Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   14:0, 17:50
Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   xem phim Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   14:45, 21:20
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   21:40
Chạy Đi Rồi Tính   xem phim Chạy Đi Rồi Tính   11:20, 16:0
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   9:35, 11:50, 19:10
Đừng Gõ Cửa 2 Lần   xem phim Đừng Gõ Cửa 2 Lần   9:35, 13:5, 15:55, 18:10, 21:50
Đột Kích Màn Đêm   xem phim Đột Kích Màn Đêm   11:40, 17:40
Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   xem phim Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   11:20, 13:30, 15:35, 17:5, 19:45, 21:50
Tên Cậu Là Gì?   xem phim Tên Cậu Là Gì?   10:20, 14:15, 17:45, 19:50
Rừng Xanh Kỳ Lạ Truyện   xem phim Rừng Xanh Kỳ Lạ Truyện   9:50, 12:25, 16:20, 19:50, 21:50
Luật Ngầm   xem phim Luật Ngầm   9:0, 13:30, 19:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   13:35, 16:25
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   11:25, 21:30
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   9:30, 11:55, 18:20
Chạy Đi Rồi Tính   xem phim Chạy Đi Rồi Tính   9:20, 16:45
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   13:0
Đừng Gõ Cửa 2 Lần   xem phim Đừng Gõ Cửa 2 Lần   9:10, 12:30, 15:5, 18:0, 22:5
Đột Kích Màn Đêm   xem phim Đột Kích Màn Đêm   16:15
Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   xem phim Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   11:5, 15:30, 19:35, 21:0
Tên Cậu Là Gì?   xem phim Tên Cậu Là Gì?   10:40, 14:35, 15:55, 18:0, 20:45
Rừng Xanh Kỳ Lạ Truyện   xem phim Rừng Xanh Kỳ Lạ Truyện   9:0, 10:40, 13:50, 17:30, 19:15, 20:15, 21:55
Luật Ngầm   xem phim Luật Ngầm   9:45, 12:20, 19:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   15:20
Vệ Sĩ Sài Gòn   xem phim Vệ Sĩ Sài Gòn   11:0
Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   xem phim Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   8:30, 13:25, 20:30
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   15:10, 21:25
Chạy Đi Rồi Tính   xem phim Chạy Đi Rồi Tính   12:0, 16:10
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   16:5, 23:5
Anh Tôi Vô Số Tội   xem phim Anh Tôi Vô Số Tội   11:10
Đừng Gõ Cửa 2 Lần   xem phim Đừng Gõ Cửa 2 Lần   9:15, 13:20, 17:30, 18:30, 19:30, 20:20, 22:20
Đột Kích Màn Đêm   xem phim Đột Kích Màn Đêm   9:50, 14:5, 18:15, 23:40
Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   xem phim Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   12:25, 16:45, 23:15
Tên Cậu Là Gì?   xem phim Tên Cậu Là Gì?   8:20, 9:20, 10:40, 13:0, 13:40, 15:55, 17:35, 19:0, 19:50, 22:0
Rừng Xanh Kỳ Lạ Truyện   xem phim Rừng Xanh Kỳ Lạ Truyện   8:40, 10:50, 11:35, 12:55, 15:0, 17:5, 18:5, 19:10, 20:10, 21:15, 22:15, 23:20
Luật Ngầm   xem phim Luật Ngầm   8:55, 11:30, 14:10, 16:45, 19:20, 21:50
Sát Nhân Giấu Mặt   xem phim Sát Nhân Giấu Mặt   8:10, 10:20, 14:40, 21:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   11:0, 15:15, 18:30
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   11:15, 16:30, 20:45
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   9:30, 21:0
Chạy Đi Rồi Tính   xem phim Chạy Đi Rồi Tính   13:30, 15:45, 19:0
Oán   xem phim Oán   9:45, 21:45
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   11:45
Đừng Gõ Cửa 2 Lần   xem phim Đừng Gõ Cửa 2 Lần   9:0, 12:45, 14:30, 16:45, 18:15, 20:0
Đột Kích Màn Đêm   xem phim Đột Kích Màn Đêm   10:0, 13:45
Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   xem phim Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   10:0, 14:0, 20:30
Tên Cậu Là Gì?   xem phim Tên Cậu Là Gì?   10:15, 13:15, 17:30, 19:45
Rừng Xanh Kỳ Lạ Truyện   xem phim Rừng Xanh Kỳ Lạ Truyện   9:15, 10:45, 11:30, 12:15, 13:0, 14:45, 15:30, 16:15, 17:15, 18:0, 18:30, 19:30, 20:15, 21:15, 22:0
Luật Ngầm   xem phim Luật Ngầm   12:0, 14:15, 16:0, 18:45, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   18:10
Vệ Sĩ Sài Gòn   xem phim Vệ Sĩ Sài Gòn   12:0
Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   xem phim Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   8:10, 14:50, 17:20, 21:50
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   9:50, 14:20, 20:20
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   10:40
Anh Tôi Vô Số Tội   xem phim Anh Tôi Vô Số Tội   13:0, 21:10
Đừng Gõ Cửa 2 Lần   xem phim Đừng Gõ Cửa 2 Lần   8:40, 11:0, 15:0, 19:0, 23:0
Đột Kích Màn Đêm   xem phim Đột Kích Màn Đêm   9:20, 16:10, 17:10, 19:50
Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   xem phim Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   8:50, 12:50, 16:50, 20:50, 22:40
Tên Cậu Là Gì?   xem phim Tên Cậu Là Gì?   9:0, 10:30, 11:10, 13:20, 15:40, 17:50, 20:0, 22:10
Rừng Xanh Kỳ Lạ Truyện   xem phim Rừng Xanh Kỳ Lạ Truyện   8:20, 9:30, 10:20, 11:30, 12:20, 13:30, 14:10, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30
Luật Ngầm   xem phim Luật Ngầm   11:20, 13:50, 16:20, 18:50, 21:20
Sát Nhân Giấu Mặt   xem phim Sát Nhân Giấu Mặt   12:40, 15:10, 19:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   9:50, 15:50, 17:10, 19:20
Vệ Sĩ Sài Gòn   xem phim Vệ Sĩ Sài Gòn   8:30
Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   xem phim Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   13:20, 18:30
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   11:0, 14:0
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   10:50, 13:10, 18:20, 23:20
Ngày Định Mệnh   xem phim Ngày Định Mệnh   15:40, 20:40, 23:40
Anh Tôi Vô Số Tội   xem phim Anh Tôi Vô Số Tội   8:40, 18:10
Đừng Gõ Cửa 2 Lần   xem phim Đừng Gõ Cửa 2 Lần   8:10, 18:0, 21:30, 23:50
Đột Kích Màn Đêm   xem phim Đột Kích Màn Đêm   10:0, 12:0, 15:30, 21:0, 23:55
Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   xem phim Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   8:50, 13:15, 16:15, 20:20, 21:40
Tên Cậu Là Gì?   xem phim Tên Cậu Là Gì?   9:30, 11:40, 13:50, 16:10, 18:20, 19:30, 20:30, 22:45
Rừng Xanh Kỳ Lạ Truyện   xem phim Rừng Xanh Kỳ Lạ Truyện   9:20, 11:30, 13:40, 16:0, 19:50, 21:50
Luật Ngầm   xem phim Luật Ngầm   8:45, 11:20, 12:10, 13:50, 14:40, 16:20, 19:0, 22:40, 23:30
Sát Nhân Giấu Mặt   xem phim Sát Nhân Giấu Mặt   11:10, 17:30, 21:40, 23:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   15:0, 19:50
Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   xem phim Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   14:50, 21:30
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   11:30, 16:0
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   9:30
Anh Tôi Vô Số Tội   xem phim Anh Tôi Vô Số Tội   12:20, 17:20, 22:30
Đừng Gõ Cửa 2 Lần   xem phim Đừng Gõ Cửa 2 Lần   8:40, 10:40, 12:40, 17:30, 19:30
Đột Kích Màn Đêm   xem phim Đột Kích Màn Đêm   9:20, 20:30, 22:50
Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   xem phim Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   11:10, 15:50, 17:30, 20:20, 22:10
Tên Cậu Là Gì?   xem phim Tên Cậu Là Gì?   8:30, 10:50, 13:10, 13:45, 15:30, 17:50, 18:20, 20:10, 22:40
Rừng Xanh Kỳ Lạ Truyện   xem phim Rừng Xanh Kỳ Lạ Truyện   9:10, 11:20, 13:30, 15:40, 17:50, 20:0, 22:20
Luật Ngầm   xem phim Luật Ngầm   9:40, 12:10, 14:40, 19:40
Sát Nhân Giấu Mặt   xem phim Sát Nhân Giấu Mặt   9:0, 13:40, 18:10, 22:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   10:30, 14:55
Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   xem phim Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   8:50, 13:45, 16:20, 19:30, 22:10
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   8:0, 17:10
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   9:40, 12:30
Anh Tôi Vô Số Tội   xem phim Anh Tôi Vô Số Tội   14:15, 18:35
Đừng Gõ Cửa 2 Lần   xem phim Đừng Gõ Cửa 2 Lần   8:20, 12:35, 16:45, 21:0, 23:0
Đột Kích Màn Đêm   xem phim Đột Kích Màn Đêm   10:20, 14:35, 18:50, 23:10
Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   xem phim Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   8:10, 9:10, 10:15, 11:30, 12:50, 14:20, 15:10, 17:25, 19:20, 19:45, 22:0
Tên Cậu Là Gì?   xem phim Tên Cậu Là Gì?   8:30, 10:50, 13:10, 15:30, 17:50, 19:0, 20:10, 21:20, 22:30, 23:40
Rừng Xanh Kỳ Lạ Truyện   xem phim Rừng Xanh Kỳ Lạ Truyện   9:20, 11:40, 13:55, 16:10, 18:20, 20:30, 22:40
Luật Ngầm   xem phim Luật Ngầm   10:0, 11:35, 12:40, 15:20, 16:40, 18:0, 20:40, 21:40, 23:20
Sát Nhân Giấu Mặt   xem phim Sát Nhân Giấu Mặt   7:50, 12:10, 16:30, 20:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   10:0, 14:50, 19:40
Vệ Sĩ Sài Gòn   xem phim Vệ Sĩ Sài Gòn   14:0
Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   xem phim Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   12:10, 17:10, 21:50
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   16:10
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   9:40, 14:10, 18:50
Anh Tôi Vô Số Tội   xem phim Anh Tôi Vô Số Tội   10:40, 13:0, 15:20, 17:40, 20:0, 22:10
Đừng Gõ Cửa 2 Lần   xem phim Đừng Gõ Cửa 2 Lần   13:30, 17:40, 21:40
Đột Kích Màn Đêm   xem phim Đột Kích Màn Đêm   9:30, 18:10, 22:40
Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   xem phim Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   11:10, 15:30, 19:30
Tên Cậu Là Gì?   xem phim Tên Cậu Là Gì?   9:0, 11:30, 13:40, 15:50, 17:0, 19:20
Rừng Xanh Kỳ Lạ Truyện   xem phim Rừng Xanh Kỳ Lạ Truyện   9:50, 11:50, 18:20, 20:30, 22:30
Luật Ngầm   xem phim Luật Ngầm   9:10, 11:40, 14:20, 20:10, 21:30
Sát Nhân Giấu Mặt   xem phim Sát Nhân Giấu Mặt   12:0, 16:40, 21:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   12:20, 14:40, 17:0
Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   xem phim Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   14:50, 19:40
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   8:30, 14:0
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   9:50, 20:10, 22:0
Đừng Gõ Cửa 2 Lần   xem phim Đừng Gõ Cửa 2 Lần   16:50, 18:50, 23:0
Đột Kích Màn Đêm   xem phim Đột Kích Màn Đêm   12:40, 20:35, 22:40
Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   xem phim Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   9:30, 17:20, 18:20
Tên Cậu Là Gì?   xem phim Tên Cậu Là Gì?   9:40, 10:45, 12:0, 13:0, 14:20, 16:40, 19:0, 21:20, 23:40
Rừng Xanh Kỳ Lạ Truyện   xem phim Rừng Xanh Kỳ Lạ Truyện   10:20, 12:30, 14:40, 16:15, 20:50
Luật Ngầm   xem phim Luật Ngầm   10:0, 15:20, 19:20, 22:15
Sát Nhân Giấu Mặt   xem phim Sát Nhân Giấu Mặt   11:50, 18:0, 22:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   9:15
Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   xem phim Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   8:40
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   9:40
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   15:15
Anh Tôi Vô Số Tội   xem phim Anh Tôi Vô Số Tội   17:40, 18:50
Đừng Gõ Cửa 2 Lần   xem phim Đừng Gõ Cửa 2 Lần   10:50, 15:0, 16:30, 20:10, 21:10, 22:20
Đột Kích Màn Đêm   xem phim Đột Kích Màn Đêm   12:50, 14:20, 16:45, 18:30
Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   xem phim Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   12:0, 14:30, 20:40
Tên Cậu Là Gì?   xem phim Tên Cậu Là Gì?   8:20, 10:40, 11:15, 13:0, 13:30, 15:45, 17:0, 19:15, 20:0
Rừng Xanh Kỳ Lạ Truyện   xem phim Rừng Xanh Kỳ Lạ Truyện   8:10, 9:0, 11:10, 12:20, 13:15, 14:10, 15:20, 16:15, 17:30, 18:20, 19:40, 20:30, 21:45
Luật Ngầm   xem phim Luật Ngầm   8:15, 11:30, 21:30, 22:40
Sát Nhân Giấu Mặt   xem phim Sát Nhân Giấu Mặt   10:15, 18:0, 22:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   9:10, 18:30, 19:40
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   10:35, 15:50, 20:25
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   10:10, 14:20, 16:25, 21:45
Chạy Đi Rồi Tính   xem phim Chạy Đi Rồi Tính   10:50, 12:45, 15:5, 18:20
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   13:0
Đừng Gõ Cửa 2 Lần   xem phim Đừng Gõ Cửa 2 Lần   9:0, 11:5, 12:40, 14:15, 17:25, 18:15, 20:10, 21:50
Đột Kích Màn Đêm   xem phim Đột Kích Màn Đêm   9:30, 16:50
Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   xem phim Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   11:25, 13:25, 15:25, 17:15, 19:50, 21:35
Tên Cậu Là Gì?   xem phim Tên Cậu Là Gì?   9:25, 10:30, 12:25, 14:30, 16:20, 19:0, 20:55
Rừng Xanh Kỳ Lạ Truyện   xem phim Rừng Xanh Kỳ Lạ Truyện   9:5, 11:15, 12:10, 13:50, 15:30, 17:10, 18:0, 18:50, 20:30, 22:10
Luật Ngầm   xem phim Luật Ngầm   12:35, 14:55, 19:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   8:55, 17:20, 19:25
Chạy Đi Rồi Tính   xem phim Chạy Đi Rồi Tính   13:10, 19:45, 21:45, 23:45
Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   xem phim Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   9:25, 17:30
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   9:15, 14:0, 15:0, 18:45, 23:30
Anh Tôi Vô Số Tội   xem phim Anh Tôi Vô Số Tội   11:0, 23:40
Đừng Gõ Cửa 2 Lần   xem phim Đừng Gõ Cửa 2 Lần   9:20, 11:10, 13:0, 14:50, 16:45, 18:35, 20:25, 22:15, 23:59
Đột Kích Màn Đêm   xem phim Đột Kích Màn Đêm   10:45, 13:30, 17:15, 21:15
Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   xem phim Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   15:10, 21:30
Tên Cậu Là Gì?   xem phim Tên Cậu Là Gì?   12:40, 15:25, 19:10
Phi Vụ Tống Tiền   xem phim Phi Vụ Tống Tiền   11:40
Rừng Xanh Kỳ Lạ Truyện   xem phim Rừng Xanh Kỳ Lạ Truyện   9:10, 11:0, 12:50, 14:40, 16:30, 18:20, 20:10, 22:0, 23:55
Luật Ngầm   xem phim Luật Ngầm   11:30, 16:15, 21:0, 23:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   10:10, 12:20, 18:30
Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   xem phim Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   8:30, 20:20
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   15:30
Đừng Gõ Cửa 2 Lần   xem phim Đừng Gõ Cửa 2 Lần   8:0, 13:50, 17:40
Đột Kích Màn Đêm   xem phim Đột Kích Màn Đêm   9:50, 11:50, 15:40, 16:30, 19:30, 23:0
Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   xem phim Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   8:20, 10:30, 14:45, 19:0, 23:10
Tên Cậu Là Gì?   xem phim Tên Cậu Là Gì?   9:20, 11:30, 13:40, 15:50, 20:0, 22:10
Rừng Xanh Kỳ Lạ Truyện   xem phim Rừng Xanh Kỳ Lạ Truyện   8:10, 11:0, 20:40, 21:10, 22:40
Luật Ngầm   xem phim Luật Ngầm   13:0, 17:50, 21:30
Sát Nhân Giấu Mặt   xem phim Sát Nhân Giấu Mặt   12:40, 14:30, 17:0, 18:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   10:50, 17:20
Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   xem phim Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   12:10, 16:40
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   13:20, 17:40
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   9:30, 15:50
Anh Tôi Vô Số Tội   xem phim Anh Tôi Vô Số Tội   13:40, 18:20, 22:20
Đừng Gõ Cửa 2 Lần   xem phim Đừng Gõ Cửa 2 Lần   8:20, 9:20, 11:50, 20:30, 23:50
Đột Kích Màn Đêm   xem phim Đột Kích Màn Đêm   11:10, 15:30, 19:50
Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   xem phim Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   9:15, 10:15, 18:10, 20:20, 21:10, 21:50, 22:30
Tên Cậu Là Gì?   xem phim Tên Cậu Là Gì?   8:40, 10:0, 11:30, 13:0, 13:40, 15:10, 16:0, 19:30, 21:40
Rừng Xanh Kỳ Lạ Truyện   xem phim Rừng Xanh Kỳ Lạ Truyện   8:45, 10:45, 12:50, 14:50, 16:50, 18:50, 20:50, 22:50
Luật Ngầm   xem phim Luật Ngầm   12:30, 15:0, 17:30, 20:0, 22:40
Sát Nhân Giấu Mặt   xem phim Sát Nhân Giấu Mặt   8:0, 14:40, 19:10, 23:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   10:10, 13:0, 19:5
Ba Vợ Cưới Vợ Ba   xem phim Ba Vợ Cưới Vợ Ba   12:40, 15:10, 22:30
Chạy Đi Rồi Tính   xem phim Chạy Đi Rồi Tính   10:40, 12:20, 14:40, 16:40, 20:15
Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   xem phim Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   8:35, 12:25
Đừng Gõ Cửa 2 Lần   xem phim Đừng Gõ Cửa 2 Lần   8:45, 13:5, 14:45, 18:25, 20:55, 23:0
Đột Kích Màn Đêm   xem phim Đột Kích Màn Đêm   8:20, 17:10, 18:20
Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   xem phim Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   8:30, 10:15, 18:40, 20:50, 22:10
Tên Cậu Là Gì?   xem phim Tên Cậu Là Gì?   10:55, 14:25, 16:35, 18:45
Phi Vụ Tống Tiền   xem phim Phi Vụ Tống Tiền   8:25, 16:30, 23:10
Rừng Xanh Kỳ Lạ Truyện   xem phim Rừng Xanh Kỳ Lạ Truyện   8:50, 10:45, 12:40, 14:35, 16:30, 20:10, 21:15, 22:45
Luật Ngầm   xem phim Luật Ngầm   10:35, 14:55, 17:30, 20:0, 22:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   19:40
Đừng Gõ Cửa 2 Lần   xem phim Đừng Gõ Cửa 2 Lần   11:20, 14:40, 18:0, 19:40
Đột Kích Màn Đêm   xem phim Đột Kích Màn Đêm   13:0, 16:20, 21:20
Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   xem phim Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   10:40, 16:0, 21:30
Phi Vụ Tống Tiền   xem phim Phi Vụ Tống Tiền   12:40, 14:20, 18:0
Rừng Xanh Kỳ Lạ Truyện   xem phim Rừng Xanh Kỳ Lạ Truyện   9:30, 11:20, 12:0, 13:10, 13:50, 15:0, 15:40, 16:50, 17:30, 18:40, 19:25, 20:35, 21:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   12:30, 19:0
Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   xem phim Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   8:30, 13:20, 18:20, 23:20
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   9:40, 16:10
Oán   xem phim Oán   12:50, 21:30, 23:30
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   8:0, 16:40
Ngày Định Mệnh   xem phim Ngày Định Mệnh   10:50, 15:50, 20:50
Anh Tôi Vô Số Tội   xem phim Anh Tôi Vô Số Tội   14:0, 18:30
Đừng Gõ Cửa 2 Lần   xem phim Đừng Gõ Cửa 2 Lần   8:10, 12:10, 16:20, 20:20, 21:40, 23:30
Đột Kích Màn Đêm   xem phim Đột Kích Màn Đêm   8:40, 12:0, 20:40, 22:40
Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   xem phim Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   10:0, 14:10, 18:10, 22:10
Tên Cậu Là Gì?   xem phim Tên Cậu Là Gì?   10:40, 13:30, 14:50, 17:10, 19:20
Rừng Xanh Kỳ Lạ Truyện   xem phim Rừng Xanh Kỳ Lạ Truyện   9:30, 11:30, 15:40, 17:40, 19:40
Luật Ngầm   xem phim Luật Ngầm   9:50, 12:20, 15:0, 17:30, 20:0, 22:30
Sát Nhân Giấu Mặt   xem phim Sát Nhân Giấu Mặt   10:20, 14:40, 21:10, 23:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   15:10
Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   xem phim Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   9:20, 11:30, 12:20, 14:0, 16:30, 17:30, 20:0, 21:40, 22:40
Đột Kích Màn Đêm   xem phim Đột Kích Màn Đêm   9:10, 11:10, 13:50, 15:50, 18:0, 20:10, 23:30
Tên Cậu Là Gì?   xem phim Tên Cậu Là Gì?   9:0, 10:50, 11:50, 14:0, 16:10, 18:20, 20:30, 21:30
Rừng Xanh Kỳ Lạ Truyện   xem phim Rừng Xanh Kỳ Lạ Truyện   8:40, 13:0, 17:20, 19:30, 23:40
Luật Ngầm   xem phim Luật Ngầm   8:50, 9:50, 11:20, 13:20, 14:50, 16:0, 18:30, 19:0, 21:0, 22:10, 22:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   14:10, 19:10
Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   xem phim Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   9:40, 11:50, 16:30, 20:30
Đừng Gõ Cửa 2 Lần   xem phim Đừng Gõ Cửa 2 Lần   9:10, 15:30, 21:20
Đột Kích Màn Đêm   xem phim Đột Kích Màn Đêm   11:0, 17:20, 21:30
Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   xem phim Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   11:10, 15:40, 20:10, 23:0
Tên Cậu Là Gì?   xem phim Tên Cậu Là Gì?   9:0, 13:30, 16:20, 18:0, 21:20, 22:30
Rừng Xanh Kỳ Lạ Truyện   xem phim Rừng Xanh Kỳ Lạ Truyện   12:10, 18:30, 23:30
Luật Ngầm   xem phim Luật Ngầm   10:0, 13:0, 14:30, 19:0, 23:10
Sát Nhân Giấu Mặt   xem phim Sát Nhân Giấu Mặt   9:50, 12:30, 14:20, 17:0, 19:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   9:20, 18:20
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   13:50, 18:0
Vẻ Đẹp Cuộc Sống   xem phim Vẻ Đẹp Cuộc Sống   12:15, 16:0, 22:45
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   11:30, 22:30, 23:15
Ngày Định Mệnh   xem phim Ngày Định Mệnh   16:40
Đừng Gõ Cửa 2 Lần   xem phim Đừng Gõ Cửa 2 Lần   0:10, 8:30, 14:50, 21:15, 23:10
Đột Kích Màn Đêm   xem phim Đột Kích Màn Đêm   8:20, 12:30, 14:15, 16:20, 19:0, 20:30
Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   xem phim Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   9:0, 10:20, 11:15, 13:30, 14:40, 15:40, 16:50, 17:50, 20:0, 21:0, 22:10
Tên Cậu Là Gì?   xem phim Tên Cậu Là Gì?   8:15, 10:30, 19:30
Rừng Xanh Kỳ Lạ Truyện   xem phim Rừng Xanh Kỳ Lạ Truyện   8:0, 10:15, 12:45, 19:15
Luật Ngầm   xem phim Luật Ngầm   9:10, 10:40, 12:0, 13:40, 14:30, 15:10, 17:0, 18:10, 19:45, 20:15, 21:40, 22:45
Sát Nhân Giấu Mặt   xem phim Sát Nhân Giấu Mặt   8:40, 10:0, 11:40, 13:10, 16:10, 17:40, 20:45, 22:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   xem phim Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   10:30, 15:20, 18:20, 20:10, 23:0
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   13:40, 16:0
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   13:0, 17:50, 22:40
Ngày Định Mệnh   xem phim Ngày Định Mệnh   9:40
Anh Tôi Vô Số Tội   xem phim Anh Tôi Vô Số Tội   12:20, 23:10
Đừng Gõ Cửa 2 Lần   xem phim Đừng Gõ Cửa 2 Lần   10:10, 14:30, 18:50
Đột Kích Màn Đêm   xem phim Đột Kích Màn Đêm   13:30, 17:40, 21:50
Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   xem phim Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   9:10, 11:20, 15:30, 19:40, 23:20
Tên Cậu Là Gì?   xem phim Tên Cậu Là Gì?   10:40, 14:50, 17:0, 19:10
Rừng Xanh Kỳ Lạ Truyện   xem phim Rừng Xanh Kỳ Lạ Truyện   8:40, 12:50, 16:30, 21:20
Luật Ngầm   xem phim Luật Ngầm   10:0, 12:30, 14:0, 15:0, 16:20, 17:30, 20:0, 20:40, 22:30
Sát Nhân Giấu Mặt   xem phim Sát Nhân Giấu Mặt   8:30, 12:0, 18:30, 20:30, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   xem phim Những Kẻ Khờ Mộng Mơ   9:15, 13:30, 19:50
Ba Vợ Cưới Vợ Ba   xem phim Ba Vợ Cưới Vợ Ba   11:35, 13:40, 17:45
Chạy Đi Rồi Tính   xem phim Chạy Đi Rồi Tính   9:20, 11:25, 13:30, 15:35, 17:40, 19:45, 21:50
Đừng Gõ Cửa 2 Lần   xem phim Đừng Gõ Cửa 2 Lần   9:0, 10:50, 15:0, 16:50, 19:10, 21:0, 23:0
Đột Kích Màn Đêm   xem phim Đột Kích Màn Đêm   11:30, 15:45, 18:15
Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   xem phim Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   9:15, 12:40, 14:15, 16:0, 18:45, 20:15, 22:30
Tên Cậu Là Gì?   xem phim Tên Cậu Là Gì?   11:45, 13:0, 16:10, 21:30
Rừng Xanh Kỳ Lạ Truyện   xem phim Rừng Xanh Kỳ Lạ Truyện   9:0, 11:0, 15:10, 17:10, 21:0, 22:40
Luật Ngầm   xem phim Luật Ngầm   9:10, 11:40, 16:30, 19:0, 22:20
Sát Nhân Giấu Mặt   xem phim Sát Nhân Giấu Mặt   9:35, 14:0, 20:40, 22:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ba Vợ Cưới Vợ Ba   xem phim Ba Vợ Cưới Vợ Ba   14:0, 18:10
Chạy Đi Rồi Tính   xem phim Chạy Đi Rồi Tính   9:30, 14:30, 19:30, 20:30
Đừng Gõ Cửa 2 Lần   xem phim Đừng Gõ Cửa 2 Lần   11:0, 12:40, 13:45, 15:40, 17:30, 19:20, 21:30, 22:50
Đột Kích Màn Đêm   xem phim Đột Kích Màn Đêm   12:45, 16:30, 18:30
Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   xem phim Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   10:30, 17:15, 22:20
Tên Cậu Là Gì?   xem phim Tên Cậu Là Gì?   11:40, 16:0, 20:10
Rừng Xanh Kỳ Lạ Truyện   xem phim Rừng Xanh Kỳ Lạ Truyện   9:0, 9:50, 10:40, 11:50, 12:50, 13:50, 14:50, 15:50, 16:50, 17:50, 18:50, 19:50, 20:50, 21:50, 22:30
Luật Ngầm   xem phim Luật Ngầm   9:10, 11:30, 14:45, 21:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ba Vợ Cưới Vợ Ba   xem phim Ba Vợ Cưới Vợ Ba   11:45, 16:0, 20:0
Chạy Đi Rồi Tính   xem phim Chạy Đi Rồi Tính   10:0, 14:0, 18:0, 19:55, 21:0
Đừng Gõ Cửa 2 Lần   xem phim Đừng Gõ Cửa 2 Lần   9:0, 9:50, 10:50, 12:40, 13:50, 15:40, 16:35, 19:10, 20:25, 22:35
Đột Kích Màn Đêm   xem phim Đột Kích Màn Đêm   9:5, 11:0, 12:55, 19:5, 22:0
Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   xem phim Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   9:45, 11:40, 13:55, 14:55, 17:30, 19:40, 21:50
Tên Cậu Là Gì?   xem phim Tên Cậu Là Gì?   9:35, 11:40, 14:30, 16:10, 17:45, 18:20, 20:25, 22:15
Rừng Xanh Kỳ Lạ Truyện   xem phim Rừng Xanh Kỳ Lạ Truyện   9:20, 11:20, 12:0, 13:20, 14:35, 15:20, 17:20, 18:25, 19:20, 21:20, 22:0
Luật Ngầm   xem phim Luật Ngầm   12:0, 16:40, 21:0
Sát Nhân Giấu Mặt   xem phim Sát Nhân Giấu Mặt   9:40, 13:45, 15:45, 17:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ba Vợ Cưới Vợ Ba   xem phim Ba Vợ Cưới Vợ Ba   14:50, 19:45
Chạy Đi Rồi Tính   xem phim Chạy Đi Rồi Tính   13:45, 17:55, 21:45
Ngày Định Mệnh   xem phim Ngày Định Mệnh   10:55, 15:40
Đừng Gõ Cửa 2 Lần   xem phim Đừng Gõ Cửa 2 Lần   9:5, 11:0, 18:50
Đột Kích Màn Đêm   xem phim Đột Kích Màn Đêm   9:0, 17:45, 22:40
Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   xem phim Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   9:20, 11:20, 13:15, 15:30, 17:35, 19:55
Tên Cậu Là Gì?   xem phim Tên Cậu Là Gì?   9:5, 11:35, 13:30, 15:45, 18:15, 20:25
Rừng Xanh Kỳ Lạ Truyện   xem phim Rừng Xanh Kỳ Lạ Truyện   9:20, 13:35, 15:35, 19:50, 21:50, 22:35
Luật Ngầm   xem phim Luật Ngầm   9:10, 11:40, 14:10, 16:40, 19:10, 21:40
Sát Nhân Giấu Mặt   xem phim Sát Nhân Giấu Mặt   11:15, 12:50, 16:50, 20:40, 22:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   9:40, 11:55, 16:20, 18:35
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   9:20, 11:30, 13:40, 15:50, 18:0, 20:10
Chạy Đi Rồi Tính   xem phim Chạy Đi Rồi Tính   9:0, 10:55, 13:15, 17:15, 18:20, 20:15, 22:20
Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   xem phim Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   8:40, 10:55, 17:20, 21:40
Đừng Gõ Cửa 2 Lần   xem phim Đừng Gõ Cửa 2 Lần   8:50, 11:35, 14:50, 19:10, 20:50, 22:30
Đột Kích Màn Đêm   xem phim Đột Kích Màn Đêm   12:50, 14:40, 16:30, 22:10
Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   xem phim Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   10:30, 12:40, 14:10, 16:30, 18:40, 20:50
Tên Cậu Là Gì?   xem phim Tên Cậu Là Gì?   9:30, 13:10, 15:10, 15:15, 19:35, 20:50
Rừng Xanh Kỳ Lạ Truyện   xem phim Rừng Xanh Kỳ Lạ Truyện   9:10, 11:0, 12:50, 14:40, 16:30, 18:20, 20:10, 21:10, 22:0
Luật Ngầm   xem phim Luật Ngầm   12:20, 16:45
Sát Nhân Giấu Mặt   xem phim Sát Nhân Giấu Mặt   8:30, 10:25, 14:50, 19:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   15:25
Chạy Đi Rồi Tính   xem phim Chạy Đi Rồi Tính   9:50, 10:30, 13:50, 17:50, 19:45
Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   xem phim Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   21:25
Đừng Gõ Cửa 2 Lần   xem phim Đừng Gõ Cửa 2 Lần   8:50, 10:45, 11:25, 12:40, 13:25, 14:35, 16:30, 18:25, 19:30, 20:20, 22:15
Đột Kích Màn Đêm   xem phim Đột Kích Màn Đêm   9:30, 17:35
Tên Cậu Là Gì?   xem phim Tên Cậu Là Gì?   9:0, 11:45, 13:40, 15:45, 16:0, 18:20, 20:30, 21:35
Rừng Xanh Kỳ Lạ Truyện   xem phim Rừng Xanh Kỳ Lạ Truyện   8:40, 9:40, 11:30, 12:25, 13:20, 15:10, 17:0, 18:50, 19:55, 20:40, 21:45
Luật Ngầm   xem phim Luật Ngầm   11:10, 15:50
Sát Nhân Giấu Mặt   xem phim Sát Nhân Giấu Mặt   14:5, 18:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   9:0, 14:55, 20:50
Chạy Đi Rồi Tính   xem phim Chạy Đi Rồi Tính   11:5, 13:0, 17:0, 18:55
Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   xem phim Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   13:20, 19:10
Đừng Gõ Cửa 2 Lần   xem phim Đừng Gõ Cửa 2 Lần   8:50, 10:35, 12:20, 14:5, 15:50, 17:35, 19:20, 21:5
Đột Kích Màn Đêm   xem phim Đột Kích Màn Đêm   9:40, 15:30, 21:20
Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   xem phim Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   17:15
Tên Cậu Là Gì?   xem phim Tên Cậu Là Gì?   8:40, 10:45, 12:55, 15:5, 19:20, 21:30
Rừng Xanh Kỳ Lạ Truyện   xem phim Rừng Xanh Kỳ Lạ Truyện   8:20, 9:10, 10:10, 11:0, 12:50, 14:40, 15:20, 16:30, 18:20, 19:30, 20:10, 22:0
Luật Ngầm   xem phim Luật Ngầm   12:30, 17:10, 21:15
Sát Nhân Giấu Mặt   xem phim Sát Nhân Giấu Mặt   11:30, 17:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   10:40, 14:20, 19:45
Đừng Gõ Cửa 2 Lần   xem phim Đừng Gõ Cửa 2 Lần   9:0, 11:10, 12:40, 14:35, 18:5, 20:20
Tên Cậu Là Gì?   xem phim Tên Cậu Là Gì?   9:15, 11:15, 13:15, 15:15, 17:15, 19:15, 21:15
Rừng Xanh Kỳ Lạ Truyện   xem phim Rừng Xanh Kỳ Lạ Truyện   9:25, 12:50, 16:15
Luật Ngầm   xem phim Luật Ngầm   18:0
Sát Nhân Giấu Mặt   xem phim Sát Nhân Giấu Mặt   16:20, 21:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   13:30, 15:10, 17:40
Đừng Gõ Cửa 2 Lần   xem phim Đừng Gõ Cửa 2 Lần   8:50, 13:0, 19:0
Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   xem phim Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   10:30, 14:40, 16:50, 20:40
Tên Cậu Là Gì?   xem phim Tên Cậu Là Gì?   9:30, 11:30, 15:30, 17:10, 19:40, 21:50
Rừng Xanh Kỳ Lạ Truyện   xem phim Rừng Xanh Kỳ Lạ Truyện   9:0, 10:50, 12:40, 14:30, 16:20, 18:10, 20:0, 22:0
Luật Ngầm   xem phim Luật Ngầm   8:40, 12:50, 19:20, 21:40
Sát Nhân Giấu Mặt   xem phim Sát Nhân Giấu Mặt   11:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   11:0, 13:10, 15:0, 19:0, 21:5
Chạy Đi Rồi Tính   xem phim Chạy Đi Rồi Tính   9:30, 13:20, 15:20, 19:10, 21:10
Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   xem phim Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   16:0
Đừng Gõ Cửa 2 Lần   xem phim Đừng Gõ Cửa 2 Lần   8:50, 10:40, 12:30, 14:20, 16:10, 18:0, 19:50, 21:40
Đột Kích Màn Đêm   xem phim Đột Kích Màn Đêm   11:30, 17:20
Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   xem phim Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   9:40
Tên Cậu Là Gì?   xem phim Tên Cậu Là Gì?   11:50, 14:0, 18:20, 20:20
Rừng Xanh Kỳ Lạ Truyện   xem phim Rừng Xanh Kỳ Lạ Truyện   9:0, 10:10, 10:50, 12:0, 12:40, 13:50, 14:30, 15:40, 16:20, 17:30, 18:10, 19:20, 20:0, 21:10, 21:50
Luật Ngầm   xem phim Luật Ngầm   8:30, 11:0, 13:30, 16:0, 18:30, 21:0
Sát Nhân Giấu Mặt   xem phim Sát Nhân Giấu Mặt   9:10, 17:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   11:40
Chạy Đi Rồi Tính   xem phim Chạy Đi Rồi Tính   9:50, 13:40, 19:20
Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   xem phim Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   17:10
Đừng Gõ Cửa 2 Lần   xem phim Đừng Gõ Cửa 2 Lần   9:40, 11:20, 13:0, 14:40, 16:20, 18:0, 19:40, 21:20
Đột Kích Màn Đêm   xem phim Đột Kích Màn Đêm   15:30
Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   xem phim Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   21:10
Tên Cậu Là Gì?   xem phim Tên Cậu Là Gì?   10:10, 12:20, 14:30, 16:40, 18:50, 21:0
Rừng Xanh Kỳ Lạ Truyện   xem phim Rừng Xanh Kỳ Lạ Truyện   10:0, 11:50, 13:40, 19:55, 21:45
Luật Ngầm   xem phim Luật Ngầm   17:25
Sát Nhân Giấu Mặt   xem phim Sát Nhân Giấu Mặt   15:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   11:35, 15:45, 20:0, 21:35
Chạy Đi Rồi Tính   xem phim Chạy Đi Rồi Tính   11:15, 13:5, 13:55, 16:30, 18:20, 19:50, 20:10
Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   xem phim Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   9:40
Đừng Gõ Cửa 2 Lần   xem phim Đừng Gõ Cửa 2 Lần   9:40, 14:55
Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   xem phim Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   11:50, 17:45, 21:40
Tên Cậu Là Gì?   xem phim Tên Cậu Là Gì?   9:35, 12:10, 13:35, 14:10, 15:35, 16:10, 17:35, 18:10, 19:35, 21:55
Rừng Xanh Kỳ Lạ Truyện   xem phim Rừng Xanh Kỳ Lạ Truyện   9:30, 11:15, 13:0, 14:45, 16:30, 18:15, 20:10, 22:0
Luật Ngầm   xem phim Luật Ngầm   9:50
Sát Nhân Giấu Mặt   xem phim Sát Nhân Giấu Mặt   22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chạy Đi Rồi Tính   xem phim Chạy Đi Rồi Tính   10:50, 12:40, 14:30, 16:20, 18:10, 21:40
Oán   xem phim Oán   9:0, 12:0, 17:30
Đừng Gõ Cửa 2 Lần   xem phim Đừng Gõ Cửa 2 Lần   9:10, 10:40, 12:30, 14:20, 17:50, 19:40, 21:20
Đột Kích Màn Đêm   xem phim Đột Kích Màn Đêm   9:50, 11:50, 13:50, 16:0, 19:50
Phi Vụ Tống Tiền   xem phim Phi Vụ Tống Tiền   15:50, 21:40
Rừng Xanh Kỳ Lạ Truyện   xem phim Rừng Xanh Kỳ Lạ Truyện   8:50, 9:30, 10:30, 11:20, 12:20, 13:10, 14:10, 15:0, 16:0, 16:50, 17:50, 18:40, 19:30, 20:0, 20:30, 21:30, 22:10
Sát Nhân Giấu Mặt   xem phim Sát Nhân Giấu Mặt   9:55, 13:50, 15:40, 18:0, 19:20, 21:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chạy Đi Rồi Tính   xem phim Chạy Đi Rồi Tính   13:20, 16:0, 17:50, 19:50
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   9:25
Ngày Định Mệnh   xem phim Ngày Định Mệnh   11:30, 21:50
Đừng Gõ Cửa 2 Lần   xem phim Đừng Gõ Cửa 2 Lần   10:45, 14:15, 17:45, 18:45, 21:20, 23:5
Đột Kích Màn Đêm   xem phim Đột Kích Màn Đêm   9:40, 14:5, 23:35
Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   xem phim Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   9:10, 11:10, 13:15, 15:20, 17:30, 19:30, 21:30
Phi Vụ Tống Tiền   xem phim Phi Vụ Tống Tiền   11:35, 15:15, 17:0
Rừng Xanh Kỳ Lạ Truyện   xem phim Rừng Xanh Kỳ Lạ Truyện   9:0, 9:50, 10:50, 11:40, 12:40, 13:30, 14:30, 15:20, 16:20, 17:10, 18:10, 19:0, 20:0, 20:45, 21:45, 22:35, 23:30
Sát Nhân Giấu Mặt   xem phim Sát Nhân Giấu Mặt   8:55, 12:30, 15:55, 19:25, 20:30, 22:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vẻ Đẹp Cuộc Sống   xem phim Vẻ Đẹp Cuộc Sống   18:20, 22:30
Đừng Gõ Cửa 2 Lần   xem phim Đừng Gõ Cửa 2 Lần   8:10, 10:0, 14:10, 18:10
Đột Kích Màn Đêm   xem phim Đột Kích Màn Đêm   8:50, 18:40
Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   xem phim Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rễ   9:0, 11:15, 12:0, 13:30, 14:20, 16:0, 17:0, 20:0, 20:40, 21:20, 22:20, 22:50, 23:40
Tên Cậu Là Gì?   xem phim Tên Cậu Là Gì?   9:20, 11:30, 13:0, 14:50, 16:20, 20:20
Rừng Xanh Kỳ Lạ Truyện   xem phim Rừng Xanh Kỳ Lạ Truyện   11:0, 15:0, 19:20
Luật Ngầm   xem phim Luật Ngầm   9:10, 10:10, 11:45, 13:45, 15:45, 16:30, 17:10, 19:40, 21:0, 22:10, 23:30
Sát Nhân Giấu Mặt   xem phim Sát Nhân Giấu Mặt   8:0, 12:40, 19:0


 • Thoi su 24h Bi truy sat nham nam sinh vien chet oan
  Thời sự 24h: Bị truy sát nhầm nam sinh viên chết oan

  Cháy kinh hoàng ở Nha Trang, nhiều căn nhà bị thiêu rụi; Bức ảnh khủng khiếp giữa phố Hà Nội và câu hỏi rất khó trả lời; Giảm ùn tắc Hà Nội: Tăng phí thật cao đỗ xe trên lòng đường; Vợ chồng được quyền tự quyết định số con: Liệu có nguy cơ 'vỡ trận' dân số?; Nhiều chuyên gia lo ngại về dải phân cách cứng phục vụ buýt nhanh

 • Thoi su 24h Het yeu la phai bao luc
  Thời sự 24h: Hết yêu là phải bạo lực?!

  Cả Hà Nội làm việc online sẽ đỡ tắc đường; Phương án để vợ chồng tự quyết định số con đã được đồng ý; Bắt em trai quỳ gối, đội gạch nhiều giờ còn chụp hình 'bêu' facebook; Hải Phòng: Thú vị pho tượng 700 tuổi có thể tự đứng lên ngồi xuống; Cộng đồng mạng dậy sóng vì "bún mắng, cháo chửi" có thể bị xóa sổ

 • Thoi su 24h Giet nu sinh bo thung xop
  Thời sự 24h: Giết nữ sinh bỏ thùng xốp

  Kế chống ùn tắc của kỹ sư từng làm quy hoạch giao thông Hà Nội; "Gộp Tết tây với Tết ta’ vì... hội nhập: Chuyên gia kinh tế nói gì?; Các quan - kẻ tồng ngồng, kẻ "bỏ của" chạy trốn khỏi nhà nghỉ; Rồng Thanh Hóa trở thành chủ đề chế ảnh trên mạng; Sau Văn Miếu, Hoàng Thành Thăng Long mặc “áo mới”

 • Thoi su 24h1201 Chi vo chet khoa than canh em re
  Thời sự 24h(12/01): Chị vợ chết khoả thân cạnh em rể

  Văn Miếu - Quốc Tử Giám "khoác áo" mới, còn đâu di sản quốc gia?; Sau lũ lịch sử, “đại dịch” ốc bươu vàng khiến nông dân khóc ròng; Đóng tiền tỷ, hàng trăm người dân vẫn không có nước sạch; Hé lộ nguyên nhân hơn chục ngôi mộ bị chôn răng bừa, đinh 10, đổ chất uế tạp ở Hà Nội; Hà Nội treo giải 300.000 USD ý tưởng chống ùn tắc

 • Thoi su 24h1101 2 me con bi cua co tai phong tro
  Thời sự 24h(11/01): 2 mẹ con bị cứa cổ tại phòng trọ

  GĐ Sở Văn hoá nói về việc quét vôi "làm mới" Văn Miếu - Quốc Tử Giám; Đừng để bị phạt tiền chỉ vì không mang theo cái này khi ra đường; Bé trai bị bỏ rơi ở cổng chùa: "Tôi thăm bé không được vào, ca sĩ đến quyên góp lại được"; Nhầm tai hại lịch sử, tên nước: Danh nhân "sống lại" cũng chào thua; Bảo mẫu có hành vi thô bạo với trẻ em để ép ăn

 • Tin quoc te noi bat 15211 Donald Trump chinh thuc tro thanh Tong thong My
  Tin quốc tế nổi bật (15-21/1): Donald Trump chính thức trở thành Tổng thống Mỹ

  Donald Trump chính thức tuyên thệ nhậm chức và chuyển vào Nhà Trắng; Bộ ngoại giao Philippines gửi công hàm phản đối việc Trung Quốc triển khai vũ khí tại Biển Đông; 2016 tiếp tục lập kỷ lục nắng nóng; Ông Tập Cận bình tuyên bố Trung Quốc đi đầu trong Toàn cầu hóa; Rơi máy bay chở thẩm phán tại Brazil... là những tin quốc tế nổi bật tuần qua.

 • 1 lit xang ganh se toi 8000 dong thue BVMT
  1 lít xăng gánh sẽ tới 8.000 đồng thuế BVMT?

  1 lít xăng sẽ gánh tới 8.000 đồng thuế môi trường; Giá thành cao hơn giá bán, EVN vẫn lãi hơn 2.000 tỉ; Nhiều thông tin khách hàng tại ngân hàng sẽ vào diện bí mật; Giữ nguyên giá xăng, tăng giá dầu;... Cùng với những thông tin về thưởng Tết 2017, tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng...là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi

 • Nhan tam hanh ha cha me choang canh tut quan te bay
  Nhẫn tâm hành hạ cha mẹ, choáng cảnh tụt quần tè bậy

  Trắng trợn live lên facebook cảnh đánh ghen lột đồ, cảnh con cái hành hạ cha mẹ dã man...Trẻ tổn thương dó giúp việc bạo hành, câu chuyện buồn của các em là những thông tin nổi bật trong tuần.

 • Am anh loa phuongamp cai tat CSCD cua tai xe bien xanh
  Ám ảnh loa phường& cái tát CSCĐ của tài xế biển xanh

  Sự phiền hà của loa phường, vụ cháy nồi cám heo thiêu rụi gần 40 căn nhà vào những ngày giáp tết hay cái tát của một tài xế xe biển xanh "dành tặng" cảnh sát cơ động,... là những thông tin đáng quan tâm nhất tuần qua.

 • Nong Bat khoi to cac cuu lanh dao NH Dai Tin
  Nóng:Bắt,khởi tố các cựu lãnh đạo NH Đại Tín

  Bắt và khởi tố cựu lãnh đạo NH Đại Tín, 5 năm nữa VN có nguy cơ thiếu điện, ông Vũ Quang Hải vẫn xin tiếp tục làm việc tại Sabeco, NHNN chặn đà giảm của tỷ giá, 1 lít xăng sẽ phải “cõng” 8.000 đồng thuế bảo vệ môi trường... Cùng với những thông tin về thưởng Tết 2017, tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng...là những tin tức