Tên phim Giờ chiếu Thể loại
SpongeBob: Anh Hùng Lên Cạn   xem phim SpongeBob: Anh Hùng Lên Cạn   9:10, 16:40, 20:40
Ngày Nảy Ngày Nay   xem phim Ngày Nảy Ngày Nay   10:55, 12:30, 15:0, 19:10, 19:40, 22:50
Quý Tử Bất Đắc Dĩ   xem phim Quý Tử Bất Đắc Dĩ   9:30, 13:30, 14:10, 17:30, 18:50, 20:50, 21:30, 23:40
TRÚNG SỐ   xem phim TRÚNG SỐ   8:35, 9:30, 11:30, 12:55, 15:30, 18:40, 19:30, 21:25, 21:45, 22:40, 23:30, 23:50
Mật Vụ Kingsman   xem phim Mật Vụ Kingsman   9:30, 12:5, 13:40, 14:40, 16:10, 17:20, 18:40, 20:0, 22:40
KIẾM RỒNG   xem phim KIẾM RỒNG   8:40, 9:40, 11:10, 12:10, 14:40, 16:10, 17:10, 21:10
Thiên Sứ Tử Thần   xem phim Thiên Sứ Tử Thần   8:55, 13:0, 17:0, 21:15, 21:20, 23:20, 23:25
Shaun The Sheep: Cừu Quê Ra Phố   xem phim Shaun The Sheep: Cừu Quê Ra Phố   11:10, 14:55, 19:40
Hồi Sinh   xem phim Hồi Sinh   10:40, 14:30, 18:20, 22:10, 23:30
Người Nhân Tạo   xem phim Người Nhân Tạo   8:35, 12:30, 16:20, 20:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
SpongeBob: Anh Hùng Lên Cạn   xem phim SpongeBob: Anh Hùng Lên Cạn   8:30, 10:30, 14:25, 16:25
Ngày Nảy Ngày Nay   xem phim Ngày Nảy Ngày Nay   8:40, 10:40, 12:40, 14:45, 16:40, 18:40, 20:40, 22:40
Quý Tử Bất Đắc Dĩ   xem phim Quý Tử Bất Đắc Dĩ   9:20, 11:20, 13:20, 15:20, 17:20, 19:20, 21:20, 23:20
TRÚNG SỐ   xem phim TRÚNG SỐ   10:0, 12:0, 14:0, 16:0, 18:0, 20:0, 22:0
Mật Vụ Kingsman   xem phim Mật Vụ Kingsman   9:0, 9:50, 11:30, 12:20, 14:0, 14:50, 16:30, 17:20, 19:0, 19:50, 21:30, 22:20
KIẾM RỒNG   xem phim KIẾM RỒNG   9:30, 11:50, 14:10, 16:30, 18:50, 21:10
Thiên Sứ Tử Thần   xem phim Thiên Sứ Tử Thần   9:40, 11:40, 13:40, 15:40, 17:40, 19:40, 20:40, 21:40
Shaun The Sheep: Cừu Quê Ra Phố   xem phim Shaun The Sheep: Cừu Quê Ra Phố   9:10, 11:0, 12:50, 14:30, 14:40, 16:20, 18:0, 18:10, 18:30, 19:50, 20:5
Hồi Sinh   xem phim Hồi Sinh   11:0, 12:50, 19:40, 21:25, 21:30, 23:15
Người Nhân Tạo   xem phim Người Nhân Tạo   8:30, 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30, 21:40, 22:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ngày Nảy Ngày Nay   xem phim Ngày Nảy Ngày Nay   11:30, 16:0, 18:0
Quý Tử Bất Đắc Dĩ   xem phim Quý Tử Bất Đắc Dĩ   9:30, 11:20, 13:20, 15:20, 17:30, 19:20, 21:20
TRÚNG SỐ   xem phim TRÚNG SỐ   10:20, 12:20, 14:20, 16:20, 18:20, 20:20, 22:20
Mật Vụ Kingsman   xem phim Mật Vụ Kingsman   9:20, 10:30, 11:50, 15:0, 17:40, 20:15
KIẾM RỒNG   xem phim KIẾM RỒNG   9:5, 13:35, 21:40
Thiên Sứ Tử Thần   xem phim Thiên Sứ Tử Thần   13:0, 14:25, 18:10, 20:10, 22:10
Shaun The Sheep: Cừu Quê Ra Phố   xem phim Shaun The Sheep: Cừu Quê Ra Phố   9:0, 10:40, 12:20, 14:0, 15:40, 17:20, 19:0, 20:0, 20:40
Hồi Sinh   xem phim Hồi Sinh   9:50, 13:30, 16:25, 21:10
Người Nhân Tạo   xem phim Người Nhân Tạo   11:35, 15:15, 17:10, 19:10, 22:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ngày Nảy Ngày Nay   xem phim Ngày Nảy Ngày Nay   10:30, 10:40, 14:25, 14:30, 18:20, 18:30, 20:30
Quý Tử Bất Đắc Dĩ   xem phim Quý Tử Bất Đắc Dĩ   9:0, 10:0, 11:0, 11:50, 12:0, 13:0, 14:0, 15:0, 16:0, 17:0, 18:0, 19:0, 20:0, 21:0, 21:55, 22:0
TRÚNG SỐ   xem phim TRÚNG SỐ   9:0, 9:30, 11:0, 11:30, 12:30, 13:0, 13:30, 15:0, 15:30, 16:30, 17:0, 17:30, 19:15, 19:30, 20:30, 21:15, 21:30, 22:45
Mật Vụ Kingsman   xem phim Mật Vụ Kingsman   9:10, 9:30, 11:40, 12:0, 14:15, 14:35, 16:50, 17:10, 19:20, 19:45, 20:45, 21:25, 22:15
KIẾM RỒNG   xem phim KIẾM RỒNG   10:50, 11:10, 13:20, 13:40, 15:20, 15:50, 17:50, 18:30, 20:15, 21:0
Thiên Sứ Tử Thần   xem phim Thiên Sứ Tử Thần   9:30, 9:30, 10:10, 10:10, 10:40, 11:30, 11:30, 12:40, 13:30, 13:30, 14:10, 14:10, 14:40, 15:30, 15:30, 16:10, 16:40, 17:30, 17:30, 18:10, 18:10, 18:45, 19:30, 19:30, 20:45, 21:30, 21:30, 22:30
Shaun The Sheep: Cừu Quê Ra Phố   xem phim Shaun The Sheep: Cừu Quê Ra Phố   9:5, 10:10, 10:30, 10:30, 11:45, 12:15, 12:15, 13:45, 13:45, 15:40, 15:40, 17:25, 17:25, 18:10, 19:0, 19:0, 19:45, 20:15, 20:15
Hồi Sinh   xem phim Hồi Sinh   9:5, 9:5, 9:25, 12:40, 12:40, 16:30, 16:30, 22:30, 22:30, 22:45
Vice   xem phim Vice   12:10, 13:20, 16:10, 21:50, 22:0
Người Nhân Tạo   xem phim Người Nhân Tạo   12:10, 16:10, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ngày Nảy Ngày Nay   xem phim Ngày Nảy Ngày Nay   10:0, 14:0, 18:0, 21:50
Quý Tử Bất Đắc Dĩ   xem phim Quý Tử Bất Đắc Dĩ   8:30, 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30
TRÚNG SỐ   xem phim TRÚNG SỐ   9:10, 11:10, 13:10, 15:10, 17:10, 19:10, 21:10
Năm Mươi Sắc Thái   xem phim Năm Mươi Sắc Thái   9:0, 13:30, 17:50
Mật Vụ Kingsman   xem phim Mật Vụ Kingsman   8:50, 11:30, 14:10, 17:0, 19:30, 22:10
KIẾM RỒNG   xem phim KIẾM RỒNG   9:20, 11:50, 14:20, 16:50, 19:20, 21:50
Thiên Sứ Tử Thần   xem phim Thiên Sứ Tử Thần   9:40, 11:40, 13:40, 15:40, 17:40, 19:40, 21:40
Shaun The Sheep: Cừu Quê Ra Phố   xem phim Shaun The Sheep: Cừu Quê Ra Phố   10:10, 12:0, 13:45, 15:30, 17:15, 19:0, 20:50, 22:40
Hồi Sinh   xem phim Hồi Sinh   12:10, 16:10, 20:0
Người Nhân Tạo   xem phim Người Nhân Tạo   11:20, 15:50, 20:10, 22:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ngày Nảy Ngày Nay   xem phim Ngày Nảy Ngày Nay   9:50
Quý Tử Bất Đắc Dĩ   xem phim Quý Tử Bất Đắc Dĩ   9:20, 11:0, 13:0, 15:0, 17:0, 18:20, 20:40, 23:10
TRÚNG SỐ   xem phim TRÚNG SỐ   11:20, 12:20, 13:30, 14:20, 15:35, 16:55, 19:0, 21:0
Năm Mươi Sắc Thái   xem phim Năm Mươi Sắc Thái   12:10, 16:20
Mật Vụ Kingsman   xem phim Mật Vụ Kingsman   10:0, 11:30, 14:0, 15:30, 16:40, 18:0, 18:40, 19:30, 20:30, 21:15, 22:0, 23:0
Thám Tử K Bí Mật Đảo Hoang   xem phim Thám Tử K Bí Mật Đảo Hoang   9:40, 14:30
Thiên Sứ Tử Thần   xem phim Thiên Sứ Tử Thần   12:30, 21:55
Shaun The Sheep: Cừu Quê Ra Phố   xem phim Shaun The Sheep: Cừu Quê Ra Phố   9:30, 10:30, 12:0, 13:50, 16:30, 17:30, 18:20, 19:10, 20:10, 21:10
Hồi Sinh   xem phim Hồi Sinh   14:40, 22:55
Người Nhân Tạo   xem phim Người Nhân Tạo   23:40

Bản đồ thời tiết • Su kien quoc te noi bat 222 282
  Sự kiện quốc tế nổi bật (22/2 - 28/2)

  Lãnh đạo Đảng đối lập Nga bị ám sát ngay tại Moscow; kết quả vòng đám phán thứ 2 giữa Mỹ và Cuba; Mỹ xác nhận thông tin Trung Quốc đang tiến hành xây dựng các cảng hải quân và sân bay trên các đảo trên Biển Đông... là những tin chính trong tuần qua.

 • Nghin le chuyen tuan qua 2202 2802
  Nghìn lẻ chuyện tuần qua (22/02 - 28/02)

  Hàng loạt tai nạn thảm khốc trong 9 ngày nghỉ Tết; Mùng 6 Tết, dân làng Ném Thượng vẫn chém lợn ở sân đình; Hỗn chiến tại Lễ hội Đền Gióng; Tiền lẻ, chen lấn: Nét đặc trưng “mới” của lễ hội Việt? ... là những tin tức nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua. ------------

 • Toan canh Showbiz tuan 2202 2802
  Toàn cảnh Showbiz tuần (22/02 – 28/02)

  ó nên chỉ trích hình ảnh GS Vũ Khiêu 'thơm' má hoa hậu Kỳ Duyên?,Vợ Baggio tiết lộ sảy thai 2 lần, bị 'cắm vài ba chục cái sừng', Các ngôi sao tranh cãi về “Chiếc váy màu gì?”, Kim Hyun Joong sắp có con với bạn gái bị hành hung, “Thiên thần” Karlie Kloss bỏ Victoria’s Secret,...là những thông tin giải trí nổi bật trong tuần.

 • Tin An ninh Phap luat tuan qua 2202 2802
  Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (22/02 - 28/02)

  Ly kỳ chuyện đời các tướng cướp; Bị cáo về nhà ăn tết với… người bị hại; Vụ án khó điều tra bậc nhất lịch sử phá án Công an Hải Phòng; Những lá thư xin lỗi nức nở từ trại giam; 200 bánh heroin và những người đón Tết muộn; Các tổ 141 bắt nhiều vụ vận chuyển ma túy trong dịp Tết;......là những tin đáng chú ý trong tuần. ------------ Xem thêm: Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (22/02 - 28/02), http://vietbao.vn/An-ninh-Phap-luat/Tin-An-ninh-Phap-luat-tuan-qua-2202-2802/2147540033/218/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn

 • Tong hop Doi song tuan qua 232 292
  Tổng hợp Đời sống tuần qua (23/2 - 29/2)

  Dư âm của Tết Nguyên Đán vẫn còn đọng lại trong những câu chuyện gia đình, không khí lễ hội khắp mọi nơi. Những phong tục thờ cúng, giải hạn đầu năm trong dân gian; Những câu chuyện về ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2; Nhiều tấm gương sáng trong đời sống... và những tin tức an toàn thực phẩm bẩn là những thông tin nổi bật tuần vừa qua... ------------ Xem thêm: Tổng hợp Đời sống tuần qua (23/2 - 29/2), http://vietbao.vn/Doi-song-Gia-dinh/Tong-hop-Doi-song-tuan-qua-232-292/2147540036/111/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn