Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật mặt 2D   xem phim Lật mặt 2D   10:40, 12:40, 14:40, 16:40, 18:40, 20:40 Hài
Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh 2D   xem phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh 2D   9:40, 11:30, 13:20, 15:10, 17:10, 19:10, 20:40, 21:20
9 Rưỡi Tối 2D   xem phim 9 Rưỡi Tối 2D   10:30, 14:30, 16:50, 18:50
Song Sinh Sát Thủ 2D   xem phim Song Sinh Sát Thủ 2D   11:40, 16:20, 21:0
Ma Sói 2D   xem phim Ma Sói 2D   10:20, 12:10, 14:10, 16:10, 18:0, 21:40
Không Lối Thoát 2D   xem phim Không Lối Thoát 2D   9:40, 12:30, 14:20, 19:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chạy Đâu Cho Thoát 2D   xem phim Chạy Đâu Cho Thoát 2D   17:0, 21:50
Khách Sạn Huyến Bí 2 Lồng tiếng   xem phim Khách Sạn Huyến Bí 2 Lồng tiếng   9:20, 18:30
Khách Sạn Huyến Bí 2 2D   xem phim Khách Sạn Huyến Bí 2 2D   9:20, 10:20, 14:20, 16:40, 18:30, 20:30
Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh 2D   xem phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh 2D   9:50, 11:0, 11:50, 13:0, 14:0, 15:10, 16:0, 18:10, 19:0, 20:20, 21:0, 21:15, 22:20
Người Về Từ Sao Hỏa 2D   xem phim Người Về Từ Sao Hỏa 2D   11:20, 13:50, 16:10, 17:10, 18:50, 20:0, 21:30
9 Rưỡi Tối 2D   xem phim 9 Rưỡi Tối 2D   9:30, 16:20, 16:30, 23:0
Pan & Vùng Đất Neverland 2D   xem phim Pan & Vùng Đất Neverland 2D   10:0, 11:30, 12:30, 15:0, 17:30, 19:0, 22:0
Ma Sói 2D   xem phim Ma Sói 2D   9:0, 9:30, 12:20, 14:10, 21:20, 22:30, 23:20
Pan & Vùng Đất Neverland 3D   xem phim Pan & Vùng Đất Neverland 3D   10:0, 12:30, 15:0, 19:45
Thám Tử Gà Mơ 2D   xem phim Thám Tử Gà Mơ 2D   9:40, 12:0, 14:30, 16:30, 17:0, 19:30, 22:50
Pan & Vùng Đất Neverland Lồng tiếng   xem phim Pan & Vùng Đất Neverland Lồng tiếng   17:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Trùm Cỏ 2D   xem phim Trùm Cỏ 2D   14:45, 21:0
Khách Sạn Huyến Bí 2 Lồng tiếng   xem phim Khách Sạn Huyến Bí 2 Lồng tiếng   9:15, 10:30, 12:15, 14:10, 15:30, 17:30, 18:15, 19:10, 20:10
Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh 2D   xem phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh 2D   9:0, 9:45, 11:0, 11:45, 12:45, 13:45, 14:30, 15:0, 16:15, 16:45, 18:0, 18:30, 19:45, 20:15, 21:30, 22:0
Người Về Từ Sao Hỏa 2D   xem phim Người Về Từ Sao Hỏa 2D   12:30, 15:45, 20:45
9 Rưỡi Tối 2D   xem phim 9 Rưỡi Tối 2D   10:45, 13:0, 21:45
Pan & Vùng Đất Neverland 2D   xem phim Pan & Vùng Đất Neverland 2D   10:0, 11:15, 13:15, 14:0, 15:15, 17:15, 18:0, 20:0, 21:15, 22:0
Ma Sói 2D   xem phim Ma Sói 2D   9:30, 11:25, 17:0, 19:0
Không Lối Thoát 2D   xem phim Không Lối Thoát 2D   13:15, 22:0
Pan & Vùng Đất Neverland Lồng tiếng   xem phim Pan & Vùng Đất Neverland Lồng tiếng   12:0, 16:0, 19:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Giải Mã Mê Cung: Thử Nghiệm Đất Cháy 2D   xem phim Giải Mã Mê Cung: Thử Nghiệm Đất Cháy 2D   17:20
Khách Sạn Huyến Bí 2 Lồng tiếng   xem phim Khách Sạn Huyến Bí 2 Lồng tiếng   9:10, 13:10, 17:10, 19:10, 21:10
Khách Sạn Huyến Bí 2 2D   xem phim Khách Sạn Huyến Bí 2 2D   11:10, 15:10
Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh 2D   xem phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh 2D   9:0, 9:40, 11:10, 11:50, 14:0, 15:30, 16:10, 18:20, 19:50, 20:30, 22:0, 22:40
Người Về Từ Sao Hỏa 2D   xem phim Người Về Từ Sao Hỏa 2D   11:40, 14:30, 21:30, 22:20
9 Rưỡi Tối 2D   xem phim 9 Rưỡi Tối 2D   9:30, 14:20
Pan & Vùng Đất Neverland 2D   xem phim Pan & Vùng Đất Neverland 2D   9:40, 11:55, 14:10, 15:50, 16:30, 18:50, 20:0, 20:30, 21:10, 23:25
Ma Sói 2D   xem phim Ma Sói 2D   8:50, 13:5, 17:20, 19:30, 21:40, 23:10
Pan & Vùng Đất Neverland 3D   xem phim Pan & Vùng Đất Neverland 3D   11:15, 15:50, 20:30
Thám Tử Gà Mơ 2D   xem phim Thám Tử Gà Mơ 2D   9:20, 11:50, 16:30, 19:0
Không Lối Thoát 2D   xem phim Không Lối Thoát 2D   10:55, 13:20, 15:10, 17:40
Pan & Vùng Đất Neverland Lồng tiếng   xem phim Pan & Vùng Đất Neverland Lồng tiếng   9:0, 13:30, 15:50, 18:10, 20:30, 22:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Giải Mã Mê Cung: Thử Nghiệm Đất Cháy 2D   xem phim Giải Mã Mê Cung: Thử Nghiệm Đất Cháy 2D   8:45, 17:5
Khách Sạn Huyến Bí 2 Lồng tiếng   xem phim Khách Sạn Huyến Bí 2 Lồng tiếng   10:20, 18:0
Khách Sạn Huyến Bí 2 2D   xem phim Khách Sạn Huyến Bí 2 2D   14:10, 21:50
Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh 2D   xem phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh 2D   8:30, 9:0, 9:30, 10:30, 11:0, 11:30, 12:10, 12:30, 13:0, 13:30, 14:30, 15:0, 15:30, 16:0, 16:30, 17:0, 17:30, 18:30, 19:0, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30
Người Về Từ Sao Hỏa 2D   xem phim Người Về Từ Sao Hỏa 2D   10:10, 12:55, 15:40, 18:25, 21:10
9 Rưỡi Tối 2D   xem phim 9 Rưỡi Tối 2D   9:0, 12:40, 20:35
Pan & Vùng Đất Neverland 2D   xem phim Pan & Vùng Đất Neverland 2D   12:30, 14:45, 17:0, 19:15, 21:30
Song Sinh Sát Thủ 2D   xem phim Song Sinh Sát Thủ 2D   10:0, 21:0
Thanh Niên Cứng 2D   xem phim Thanh Niên Cứng 2D   10:55, 17:5, 18:50
Ma Sói 2D   xem phim Ma Sói 2D   8:30, 11:20, 13:15, 15:10, 19:40, 21:35
Không Lối Thoát 2D   xem phim Không Lối Thoát 2D   10:20, 14:35, 19:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Everest 3D IMAX   xem phim Everest 3D IMAX   10:40, 13:0
Khách Sạn Huyến Bí 2 Lồng tiếng   xem phim Khách Sạn Huyến Bí 2 Lồng tiếng   12:30, 18:30, 19:30
Khách Sạn Huyến Bí 2 2D   xem phim Khách Sạn Huyến Bí 2 2D   14:40
Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh 2D   xem phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh 2D   12:10, 14:15, 15:30, 17:45, 20:0, 22:10
Người Về Từ Sao Hỏa 2D   xem phim Người Về Từ Sao Hỏa 2D   9:10, 16:50, 21:30
9 Rưỡi Tối 2D   xem phim 9 Rưỡi Tối 2D   10:10, 22:50
Pan & Vùng Đất Neverland 2D   xem phim Pan & Vùng Đất Neverland 2D   9:0, 9:40, 12:0, 13:20, 14:20, 16:40, 18:0, 19:0, 21:20
Ma Sói 2D   xem phim Ma Sói 2D   11:50, 14:0, 16:10, 20:45
Thám Tử Gà Mơ 2D   xem phim Thám Tử Gà Mơ 2D   10:0, 18:15, 22:30
Không Lối Thoát 2D   xem phim Không Lối Thoát 2D   16:20, 20:30, 22:40
Pan & Vùng Đất Neverland Lồng tiếng   xem phim Pan & Vùng Đất Neverland Lồng tiếng   11:10, 15:40, 20:15
Pan & Vùng Đất Neverland 4DX   xem phim Pan & Vùng Đất Neverland 4DX   10:20, 12:40, 15:0, 17:20, 19:40, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Khách Sạn Huyến Bí 2 Lồng tiếng   xem phim Khách Sạn Huyến Bí 2 Lồng tiếng   11:0, 15:0, 19:0, 21:0, 23:0
Khách Sạn Huyến Bí 2 2D   xem phim Khách Sạn Huyến Bí 2 2D   9:0, 13:0, 17:0
Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh 2D   xem phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh 2D   9:30, 11:40, 12:20, 13:40, 15:40, 16:30, 17:40, 19:40, 20:40, 21:40, 22:40
Người Về Từ Sao Hỏa 2D   xem phim Người Về Từ Sao Hỏa 2D   9:40, 12:20, 15:10, 17:50, 20:30
9 Rưỡi Tối 2D   xem phim 9 Rưỡi Tối 2D   11:30, 15:30
Pan & Vùng Đất Neverland 2D   xem phim Pan & Vùng Đất Neverland 2D   10:0, 14:20, 18:30
Ma Sói 2D   xem phim Ma Sói 2D   9:20, 13:30, 17:30, 19:30, 21:30
Thám Tử Gà Mơ 2D   xem phim Thám Tử Gà Mơ 2D   10:10, 14:50, 19:20, 23:10
Không Lối Thoát 2D   xem phim Không Lối Thoát 2D   12:40, 17:10, 21:50
Pan & Vùng Đất Neverland Lồng tiếng   xem phim Pan & Vùng Đất Neverland Lồng tiếng   9:0, 11:10, 13:20, 15:40, 17:50, 20:0, 22:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Khách Sạn Huyến Bí 2 Lồng tiếng   xem phim Khách Sạn Huyến Bí 2 Lồng tiếng   14:45, 18:10
Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh 2D   xem phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh 2D   9:20, 11:10, 12:0, 13:50, 15:40, 17:30, 19:25, 19:45, 21:20
9 Rưỡi Tối 2D   xem phim 9 Rưỡi Tối 2D   12:45, 14:30, 18:0
Mắt Ma 2D   xem phim Mắt Ma 2D   11:0, 16:15, 21:40
Ma Sói 2D   xem phim Ma Sói 2D   13:0, 16:25, 19:50, 21:35
Pan & Vùng Đất Neverland 3D   xem phim Pan & Vùng Đất Neverland 3D   13:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Khách Sạn Huyến Bí 2 Lồng tiếng   xem phim Khách Sạn Huyến Bí 2 Lồng tiếng   8:40, 13:55, 19:50
Khách Sạn Huyến Bí 2 2D   xem phim Khách Sạn Huyến Bí 2 2D   12:15
Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh 2D   xem phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh 2D   8:30, 9:30, 10:30, 11:0, 11:30, 12:30, 13:0, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:0, 18:30, 19:35, 20:30, 21:35
Người Về Từ Sao Hỏa 2D   xem phim Người Về Từ Sao Hỏa 2D   8:50, 13:25, 16:5, 18:45, 21:25
9 Rưỡi Tối 2D   xem phim 9 Rưỡi Tối 2D   9:0, 16:10, 21:30
Pan & Vùng Đất Neverland 2D   xem phim Pan & Vùng Đất Neverland 2D   8:45, 15:0, 17:15, 19:30, 21:45
Song Sinh Sát Thủ 2D   xem phim Song Sinh Sát Thủ 2D   17:30
Thanh Niên Cứng 2D   xem phim Thanh Niên Cứng 2D   10:50, 14:25
Ma Sói 2D   xem phim Ma Sói 2D   11:30, 12:35, 14:25, 18:0, 19:50, 21:40
Không Lối Thoát 2D   xem phim Không Lối Thoát 2D   10:20, 15:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Khách Sạn Huyến Bí 2 Lồng tiếng   xem phim Khách Sạn Huyến Bí 2 Lồng tiếng   10:50, 18:30, 20:15
Khách Sạn Huyến Bí 2 2D   xem phim Khách Sạn Huyến Bí 2 2D   13:35
Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh 2D   xem phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh 2D   8:55, 10:20, 12:15, 14:10, 15:20, 16:5, 17:20, 18:0, 19:55, 21:50
9 Rưỡi Tối 2D   xem phim 9 Rưỡi Tối 2D   8:35, 12:35, 22:0
Pan & Vùng Đất Neverland 2D   xem phim Pan & Vùng Đất Neverland 2D   9:5, 16:25, 19:20, 21:25
Pan & Vùng Đất Neverland 3D   xem phim Pan & Vùng Đất Neverland 3D   14:20
Pan & Vùng Đất Neverland Lồng tiếng   xem phim Pan & Vùng Đất Neverland Lồng tiếng   11:10, 11:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Khách Sạn Huyến Bí 2 Lồng tiếng   xem phim Khách Sạn Huyến Bí 2 Lồng tiếng   10:50, 13:25, 20:15
Khách Sạn Huyến Bí 2 2D   xem phim Khách Sạn Huyến Bí 2 2D   18:30
Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh 2D   xem phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh 2D   8:55, 10:20, 12:15, 14:10, 15:20, 16:5, 17:20, 18:0, 19:55, 21:50
9 Rưỡi Tối 2D   xem phim 9 Rưỡi Tối 2D   8:35, 12:35, 22:0
Pan & Vùng Đất Neverland 2D   xem phim Pan & Vùng Đất Neverland 2D   9:5, 11:10, 14:20, 19:20, 21:25
Pan & Vùng Đất Neverland Lồng tiếng   xem phim Pan & Vùng Đất Neverland Lồng tiếng   16:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Khách Sạn Huyến Bí 2 Lồng tiếng   xem phim Khách Sạn Huyến Bí 2 Lồng tiếng   9:45, 13:30, 15:15, 16:45, 19:0, 20:15
Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh 2D   xem phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh 2D   9:20, 10:20, 11:15, 12:0, 13:5, 13:50, 14:30, 14:55, 15:40, 16:20, 17:0, 17:30, 18:30, 19:20, 20:25, 20:45, 21:15, 22:10
9 Rưỡi Tối 2D   xem phim 9 Rưỡi Tối 2D   11:0, 12:45, 22:0
Pan & Vùng Đất Neverland 2D   xem phim Pan & Vùng Đất Neverland 2D   9:0, 11:30, 14:0, 18:15, 19:45, 21:45
Ma Sói 2D   xem phim Ma Sói 2D   12:15, 16:5, 18:0
Pan & Vùng Đất Neverland Lồng tiếng   xem phim Pan & Vùng Đất Neverland Lồng tiếng   10:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Khách Sạn Huyến Bí 2 Lồng tiếng   xem phim Khách Sạn Huyến Bí 2 Lồng tiếng   11:0, 15:0, 19:0
Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh 2D   xem phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh 2D   13:30
Người Về Từ Sao Hỏa 2D   xem phim Người Về Từ Sao Hỏa 2D   11:20, 15:50, 20:20, 23:0
9 Rưỡi Tối 2D   xem phim 9 Rưỡi Tối 2D   9:30, 13:55, 18:30
Pan & Vùng Đất Neverland 2D   xem phim Pan & Vùng Đất Neverland 2D   11:50, 16:0, 20:15, 22:20
Song Sinh Sát Thủ 2D   xem phim Song Sinh Sát Thủ 2D   9:5, 19:30, 22:0
Không Lối Thoát 2D   xem phim Không Lối Thoát 2D   11:30, 15:30, 17:30
Pan & Vùng Đất Neverland Lồng tiếng   xem phim Pan & Vùng Đất Neverland Lồng tiếng   9:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Khách Sạn Huyến Bí 2 Lồng tiếng   xem phim Khách Sạn Huyến Bí 2 Lồng tiếng   12:40, 17:0, 19:0
Bố Già Học Việc 2D   xem phim Bố Già Học Việc 2D   13:40
Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh 2D   xem phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh 2D   9:10, 9:50, 10:30, 11:10, 11:50, 12:30, 13:10, 13:50, 14:30, 15:10, 15:50, 16:30, 17:10, 17:50, 18:30, 19:10, 19:50, 20:30, 21:10, 21:50, 22:30, 23:10
Người Về Từ Sao Hỏa 2D   xem phim Người Về Từ Sao Hỏa 2D   10:10, 14:50, 19:30, 22:10
9 Rưỡi Tối 2D   xem phim 9 Rưỡi Tối 2D   12:50, 17:30
Pan & Vùng Đất Neverland 2D   xem phim Pan & Vùng Đất Neverland 2D   10:20, 14:40, 21:0, 23:10
Ma Sói 2D   xem phim Ma Sói 2D   9:0, 11:40, 13:20, 17:40, 20:40, 21:10, 22:0, 23:10
Pan & Vùng Đất Neverland 3D   xem phim Pan & Vùng Đất Neverland 3D   11:20, 15:40, 22:20
Thám Tử Gà Mơ 2D   xem phim Thám Tử Gà Mơ 2D   11:0, 15:20, 18:20, 19:40, 22:0, 22:40
Không Lối Thoát 2D   xem phim Không Lối Thoát 2D   9:30, 16:10, 22:40
Pan & Vùng Đất Neverland Lồng tiếng   xem phim Pan & Vùng Đất Neverland Lồng tiếng   9:10, 13:30, 18:0, 20:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Khách Sạn Huyến Bí 2 Lồng tiếng   xem phim Khách Sạn Huyến Bí 2 Lồng tiếng   8:50, 12:30, 20:0
Khách Sạn Huyến Bí 2 2D   xem phim Khách Sạn Huyến Bí 2 2D   16:10, 21:50
Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh 2D   xem phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh 2D   9:0, 9:40, 11:0, 11:40, 13:0, 13:40, 15:0, 15:40, 17:0, 17:40, 19:0, 19:40, 21:0, 21:40
Người Về Từ Sao Hỏa 2D   xem phim Người Về Từ Sao Hỏa 2D   10:10, 12:50, 15:30, 18:10, 20:50
9 Rưỡi Tối 2D   xem phim 9 Rưỡi Tối 2D   8:20, 12:50, 18:50
Pan & Vùng Đất Neverland 2D   xem phim Pan & Vùng Đất Neverland 2D   8:30, 12:40, 14:50, 17:10, 19:20, 21:30
Song Sinh Sát Thủ 2D   xem phim Song Sinh Sát Thủ 2D   8:40, 16:20
Thanh Niên Cứng 2D   xem phim Thanh Niên Cứng 2D   11:10, 14:40
Ma Sói 2D   xem phim Ma Sói 2D   10:40, 14:20, 18:0
Không Lối Thoát 2D   xem phim Không Lối Thoát 2D   10:40, 20:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Khách Sạn Huyến Bí 2 Lồng tiếng   xem phim Khách Sạn Huyến Bí 2 Lồng tiếng   9:45, 13:45, 15:45, 19:50
Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh 2D   xem phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh 2D   8:40, 9:20, 10:40, 11:20, 12:40, 13:20, 14:40, 15:20, 16:40, 17:20, 18:0, 18:40, 19:20, 20:0, 20:40, 21:20, 22:40
Người Về Từ Sao Hỏa 2D   xem phim Người Về Từ Sao Hỏa 2D   9:40, 14:30, 19:30
9 Rưỡi Tối 2D   xem phim 9 Rưỡi Tối 2D   11:45, 14:50, 22:0
Pan & Vùng Đất Neverland 2D   xem phim Pan & Vùng Đất Neverland 2D   11:40, 16:0, 17:30, 21:50
Ma Sói 2D   xem phim Ma Sói 2D   9:15, 11:30, 12:20, 13:0, 13:40, 15:50, 17:50, 19:10, 21:10
Thám Tử Gà Mơ 2D   xem phim Thám Tử Gà Mơ 2D   10:0, 12:30, 16:50, 21:45, 22:30
Không Lối Thoát 2D   xem phim Không Lối Thoát 2D   12:20, 17:15, 22:10
Pan & Vùng Đất Neverland Lồng tiếng   xem phim Pan & Vùng Đất Neverland Lồng tiếng   8:40, 9:30, 10:50, 13:0, 13:50, 17:30, 18:10, 19:40, 20:20, 21:50
Pan & Vùng Đất Neverland 3D Lồng tiếng   xem phim Pan & Vùng Đất Neverland 3D Lồng tiếng   10:50, 15:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Khách Sạn Huyến Bí 2 Lồng tiếng   xem phim Khách Sạn Huyến Bí 2 Lồng tiếng   9:20, 11:30, 15:40, 17:30, 19:20
Khách Sạn Huyến Bí 2 2D   xem phim Khách Sạn Huyến Bí 2 2D   9:30, 13:30, 16:0, 21:10
Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh 2D   xem phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh 2D   8:40, 9:40, 10:50, 11:50, 13:0, 13:20, 14:0, 15:10, 16:10, 17:20, 18:20, 19:30, 20:30, 21:40, 22:40
Người Về Từ Sao Hỏa 2D   xem phim Người Về Từ Sao Hỏa 2D   12:0, 17:0, 19:40, 22:20
9 Rưỡi Tối 2D   xem phim 9 Rưỡi Tối 2D   9:50, 14:50
Người Về Từ Sao Hỏa 4DX   xem phim Người Về Từ Sao Hỏa 4DX   10:20, 15:20
Pan & Vùng Đất Neverland 2D   xem phim Pan & Vùng Đất Neverland 2D   12:10, 15:30, 16:30, 20:50, 22:0, 23:0
Ma Sói 2D   xem phim Ma Sói 2D   12:20, 16:40, 18:50, 21:0
Pan & Vùng Đất Neverland 3D   xem phim Pan & Vùng Đất Neverland 3D   11:10, 17:40, 19:50
Thám Tử Gà Mơ 2D   xem phim Thám Tử Gà Mơ 2D   11:20, 13:40, 17:50, 20:10, 22:50
Không Lối Thoát 2D   xem phim Không Lối Thoát 2D   10:10, 14:30, 23:10
Pan & Vùng Đất Neverland Lồng tiếng   xem phim Pan & Vùng Đất Neverland Lồng tiếng   9:0, 10:0, 14:20, 18:40
Pan & Vùng Đất Neverland 4DX   xem phim Pan & Vùng Đất Neverland 4DX   13:10, 18:10, 20:20, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Khách Sạn Huyến Bí 2 Lồng tiếng   xem phim Khách Sạn Huyến Bí 2 Lồng tiếng   12:15, 13:30, 16:0, 18:0, 20:0
Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh 2D   xem phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh 2D   9:10, 10:20, 11:15, 12:30, 13:20, 14:40, 15:30, 16:50, 17:40, 19:0, 19:45, 20:30, 21:10, 21:50
Người Về Từ Sao Hỏa 2D   xem phim Người Về Từ Sao Hỏa 2D   10:30, 13:15, 17:30
9 Rưỡi Tối 2D   xem phim 9 Rưỡi Tối 2D   22:35
Pan & Vùng Đất Neverland 2D   xem phim Pan & Vùng Đất Neverland 2D   9:30, 12:40, 19:30, 21:45, 22:20
Ma Sói 2D   xem phim Ma Sói 2D   9:20, 11:25, 15:25, 20:15, 22:0
Pan & Vùng Đất Neverland 3D   xem phim Pan & Vùng Đất Neverland 3D   10:25
Thám Tử Gà Mơ 2D   xem phim Thám Tử Gà Mơ 2D   9:45, 14:15, 16:45, 19:15, 21:40
Không Lối Thoát 2D   xem phim Không Lối Thoát 2D   11:50, 14:0, 16:10, 18:20
Pan & Vùng Đất Neverland Lồng tiếng   xem phim Pan & Vùng Đất Neverland Lồng tiếng   15:0, 17:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Khách Sạn Huyến Bí 2 Lồng tiếng   xem phim Khách Sạn Huyến Bí 2 Lồng tiếng   9:0, 10:45, 13:0, 14:30, 17:0, 18:15, 22:0
Khách Sạn Huyến Bí 2 2D   xem phim Khách Sạn Huyến Bí 2 2D   13:0
Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh 2D   xem phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh 2D   8:20, 9:10, 11:10, 13:10, 15:10, 17:10, 18:5, 19:10, 21:10
9 Rưỡi Tối 2D   xem phim 9 Rưỡi Tối 2D   10:20, 14:0, 20:5
Pan & Vùng Đất Neverland 2D   xem phim Pan & Vùng Đất Neverland 2D   10:50, 14:50, 15:55, 16:0, 18:50, 21:0
Thanh Niên Cứng 2D   xem phim Thanh Niên Cứng 2D   12:15
Ma Sói 2D   xem phim Ma Sói 2D   8:50, 12:35, 16:20, 20:5, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Khách Sạn Huyến Bí 2 2D   xem phim Khách Sạn Huyến Bí 2 2D   10:35, 10:45, 18:5, 18:10, 18:20
Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh 2D   xem phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh 2D   9:25, 11:20, 12:25, 13:15, 15:10, 16:0, 17:5, 19:0, 20:55
9 Rưỡi Tối 2D   xem phim 9 Rưỡi Tối 2D   8:35, 20:5, 21:50
Pan & Vùng Đất Neverland 2D   xem phim Pan & Vùng Đất Neverland 2D   8:30, 8:40, 10:20, 14:5, 14:10, 14:20, 18:0, 21:40, 21:45
Thanh Niên Cứng 2D   xem phim Thanh Niên Cứng 2D   14:20
Ma Sói 2D   xem phim Ma Sói 2D   10:15, 12:10, 12:15, 12:25, 16:10, 16:15, 16:25, 19:45, 19:50, 20:0, 21:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Khách Sạn Huyến Bí 2 2D   xem phim Khách Sạn Huyến Bí 2 2D   8:30, 14:0, 22:10, 23:35
Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh 2D   xem phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh 2D   8:40, 9:45, 10:50, 13:0, 15:10, 16:40, 17:15, 18:50, 19:20, 20:15, 20:20, 21:15, 23:20
Người Về Từ Sao Hỏa 2D   xem phim Người Về Từ Sao Hỏa 2D   9:30, 13:50, 20:40, 22:30
9 Rưỡi Tối 2D   xem phim 9 Rưỡi Tối 2D   10:40, 15:30, 23:25
Pan & Vùng Đất Neverland 2D   xem phim Pan & Vùng Đất Neverland 2D   9:0, 10:30, 11:15, 13:30, 15:45, 19:0, 19:50, 21:0, 22:10
Ma Sói 2D   xem phim Ma Sói 2D   11:50, 12:20, 15:30, 18:30, 21:0, 21:30, 23:25
Pan & Vùng Đất Neverland 3D   xem phim Pan & Vùng Đất Neverland 3D   16:45
Thám Tử Gà Mơ 2D   xem phim Thám Tử Gà Mơ 2D   9:15, 12:50, 16:0
Không Lối Thoát 2D   xem phim Không Lối Thoát 2D   11:40, 17:40, 21:30, 23:10, 23:15
Pan & Vùng Đất Neverland Lồng tiếng   xem phim Pan & Vùng Đất Neverland Lồng tiếng   12:15, 18:0
Pan & Vùng Đất Neverland 3D Lồng tiếng   xem phim Pan & Vùng Đất Neverland 3D Lồng tiếng   14:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Khách Sạn Huyến Bí 2 2D   xem phim Khách Sạn Huyến Bí 2 2D   9:40, 13:50, 18:0
Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh 2D   xem phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh 2D   0:0, 9:0, 10:20, 11:10, 12:30, 13:10, 14:40, 15:20, 16:50, 17:30, 18:15, 19:0, 19:40, 21:10, 21:50, 23:20
Người Về Từ Sao Hỏa 2D   xem phim Người Về Từ Sao Hỏa 2D   9:20, 13:30, 20:0
9 Rưỡi Tối 2D   xem phim 9 Rưỡi Tối 2D   15:50, 22:50
Pan & Vùng Đất Neverland 2D   xem phim Pan & Vùng Đất Neverland 2D   8:40, 10:50, 11:40, 12:0, 13:0, 14:10, 15:10, 16:20, 17:20, 18:30, 19:30, 20:40, 21:40, 22:20, 23:0, 23:50
Ma Sói 2D   xem phim Ma Sói 2D   0:30, 9:30, 11:30, 16:10, 20:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Khách Sạn Huyến Bí 2 2D   xem phim Khách Sạn Huyến Bí 2 2D   9:0
Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh 2D   xem phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh 2D   9:50, 11:50, 13:50, 15:50, 17:45, 19:45, 21:40
Người Về Từ Sao Hỏa 2D   xem phim Người Về Từ Sao Hỏa 2D   9:20, 12:0, 14:40, 17:15, 21:40
9 Rưỡi Tối 2D   xem phim 9 Rưỡi Tối 2D   9:30, 18:40, 22:30
Mắt Ma 2D   xem phim Mắt Ma 2D   22:45
Song Sinh Sát Thủ 2D   xem phim Song Sinh Sát Thủ 2D   9:15, 13:45, 18:15
Không Lối Thoát 2D   xem phim Không Lối Thoát 2D   21:45
Pan & Vùng Đất Neverland Lồng tiếng   xem phim Pan & Vùng Đất Neverland Lồng tiếng   12:45, 16:50, 21:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Khách Sạn Huyến Bí 2 2D   xem phim Khách Sạn Huyến Bí 2 2D   9:35
Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh 2D   xem phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh 2D   18:0
Người Về Từ Sao Hỏa 2D   xem phim Người Về Từ Sao Hỏa 2D   9:50, 12:35, 15:20, 18:15, 21:0
9 Rưỡi Tối 2D   xem phim 9 Rưỡi Tối 2D   9:10, 14:50, 20:35
Pan & Vùng Đất Neverland 2D   xem phim Pan & Vùng Đất Neverland 2D   10:0, 14:30, 16:45, 21:15
Song Sinh Sát Thủ 2D   xem phim Song Sinh Sát Thủ 2D   11:30, 14:0, 16:30, 19:0, 21:30
Ma Sói 2D   xem phim Ma Sói 2D   11:20, 13:10, 17:0, 20:55, 22:40
Pan & Vùng Đất Neverland 3D   xem phim Pan & Vùng Đất Neverland 3D   12:15, 19:0
Không Lối Thoát 2D   xem phim Không Lối Thoát 2D   22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh 2D   xem phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh 2D   10:50, 14:20, 16:10, 17:40, 19:35, 21:35
Pan & Vùng Đất Neverland 2D   xem phim Pan & Vùng Đất Neverland 2D   9:0, 12:30, 18:0, 19:45, 21:35

Bản đồ thời tiết • Thoi su tuan qua Dai gia bi ban than sat hai
  Thời sự tuần qua: Đại gia bị bạn thân sát hại

  Đề xuất cho sinh con thoải mái; Đại gia Bắc Ninh bị bạn thân sát hại Vì sao Phạm Hương vướng scandal vẫn giành ngôi Hoa hậu?; tiếp thông tin "hot girl" chết trong KS 5 sao; ... là những thông tin thời sự đáng chú ý tuần qua.

 • Thoi su 24h0810 Hoa hau Dang Thu Thao phuc kich ke lua dao
  Thời sự 24h(08/10): Hoa hậu Đặng Thu Thảo phục kích kẻ lừa đảo

  Hà Nội: Bò 3 tiếng đến cơ quan vì tắc; Hoa hậu Đặng Thu Thảo phục kích bắt kẻ lừa đảo; Giảm 200 đồng/USD; Vụ “hot girl” tử vong: Nạn nhân quyết chia tay vì bạn trai đòi cưới;... là thông tin đáng chú ý ngày 8/10.

 • Thoi su 24h0710 Ban than chuan bi ky truoc khi giet dai gia
  Thời sự 24h(07/10): Bạn thân chuẩn bị kỹ trước khi giết đại gia

  Sương mù do ô nhiễm bao phủ Sài Gòn; Học phí: "Chưa tính đến tăng đồng loạt"; Vụ đại gia Bắc Ninh bị giết, bạn thân đã chuẩn bị kỹ; Bắt giữ xe tải chở một kho súng gần 400 khẩu...

 • Thoi su 24h0610 Co giao troi nhet gie vao mieng tre
  Thời sự 24h(06/10): Cô giáo trói, nhét giẻ vào miệng trẻ

  Đề xuất cho sinh con thoải mái; Ai được quyền quay phim CSGT đang làm nhiệm vụ?; Bé bị cô đè xuống sàn, trói tay chân, nhét khăn vào miệng; Đại gia Bắc Ninh bị giết: Hung thủ là bạn thân; 'Nữ quái' trốn trại, xin nằm trên nóc ôtô ra Hà Nội; 'Ông trùm' hoa hậu lý giải lùm xùm quanh hoa hậu... là những thông tin thời sự nổi bật trong ngày 6/10.

 • Thoi su 24h0510 Yeu hoc tro co giao bi sat hai treo len cay
  Thời sự 24h(05/10): Yêu học trò, cô giáo bị sát hại treo lên cây

  Chủ tịch Quảng Nam trả lời việc bổ nhiệm GĐ Sở 30 tuổi; Bệnh nhi nằm hành lang, chui gầm giường; Vì sao Phạm Hương vướng scandal vẫn giành ngôi Hoa hậu?; "Hot girl" chết trong KS: Dấu hiệu bất thường;...là thông tin đáng chú ý ngày 5/10.

 • Tong Hop Doi Song Tuan Qua 4101010
  Tổng Hợp Đời Sống Tuần Qua ( 4/10-10/10)

  'Con không cần báo hiếu' là quan điểm của cô gái Việt; Các cô gái khen đàn ông Tây nhưng sẽ không giám lấy chồng Tây nếu biết những điều này; Liệt kê những thứ thịt, rau củ đầu độc người tiêu dùng mỗi ngày, cùng nhiều mẹo hay cuộc sống là những thông tin nổi bật trong tuần này.

 • Nghin le chuyen tuan qua 0410 10102015
  Nghìn lẻ chuyện tuần qua 04/10 - 10/10/2015

  Đề xuất cấm tự do phá thai trên 12 tuần tuổi; Hà Nội buộc dỡ tầng sai phép công trình 8B Lê Trực; Trẻ mầm non bị bạo hành; Lao động nữ sắp được hưởng nhiều chính sách ưu đãi ... là những tin tức nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

 • Tin An ninh Phap luat tuan qua 0410 1010
  Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (04/10 - 10/10)

  Cô giáo bị người yêu là học trò sát hại, cướp tài sản; Bác sĩ liên tiếp bị người nhà bệnh nhân hành hung; Cô gái xinh đẹp chết trong khách sạn ở Hà Nội; Cảnh giác với chiêu thức lừa đảo 'thôi miên'; Kết bạn qua mạng xã hội và những 'cái bẫy chết người'; Vì sao người dân lại "tự xử" đánh chết những kẻ trộm chó?;.....là những tin đáng chú ý trong tuần.

 • Diem lai nhung tin suc khoe quan trong tuan qua 0410 1010
  Điểm lại những tin sức khỏe quan trọng tuần qua (04/10 - 10/10)

  Sốt xuất huyết: Sai lầm nào dẫn đến tử vong; Bụi mịn khô ở TP HCM có thể gây ung thư; Tự ý dùng kháng sinh còn nguy hiểm hơn cả HIV; Mẹ bầu tùy tiện dùng thuốc - thai nhi sinh ra chỉ có một mắt;... là những tin tức sức khỏe 'nóng' nhất tuần qua.

 • Su kien quoc te noi bat 4101010
  Sự kiện quốc tế nổi bật (4/10-10/10)

  Bộ tứ đối thoại quốc gia Tunisia đoạt giải Nobel Hòa bình 2015; Triều Tiên chuẩn bị cho lễ diễu binh hoành tráng; Nga không xây dựng căn cứ không quân tại Belarus; Cựu Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc bị bắt vì nhận hối lộ... là những tin chính trong tuần qua.