Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hay không bằng hên 2D   xem phim Hay không bằng hên 2D   8:50, 14:30, 20:50, 22:50
Spectre 2D   xem phim Spectre 2D   8:55, 11:45, 17:20
Yêu 2D   xem phim Yêu 2D   14:25, 16:50, 19:20, 21:50
Húng Nhại - Hồi Kết 2D   xem phim Húng Nhại - Hồi Kết 2D   9:20, 12:0, 14:40, 20:0, 22:40
Bí Mật Sau Ánh Mắt 2D   xem phim Bí Mật Sau Ánh Mắt 2D   12:20, 18:40
Chú Khủng Long Tốt Bụng Lồng tiếng   xem phim Chú Khủng Long Tốt Bụng Lồng tiếng   9:0, 10:20, 12:20, 14:20, 16:20, 18:20, 20:20, 22:20
Chú Khủng Long Tốt Bụng 2D   xem phim Chú Khủng Long Tốt Bụng 2D   9:40, 11:40, 13:40, 15:40, 17:40, 19:40, 21:40, 23:0
Chú Khủng Long Tốt Bụng 3D Lồng tiếng   xem phim Chú Khủng Long Tốt Bụng 3D Lồng tiếng   13:0, 17:0, 21:0
Chú Khủng Long Tốt Bụng 3D   xem phim Chú Khủng Long Tốt Bụng 3D   11:0, 15:0, 19:0
Victor Frankenstein 2D   xem phim Victor Frankenstein 2D   10:50, 13:10, 15:30, 17:50, 20:10, 22:30
Giao Dịch Sinh Tử 2D   xem phim Giao Dịch Sinh Tử 2D   10:10, 16:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hay không bằng hên 2D   xem phim Hay không bằng hên 2D   10:20, 17:30, 21:40
Yêu 2D   xem phim Yêu 2D   13:30, 17:30, 19:30
Húng Nhại - Hồi Kết 2D   xem phim Húng Nhại - Hồi Kết 2D   12:20, 14:40, 17:0, 19:20, 21:40
Bí Mật Sau Ánh Mắt 2D   xem phim Bí Mật Sau Ánh Mắt 2D   11:30, 15:30, 21:30
Chú Khủng Long Tốt Bụng 2D   xem phim Chú Khủng Long Tốt Bụng 2D   9:40, 12:30, 14:20, 16:10, 18:0, 19:50
Victor Frankenstein 2D   xem phim Victor Frankenstein 2D   11:30, 13:30, 15:30, 19:30, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hay không bằng hên 2D   xem phim Hay không bằng hên 2D   9:10, 12:0, 13:0, 16:0, 16:50, 20:10
12 Chòm Sao: Vẽ Đường Cho Yêu Chạy 2D   xem phim 12 Chòm Sao: Vẽ Đường Cho Yêu Chạy 2D   8:50, 13:10, 17:30
Yêu 2D   xem phim Yêu 2D   9:50, 11:0, 13:50, 15:20, 18:0, 19:30, 21:50
Húng Nhại - Hồi Kết 2D   xem phim Húng Nhại - Hồi Kết 2D   9:20, 14:0, 16:40, 19:20, 21:30
Chú Khủng Long Tốt Bụng Lồng tiếng   xem phim Chú Khủng Long Tốt Bụng Lồng tiếng   11:30, 14:50, 17:30, 19:30, 20:30
Chú Khủng Long Tốt Bụng 2D   xem phim Chú Khủng Long Tốt Bụng 2D   9:30, 13:30, 15:30, 18:40, 21:30
Chú Khủng Long Tốt Bụng 3D   xem phim Chú Khủng Long Tốt Bụng 3D   11:0
Victor Frankenstein 2D   xem phim Victor Frankenstein 2D   8:30, 12:40, 15:0, 19:10, 21:20
Giao Dịch Sinh Tử 2D   xem phim Giao Dịch Sinh Tử 2D   12:0, 21:50
Giáng Sinh Nhớ Đời 2D   xem phim Giáng Sinh Nhớ Đời 2D   10:40, 17:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hay không bằng hên 2D   xem phim Hay không bằng hên 2D   9:40, 11:30, 13:20, 15:10, 19:20
Lật mặt 2D   xem phim Lật mặt 2D   10:40, 12:40, 14:40, 16:40, 18:40, 20:40 Hài
Yêu 2D   xem phim Yêu 2D   9:50, 11:50, 13:50, 15:50, 17:50, 19:40, 21:30
Húng Nhại - Hồi Kết 2D   xem phim Húng Nhại - Hồi Kết 2D   10:0, 12:50, 15:40, 18:30, 21:0
Gấu Đột Biến 2D   xem phim Gấu Đột Biến 2D   8:0, 12:30
Chú Khủng Long Tốt Bụng 2D   xem phim Chú Khủng Long Tốt Bụng 2D   9:30, 11:30, 15:30, 19:30, 21:20
Chú Khủng Long Tốt Bụng 3D   xem phim Chú Khủng Long Tốt Bụng 3D   13:30, 17:30
Victor Frankenstein 2D   xem phim Victor Frankenstein 2D   10:10, 14:30, 16:50, 19:10, 21:20
Giao Dịch Sinh Tử 2D   xem phim Giao Dịch Sinh Tử 2D   17:10, 21:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hay không bằng hên 2D   xem phim Hay không bằng hên 2D   10:30, 14:30, 16:30, 18:40, 20:40
Yêu 2D   xem phim Yêu 2D   9:10, 10:20, 12:40, 15:10, 17:30, 19:50, 22:10
Húng Nhại - Hồi Kết 2D   xem phim Húng Nhại - Hồi Kết 2D   10:10, 11:30, 12:50, 14:10, 15:40, 16:50, 19:30, 20:30, 22:15
Bí Mật Sau Ánh Mắt 2D   xem phim Bí Mật Sau Ánh Mắt 2D   18:20, 23:10
Chú Khủng Long Tốt Bụng Lồng tiếng   xem phim Chú Khủng Long Tốt Bụng Lồng tiếng   9:0, 10:0, 12:0, 14:0, 16:0, 18:0, 19:0, 20:0, 21:0, 22:0
Chú Khủng Long Tốt Bụng 2D   xem phim Chú Khủng Long Tốt Bụng 2D   13:0, 17:0, 23:0
Chú Khủng Long Tốt Bụng 3D Lồng tiếng   xem phim Chú Khủng Long Tốt Bụng 3D Lồng tiếng   11:0, 15:0
Victor Frankenstein 2D   xem phim Victor Frankenstein 2D   9:30, 10:50, 11:50, 13:10, 14:20, 15:30, 16:40, 17:50, 19:10, 20:10, 21:30, 22:30
Giao Dịch Sinh Tử 2D   xem phim Giao Dịch Sinh Tử 2D   12:30, 22:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hay không bằng hên 2D   xem phim Hay không bằng hên 2D   9:0, 10:50, 12:40, 14:30, 16:20, 18:10, 20:0, 21:50
12 Chòm Sao: Vẽ Đường Cho Yêu Chạy 2D   xem phim 12 Chòm Sao: Vẽ Đường Cho Yêu Chạy 2D   12:20, 16:30
Yêu 2D   xem phim Yêu 2D   9:40, 11:40, 13:40, 15:40, 17:40, 19:40, 21:40
Húng Nhại - Hồi Kết 2D   xem phim Húng Nhại - Hồi Kết 2D   8:50, 11:20, 13:50, 16:20, 18:50, 21:20
Chú Khủng Long Tốt Bụng Lồng tiếng   xem phim Chú Khủng Long Tốt Bụng Lồng tiếng   9:30, 10:20, 13:30, 18:30, 19:30, 21:30
Chú Khủng Long Tốt Bụng 2D   xem phim Chú Khủng Long Tốt Bụng 2D   11:30, 15:30, 20:30
Chú Khủng Long Tốt Bụng 3D Lồng tiếng   xem phim Chú Khủng Long Tốt Bụng 3D Lồng tiếng   17:30
Victor Frankenstein 2D   xem phim Victor Frankenstein 2D   10:30, 12:40, 14:50, 19:0, 21:10
Giao Dịch Sinh Tử 2D   xem phim Giao Dịch Sinh Tử 2D   8:20, 14:20
Giáng Sinh Nhớ Đời 2D   xem phim Giáng Sinh Nhớ Đời 2D   8:30, 17:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hay không bằng hên 2D   xem phim Hay không bằng hên 2D   9:10, 10:35, 15:5, 18:5, 21:45
Yêu 2D   xem phim Yêu 2D   13:50
Húng Nhại - Hồi Kết 2D   xem phim Húng Nhại - Hồi Kết 2D   8:50, 11:20, 15:50, 18:20, 20:50
Chú Khủng Long Tốt Bụng Lồng tiếng   xem phim Chú Khủng Long Tốt Bụng Lồng tiếng   14:15
Chú Khủng Long Tốt Bụng 2D   xem phim Chú Khủng Long Tốt Bụng 2D   8:40, 12:20, 16:10, 19:50
Victor Frankenstein 2D   xem phim Victor Frankenstein 2D   10:55, 13:0, 16:50, 18:55, 21:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hay không bằng hên 2D   xem phim Hay không bằng hên 2D   9:15, 11:45, 13:30, 15:45, 18:0, 20:45, 22:0
Spectre 2D   xem phim Spectre 2D   11:0, 15:30
12 Chòm Sao: Vẽ Đường Cho Yêu Chạy 2D   xem phim 12 Chòm Sao: Vẽ Đường Cho Yêu Chạy 2D   10:15, 12:45, 17:30
Yêu 2D   xem phim Yêu 2D   9:0, 12:0, 14:0, 16:0, 18:30, 19:45, 21:45
Húng Nhại - Hồi Kết 2D   xem phim Húng Nhại - Hồi Kết 2D   10:0, 13:0, 16:15, 18:45, 21:15
Bí Mật Sau Ánh Mắt 2D   xem phim Bí Mật Sau Ánh Mắt 2D   11:0, 14:45
Chú Khủng Long Tốt Bụng Lồng tiếng   xem phim Chú Khủng Long Tốt Bụng Lồng tiếng   9:30, 10:30, 11:15, 12:30, 14:30, 15:15, 16:30, 18:0, 18:45, 19:15, 20:30, 21:0
Chú Khủng Long Tốt Bụng 3D Lồng tiếng   xem phim Chú Khủng Long Tốt Bụng 3D Lồng tiếng   13:15, 17:15, 20:0
Victor Frankenstein 2D   xem phim Victor Frankenstein 2D   9:45, 13:45, 16:45, 19:30, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hay không bằng hên 2D   xem phim Hay không bằng hên 2D   10:10, 12:10, 14:10, 16:10, 18:10, 19:10, 20:10, 22:10
Spectre 2D   xem phim Spectre 2D   8:50, 14:0, 21:10
Yêu 2D   xem phim Yêu 2D   8:40, 11:0, 13:20, 15:40, 17:55, 20:20, 22:40
Húng Nhại - Hồi Kết 2D   xem phim Húng Nhại - Hồi Kết 2D   9:0, 11:40, 14:20, 17:0, 19:40, 22:15
Gấu Đột Biến 2D   xem phim Gấu Đột Biến 2D   12:0, 16:0
Bí Mật Sau Ánh Mắt 2D   xem phim Bí Mật Sau Ánh Mắt 2D   11:45, 16:50
Chú Khủng Long Tốt Bụng Lồng tiếng   xem phim Chú Khủng Long Tốt Bụng Lồng tiếng   10:30, 11:30, 13:30, 14:30, 17:30, 18:30, 20:0, 20:30, 21:30, 22:0
Chú Khủng Long Tốt Bụng 2D   xem phim Chú Khủng Long Tốt Bụng 2D   8:30, 16:30, 18:0, 22:30
Chú Khủng Long Tốt Bụng 3D Lồng tiếng   xem phim Chú Khủng Long Tốt Bụng 3D Lồng tiếng   9:30, 19:30
Chú Khủng Long Tốt Bụng 3D   xem phim Chú Khủng Long Tốt Bụng 3D   12:30, 15:30
Victor Frankenstein 2D   xem phim Victor Frankenstein 2D   9:20, 11:50, 14:15, 16:40, 19:0, 21:20
Giao Dịch Sinh Tử 2D   xem phim Giao Dịch Sinh Tử 2D   9:50, 13:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hay không bằng hên 2D   xem phim Hay không bằng hên 2D   8:50, 13:0
Spectre 2D   xem phim Spectre 2D   9:20, 14:30, 17:20, 18:50, 22:0
Yêu 2D   xem phim Yêu 2D   12:10, 17:10, 19:30, 22:0
Húng Nhại - Hồi Kết 2D   xem phim Húng Nhại - Hồi Kết 2D   9:0, 11:40, 14:20, 17:0, 19:50, 22:30
Bí Mật Sau Ánh Mắt 2D   xem phim Bí Mật Sau Ánh Mắt 2D   9:5, 13:50
Chú Khủng Long Tốt Bụng Lồng tiếng   xem phim Chú Khủng Long Tốt Bụng Lồng tiếng   10:30, 11:40, 14:40, 15:40, 17:40, 18:40, 19:40, 21:40, 22:40
Chú Khủng Long Tốt Bụng 2D   xem phim Chú Khủng Long Tốt Bụng 2D   9:0, 11:0, 12:40, 13:5, 15:10, 16:40, 17:10, 19:10, 20:40, 21:10, 23:10
Chú Khủng Long Tốt Bụng 3D Lồng tiếng   xem phim Chú Khủng Long Tốt Bụng 3D Lồng tiếng   9:40, 13:40, 23:40
Victor Frankenstein 2D   xem phim Victor Frankenstein 2D   9:30, 11:20, 12:0, 14:30, 16:10, 17:0, 19:30, 20:10, 21:40, 22:35
Giao Dịch Sinh Tử 2D   xem phim Giao Dịch Sinh Tử 2D   10:50, 15:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hay không bằng hên 2D   xem phim Hay không bằng hên 2D   10:10, 10:20, 17:10
Khách Sạn Huyến Bí 2 2D   xem phim Khách Sạn Huyến Bí 2 2D   18:20
Thám Tử Gà Mơ 2D   xem phim Thám Tử Gà Mơ 2D   12:0, 14:30, 19:10, 19:20
Xác Chết Bí Ẩn 2D   xem phim Xác Chết Bí Ẩn 2D   9:40, 16:50, 17:0, 21:40, 21:50
Spectre 2D   xem phim Spectre 2D   12:10, 16:0
Yêu 2D   xem phim Yêu 2D   12:20, 14:40, 19:10, 19:20, 21:40, 21:50
Húng Nhại - Hồi Kết 2D   xem phim Húng Nhại - Hồi Kết 2D   10:0, 11:0, 12:40, 14:50, 15:40, 16:50, 17:0, 19:40, 21:20, 22:20
Gấu Đột Biến 2D   xem phim Gấu Đột Biến 2D   9:10, 15:0
Bí Mật Sau Ánh Mắt 2D   xem phim Bí Mật Sau Ánh Mắt 2D   9:50, 10:0, 15:20, 22:40
Chú Khủng Long Tốt Bụng Lồng tiếng   xem phim Chú Khủng Long Tốt Bụng Lồng tiếng   9:20, 13:30, 16:10, 17:30, 18:20, 19:30, 20:0
Chú Khủng Long Tốt Bụng 2D   xem phim Chú Khủng Long Tốt Bụng 2D   10:30, 11:20, 15:30, 17:30, 19:30, 20:0, 21:30, 22:0
Chú Khủng Long Tốt Bụng 3D   xem phim Chú Khủng Long Tốt Bụng 3D   12:40, 15:0
Victor Frankenstein 2D   xem phim Victor Frankenstein 2D   10:50, 11:40, 13:40, 17:40, 19:0, 20:20, 22:20
Giao Dịch Sinh Tử 2D   xem phim Giao Dịch Sinh Tử 2D   9:30, 13:20, 14:0, 22:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hay không bằng hên 2D   xem phim Hay không bằng hên 2D   9:0, 18:30, 22:50
Spectre IMAX   xem phim Spectre IMAX   10:30, 13:20, 16:15, 19:15, 22:10
Yêu 2D   xem phim Yêu 2D   9:20, 9:25, 12:15, 15:0
Húng Nhại - Hồi Kết 2D   xem phim Húng Nhại - Hồi Kết 2D   10:10, 12:45, 14:0, 17:20, 20:0, 22:20
Chú Khủng Long Tốt Bụng Lồng tiếng   xem phim Chú Khủng Long Tốt Bụng Lồng tiếng   11:0, 11:40, 11:45, 13:0, 17:30, 19:30, 21:30
Chú Khủng Long Tốt Bụng 2D   xem phim Chú Khủng Long Tốt Bụng 2D   10:15, 10:20, 14:30, 15:30, 16:30, 18:20, 20:15, 20:20, 22:40
Victor Frankenstein 2D   xem phim Victor Frankenstein 2D   11:30, 13:40, 16:0, 16:40, 20:30, 21:10
Giao Dịch Sinh Tử 2D   xem phim Giao Dịch Sinh Tử 2D   9:30, 19:0
Victor Frankenstein 4DX   xem phim Victor Frankenstein 4DX   10:0, 12:25, 14:45, 17:10, 19:40, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hay không bằng hên 2D   xem phim Hay không bằng hên 2D   11:40, 16:20, 18:20, 20:20
Spectre 2D   xem phim Spectre 2D   15:50, 21:20
Băng Cướp Sòng Bạc 2D   xem phim Băng Cướp Sòng Bạc 2D   13:55
Yêu 2D   xem phim Yêu 2D   10:0, 12:20, 14:40, 17:0, 19:20, 21:40
Húng Nhại - Hồi Kết 2D   xem phim Húng Nhại - Hồi Kết 2D   9:10, 13:40, 18:40
Bí Mật Sau Ánh Mắt 2D   xem phim Bí Mật Sau Ánh Mắt 2D   9:25, 22:20
Chú Khủng Long Tốt Bụng Lồng tiếng   xem phim Chú Khủng Long Tốt Bụng Lồng tiếng   9:30, 10:10, 12:10, 13:30, 14:10, 16:10, 18:10, 20:10, 21:30, 22:10
Chú Khủng Long Tốt Bụng 2D   xem phim Chú Khủng Long Tốt Bụng 2D   11:0, 13:0, 15:0, 17:0, 19:0, 21:0
Chú Khủng Long Tốt Bụng 3D Lồng tiếng   xem phim Chú Khủng Long Tốt Bụng 3D Lồng tiếng   11:30, 15:30, 17:30, 19:30
Victor Frankenstein 2D   xem phim Victor Frankenstein 2D   10:0, 12:25, 14:50, 17:20, 19:45, 22:10
Giao Dịch Sinh Tử 2D   xem phim Giao Dịch Sinh Tử 2D   8:55, 11:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hay không bằng hên 2D   xem phim Hay không bằng hên 2D   9:10, 9:45, 11:40, 13:35, 14:40, 15:30, 17:25, 19:20, 21:15
Spectre 2D   xem phim Spectre 2D   9:20, 14:10
12 Chòm Sao: Vẽ Đường Cho Yêu Chạy 2D   xem phim 12 Chòm Sao: Vẽ Đường Cho Yêu Chạy 2D   12:10, 17:0
Yêu 2D   xem phim Yêu 2D   9:10, 11:15, 13:20, 15:25, 19:35, 21:40
Húng Nhại - Hồi Kết 2D   xem phim Húng Nhại - Hồi Kết 2D   11:5, 13:40, 16:15, 18:50, 21:25
Chú Khủng Long Tốt Bụng Lồng tiếng   xem phim Chú Khủng Long Tốt Bụng Lồng tiếng   9:30, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30
Chú Khủng Long Tốt Bụng 2D   xem phim Chú Khủng Long Tốt Bụng 2D   8:30, 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 17:30, 19:0, 21:0
Victor Frankenstein 2D   xem phim Victor Frankenstein 2D   10:30, 12:40, 14:50, 17:0, 19:10, 21:20
Giao Dịch Sinh Tử 2D   xem phim Giao Dịch Sinh Tử 2D   10:40, 16:40, 20:40
Giáng Sinh Nhớ Đời 2D   xem phim Giáng Sinh Nhớ Đời 2D   8:40, 12:40, 18:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hay không bằng hên 2D   xem phim Hay không bằng hên 2D   8:40, 10:30, 12:20, 14:10, 16:0, 17:50, 19:40, 21:30
12 Chòm Sao: Vẽ Đường Cho Yêu Chạy 2D   xem phim 12 Chòm Sao: Vẽ Đường Cho Yêu Chạy 2D   11:35, 16:10
Yêu 2D   xem phim Yêu 2D   10:50, 14:55
Húng Nhại - Hồi Kết 2D   xem phim Húng Nhại - Hồi Kết 2D   9:0, 13:35, 14:45, 18:10, 20:45
Chú Khủng Long Tốt Bụng Lồng tiếng   xem phim Chú Khủng Long Tốt Bụng Lồng tiếng   8:50, 17:0, 19:0, 21:5
Chú Khủng Long Tốt Bụng 2D   xem phim Chú Khủng Long Tốt Bụng 2D   12:55
Victor Frankenstein 2D   xem phim Victor Frankenstein 2D   8:30, 10:35, 12:40, 17:15, 19:20, 21:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hay không bằng hên 2D   xem phim Hay không bằng hên 2D   9:30, 13:15, 17:0, 20:45, 22:30
Yêu 2D   xem phim Yêu 2D   9:40, 11:40, 13:45, 15:40, 17:40, 19:40, 21:45
Húng Nhại - Hồi Kết 2D   xem phim Húng Nhại - Hồi Kết 2D   9:45, 12:15, 14:45, 17:15, 21:40
Chú Khủng Long Tốt Bụng 2D   xem phim Chú Khủng Long Tốt Bụng 2D   9:10, 11:10, 13:10, 15:10, 17:10, 19:10, 21:10
Victor Frankenstein 2D   xem phim Victor Frankenstein 2D   9:20, 11:30, 13:40, 15:45, 17:50, 20:0, 22:10
Giao Dịch Sinh Tử 2D   xem phim Giao Dịch Sinh Tử 2D   9:0, 10:50, 12:45, 14:40, 16:30, 18:25, 22:20
Giáng Sinh Nhớ Đời 2D   xem phim Giáng Sinh Nhớ Đời 2D   11:15, 15:0, 18:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hay không bằng hên 2D   xem phim Hay không bằng hên 2D   9:40, 13:50, 15:50
Yêu 2D   xem phim Yêu 2D   9:30, 11:40, 13:50, 16:0, 18:10, 20:20, 22:25
Húng Nhại - Hồi Kết 2D   xem phim Húng Nhại - Hồi Kết 2D   9:10, 11:50, 14:30, 17:10, 19:50
Chú Khủng Long Tốt Bụng Lồng tiếng   xem phim Chú Khủng Long Tốt Bụng Lồng tiếng   12:15, 18:15
Chú Khủng Long Tốt Bụng 2D   xem phim Chú Khủng Long Tốt Bụng 2D   10:15, 14:15, 16:15, 20:15, 22:15
Chú Khủng Long Tốt Bụng 3D   xem phim Chú Khủng Long Tốt Bụng 3D   11:15, 19:15
Victor Frankenstein 2D   xem phim Victor Frankenstein 2D   9:20, 11:30, 13:40, 15:50, 18:0, 20:10, 22:20
Giao Dịch Sinh Tử 2D   xem phim Giao Dịch Sinh Tử 2D   22:30
Giáng Sinh Nhớ Đời 2D   xem phim Giáng Sinh Nhớ Đời 2D   11:40, 17:50, 20:0, 22:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Spectre 2D   xem phim Spectre 2D   13:20, 21:40
Yêu 2D   xem phim Yêu 2D   11:20, 16:0, 19:55
Húng Nhại - Hồi Kết 2D   xem phim Húng Nhại - Hồi Kết 2D   8:50, 14:35, 19:10
Chú Khủng Long Tốt Bụng Lồng tiếng   xem phim Chú Khủng Long Tốt Bụng Lồng tiếng   8:40, 9:30, 11:30, 13:25, 15:25, 19:20
Chú Khủng Long Tốt Bụng 2D   xem phim Chú Khủng Long Tốt Bụng 2D   17:20, 21:20
Chú Khủng Long Tốt Bụng 3D Lồng tiếng   xem phim Chú Khủng Long Tốt Bụng 3D Lồng tiếng   12:40, 18:0
Victor Frankenstein 2D   xem phim Victor Frankenstein 2D   10:35, 17:5, 21:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Spectre 2D   xem phim Spectre 2D   13:20, 21:40
Yêu 2D   xem phim Yêu 2D   11:20, 16:0, 19:55
Húng Nhại - Hồi Kết 2D   xem phim Húng Nhại - Hồi Kết 2D   8:50, 14:35, 19:10
Chú Khủng Long Tốt Bụng Lồng tiếng   xem phim Chú Khủng Long Tốt Bụng Lồng tiếng   8:40, 9:30, 13:25, 15:25, 18:0, 19:20
Chú Khủng Long Tốt Bụng 2D   xem phim Chú Khủng Long Tốt Bụng 2D   11:25, 17:20, 21:20
Chú Khủng Long Tốt Bụng 3D Lồng tiếng   xem phim Chú Khủng Long Tốt Bụng 3D Lồng tiếng   12:40
Victor Frankenstein 2D   xem phim Victor Frankenstein 2D   10:35, 17:5, 21:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Spectre 2D   xem phim Spectre 2D   10:15, 15:20
Yêu 2D   xem phim Yêu 2D   9:15, 12:40, 15:0, 18:0, 19:55
Húng Nhại - Hồi Kết 2D   xem phim Húng Nhại - Hồi Kết 2D   9:30, 11:45, 16:15, 19:0, 21:30
Chú Khủng Long Tốt Bụng Lồng tiếng   xem phim Chú Khủng Long Tốt Bụng Lồng tiếng   9:0, 10:50, 12:0, 13:50, 14:40, 16:30, 18:20, 19:20, 20:10, 21:10
Chú Khủng Long Tốt Bụng 2D   xem phim Chú Khủng Long Tốt Bụng 2D   9:55, 13:0, 15:40, 17:30, 21:50
Victor Frankenstein 2D   xem phim Victor Frankenstein 2D   11:15, 13:20, 17:0, 18:45, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Spectre 2D   xem phim Spectre 2D   12:15, 16:30, 17:40
Yêu 2D   xem phim Yêu 2D   9:50, 13:10, 18:10, 20:40, 22:30
Húng Nhại - Hồi Kết 2D   xem phim Húng Nhại - Hồi Kết 2D   9:10, 11:50, 14:30, 17:10, 19:50, 22:30
Bí Mật Sau Ánh Mắt 2D   xem phim Bí Mật Sau Ánh Mắt 2D   15:20, 22:50
Húng Nhại - Hồi Kết 4DX   xem phim Húng Nhại - Hồi Kết 4DX   11:10, 16:20, 21:40
Chú Khủng Long Tốt Bụng Lồng tiếng   xem phim Chú Khủng Long Tốt Bụng Lồng tiếng   8:30, 10:0, 10:30, 12:0, 12:30, 13:0, 14:0, 14:30, 16:0, 16:30, 17:0, 18:0, 18:30, 19:0, 20:0, 20:30, 22:0
Chú Khủng Long Tốt Bụng 2D   xem phim Chú Khủng Long Tốt Bụng 2D   8:40, 9:30, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21:30
Chú Khủng Long Tốt Bụng 3D Lồng tiếng   xem phim Chú Khủng Long Tốt Bụng 3D Lồng tiếng   9:0, 15:0
Chú Khủng Long Tốt Bụng 3D   xem phim Chú Khủng Long Tốt Bụng 3D   11:0, 21:0
Victor Frankenstein 2D   xem phim Victor Frankenstein 2D   10:50, 15:40, 20:30, 22:50
Giao Dịch Sinh Tử 2D   xem phim Giao Dịch Sinh Tử 2D   12:10, 21:20
Victor Frankenstein 4DX   xem phim Victor Frankenstein 4DX   8:50, 13:50, 19:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Spectre 2D   xem phim Spectre 2D   15:30
Yêu 2D   xem phim Yêu 2D   9:30, 12:30, 14:30, 17:20, 18:30
Húng Nhại - Hồi Kết 2D   xem phim Húng Nhại - Hồi Kết 2D   9:45, 11:50, 14:50, 17:40, 19:20, 20:50, 21:40, 22:30
Gấu Đột Biến 2D   xem phim Gấu Đột Biến 2D   8:30
Bí Mật Sau Ánh Mắt 2D   xem phim Bí Mật Sau Ánh Mắt 2D   10:30, 13:15
Chú Khủng Long Tốt Bụng Lồng tiếng   xem phim Chú Khủng Long Tốt Bụng Lồng tiếng   13:0
Chú Khủng Long Tốt Bụng 2D   xem phim Chú Khủng Long Tốt Bụng 2D   9:0, 11:0, 12:0, 15:0, 17:0, 19:40, 20:20, 21:0, 22:20, 23:30
Chú Khủng Long Tốt Bụng 3D Lồng tiếng   xem phim Chú Khủng Long Tốt Bụng 3D Lồng tiếng   10:0, 16:0, 19:0
Chú Khủng Long Tốt Bụng 3D   xem phim Chú Khủng Long Tốt Bụng 3D   14:0, 18:0
Victor Frankenstein 2D   xem phim Victor Frankenstein 2D   10:50, 12:45, 16:50, 20:0, 22:0
Giao Dịch Sinh Tử 2D   xem phim Giao Dịch Sinh Tử 2D   8:45, 15:10, 23:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Spectre 2D   xem phim Spectre 2D   9:45, 17:40
Yêu 2D   xem phim Yêu 2D   15:20, 18:50
Húng Nhại - Hồi Kết 2D   xem phim Húng Nhại - Hồi Kết 2D   0:20, 9:30, 12:40, 14:10, 15:45, 18:30, 20:30, 21:30, 23:20
Gấu Đột Biến 2D   xem phim Gấu Đột Biến 2D   0:10, 8:50
Bí Mật Sau Ánh Mắt 2D   xem phim Bí Mật Sau Ánh Mắt 2D   16:40
Chú Khủng Long Tốt Bụng 2D   xem phim Chú Khủng Long Tốt Bụng 2D   9:0, 11:0, 12:0, 13:0, 14:0, 15:0, 16:0, 17:0, 18:0, 19:0, 20:0, 21:0, 22:0, 23:0
Victor Frankenstein 2D   xem phim Victor Frankenstein 2D   9:20, 10:50, 11:50, 12:10, 13:20, 16:50, 19:10, 21:10, 23:30
Giao Dịch Sinh Tử 2D   xem phim Giao Dịch Sinh Tử 2D   9:50, 14:30, 21:15, 23:10

Bản đồ thời tiết

Thời tiết một số khu vực


 • Thoi su 24h2511 12 chau be bi bat coc can tim cha me
  Thời sự 24h(25/11): 12 cháu bé bị bắt cóc cần tìm cha mẹ

  Bé sơ sinh bị ném xuống giếng sâu 10m sống sót kỳ diệu; Nghi can sát hại doanh nhân Hà Linh sẽ bị xét xử ở nước ngoài?; Hà Nội chi hơn 2.100 tỷ đồng để giảm 10% tai nạn giao thông hàng năm; Trốn truy nã 20 năm, lên tivi nên… bị bắt; Dừng trụ sở ngàn tỷ: Tiền nào mà chẳng của người dân;... là những tin tức thời sự nổi bật ngày 25/11.

 • Thoi su 24h2411 VN chinh thuc cho chuyen doi gioi tinh
  Thời sự 24h(24/11): VN chính thức cho chuyển đổi giới tính

  Việt Nam chính thức cho phép chuyển đổi giới tính; 'Người dùng mạng xã hội có thể bị xử lý bất cứ lúc nào'; Cuốn sách đọc ngược và những người… nói ngược; Thay tên đổi họ trốn truy nã gần 2.000km vẫn không thoát; Văn hóa xin lỗi, kẻ có người không!; ...là những tin tức thời sự nổi bật ngày 24/11.

 • Thoi su 24h2311 Tre hoa toi pham trach nhiem tu phia GD
  Thời sự 24h(23/11): Trẻ hóa tội phạm, trách nhiệm từ phía GĐ

  Trẻ hóa tội phạm: Trách nhiệm từ phía gia đình; Cháu bé văng khỏi bụng mẹ bị chiếm tiền từ thiện?; Làm rõ vụ “Bị giật túi xách có hơn 1,2 tỷ đồng”...; Dân ta chưa thuộc sử ta – Các ông ‘tích hợp’ bao la thôi rồi!;... là những tin tức thời sự nổi bật ngày 23/11.

 • Thoi su 24h2211 Nhung HH Viet luon bi du luan cham soc
  Thời sự 24h(22/11): Những HH Việt luôn bị dư luận chăm sóc

  Rộ 'mốt' nhà giàu mang con xuất ngoại tiêm vắc-xin; Truy tìm thiết bị “phá sóng” máy bắn tốc độ của CSGT; 500 dân chơi nhảy múa ở "vũ trường" lộ thiên giữa Sài Gòn; Lao động tự do thiệt mạng vì tai nạn: Ai đền bù được mạng sống?; Sập lò than Hòa Bình: Hóc búa giải cứu người cuối cùng;... là những tin tức thời sự nổi bật ngày 22/11.

 • Thoi su 24h2011 Nu sinh 16 tuoi bi dam chet truoc nha
  Thời sự 24h(20/11): Nữ sinh 16 tuổi bị đâm chết trước nhà

  Tai nạn lao động nghiêm trọng sao vẫn liên tiếp xảy ra?; Hà Nội: Nữ sinh 16 tuổi bị đâm chết trước cửa nhà; Liên tiếp 2 vụ sập hầm, lò - 4 người chết, 2 người mất tích; Mất 69 triệu đồng vì “dính bẫy” tin nhắn lừa đảo trúng thưởng?; Những toan tính, trò đùa nguy hiểm trên mạng xã hội;... là những tin tức thời sự nổi bật ngày 20/11.

 • Nhung tro lo cua cu dan mang Viet
  Những trò lố của cư dân mạng Việt

  Chỉ là một hành vi mang tính đùa cợt, thế nhưng các bạn trẻ giả mạo Facebook của phiến quân IS, đưa ra các thông tin làm hoang mang người dân sẽ có nguy cơ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

 • Quan khan tang den dam cuoi danh ghen
  Quấn khăn tang đến đám cưới đánh ghen

  Khi hàng trăm quan khách đang vui vẻ chúc phúc thì hai con của anh N và chị Y đầu quấn khăn tang, tay cầm ảnh của cha xông vào hôn đường để phản đối. Sự việc khiến hàng trăm khách mời hốt hoảng, bỏ tiệc cưới ra về.

 • MC Ky Duyen da xeo My Tam
  MC Kỳ Duyên đá xéo Mỹ Tâm

  Nữ ca sĩ Mỹ Tâm nghĩ rằng nếu nhân vật MC Kỳ Duyên nói tới là mình thì không đúng, bởi những gì "đàn chị" nói không phải thực hư câu chuyện.

 • Xay tru so nghin ty hoanh trang co nen khong
  Xây trụ sở nghìn tỷ hoành tráng: có nên không?

  Thông tin về việc nhiều tỉnh thành đua nhau xây trụ sở luôn là vấn đề khiến dư luận xã hội quan ngại. Tỉnh Nghệ An cũng khiến dư luận nóng lên với kế hoạch xây trụ sở 2.200 tỷ đồng.

 • Tan cong khung bo nha hat o Paris
  Tấn công khủng bố nhà hát ở Paris

  Tổng thống Mỹ, Thủ tướng Anh, Tổng thư ký NATO lên án và bày tỏ sự kinh hoàng trước các vụ tấn công ở Paris. Tổng thống Pháp phải bỏ họp G20 để xử lý vụ việc. ------------ Xem thêm: Tấn công khủng bố nhà hát ở Paris, http://vietbao.vn/tp/Tan-cong-khung-bo-nha-hat-o-Paris/13051979/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn

 • Su kien quoc te noi bat 15112111
  Sự kiện quốc tế nổi bật (15/11-21/11)

  Tuần vừa qua là một tuần đen tối khi thế giới phải chứng kiến liên tiếp hai cuộc khủng bố đẫm máu ở Pháp (ngày 13-11) và Mali (ngày 20-11). Mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại những tin tức và bài phân tích nổi bật nhất về tình hình quốc tế trong tuần qua.

 • Toan canh Showbiz tuan 1611 2211
  Toàn cảnh Showbiz tuần (16/11 - 22/11)

  Cường Đô la – Hồ Ngọc Hà ‘tái hợp’ sau loạt scandal tình cảm?, MC Huyền Ny bức xúc khi bị mạo danh Facebook lừa đảo, Tràn lan ảnh nude chat sex bị nghi của Trung Quân Idol, Đàm Vĩnh Hưng ân cần lau nước mắt cho Hà Hồ trên sân khấu, Phan Như Thảo bất ngờ nhập viện sau khi kết hôn với chồng đại gia,... là những tin nổi bật trong tuần.

 • Tin An ninh Phap luat tuan qua 1511 2111
  Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (15/11 - 21/11)

  Quấn khăn tang đến đám cưới đánh ghen; Vụ giết 3 mẹ con Ở Long An; Toàn cảnh vụ doanh nhân Hà Linh bị giết ở Trung Quốc; Không cứu giúp người bị tai nạn: Tình người và sự vô cảm!; Nhóm cướp taxi siết cổ, trói tay chân tài xế; Tổng hợp những chi tiết gây tranh cãi trong vụ taxi điên ở Hà Nội;.....là những tin đáng chú ý trong tuần.

 • Nghin le chuyen tuan qua 1511 21112015
  Nghìn lẻ chuyện tuần qua 15/11 - 21/11/2015

  Đỉa sấy khô tuồn vào Việt Nam; Sập hầm than ở Hòa Bình; Sập cần cẩu ở Hải Phòng; Phạt tiền do "chê" lãnh đạo; Những toan tính, trò đùa nguy hiểm trên mạng xã hội; Trừng phạt con: Những đòn roi kinh hoàng của cha mẹ; Năm 2016 người lao động được nghỉ 22 ngày lễ, Tết... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

 • Ban tin Suc khoe tuan qua 1511 2111
  Bản tin Sức khỏe tuần qua (15/11 - 21/11)

  Sốt xuất huyết có thể bùng phát thành dịch lớn; Bị ung thư vì quanh năm ăn thức ăn thừa để tủ lạnh; Những thực phẩm vàng mẹ nên cho bé ăn trước một tuổi; Oral sex tăng nguy cơ ung thư miệng hơn hút thuốc;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua!