Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Dạ cổ hoài lang   xem phim Dạ cổ hoài lang   16:15 Kịch
Lô Tô   xem phim Lô Tô   10:55, 17:55
Fast & Furious 8   xem phim Fast & Furious 8   11:30, 14:0, 16:30, 19:0, 21:30
Thám tử lừng danh Conan Episode "One": Ngày thám tử bị teo nhỏ   xem phim Thám tử lừng danh Conan Episode "One": Ngày thám tử bị teo nhỏ   9:5
Trò Chơi Hủy Diệt   xem phim Trò Chơi Hủy Diệt   14:25
Em Chưa 18   xem phim Em Chưa 18   9:0, 10:50, 12:35, 14:20, 16:10, 17:50, 19:45, 21:25, 23:15
Xì Trum: Ngôi Làng Kỳ Bí   xem phim Xì Trum: Ngôi Làng Kỳ Bí   10:50, 12:35, 14:35, 18:0, 19:40, 21:30
Vệ Binh Dải Ngân Hà 2   xem phim Vệ Binh Dải Ngân Hà 2   9:25, 12:0, 12:40, 15:15, 16:25, 19:0, 19:35, 21:35, 22:10, 23:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Dạ cổ hoài lang   xem phim Dạ cổ hoài lang   12:40 Kịch
Ông Trùm   xem phim Ông Trùm   17:0
Thành Phố Ảo   xem phim Thành Phố Ảo   9:50, 12:20, 15:0, 20:20, 22:50
Cha Cõng Con   xem phim Cha Cõng Con   14:40
Fast & Furious 8   xem phim Fast & Furious 8   10:40, 13:0, 18:20, 23:0
Thám tử lừng danh Conan Episode "One": Ngày thám tử bị teo nhỏ   xem phim Thám tử lừng danh Conan Episode "One": Ngày thám tử bị teo nhỏ   9:0, 18:10
Cô Gái và Gã Khổng Lồ   xem phim Cô Gái và Gã Khổng Lồ   20:10
Em Chưa 18   xem phim Em Chưa 18   8:50, 10:45, 12:10, 14:10, 15:20, 16:40, 18:40, 20:40, 21:20, 22:45
Xì Trum: Ngôi Làng Kỳ Bí   xem phim Xì Trum: Ngôi Làng Kỳ Bí   8:40, 13:20, 17:20, 19:20, 21:0
Vệ Binh Dải Ngân Hà 2   xem phim Vệ Binh Dải Ngân Hà 2   9:20, 10:20, 12:0, 13:40, 14:45, 15:40, 16:20, 17:20, 19:0, 20:0, 21:40, 22:40
Tiếng Vọng Từ Tường Đá   xem phim Tiếng Vọng Từ Tường Đá   10:10, 16:10, 22:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nhóc Trùm   xem phim Nhóc Trùm   13:50
Fast & Furious 8   xem phim Fast & Furious 8   17:0
Thám tử lừng danh Conan Episode "One": Ngày thám tử bị teo nhỏ   xem phim Thám tử lừng danh Conan Episode "One": Ngày thám tử bị teo nhỏ   12:5
Cô Gái và Gã Khổng Lồ   xem phim Cô Gái và Gã Khổng Lồ   15:0
Trò Chơi Hủy Diệt   xem phim Trò Chơi Hủy Diệt   13:15
Em Chưa 18   xem phim Em Chưa 18   9:0, 10:0, 10:45, 11:50, 12:30, 13:35, 14:20, 15:20, 16:5, 17:5, 17:50, 18:50, 19:20, 19:35, 20:35, 21:5, 21:20, 22:20
Xì Trum: Ngôi Làng Kỳ Bí   xem phim Xì Trum: Ngôi Làng Kỳ Bí   11:20, 13:0, 14:40, 15:40, 16:20, 17:20, 18:0, 19:0, 19:45, 21:25
Vệ Binh Dải Ngân Hà 2   xem phim Vệ Binh Dải Ngân Hà 2   9:0, 9:50, 10:45, 11:30, 12:15, 14:0, 14:45, 16:30, 17:15, 19:0, 19:40, 20:40, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Fast & Furious 8   xem phim Fast & Furious 8   10:50, 15:50, 22:10
Em Chưa 18   xem phim Em Chưa 18   8:25, 8:45, 9:30, 10:0, 10:40, 12:0, 12:35, 13:30, 14:0, 14:30, 15:30, 16:0, 16:25, 17:30, 18:0, 18:20, 19:10, 19:30, 20:0, 20:20, 20:50, 21:10, 21:30, 22:0, 22:15
Xì Trum: Ngôi Làng Kỳ Bí   xem phim Xì Trum: Ngôi Làng Kỳ Bí   9:0, 12:45, 14:30, 16:15, 18:0
Vệ Binh Dải Ngân Hà 2   xem phim Vệ Binh Dải Ngân Hà 2   9:20, 10:20, 11:50, 13:20, 14:20, 16:50, 18:20, 19:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Fast & Furious 8   xem phim Fast & Furious 8   10:55, 15:15
Cô Gái và Gã Khổng Lồ   xem phim Cô Gái và Gã Khổng Lồ   9:10
Trò Chơi Hủy Diệt   xem phim Trò Chơi Hủy Diệt   13:10
Em Chưa 18   xem phim Em Chưa 18   9:15, 9:50, 11:30, 13:20, 14:0, 14:50, 15:40, 16:45, 17:40, 18:30, 19:25, 20:15, 21:20, 22:0, 22:30
Xì Trum: Ngôi Làng Kỳ Bí   xem phim Xì Trum: Ngôi Làng Kỳ Bí   10:40, 12:20, 13:35, 15:0, 16:30, 17:20, 18:5, 19:0, 19:40, 20:40
Vệ Binh Dải Ngân Hà 2   xem phim Vệ Binh Dải Ngân Hà 2   10:20, 11:10, 12:45, 15:10, 17:35, 20:0, 21:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Fast & Furious 8   xem phim Fast & Furious 8   11:10, 18:0, 21:0
Trò Chơi Hủy Diệt   xem phim Trò Chơi Hủy Diệt   8:40, 14:40, 17:20
Hiệu Ứng Bóng Ma   xem phim Hiệu Ứng Bóng Ma   9:10, 11:0, 15:20, 19:10
Em Chưa 18   xem phim Em Chưa 18   9:0, 9:40, 10:40, 11:20, 12:30, 13:0, 13:40, 14:20, 15:30, 16:10, 17:10, 18:20, 19:30, 20:0, 20:30, 21:10, 21:40, 22:15
Xì Trum: Ngôi Làng Kỳ Bí   xem phim Xì Trum: Ngôi Làng Kỳ Bí   10:30, 12:20, 14:10, 16:0, 17:50, 19:40, 21:30
Vệ Binh Dải Ngân Hà 2   xem phim Vệ Binh Dải Ngân Hà 2   9:30, 12:0, 12:50, 14:30, 17:0, 19:0, 21:20
Tiếng Vọng Từ Tường Đá   xem phim Tiếng Vọng Từ Tường Đá   9:20, 16:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Fast & Furious 8   xem phim Fast & Furious 8   8:20, 13:40, 16:25, 19:10, 21:50
Thám tử lừng danh Conan Episode "One": Ngày thám tử bị teo nhỏ   xem phim Thám tử lừng danh Conan Episode "One": Ngày thám tử bị teo nhỏ   18:10
Cô Gái và Gã Khổng Lồ   xem phim Cô Gái và Gã Khổng Lồ   9:40
Em Chưa 18   xem phim Em Chưa 18   8:10, 8:40, 9:0, 9:20, 10:10, 10:40, 11:5, 11:25, 12:10, 12:45, 13:30, 14:10, 15:0, 15:40, 16:10, 17:0, 17:40, 18:10, 19:0, 19:40, 20:20, 20:45, 21:0, 21:40, 22:30, 22:45, 23:0, 23:40
Xì Trum: Ngôi Làng Kỳ Bí   xem phim Xì Trum: Ngôi Làng Kỳ Bí   8:50, 10:50, 11:50, 12:55, 20:10
Vệ Binh Dải Ngân Hà 2   xem phim Vệ Binh Dải Ngân Hà 2   8:50, 10:0, 11:30, 12:40, 14:20, 15:20, 18:0, 20:0, 20:40, 23:20
Tiếng Vọng Từ Tường Đá   xem phim Tiếng Vọng Từ Tường Đá   8:0, 22:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Fast & Furious 8   xem phim Fast & Furious 8   8:20, 13:30, 16:5, 18:40, 21:15
Em Chưa 18   xem phim Em Chưa 18   8:30, 9:20, 10:15, 12:0, 12:50, 13:45, 14:35, 15:30, 16:20, 17:15, 18:5, 19:0, 19:50, 20:45, 21:35
Xì Trum: Ngôi Làng Kỳ Bí   xem phim Xì Trum: Ngôi Làng Kỳ Bí   9:0, 10:50, 12:40, 14:30, 16:20, 18:10, 20:0, 21:50
Vệ Binh Dải Ngân Hà 2   xem phim Vệ Binh Dải Ngân Hà 2   8:50, 10:0, 12:35, 14:0, 15:10, 16:35, 17:45, 19:10, 20:20, 21:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Fast & Furious 8   xem phim Fast & Furious 8   20:50
Em Chưa 18   xem phim Em Chưa 18   9:0, 10:50, 12:40, 14:30, 16:20, 18:10, 21:50
Xì Trum: Ngôi Làng Kỳ Bí   xem phim Xì Trum: Ngôi Làng Kỳ Bí   9:10, 13:30, 15:20, 17:10, 19:0
Vệ Binh Dải Ngân Hà 2   xem phim Vệ Binh Dải Ngân Hà 2   8:40, 14:0, 16:40, 19:20, 20:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Fast & Furious 8   xem phim Fast & Furious 8   12:45, 19:0, 21:45
Thám tử lừng danh Conan Episode "One": Ngày thám tử bị teo nhỏ   xem phim Thám tử lừng danh Conan Episode "One": Ngày thám tử bị teo nhỏ   15:30
Cô Gái và Gã Khổng Lồ   xem phim Cô Gái và Gã Khổng Lồ   9:0
Trò Chơi Hủy Diệt   xem phim Trò Chơi Hủy Diệt   11:45
Em Chưa 18   xem phim Em Chưa 18   9:45, 10:30, 11:30, 13:15, 14:0, 15:0, 15:45, 16:45, 17:30, 18:30, 20:15, 21:0, 22:0
Xì Trum: Ngôi Làng Kỳ Bí   xem phim Xì Trum: Ngôi Làng Kỳ Bí   11:15, 12:15, 13:0, 13:45, 14:45, 16:30, 17:15, 18:15, 19:15, 20:0, 21:30
Vệ Binh Dải Ngân Hà 2   xem phim Vệ Binh Dải Ngân Hà 2   9:30, 10:15, 11:0, 12:0, 13:30, 14:30, 15:15, 16:15, 17:0, 18:0, 18:45, 19:30, 20:30, 21:15, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Fast & Furious 8   xem phim Fast & Furious 8   10:30, 13:10, 15:50, 18:30
Thám tử lừng danh Conan Episode "One": Ngày thám tử bị teo nhỏ   xem phim Thám tử lừng danh Conan Episode "One": Ngày thám tử bị teo nhỏ   9:20
Em Chưa 18   xem phim Em Chưa 18   0:0, 8:40, 9:30, 10:0, 10:40, 11:30, 12:0, 12:40, 13:30, 14:0, 14:40, 15:40, 16:10, 16:40, 17:30, 18:0, 18:40, 19:30, 20:0, 20:40, 21:30, 22:0, 22:40, 23:30
Xì Trum: Ngôi Làng Kỳ Bí   xem phim Xì Trum: Ngôi Làng Kỳ Bí   9:20, 11:20, 13:20, 15:20, 17:20, 19:20, 21:20
Vệ Binh Dải Ngân Hà 2   xem phim Vệ Binh Dải Ngân Hà 2   8:30, 9:40, 11:10, 11:40, 12:20, 13:50, 14:20, 15:0, 16:30, 17:40, 19:10, 21:50
Tiếng Vọng Từ Tường Đá   xem phim Tiếng Vọng Từ Tường Đá   23:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Fast & Furious 8   xem phim Fast & Furious 8   8:20, 17:0, 21:10, 23:25
Thám tử lừng danh Conan Episode "One": Ngày thám tử bị teo nhỏ   xem phim Thám tử lừng danh Conan Episode "One": Ngày thám tử bị teo nhỏ   8:20, 10:20
Cô Gái và Gã Khổng Lồ   xem phim Cô Gái và Gã Khổng Lồ   23:0
Em Chưa 18   xem phim Em Chưa 18   8:0, 10:0, 11:0, 12:0, 13:0, 14:0, 15:0, 16:0, 17:0, 18:0, 19:0, 20:0, 22:0, 23:55
Xì Trum: Ngôi Làng Kỳ Bí   xem phim Xì Trum: Ngôi Làng Kỳ Bí   8:15, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:20
Vệ Binh Dải Ngân Hà 2   xem phim Vệ Binh Dải Ngân Hà 2   8:30, 9:0, 10:10, 11:10, 11:40, 12:20, 12:50, 13:50, 14:20, 15:0, 15:40, 16:30, 17:40, 18:20, 19:10, 19:40, 20:20, 21:0, 21:50, 22:30, 23:40
Tiếng Vọng Từ Tường Đá   xem phim Tiếng Vọng Từ Tường Đá   8:25, 23:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Fast & Furious 8   xem phim Fast & Furious 8   9:10, 11:50, 14:30, 17:10
Thám tử lừng danh Conan Episode "One": Ngày thám tử bị teo nhỏ   xem phim Thám tử lừng danh Conan Episode "One": Ngày thám tử bị teo nhỏ   8:20
Em Chưa 18   xem phim Em Chưa 18   8:50, 9:50, 10:20, 10:50, 11:50, 12:20, 12:50, 13:50, 14:20, 14:50, 15:50, 16:20, 16:50, 17:50, 18:20, 18:50, 19:50, 20:20, 20:50, 21:50, 22:20, 22:50, 23:50
Xì Trum: Ngôi Làng Kỳ Bí   xem phim Xì Trum: Ngôi Làng Kỳ Bí   9:30, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21:30
Vệ Binh Dải Ngân Hà 2   xem phim Vệ Binh Dải Ngân Hà 2   8:40, 10:20, 11:20, 13:0, 14:0, 15:40, 16:40, 18:20, 19:20, 20:0, 21:0, 22:0, 22:40, 23:40
Tiếng Vọng Từ Tường Đá   xem phim Tiếng Vọng Từ Tường Đá   23:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Fast & Furious 8   xem phim Fast & Furious 8   9:0, 10:20, 12:20, 14:20, 17:40
Thám tử lừng danh Conan Episode "One": Ngày thám tử bị teo nhỏ   xem phim Thám tử lừng danh Conan Episode "One": Ngày thám tử bị teo nhỏ   8:0, 11:30, 18:0
Cô Gái và Gã Khổng Lồ   xem phim Cô Gái và Gã Khổng Lồ   9:20
Em Chưa 18   xem phim Em Chưa 18   8:10, 9:10, 10:10, 11:10, 12:10, 13:10, 14:10, 15:10, 15:50, 16:10, 17:10, 18:10, 19:10, 20:5, 21:10, 22:0, 23:10, 23:55
Xì Trum: Ngôi Làng Kỳ Bí   xem phim Xì Trum: Ngôi Làng Kỳ Bí   7:50, 9:50, 11:50, 12:55, 13:50, 14:50, 15:50, 16:50, 17:50, 19:50, 22:10
Vệ Binh Dải Ngân Hà 2   xem phim Vệ Binh Dải Ngân Hà 2   8:40, 9:40, 10:0, 11:20, 11:40, 12:40, 14:0, 15:0, 15:20, 16:40, 17:0, 18:5, 18:50, 19:25, 19:40, 20:0, 20:20, 20:50, 21:30, 21:50, 22:20, 23:0, 23:30
Tiếng Vọng Từ Tường Đá   xem phim Tiếng Vọng Từ Tường Đá   8:20, 13:40, 22:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Fast & Furious 8   xem phim Fast & Furious 8   9:10, 15:20, 18:0, 21:20
Thám tử lừng danh Conan Episode "One": Ngày thám tử bị teo nhỏ   xem phim Thám tử lừng danh Conan Episode "One": Ngày thám tử bị teo nhỏ   15:10
Cô Gái và Gã Khổng Lồ   xem phim Cô Gái và Gã Khổng Lồ   22:10
Em Chưa 18   xem phim Em Chưa 18   9:0, 10:10, 11:10, 12:10, 13:10, 14:10, 16:10, 17:20, 18:10, 19:30, 20:10, 21:30, 23:30
Xì Trum: Ngôi Làng Kỳ Bí   xem phim Xì Trum: Ngôi Làng Kỳ Bí   9:30, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:20
Vệ Binh Dải Ngân Hà 2   xem phim Vệ Binh Dải Ngân Hà 2   10:0, 11:0, 11:50, 12:40, 13:40, 14:30, 16:20, 17:10, 19:0, 19:50, 20:40, 21:40, 22:30
Tiếng Vọng Từ Tường Đá   xem phim Tiếng Vọng Từ Tường Đá   8:50, 23:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Fast & Furious 8   xem phim Fast & Furious 8   11:20, 19:30, 23:10
Thám tử lừng danh Conan Episode "One": Ngày thám tử bị teo nhỏ   xem phim Thám tử lừng danh Conan Episode "One": Ngày thám tử bị teo nhỏ   8:45
Cô Gái và Gã Khổng Lồ   xem phim Cô Gái và Gã Khổng Lồ   9:10
Em Chưa 18   xem phim Em Chưa 18   10:50, 11:40, 13:0, 13:45, 15:45, 17:40, 18:20, 19:40, 20:20, 21:40, 22:20, 23:40
Xì Trum: Ngôi Làng Kỳ Bí   xem phim Xì Trum: Ngôi Làng Kỳ Bí   9:0, 9:40, 11:0, 14:0, 15:10, 17:10, 19:10, 21:10
Vệ Binh Dải Ngân Hà 2   xem phim Vệ Binh Dải Ngân Hà 2   8:50, 9:20, 9:50, 11:30, 12:0, 12:30, 13:0, 14:10, 14:40, 15:10, 15:40, 16:50, 17:20, 17:50, 18:20, 20:0, 20:30, 21:0, 22:10, 22:40, 23:10
Tiếng Vọng Từ Tường Đá   xem phim Tiếng Vọng Từ Tường Đá   16:0, 23:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Fast & Furious 8   xem phim Fast & Furious 8   21:0, 23:40
Thám tử lừng danh Conan Episode "One": Ngày thám tử bị teo nhỏ   xem phim Thám tử lừng danh Conan Episode "One": Ngày thám tử bị teo nhỏ   10:20, 18:10
Cô Gái và Gã Khổng Lồ   xem phim Cô Gái và Gã Khổng Lồ   8:45
Em Chưa 18   xem phim Em Chưa 18   0:0, 9:30, 12:20, 13:30, 14:15, 15:30, 16:10, 17:30, 19:0, 19:30, 21:30, 23:30
Xì Trum: Ngôi Làng Kỳ Bí   xem phim Xì Trum: Ngôi Làng Kỳ Bí   8:20, 9:20, 11:15, 13:15, 15:10, 17:20, 19:20
Vệ Binh Dải Ngân Hà 2   xem phim Vệ Binh Dải Ngân Hà 2   0:0, 10:0, 11:0, 11:50, 12:40, 13:40, 14:30, 15:20, 16:20, 17:10, 18:0, 19:50, 20:20, 20:40, 21:20, 22:30, 23:0, 23:20
Tiếng Vọng Từ Tường Đá   xem phim Tiếng Vọng Từ Tường Đá   8:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Fast & Furious 8   xem phim Fast & Furious 8   15:30, 18:20, 22:15
Thám tử lừng danh Conan Episode "One": Ngày thám tử bị teo nhỏ   xem phim Thám tử lừng danh Conan Episode "One": Ngày thám tử bị teo nhỏ   11:15, 13:20, 18:10
Cô Gái và Gã Khổng Lồ   xem phim Cô Gái và Gã Khổng Lồ   9:0
Em Chưa 18   xem phim Em Chưa 18   8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30, 23:10, 23:30
Xì Trum: Ngôi Làng Kỳ Bí   xem phim Xì Trum: Ngôi Làng Kỳ Bí   9:10, 11:10, 13:10, 15:10, 17:10, 19:10, 20:15
Vệ Binh Dải Ngân Hà 2   xem phim Vệ Binh Dải Ngân Hà 2   8:40, 9:40, 10:20, 11:20, 12:20, 13:0, 14:0, 15:0, 15:40, 16:40, 17:40, 19:20, 20:20, 21:0, 22:0, 23:0
Tiếng Vọng Từ Tường Đá   xem phim Tiếng Vọng Từ Tường Đá   8:10, 23:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Fast & Furious 8   xem phim Fast & Furious 8   16:40, 19:10, 21:40
Em Chưa 18   xem phim Em Chưa 18   8:40, 9:10, 9:40, 10:10, 10:25, 11:55, 12:10, 12:40, 13:10, 13:40, 13:55, 14:25, 14:55, 15:25, 15:40, 16:10, 16:40, 17:10, 17:25, 17:55, 18:25, 18:55, 19:10, 19:40, 20:10, 20:40, 20:55, 21:25, 21:55, 22:25
Xì Trum: Ngôi Làng Kỳ Bí   xem phim Xì Trum: Ngôi Làng Kỳ Bí   8:10, 8:40, 9:0, 10:45, 12:30, 14:15, 14:55, 16:0, 17:45, 19:30, 21:15
Vệ Binh Dải Ngân Hà 2   xem phim Vệ Binh Dải Ngân Hà 2   9:0, 9:55, 10:25, 12:25, 12:55, 14:0, 15:25, 16:30, 17:55, 19:0, 20:25, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Fast & Furious 8   xem phim Fast & Furious 8   8:30, 12:40, 16:50, 21:0
Em Chưa 18   xem phim Em Chưa 18   9:0, 10:20, 10:50, 12:10, 12:40, 14:0, 14:30, 15:50, 16:20, 17:40, 18:10, 19:30, 20:0, 21:20, 21:50
Xì Trum: Ngôi Làng Kỳ Bí   xem phim Xì Trum: Ngôi Làng Kỳ Bí   8:40, 15:10, 19:20
Vệ Binh Dải Ngân Hà 2   xem phim Vệ Binh Dải Ngân Hà 2   8:30, 13:40, 16:15, 18:50, 21:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Fast & Furious 8   xem phim Fast & Furious 8   8:30
Thám tử lừng danh Conan Episode "One": Ngày thám tử bị teo nhỏ   xem phim Thám tử lừng danh Conan Episode "One": Ngày thám tử bị teo nhỏ   8:30
Em Chưa 18   xem phim Em Chưa 18   8:35, 9:50, 11:5, 11:50, 12:15, 13:0, 13:45, 14:10, 14:55, 15:40, 16:5, 16:50, 17:35, 18:0, 18:40, 19:30, 20:15, 20:35, 20:50, 21:25, 22:10, 22:30, 22:45
Xì Trum: Ngôi Làng Kỳ Bí   xem phim Xì Trum: Ngôi Làng Kỳ Bí   9:40, 11:25, 13:10, 15:0, 16:45, 18:30, 19:55
Vệ Binh Dải Ngân Hà 2   xem phim Vệ Binh Dải Ngân Hà 2   9:0, 10:30, 11:35, 13:5, 14:10, 15:40, 16:45, 18:15, 19:20, 21:40, 22:0
Tiếng Vọng Từ Tường Đá   xem phim Tiếng Vọng Từ Tường Đá   10:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Fast & Furious 8   xem phim Fast & Furious 8   9:30, 12:5
Thám tử lừng danh Conan Episode "One": Ngày thám tử bị teo nhỏ   xem phim Thám tử lừng danh Conan Episode "One": Ngày thám tử bị teo nhỏ   16:30
Em Chưa 18   xem phim Em Chưa 18   9:25, 10:5, 11:20, 12:5, 13:15, 14:0, 15:10, 16:0, 17:5, 17:55, 19:0, 19:50, 20:55, 21:45, 22:50, 23:40
Xì Trum: Ngôi Làng Kỳ Bí   xem phim Xì Trum: Ngôi Làng Kỳ Bí   9:5, 9:35, 10:50, 11:20, 13:5, 14:50, 15:55, 16:35, 17:40, 18:20, 19:25, 20:5, 21:10, 21:50, 22:55
Vệ Binh Dải Ngân Hà 2   xem phim Vệ Binh Dải Ngân Hà 2   9:0, 10:50, 11:35, 12:35, 13:25, 14:10, 15:10, 16:45, 17:45, 18:25, 19:20, 20:20, 21:0, 21:55, 22:55, 23:35
Tiếng Vọng Từ Tường Đá   xem phim Tiếng Vọng Từ Tường Đá   9:0, 14:40, 23:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Fast & Furious 8   xem phim Fast & Furious 8   16:5
Em Chưa 18   xem phim Em Chưa 18   8:35, 9:30, 10:30, 11:25, 12:25, 13:20, 14:20, 15:15, 16:15, 17:10, 18:10, 19:5, 20:5, 21:0, 22:0, 22:55, 23:55
Xì Trum: Ngôi Làng Kỳ Bí   xem phim Xì Trum: Ngôi Làng Kỳ Bí   8:45, 9:45, 10:45, 11:40, 12:40, 13:35, 14:35, 15:30, 16:30, 17:25, 18:25, 19:20, 20:20, 21:15, 22:10, 23:59
Vệ Binh Dải Ngân Hà 2   xem phim Vệ Binh Dải Ngân Hà 2   9:10, 10:40, 11:50, 13:25, 14:30, 17:15, 18:45, 19:55, 21:25, 22:35, 23:10
Tiếng Vọng Từ Tường Đá   xem phim Tiếng Vọng Từ Tường Đá   8:55, 23:59
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Fast & Furious 8   xem phim Fast & Furious 8   14:50
Thám tử lừng danh Conan Episode "One": Ngày thám tử bị teo nhỏ   xem phim Thám tử lừng danh Conan Episode "One": Ngày thám tử bị teo nhỏ   8:20
Em Chưa 18   xem phim Em Chưa 18   9:20, 10:20, 12:20, 14:20, 16:20, 18:20, 20:20, 22:20, 23:10
Xì Trum: Ngôi Làng Kỳ Bí   xem phim Xì Trum: Ngôi Làng Kỳ Bí   9:10, 11:20, 13:20, 15:15, 17:10, 19:10, 21:10
Vệ Binh Dải Ngân Hà 2   xem phim Vệ Binh Dải Ngân Hà 2   9:30, 10:20, 11:10, 12:10, 13:0, 13:50, 15:40, 16:40, 18:20, 19:30, 21:0, 22:10, 23:40
Tiếng Vọng Từ Tường Đá   xem phim Tiếng Vọng Từ Tường Đá   8:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Fast & Furious 8   xem phim Fast & Furious 8   11:0, 13:40, 16:20, 19:0, 22:50
Thám tử lừng danh Conan Episode "One": Ngày thám tử bị teo nhỏ   xem phim Thám tử lừng danh Conan Episode "One": Ngày thám tử bị teo nhỏ   8:5, 10:50, 21:40
Cô Gái và Gã Khổng Lồ   xem phim Cô Gái và Gã Khổng Lồ   23:50
Em Chưa 18   xem phim Em Chưa 18   8:0, 8:50, 12:0, 12:50, 14:50, 16:0, 16:50, 18:0, 20:0, 20:50, 21:30, 22:0, 23:55
Xì Trum: Ngôi Làng Kỳ Bí   xem phim Xì Trum: Ngôi Làng Kỳ Bí   8:20, 9:30, 10:0, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 18:50, 19:30
Vệ Binh Dải Ngân Hà 2   xem phim Vệ Binh Dải Ngân Hà 2   8:20, 9:0, 9:50, 10:20, 11:40, 12:30, 13:0, 14:20, 15:10, 15:40, 17:0, 17:50, 18:20, 19:40, 20:30, 21:0, 22:20, 23:10, 23:40
Tiếng Vọng Từ Tường Đá   xem phim Tiếng Vọng Từ Tường Đá   14:0, 23:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Fast & Furious 8   xem phim Fast & Furious 8   9:30, 17:10
Thám tử lừng danh Conan Episode "One": Ngày thám tử bị teo nhỏ   xem phim Thám tử lừng danh Conan Episode "One": Ngày thám tử bị teo nhỏ   9:20
Cô Gái và Gã Khổng Lồ   xem phim Cô Gái và Gã Khổng Lồ   9:5
Em Chưa 18   xem phim Em Chưa 18   9:10, 9:50, 11:10, 11:45, 12:5, 13:10, 13:40, 14:0, 15:5, 15:35, 15:55, 16:30, 17:0, 17:30, 17:55, 18:55, 19:25, 19:50, 20:50, 21:20, 21:50, 22:50, 23:15
Xì Trum: Ngôi Làng Kỳ Bí   xem phim Xì Trum: Ngôi Làng Kỳ Bí   9:0, 10:45, 11:15, 12:30, 13:0, 14:15, 14:45, 16:0, 17:45, 18:30, 19:30, 20:15, 21:15, 22:0
Vệ Binh Dải Ngân Hà 2   xem phim Vệ Binh Dải Ngân Hà 2   9:15, 9:45, 11:55, 12:25, 14:30, 15:0, 17:5, 17:35, 19:45, 20:10, 21:30, 22:20, 22:45
Tiếng Vọng Từ Tường Đá   xem phim Tiếng Vọng Từ Tường Đá   11:25, 13:20, 15:15, 19:40, 23:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Fast & Furious 8   xem phim Fast & Furious 8   11:5, 15:40, 18:20
Cô Gái và Gã Khổng Lồ   xem phim Cô Gái và Gã Khổng Lồ   8:50
Em Chưa 18   xem phim Em Chưa 18   9:0, 11:0, 13:0, 15:0, 17:10, 19:10, 21:0, 23:5
Xì Trum: Ngôi Làng Kỳ Bí   xem phim Xì Trum: Ngôi Làng Kỳ Bí   8:50, 9:40, 10:40, 11:30, 12:30, 13:20, 14:20, 15:15, 16:10, 17:5, 18:0, 19:0, 20:50, 22:40
Vệ Binh Dải Ngân Hà 2   xem phim Vệ Binh Dải Ngân Hà 2   9:0, 10:0, 11:45, 12:40, 14:30, 15:25, 18:10, 19:10, 19:50, 20:50, 21:50, 22:30
Tiếng Vọng Từ Tường Đá   xem phim Tiếng Vọng Từ Tường Đá   13:45, 17:0, 21:10, 23:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Fast & Furious 8   xem phim Fast & Furious 8   8:30, 16:55
Thám tử lừng danh Conan Episode "One": Ngày thám tử bị teo nhỏ   xem phim Thám tử lừng danh Conan Episode "One": Ngày thám tử bị teo nhỏ   8:35
Em Chưa 18   xem phim Em Chưa 18   8:20, 10:15, 10:35, 12:15, 13:0, 13:55, 14:55, 15:50, 16:50, 17:45, 18:40, 19:40, 20:5, 20:35, 21:10, 22:5, 23:5
Xì Trum: Ngôi Làng Kỳ Bí   xem phim Xì Trum: Ngôi Làng Kỳ Bí   8:50, 10:30, 12:10, 15:5, 15:45, 16:50, 18:45
Vệ Binh Dải Ngân Hà 2   xem phim Vệ Binh Dải Ngân Hà 2   8:20, 10:35, 10:55, 12:30, 13:10, 13:30, 14:15, 16:5, 17:30, 18:35, 19:30, 20:30, 21:35, 22:0, 22:30
Tiếng Vọng Từ Tường Đá   xem phim Tiếng Vọng Từ Tường Đá   8:45, 11:5, 23:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Fast & Furious 8   xem phim Fast & Furious 8   11:20, 13:40, 16:0, 18:20
Thám tử lừng danh Conan Episode "One": Ngày thám tử bị teo nhỏ   xem phim Thám tử lừng danh Conan Episode "One": Ngày thám tử bị teo nhỏ   14:30, 16:15, 21:30
Em Chưa 18   xem phim Em Chưa 18   9:30, 10:0, 10:50, 11:50, 12:40, 13:40, 14:30, 15:30, 16:20, 17:30, 18:10, 19:30, 20:0, 20:40, 21:20, 21:50
Xì Trum: Ngôi Làng Kỳ Bí   xem phim Xì Trum: Ngôi Làng Kỳ Bí   9:30, 11:10, 12:50, 18:0, 19:45
Vệ Binh Dải Ngân Hà 2   xem phim Vệ Binh Dải Ngân Hà 2   9:45, 12:10, 14:35, 17:0, 19:25, 21:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Fast & Furious 8   xem phim Fast & Furious 8   11:55, 16:15
Trò Chơi Hủy Diệt   xem phim Trò Chơi Hủy Diệt   8:20
Hiệu Ứng Bóng Ma   xem phim Hiệu Ứng Bóng Ma   23:40
Em Chưa 18   xem phim Em Chưa 18   0:0, 9:0, 9:40, 10:45, 11:25, 12:30, 13:10, 14:15, 14:55, 16:0, 16:40, 17:45, 18:25, 19:0, 19:30, 20:10, 20:45, 21:15, 21:55, 23:0, 23:40
Xì Trum: Ngôi Làng Kỳ Bí   xem phim Xì Trum: Ngôi Làng Kỳ Bí   9:15, 10:10, 11:0, 12:45, 14:30, 16:15, 17:10, 18:0, 18:45, 19:45, 20:30, 21:30
Vệ Binh Dải Ngân Hà 2   xem phim Vệ Binh Dải Ngân Hà 2   8:40, 9:30, 11:10, 12:0, 13:40, 14:35, 16:10, 18:40, 21:10, 22:30, 23:15
Tiếng Vọng Từ Tường Đá   xem phim Tiếng Vọng Từ Tường Đá   14:25, 22:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Fast & Furious 8   xem phim Fast & Furious 8   10:0, 11:10, 14:40, 15:50, 19:20, 20:40
Thám tử lừng danh Conan Episode "One": Ngày thám tử bị teo nhỏ   xem phim Thám tử lừng danh Conan Episode "One": Ngày thám tử bị teo nhỏ   9:10, 13:50, 18:30
Cô Gái và Gã Khổng Lồ   xem phim Cô Gái và Gã Khổng Lồ   8:10, 23:20
Em Chưa 18   xem phim Em Chưa 18   8:0, 10:20, 11:0, 12:0, 13:20, 15:0, 15:40, 16:40, 18:0, 19:40, 21:20, 22:0, 23:40
Xì Trum: Ngôi Làng Kỳ Bí   xem phim Xì Trum: Ngôi Làng Kỳ Bí   12:40, 17:20, 20:20
Vệ Binh Dải Ngân Hà 2   xem phim Vệ Binh Dải Ngân Hà 2   8:20, 9:20, 10:40, 11:40, 12:20, 13:0, 14:0, 15:20, 16:20, 17:0, 17:40, 18:40, 20:0, 21:0, 21:40, 22:20, 23:20
Tiếng Vọng Từ Tường Đá   xem phim Tiếng Vọng Từ Tường Đá   8:40, 22:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Fast & Furious 8   xem phim Fast & Furious 8   11:10, 13:50, 16:30, 19:10, 20:45
Thám tử lừng danh Conan Episode "One": Ngày thám tử bị teo nhỏ   xem phim Thám tử lừng danh Conan Episode "One": Ngày thám tử bị teo nhỏ   12:40, 16:50
Cô Gái và Gã Khổng Lồ   xem phim Cô Gái và Gã Khổng Lồ   14:40, 21:50
Hiệu Ứng Bóng Ma   xem phim Hiệu Ứng Bóng Ma   8:40
Em Chưa 18   xem phim Em Chưa 18   9:0, 10:0, 11:0, 12:0, 13:0, 14:0, 15:0, 16:0, 17:0, 18:0, 19:0, 19:30, 20:0, 21:0, 21:30, 22:0, 22:50
Xì Trum: Ngôi Làng Kỳ Bí   xem phim Xì Trum: Ngôi Làng Kỳ Bí   9:30, 10:40, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 18:50
Vệ Binh Dải Ngân Hà 2   xem phim Vệ Binh Dải Ngân Hà 2   9:20, 10:20, 12:10, 13:10, 14:50, 15:50, 17:40, 18:30, 20:20, 21:10, 23:0
Tiếng Vọng Từ Tường Đá   xem phim Tiếng Vọng Từ Tường Đá   9:10, 23:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Fast & Furious 8   xem phim Fast & Furious 8   10:50, 13:30, 16:10, 18:50
Thám tử lừng danh Conan Episode "One": Ngày thám tử bị teo nhỏ   xem phim Thám tử lừng danh Conan Episode "One": Ngày thám tử bị teo nhỏ   8:30
Cô Gái và Gã Khổng Lồ   xem phim Cô Gái và Gã Khổng Lồ   8:40
Em Chưa 18   xem phim Em Chưa 18   11:0, 13:0, 15:0, 17:0, 19:10, 21:0, 23:0, 23:50
Xì Trum: Ngôi Làng Kỳ Bí   xem phim Xì Trum: Ngôi Làng Kỳ Bí   9:0, 10:30, 12:30, 14:30, 19:0
Vệ Binh Dải Ngân Hà 2   xem phim Vệ Binh Dải Ngân Hà 2   8:50, 9:30, 10:0, 11:30, 12:10, 12:40, 14:10, 14:50, 15:20, 16:30, 16:50, 17:30, 18:0, 19:30, 20:10, 20:40, 21:10, 21:40, 22:10, 22:50, 23:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Fast & Furious 8   xem phim Fast & Furious 8   8:50, 12:50, 17:30
Thám tử lừng danh Conan Episode "One": Ngày thám tử bị teo nhỏ   xem phim Thám tử lừng danh Conan Episode "One": Ngày thám tử bị teo nhỏ   14:30
Cô Gái và Gã Khổng Lồ   xem phim Cô Gái và Gã Khổng Lồ   10:40
Em Chưa 18   xem phim Em Chưa 18   9:50, 11:50, 13:50, 15:50, 17:50, 19:50, 20:30, 21:50, 22:30, 23:50
Xì Trum: Ngôi Làng Kỳ Bí   xem phim Xì Trum: Ngôi Làng Kỳ Bí   8:40, 10:30, 12:30, 16:30, 18:30
Vệ Binh Dải Ngân Hà 2   xem phim Vệ Binh Dải Ngân Hà 2   11:30, 14:10, 16:50, 19:30, 20:10, 22:10, 22:50
Tiếng Vọng Từ Tường Đá   xem phim Tiếng Vọng Từ Tường Đá   15:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Fast & Furious 8   xem phim Fast & Furious 8   9:20, 11:45, 14:30, 17:10, 20:45, 23:40
Thám tử lừng danh Conan Episode "One": Ngày thám tử bị teo nhỏ   xem phim Thám tử lừng danh Conan Episode "One": Ngày thám tử bị teo nhỏ   8:40, 18:40
Cô Gái và Gã Khổng Lồ   xem phim Cô Gái và Gã Khổng Lồ   8:10
Em Chưa 18   xem phim Em Chưa 18   0:0, 9:30, 10:20, 11:30, 13:30, 14:15, 15:30, 16:15, 17:30, 18:15, 19:30, 20:15, 22:10, 23:20
Xì Trum: Ngôi Làng Kỳ Bí   xem phim Xì Trum: Ngôi Làng Kỳ Bí   9:0, 12:15, 13:0, 15:0, 17:0, 19:0
Vệ Binh Dải Ngân Hà 2   xem phim Vệ Binh Dải Ngân Hà 2   8:45, 9:50, 10:40, 11:20, 12:0, 12:30, 13:20, 14:0, 14:40, 15:10, 16:0, 16:40, 17:20, 17:50, 19:20, 19:45, 20:0, 20:30, 21:0, 21:30, 22:0, 22:20, 22:40, 23:10
Tiếng Vọng Từ Tường Đá   xem phim Tiếng Vọng Từ Tường Đá   9:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Fast & Furious 8   xem phim Fast & Furious 8   9:10, 11:40, 14:10, 16:40, 19:10, 21:40
Em Chưa 18   xem phim Em Chưa 18   8:20, 9:0, 9:40, 10:10, 10:50, 12:0, 12:40, 13:20, 13:50, 14:30, 15:10, 15:40, 16:20, 17:0, 17:30, 18:10, 18:50, 19:20, 20:0, 20:40, 21:10, 21:50
Xì Trum: Ngôi Làng Kỳ Bí   xem phim Xì Trum: Ngôi Làng Kỳ Bí   8:50, 10:40, 12:30, 14:20, 16:10, 18:0, 19:50, 21:45
Vệ Binh Dải Ngân Hà 2   xem phim Vệ Binh Dải Ngân Hà 2   9:30, 10:30, 12:10, 13:10, 14:50, 16:0, 17:30, 18:40, 20:10, 21:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Fast & Furious 8   xem phim Fast & Furious 8   15:30, 21:25
Em Chưa 18   xem phim Em Chưa 18   8:40, 9:10, 10:30, 12:20, 12:50, 14:10, 14:40, 16:0, 16:30, 17:50, 18:20, 19:40, 20:10, 21:30, 22:0
Xì Trum: Ngôi Làng Kỳ Bí   xem phim Xì Trum: Ngôi Làng Kỳ Bí   8:30, 10:15, 12:0, 13:45, 17:55, 19:40
Vệ Binh Dải Ngân Hà 2   xem phim Vệ Binh Dải Ngân Hà 2   8:50, 13:50, 16:20, 18:50, 21:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Fast & Furious 8   xem phim Fast & Furious 8   9:20, 16:20, 18:50, 21:20
Em Chưa 18   xem phim Em Chưa 18   9:35, 10:50, 12:10, 12:45, 13:25, 14:40, 15:20, 16:35, 17:15, 18:30, 19:30, 20:25, 21:25, 21:50
Xì Trum: Ngôi Làng Kỳ Bí   xem phim Xì Trum: Ngôi Làng Kỳ Bí   9:0, 9:50, 11:50, 14:0, 15:50, 17:40, 19:30
Vệ Binh Dải Ngân Hà 2   xem phim Vệ Binh Dải Ngân Hà 2   9:30, 13:40, 14:10, 16:50, 19:10, 21:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thám tử lừng danh Conan Episode "One": Ngày thám tử bị teo nhỏ   xem phim Thám tử lừng danh Conan Episode "One": Ngày thám tử bị teo nhỏ   8:25
Em Chưa 18   xem phim Em Chưa 18   8:30, 9:10, 11:5, 13:0, 13:55, 14:55, 15:50, 16:50, 17:45, 18:45, 20:40, 21:30, 22:35, 23:25
Xì Trum: Ngôi Làng Kỳ Bí   xem phim Xì Trum: Ngôi Làng Kỳ Bí   10:25, 12:10, 14:0, 15:45, 17:30, 19:40, 21:5
Vệ Binh Dải Ngân Hà 2   xem phim Vệ Binh Dải Ngân Hà 2   9:0, 9:30, 11:35, 12:5, 14:10, 14:40, 16:45, 17:15, 19:20, 19:50, 21:55, 22:25, 22:50
Tiếng Vọng Từ Tường Đá   xem phim Tiếng Vọng Từ Tường Đá   10:20, 12:10, 19:15


 • Thoi su 24h264 Chong giet vo roi bo tron o Hoai Duc
  Thời sự 24h(26/4): Chồng giết vợ rồi bỏ trốn ở Hoài Đức

  Hà Nội: Chủ hiệu ma nơ canh nổi tiếng bị nhóm công nhân xưởng gia công đánh nhập viện; "Vật thể lạ" nghi chứa chất lỏng cực độc vứt bên đại lộ ở Sài Gòn; Người phụ nữ rơi từ tầng cao khu chung cư Linh Đàm xuống đất trong tình trạng chỉ mặc đồ lót; Đại úy CSGT bị tố cưới "chui" thêm vợ thừa nhận muốn kiếm con;

 • Thoi su 24h254 Thien Ngoc Minh Uy xin tu chet
  Thời sự 24h(25/4): Thiên Ngọc Minh Uy xin tự "chết"

  Bắc Ninh: Căng thẳng do mâu thuẫn về nguồn gốc 14 mẫu ruộng; Điểm danh những biệt thự tiền tỷ, đẹp ngỡ ngàng nhưng sai phép của cán bộ chỉ làm công ăn lương; Thiên Ngọc Minh Uy xin tự "chết", bị phạt 215 triệu đồng; Liên tiếp gây tai nạn rồi bỏ chạy, tài xế ô tô bị dân truy đuổi; Hỗn loạn trước giờ xin lỗi công khai ông Hàn Đức Long

 • Thoi su 24h244 Giet me nguoi tinh roi giau xac o chuong lon
  Thời sự 24h(24/4): Giết mẹ người tình rồi giấu xác ở chuồng lợn

  Xây biệt thự không phép bị phạt 6 triệu đồng: Trong ‘nhẹ có ‘nặng’; Những giếng nước kỳ lạ: Cho sữa, kỵ đàn bà và cháy như đuốc ở Việt Nam; Thôn Hoành trở lại bình thường sau cơn ‘dư chấn’; Không nghề, không bằng cấp, từng bị xử phạt nhưng vẫn... "bốc thuốc cứu người"; Hà Nội sắp có thêm bến xe mới giảm tải cho bến Mỹ Đình

 • Thoi su 24h204 Thi the nguoi phu nu nghi bi sat hai ben ve duong
  Thời sự 24h(20/4): Thi thể người phụ nữ nghi bị sát hại bên vệ đường

  Hành khách đánh NV hàng không: Thưa anh, máy bay đâu phải xe dù!; Nữ sinh xinh đẹp mất tích: Bạn trai dẻo mép mới...dụ được; Xe biển xanh, hàng quán vẫn ‘cướp’ vỉa hè trắng trợn ở trung tâm Sài Gòn; Người dân xã Đồng Tâm gửi tâm thư mong bình yên sớm trở lại!; Phó bí thư huyện và cuộc chiến "đưa người chết vào quan tài"

 • Thoi su 24h194 Giet ban xong cam dao ngoi truoc nha cho bat
  Thời sự 24h(19/4): Giết bạn xong, cầm dao ngồi trước nhà chờ bắt

  Dân vẫn giữ 20 lãnh đạo, cán bộ, công an huyện Mỹ Đức; Phó Giám đốc nhờ công ty làm 2 cây cầu và đường nhựa vào nhà mình nhưng "quên" trả tiền; Hàng trăm hộ dân chung cư phải dùng nguồn nước đen kịt, ố vàng; Cán bộ thôn xây nhà tiền tỷ vẫn trong diện hộ nghèo; Tòa án quốc tế kết tội Monsanto hủy diệt môi trường Việt Nam

 • CSGT Nghe nguy hiem tinh mang
  CSGT - Nghề nguy hiểm tính mạng

  CSGT chặn đầu xe vi phạm, tài xế tông tử vong; Truy bắt kẻ sát hại thiếu phụ, trói tay vào gốc cây trên đồi vắng; Mẹ dọa giết con rồi quay clip gửi cho cha; Tài xế Mai Linh lao xe vào tên cướp; Hiếp dâm cô gái trẻ, “yêu râu xanh” bị cắn gần đứt lưỡi ... là những tin tức pháp luật nổi bật tuần qua.

 • My danh don gio voi Trieu Tien
  Mỹ đánh "đòn gió" với Triều Tiên

  Hạm đội Mỹ không thể tấn công Triều Tiên như lời đe dạo vì ở quá xa; Hàn Quốc lệnh cho quân đội sẵn sàng chiến đấu; Thủ tướng Anh kêu gọi bầu cử sớm; Gia đình Tổng thống Donald Trump tham gia lễ phục sinh đầu tiên tại Nhà Trắng; Khủng bố tại Paris khiến 1 cảnh sát thiệt mạng; quái vật hồ Loch Ness đột nhiên biến mất; Chân dung nhà lãnh đạo tối cao của Triều

 • Hai hung chung cu nuoc ban nhu song To Lich
  Hãi hùng chung cư nước bẩn như sông Tô Lịch

  Giá xăng điều chỉnh tăng trở lại, chung cư nước bẩn như sông Tô Lịch, lại nóng mất tiền trong tài khoản, hé lộ mức lương khủng của CEO Vietjet, .. Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng...là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuần qua.

 • Sat hai ca gia dinh amp cong khai buon co
  Sát hại cả gia đình & công khai buôn "cỏ"

  Người đàn ông sát hại cả gia đình rồi tự tử; Phát hiện 1 cô gái chết lõa thể bên bìa rừng, nghi bị hiếp-giết; Giở chiêu "Chí Phèo" khi bị cảnh sát giao thông bắt lỗi; Nghi phạm sát hại bé gái người Việt để lộ những bằng chứng đáng ngờ ... là những tin tức pháp luật nổi bật tuần qua.

 • Bat nghi pham sat hai be gai Viet tai Nhat
  Bắt nghi phạm sát hại bé gái Việt tại Nhật

  Nhật Bản bắt nghi phạm sát hại bé Nhật Linh; Bác sĩ gốc Việt hiện hãng hàng không Mỹ sau khi bị kéo lê thô bạo khỏi máy bay; Vụ xét xử nghi phạm Đoàn Thị Hương trong vụ sát hại công dân Triều Tiên tại Malaysia bị lùi đến ngày 30/5; Ngoại trưởng Mỹ thăm Nga, đối thoại với Tổng thống Putin; Xe chở đội bóng Dortmund bị đánh bom; Nhiều cô gái Haiti phải quan hệ