Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hội Quái Hộp   xem phim Hội Quái Hộp   9:40, 13:35, 19:40 Hoạt hình, Hài
Giải Mã Mê Cung   xem phim Giải Mã Mê Cung   12:30, 17:15, 21:45 Hành động
Huyen Thoai Xu Oz   xem phim Huyen Thoai Xu Oz   14:40, 16:15, 19:10
Sieu Dao Chich Lupin De Tam   xem phim Sieu Dao Chich Lupin De Tam   16:35
Thien Ac Doi Dau   xem phim Thien Ac Doi Dau   10:0, 14:45, 19:30
Annabelle   xem phim Annabelle   10:10, 12:10, 14:10, 18:10, 20:10, 22:10
Loi Di Giua Rung Bia Mo   xem phim Loi Di Giua Rung Bia Mo   11:30, 15:45, 20:0
Nguoi Truyen Ky Uc   xem phim Nguoi Truyen Ky Uc   9:50, 11:50, 17:50, 21:50
Ac Quy Dracula   xem phim Ac Quy Dracula   9:0, 9:40, 11:0, 11:35, 13:0, 13:30, 13:50, 15:0, 15:30, 15:50, 17:0, 17:30, 19:30, 19:50, 21:30, 22:0
Lac Gioi   xem phim Lac Gioi   9:30, 13:45, 18:0, 22:20
So Hoa   xem phim So Hoa   15:35, 21:40
Gai Hu   xem phim Gai Hu   10:5, 12:25, 21:0
Duyen Voi   xem phim Duyen Voi   11:40, 17:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Giải Mã Mê Cung   xem phim Giải Mã Mê Cung   15:30 Hành động
Sieu Dao Chich Lupin De Tam   xem phim Sieu Dao Chich Lupin De Tam   9:20, 20:50, 21:50
Annabelle   xem phim Annabelle   8:30, 9:30, 11:30, 12:30, 13:30, 16:30, 17:40, 19:40, 21:40
Loi Di Giua Rung Bia Mo   xem phim Loi Di Giua Rung Bia Mo   11:20, 15:50, 19:50
Nguoi Truyen Ky Uc   xem phim Nguoi Truyen Ky Uc   10:50, 14:50, 18:50
Ac Quy Dracula   xem phim Ac Quy Dracula   9:0, 10:30, 11:0, 12:0, 13:0, 14:0, 14:30, 15:0, 16:0, 17:0, 18:0, 18:30, 19:0, 20:0, 20:30, 21:0, 21:50, 22:30
Lac Gioi   xem phim Lac Gioi   8:50, 12:50, 16:50
So Hoa   xem phim So Hoa   9:10, 13:40, 18:10, 20:20, 22:30
Gai Hu   xem phim Gai Hu   11:40, 15:40, 22:10
Duyen Voi   xem phim Duyen Voi   9:50, 13:50, 17:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Giải Mã Mê Cung   xem phim Giải Mã Mê Cung   9:40, 13:30, 18:10 Hành động
Sieu Dao Chich Lupin De Tam   xem phim Sieu Dao Chich Lupin De Tam   9:0, 16:30, 21:20
Thien Ac Doi Dau   xem phim Thien Ac Doi Dau   10:30, 15:15, 17:40, 17:45
Annabelle   xem phim Annabelle   10:40, 12:40, 13:40, 14:40, 15:40, 16:45, 17:50, 18:45, 19:50, 20:45, 21:50
Loi Di Giua Rung Bia Mo   xem phim Loi Di Giua Rung Bia Mo   13:0, 15:15, 17:35, 20:15
Nguoi Truyen Ky Uc   xem phim Nguoi Truyen Ky Uc   9:15, 11:40, 22:25
Ac Quy Dracula   xem phim Ac Quy Dracula   9:20, 10:10, 11:10, 12:10, 13:10, 14:0, 15:0, 16:0, 17:0, 18:0, 19:0, 20:0, 21:0, 22:0
Lac Gioi   xem phim Lac Gioi   9:20, 11:20, 13:20, 15:30, 17:30, 19:30, 21:30
So Hoa   xem phim So Hoa   12:0, 14:15, 19:10
Gai Hu   xem phim Gai Hu   11:15, 15:50, 20:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Giải Mã Mê Cung   xem phim Giải Mã Mê Cung   13:40 Hành động
Hai Tac   xem phim Hai Tac   15:0, 18:20
Hiep Si Mu   xem phim Hiep Si Mu   10:10
Sieu Dao Chich Lupin De Tam   xem phim Sieu Dao Chich Lupin De Tam   12:20, 17:40
Thien Ac Doi Dau   xem phim Thien Ac Doi Dau   12:0, 17:0
Annabelle   xem phim Annabelle   8:40, 10:50, 13:0, 15:15, 17:20, 19:30, 21:40, 22:20
Loi Di Giua Rung Bia Mo   xem phim Loi Di Giua Rung Bia Mo   9:40, 14:40, 19:40, 22:0
Nguoi Truyen Ky Uc   xem phim Nguoi Truyen Ky Uc   12:20, 16:50, 21:20
Ac Quy Dracula   xem phim Ac Quy Dracula   9:10, 9:50, 11:10, 11:50, 13:10, 13:50, 15:10, 15:50, 17:10, 17:50, 19:10, 19:50, 20:20, 21:10, 21:50
Lac Gioi   xem phim Lac Gioi   9:15, 11:20, 13:30, 15:40, 18:0, 20:10, 22:10
So Hoa   xem phim So Hoa   10:0, 14:30, 19:0
Gai Hu   xem phim Gai Hu   8:50, 11:15, 16:0, 20:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Giải Mã Mê Cung   xem phim Giải Mã Mê Cung   15:30 Hành động
Annabelle   xem phim Annabelle   8:30, 9:30, 11:30, 12:30, 13:30, 16:30, 17:40, 19:40, 21:40
Siêu Đạo Chích Lupin Đệ Tam   xem phim Siêu Đạo Chích Lupin Đệ Tam   9:20, 20:50, 21:50 Hành động, Hài
Nguoi Truyen Ky Uc   xem phim Nguoi Truyen Ky Uc   10:50, 14:50, 18:50
Lối Đi Giữa Rừng Bia Mộ   xem phim Lối Đi Giữa Rừng Bia Mộ   11:20, 15:50, 19:50 Hành động
Lac Gioi   xem phim Lac Gioi   8:50, 12:50, 16:50
So Hoa   xem phim So Hoa   9:10, 13:40, 18:10, 20:20, 22:30
Gai Hu   xem phim Gai Hu   11:40, 15:40, 22:10
Duyen Voi   xem phim Duyen Voi   9:50, 13:50, 17:50
Ác Quỷ Dracula: Huyền Thoại Chưa Kể   xem phim Ác Quỷ Dracula: Huyền Thoại Chưa Kể   9:0, 10:30, 11:0, 12:0, 13:0, 14:0, 14:30, 15:0, 16:0, 17:0, 18:0, 18:30, 19:0, 20:0, 20:30, 21:0, 21:50, 22:30 Hành động, Kinh Dị
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Giải Mã Mê Cung   xem phim Giải Mã Mê Cung   9:50, 17:35 Hành động
Hai Tac   xem phim Hai Tac   9:55, 12:30, 19:40
Thien Ac Doi Dau   xem phim Thien Ac Doi Dau   12:10, 14:50, 19:50, 22:30
Annabelle   xem phim Annabelle   10:0, 11:20, 12:0, 14:0, 15:30, 16:0, 18:0, 19:30, 20:0, 22:5
Loi Di Giua Rung Bia Mo   xem phim Loi Di Giua Rung Bia Mo   10:30, 12:45, 17:30, 19:50, 22:10
Nguoi Truyen Ky Uc   xem phim Nguoi Truyen Ky Uc   8:55, 12:50, 16:50
Ac Quy Dracula   xem phim Ac Quy Dracula   9:10, 9:20, 10:20, 12:20, 13:0, 13:30, 14:20, 16:20, 17:10, 17:35, 18:20, 20:20, 21:10, 21:40, 22:25
Lac Gioi   xem phim Lac Gioi   11:0, 12:45, 15:0, 19:0, 19:50, 21:20
So Hoa   xem phim So Hoa   15:10, 17:25, 19:5, 22:15
Duyen Voi   xem phim Duyen Voi   10:55, 14:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hai Tac   xem phim Hai Tac   9:10, 11:40, 16:20
Annabelle   xem phim Annabelle   9:20, 10:40, 11:20, 13:20, 14:40, 15:20, 17:20, 18:40, 19:20, 21:20
Nguoi Truyen Ky Uc   xem phim Nguoi Truyen Ky Uc   21:0
Lối Đi Giữa Rừng Bia Mộ   xem phim Lối Đi Giữa Rừng Bia Mộ   14:10, 18:50 Hành động
Lac Gioi   xem phim Lac Gioi   9:0, 11:0, 13:0, 15:0, 17:0, 19:0
Gai Hu   xem phim Gai Hu   9:50, 12:10, 14:30, 16:50, 19:10, 21:30
Ác Quỷ Dracula: Huyền Thoại Chưa Kể   xem phim Ác Quỷ Dracula: Huyền Thoại Chưa Kể   8:40, 9:40, 11:40, 12:40, 13:40, 15:40, 16:40, 17:40, 19:40, 20:40, 21:40 Hành động, Kinh Dị
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Sieu Dao Chich Lupin De Tam   xem phim Sieu Dao Chich Lupin De Tam   9:10, 14:25
Thien Ac Doi Dau   xem phim Thien Ac Doi Dau   11:50, 17:0
Annabelle   xem phim Annabelle   8:40, 8:50, 10:10, 10:50, 12:10, 12:50, 14:10, 14:50, 16:10, 16:50, 18:10, 18:50, 20:10, 20:50, 22:10, 22:50
4DX 3D Moi Thu Hoang Toc   xem phim 4DX 3D Moi Thu Hoang Toc   9:20, 13:30, 17:35
4DX 2D Giai Ma Me Cung   xem phim 4DX 2D Giai Ma Me Cung   11:15, 15:25, 19:30, 21:40
Loi Di Giua Rung Bia Mo   xem phim Loi Di Giua Rung Bia Mo   11:25, 11:30, 15:40, 15:45, 20:0, 20:5
Nguoi Truyen Ky Uc   xem phim Nguoi Truyen Ky Uc   8:10, 9:25, 13:40, 13:45, 18:0
Ac Quy Dracula   xem phim Ac Quy Dracula   8:35, 9:30, 10:30, 11:25, 12:25, 13:20, 14:20, 15:15, 16:15, 17:10, 18:15, 19:5, 19:35, 20:10, 21:0, 21:30, 22:5, 23:0
Lac Gioi   xem phim Lac Gioi   8:10, 8:40, 10:40, 12:40, 14:40, 16:40, 18:40, 19:45, 20:40, 21:50, 22:40
So Hoa   xem phim So Hoa   8:40, 9:10, 17:55, 22:15, 22:20
Gai Hu   xem phim Gai Hu   9:15, 13:20, 13:25, 17:25, 17:30, 19:45, 20:5
Duyen Voi   xem phim Duyen Voi   11:30, 15:35, 15:40, 21:50, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Annabelle   xem phim Annabelle   15:50, 18:0
Lối Đi Giữa Rừng Bia Mộ   xem phim Lối Đi Giữa Rừng Bia Mộ   10:20, 17:40, 21:30 Hành động
Lac Gioi   xem phim Lac Gioi   12:20, 19:40
Ác Quỷ Dracula: Huyền Thoại Chưa Kể   xem phim Ác Quỷ Dracula: Huyền Thoại Chưa Kể   14:10, 19:50, 21:35 Hành động, Kinh Dị
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Annabelle   xem phim Annabelle   8:30, 10:45, 14:20, 16:5, 20:20
Nguoi Truyen Ky Uc   xem phim Nguoi Truyen Ky Uc   18:0
Lối Đi Giữa Rừng Bia Mộ   xem phim Lối Đi Giữa Rừng Bia Mộ   18:10 Hành động
Gai Hu   xem phim Gai Hu   8:40, 10:20, 12:20, 16:10, 19:50
Ác Quỷ Dracula: Huyền Thoại Chưa Kể   xem phim Ác Quỷ Dracula: Huyền Thoại Chưa Kể   12:35, 14:20, 17:55, 19:40, 21:25 Hành động, Kinh Dị
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Annabelle   xem phim Annabelle   9:30, 11:40, 13:50, 16:0, 18:10, 19:40, 20:20, 22:20
Nguoi Truyen Ky Uc   xem phim Nguoi Truyen Ky Uc   12:10, 17:0
Lối Đi Giữa Rừng Bia Mộ   xem phim Lối Đi Giữa Rừng Bia Mộ   9:50, 14:30, 16:40, 21:10, 21:20 Hành động
Anh Hùng Du Côn   xem phim Anh Hùng Du Côn   11:30, 14:10, 19:0 Hành động
Lac Gioi   xem phim Lac Gioi   9:40, 11:50, 14:0, 16:10, 18:20, 20:30, 22:10
Gai Hu   xem phim Gai Hu   11:0, 17:0, 17:15, 21:45
Duyen Voi   xem phim Duyen Voi   9:10, 13:20, 15:10, 15:20, 18:0
Không Là Chuyện Nhỏ   xem phim Không Là Chuyện Nhỏ   9:20, 13:40, 15:50, 20:10 Tâm lý
Ác Quỷ Dracula: Huyền Thoại Chưa Kể   xem phim Ác Quỷ Dracula: Huyền Thoại Chưa Kể   9:30, 10:0, 11:30, 12:0, 14:0, 16:0, 18:0, 19:10, 20:0, 21:30, 22:0, 22:30 Hành động, Kinh Dị
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lac Gioi   xem phim Lac Gioi   10:40, 12:30, 14:20, 16:10

Bản đồ thời tiết • Thoi su 24h1810 No kinh hoang tai TPHCM
  Thời sự 24h(18/10): Nổ kinh hoàng tại TP.HCM

  Vì sao BS Tường không bị truy tố tội "Giết người"?; Nữ PGĐ Sở nói gì về vụ ẩu đả tại khách sạn; Trộm đột nhập siêu thị đã qua mặt bảo vệ thế nào; Thiếu nữ lớp 9 bị cố tình đánh chết để bịt đầu mối...

 • Thoi su 24h1710 Mr Dam lai vung tien choi troi
  Thời sự 24h(17/10): Mr Đàm lại vung tiền chơi trội

  Sự cố sập hàng loạt website: Nghi vấn bị phá hoại; Xuất hiện xe đặc chủng 13 tỷ chuyên ‘bắt’ xe quá tải; Mr.Đàm lại vung tiền chơi trội; Bộ CA điều tra vụ tàu Sunrise 689 bị cướp biển; Cảnh khó tin tại đường trên cao Hà Nội; 

 • Thoi su 24h1610 HN sap phat nguoi thong qua camera
  Thời sự 24h(16/10): HN sắp "phạt nguội" thông qua camera

  Bệnh viện lớn nhất TPHCM lên tiếng vụ đấu thầu thuốc; Phá đường dây mại dâm trăm đô, chỉ tiếp khách Tây; Hà Nội sắp "phạt nguội" thông qua 450 camera; Giết cha ở Vĩnh Long mang xác lên Sài Gòn phi tang;

 • Thoi su 24h1510 Bat pho chanh thanh tra GTVT
  Thời sự 24h(15/10): Bắt phó chánh thanh tra GTVT

  Chấn động làng quê vụ nữ sinh giết cán bộ huyện; Jennifer Phạm sẽ là thảm họa của Cặp đôi hoàn hảo 2014?; Cá quả Tàu tiêm thuốc mê đổ về chợ; Truy sát từ nhà đến bệnh viện vì can thiệp đụng độ trên đường

 • Thoi su 24h1410 Su co hy huu tren duong sat VN
  Thời sự 24h(14/10): Sự cố hy hữu trên đường sắt VN

  Xử lý xe quá tải "giết" đường: Không có vùng cấm!; Sự cố hy hữu trên đường sắt Việt Nam; Tài xế trong clip "ngược chiều khó tin" ở HN trình diện; Truy sát kinh hoàng từ nhà đến bệnh viện;Việt Nam sắp nhận máy bay hiện đại nhất thế giới; Công an cử người canh rắn "khủng" cực độc... là những thông tin thời sự nổi bật trong ngày 13/10.

 • Ban tin suc khoe tuan 121810
  Bản tin sức khỏe tuần (12-18/10)

  Nguy cơ dịch Ebola vào Việt Nam là rất cao; Tâm sự của một bác sĩ: "Ở Việt Nam có nhiều Nina Phạm thầm lặng"; Sốc với công nghệ “thổi phồng” gà còi thành béo căng; 5 cách đơn giản tính chính xác tuổi thai; 3 dấu hiệu thần kinh vô cùng nguy hiểm ở trẻ nhỏ;Học lỏm bí quyết giảm cân an toàn kiệu quả kiểu Hàn Quốc; Sử dụng máy tính bảng gây hại đến xương và vai; Lý do tình dục mùa thu viên mãn nhất trong năm; Chữa mồ hôi tay, chân triệt để nhờ lá lốt...là những tin sức khỏe nổi bật tuần qua.

 • Nghin le chuyen tuan qua 1210 1810
  Nghìn lẻ chuyện tuần qua (12/10 - 18/10)

  Nổ lớn tại TP.HCM: Hóa chất nồng nặc, mảnh thi thể vương vãi; Hộp đen tàu Sunrise 689 biến mất, Bộ Công an vào cuộc; Hà Nội phạt nguội vi phạm giao thông bằng camera: Khó khả thi; Xe điên đâm liên tiếp trên đường Phạm Hùng; Rắn độc tràn về làng tấn công người dân ở Nghệ An ... là những tin tức nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

 • Toan canh Showbiz tuan 1210 1810
  Toàn cảnh Showbiz tuần (12/10 – 18/10)

  Nghi án Khánh My làm "đào" quán karaoke, Elly Trần thừa nhận có con, Việt Hương và dàn sao Việt bị đối xử tệ bạc ở Nhật, Hương Tràm 'đá đểu' Robbey, Hà Anh bị cấm diễn 3 tháng, Nhóm F Band dùng khăn Piêu của người Thái làm khổ trong X-Factor, Xuân Lan vướng nghi vấn sinh con với đàn ông đã có vợ, Yanbi bị dân mạng "ném đá" vì miệt thị người đồng tính, Siêu mẫu Võ Hoàng Yến bị tố làm gãy tay đồng nghiệp, Moon Geun Young có bầu dù đã chia tay Kim Bum, Chae Rim hạnh phúc trong ngày lên xe hoa lần 2 là những thông tin giải trí nổi bật trong tuần qua.

 • Tin An ninh Phap luat tuan qua 1210 1810
  Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (12/10 - 18/10)

  Nữ sinh lớp 12 giết cán bộ huyện trong nhà nghỉ; Bàng hoàng những vụ "ngáo đá" lên cơn giết người; Nữ sinh giết con rồi đốt xác để giấu chuyện mang thai; Diễn biến mới vụ TMV Cát Tường ném xác nạn nhân xuống sông; Đến tòa ly hôn, vợ đâm chết chồng trước sân tòa án; Ly cà phê cuối cùng của tử tù đầu tiên bị tiêm thuốc độc;.......là những tin đáng chú ý trong tuần.

 • The gioi noi bat tuan qua tu 12101810
  Thế giới nổi bật tuần qua (từ 12/10-18/10)

  Căng thẳng Trung - Hàn sau vụ ngư dân Trung Quốc bị bắn chết; Sự xuất hiện của lãnh đạo Kim Jong-un với hình ảnh chống gậy; Biểu tình tại Hồng Kông vẫn căng thẳng; Thế giới tiếp tục cuộc chiến chống dịch bệnh Ebola; ... là những tin tức nổi bật trong tuần qua.