tiem nham nuoc cat cho 60 tre
  Thời sự 24h(28/10): Tiêm nhầm nước cất cho 60 trẻ

  Nội Bài, Tân Sơn Nhất: Thừa nhận tồi tệ, quyết chấn chỉnh?; Tiêm nhầm nước cất thay vì vắcxin cho 60 trẻ; Giai thoại Thuyết "buôn vua": Mỗi ngày xài một tỷ; Nổ nồi hơi lò bánh tráng, mái nhà bay lả tả... 

 • Thoi su tuan qua thai nhi vang khoi bung me sau TNGT
  Thời sự tuần qua: thai nhi văng khỏi bụng mẹ sau TNGT

  Ông Nguyễn Bá Thanh vắng mặt tại kỳ họp QH; Điều lạ ở ‘lãnh địa’ của xe quá tải; Bắt tạm giam nguyên Chủ tịch HĐQT Ocean Bank; Mở lại phiên xử vụ TMV Cát Tường trong tháng 11; "Haivl.com bị rút giấy phép vĩnh viễn...

 • Thoi su 24h2610 Haivlcom bi rut giay phep vinh vien
  Thời sự 24h(26/10): Haivl.com bị rút giấy phép vĩnh viễn

  Tình hình chữa bệnh của ông Bá Thanh khả quan; Thực hư khối vàng 300 tỷ trấn yểm mộ nhà đại gia; "Haivl.com bị rút giấy phép vĩnh viễn"; Tai nạn giao thông, thai nhi văng khỏi bụng mẹ...

 • Thoi su 24h2510 Mien nhiem Chu tich Ocean Bank
  Thời sự 24h(25/10): Miễn nhiệm Chủ tịch Ocean Bank

  Nguyễn Văn Hải được xuất cảnh đi Mỹ vì lý do nhân đạo’; Ông Hà Văn Thắm mất chức chủ tịch Ocean Bank; Bất chấp lệnh cấm, Formosa vẫn tự ý xây miếu thờ; Rúng động mẫu nude Việt tố nhiếp ảnh gia sàm sỡ; Kẻ ném xác chị Huyền mơ thấy 2 con nạn nhân; Hà Nội: Xe chở tiền đâm chết người qua đường...là những thông tin thời sự nổi bật trong ngày 24/10.

 • Ban tin suc khoe tuan tu 19 2510
  Bản tin sức khỏe tuần (từ 19 - 25/10)

  Nhiều nghi vấn vụ bé gái chết bất thường tại bệnh viện Quốc Oai: Chẩn đoán rối loạn tiêu hóa, chết vì viêm màng não?; Bác sỹ "ế ẩm", giáo sư đông nghẹt “khách”; Bệnh viện K bị tố “nhũng nhiễu” bệnh nhân; Dầu bẩn Đài Loan nghi lấy nguyên liệu từ Việt Nam?; Bị cúm khi mang thai có nguy hiểm không?; Những cách giảm cân bằng bưởi hiệu quả nhất; Tác dụng phụ kỳ diệu của cực khoái với nam giới; Dùng nước hoa có thể gây ung thư?... là những tin sức khỏe nổi bật tuần qua.

 • Nghin le chuyen tuan qua 1910 2510
  Nghìn lẻ chuyện tuần qua (19/10 - 25/10)

  Khai mạc kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 13; Bé gái chết bất thường ở bệnh viện; Nội Bài, Tân Sơn Nhất bị xếp hạng sân bay tệ nhất châu Á; Gửi iPhone qua bưu điện, nhận... 2 cục đá; Bác sĩ từ chối cấp cứu, bệnh nhân tử vong ... là những tin tức nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

 • Toan canh Showbiz tuan 1910 2510
  Toàn cảnh Showbiz tuần (19/10 – 25/10)

  Đại sứ bảo vệ động vật hoang dã Thu Minh dùng mật gấu tươi, Vương miện Hoa hậu Việt Nam 2014 trị giá 2,5 tỷ đồng, Vợ cũ tố Lam Trường là người cha thiếu trách nhiệm, Yanbi miệt thị người đồng tính, Hồ Ngọc Hà bị loại tại MTV EMA 2014, Giang Hồng Ngọc đăng quang X - Factor - Nhân tố bí ẩn 2014, Loki Bảo Long bị tố bỏ thi vì yêu lăng nhăng, Nhạc phim do Sơn Tùng M-TP sáng tác lại bị tố đạo nhạc Hàn, Moon Geun Young có bầu dù đã chia tay Kim Bum, Orlando Bloom đang bí mật hẹn hò với Selena Gomez,...là những thông tin giải trí nổi bật trong tuần qua.

 • Tin An ninh Phap luat tuan qua 1910 2510
  Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (19/10 - 25/10)

  Xót lòng những vụ giết con rồi tự tử; Vụ Thẩm mỹ viện Cát Tường và những điều bất ngờ; Tử tù hiếp dâm tự tử 3 lần vì sợ tiêm thuốc độc; Chân tướng quân sư số một của ông trùm ma túy; “Siêu trộm” kim cương xuyên lục địa bị bắt giữ; Chuyện chưa kể về phiên toà xử “ông trùm” Khánh trắng;.......là những tin đáng chú ý trong tuần.

 • Tin The gioi noi bat tuan qua tu 19102510
  Tin Thế giới nổi bật tuần qua (từ 19/10-25/10)

  Vụ xả súng kinh hoàng tại tòa nhà quốc hội Canada; Hải quân Thụy Điển đã phát động một cuộc săn tìm tàu lạ trên biển; Giải mã một loạt diễn biến bí ẩn ở Triều Tiên; Bình luận xung quanh việc Trung Quốc mở rộng bãi Đá Chữ Thập ở Trường sa; ... là những tin tức nổi bật trong tuần qua.