Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hội Quái Hộp   xem phim Hội Quái Hộp   9:15, 11:15, 15:35, 19:50 Hoạt hình, Hài
Huyen Thoai Xu Oz   xem phim Huyen Thoai Xu Oz   9:35, 13:25, 17:20, 19:20
Annabelle   xem phim Annabelle   9:45, 14:0, 22:25
Loi Di Giua Rung Bia Mo   xem phim Loi Di Giua Rung Bia Mo   13:15, 17:35, 21:50
Ac Quy Dracula   xem phim Ac Quy Dracula   9:30, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:0
Co Gai Mat Tich   xem phim Co Gai Mat Tich   9:10, 10:40, 12:0, 13:35, 14:50, 16:25, 17:40, 19:10, 20:25, 21:10
Nhung Ke Song Sot   xem phim Nhung Ke Song Sot   11:45, 16:0, 18:15
Khe Uoc Quy   xem phim Khe Uoc Quy   12:20, 16:20, 20:20
John Wick   xem phim John Wick   10:10, 11:25, 12:10, 14:10, 15:20, 16:10, 18:10, 20:10, 21:10, 22:10
Ban Tay Cua Quy   xem phim Ban Tay Cua Quy   10:20, 14:20, 18:20, 22:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Giải Mã Mê Cung   xem phim Giải Mã Mê Cung   12:0, 18:10 Hành động
Thien Ac Doi Dau   xem phim Thien Ac Doi Dau   9:30, 9:40, 17:20
Annabelle   xem phim Annabelle   10:30, 12:30, 15:20, 20:30
Ac Quy Dracula   xem phim Ac Quy Dracula   10:0, 11:50, 13:40, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 19:30, 20:15, 21:20, 22:10
Lac Gioi   xem phim Lac Gioi   10:45, 12:50, 17:10, 19:15, 21:15
Gai Hu   xem phim Gai Hu   14:50, 22:30
Co Gai Mat Tich   xem phim Co Gai Mat Tich   9:35, 12:20, 15:10, 18:0, 20:45
Nhung Ke Song Sot   xem phim Nhung Ke Song Sot   9:10, 11:20, 13:30, 15:40, 17:50, 20:0
Khe Uoc Quy   xem phim Khe Uoc Quy   11:10, 12:10, 14:15, 16:10, 18:20, 19:50
John Wick   xem phim John Wick   9:0, 11:0, 13:0, 15:0, 17:0, 18:20, 19:0, 21:0, 22:15
Ban Tay Cua Quy   xem phim Ban Tay Cua Quy   9:15, 13:15, 21:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hai Tac   xem phim Hai Tac   12:30, 17:20
Annabelle   xem phim Annabelle   9:45, 11:50, 16:50, 19:0, 21:55, 22:0
Ac Quy Dracula   xem phim Ac Quy Dracula   9:30, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21:30
Lac Gioi   xem phim Lac Gioi   8:40, 12:50, 17:10, 19:10, 21:20
Gai Hu   xem phim Gai Hu   11:20, 17:45, 18:0
Co Gai Mat Tich   xem phim Co Gai Mat Tich   9:10, 12:0, 14:0, 14:50, 17:40, 19:0, 20:30, 21:10
Nhung Ke Song Sot   xem phim Nhung Ke Song Sot   9:50, 12:10, 14:30, 17:0, 19:20, 21:40
Khe Uoc Quy   xem phim Khe Uoc Quy   10:20, 15:10, 20:0, 22:0, 22:10
John Wick   xem phim John Wick   9:40, 10:50, 11:40, 13:40, 15:0, 15:50, 17:50, 19:50, 21:50
Ban Tay Cua Quy   xem phim Ban Tay Cua Quy   9:20, 13:45, 13:50, 15:45, 16:0, 20:10, 20:20, 22:10, 22:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hai Tac   xem phim Hai Tac   10:10, 14:50
Annabelle   xem phim Annabelle   12:40
Ac Quy Dracula   xem phim Ac Quy Dracula   8:40, 10:30, 10:50, 12:30, 14:30, 16:30, 17:20, 18:0, 18:30, 19:20, 20:30, 21:40
Lac Gioi   xem phim Lac Gioi   9:30, 13:40, 18:10
Duyen Voi   xem phim Duyen Voi   9:0, 21:20
Co Gai Mat Tich   xem phim Co Gai Mat Tich   10:20, 11:50, 13:10, 15:10, 16:0, 16:40, 18:50, 20:0, 21:40
Nhung Ke Song Sot   xem phim Nhung Ke Song Sot   9:50, 12:10, 12:50, 14:30, 15:50, 16:50, 19:10, 21:30, 22:30
Khe Uoc Quy   xem phim Khe Uoc Quy   10:50, 17:20
John Wick   xem phim John Wick   9:0, 9:50, 11:0, 13:0, 14:40, 15:0, 17:0, 19:0, 19:40, 21:0, 22:50
Ban Tay Cua Quy   xem phim Ban Tay Cua Quy   11:40, 14:30, 19:10, 19:20, 20:20, 21:10, 22:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Annabelle   xem phim Annabelle   10:20, 14:10, 18:0, 21:50
Ac Quy Dracula   xem phim Ac Quy Dracula   9:30, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 18:50, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30
Lac Gioi   xem phim Lac Gioi   12:10, 18:30, 22:50
Gai Hu   xem phim Gai Hu   10:0, 14:20
Duyen Voi   xem phim Duyen Voi   12:20, 16:10, 20:0
Co Gai Mat Tich   xem phim Co Gai Mat Tich   10:50, 13:40, 16:20, 19:10, 22:0
Nhung Ke Song Sot   xem phim Nhung Ke Song Sot   8:40, 10:10, 12:30, 14:40, 16:50, 19:0, 21:10
Khe Uoc Quy   xem phim Khe Uoc Quy   9:0, 13:0, 17:0
John Wick   xem phim John Wick   9:20, 11:20, 13:20, 15:20, 16:30, 17:20, 19:20, 21:20
Ban Tay Cua Quy   xem phim Ban Tay Cua Quy   11:0, 15:0, 18:50, 20:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Annabelle   xem phim Annabelle   10:45, 16:5, 21:25
Gai Hu   xem phim Gai Hu   9:20, 13:15, 15:25, 17:30
Ác Quỷ Dracula: Huyền Thoại Chưa Kể   xem phim Ác Quỷ Dracula: Huyền Thoại Chưa Kể   9:0, 12:35, 14:20, 17:55, 19:40, 21:30 Hành động, Kinh Dị
Nhung Ke Song Sot   xem phim Nhung Ke Song Sot   11:30, 15:20, 19:10
Khe Uoc Quy   xem phim Khe Uoc Quy   9:40, 11:25, 13:30, 17:20, 19:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Annabelle   xem phim Annabelle   10:20, 14:10, 18:0, 21:50
Lac Gioi   xem phim Lac Gioi   12:10, 18:30, 22:50
Gai Hu   xem phim Gai Hu   10:0, 14:20
Duyen Voi   xem phim Duyen Voi   12:20, 16:10, 20:0
Ác Quỷ Dracula: Huyền Thoại Chưa Kể   xem phim Ác Quỷ Dracula: Huyền Thoại Chưa Kể   9:30, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30 Hành động, Kinh Dị
Co Gai Mat Tich   xem phim Co Gai Mat Tich   10:50, 13:40, 16:20, 19:10, 22:0
Nhung Ke Song Sot   xem phim Nhung Ke Song Sot   8:40, 10:10, 12:30, 14:40, 16:50, 19:0, 21:10
Khe Uoc Quy   xem phim Khe Uoc Quy   9:0, 13:0, 17:0
John Wick   xem phim John Wick   9:20, 11:20, 13:20, 15:20, 16:30, 17:20, 19:20, 21:20
Ban Tay Cua Quy   xem phim Ban Tay Cua Quy   11:0, 15:0, 18:50, 20:50
John Wick: Mạng Đổi Mạng   xem phim John Wick: Mạng Đổi Mạng   9:20, 11:20, 13:20, 15:20, 16:30, 17:20, 19:20, 21:20 Tâm lý
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Annabelle   xem phim Annabelle   8:55, 9:25, 10:30, 11:35, 12:50, 14:25, 15:50, 16:45, 18:20, 20:10, 20:40, 22:40
Loi Di Giua Rung Bia Mo   xem phim Loi Di Giua Rung Bia Mo   8:50, 11:15, 13:35, 15:15, 17:50
Ac Quy Dracula   xem phim Ac Quy Dracula   8:25, 9:15, 9:20, 10:20, 11:10, 11:15, 12:15, 13:5, 13:10, 14:15, 15:0, 15:5, 16:10, 17:0, 18:5, 18:55, 20:0, 20:50, 21:55, 22:45
Lac Gioi   xem phim Lac Gioi   10:45, 14:35, 16:35, 18:35, 20:35, 22:35
Gai Hu   xem phim Gai Hu   9:5, 11:0, 11:5, 13:20, 17:30, 17:35
Duyen Voi   xem phim Duyen Voi   8:55, 12:45
Co Gai Mat Tich   xem phim Co Gai Mat Tich   8:35, 11:20, 12:35, 14:5, 15:20, 16:50, 18:10, 19:35, 21:0, 22:20, 22:25
Nhung Ke Song Sot   xem phim Nhung Ke Song Sot   8:55, 9:5, 9:10, 11:10, 11:20, 13:25, 13:30, 15:40, 17:40, 17:55, 20:10, 22:25
Khe Uoc Quy   xem phim Khe Uoc Quy   9:5, 9:20, 11:20, 11:25, 13:20, 15:35, 19:45, 19:50, 21:40, 21:45
John Wick   xem phim John Wick   8:35, 10:30, 12:30, 16:25, 18:20, 20:20, 22:20
Ban Tay Cua Quy   xem phim Ban Tay Cua Quy   8:45, 9:10, 10:40, 10:55, 14:15, 14:50, 15:40, 18:5, 18:10, 18:45, 22:10, 22:45
4DX 2D John Wick   xem phim 4DX 2D John Wick   9:30, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:25, 21:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lac Gioi   xem phim Lac Gioi   14:40, 21:35
Ác Quỷ Dracula: Huyền Thoại Chưa Kể   xem phim Ác Quỷ Dracula: Huyền Thoại Chưa Kể   10:0, 13:0, 19:50 Hành động, Kinh Dị
Ban Tay Cua Quy   xem phim Ban Tay Cua Quy   10:0, 13:0, 19:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lac Gioi   xem phim Lac Gioi   8:50, 17:30
Gai Hu   xem phim Gai Hu   9:0, 13:0, 15:0, 17:0, 19:0
Ác Quỷ Dracula: Huyền Thoại Chưa Kể   xem phim Ác Quỷ Dracula: Huyền Thoại Chưa Kể   9:40, 11:40, 13:40, 15:40, 17:40, 19:40, 21:40 Hành động, Kinh Dị
Co Gai Mat Tich   xem phim Co Gai Mat Tich   9:10, 13:50, 20:20
Nhung Ke Song Sot   xem phim Nhung Ke Song Sot   10:30, 14:40, 20:50
Khe Uoc Quy   xem phim Khe Uoc Quy   10:50, 12:30, 14:10, 15:50, 19:30, 21:10
John Wick   xem phim John Wick   8:30, 11:0, 12:40, 16:50, 18:50
John Wick: Mạng Đổi Mạng   xem phim John Wick: Mạng Đổi Mạng   8:30, 11:0, 12:40, 16:50, 18:50 Tâm lý
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Duyen Voi   xem phim Duyen Voi   9:30
Ác Quỷ Dracula: Huyền Thoại Chưa Kể   xem phim Ác Quỷ Dracula: Huyền Thoại Chưa Kể   9:40, 11:50, 14:0, 16:10, 18:15, 20:15, 22:15 Hành động, Kinh Dị
Co Gai Mat Tich   xem phim Co Gai Mat Tich   9:50, 11:15, 16:15, 19:10, 22:0
Nhung Ke Song Sot   xem phim Nhung Ke Song Sot   9:50, 12:10, 14:30, 16:50, 19:15
Khe Uoc Quy   xem phim Khe Uoc Quy   9:15, 14:15
Ban Tay Cua Quy   xem phim Ban Tay Cua Quy   9:10, 11:0, 11:40, 12:50, 13:30, 14:40, 15:20, 16:30, 17:10, 18:20, 19:0, 20:10, 20:50, 21:30, 22:45

Bản đồ thời tiết • Thoi su 24h2310 Nu tai xe dam 10 nguoi nhap vien
  Thời sự 24h(23/10): Nữ tài xế đâm 10 người nhập viện

  Tách huyện Phú Quốc, Kiên Giang bầu Phó chủ tịch; Sở Y tế báo cáo khẩn vụ bé gái tử vong ở Quốc Oai; Khoảnh khắc hiếm thấy của các BTV nổi tiếng VTV; Nữ tài xế đâm 10 người nhận đạp nhầm chân ga

 • Thoi su 24h2110 Ong Ba Thanh vang mat tai ky hop QH
  Thời sự 24h(21/10): Ông Bá Thanh vắng mặt tại kỳ họp QH

  Ông Nguyễn Bá Thanh vắng mặt tại kỳ họp QH; Điều lạ ở ‘lãnh địa’ của xe quá tải; Dư luận trái chiều về cái chết của TTGT nhảy lầu; Trưởng phòng y tế huyện bị chém vỡ sọ...

 • Thoi su 24h1810 No kinh hoang tai TPHCM
  Thời sự 24h(18/10): Nổ kinh hoàng tại TP.HCM

  Vì sao BS Tường không bị truy tố tội "Giết người"?; Nữ PGĐ Sở nói gì về vụ ẩu đả tại khách sạn; Trộm đột nhập siêu thị đã qua mặt bảo vệ thế nào; Thiếu nữ lớp 9 bị cố tình đánh chết để bịt đầu mối...

 • Thoi su 24h1710 Mr Dam lai vung tien choi troi
  Thời sự 24h(17/10): Mr Đàm lại vung tiền chơi trội

  Sự cố sập hàng loạt website: Nghi vấn bị phá hoại; Xuất hiện xe đặc chủng 13 tỷ chuyên ‘bắt’ xe quá tải; Mr.Đàm lại vung tiền chơi trội; Bộ CA điều tra vụ tàu Sunrise 689 bị cướp biển; Cảnh khó tin tại đường trên cao Hà Nội; 

 • Thoi su 24h1610 HN sap phat nguoi thong qua camera
  Thời sự 24h(16/10): HN sắp "phạt nguội" thông qua camera

  Bệnh viện lớn nhất TPHCM lên tiếng vụ đấu thầu thuốc; Phá đường dây mại dâm trăm đô, chỉ tiếp khách Tây; Hà Nội sắp "phạt nguội" thông qua 450 camera; Giết cha ở Vĩnh Long mang xác lên Sài Gòn phi tang;

 • Ban tin suc khoe tuan tu 19 2510
  Bản tin sức khỏe tuần (từ 19 - 25/10)

  Nhiều nghi vấn vụ bé gái chết bất thường tại bệnh viện Quốc Oai: Chẩn đoán rối loạn tiêu hóa, chết vì viêm màng não?; Bác sỹ "ế ẩm", giáo sư đông nghẹt “khách”; Bệnh viện K bị tố “nhũng nhiễu” bệnh nhân; Dầu bẩn Đài Loan nghi lấy nguyên liệu từ Việt Nam?; Bị cúm khi mang thai có nguy hiểm không?; Những cách giảm cân bằng bưởi hiệu quả nhất; Tác dụng phụ kỳ diệu của cực khoái với nam giới; Dùng nước hoa có thể gây ung thư?... là những tin sức khỏe nổi bật tuần qua.

 • Nghin le chuyen tuan qua 1910 2510
  Nghìn lẻ chuyện tuần qua (19/10 - 25/10)

  Khai mạc kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 13; Bé gái chết bất thường ở bệnh viện; Nội Bài, Tân Sơn Nhất bị xếp hạng sân bay tệ nhất châu Á; Gửi iPhone qua bưu điện, nhận... 2 cục đá; Bác sĩ từ chối cấp cứu, bệnh nhân tử vong ... là những tin tức nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

 • Toan canh Showbiz tuan 1910 2510
  Toàn cảnh Showbiz tuần (19/10 – 25/10)

  Đại sứ bảo vệ động vật hoang dã Thu Minh dùng mật gấu tươi, Vương miện Hoa hậu Việt Nam 2014 trị giá 2,5 tỷ đồng, Vợ cũ tố Lam Trường là người cha thiếu trách nhiệm, Yanbi miệt thị người đồng tính, Hồ Ngọc Hà bị loại tại MTV EMA 2014, Giang Hồng Ngọc đăng quang X - Factor - Nhân tố bí ẩn 2014, Loki Bảo Long bị tố bỏ thi vì yêu lăng nhăng, Nhạc phim do Sơn Tùng M-TP sáng tác lại bị tố đạo nhạc Hàn, Moon Geun Young có bầu dù đã chia tay Kim Bum, Orlando Bloom đang bí mật hẹn hò với Selena Gomez,...là những thông tin giải trí nổi bật trong tuần qua.

 • Tin An ninh Phap luat tuan qua 1910 2510
  Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (19/10 - 25/10)

  Xót lòng những vụ giết con rồi tự tử; Vụ Thẩm mỹ viện Cát Tường và những điều bất ngờ; Tử tù hiếp dâm tự tử 3 lần vì sợ tiêm thuốc độc; Chân tướng quân sư số một của ông trùm ma túy; “Siêu trộm” kim cương xuyên lục địa bị bắt giữ; Chuyện chưa kể về phiên toà xử “ông trùm” Khánh trắng;.......là những tin đáng chú ý trong tuần.

 • Tin The gioi noi bat tuan qua tu 19102510
  Tin Thế giới nổi bật tuần qua (từ 19/10-25/10)

  Vụ xả súng kinh hoàng tại tòa nhà quốc hội Canada; Hải quân Thụy Điển đã phát động một cuộc săn tìm tàu lạ trên biển; Giải mã một loạt diễn biến bí ẩn ở Triều Tiên; Bình luận xung quanh việc Trung Quốc mở rộng bãi Đá Chữ Thập ở Trường sa; ... là những tin tức nổi bật trong tuần qua.