Tên phim Giờ chiếu Thể loại
THẦN TIÊN CŨNG NỔI ĐIÊN   xem phim THẦN TIÊN CŨNG NỔI ĐIÊN   10:15, 11:10, 11:20, 14:5, 15:20, 15:35, 18:0, 19:30, 19:50, 20:0, 21:30, 21:55, 22:0 Các loại khác
Nắng   xem phim Nắng   8:20, 9:10, 12:10, 12:50, 13:10, 15:10, 16:5, 17:20, 19:5, 20:0, 21:5, 21:50
Bố Già Chịu Chơi   xem phim Bố Già Chịu Chơi   8:30, 12:15, 16:0, 19:45
Cô Hầu Gái   xem phim Cô Hầu Gái   8:30, 8:50, 10:40, 11:0, 12:50, 13:10, 15:0, 15:20, 17:10, 17:30, 19:20, 19:40, 21:30, 21:50
Nhóc Tì Của TIểu Thư Jones   xem phim Nhóc Tì Của TIểu Thư Jones   8:50
Bảy Tay Súng Huyền Thoại   xem phim Bảy Tay Súng Huyền Thoại   10:20, 12:20, 14:55, 16:55, 19:30, 21:30
Tiểu Đội Cò Bay   xem phim Tiểu Đội Cò Bay   10:20, 11:10, 14:5, 17:10
Đường Hầm   xem phim Đường Hầm   9:0, 11:30, 13:10, 14:0, 16:30, 17:35, 19:0, 21:30
I.T.   xem phim I.T.   10:20, 14:55, 19:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
THẦN TIÊN CŨNG NỔI ĐIÊN   xem phim THẦN TIÊN CŨNG NỔI ĐIÊN   8:45, 9:20, 10:0, 11:20, 11:45, 12:0, 14:0, 15:35, 15:50, 16:45, 17:45, 17:50, 19:45, 19:50, 21:5 Các loại khác
Nắng   xem phim Nắng   8:45, 9:5, 9:15, 12:10, 12:15, 13:5, 13:20, 14:55, 15:55, 19:10, 19:20, 19:40, 21:10, 21:30
Bố Già Chịu Chơi   xem phim Bố Già Chịu Chơi   10:35
Cô Hầu Gái   xem phim Cô Hầu Gái   9:0, 9:50, 10:40, 10:55, 11:0, 11:50, 12:30, 13:50, 14:25, 15:50, 16:10, 16:15, 17:50, 18:5, 19:55, 20:0, 21:30, 21:45, 21:50
Nhóc Tì Của TIểu Thư Jones   xem phim Nhóc Tì Của TIểu Thư Jones   9:30, 10:55, 11:5
Đặc Vụ Snowden   xem phim Đặc Vụ Snowden   16:50, 17:0
Bảy Tay Súng Huyền Thoại   xem phim Bảy Tay Súng Huyền Thoại   9:15, 9:25, 9:30, 9:55, 11:35, 11:40, 11:50, 11:55, 12:20, 14:0, 14:5, 14:15, 14:20, 14:50, 16:25, 18:50, 19:0, 19:25, 21:15, 21:25, 21:45
Tiểu Đội Cò Bay   xem phim Tiểu Đội Cò Bay   12:45, 12:50, 13:0, 16:15, 18:0, 18:10, 21:30, 21:35
Đường Hầm   xem phim Đường Hầm   16:30, 17:5, 17:30
I.T.   xem phim I.T.   8:55, 15:10, 21:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
THẦN TIÊN CŨNG NỔI ĐIÊN   xem phim THẦN TIÊN CŨNG NỔI ĐIÊN   10:35, 12:45, 13:0, 16:10, 22:0 Các loại khác
Nắng   xem phim Nắng   11:5, 13:20, 15:20, 15:35, 18:35, 18:50, 20:15
Bố Già Chịu Chơi   xem phim Bố Già Chịu Chơi   9:15, 12:15
Cô Hầu Gái   xem phim Cô Hầu Gái   9:30, 11:30, 12:5, 13:30, 14:50, 16:45, 18:15, 19:0, 20:10, 20:50, 21:15, 22:15
Nhóc Tì Của TIểu Thư Jones   xem phim Nhóc Tì Của TIểu Thư Jones   9:55
Bảy Tay Súng Huyền Thoại   xem phim Bảy Tay Súng Huyền Thoại   9:35, 10:0, 11:25, 12:25, 13:50, 14:45, 17:5, 19:25, 21:20, 21:45
Tiểu Đội Cò Bay   xem phim Tiểu Đội Cò Bay   11:55, 14:50, 15:15
Đường Hầm   xem phim Đường Hầm   13:45, 14:35
I.T.   xem phim I.T.   9:20, 11:5, 17:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
THẦN TIÊN CŨNG NỔI ĐIÊN   xem phim THẦN TIÊN CŨNG NỔI ĐIÊN   8:30, 8:50, 11:15, 15:15, 15:45, 18:35, 21:10, 21:15, 23:0, 23:10 Các loại khác
Bố Già Chịu Chơi   xem phim Bố Già Chịu Chơi   8:40, 10:25, 12:10, 12:15, 14:0, 14:5, 15:50, 17:35, 17:40, 19:25, 21:45, 22:35
Cô Hầu Gái   xem phim Cô Hầu Gái   8:35, 10:45, 17:10, 23:5
Nhóc Tì Của TIểu Thư Jones   xem phim Nhóc Tì Của TIểu Thư Jones   8:40
Bảy Tay Súng Huyền Thoại   xem phim Bảy Tay Súng Huyền Thoại   8:35, 8:55, 11:25, 12:40, 13:55, 16:25, 16:55, 19:0, 20:5, 22:45
Tiểu Đội Cò Bay   xem phim Tiểu Đội Cò Bay   10:20, 14:50, 21:20
Đường Hầm   xem phim Đường Hầm   12:50, 18:50, 21:30
I.T.   xem phim I.T.   10:30, 10:40, 12:50, 12:55, 14:45, 15:0, 16:40, 17:40, 19:0, 19:10, 21:5, 23:5, 23:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
THẦN TIÊN CŨNG NỔI ĐIÊN   xem phim THẦN TIÊN CŨNG NỔI ĐIÊN   9:20, 11:0, 13:50, 18:10, 20:0, 21:50 Các loại khác
Bố Già Chịu Chơi   xem phim Bố Già Chịu Chơi   9:20, 17:40
Cô Hầu Gái   xem phim Cô Hầu Gái   9:40, 11:40, 13:40, 15:40, 17:40, 17:50, 19:0, 19:10, 19:40, 21:0, 21:40
Đặc Vụ Snowden   xem phim Đặc Vụ Snowden   12:40, 15:0
Bảy Tay Súng Huyền Thoại   xem phim Bảy Tay Súng Huyền Thoại   11:20, 13:0, 15:50, 21:20
Tiểu Đội Cò Bay   xem phim Tiểu Đội Cò Bay   9:30, 11:30, 16:0, 18:0, 20:0
Đường Hầm   xem phim Đường Hầm   13:30, 15:30, 21:40
I.T.   xem phim I.T.   9:10, 10:50, 17:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
THẦN TIÊN CŨNG NỔI ĐIÊN   xem phim THẦN TIÊN CŨNG NỔI ĐIÊN   8:5, 8:30, 9:30, 10:5, 11:5, 12:20, 13:0, 13:10, 15:15, 16:0, 17:0, 17:15, 18:0, 19:10, 19:20, 20:10, 21:55, 22:0, 22:30, 23:10, 23:20 Các loại khác
Nắng   xem phim Nắng   14:0
Cô Hầu Gái   xem phim Cô Hầu Gái   8:20, 9:10, 9:30, 10:20, 11:0, 11:15, 11:35, 12:25, 13:0, 13:5, 13:20, 13:40, 14:30, 15:0, 15:5, 15:10, 15:50, 16:35, 17:10, 17:15, 17:50, 17:55, 18:40, 19:10, 19:25, 19:50, 20:40, 20:45, 21:10, 21:30, 22:10, 22:40, 22:45, 23:50, 23:55
Nhóc Tì Của TIểu Thư Jones   xem phim Nhóc Tì Của TIểu Thư Jones   8:40, 23:10
Đặc Vụ Snowden   xem phim Đặc Vụ Snowden   10:45, 15:45, 23:15
Bảy Tay Súng Huyền Thoại   xem phim Bảy Tay Súng Huyền Thoại   8:15, 10:30, 13:15, 15:25, 18:15, 20:45, 21:50
Tiểu Đội Cò Bay   xem phim Tiểu Đội Cò Bay   8:0, 9:55, 11:50, 12:35, 13:45, 14:30, 15:40, 16:25, 17:35, 19:30, 21:20, 21:55, 22:35
Đường Hầm   xem phim Đường Hầm   8:10, 8:30, 21:25, 22:15, 22:25, 23:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
THẦN TIÊN CŨNG NỔI ĐIÊN   xem phim THẦN TIÊN CŨNG NỔI ĐIÊN   8:40, 10:20, 13:5, 15:5, 16:5, 17:5, 19:5, 20:0, 21:5, 21:55 Các loại khác
Nắng   xem phim Nắng   10:45, 12:15, 12:35, 14:25, 18:5, 20:0, 21:50
Bố Già Chịu Chơi   xem phim Bố Già Chịu Chơi   11:5, 17:30, 21:55
Cô Hầu Gái   xem phim Cô Hầu Gái   8:20, 9:30, 10:15, 11:25, 12:10, 13:20, 14:5, 15:15, 16:0, 17:10, 17:55, 19:5, 19:50, 21:0, 21:45
Nhóc Tì Của TIểu Thư Jones   xem phim Nhóc Tì Của TIểu Thư Jones   9:10
Đặc Vụ Snowden   xem phim Đặc Vụ Snowden   10:40
Bảy Tay Súng Huyền Thoại   xem phim Bảy Tay Súng Huyền Thoại   8:40, 11:20, 12:40, 13:25, 13:45, 15:5, 16:10, 18:10, 18:35, 19:5, 21:0, 21:30
Tiểu Đội Cò Bay   xem phim Tiểu Đội Cò Bay   8:30, 8:50, 12:10, 12:20, 17:40, 17:50
Đường Hầm   xem phim Đường Hầm   8:50, 9:0, 11:5, 11:10, 11:20, 13:30, 13:40, 15:50, 16:0, 18:10, 18:20, 20:30, 20:35, 20:40
I.T.   xem phim I.T.   9:0, 16:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
THẦN TIÊN CŨNG NỔI ĐIÊN   xem phim THẦN TIÊN CŨNG NỔI ĐIÊN   8:10, 10:10, 11:25, 13:35, 13:45, 15:5, 19:40, 20:30, 21:30 Các loại khác
Cô Hầu Gái   xem phim Cô Hầu Gái   9:30, 10:25, 14:45, 15:15, 17:10, 21:30
Nhóc Tì Của TIểu Thư Jones   xem phim Nhóc Tì Của TIểu Thư Jones   8:10
Bảy Tay Súng Huyền Thoại   xem phim Bảy Tay Súng Huyền Thoại   10:25, 12:20, 12:50, 15:30, 15:35, 16:40, 19:5, 21:35
Tiểu Đội Cò Bay   xem phim Tiểu Đội Cò Bay   13:50, 14:55, 17:0
Đường Hầm   xem phim Đường Hầm   9:20, 11:0, 11:25, 13:20, 13:25, 13:35, 13:50, 15:40, 15:45, 18:0, 18:5, 20:20, 20:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
THẦN TIÊN CŨNG NỔI ĐIÊN   xem phim THẦN TIÊN CŨNG NỔI ĐIÊN   10:0, 10:15, 12:0, 14:0, 14:40, 14:45, 15:45, 18:0, 18:15, 20:0, 21:0, 22:0 Các loại khác
Nắng   xem phim Nắng   9:0, 10:15, 12:30, 14:0, 16:30, 17:30, 17:35, 19:15, 20:15, 22:0
Bố Già Chịu Chơi   xem phim Bố Già Chịu Chơi   9:5, 14:0, 17:45
Cô Hầu Gái   xem phim Cô Hầu Gái   9:30, 11:15, 11:30, 13:15, 13:30, 15:30, 16:25, 17:0, 18:5, 19:15, 20:10, 21:15, 22:0
Nhóc Tì Của TIểu Thư Jones   xem phim Nhóc Tì Của TIểu Thư Jones   13:45
Đặc Vụ Snowden   xem phim Đặc Vụ Snowden   16:0
Bảy Tay Súng Huyền Thoại   xem phim Bảy Tay Súng Huyền Thoại   9:45, 12:15, 14:45, 15:30, 17:15, 18:30, 18:45, 19:30, 21:0, 21:15
Tiểu Đội Cò Bay   xem phim Tiểu Đội Cò Bay   11:45, 15:15, 20:45
Đường Hầm   xem phim Đường Hầm   9:0, 10:45, 14:15, 21:45
I.T.   xem phim I.T.   10:45, 15:15, 16:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
THẦN TIÊN CŨNG NỔI ĐIÊN   xem phim THẦN TIÊN CŨNG NỔI ĐIÊN   9:10, 10:10, 11:10, 12:20, 13:10, 15:10, 17:15, 17:20, 18:20, 19:20, 19:30, 20:20, 21:30, 23:30 Các loại khác
Cô Hầu Gái   xem phim Cô Hầu Gái   8:10, 8:30, 9:0, 9:10, 9:20, 9:50, 10:30, 11:0, 11:40, 12:30, 13:0, 13:10, 13:40, 14:20, 14:30, 15:0, 15:15, 15:40, 16:20, 16:40, 17:0, 17:40, 18:20, 18:40, 19:40, 21:0, 22:20, 22:40, 23:10, 23:40, 23:50
Nhóc Tì Của TIểu Thư Jones   xem phim Nhóc Tì Của TIểu Thư Jones   8:50, 13:50, 18:50
Đặc Vụ Snowden   xem phim Đặc Vụ Snowden   8:20, 10:50, 21:45
Bảy Tay Súng Huyền Thoại   xem phim Bảy Tay Súng Huyền Thoại   8:50, 9:50, 11:30, 13:30, 13:40, 16:0, 18:40, 20:20, 20:50, 21:10, 23:20, 23:40
Tiểu Đội Cò Bay   xem phim Tiểu Đội Cò Bay   14:0, 15:30, 17:30
Đường Hầm   xem phim Đường Hầm   11:20, 16:10, 17:30, 21:20, 22:30, 22:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
THẦN TIÊN CŨNG NỔI ĐIÊN   xem phim THẦN TIÊN CŨNG NỔI ĐIÊN   8:15, 9:30, 10:10, 14:15, 14:20, 15:30, 16:20, 16:30, 18:25, 20:20, 21:10, 21:15, 22:10, 22:30, 23:45, 23:50 Các loại khác
Cô Hầu Gái   xem phim Cô Hầu Gái   8:0, 9:0, 10:10, 11:10, 11:30, 12:15, 13:20, 13:40, 14:30, 15:30, 16:0, 16:30, 17:50, 18:40, 19:0, 19:10, 20:0, 20:50, 21:40, 22:10, 23:0, 23:15, 23:40, 23:50
Nhóc Tì Của TIểu Thư Jones   xem phim Nhóc Tì Của TIểu Thư Jones   9:30, 16:40, 21:20
Đặc Vụ Snowden   xem phim Đặc Vụ Snowden   12:0, 18:40
Bảy Tay Súng Huyền Thoại   xem phim Bảy Tay Súng Huyền Thoại   8:45, 8:50, 10:10, 11:10, 11:30, 12:45, 12:50, 14:10, 15:20, 16:50, 18:0, 19:30, 20:40, 21:10, 22:10, 22:15, 23:15, 23:20
Tiểu Đội Cò Bay   xem phim Tiểu Đội Cò Bay   8:10, 9:0, 10:20, 11:0, 11:10, 12:20, 13:0, 13:10, 14:20, 15:0, 15:10, 15:50, 16:20, 17:0, 17:10, 17:40, 18:10, 19:0, 19:10, 20:10, 20:30, 21:0, 21:30, 22:30, 23:0, 23:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
THẦN TIÊN CŨNG NỔI ĐIÊN   xem phim THẦN TIÊN CŨNG NỔI ĐIÊN   8:50, 9:10, 9:20, 11:30, 13:40, 16:0, 16:10, 18:10, 18:50, 19:10, 20:20, 20:30, 22:40, 23:50 Các loại khác
Cô Hầu Gái   xem phim Cô Hầu Gái   8:0, 8:20, 8:40, 10:10, 10:30, 10:50, 12:20, 13:0, 13:30, 13:50, 14:30, 14:50, 15:10, 15:50, 16:40, 17:0, 17:20, 18:0, 18:20, 19:10, 19:30, 21:10, 21:30, 21:40, 22:30, 23:15, 23:40
Nhóc Tì Của TIểu Thư Jones   xem phim Nhóc Tì Của TIểu Thư Jones   11:10, 16:10, 21:0, 21:5
Đặc Vụ Snowden   xem phim Đặc Vụ Snowden   13:10
Bảy Tay Súng Huyền Thoại   xem phim Bảy Tay Súng Huyền Thoại   10:30, 10:40, 16:0, 20:10, 21:30, 22:50
Tiểu Đội Cò Bay   xem phim Tiểu Đội Cò Bay   9:10, 11:20, 12:40, 13:30, 15:40, 16:20, 17:20, 17:50, 19:10, 20:0, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
THẦN TIÊN CŨNG NỔI ĐIÊN   xem phim THẦN TIÊN CŨNG NỔI ĐIÊN   8:20, 9:0, 11:0, 11:30, 13:0, 13:40, 15:0, 17:0, 18:20, 19:0, 23:35, 23:45 Các loại khác
Cô Hầu Gái   xem phim Cô Hầu Gái   0:0, 7:50, 8:0, 8:30, 9:20, 9:30, 10:0, 10:30, 12:0, 12:30, 13:30, 14:0, 14:30, 14:50, 15:30, 16:0, 16:30, 16:50, 17:30, 18:0, 18:30, 18:40, 18:50, 19:30, 20:0, 20:30, 20:50, 21:30, 22:0, 22:30, 23:0, 23:30, 23:35
Nhóc Tì Của TIểu Thư Jones   xem phim Nhóc Tì Của TIểu Thư Jones   11:15, 21:15
Đặc Vụ Snowden   xem phim Đặc Vụ Snowden   10:50, 15:50, 20:50, 23:40
Bảy Tay Súng Huyền Thoại   xem phim Bảy Tay Súng Huyền Thoại   8:40, 9:20, 11:50, 12:10, 13:40, 14:20, 17:0, 17:10, 18:40, 19:40, 20:25, 21:0, 22:20, 23:10, 23:30
Tiểu Đội Cò Bay   xem phim Tiểu Đội Cò Bay   9:10, 9:30, 11:30, 12:30, 13:10, 13:30, 14:30, 15:30, 16:40, 17:10, 18:40, 22:50, 23:10
Đường Hầm   xem phim Đường Hầm   8:25, 9:5, 12:20, 13:20, 15:50, 16:15, 18:20, 23:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
THẦN TIÊN CŨNG NỔI ĐIÊN   xem phim THẦN TIÊN CŨNG NỔI ĐIÊN   9:15, 9:45, 13:30, 14:40, 15:40, 18:0, 18:30, 20:0, 20:10, 20:40, 22:10, 22:15, 22:50 Các loại khác
Cô Hầu Gái   xem phim Cô Hầu Gái   8:40, 9:20, 9:40, 10:45, 11:20, 11:30, 11:50, 12:30, 12:50, 13:10, 13:45, 13:50, 14:10, 14:30, 15:0, 15:45, 15:50, 16:20, 16:40, 17:10, 17:50, 18:0, 18:45, 19:20, 19:50, 20:0, 20:10, 21:20, 21:30, 22:20, 22:30
Nhóc Tì Của TIểu Thư Jones   xem phim Nhóc Tì Của TIểu Thư Jones   9:40, 14:15, 21:0
Bảy Tay Súng Huyền Thoại   xem phim Bảy Tay Súng Huyền Thoại   12:0, 14:20, 16:50, 19:30, 22:0, 22:10
Tiểu Đội Cò Bay   xem phim Tiểu Đội Cò Bay   8:40, 9:30, 11:40, 12:10, 12:20, 13:10, 15:10, 15:40, 17:10, 17:40, 19:0, 19:10, 19:30, 19:40, 20:20
Đường Hầm   xem phim Đường Hầm   9:50, 11:50, 14:50, 17:0, 19:50, 22:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
THẦN TIÊN CŨNG NỔI ĐIÊN   xem phim THẦN TIÊN CŨNG NỔI ĐIÊN   8:5, 8:10, 8:30, 9:0, 9:40, 10:15, 10:50, 13:0, 14:30, 18:0, 20:10, 21:25, 22:20, 23:15 Các loại khác
Cô Hầu Gái   xem phim Cô Hầu Gái   8:30, 8:50, 9:0, 9:40, 9:50, 10:40, 10:45, 12:20, 13:50, 14:20, 15:10, 15:45, 16:40, 17:15, 19:0, 21:5, 21:55, 23:10, 23:50
Nhóc Tì Của TIểu Thư Jones   xem phim Nhóc Tì Của TIểu Thư Jones   20:45
Đặc Vụ Snowden   xem phim Đặc Vụ Snowden   11:45, 16:25
Bảy Tay Súng Huyền Thoại   xem phim Bảy Tay Súng Huyền Thoại   10:10, 11:5, 12:50, 15:30, 17:0, 18:10, 18:50, 21:20
Tiểu Đội Cò Bay   xem phim Tiểu Đội Cò Bay   8:40, 9:0, 9:50, 10:40, 11:0, 11:50, 12:0, 12:40, 13:0, 14:0, 15:0, 15:10, 15:50, 16:0, 16:40, 17:20, 18:0, 18:40, 19:20, 19:50, 20:0, 20:40, 21:50, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
THẦN TIÊN CŨNG NỔI ĐIÊN   xem phim THẦN TIÊN CŨNG NỔI ĐIÊN   8:40, 9:10, 9:15, 9:20, 11:0, 11:20, 13:20, 15:45, 15:50, 17:0, 17:45, 19:45, 21:10, 22:30, 23:0 Các loại khác
Cô Hầu Gái   xem phim Cô Hầu Gái   8:50, 9:0, 9:40, 10:50, 11:15, 11:20, 11:40, 12:50, 13:20, 13:40, 14:50, 15:25, 15:50, 17:10, 17:50, 19:10, 20:20, 20:30, 21:10, 22:15, 22:20, 22:35, 23:10
Nhóc Tì Của TIểu Thư Jones   xem phim Nhóc Tì Của TIểu Thư Jones   15:40, 20:0
Đặc Vụ Snowden   xem phim Đặc Vụ Snowden   10:40, 13:20, 21:45
Bảy Tay Súng Huyền Thoại   xem phim Bảy Tay Súng Huyền Thoại   9:15, 9:20, 11:50, 13:10, 14:20, 15:15, 16:50, 18:0, 19:20, 19:30, 20:30, 22:0, 22:10
Tiểu Đội Cò Bay   xem phim Tiểu Đội Cò Bay   8:30, 8:40, 9:0, 11:0, 11:40, 12:20, 12:45, 13:0, 13:40, 15:0, 15:45, 16:20, 17:0, 19:0, 21:0, 21:35, 22:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
THẦN TIÊN CŨNG NỔI ĐIÊN   xem phim THẦN TIÊN CŨNG NỔI ĐIÊN   8:10, 11:30, 11:40, 13:20, 17:10, 21:0 Các loại khác
Cô Hầu Gái   xem phim Cô Hầu Gái   10:15, 12:40, 17:50, 18:10, 21:15, 21:45, 23:0, 23:45
Nhóc Tì Của TIểu Thư Jones   xem phim Nhóc Tì Của TIểu Thư Jones   0:0, 10:10, 14:45, 19:15
Đặc Vụ Snowden   xem phim Đặc Vụ Snowden   0:0, 21:30
Bảy Tay Súng Huyền Thoại   xem phim Bảy Tay Súng Huyền Thoại   8:15, 8:20, 9:0, 9:10, 10:50, 13:10, 13:50, 15:40, 16:20, 20:30, 22:45, 23:15
Tiểu Đội Cò Bay   xem phim Tiểu Đội Cò Bay   8:5, 8:10, 8:20, 8:30, 9:20, 10:0, 10:15, 10:30, 11:20, 12:10, 12:15, 12:40, 14:20, 15:30, 16:30, 17:30, 17:50, 18:15, 18:30, 19:15, 19:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
THẦN TIÊN CŨNG NỔI ĐIÊN   xem phim THẦN TIÊN CŨNG NỔI ĐIÊN   8:30, 8:40, 8:50, 9:0, 10:20, 11:0, 11:10, 12:45, 13:10, 15:20, 17:30, 17:40, 18:30, 19:20, 19:40, 19:45, 20:0, 21:30, 22:10, 22:20, 22:30 Các loại khác
Cô Hầu Gái   xem phim Cô Hầu Gái   8:10, 8:15, 8:20, 8:50, 9:0, 9:30, 10:25, 10:30, 11:10, 11:50, 12:20, 12:35, 12:50, 13:15, 13:20, 14:0, 14:45, 15:0, 15:30, 16:10, 17:10, 17:40, 18:20, 19:50, 20:30, 20:50, 22:0, 22:30, 22:40, 23:0
Nhóc Tì Của TIểu Thư Jones   xem phim Nhóc Tì Của TIểu Thư Jones   18:40
Đặc Vụ Snowden   xem phim Đặc Vụ Snowden   13:30
Bảy Tay Súng Huyền Thoại   xem phim Bảy Tay Súng Huyền Thoại   9:10, 10:50, 11:50, 15:45, 16:5, 17:0, 19:40, 20:40, 21:10, 21:30
Tiểu Đội Cò Bay   xem phim Tiểu Đội Cò Bay   13:50, 14:45, 16:0, 16:45, 21:20, 22:10
Đường Hầm   xem phim Đường Hầm   9:20, 16:50, 18:50, 21:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
THẦN TIÊN CŨNG NỔI ĐIÊN   xem phim THẦN TIÊN CŨNG NỔI ĐIÊN   11:20, 11:45, 15:25, 16:20, 16:25, 17:30, 18:30, 19:30, 21:35 Các loại khác
Nắng   xem phim Nắng   9:0, 9:20, 13:10, 13:25
Bố Già Chịu Chơi   xem phim Bố Già Chịu Chơi   10:35
Cô Hầu Gái   xem phim Cô Hầu Gái   8:45, 9:50, 10:50, 11:55, 12:55, 14:0, 15:0, 16:5, 17:5, 18:10, 19:10, 20:15, 20:20, 21:15
Nhóc Tì Của TIểu Thư Jones   xem phim Nhóc Tì Của TIểu Thư Jones   9:35
Bảy Tay Súng Huyền Thoại   xem phim Bảy Tay Súng Huyền Thoại   8:35, 9:10, 11:10, 13:45, 13:50, 18:25, 20:35, 21:0
Tiểu Đội Cò Bay   xem phim Tiểu Đội Cò Bay   8:25, 8:40, 10:20, 11:25, 12:15, 13:20, 14:10, 16:5, 17:10, 18:0, 19:55, 21:50
Đường Hầm   xem phim Đường Hầm   9:40, 10:20, 12:10, 12:50, 13:55, 14:40, 15:20, 16:25, 17:10, 17:50, 18:55, 19:40, 20:25, 20:50, 21:25
I.T.   xem phim I.T.   12:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
THẦN TIÊN CŨNG NỔI ĐIÊN   xem phim THẦN TIÊN CŨNG NỔI ĐIÊN   13:30, 14:10, 16:0, 16:10, 18:10 Các loại khác
Cô Hầu Gái   xem phim Cô Hầu Gái   8:50, 10:50, 12:50, 15:10, 17:20, 21:50
Nhóc Tì Của TIểu Thư Jones   xem phim Nhóc Tì Của TIểu Thư Jones   17:10
Bảy Tay Súng Huyền Thoại   xem phim Bảy Tay Súng Huyền Thoại   9:10, 11:40, 14:50, 19:20, 20:10
Tiểu Đội Cò Bay   xem phim Tiểu Đội Cò Bay   11:30, 11:40, 19:20, 19:30
Đường Hầm   xem phim Đường Hầm   9:0, 11:20, 13:40, 16:0, 18:0, 18:20, 20:20, 20:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
THẦN TIÊN CŨNG NỔI ĐIÊN   xem phim THẦN TIÊN CŨNG NỔI ĐIÊN   11:50, 12:0, 13:50, 18:0, 20:25, 21:45 Các loại khác
Nắng   xem phim Nắng   9:30, 11:0, 13:40, 16:35, 16:50, 18:35, 18:40, 20:0, 20:25
Bố Già Chịu Chơi   xem phim Bố Già Chịu Chơi   9:25, 16:25
Cô Hầu Gái   xem phim Cô Hầu Gái   9:20, 9:45, 11:15, 11:35, 12:45, 13:5, 14:35, 15:0, 15:30, 16:10, 16:45, 17:40, 18:35, 19:0, 19:30, 20:50, 21:20, 22:10
Nhóc Tì Của TIểu Thư Jones   xem phim Nhóc Tì Của TIểu Thư Jones   12:15
Đặc Vụ Snowden   xem phim Đặc Vụ Snowden   13:15
Bảy Tay Súng Huyền Thoại   xem phim Bảy Tay Súng Huyền Thoại   9:30, 10:0, 11:50, 14:10, 14:15, 16:20, 19:25, 19:50, 21:30, 21:45
Tiểu Đội Cò Bay   xem phim Tiểu Đội Cò Bay   11:35, 11:50, 14:45, 18:10, 20:20, 21:30
Đường Hầm   xem phim Đường Hầm   10:0, 13:0, 15:25
I.T.   xem phim I.T.   14:25, 15:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
THẦN TIÊN CŨNG NỔI ĐIÊN   xem phim THẦN TIÊN CŨNG NỔI ĐIÊN   8:30, 10:10, 10:15, 11:10, 11:15, 13:50, 14:30, 15:40, 16:10, 17:20, 17:30, 21:25, 23:15 Các loại khác
Nắng   xem phim Nắng   8:40, 11:30, 13:10, 18:50
Bố Già Chịu Chơi   xem phim Bố Già Chịu Chơi   9:20, 9:30, 10:20, 11:0, 11:10, 12:0, 12:50, 13:45, 14:30, 15:30, 16:15, 16:50, 18:0, 18:30, 19:40, 19:45, 20:50, 23:10, 23:20
Cô Hầu Gái   xem phim Cô Hầu Gái   9:20, 11:10, 11:15, 11:30, 12:25, 13:15, 15:0, 15:15, 15:20, 17:0, 20:40, 22:40, 22:45, 23:0, 23:10
Nhóc Tì Của TIểu Thư Jones   xem phim Nhóc Tì Của TIểu Thư Jones   22:30
Bảy Tay Súng Huyền Thoại   xem phim Bảy Tay Súng Huyền Thoại   8:50, 9:0, 9:15, 13:25, 15:50, 17:15, 17:30, 19:20, 21:45, 22:30, 22:40, 22:45
Tiểu Đội Cò Bay   xem phim Tiểu Đội Cò Bay   9:30, 11:10, 12:0, 12:50, 16:15, 17:10
Đường Hầm   xem phim Đường Hầm   8:50, 13:20
I.T.   xem phim I.T.   9:25, 9:40, 10:30, 10:40, 12:0, 12:20, 12:40, 13:30, 14:10, 14:20, 15:40, 16:0, 16:25, 17:50, 19:40, 21:20, 21:30, 23:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
THẦN TIÊN CŨNG NỔI ĐIÊN   xem phim THẦN TIÊN CŨNG NỔI ĐIÊN   9:20, 9:30, 11:5, 11:10, 11:20, 13:10, 13:40, 17:10, 18:10, 18:35, 20:15, 20:30, 20:35, 20:40 Các loại khác
Bố Già Chịu Chơi   xem phim Bố Già Chịu Chơi   9:20, 12:0, 13:45, 15:0, 15:20, 17:10, 17:15, 18:0, 18:10, 19:15, 21:0, 22:40
Cô Hầu Gái   xem phim Cô Hầu Gái   9:10, 9:35, 11:0, 11:10, 11:35, 12:0, 13:55, 14:0, 14:10, 15:5, 15:20, 15:30, 17:20, 17:35, 17:45, 19:10, 19:35, 20:25, 20:35, 21:15, 21:40, 22:35, 22:45, 22:50, 23:0
Nhóc Tì Của TIểu Thư Jones   xem phim Nhóc Tì Của TIểu Thư Jones   15:35, 15:45
Bảy Tay Súng Huyền Thoại   xem phim Bảy Tay Súng Huyền Thoại   9:0, 10:45, 11:30, 12:50, 12:55, 14:0, 16:30, 19:0, 21:30, 21:35, 22:20
Tiểu Đội Cò Bay   xem phim Tiểu Đội Cò Bay   9:0, 10:45, 11:0, 12:30, 12:45, 14:0, 14:10, 14:15, 15:0, 15:50, 16:0, 16:45, 17:0, 17:35, 17:45, 18:30, 19:20, 19:30, 19:45, 19:50, 20:50, 21:10, 21:15, 22:25, 22:30
Đường Hầm   xem phim Đường Hầm   9:20, 9:30, 13:15, 13:20, 18:0, 18:15, 22:35
I.T.   xem phim I.T.   9:10, 10:20, 12:10, 14:0, 15:20, 15:30, 18:10, 19:0, 20:0, 21:50, 22:10, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
THẦN TIÊN CŨNG NỔI ĐIÊN   xem phim THẦN TIÊN CŨNG NỔI ĐIÊN   8:40, 10:50, 13:0, 17:10, 18:30, 18:40, 23:0, 23:10 Các loại khác
Cô Hầu Gái   xem phim Cô Hầu Gái   8:10, 8:50, 10:20, 11:0, 12:30, 12:50, 12:55, 13:5, 14:40, 15:0, 15:10, 16:50, 17:20, 19:0, 21:10, 21:30, 22:30, 23:20, 23:30, 23:35
Nhóc Tì Của TIểu Thư Jones   xem phim Nhóc Tì Của TIểu Thư Jones   21:20, 23:55
Bảy Tay Súng Huyền Thoại   xem phim Bảy Tay Súng Huyền Thoại   8:30, 8:40, 15:30, 16:0, 18:20, 20:50, 23:45
Tiểu Đội Cò Bay   xem phim Tiểu Đội Cò Bay   11:10, 15:20, 15:35, 15:40, 18:30, 20:20
Đường Hầm   xem phim Đường Hầm   9:0, 11:10, 12:0, 13:40, 19:30, 23:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
THẦN TIÊN CŨNG NỔI ĐIÊN   xem phim THẦN TIÊN CŨNG NỔI ĐIÊN   8:15, 10:20, 12:20, 12:25, 13:0, 14:20, 14:30, 15:10, 16:20, 16:35, 18:20, 18:40, 19:15, 19:25, 20:20, 20:30, 21:20, 21:30, 21:50, 22:20, 23:15, 23:50, 23:55 Các loại khác
Cô Hầu Gái   xem phim Cô Hầu Gái   8:10, 8:20, 8:30, 8:40, 8:50, 9:0, 9:30, 10:20, 10:40, 10:50, 11:0, 11:30, 12:45, 12:50, 13:30, 14:10, 14:30, 14:40, 14:50, 15:30, 16:50, 17:15, 17:30, 18:30, 18:50, 19:30, 20:50, 21:30, 21:50, 22:0, 22:30, 22:50, 23:30
Nhóc Tì Của TIểu Thư Jones   xem phim Nhóc Tì Của TIểu Thư Jones   8:20, 9:15, 13:15, 18:10, 21:40
Đặc Vụ Snowden   xem phim Đặc Vụ Snowden   10:45, 11:40, 15:40, 16:10
Bảy Tay Súng Huyền Thoại   xem phim Bảy Tay Súng Huyền Thoại   9:10, 9:15, 10:50, 11:50, 12:5, 12:10, 13:15, 14:30, 14:40, 15:40, 17:10, 17:15, 17:30, 19:50, 20:30, 20:40, 21:15, 22:10, 22:20, 22:30, 23:30, 23:40
Tiểu Đội Cò Bay   xem phim Tiểu Đội Cò Bay   9:0, 9:20, 12:30, 13:0, 13:20, 16:30, 17:0, 17:20, 21:20, 21:30, 21:40, 23:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
THẦN TIÊN CŨNG NỔI ĐIÊN   xem phim THẦN TIÊN CŨNG NỔI ĐIÊN   9:30, 9:45, 11:35, 11:45, 13:50, 14:15, 15:40, 16:35, 17:50, 19:50, 21:55 Các loại khác
Nắng   xem phim Nắng   12:15, 15:50, 18:0
Bố Già Chịu Chơi   xem phim Bố Già Chịu Chơi   9:35, 11:30, 13:20, 17:15, 19:10, 21:0, 22:40, 22:45, 22:50
Cô Hầu Gái   xem phim Cô Hầu Gái   9:25, 9:30, 11:55, 13:40, 14:0, 14:10, 14:40, 15:20, 15:30, 17:45, 19:0, 19:50, 19:55, 21:25, 22:0, 22:5, 22:55
Nhóc Tì Của TIểu Thư Jones   xem phim Nhóc Tì Của TIểu Thư Jones   11:40
Đặc Vụ Snowden   xem phim Đặc Vụ Snowden   9:10, 14:5
Bảy Tay Súng Huyền Thoại   xem phim Bảy Tay Súng Huyền Thoại   9:20, 11:40, 11:55, 14:30, 16:15, 17:5, 18:50, 19:40, 22:15
Tiểu Đội Cò Bay   xem phim Tiểu Đội Cò Bay   17:35, 21:5, 21:55
Đường Hầm   xem phim Đường Hầm   9:45, 16:30
I.T.   xem phim I.T.   10:0, 11:10, 12:10, 13:35, 15:15, 16:5, 18:35, 19:30, 19:55, 20:35, 21:30, 22:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
THẦN TIÊN CŨNG NỔI ĐIÊN   xem phim THẦN TIÊN CŨNG NỔI ĐIÊN   8:40, 9:25, 10:30, 11:20, 15:5, 15:30, 15:55, 16:5, 16:10, 18:10, 19:0, 19:5, 20:55, 21:0, 22:50, 22:55 Các loại khác
Bố Già Chịu Chơi   xem phim Bố Già Chịu Chơi   8:40, 10:25, 12:10, 13:55, 15:40, 17:25, 19:10, 20:55, 22:40
Cô Hầu Gái   xem phim Cô Hầu Gái   8:45, 9:5, 9:20, 17:0, 23:0
Nhóc Tì Của TIểu Thư Jones   xem phim Nhóc Tì Của TIểu Thư Jones   9:15
Đặc Vụ Snowden   xem phim Đặc Vụ Snowden   9:0, 13:40, 22:40
Bảy Tay Súng Huyền Thoại   xem phim Bảy Tay Súng Huyền Thoại   8:30, 9:10, 11:0, 13:25, 13:30, 15:55, 16:0, 17:50, 17:55, 18:15, 20:10, 20:15, 22:35, 22:50, 22:55
Tiểu Đội Cò Bay   xem phim Tiểu Đội Cò Bay   8:35, 8:50, 9:0, 11:40, 12:15, 12:25, 14:10, 14:15, 15:45, 17:45, 19:15, 19:30, 20:5
Đường Hầm   xem phim Đường Hầm   11:10, 11:20, 13:35, 13:45, 18:5, 22:45
I.T.   xem phim I.T.   10:35, 11:35, 12:25, 13:25, 15:20, 16:20, 17:15, 19:5, 20:55, 21:55, 22:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
THẦN TIÊN CŨNG NỔI ĐIÊN   xem phim THẦN TIÊN CŨNG NỔI ĐIÊN   8:20, 8:25, 8:40, 8:50, 9:0, 10:15, 10:35, 10:40, 12:5, 12:30, 14:20, 16:20, 16:40, 17:10, 17:15, 17:20, 18:15, 18:55, 20:5, 20:10, 20:35, 20:55, 22:25, 22:35, 22:45, 22:50 Các loại khác
Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể   xem phim Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể   12:55, 18:35, 20:10
Nắng   xem phim Nắng   10:25, 10:30, 12:15, 13:5, 14:15, 16:45, 16:50, 18:20, 22:20
Bố Già Chịu Chơi   xem phim Bố Già Chịu Chơi   10:40, 10:50, 12:25, 12:30, 14:0, 15:5, 15:35, 15:40, 18:30, 18:35, 19:5, 20:45, 20:55, 22:40, 22:45
Cô Hầu Gái   xem phim Cô Hầu Gái   8:25, 8:30, 12:20, 13:55, 15:0, 16:5, 16:30, 17:50, 18:5, 18:40, 20:5, 20:15, 22:5, 22:10, 22:35, 22:40
Bảy Tay Súng Huyền Thoại   xem phim Bảy Tay Súng Huyền Thoại   10:25, 10:30, 10:35, 10:40, 12:35, 13:20, 13:30, 14:30, 15:0, 15:45, 15:55, 16:25, 16:35, 19:40, 19:45, 21:10, 21:35, 21:50, 22:10
Tiểu Đội Cò Bay   xem phim Tiểu Đội Cò Bay   8:45, 10:20, 10:40, 12:10, 12:15, 13:50, 13:55, 14:45, 14:55, 15:30, 16:15, 16:40, 16:50, 16:55, 18:25, 18:40, 19:10
Đường Hầm   xem phim Đường Hầm   8:35, 12:35, 15:55, 17:25, 22:0
I.T.   xem phim I.T.   8:30, 8:40, 10:20, 10:25, 12:25, 12:55, 14:5, 14:25, 15:40, 18:45, 19:45, 20:50, 21:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
THẦN TIÊN CŨNG NỔI ĐIÊN   xem phim THẦN TIÊN CŨNG NỔI ĐIÊN   9:40, 10:10, 11:45, 13:30, 13:50, 14:50, 15:35, 17:30, 19:20, 19:25, 21:25 Các loại khác
Cô Hầu Gái   xem phim Cô Hầu Gái   11:30, 13:25, 17:35, 19:30, 21:25
Đặc Vụ Snowden   xem phim Đặc Vụ Snowden   15:20, 17:0, 21:40
Bảy Tay Súng Huyền Thoại   xem phim Bảy Tay Súng Huyền Thoại   12:20, 14:40, 16:50, 19:20, 21:20
Tiểu Đội Cò Bay   xem phim Tiểu Đội Cò Bay   21:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
THẦN TIÊN CŨNG NỔI ĐIÊN   xem phim THẦN TIÊN CŨNG NỔI ĐIÊN   8:45, 8:55, 9:10, 10:55, 11:45, 12:5, 16:15, 16:30, 18:10, 18:25, 22:40 Các loại khác
Bố Già Chịu Chơi   xem phim Bố Già Chịu Chơi   9:20, 11:50, 13:35, 18:45, 21:35, 23:30
Cô Hầu Gái   xem phim Cô Hầu Gái   10:40, 11:5, 12:35, 12:50, 13:0, 14:45, 15:0, 16:45, 16:55, 18:0, 19:0, 19:40, 19:55, 20:55, 23:10, 23:15
Đặc Vụ Snowden   xem phim Đặc Vụ Snowden   11:10, 14:25, 16:10, 20:35
Bảy Tay Súng Huyền Thoại   xem phim Bảy Tay Súng Huyền Thoại   9:20, 9:35, 13:45, 14:0, 18:50, 19:30, 20:10, 21:20, 21:25, 21:50, 22:0, 22:40, 22:50
Tiểu Đội Cò Bay   xem phim Tiểu Đội Cò Bay   11:40, 13:20, 15:10, 17:0, 20:30, 22:15
Đường Hầm   xem phim Đường Hầm   8:50, 9:25, 13:40, 15:10, 17:15, 23:0
I.T.   xem phim I.T.   8:55, 10:45, 12:35, 13:20, 15:20, 16:50, 17:35, 18:40


 • Thoi su 24h 52 gio lan theo dau vet ke giet nguoi
  Thời sự 24h: 52 giờ lần theo dấu vết kẻ giết người

  Hơn 500 lá đơn của ngư dân miền Trung khởi kiện Formosa; Chỉ cần chậm trễ vài giây, cô gái trẻ đã bị cướp mất chiếc xe ở ngay trước mắt; Khoán xe công: Chuyện không đơn giản!; Chuẩn bị tăng viện phí 30-50% với người không có bảo hiểm y tế; Bé gái 8 tuổi bị cha đánh nhập viện vì ghé thăm mẹ;

 • Vu HH Phuong Nga Lua dao hay chia tay doi qua
  Vụ HH Phương Nga: Lừa đảo hay chia tay đòi quà

  Hà Nội: Quá nhiều nơi ngày nào cũng chen lấn từng phân; Lời kể hãi hùng của người cha cùng 2 con bị lốc xoáy cuốn lên trời; Suýt mất 200 triệu đồng vì chiêu lừa trúng thưởng của "nhân viên ngân hàng"; Formosa Hà Tĩnh lại xin thay đổi nhu cầu mua nước; Điểm danh các loại cá và hải sản Bộ Y tế khuyên không nên ăn

 • Thoi su 24h Ep con gai phuc vu ban trai cua minh
  Thời sự 24h: Ép con gái phục vụ bạn trai của mình

  Bệnh viện Bạch Mai đóng bãi gửi xe đối với người nhà bệnh nhân; Sự thật vụ "CSGT diễn sâu" ngã lăn lộn sau pha va chạm trên phố; Treo thưởng 20 triệu tìm thi thể nạn nhân sự cố thủy điện Sông Bung 2; Để không chở xác bằng xe máy: Người trong cuộc nói khó; Mẹ ép con gái "phục vụ" bạn trai của mình suốt 3 năm

 • Thoi su 24h209 Vo dau doc chong bang thuoc chuot
  Thời sự 24h(20/9): Vợ đầu độc chồng bằng thuốc chuột

  Sự cố thủy điện Sông Bung 2 gây thiệt hại lớn thế nào?; BOT Pháp Vân-Cầu Giẽ gian lận 500 triệu/ngày: Trả tiền dân?; “Đi tù chừng ấy năm lấy đâu chứng từ chứng minh bồi thường bị oan“; Sở GTVT Hà Nội bất ngờ việc "cấm xe máy ngoại tỉnh"; Xúc than lên bán cho Trung Quốc, nay lại phải nhập từ Trung Quốc về dùng

 • Thoi su 24h199 Nam thanh nien bi chat xac giau trong bao tai
  Thời sự 24h(19/9): Nam thanh niên bị chặt xác giấu trong bao tải

  Nhậu say, điện thoại chọc phá khoa cấp cứu hơn 200 cuộc gọi; Vì sao xe điều hành bay ở sân bay Nội Bài bốc cháy?; Vụ tai nạn kinh hoàng giữa hai xe khách, 18 người thương vong; Phạt 1 triệu đồng, tước bằng lái tài xế xe BKS xanh làm loạn trên phố; "Dùng 5.000 tỷ lên trời gọi mưa là hoang tưởng"

 • Toan canh kinh te tuan 2509 01102016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (25/09- 01/10/2016)

  Lại thêm vụ Liên Bộ tính nhầm giá xăng, các ngành nghề kinh doanh Sài Gòn khốn đốn với trận lụt lịch sử, GDP 9 tháng đầu năm tăng 5,93%, các NHTM Nhà nước giảm mạnh lãi suất huy động VND, NSNN gánh nặng trả nợ, viện trợ... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi

 • Thong tin dang doc nhat tuan qua 2591102016
  Thông tin đáng đọc nhất tuần qua (25/9-1/10/2016)

  Việt Nam viện trợ cho nhiều nước khác nhưng có tới 1 triệu người đói ăn, đường Sài Gòn được phù phép thành sông sau trận mưa lịch sử, một đứa trẻ "về trời" khi đang trên phố hay cảnh ngư dân hiền lành chất phác "vác" 500 lá đơn đi kiện Formosa... là vấn đề xã hội đáng đọc trong tuần qua.

 • Tong Hop Doi Song Tuan Qua 260902102016
  Tổng Hợp Đời Sống Tuần Qua (26/09-02/10/2016)

  Dư luận chưa hết bàng hoàng trước vụ lộ clip sex của hotgirl, lại thêm vụ đánh ghen kinh hoàng. Mập mờ trong xuất xứ rong nho, hiểm họa từ đũa dùng một lần ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng . Bài toán chi tiêu gia đình, cách dạy con thú vị của bà mẹ trẻ là các thông tin nổi bật nhất tuần.

 • Nhung thong tin dang doc nhat tuan qua 1809 2409
  Những thông tin đáng đọc nhất tuần qua (18/09- 24/09)

  Lấy áo lót thoát thân khỏi quán karaoke cháy lớn làm ầm ĩ mạng xã hội, tin đồn bí thư Thanh Hóa có bồ, "cả họ" nhà bí thư Triệu làm quan hay cảnh ùn tắc, lốc xoáy kinh hoàng là những thông tin đáng quan tâm nhất tuần qua.

 • Toan canh kinh te tuan 1809 24092016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (18/09- 24/09/2016)

  Lại thêm khách hàng mất 32 tỷ đồng trong tài khoản; Sabeco, Habeco, Vinamilk... gửi hàng nghìn tỷ đồng ngân hàng lấy lãi; trong khi mỗi ngày PVN phải trả lãi ngân hàng 23 tỷ đồng; dư thừa tiền nhưng các ngân hàng vẫn tăng lãi suất huy động; giá xăng tiếp tục điều chỉnh tăng... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trư