Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Fan Cuồng   xem phim Fan Cuồng   17:15
Tẩu Thoát Ngoạn Mục   xem phim Tẩu Thoát Ngoạn Mục   21:30
Tik Tak, Anh Yêu Em   xem phim Tik Tak, Anh Yêu Em   10:40
Chuyến Tàu Sinh Tử   xem phim Chuyến Tàu Sinh Tử   8:40, 10:15, 10:45, 10:55, 12:45, 12:50, 15:20, 15:30, 17:0, 19:50, 20:0, 21:15, 21:20, 22:15, 23:35, 23:50, 23:55
Alice Ở Xứ Sở Trong Gương   xem phim Alice Ở Xứ Sở Trong Gương   10:40, 11:0, 11:5, 17:20
Kubo Và Sứ Mệnh Samurai   xem phim Kubo Và Sứ Mệnh Samurai   9:0, 13:15, 13:20, 15:15, 15:20, 19:30
Ben-Hur (2016)   xem phim Ben-Hur (2016)   8:0, 8:30, 12:40, 13:5, 17:30, 17:40, 21:30, 22:15, 23:45
Sát Thủ "Thợ Máy": Sự Tái Xuất   xem phim Sát Thủ "Thợ Máy": Sự Tái Xuất   8:10, 9:10, 10:10, 11:10, 12:10, 13:10, 14:10, 15:10, 16:10, 16:20, 17:10, 17:35, 17:50, 18:10, 19:0, 19:10, 20:10, 20:50, 21:0, 21:10, 21:25, 21:30, 22:30, 22:50, 23:10, 23:30
Pete và Người Bạn Rồng   xem phim Pete và Người Bạn Rồng   8:15, 9:15, 9:20, 10:20, 11:5, 11:25, 12:30, 12:35, 13:30, 13:40, 14:10, 14:40, 15:15, 15:35, 15:40, 16:50, 17:40, 18:0, 18:5, 19:0, 19:45, 19:50, 21:0, 21:5, 21:50, 22:10, 23:0, 23:10, 23:15, 23:20, 23:55
Sát Nhân Trong Bóng Tối   xem phim Sát Nhân Trong Bóng Tối   10:50, 10:55, 15:0, 15:5, 19:20, 22:0, 23:35, 23:45
One Piece Film: Gold   xem phim One Piece Film: Gold   8:25, 8:30, 10:40, 11:25, 12:45, 12:50, 13:0, 14:10, 15:0, 15:45, 16:45, 18:30, 19:10, 19:15, 19:40, 20:10, 20:50, 21:0, 22:50, 23:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Fan Cuồng   xem phim Fan Cuồng   14:0, 18:20
Tik Tak, Anh Yêu Em   xem phim Tik Tak, Anh Yêu Em   9:40, 11:50, 16:10, 20:40, 22:50
Chuyến Tàu Sinh Tử   xem phim Chuyến Tàu Sinh Tử   9:0, 9:20, 12:10, 14:40, 19:40, 20:30, 22:0
Alice Ở Xứ Sở Trong Gương   xem phim Alice Ở Xứ Sở Trong Gương   8:50, 13:10
Bộ Tứ Lừa Đảo   xem phim Bộ Tứ Lừa Đảo   9:50, 17:10
Kubo Và Sứ Mệnh Samurai   xem phim Kubo Và Sứ Mệnh Samurai   8:40, 13:40, 18:0
Ben-Hur (2016)   xem phim Ben-Hur (2016)   11:0, 13:30, 18:10, 21:50, 22:10, 22:30
Sát Thủ "Thợ Máy": Sự Tái Xuất   xem phim Sát Thủ "Thợ Máy": Sự Tái Xuất   10:40, 10:50, 12:40, 13:0, 15:0, 16:0, 17:0, 19:0, 20:30, 21:0, 22:30, 22:50
Pete và Người Bạn Rồng   xem phim Pete và Người Bạn Rồng   10:40, 11:30, 12:50, 15:0, 15:50, 17:15, 19:20, 20:10, 21:40
Sát Nhân Trong Bóng Tối   xem phim Sát Nhân Trong Bóng Tối   8:50, 9:0, 11:10, 11:40, 15:20, 19:50, 23:0
One Piece Film: Gold   xem phim One Piece Film: Gold   8:50, 14:40, 17:20, 17:40, 19:50, 20:10, 22:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tẩu Thoát Ngoạn Mục   xem phim Tẩu Thoát Ngoạn Mục   14:0
Chuyến Tàu Sinh Tử   xem phim Chuyến Tàu Sinh Tử   8:50, 13:30, 18:0, 22:30
Alice Ở Xứ Sở Trong Gương   xem phim Alice Ở Xứ Sở Trong Gương   10:10, 14:50, 17:20
Bộ Tứ Lừa Đảo   xem phim Bộ Tứ Lừa Đảo   11:10
Kubo Và Sứ Mệnh Samurai   xem phim Kubo Và Sứ Mệnh Samurai   9:20, 14:0, 14:50, 18:40
Ben-Hur (2016)   xem phim Ben-Hur (2016)   9:30, 12:0, 14:30, 16:50, 19:30, 22:0
Sát Thủ "Thợ Máy": Sự Tái Xuất   xem phim Sát Thủ "Thợ Máy": Sự Tái Xuất   0:0, 9:0, 10:0, 11:20, 12:20, 13:40, 14:40, 16:0, 17:0, 19:10, 20:50, 21:20, 21:40, 23:0, 23:20
Pete và Người Bạn Rồng   xem phim Pete và Người Bạn Rồng   8:30, 10:40, 11:20, 12:50, 15:0, 15:50, 17:10, 19:20, 20:20, 21:30, 23:10, 23:40
Sát Nhân Trong Bóng Tối   xem phim Sát Nhân Trong Bóng Tối   12:40, 19:40, 21:50, 23:50
One Piece Film: Gold   xem phim One Piece Film: Gold   11:30, 16:10, 18:20, 20:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vũng Nước Tử Thần   xem phim Vũng Nước Tử Thần   9:0
Chuyến Tàu Sinh Tử   xem phim Chuyến Tàu Sinh Tử   12:30, 16:0, 20:0
Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể   xem phim Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể   9:45, 10:15, 11:0, 12:0, 13:15, 14:15, 15:30, 16:15, 17:0, 18:5, 18:30, 19:45, 20:30, 21:45
Kubo Và Sứ Mệnh Samurai   xem phim Kubo Và Sứ Mệnh Samurai   11:30, 15:45, 18:15
Ben-Hur (2016)   xem phim Ben-Hur (2016)   9:15, 13:30, 21:30
Sát Thủ "Thợ Máy": Sự Tái Xuất   xem phim Sát Thủ "Thợ Máy": Sự Tái Xuất   9:0, 12:15, 14:0, 16:45, 18:0, 19:15, 20:15, 21:15
Pete và Người Bạn Rồng   xem phim Pete và Người Bạn Rồng   10:45, 15:0, 17:30, 19:30, 22:0
Sát Nhân Trong Bóng Tối   xem phim Sát Nhân Trong Bóng Tối   9:30, 11:15, 13:0, 14:45, 16:30, 19:0, 22:0
One Piece Film: Gold   xem phim One Piece Film: Gold   12:45, 14:30, 20:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chuyến Tàu Sinh Tử   xem phim Chuyến Tàu Sinh Tử   8:40, 8:50, 9:10, 13:10
Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể   xem phim Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể   9:0, 9:40, 10:20, 11:25, 12:5, 13:50, 14:30, 16:15, 16:55, 18:40, 19:20, 20:5, 20:15, 20:20, 21:5, 21:45
Kubo Và Sứ Mệnh Samurai   xem phim Kubo Và Sứ Mệnh Samurai   10:10, 22:20
Ben-Hur (2016)   xem phim Ben-Hur (2016)   8:0, 8:10, 12:10, 18:5, 18:10
Sát Thủ "Thợ Máy": Sự Tái Xuất   xem phim Sát Thủ "Thợ Máy": Sự Tái Xuất   11:5, 11:15, 11:35, 13:15, 13:35, 14:25, 15:15, 15:35, 16:5, 17:15, 17:35, 17:40, 18:10, 19:15, 19:35, 19:45, 21:15, 21:35, 21:50
Pete và Người Bạn Rồng   xem phim Pete và Người Bạn Rồng   8:30, 10:50, 12:50, 12:55, 15:15, 17:10, 17:20, 19:35, 19:40, 21:30, 21:45
Sát Nhân Trong Bóng Tối   xem phim Sát Nhân Trong Bóng Tối   12:35, 14:20, 16:20, 22:30
One Piece Film: Gold   xem phim One Piece Film: Gold   8:30, 14:50, 15:0, 17:20
Kế Hoạch Thoát Ế   xem phim Kế Hoạch Thoát Ế   8:20, 10:35, 10:45, 12:35, 14:50, 14:55, 15:0, 17:15, 19:5, 19:15, 21:35
Rằm Tháng Bảy 2: Quá Khứ và Hiện Tại   xem phim Rằm Tháng Bảy 2: Quá Khứ và Hiện Tại   8:40, 8:50, 10:40, 12:55, 13:5, 14:20, 16:15, 17:10, 17:20, 21:25, 21:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chuyến Tàu Sinh Tử   xem phim Chuyến Tàu Sinh Tử   10:50, 14:10, 17:5, 20:0, 21:25
Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể   xem phim Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể   9:30, 11:35, 12:50, 13:40, 15:45, 17:50, 19:5, 19:55, 22:0
Kubo Và Sứ Mệnh Samurai   xem phim Kubo Và Sứ Mệnh Samurai   8:40, 14:20, 17:45
Ben-Hur (2016)   xem phim Ben-Hur (2016)   10:30, 16:10, 22:0
Sát Thủ "Thợ Máy": Sự Tái Xuất   xem phim Sát Thủ "Thợ Máy": Sự Tái Xuất   9:0, 10:30, 12:20, 16:10, 18:0, 21:10
Pete và Người Bạn Rồng   xem phim Pete và Người Bạn Rồng   9:40, 13:50, 15:50, 19:35, 21:35
Sát Nhân Trong Bóng Tối   xem phim Sát Nhân Trong Bóng Tối   8:55, 12:45, 18:25, 19:50
One Piece Film: Gold   xem phim One Piece Film: Gold   11:40, 14:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chuyến Tàu Sinh Tử   xem phim Chuyến Tàu Sinh Tử   15:0, 21:0
Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể   xem phim Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể   9:0, 10:10, 11:40, 13:0, 14:0, 16:0, 17:0, 18:0, 19:0, 20:0, 21:45
Kubo Và Sứ Mệnh Samurai   xem phim Kubo Và Sứ Mệnh Samurai   9:0, 13:5, 18:0
Ben-Hur (2016)   xem phim Ben-Hur (2016)   13:40, 15:50, 21:30
Sát Thủ "Thợ Máy": Sự Tái Xuất   xem phim Sát Thủ "Thợ Máy": Sự Tái Xuất   9:30, 11:15, 13:50, 16:45, 18:30, 19:45, 22:0
Pete và Người Bạn Rồng   xem phim Pete và Người Bạn Rồng   9:50, 12:10, 14:50, 18:30, 20:25
Sát Nhân Trong Bóng Tối   xem phim Sát Nhân Trong Bóng Tối   10:45, 12:20, 15:30, 17:0, 20:15, 22:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chuyến Tàu Sinh Tử   xem phim Chuyến Tàu Sinh Tử   14:40, 17:40
Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể   xem phim Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể   9:30, 10:20, 12:30, 13:30, 14:40, 15:40, 16:50, 19:0, 19:50, 21:10, 21:45
Ben-Hur (2016)   xem phim Ben-Hur (2016)   9:40, 12:0, 16:30, 19:10, 21:20
Sát Thủ "Thợ Máy": Sự Tái Xuất   xem phim Sát Thủ "Thợ Máy": Sự Tái Xuất   11:40, 13:45, 16:0, 18:0, 21:50
Pete và Người Bạn Rồng   xem phim Pete và Người Bạn Rồng   9:55, 11:50, 15:50, 17:50, 19:40
Sát Nhân Trong Bóng Tối   xem phim Sát Nhân Trong Bóng Tối   9:0, 10:40, 12:20, 14:0, 20:0, 21:40
Kế Hoạch Thoát Ế   xem phim Kế Hoạch Thoát Ế   14:20
Rằm Tháng Bảy 2: Quá Khứ và Hiện Tại   xem phim Rằm Tháng Bảy 2: Quá Khứ và Hiện Tại   9:20, 11:10, 13:0, 16:40, 18:30, 20:20, 22:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chuyến Tàu Sinh Tử   xem phim Chuyến Tàu Sinh Tử   8:40, 16:45
Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể   xem phim Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể   8:10, 9:20, 10:25, 11:35, 12:40, 13:50, 14:55, 16:5, 17:10, 18:20, 19:25, 20:35, 21:0, 21:40
Kubo Và Sứ Mệnh Samurai   xem phim Kubo Và Sứ Mệnh Samurai   14:10
Ben-Hur (2016)   xem phim Ben-Hur (2016)   10:5, 17:45, 21:0, 21:10
Sát Thủ "Thợ Máy": Sự Tái Xuất   xem phim Sát Thủ "Thợ Máy": Sự Tái Xuất   9:0, 11:0, 12:30, 15:15, 16:45, 18:0, 19:30, 20:0, 21:50, 21:55
Pete và Người Bạn Rồng   xem phim Pete và Người Bạn Rồng   10:45, 12:45, 14:45, 18:50, 20:50
Sát Nhân Trong Bóng Tối   xem phim Sát Nhân Trong Bóng Tối   8:20, 12:25, 16:0, 20:5
Kế Hoạch Thoát Ế   xem phim Kế Hoạch Thoát Ế   8:30, 12:30, 14:30, 14:40, 16:50, 18:45, 19:0
Rằm Tháng Bảy 2: Quá Khứ và Hiện Tại   xem phim Rằm Tháng Bảy 2: Quá Khứ và Hiện Tại   10:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chuyến Tàu Sinh Tử   xem phim Chuyến Tàu Sinh Tử   15:30, 17:45, 20:10, 22:30
Alice Ở Xứ Sở Trong Gương   xem phim Alice Ở Xứ Sở Trong Gương   8:10, 9:50, 12:20, 18:40
Kubo Và Sứ Mệnh Samurai   xem phim Kubo Và Sứ Mệnh Samurai   8:0, 12:0, 14:0, 16:0, 16:20, 18:0, 20:0, 22:0
Ben-Hur (2016)   xem phim Ben-Hur (2016)   8:50, 10:50, 11:10, 13:10, 13:30, 15:50, 18:20, 20:40, 23:10
Sát Thủ "Thợ Máy": Sự Tái Xuất   xem phim Sát Thủ "Thợ Máy": Sự Tái Xuất   8:10, 8:15, 9:20, 10:15, 10:20, 11:20, 12:10, 13:20, 14:30, 15:20, 16:30, 17:20, 18:30, 19:20, 20:50, 21:20, 22:50, 23:30
Pete và Người Bạn Rồng   xem phim Pete và Người Bạn Rồng   8:20, 10:30, 12:40, 13:20, 14:15, 14:45, 16:50, 19:0, 21:10, 23:20
Sát Nhân Trong Bóng Tối   xem phim Sát Nhân Trong Bóng Tối   8:50, 10:10, 13:0, 14:50, 16:40, 20:50, 22:40
One Piece Film: Gold   xem phim One Piece Film: Gold   8:30, 10:20, 10:40, 12:50, 15:10, 17:30, 18:30, 19:50, 20:30, 22:10, 23:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chuyến Tàu Sinh Tử   xem phim Chuyến Tàu Sinh Tử   9:0, 13:50
Alice Ở Xứ Sở Trong Gương   xem phim Alice Ở Xứ Sở Trong Gương   11:30, 16:15
Kubo Và Sứ Mệnh Samurai   xem phim Kubo Và Sứ Mệnh Samurai   8:30, 13:0, 17:20, 19:20
Ben-Hur (2016)   xem phim Ben-Hur (2016)   8:50, 9:40, 12:10, 14:40, 17:20, 19:40, 19:50, 22:10, 22:20, 23:35, 23:40
Sát Thủ "Thợ Máy": Sự Tái Xuất   xem phim Sát Thủ "Thợ Máy": Sự Tái Xuất   8:15, 9:20, 10:20, 11:30, 12:30, 13:40, 14:40, 15:50, 16:50, 18:0, 18:30, 19:0, 20:10, 20:45, 20:50, 21:10, 22:20, 22:50, 23:0, 23:20
Pete và Người Bạn Rồng   xem phim Pete và Người Bạn Rồng   8:20, 9:0, 10:30, 11:10, 12:40, 13:20, 14:50, 15:40, 17:0, 17:50, 19:10, 20:0, 21:20, 22:10, 23:30
Sát Nhân Trong Bóng Tối   xem phim Sát Nhân Trong Bóng Tối   11:20, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21:30, 23:35
One Piece Film: Gold   xem phim One Piece Film: Gold   10:40, 15:0, 17:10, 18:30, 21:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chuyến Tàu Sinh Tử   xem phim Chuyến Tàu Sinh Tử   12:10, 16:40, 18:20, 20:40, 22:55
Alice Ở Xứ Sở Trong Gương   xem phim Alice Ở Xứ Sở Trong Gương   11:20, 17:40
Kubo Và Sứ Mệnh Samurai   xem phim Kubo Và Sứ Mệnh Samurai   9:20, 13:40, 15:40, 19:0
Ben-Hur (2016)   xem phim Ben-Hur (2016)   10:0, 11:40, 14:20, 15:30, 16:20, 20:50, 21:0, 23:15, 23:20
Sát Thủ "Thợ Máy": Sự Tái Xuất   xem phim Sát Thủ "Thợ Máy": Sự Tái Xuất   8:10, 9:10, 9:30, 9:40, 10:10, 11:10, 11:30, 12:0, 13:10, 13:30, 14:10, 15:10, 17:10, 17:50, 18:10, 18:50, 19:10, 19:50, 20:10, 20:50, 21:10, 21:50, 22:10, 22:50, 23:10, 23:50
Pete và Người Bạn Rồng   xem phim Pete và Người Bạn Rồng   8:20, 9:50, 10:30, 12:40, 14:0, 14:50, 16:5, 17:0, 18:25, 20:30, 21:40, 22:40, 23:45
Sát Nhân Trong Bóng Tối   xem phim Sát Nhân Trong Bóng Tối   8:0, 12:20, 14:30, 16:30, 20:0, 21:0, 22:0, 23:55
One Piece Film: Gold   xem phim One Piece Film: Gold   8:40, 11:0, 13:20, 13:30, 15:50, 17:0, 18:20, 19:20, 20:40, 21:40, 23:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chuyến Tàu Sinh Tử   xem phim Chuyến Tàu Sinh Tử   12:15, 16:40
Alice Ở Xứ Sở Trong Gương   xem phim Alice Ở Xứ Sở Trong Gương   12:0
Kubo Và Sứ Mệnh Samurai   xem phim Kubo Và Sứ Mệnh Samurai   8:25, 14:35, 18:0, 21:10, 23:25
Ben-Hur (2016)   xem phim Ben-Hur (2016)   8:20, 13:0, 18:20, 20:45, 23:10
Sát Thủ "Thợ Máy": Sự Tái Xuất   xem phim Sát Thủ "Thợ Máy": Sự Tái Xuất   9:50, 10:30, 11:50, 12:40, 14:20, 14:50, 16:25, 17:0, 18:30, 19:10, 20:0, 20:35, 22:0, 23:15
Pete và Người Bạn Rồng   xem phim Pete và Người Bạn Rồng   9:20, 10:45, 11:30, 12:35, 13:40, 15:50, 17:0, 17:50, 19:0, 20:10, 21:15, 22:20, 22:40
Sát Nhân Trong Bóng Tối   xem phim Sát Nhân Trong Bóng Tối   8:25, 10:20, 16:20
One Piece Film: Gold   xem phim One Piece Film: Gold   9:25, 13:50, 15:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chuyến Tàu Sinh Tử   xem phim Chuyến Tàu Sinh Tử   13:0, 14:20, 17:30, 22:30
Alice Ở Xứ Sở Trong Gương   xem phim Alice Ở Xứ Sở Trong Gương   12:10, 16:30
Kubo Và Sứ Mệnh Samurai   xem phim Kubo Và Sứ Mệnh Samurai   8:30, 8:50, 10:55, 11:0, 12:45, 12:50, 16:50, 20:50, 21:0, 21:10
Ben-Hur (2016)   xem phim Ben-Hur (2016)   8:30, 9:20, 10:50, 12:25, 13:10, 15:30, 16:45, 17:45, 20:0, 22:20, 22:50, 22:55, 23:10
Sát Thủ "Thợ Máy": Sự Tái Xuất   xem phim Sát Thủ "Thợ Máy": Sự Tái Xuất   8:10, 8:15, 9:0, 9:20, 10:20, 11:40, 13:50, 14:40, 14:50, 15:15, 15:30, 16:0, 18:10, 19:0, 19:40, 20:20, 21:0, 21:10, 22:20, 22:25, 23:0, 23:15, 23:40, 23:45
Pete và Người Bạn Rồng   xem phim Pete và Người Bạn Rồng   9:20, 10:10, 11:20, 13:20, 14:20, 15:20, 16:30, 17:20, 19:20, 20:30, 21:20
Sát Nhân Trong Bóng Tối   xem phim Sát Nhân Trong Bóng Tối   8:20, 16:55, 17:0, 18:40, 21:40, 21:50, 23:20
One Piece Film: Gold   xem phim One Piece Film: Gold   8:40, 10:30, 14:40, 16:20, 18:45, 18:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chuyến Tàu Sinh Tử   xem phim Chuyến Tàu Sinh Tử   22:0
Alice Ở Xứ Sở Trong Gương   xem phim Alice Ở Xứ Sở Trong Gương   8:30, 17:30
Kubo Và Sứ Mệnh Samurai   xem phim Kubo Và Sứ Mệnh Samurai   8:0, 10:10, 13:15, 15:20, 19:50
Ben-Hur (2016)   xem phim Ben-Hur (2016)   0:20, 10:50, 23:30
Sát Thủ "Thợ Máy": Sự Tái Xuất   xem phim Sát Thủ "Thợ Máy": Sự Tái Xuất   9:15, 11:30, 13:45, 16:0, 18:15, 19:0, 20:30, 21:15, 22:45
Pete và Người Bạn Rồng   xem phim Pete và Người Bạn Rồng   9:0, 11:15, 12:15, 13:30, 14:30, 15:45, 16:45, 18:0, 20:15, 23:20
Sát Nhân Trong Bóng Tối   xem phim Sát Nhân Trong Bóng Tối   0:30, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chuyến Tàu Sinh Tử   xem phim Chuyến Tàu Sinh Tử   11:5, 15:50, 21:40
Alice Ở Xứ Sở Trong Gương   xem phim Alice Ở Xứ Sở Trong Gương   22:10, 23:30
Kubo Và Sứ Mệnh Samurai   xem phim Kubo Và Sứ Mệnh Samurai   9:0, 9:5, 11:10, 15:15, 17:25, 18:50
Ben-Hur (2016)   xem phim Ben-Hur (2016)   11:0, 13:25, 18:15, 20:40, 23:10, 23:15
Sát Thủ "Thợ Máy": Sự Tái Xuất   xem phim Sát Thủ "Thợ Máy": Sự Tái Xuất   8:40, 9:10, 10:40, 11:15, 12:40, 13:20, 14:40, 15:30, 16:45, 17:40, 19:45, 21:0, 21:50, 23:5, 23:10
Pete và Người Bạn Rồng   xem phim Pete và Người Bạn Rồng   8:50, 9:0, 10:0, 11:20, 12:10, 13:30, 14:20, 15:40, 16:30, 17:50, 18:40, 20:0, 23:15
Sát Nhân Trong Bóng Tối   xem phim Sát Nhân Trong Bóng Tối   8:0, 9:0, 13:15, 19:30, 21:30, 23:50
One Piece Film: Gold   xem phim One Piece Film: Gold   9:20, 11:45, 14:10, 16:40, 19:10, 20:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chuyến Tàu Sinh Tử   xem phim Chuyến Tàu Sinh Tử   9:40, 11:10, 13:50, 16:10, 19:0, 20:30, 20:50
Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể   xem phim Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể   8:30, 9:50, 10:50, 12:10, 13:10, 14:30, 15:30, 16:10, 16:50, 17:50, 18:30, 19:10, 20:10, 20:50, 21:30
Kubo Và Sứ Mệnh Samurai   xem phim Kubo Và Sứ Mệnh Samurai   15:10, 15:15
Ben-Hur (2016)   xem phim Ben-Hur (2016)   12:45, 12:50, 17:15, 17:20, 21:40
Sát Thủ "Thợ Máy": Sự Tái Xuất   xem phim Sát Thủ "Thợ Máy": Sự Tái Xuất   8:40, 10:40, 12:40, 14:40, 16:40, 18:40, 19:40, 20:40, 21:40
Pete và Người Bạn Rồng   xem phim Pete và Người Bạn Rồng   8:55, 11:0, 14:55, 18:50, 21:0
Sát Nhân Trong Bóng Tối   xem phim Sát Nhân Trong Bóng Tối   12:0, 13:5, 14:50, 17:0
One Piece Film: Gold   xem phim One Piece Film: Gold   8:50, 11:10, 17:15, 18:10, 20:30
Kế Hoạch Thoát Ế   xem phim Kế Hoạch Thoát Ế   10:10, 12:30, 16:40, 19:0, 21:20
Rằm Tháng Bảy 2: Quá Khứ và Hiện Tại   xem phim Rằm Tháng Bảy 2: Quá Khứ và Hiện Tại   10:50, 10:55, 19:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chuyến Tàu Sinh Tử   xem phim Chuyến Tàu Sinh Tử   10:35, 14:15, 16:45, 19:20
Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể   xem phim Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể   9:0, 10:0, 11:0, 12:0, 13:0, 14:0, 15:0, 16:0, 17:0, 18:0, 19:0, 20:0, 21:0, 22:0
Kubo Và Sứ Mệnh Samurai   xem phim Kubo Và Sứ Mệnh Samurai   15:25, 18:0
Ben-Hur (2016)   xem phim Ben-Hur (2016)   12:25, 17:10, 21:15
Sát Thủ "Thợ Máy": Sự Tái Xuất   xem phim Sát Thủ "Thợ Máy": Sự Tái Xuất   10:20, 12:35, 14:45, 16:30, 18:15, 19:45, 21:50
Pete và Người Bạn Rồng   xem phim Pete và Người Bạn Rồng   9:50, 11:45, 13:35, 16:10, 18:40, 20:0
Sát Nhân Trong Bóng Tối   xem phim Sát Nhân Trong Bóng Tối   9:15, 10:50, 11:35, 13:10, 14:20, 15:55, 17:30, 19:5, 20:40, 21:30, 22:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chuyến Tàu Sinh Tử   xem phim Chuyến Tàu Sinh Tử   12:45, 16:35, 18:40, 20:45
Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể   xem phim Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể   9:0, 9:40, 10:20, 11:10, 11:50, 12:30, 13:20, 14:0, 14:45, 14:50, 15:30, 16:15, 17:0, 17:40, 18:20, 19:10, 19:50, 20:30, 21:20, 22:0, 22:40, 23:20
Kubo Và Sứ Mệnh Samurai   xem phim Kubo Và Sứ Mệnh Samurai   9:20
Ben-Hur (2016)   xem phim Ben-Hur (2016)   8:30
Sát Thủ "Thợ Máy": Sự Tái Xuất   xem phim Sát Thủ "Thợ Máy": Sự Tái Xuất   8:50, 10:45, 12:40, 16:10, 20:0, 21:50, 22:50
Pete và Người Bạn Rồng   xem phim Pete và Người Bạn Rồng   10:50, 12:45, 14:40, 14:50, 16:45, 18:0, 19:45
Sát Nhân Trong Bóng Tối   xem phim Sát Nhân Trong Bóng Tối   8:40, 11:20, 14:30, 18:10, 21:40, 23:40
Rằm Tháng Bảy 2: Quá Khứ và Hiện Tại   xem phim Rằm Tháng Bảy 2: Quá Khứ và Hiện Tại   13:0, 14:40, 16:25, 23:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chuyến Tàu Sinh Tử   xem phim Chuyến Tàu Sinh Tử   11:0, 14:50, 18:45, 21:20, 22:20
Trò Chơi Đoạt Mạng   xem phim Trò Chơi Đoạt Mạng   13:30
Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể   xem phim Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể   8:50, 9:40, 11:0, 11:50, 13:10, 14:0, 15:20, 16:10, 17:30, 18:20, 19:40, 20:30, 20:50, 21:50, 22:40
Kubo Và Sứ Mệnh Samurai   xem phim Kubo Và Sứ Mệnh Samurai   11:35, 15:50, 20:15
Ben-Hur (2016)   xem phim Ben-Hur (2016)   9:15, 13:35, 17:50
Sát Thủ "Thợ Máy": Sự Tái Xuất   xem phim Sát Thủ "Thợ Máy": Sự Tái Xuất   9:0, 10:50, 12:45, 14:40, 16:35, 18:30, 20:20, 22:50
Pete và Người Bạn Rồng   xem phim Pete và Người Bạn Rồng   9:30, 11:30, 15:20, 17:20, 19:20, 22:15
Sát Nhân Trong Bóng Tối   xem phim Sát Nhân Trong Bóng Tối   9:0, 10:40, 12:20, 14:10, 15:50, 17:40, 19:20, 21:5, 23:0
Rằm Tháng Bảy 2: Quá Khứ và Hiện Tại   xem phim Rằm Tháng Bảy 2: Quá Khứ và Hiện Tại   9:10, 13:5, 17:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chuyến Tàu Sinh Tử   xem phim Chuyến Tàu Sinh Tử   12:10, 17:15, 17:20, 21:30
Alice Ở Xứ Sở Trong Gương   xem phim Alice Ở Xứ Sở Trong Gương   8:0, 23:45
Kubo Và Sứ Mệnh Samurai   xem phim Kubo Và Sứ Mệnh Samurai   8:0, 10:10, 15:20, 21:10, 22:40
Ben-Hur (2016)   xem phim Ben-Hur (2016)   8:50, 13:0, 16:0, 18:20, 23:15
Sát Thủ "Thợ Máy": Sự Tái Xuất   xem phim Sát Thủ "Thợ Máy": Sự Tái Xuất   8:15, 10:15, 12:15, 14:10, 16:10, 18:10, 19:20, 20:10, 21:20, 22:10
Pete và Người Bạn Rồng   xem phim Pete và Người Bạn Rồng   10:0, 11:0, 12:0, 13:10, 14:0, 15:10, 15:20, 17:15, 17:20, 19:30, 20:30
Sát Nhân Trong Bóng Tối   xem phim Sát Nhân Trong Bóng Tối   11:10, 23:10
One Piece Film: Gold   xem phim One Piece Film: Gold   8:50, 11:0, 13:10, 14:20, 16:40, 19:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chuyến Tàu Sinh Tử   xem phim Chuyến Tàu Sinh Tử   12:50, 17:0, 21:40, 23:10, 23:20, 23:55
Alice Ở Xứ Sở Trong Gương   xem phim Alice Ở Xứ Sở Trong Gương   8:40, 8:45, 17:50
Bộ Tứ Lừa Đảo   xem phim Bộ Tứ Lừa Đảo   12:30, 12:45, 21:40
Kubo Và Sứ Mệnh Samurai   xem phim Kubo Và Sứ Mệnh Samurai   9:15, 9:20, 11:15, 11:20, 15:40, 20:0
Ben-Hur (2016)   xem phim Ben-Hur (2016)   8:50, 9:50, 11:10, 13:40, 14:40, 16:0, 17:0, 17:10, 20:40, 22:10, 22:40, 23:0
Sát Thủ "Thợ Máy": Sự Tái Xuất   xem phim Sát Thủ "Thợ Máy": Sự Tái Xuất   8:40, 8:50, 9:0, 9:10, 9:20, 9:30, 10:50, 11:0, 11:20, 11:30, 12:50, 13:0, 13:20, 13:30, 14:50, 15:0, 15:20, 15:30, 16:50, 17:0, 17:5, 17:20, 17:30, 17:35, 19:0, 19:40, 21:0, 21:40, 22:0, 22:30, 23:0, 23:20, 23:40, 23:55
Pete và Người Bạn Rồng   xem phim Pete và Người Bạn Rồng   8:20, 8:30, 9:20, 10:20, 10:40, 11:30, 12:20, 12:45, 13:0, 13:35, 14:20, 14:30, 14:45, 14:50, 15:0, 15:45, 16:50, 16:55, 17:10, 17:40, 18:50, 20:10, 20:50, 21:55, 22:0, 22:20, 22:50, 22:55
Sát Nhân Trong Bóng Tối   xem phim Sát Nhân Trong Bóng Tối   8:10, 10:50, 11:0, 15:10, 19:15, 21:10, 21:30, 23:55
One Piece Film: Gold   xem phim One Piece Film: Gold   10:0, 12:10, 12:15, 13:20, 16:30, 16:40, 17:40, 18:20, 19:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chuyến Tàu Sinh Tử   xem phim Chuyến Tàu Sinh Tử   14:5, 18:25, 21:25, 22:15
Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể   xem phim Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể   9:0, 9:30, 10:0, 11:20, 11:50, 12:20, 13:40, 14:10, 14:40, 15:55, 16:30, 17:0, 18:15, 18:50, 19:10, 19:20, 20:35, 20:50, 21:10, 21:40, 22:30, 22:55
Kubo Và Sứ Mệnh Samurai   xem phim Kubo Và Sứ Mệnh Samurai   9:25, 14:0
Ben-Hur (2016)   xem phim Ben-Hur (2016)   11:35, 16:0
Sát Thủ "Thợ Máy": Sự Tái Xuất   xem phim Sát Thủ "Thợ Máy": Sự Tái Xuất   9:10, 10:5, 11:10, 12:5, 13:10, 15:50, 16:15, 17:5, 18:15, 20:15, 21:55, 23:5
Pete và Người Bạn Rồng   xem phim Pete và Người Bạn Rồng   9:40, 11:45, 13:50, 17:50, 19:55
Sát Nhân Trong Bóng Tối   xem phim Sát Nhân Trong Bóng Tối   9:25, 13:10, 15:10, 18:55, 20:40
Rằm Tháng Bảy 2: Quá Khứ và Hiện Tại   xem phim Rằm Tháng Bảy 2: Quá Khứ và Hiện Tại   11:15, 15:0, 17:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chuyến Tàu Sinh Tử   xem phim Chuyến Tàu Sinh Tử   8:40, 18:10, 22:0
Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể   xem phim Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể   8:15, 8:50, 10:25, 11:0, 12:35, 13:10, 14:45, 15:20, 16:15, 16:55, 17:30, 19:5, 19:40, 20:15, 20:50, 21:50, 22:10
Kubo Và Sứ Mệnh Samurai   xem phim Kubo Và Sứ Mệnh Samurai   12:25, 14:20
Ben-Hur (2016)   xem phim Ben-Hur (2016)   10:10, 14:15, 22:25
Sát Thủ "Thợ Máy": Sự Tái Xuất   xem phim Sát Thủ "Thợ Máy": Sự Tái Xuất   8:20, 10:10, 12:0, 12:35, 13:50, 14:30, 16:20, 18:15, 19:0, 21:15
Pete và Người Bạn Rồng   xem phim Pete và Người Bạn Rồng   8:30, 10:25, 12:20, 18:25, 20:5
Sát Nhân Trong Bóng Tối   xem phim Sát Nhân Trong Bóng Tối   10:50, 15:40, 17:20, 20:20, 23:5
Rằm Tháng Bảy 2: Quá Khứ và Hiện Tại   xem phim Rằm Tháng Bảy 2: Quá Khứ và Hiện Tại   8:25, 16:30, 23:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chuyến Tàu Sinh Tử   xem phim Chuyến Tàu Sinh Tử   11:30, 21:45
Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể   xem phim Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể   9:15, 11:15, 13:20, 15:25, 17:30, 19:35, 21:40
Ben-Hur (2016)   xem phim Ben-Hur (2016)   13:30, 15:35, 17:40, 19:45, 21:50
Sát Thủ "Thợ Máy": Sự Tái Xuất   xem phim Sát Thủ "Thợ Máy": Sự Tái Xuất   11:15, 13:0, 14:45, 16:30, 18:15, 20:0
Pete và Người Bạn Rồng   xem phim Pete và Người Bạn Rồng   9:30, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chuyến Tàu Sinh Tử   xem phim Chuyến Tàu Sinh Tử   13:25, 15:40, 18:50, 21:20
Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể   xem phim Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể   9:45, 11:50, 14:0, 16:10, 16:55, 18:20, 19:10, 20:30, 21:40, 22:40
Ben-Hur (2016)   xem phim Ben-Hur (2016)   8:50, 11:5, 13:0, 17:5, 23:5
Sát Thủ "Thợ Máy": Sự Tái Xuất   xem phim Sát Thủ "Thợ Máy": Sự Tái Xuất   9:0, 10:55, 12:50, 15:0, 16:50, 17:50, 19:45, 21:0, 23:0
Pete và Người Bạn Rồng   xem phim Pete và Người Bạn Rồng   9:5, 11:0, 12:55, 14:55, 18:5, 19:20
Sát Nhân Trong Bóng Tối   xem phim Sát Nhân Trong Bóng Tối   8:55, 11:10, 15:20, 21:15, 23:35
Kế Hoạch Thoát Ế   xem phim Kế Hoạch Thoát Ế   8:45, 13:25
Rằm Tháng Bảy 2: Quá Khứ và Hiện Tại   xem phim Rằm Tháng Bảy 2: Quá Khứ và Hiện Tại   10:45, 12:35, 14:25, 16:20, 18:10, 20:0, 21:45, 23:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể   xem phim Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể   8:45, 10:40, 11:5, 12:50, 13:25, 15:5, 15:40, 17:20, 18:0, 19:35, 20:40, 21:50, 22:10
Kubo Và Sứ Mệnh Samurai   xem phim Kubo Và Sứ Mệnh Samurai   11:10, 19:25
Ben-Hur (2016)   xem phim Ben-Hur (2016)   8:45, 17:0
Sát Thủ "Thợ Máy": Sự Tái Xuất   xem phim Sát Thủ "Thợ Máy": Sự Tái Xuất   8:35, 10:30, 12:25, 14:20, 15:0, 16:15, 18:10, 20:5, 21:25, 22:5
Pete và Người Bạn Rồng   xem phim Pete và Người Bạn Rồng   8:50, 10:55, 12:55, 16:40, 18:40
Sát Nhân Trong Bóng Tối   xem phim Sát Nhân Trong Bóng Tối   8:55, 13:10, 14:55, 20:15, 22:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể   xem phim Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể   9:50, 12:0, 13:20, 14:10, 16:20, 18:30, 19:10, 20:40
Ben-Hur (2016)   xem phim Ben-Hur (2016)   8:45
Sát Thủ "Thợ Máy": Sự Tái Xuất   xem phim Sát Thủ "Thợ Máy": Sự Tái Xuất   9:20, 11:30, 13:20, 15:30, 17:20, 21:10, 21:20
Sát Nhân Trong Bóng Tối   xem phim Sát Nhân Trong Bóng Tối   13:10, 17:20
One Piece Film: Gold   xem phim One Piece Film: Gold   14:50, 15:10
Kế Hoạch Thoát Ế   xem phim Kế Hoạch Thoát Ế   11:0, 14:50, 17:0, 19:10, 21:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể   xem phim Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể   8:40, 10:50, 12:0, 13:0, 14:10, 15:10, 17:20, 18:30, 19:30, 21:40
Ben-Hur (2016)   xem phim Ben-Hur (2016)   17:40
Sát Thủ "Thợ Máy": Sự Tái Xuất   xem phim Sát Thủ "Thợ Máy": Sự Tái Xuất   8:50, 9:10, 11:0, 14:20, 14:50, 18:10, 18:40, 19:50
Pete và Người Bạn Rồng   xem phim Pete và Người Bạn Rồng   12:20, 12:50, 16:10, 16:40, 20:0, 20:30
Sát Nhân Trong Bóng Tối   xem phim Sát Nhân Trong Bóng Tối   10:40, 22:0
One Piece Film: Gold   xem phim One Piece Film: Gold   16:20
Kế Hoạch Thoát Ế   xem phim Kế Hoạch Thoát Ế   9:0, 11:10, 13:20, 15:30, 21:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể   xem phim Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể   9:0, 9:50, 11:10, 12:0, 13:20, 14:10, 15:30, 16:20, 17:40, 18:30, 19:50, 20:40, 21:20, 22:0, 22:50
Kubo Và Sứ Mệnh Samurai   xem phim Kubo Và Sứ Mệnh Samurai   12:5, 15:55
Ben-Hur (2016)   xem phim Ben-Hur (2016)   9:45, 15:45
Sát Thủ "Thợ Máy": Sự Tái Xuất   xem phim Sát Thủ "Thợ Máy": Sự Tái Xuất   9:10, 11:10, 13:5, 15:0, 16:55, 18:50, 20:45, 22:5, 22:40
Pete và Người Bạn Rồng   xem phim Pete và Người Bạn Rồng   9:5, 11:5, 12:0, 13:5, 15:5, 17:5, 18:5, 19:5, 20:5, 21:5
Sát Nhân Trong Bóng Tối   xem phim Sát Nhân Trong Bóng Tối   10:15, 14:0, 17:55, 19:35, 23:0
Rằm Tháng Bảy 2: Quá Khứ và Hiện Tại   xem phim Rằm Tháng Bảy 2: Quá Khứ và Hiện Tại   14:5


 • Thoi su 24h298 Cau be 11 tuoi tu tu vi ko co quan ao moi
  Thời sự 24h(29/8): Cậu bé 11 tuổi tự tử vì ko có quần áo mới

  Có một đứa trẻ 11 tuổi vừa tự tử, thưa ông Giời; Kỳ lạ thùng niêm phong tôm tiêm tạp chất, trở thành "sạch" sau 1 đêm; Bàng hoàng thanh niên tay cầm điện thoại, chết ngồi bên đường; Bệnh nhân nhiễm HIV giật kéo đe dọa bác sĩ; Quảng Nam: Loa phát thanh xã nhiễu sóng tiếng Trung Quốc

 • Thoi su 24h258 Hanh ha con roi chup hinh gui cho vo
  Thời sự 24h(25/8): Hành hạ con rồi chụp hình gửi cho vợ

  Đi tìm lời giải cho cây chuối lạ cao 15 cm ra 6 bắp ở Huế; Những vụ tự sát thương mình và người thân để trục lợi bảo hiểm nổi tiếng; Quan Formosa xin rút kinh nghiệm, người Việt hào phóng bao dung; Hà Nội: Một tuần xử lý gần 200 ‘ma men’, người vi phạm bất ngờ; Xử phạt nồng độ cồn, nhân viên quán bia "mật báo" cho khách

 • Thoi su 24h248 Chat xac nguoi tinh bo bao tai o Sai Gon
  Thời sự 24h(24/8): Chặt xác người tình bỏ bao tải ở Sài Gòn

  Cứu một cụ bà trong đám cháy, thiếu úy CSGT nhập viện cùng nạn nhân; Cắt điện, nước của quán cà phê Xin Chào là sai quy định; Nhiều phi công xác nhận bị chiếu đèn laser khi hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất; Sập hầm vàng ở Lào Cai: công bố danh tính 7 công nhân bị chết; Ẩn tình vụ vợ U60 thuê người đánh sảy thai cô giúp việc 19 tuổi

 • Thoi su 24h238 Gai tre thue chat chan tay truc loi
  Thời sự 24h(23/8): Gái trẻ thuê chặt chân tay trục lợi

  Xé áo, cắt tóc nhân tình ở phố: Nhân tình là "osin" của kẻ chủ mưu; Giám định ADN để nhận dạng 150 ngôi mộ bị xâm phạm; Vụ "tháp nghiêng" chờ sập: 3/4 hộ dân đã di dời; Dân không có quyền kiểm tra CSGT': Giám sát khác kiểm tra; Bạn gái trễ giờ lên máy bay, nam thanh niên xông vào đánh nhân viên hàng không

 • Thoi su 24h228 Nhung vu giet hai can bo tai tieng
  Thời sự 24h(22/8): Những vụ giết hại cán bộ tai tiếng

  TPHCM kiểm tra "lót tay" lấy sổ đỏ: Sẽ như Hà Nội?; Những vụ giết hại cán bộ bằng súng tai tiếng nhất từ trước tới nay; Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ nhóm côn đồ nổ súng truy sát 1 gia đình ở Thanh Hóa; Nước biển miền Trung 'đạt chuẩn' để tắm và nuôi thủy sản; Cán bộ điều tra đánh người nhưng vẫn có thư cảm ơn;... là những tin tức thời sự nổi bật ngày 22/8/2016.

 • Nhung thong tin dang doc nhat trong tuan tu 2182782016
  Những thông tin đáng đọc nhất trong tuần (từ 21/8-27/8/2016)

  Vụ rơi máy bay quân sự làm một học viên phi công tử vong, tự thuê người chặt chân, tay mình để trục lợi bảo hiểm, đau đáu lòng ngư dân miền Trung câu hỏi bao giờ cá biển ăn được, hay vụ sập mỏ vàng ở Lào Cai đoạt mạng 7 người,... là những tin nóng được quan tâm nhất tuần qua.

 • Toan canh kinh te tuan 2108 27082016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (21/08 - 27/08/2016)

  Tiền ở một loạt các ngân hàng lại "bốc hơi", vấn nạn thực phẩm bẩn bủa vây người Việt, áp lực thu ngân sách khiến giá xăng dầu tăng, những băn khoăn về việc mua điện từ Lào, CPI tháng 8 tăng 0,1% so tháng trướ ... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuầ

 • Tong hop tin An ninh phap luat tuan 142082016
  Tổng hợp tin An ninh - pháp luật tuần (14-20/8/2016)

  Như một gáo nước lạnh tạt vào mặt khi dư luận còn đang bàng hoàng trước thảm án Lào Cai. Trọng án Yên Bái, 3 nạn nhân là những người đứng đầu cơ quan lãnh đạo tỉnh. Thảm án Hà Giang, mẹ giết 3 con ruột vì mâu thuẫn với chồng. Giết mẹ vợ và em vợ ở Thái Bình.Những vụ án như một chuỗi sự kiện tiếp diễn xảy ra trong một thời gian ngắn. Có thể nói tuần này là t

 • Toan canh kinh te tuan 1408 20082016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (14/08- 20/08/2016)

  Những dự án lọc dầu lớn phải bù lỗ tới hàng nghìn tỷ đồng, Bộ Công thương phản hồi về bộ nhiệm tại Sabeco, bảo mật tại các NH lớn, giá xăng tăng trở lại...Cùng với đó là những thông tin bất động sản, tài chính- ngân hàng, thị trường tiêu dùng... tiếp tục là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuần qua.

 • Tong hop tin Doi song tuan qua 15218
  Tổng hợp tin Đời sống tuần qua (15-21/8)

  Mới đây, lời cảnh báo được một vị phụ huynh đưa ra cùng với hình ảnh được cắt ra từ camera của lớp học mẫu giáo cho thấy một bé trai đang cố làm chuyện người lớn với bé gái trong giờ nghỉ trưa khiến nhiều bậc cha mẹ phải suy ngẫm.