Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Giờ đen tối  (xem trailer) xem phim Giờ đen tối  (xem trailer) 9:35, 12:10, 14:45, 17:25, 20:10, 22:45 Hành động
  xem phim   8:35, 9:20, 10:50, 11:40, 13:5, 14:0, 15:20, 16:15, 17:35, 18:30, 19:50, 20:20, 20:50, 22:5, 23:5
Wonder   xem phim Wonder   16:55
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   14:10, 19:20, 22:10
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   8:10, 12:40, 15:0, 19:30, 21:45
Xưởng 13   xem phim Xưởng 13   8:45, 11:0, 13:15, 15:30, 17:45, 19:0, 20:0, 21:20, 22:20
Ác Quỷ Lúc Nửa Đêm   xem phim Ác Quỷ Lúc Nửa Đêm   12:15, 16:50
Paddington 2   xem phim Paddington 2   8:20, 10:30, 12:40, 14:50, 17:0, 19:10
Cạm Bẫy: Hơi Thở Của Quỷ   xem phim Cạm Bẫy: Hơi Thở Của Quỷ   11:20, 18:10
Em Trai Tôi Là Găng Tơ   xem phim Em Trai Tôi Là Găng Tơ   9:50, 14:25, 21:15
Lời Nguyền Của Búp Bê Phù Thủy   xem phim Lời Nguyền Của Búp Bê Phù Thủy   10:25, 13:40, 17:15
Vụ Bắt Cóc Triệu Đô   xem phim Vụ Bắt Cóc Triệu Đô   11:30, 22:35
Ở Đây Có Nắng   xem phim Ở Đây Có Nắng   9:15, 16:0
Án Mạng Liên Hoàn   xem phim Án Mạng Liên Hoàn   9:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Giờ đen tối  (xem trailer) xem phim Giờ đen tối  (xem trailer) 9:10, 12:30, 15:10, 17:50, 20:20, 22:0 Hành động
  xem phim   9:40, 10:40, 11:50, 12:50, 14:0, 15:0, 16:10, 17:10, 18:20, 19:20, 20:30, 21:30, 22:40
Wonder   xem phim Wonder   10:10
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   12:40, 16:20, 19:0, 21:50
The Greatest Showman   xem phim The Greatest Showman   12:0
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   8:30, 11:30, 15:50, 20:10, 22:20
Xưởng 13   xem phim Xưởng 13   8:50, 17:40, 19:50
Ác Quỷ Lúc Nửa Đêm   xem phim Ác Quỷ Lúc Nửa Đêm   8:20, 18:50
Paddington 2   xem phim Paddington 2   10:30, 15:20, 17:30, 19:40
Cạm Bẫy: Hơi Thở Của Quỷ   xem phim Cạm Bẫy: Hơi Thở Của Quỷ   11:0, 15:40
Em Trai Tôi Là Găng Tơ   xem phim Em Trai Tôi Là Găng Tơ   14:10, 16:30
Lời Nguyền Của Búp Bê Phù Thủy   xem phim Lời Nguyền Của Búp Bê Phù Thủy   9:20, 13:40, 18:0
Vụ Bắt Cóc Triệu Đô   xem phim Vụ Bắt Cóc Triệu Đô   13:0, 20:55, 21:40
Ở Đây Có Nắng   xem phim Ở Đây Có Nắng   9:50, 14:20
Án Mạng Liên Hoàn   xem phim Án Mạng Liên Hoàn   11:40, 22:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Giờ đen tối  (xem trailer) xem phim Giờ đen tối  (xem trailer) 10:0, 12:40, 14:20, 20:0, 22:40 Hành động
  xem phim   9:10, 11:30, 12:20, 13:50, 16:10, 18:30, 19:30, 20:10, 20:50, 21:50, 23:10
Jumanji: Welcome to the Jungle   xem phim Jumanji: Welcome to the Jungle   15:40
Wonder   xem phim Wonder   17:40
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   9:15, 17:20, 22:0
The Greatest Showman   xem phim The Greatest Showman   15:20
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   12:10, 14:30, 16:45, 19:0, 23:30
Xưởng 13   xem phim Xưởng 13   12:0, 16:30, 21:0, 23:15
Ác Quỷ Lúc Nửa Đêm   xem phim Ác Quỷ Lúc Nửa Đêm   14:15, 18:50, 21:20
Paddington 2   xem phim Paddington 2   8:50, 11:0, 13:10, 15:20, 17:30, 19:45
Cạm Bẫy: Hơi Thở Của Quỷ   xem phim Cạm Bẫy: Hơi Thở Của Quỷ   13:30, 23:0
Em Trai Tôi Là Găng Tơ   xem phim Em Trai Tôi Là Găng Tơ   9:20, 11:45, 17:0
Lời Nguyền Của Búp Bê Phù Thủy   xem phim Lời Nguyền Của Búp Bê Phù Thủy   11:10
Vụ Bắt Cóc Triệu Đô   xem phim Vụ Bắt Cóc Triệu Đô   9:30, 14:40, 20:20
Ở Đây Có Nắng   xem phim Ở Đây Có Nắng   9:0, 18:15
Án Mạng Liên Hoàn   xem phim Án Mạng Liên Hoàn   9:40, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Giờ đen tối  (xem trailer) xem phim Giờ đen tối  (xem trailer) 8:15, 13:10, 15:40, 20:30, 22:10 Hành động
  xem phim   8:20, 10:40, 13:0, 15:20, 16:40, 17:30, 18:10, 19:0, 19:50, 20:20, 21:20, 22:30, 23:15
Wonder   xem phim Wonder   15:10
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   15:27
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   15:11
Xưởng 13   xem phim Xưởng 13   15:4
Ác Quỷ Lúc Nửa Đêm   xem phim Ác Quỷ Lúc Nửa Đêm   15:7
Paddington 2   xem phim Paddington 2   11:20, 18:0, 20:10, 22:20
Cạm Bẫy: Hơi Thở Của Quỷ   xem phim Cạm Bẫy: Hơi Thở Của Quỷ   8:10, 12:20
Em Trai Tôi Là Găng Tơ   xem phim Em Trai Tôi Là Găng Tơ   15:20
Lời Nguyền Của Búp Bê Phù Thủy   xem phim Lời Nguyền Của Búp Bê Phù Thủy   9:10, 11:30, 15:50
Vụ Bắt Cóc Triệu Đô   xem phim Vụ Bắt Cóc Triệu Đô   8:50, 13:40, 19:10
Ở Đây Có Nắng   xem phim Ở Đây Có Nắng   10:15, 16:0
Án Mạng Liên Hoàn   xem phim Án Mạng Liên Hoàn   11:0, 13:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Giờ đen tối  (xem trailer) xem phim Giờ đen tối  (xem trailer) 8:20, 11:0, 13:45, 16:20, 19:0, 21:40 Hành động
  xem phim   8:30, 9:0, 9:30, 10:10, 10:50, 11:20, 11:50, 12:30, 13:10, 13:40, 14:10, 14:50, 15:30, 16:0, 16:30, 17:50, 18:20, 18:50, 20:10, 20:40, 21:10, 22:30
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   12:20, 17:40, 23:10
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   8:50, 13:30, 15:50, 20:20
Xưởng 13   xem phim Xưởng 13   15:4
Ác Quỷ Lúc Nửa Đêm   xem phim Ác Quỷ Lúc Nửa Đêm   8:10, 18:10
Paddington 2   xem phim Paddington 2   8:0, 9:20, 11:30, 13:50, 16:10, 18:30, 20:50
Em Trai Tôi Là Găng Tơ   xem phim Em Trai Tôi Là Găng Tơ   9:50, 15:10, 20:30
Lời Nguyền Của Búp Bê Phù Thủy   xem phim Lời Nguyền Của Búp Bê Phù Thủy   11:10
Ở Đây Có Nắng   xem phim Ở Đây Có Nắng   22:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Giờ đen tối  (xem trailer) xem phim Giờ đen tối  (xem trailer) 10:0, 12:30, 15:0, 17:30, 20:0, 22:30 Hành động
  xem phim   9:50, 12:10, 14:20, 15:20, 16:30, 17:40, 18:40, 19:50, 20:50, 22:5, 23:0
Wonder   xem phim Wonder   12:20
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   12:50, 17:50, 21:10
The Greatest Showman   xem phim The Greatest Showman   10:30, 15:30, 20:30
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   11:0
Xưởng 13   xem phim Xưởng 13   9:10, 22:50
Ác Quỷ Lúc Nửa Đêm   xem phim Ác Quỷ Lúc Nửa Đêm   13:10, 16:50
Paddington 2   xem phim Paddington 2   10:10, 14:40, 19:0
Lời Nguyền Của Búp Bê Phù Thủy   xem phim Lời Nguyền Của Búp Bê Phù Thủy   9:0
Vụ Bắt Cóc Triệu Đô   xem phim Vụ Bắt Cóc Triệu Đô   11:20, 14:0, 16:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Giờ đen tối  (xem trailer) xem phim Giờ đen tối  (xem trailer) 16:50, 22:40 Hành động
  xem phim   8:30, 9:40, 14:15, 15:15, 16:30, 17:30, 18:15, 18:45, 19:45, 20:20, 21:0, 22:0, 22:30, 23:15
The Greatest Showman   xem phim The Greatest Showman   15:50, 21:15
Xưởng 13   xem phim Xưởng 13   19:0, 22:45
Ác Quỷ Lúc Nửa Đêm   xem phim Ác Quỷ Lúc Nửa Đêm   16:40, 23:30
Paddington 2   xem phim Paddington 2   13:40, 17:50
Em Trai Tôi Là Găng Tơ   xem phim Em Trai Tôi Là Găng Tơ   15:10, 20:0, 22:10
Lời Nguyền Của Búp Bê Phù Thủy   xem phim Lời Nguyền Của Búp Bê Phù Thủy   8:25
Vụ Bắt Cóc Triệu Đô   xem phim Vụ Bắt Cóc Triệu Đô   14:0, 17:40, 19:30
Ở Đây Có Nắng   xem phim Ở Đây Có Nắng   9:30, 14:40
Án Mạng Liên Hoàn   xem phim Án Mạng Liên Hoàn   8:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Giờ đen tối  (xem trailer) xem phim Giờ đen tối  (xem trailer) 9:20, 12:0, 16:45 Hành động
  xem phim   10:20, 11:20, 12:40, 13:40, 15:0, 16:0, 17:20, 18:20, 19:40, 20:40, 22:20
Jumanji: Welcome to the Jungle   xem phim Jumanji: Welcome to the Jungle   21:30
Wonder   xem phim Wonder   8:45, 14:0, 15:45, 18:40
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   10:30
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   11:40, 16:20, 20:0, 22:30
Xưởng 13   xem phim Xưởng 13   11:10, 20:30, 22:40
Ác Quỷ Lúc Nửa Đêm   xem phim Ác Quỷ Lúc Nửa Đêm   13:0, 18:0, 20:15, 22:10
Paddington 2   xem phim Paddington 2   13:20, 15:30, 18:10, 19:20
Cạm Bẫy: Hơi Thở Của Quỷ   xem phim Cạm Bẫy: Hơi Thở Của Quỷ   10:50
Em Trai Tôi Là Găng Tơ   xem phim Em Trai Tôi Là Găng Tơ   9:10, 13:20
Lời Nguyền Của Búp Bê Phù Thủy   xem phim Lời Nguyền Của Búp Bê Phù Thủy   17:50, 23:0
Vụ Bắt Cóc Triệu Đô   xem phim Vụ Bắt Cóc Triệu Đô   15:10, 21:0
Ở Đây Có Nắng   xem phim Ở Đây Có Nắng   14:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Giờ đen tối  (xem trailer) xem phim Giờ đen tối  (xem trailer) 10:55, 13:20, 17:25, 21:30, 23:30 Hành động
  xem phim   9:10, 11:10, 13:10, 15:40, 19:0, 21:45, 23:45
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   10:55, 17:10
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   9:20, 13:0, 16:40, 21:10, 23:10
Xưởng 13   xem phim Xưởng 13   9:15, 11:20, 12:40, 15:0, 17:55, 19:50, 23:55
Ác Quỷ Lúc Nửa Đêm   xem phim Ác Quỷ Lúc Nửa Đêm   9:20, 11:0, 14:20, 15:45, 20:10, 23:45
Paddington 2   xem phim Paddington 2   11:10, 15:10, 19:45
Em Trai Tôi Là Găng Tơ   xem phim Em Trai Tôi Là Găng Tơ   9:50, 12:0, 14:10, 16:20, 18:30, 19:35, 20:40, 21:45, 22:50
Lời Nguyền Của Búp Bê Phù Thủy   xem phim Lời Nguyền Của Búp Bê Phù Thủy   9:15, 16:0, 21:50, 23:55
Vụ Bắt Cóc Triệu Đô   xem phim Vụ Bắt Cóc Triệu Đô   13:10, 17:40, 21:0
Ở Đây Có Nắng   xem phim Ở Đây Có Nắng   9:5, 13:30, 15:20, 17:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Giờ đen tối  (xem trailer) xem phim Giờ đen tối  (xem trailer) 11:50, 14:30, 17:10 Hành động
  xem phim   8:0, 9:0, 10:15, 11:15, 12:30, 13:30, 14:45, 15:45, 17:0, 18:0
Wonder   xem phim Wonder   9:30, 15:0, 19:0
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   9:15
The Greatest Showman   xem phim The Greatest Showman   17:40
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   8:20, 10:10, 16:40, 18:15
Xưởng 13   xem phim Xưởng 13   11:20, 13:40, 16:0
Ác Quỷ Lúc Nửa Đêm   xem phim Ác Quỷ Lúc Nửa Đêm   12:50
Paddington 2   xem phim Paddington 2   10:40, 17:20
Cạm Bẫy: Hơi Thở Của Quỷ   xem phim Cạm Bẫy: Hơi Thở Của Quỷ   12:0
Em Trai Tôi Là Găng Tơ   xem phim Em Trai Tôi Là Găng Tơ   14:10
Lời Nguyền Của Búp Bê Phù Thủy   xem phim Lời Nguyền Của Búp Bê Phù Thủy   8:0
Vụ Bắt Cóc Triệu Đô   xem phim Vụ Bắt Cóc Triệu Đô   8:40, 14:55
Án Mạng Liên Hoàn   xem phim Án Mạng Liên Hoàn   12:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Giờ đen tối  (xem trailer) xem phim Giờ đen tối  (xem trailer) 9:20, 12:0, 14:30, 17:0, 19:40, 22:10 Hành động
  xem phim   9:10, 10:20, 11:40, 12:30, 13:30, 14:40, 16:0, 16:50, 17:50, 19:0, 20:20, 21:10, 22:10, 23:20
Wonder   xem phim Wonder   9:30
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   10:50, 16:10, 21:30
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   11:50, 14:0, 16:20, 18:30, 20:40, 22:50
Xưởng 13   xem phim Xưởng 13   9:30, 22:30
Ác Quỷ Lúc Nửa Đêm   xem phim Ác Quỷ Lúc Nửa Đêm   15:10, 21:40
Paddington 2   xem phim Paddington 2   8:15, 13:50, 18:10
Cạm Bẫy: Hơi Thở Của Quỷ   xem phim Cạm Bẫy: Hơi Thở Của Quỷ   8:40
Em Trai Tôi Là Găng Tơ   xem phim Em Trai Tôi Là Găng Tơ   12:50, 19:20
Lời Nguyền Của Búp Bê Phù Thủy   xem phim Lời Nguyền Của Búp Bê Phù Thủy   10:40, 17:20
Vụ Bắt Cóc Triệu Đô   xem phim Vụ Bắt Cóc Triệu Đô   13:30, 18:50
Án Mạng Liên Hoàn   xem phim Án Mạng Liên Hoàn   8:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Giờ đen tối  (xem trailer) xem phim Giờ đen tối  (xem trailer) 9:20, 10:30, 15:0, 20:0, 22:30 Hành động
  xem phim   10:10, 11:50, 13:0, 14:0, 15:10, 16:10, 17:20, 18:20, 19:30, 21:50
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   9:0, 13:50, 18:40
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   10:10, 16:50, 23:15
Xưởng 13   xem phim Xưởng 13   11:40, 16:30, 21:30
Ác Quỷ Lúc Nửa Đêm   xem phim Ác Quỷ Lúc Nửa Đêm   12:20, 19:0
Paddington 2   xem phim Paddington 2   13:20, 18:10, 21:10
Em Trai Tôi Là Găng Tơ   xem phim Em Trai Tôi Là Găng Tơ   10:30, 15:20, 19:40, 22:0
Lời Nguyền Của Búp Bê Phù Thủy   xem phim Lời Nguyền Của Búp Bê Phù Thủy   8:40, 14:40, 23:0
Vụ Bắt Cóc Triệu Đô   xem phim Vụ Bắt Cóc Triệu Đô   10:40, 15:30, 20:20
Ở Đây Có Nắng   xem phim Ở Đây Có Nắng   13:10, 17:40
Án Mạng Liên Hoàn   xem phim Án Mạng Liên Hoàn   12:30, 17:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Giờ đen tối  (xem trailer) xem phim Giờ đen tối  (xem trailer) 10:0, 14:10, 19:20, 21:20 Hành động
  xem phim   8:50, 9:30, 11:0, 11:40, 12:30, 13:10, 14:40, 15:20, 16:50, 17:30, 18:20, 19:0, 19:40, 20:30, 21:10, 21:50, 22:40
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   11:20
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   17:0
Xưởng 13   xem phim Xưởng 13   13:40, 18:0
Ác Quỷ Lúc Nửa Đêm   xem phim Ác Quỷ Lúc Nửa Đêm   9:0, 12:20, 16:40, 20:10, 23:20
Paddington 2   xem phim Paddington 2   11:30, 15:50
Em Trai Tôi Là Găng Tơ   xem phim Em Trai Tôi Là Găng Tơ   9:50, 14:30, 18:50, 22:20
Lời Nguyền Của Búp Bê Phù Thủy   xem phim Lời Nguyền Của Búp Bê Phù Thủy   23:50
Vụ Bắt Cóc Triệu Đô   xem phim Vụ Bắt Cóc Triệu Đô   22:0
Ở Đây Có Nắng   xem phim Ở Đây Có Nắng   9:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Giờ đen tối  (xem trailer) xem phim Giờ đen tối  (xem trailer) 13:10, 18:20, 20:50, 22:10 Hành động
  xem phim   9:30, 11:40, 13:50, 16:0, 18:10, 19:30, 20:20, 21:40, 22:30, 23:20
Wonder   xem phim Wonder   9:50, 17:10
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   10:30, 15:40
The Greatest Showman   xem phim The Greatest Showman   14:50
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   14:30, 19:0
Xưởng 13   xem phim Xưởng 13   9:0, 13:20, 23:15
Ác Quỷ Lúc Nửa Đêm   xem phim Ác Quỷ Lúc Nửa Đêm   16:50
Paddington 2   xem phim Paddington 2   11:10, 15:30, 17:50, 20:0
Lời Nguyền Của Búp Bê Phù Thủy   xem phim Lời Nguyền Của Búp Bê Phù Thủy   12:30, 21:10
Vụ Bắt Cóc Triệu Đô   xem phim Vụ Bắt Cóc Triệu Đô   12:10
Án Mạng Liên Hoàn   xem phim Án Mạng Liên Hoàn   10:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Giờ đen tối  (xem trailer) xem phim Giờ đen tối  (xem trailer) 10:0, 12:40, 14:20, 15:10 Hành động
  xem phim   8:50, 9:20, 9:50, 11:0, 11:30, 12:0, 13:10, 13:40, 14:10, 15:20, 15:50, 16:20, 17:30, 18:0, 18:30, 21:50, 22:20, 22:50
Wonder   xem phim Wonder   0:0, 11:15, 19:50
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   11:40, 16:50, 22:0
The Greatest Showman   xem phim The Greatest Showman   13:15, 18:10, 23:10
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   13:30, 22:10
Xưởng 13   xem phim Xưởng 13   12:30
Ác Quỷ Lúc Nửa Đêm   xem phim Ác Quỷ Lúc Nửa Đêm   10:20, 17:0
Paddington 2   xem phim Paddington 2   9:10
Em Trai Tôi Là Găng Tơ   xem phim Em Trai Tôi Là Găng Tơ   14:40
Lời Nguyền Của Búp Bê Phù Thủy   xem phim Lời Nguyền Của Búp Bê Phù Thủy   8:25, 15:40, 21:20
Vụ Bắt Cóc Triệu Đô   xem phim Vụ Bắt Cóc Triệu Đô   10:30, 15:30, 20:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
  xem phim   10:40, 12:45, 14:50, 18:50, 20:55
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   8:50, 10:25, 13:40, 15:0, 19:40, 20:40
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   11:30, 16:20, 18:30
Xưởng 13   xem phim Xưởng 13   9:30, 11:15, 13:0, 14:45, 16:30, 18:15, 20:0, 21:45
Ác Quỷ Lúc Nửa Đêm   xem phim Ác Quỷ Lúc Nửa Đêm   9:0, 10:45, 12:30, 14:15, 16:0, 17:45, 19:30, 21:15
Paddington 2   xem phim Paddington 2   13:10
Cạm Bẫy: Hơi Thở Của Quỷ   xem phim Cạm Bẫy: Hơi Thở Của Quỷ   8:30, 13:5, 17:40, 22:20
Em Trai Tôi Là Găng Tơ   xem phim Em Trai Tôi Là Găng Tơ   8:40, 10:55, 15:15, 17:30, 19:45, 22:0
Lời Nguyền Của Búp Bê Phù Thủy   xem phim Lời Nguyền Của Búp Bê Phù Thủy   8:45, 16:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
  xem phim   10:45, 14:40, 18:5
Jumanji: Welcome to the Jungle   xem phim Jumanji: Welcome to the Jungle   10:45, 13:55, 17:5, 20:15
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   9:15, 12:30, 16:25, 21:40
The Greatest Showman   xem phim The Greatest Showman   12:40, 15:55, 20:0
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   11:50, 15:5, 19:20, 21:25
Xưởng 13   xem phim Xưởng 13   10:55, 13:5, 14:45, 18:0, 19:0, 20:40, 22:20
Ác Quỷ Lúc Nửa Đêm   xem phim Ác Quỷ Lúc Nửa Đêm   9:20, 14:10, 16:15, 22:30
Paddington 2   xem phim Paddington 2   12:0, 14:0, 16:35, 19:40
Lời Nguyền Của Búp Bê Phù Thủy   xem phim Lời Nguyền Của Búp Bê Phù Thủy   9:0, 18:30
Vụ Bắt Cóc Triệu Đô   xem phim Vụ Bắt Cóc Triệu Đô   9:30, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
  xem phim   9:25, 13:15, 16:5, 18:20, 20:15
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   10:45, 12:45, 14:45, 18:35, 20:35
Xưởng 13   xem phim Xưởng 13   9:10, 11:20, 12:55, 14:30, 16:45, 18:0, 19:35, 21:10, 22:10
Ác Quỷ Lúc Nửa Đêm   xem phim Ác Quỷ Lúc Nửa Đêm   9:45, 10:55, 12:30, 14:5, 15:40, 17:15, 18:50, 20:25, 22:0
Paddington 2   xem phim Paddington 2   9:0, 11:20, 14:15, 16:10, 18:5, 20:0
Lời Nguyền Của Búp Bê Phù Thủy   xem phim Lời Nguyền Của Búp Bê Phù Thủy   10:5, 15:10, 22:30
Vụ Bắt Cóc Triệu Đô   xem phim Vụ Bắt Cóc Triệu Đô   11:50, 21:55
Ở Đây Có Nắng   xem phim Ở Đây Có Nắng   16:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
  xem phim   9:20, 11:25, 16:10, 18:20, 20:25, 22:25
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   15:50, 18:0
Xưởng 13   xem phim Xưởng 13   9:0, 10:45, 12:25, 15:55, 17:40, 19:25, 21:10, 22:55
Ác Quỷ Lúc Nửa Đêm   xem phim Ác Quỷ Lúc Nửa Đêm   11:50, 14:10, 20:45, 22:10
Paddington 2   xem phim Paddington 2   9:45, 13:45, 15:35, 20:5
Em Trai Tôi Là Găng Tơ   xem phim Em Trai Tôi Là Găng Tơ   9:15, 11:35, 13:50, 16:0, 19:25, 21:40, 22:30
Vụ Bắt Cóc Triệu Đô   xem phim Vụ Bắt Cóc Triệu Đô   9:20, 13:35, 18:15
Ở Đây Có Nắng   xem phim Ở Đây Có Nắng   11:55, 13:40, 17:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
  xem phim   9:40, 11:40, 13:40, 15:40, 17:40, 19:40, 21:40
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   9:45, 13:25, 15:25, 17:30, 21:0
Xưởng 13   xem phim Xưởng 13   9:0, 9:50, 11:30, 12:10, 13:45, 15:20, 17:0, 18:30, 19:30, 20:20, 21:50
Ác Quỷ Lúc Nửa Đêm   xem phim Ác Quỷ Lúc Nửa Đêm   9:30, 10:35, 11:10, 12:50, 13:50, 14:30, 16:10, 19:10, 19:55, 20:45, 21:35, 22:20
Paddington 2   xem phim Paddington 2   13:10, 15:30, 18:0
Cạm Bẫy: Hơi Thở Của Quỷ   xem phim Cạm Bẫy: Hơi Thở Của Quỷ   12:0, 15:10, 18:35
Lời Nguyền Của Búp Bê Phù Thủy   xem phim Lời Nguyền Của Búp Bê Phù Thủy   10:10, 17:25, 20:5, 21:55
Ở Đây Có Nắng   xem phim Ở Đây Có Nắng   11:45, 16:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
  xem phim   10:50, 12:55, 15:0, 19:0, 21:5
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   9:0, 15:40, 20:30
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   9:10, 11:20, 13:30, 18:20
Xưởng 13   xem phim Xưởng 13   9:20, 11:5, 12:50, 14:35, 16:20, 18:5, 19:50, 21:35
Ác Quỷ Lúc Nửa Đêm   xem phim Ác Quỷ Lúc Nửa Đêm   8:40, 10:25, 12:10, 13:55, 15:40, 17:25, 19:10, 20:55
Cạm Bẫy: Hơi Thở Của Quỷ   xem phim Cạm Bẫy: Hơi Thở Của Quỷ   11:40, 16:15, 18:10, 20:5, 22:0
Em Trai Tôi Là Găng Tơ   xem phim Em Trai Tôi Là Găng Tơ   8:30, 10:40, 12:50, 15:5, 17:20, 19:35, 21:50
Lời Nguyền Của Búp Bê Phù Thủy   xem phim Lời Nguyền Của Búp Bê Phù Thủy   8:55, 17:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
  xem phim   13:5, 15:10, 19:0
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   10:10, 15:0, 17:45, 20:30
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   8:5, 12:55
Xưởng 13   xem phim Xưởng 13   8:55, 14:20, 19:45
Ác Quỷ Lúc Nửa Đêm   xem phim Ác Quỷ Lúc Nửa Đêm   11:20, 12:35, 17:15, 18:0, 21:5
Cạm Bẫy: Hơi Thở Của Quỷ   xem phim Cạm Bẫy: Hơi Thở Của Quỷ   10:40, 16:5, 21:30
Lời Nguyền Của Búp Bê Phù Thủy   xem phim Lời Nguyền Của Búp Bê Phù Thủy   9:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
  xem phim   10:0, 15:15, 17:45, 22:0
Jumanji: Welcome to the Jungle   xem phim Jumanji: Welcome to the Jungle   14:15, 19:45
The Greatest Showman   xem phim The Greatest Showman   14:45
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   10:30, 12:30, 15:0, 17:0, 19:0, 21:30
Xưởng 13   xem phim Xưởng 13   9:45, 10:45, 11:30, 12:45, 13:30, 14:30, 16:15, 18:0, 18:45, 19:30, 20:30, 21:15
Ác Quỷ Lúc Nửa Đêm   xem phim Ác Quỷ Lúc Nửa Đêm   9:30, 13:15, 16:0, 18:30, 21:0
Paddington 2   xem phim Paddington 2   10:15, 13:45, 17:15, 19:15
Cạm Bẫy: Hơi Thở Của Quỷ   xem phim Cạm Bẫy: Hơi Thở Của Quỷ   12:0, 16:45, 22:0
Em Trai Tôi Là Găng Tơ   xem phim Em Trai Tôi Là Găng Tơ   11:15, 16:30, 20:15
Lời Nguyền Của Búp Bê Phù Thủy   xem phim Lời Nguyền Của Búp Bê Phù Thủy   14:0, 20:0
Vụ Bắt Cóc Triệu Đô   xem phim Vụ Bắt Cóc Triệu Đô   15:45, 21:45
Ở Đây Có Nắng   xem phim Ở Đây Có Nắng   12:15, 18:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
  xem phim   9:10, 9:40, 11:20, 11:50, 13:30, 14:0, 14:40, 15:40, 16:50, 17:50, 18:40, 19:10, 20:0, 20:50, 21:20, 22:10, 23:0
Wonder   xem phim Wonder   12:10, 17:0
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   8:50
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   14:10, 19:0, 23:30
Xưởng 13   xem phim Xưởng 13   14:30, 19:20, 23:50
Ác Quỷ Lúc Nửa Đêm   xem phim Ác Quỷ Lúc Nửa Đêm   10:0, 21:30
Paddington 2   xem phim Paddington 2   9:0, 12:20, 15:50
Lời Nguyền Của Búp Bê Phù Thủy   xem phim Lời Nguyền Của Búp Bê Phù Thủy   11:10, 23:40
Vụ Bắt Cóc Triệu Đô   xem phim Vụ Bắt Cóc Triệu Đô   9:30, 16:20, 18:0, 21:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
  xem phim   9:40, 11:40, 13:40, 15:40, 17:40, 19:40, 21:40
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   8:40, 11:15, 13:50, 16:25, 19:0, 21:35
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   9:15, 11:20, 13:25, 15:30, 17:35, 19:40, 21:45
Xưởng 13   xem phim Xưởng 13   8:35, 10:15, 11:55, 13:35, 15:15, 16:55, 18:35, 20:15, 21:55
Ác Quỷ Lúc Nửa Đêm   xem phim Ác Quỷ Lúc Nửa Đêm   8:50, 10:30, 12:10, 13:50, 15:30, 17:10, 18:50, 20:30, 22:10
Paddington 2   xem phim Paddington 2   9:20, 11:20, 13:20, 15:20, 17:20, 19:20, 21:20
Cạm Bẫy: Hơi Thở Của Quỷ   xem phim Cạm Bẫy: Hơi Thở Của Quỷ   9:0, 10:45, 12:30, 14:15, 16:0, 17:45, 19:30, 21:15
Em Trai Tôi Là Găng Tơ   xem phim Em Trai Tôi Là Găng Tơ   8:45, 12:45, 16:45, 20:45
Lời Nguyền Của Búp Bê Phù Thủy   xem phim Lời Nguyền Của Búp Bê Phù Thủy   10:55, 14:55, 18:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
  xem phim   10:50, 14:30, 18:10, 21:50
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   11:0, 15:50, 20:40
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   8:50, 13:40, 18:30
Xưởng 13   xem phim Xưởng 13   9:10, 12:50, 16:30, 20:10
Ác Quỷ Lúc Nửa Đêm   xem phim Ác Quỷ Lúc Nửa Đêm   8:40, 12:30, 14:20, 16:10, 18:0, 19:50, 21:40
Paddington 2   xem phim Paddington 2   11:20, 17:0
Cạm Bẫy: Hơi Thở Của Quỷ   xem phim Cạm Bẫy: Hơi Thở Của Quỷ   9:30, 13:20, 15:10, 19:0, 20:50
Lời Nguyền Của Búp Bê Phù Thủy   xem phim Lời Nguyền Của Búp Bê Phù Thủy   10:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
  xem phim   9:20, 13:10, 16:30, 19:45
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   10:20, 12:35, 14:15, 15:10, 17:15, 18:30, 19:20, 21:25
Xưởng 13   xem phim Xưởng 13   9:0, 10:35, 11:30, 12:15, 13:55, 15:35, 16:20, 17:15, 18:55, 19:40, 20:35, 21:20, 22:15
Ác Quỷ Lúc Nửa Đêm   xem phim Ác Quỷ Lúc Nửa Đêm   9:50, 11:0, 12:40, 16:15, 18:0, 20:30
Paddington 2   xem phim Paddington 2   9:0, 12:25, 14:20, 17:10, 19:10
Cạm Bẫy: Hơi Thở Của Quỷ   xem phim Cạm Bẫy: Hơi Thở Của Quỷ   11:20, 16:50
Em Trai Tôi Là Găng Tơ   xem phim Em Trai Tôi Là Găng Tơ   10:45, 13:5, 22:5
Lời Nguyền Của Búp Bê Phù Thủy   xem phim Lời Nguyền Của Búp Bê Phù Thủy   14:40, 18:35
Vụ Bắt Cóc Triệu Đô   xem phim Vụ Bắt Cóc Triệu Đô   14:40
Ở Đây Có Nắng   xem phim Ở Đây Có Nắng   12:55, 15:10, 18:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
  xem phim   11:30, 14:10, 15:40, 19:35, 21:35
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   13:40, 20:20, 22:20
Xưởng 13   xem phim Xưởng 13   9:40, 11:20, 13:0, 14:40, 16:20, 18:0, 18:45, 19:40, 20:35, 21:20, 22:5
Ác Quỷ Lúc Nửa Đêm   xem phim Ác Quỷ Lúc Nửa Đêm   9:50, 11:50, 13:35, 15:20, 17:5, 18:50, 20:25, 22:15
Paddington 2   xem phim Paddington 2   10:10, 12:10, 14:50
Em Trai Tôi Là Găng Tơ   xem phim Em Trai Tôi Là Găng Tơ   10:35, 12:45, 15:0, 16:15, 17:10, 19:20, 21:30
Lời Nguyền Của Búp Bê Phù Thủy   xem phim Lời Nguyền Của Búp Bê Phù Thủy   9:5, 12:50, 17:40
Ở Đây Có Nắng   xem phim Ở Đây Có Nắng   10:0, 11:0, 16:55, 18:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
  xem phim   9:15, 10:0, 12:0, 17:55, 19:55, 21:55, 23:59
Loi Bao   xem phim Loi Bao   11:20, 17:30, 23:40
Legend of the Demon Cat   xem phim Legend of the Demon Cat   8:25
Xưởng 13   xem phim Xưởng 13   10:0, 11:45, 13:30, 15:15, 17:0, 18:45, 19:30, 20:30, 22:15, 23:0, 23:59
Ác Quỷ Lúc Nửa Đêm   xem phim Ác Quỷ Lúc Nửa Đêm   8:20, 11:40, 13:25, 15:10, 16:15, 16:55, 18:40, 20:25, 21:15, 22:10, 23:55
Paddington 2   xem phim Paddington 2   8:40, 13:35, 19:0
Cạm Bẫy: Hơi Thở Của Quỷ   xem phim Cạm Bẫy: Hơi Thở Của Quỷ   8:10, 15:35, 19:45
Em Trai Tôi Là Găng Tơ   xem phim Em Trai Tôi Là Găng Tơ   12:55, 17:20, 21:5, 23:20
Lời Nguyền Của Búp Bê Phù Thủy   xem phim Lời Nguyền Của Búp Bê Phù Thủy   8:45, 12:30, 12:35, 17:5, 18:35, 21:40
Vụ Bắt Cóc Triệu Đô   xem phim Vụ Bắt Cóc Triệu Đô   9:10, 14:35
Ở Đây Có Nắng   xem phim Ở Đây Có Nắng   10:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
  xem phim   9:10, 10:30, 11:20, 12:40, 13:30, 14:50, 15:40, 17:50, 19:10, 20:0, 21:20, 22:10
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   9:30, 13:20
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   11:10, 15:15, 18:10
Xưởng 13   xem phim Xưởng 13   11:0, 19:30, 23:0
Ác Quỷ Lúc Nửa Đêm   xem phim Ác Quỷ Lúc Nửa Đêm   16:0, 20:20, 22:30
Paddington 2   xem phim Paddington 2   8:50, 20:50
Cạm Bẫy: Hơi Thở Của Quỷ   xem phim Cạm Bẫy: Hơi Thở Của Quỷ   8:30, 17:0
Em Trai Tôi Là Găng Tơ   xem phim Em Trai Tôi Là Găng Tơ   12:10, 16:30
Lời Nguyền Của Búp Bê Phù Thủy   xem phim Lời Nguyền Của Búp Bê Phù Thủy   13:10, 17:25, 21:40
Vụ Bắt Cóc Triệu Đô   xem phim Vụ Bắt Cóc Triệu Đô   8:35, 23:30
Ở Đây Có Nắng   xem phim Ở Đây Có Nắng   14:30, 18:50
Án Mạng Liên Hoàn   xem phim Án Mạng Liên Hoàn   23:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
  xem phim   9:25, 11:35, 13:35, 15:35, 17:35, 20:50, 22:45
Jumanji: Welcome to the Jungle   xem phim Jumanji: Welcome to the Jungle   10:55, 15:25, 20:45
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   11:0, 18:25, 23:0
Xưởng 13   xem phim Xưởng 13   9:0, 10:40, 12:20, 13:5, 14:0, 15:40, 16:40, 17:20, 19:0, 20:40, 22:20, 22:50
Ác Quỷ Lúc Nửa Đêm   xem phim Ác Quỷ Lúc Nửa Đêm   9:15, 11:5, 12:45, 13:45, 14:25, 16:5, 17:45, 19:25, 21:5, 22:25
Paddington 2   xem phim Paddington 2   10:50, 12:50, 14:50, 16:50, 18:50
Cạm Bẫy: Hơi Thở Của Quỷ   xem phim Cạm Bẫy: Hơi Thở Của Quỷ   8:55, 13:15, 20:10
Em Trai Tôi Là Găng Tơ   xem phim Em Trai Tôi Là Găng Tơ   9:30, 11:40, 13:50, 16:0, 18:15, 19:40, 20:25, 21:50, 22:35
Lời Nguyền Của Búp Bê Phù Thủy   xem phim Lời Nguyền Của Búp Bê Phù Thủy   9:5, 14:45, 20:30
Vụ Bắt Cóc Triệu Đô   xem phim Vụ Bắt Cóc Triệu Đô   9:20, 17:40, 22:5
Ở Đây Có Nắng   xem phim Ở Đây Có Nắng   9:5, 11:55, 15:10, 17:0, 18:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
  xem phim   9:10, 10:55, 12:55, 13:50, 14:55, 16:55, 18:55, 20:55, 22:55
Jumanji: Welcome to the Jungle   xem phim Jumanji: Welcome to the Jungle   9:0, 13:50, 22:0
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   11:15, 16:5, 20:30
Xưởng 13   xem phim Xưởng 13   9:15, 12:50, 16:10, 18:20, 23:5
Ác Quỷ Lúc Nửa Đêm   xem phim Ác Quỷ Lúc Nửa Đêm   11:10, 14:30, 17:50, 19:30, 23:0
Paddington 2   xem phim Paddington 2   9:0, 11:0, 13:0, 15:0, 17:0, 19:0, 20:0
Em Trai Tôi Là Găng Tơ   xem phim Em Trai Tôi Là Găng Tơ   9:20, 11:30, 13:40, 15:50, 18:0, 20:10, 22:20
Vụ Bắt Cóc Triệu Đô   xem phim Vụ Bắt Cóc Triệu Đô   11:20, 15:50, 21:0
Ở Đây Có Nắng   xem phim Ở Đây Có Nắng   9:25, 18:40, 21:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
  xem phim   9:10, 11:5, 13:15, 15:15, 17:15, 19:15, 20:35, 21:15, 22:55
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   20:20
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   11:0, 13:45, 21:20
Xưởng 13   xem phim Xưởng 13   8:40, 11:10, 12:50, 14:30, 15:45, 16:35, 18:40, 20:0, 23:20
Ác Quỷ Lúc Nửa Đêm   xem phim Ác Quỷ Lúc Nửa Đêm   8:40, 10:20, 14:55, 21:40, 23:20
Paddington 2   xem phim Paddington 2   9:5, 11:15, 18:40
Cạm Bẫy: Hơi Thở Của Quỷ   xem phim Cạm Bẫy: Hơi Thở Của Quỷ   14:45, 16:50, 18:45
Em Trai Tôi Là Găng Tơ   xem phim Em Trai Tôi Là Găng Tơ   8:50, 10:20, 12:30, 14:40, 16:35, 19:10, 20:40, 22:50
Lời Nguyền Của Búp Bê Phù Thủy   xem phim Lời Nguyền Của Búp Bê Phù Thủy   13:5, 23:15
Vụ Bắt Cóc Triệu Đô   xem phim Vụ Bắt Cóc Triệu Đô   8:45, 16:10, 22:35
Ở Đây Có Nắng   xem phim Ở Đây Có Nắng   12:0, 13:0, 17:25, 18:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
  xem phim   11:30, 15:30, 19:30
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   10:0, 14:40, 19:20
Xưởng 13   xem phim Xưởng 13   11:0, 12:40, 16:15, 18:0, 19:45
Ác Quỷ Lúc Nửa Đêm   xem phim Ác Quỷ Lúc Nửa Đêm   9:45, 12:15, 14:0, 15:45, 19:35, 21:20
Paddington 2   xem phim Paddington 2   11:30, 15:30, 19:30
Cạm Bẫy: Hơi Thở Của Quỷ   xem phim Cạm Bẫy: Hơi Thở Của Quỷ   13:35, 17:35, 21:35
Lời Nguyền Của Búp Bê Phù Thủy   xem phim Lời Nguyền Của Búp Bê Phù Thủy   14:20, 17:30, 21:30
Vụ Bắt Cóc Triệu Đô   xem phim Vụ Bắt Cóc Triệu Đô   12:10, 16:50, 21:30
Ở Đây Có Nắng   xem phim Ở Đây Có Nắng   13:35, 17:35, 21:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
  xem phim   9:25, 11:20, 13:15, 15:10, 17:5, 19:0, 20:10, 21:0, 22:10, 23:0
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   13:10
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   12:35
Xưởng 13   xem phim Xưởng 13   8:55, 10:35, 12:10, 13:45, 15:20, 16:55, 18:35, 20:15, 23:45
Ác Quỷ Lúc Nửa Đêm   xem phim Ác Quỷ Lúc Nửa Đêm   8:45, 10:20, 12:0, 13:35, 15:10, 16:45, 19:25, 21:0, 21:50, 22:40
Paddington 2   xem phim Paddington 2   8:50, 16:20, 18:15
Cạm Bẫy: Hơi Thở Của Quỷ   xem phim Cạm Bẫy: Hơi Thở Của Quỷ   11:25, 17:40
Em Trai Tôi Là Găng Tơ   xem phim Em Trai Tôi Là Găng Tơ   9:0, 11:10, 13:20, 15:25, 17:30, 18:25, 19:35, 20:30, 21:40, 22:35
Lời Nguyền Của Búp Bê Phù Thủy   xem phim Lời Nguyền Của Búp Bê Phù Thủy   10:45, 14:35, 23:25
Ở Đây Có Nắng   xem phim Ở Đây Có Nắng   9:35, 15:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
  xem phim   10:55, 15:20, 19:40, 21:50
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   8:45, 11:20, 13:55, 16:30, 19:5, 21:40
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   10:10, 12:15, 14:20, 16:25, 18:30, 20:35
Xưởng 13   xem phim Xưởng 13   9:20, 11:10, 13:0, 14:50, 16:40, 18:30, 20:20, 22:10
Ác Quỷ Lúc Nửa Đêm   xem phim Ác Quỷ Lúc Nửa Đêm   8:50, 10:40, 12:30, 14:20, 16:10, 18:0, 19:50, 21:40
Paddington 2   xem phim Paddington 2   10:40, 15:0, 19:20, 21:35
Cạm Bẫy: Hơi Thở Của Quỷ   xem phim Cạm Bẫy: Hơi Thở Của Quỷ   9:40, 11:45, 13:50, 15:55, 18:0, 20:5, 22:10
Em Trai Tôi Là Găng Tơ   xem phim Em Trai Tôi Là Găng Tơ   8:40, 13:0, 17:25
Lời Nguyền Của Búp Bê Phù Thủy   xem phim Lời Nguyền Của Búp Bê Phù Thủy   8:35, 12:55, 17:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
  xem phim   10:30, 14:20, 18:10
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   9:40, 12:15, 14:50, 17:25, 20:0
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   9:30, 13:30, 17:30, 21:30
Xưởng 13   xem phim Xưởng 13   8:45, 12:35, 16:25, 20:15, 22:0
Ác Quỷ Lúc Nửa Đêm   xem phim Ác Quỷ Lúc Nửa Đêm   9:20, 11:5, 12:50, 16:30, 20:10, 21:55
Cạm Bẫy: Hơi Thở Của Quỷ   xem phim Cạm Bẫy: Hơi Thở Của Quỷ   11:35, 15:35, 19:35
Lời Nguyền Của Búp Bê Phù Thủy   xem phim Lời Nguyền Của Búp Bê Phù Thủy   14:35, 18:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
  xem phim   9:0, 12:45, 16:30, 20:10
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   9:45, 12:30, 15:15, 18:0, 20:45
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   9:30, 11:35, 13:40, 15:45, 17:50, 19:55
Xưởng 13   xem phim Xưởng 13   10:55, 12:40, 14:25, 17:55, 19:40, 21:25, 22:15
Ác Quỷ Lúc Nửa Đêm   xem phim Ác Quỷ Lúc Nửa Đêm   9:10, 11:0, 12:40, 14:45, 16:10, 18:30, 20:15, 22:0
Cạm Bẫy: Hơi Thở Của Quỷ   xem phim Cạm Bẫy: Hơi Thở Của Quỷ   10:45, 14:25, 18:15, 22:0
Lời Nguyền Của Búp Bê Phù Thủy   xem phim Lời Nguyền Của Búp Bê Phù Thủy   8:50, 16:20


 • Thoi su 24h1801 Dam o khien be 13 tuoi tu tu U60 choi toi o toa
  Thời sự 24h(18/01): Dâm ô khiến bé 13 tuổi tự tử, U60 chối tội ở tòa

  Tại sao cứ cận tết, Hà Nội lại cải tạo, cắt xén nhiều tuyến đường?; Hà Nội trồng cả trăm cây phong lá đỏ khi chưa thử nghiệm; Chi bao nhiêu tiền để đánh sập "lâu đài" của 'Tàng Keangnam'?; Cắm biển cấm đỗ quá 5 phút: Đừng chống lưng BOT; Hà Nội: "Làng rác" còn gây ô nhiễm đến bao giờ?

 • Thoi su 24h1701 Giet nguoi vi khong muon duoc xe may
  Thời sự 24h(17/01): Giết người vì không mượn được xe máy

  Nhà siêu mỏng, siêu méo trên những con đường nghìn tỷ; Bộ LĐTBXH lần 3 đề xuất tăng tuổi hưu: Khó đồng thuận; Ẵm con ăn xin, chơi ma túy ở khu phố Tây; Doanh nghiệp Trung Quốc xin làm sân golf: "Tôi chưa nghe"; Vụ sập giàn giáo ở Hà Nội khiến 3 người tử vong: Xác định danh tính nạn nhân

 • Thoi su 24h1601 Giet ban gai giau xac phi tang roi ve que lan tron
  Thời sự 24h(16/01): Giết bạn gái giấu xác phi tang rồi về quê lẩn trốn

  Phá hủy tòa "Keangnam Tây Bắc" để trả đất cho nông trường?; “Cổng tỉnh” Quảng Ninh bị chê "như đống sắt vụn" giờ ra sao?; Kỳ vọng cây phong lá đỏ đem lại diện mạo mới cho Thủ đô; Hàng vạn lái xe Uber, Grab nguy cơ mất nghề, bỏ việc cả loạt?; Đề xuất nâng tuổi về hưu, vì dân hay hụt quỹ?

 • Thoi su 24h1501 Chong dang tam hai vo vi bi tuyet tinh
  Thời sự 24h(15/01): Chồng đang tâm hại vợ vì bị “tuyệt tình”

  Hà Nội trồng phong lá đỏ trên phố gây tranh cãi; Muôn kiểu "trục lợi" Quỹ Bảo hiểm Y tế; Chợ chục tỷ xây lén, sau 2 năm bỗng nhiên bị bỏ hoang; Phạt tù người đi bộ gây TNGT, vi phạm có giảm?; Bệnh nhân mổ mắt, kiện bệnh viện bồi thưởng gần 6 tỷ đồng

 • Thoi su 24h1101 Nu hanh khach cho tai xe quan he ngay tren xe roi cuop
  Thời sự 24h(11/01): Nữ hành khách cho tài xế quan hệ ngay trên xe rồi cướp

  Đường "đắt nhất hành tinh" do quy hoạch kém; Nổ lớn tại kho đạn Lữ đoàn tăng thiết giáp 273, nhiều khu nhà ở Gia Lai rung lắc; Bồi thường oan sai: Người thi hành công vụ làm sai, trách nhiệm đến đâu; Số phận dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 sau vụ án Đinh La Thăng

 • Ong Dinh La Thang bi de nghi 1415 nam tu Trinh Xuan Thanh chung than
  Ông Đinh La Thăng bị đề nghị 14-15 năm tù, Trịnh Xuân Thanh chung thân

  Ông Đinh La Thăng bị đề nghị 14-15 năm tù; CSGT nổ súng bắn chết người ở Biên Hòa; Cha nhẫn tâm pha thuốc sâu vào sữa cho 3 đứa con ruột uống; Trầm Bê gầy rộc, Phạm Công Danh bị choáng tại tòa ... là những tin tức pháp luật nổi bật tuần qua.

 • Bac Trieu co y do gi va ai da vuot rau hum Nga
  Bắc Triều có ý đồ gì và ai đã “vuốt râu hùm” Nga?

  Đó có lẽ là 2 câu hỏi lớn nhất của Thế giới trong 7 ngày qua, khi cuộc hội đàm lịch sử giữa 2 miền Triều Tiên diễn ra trong không khí đầm ấm chưa từng có, còn Nga thì lạnh giọng đánh tiếng tìm chủ mưu vụ 13 UAV cả gan tấn công căn cứ nước này ở Syria.

 • Vu nhom bi bat he mo nhung mang toi
  Vũ "nhôm" bị bắt, hé mở những mảng tối

  Vũ "nhôm" đã bị bắt; Cô gái chăn dê chết lõa thể dưới chân núi Mồ Côi; "Hợp đồng chết người" đẩy ông Đinh La Thăng đến vành móng ngựa; Cô gái bị tài xế Uber chốt cửa ô tô, kề dao cướp; Chủ tịch huyện Quốc Oai tử vong ... là những tin tức pháp luật nổi bật tuần qua.

 • De xuat tang mot loat sac thue Xang RON 95 am tham tang gia
  Đề xuất tăng một loạt sắc thuế, Xăng RON 95 "âm thầm" tăng giá

  Bất đồng về đề xuất tăng một loạt sắc thuế, Xăng RON 95 "âm thầm" tăng giá, đồng loạt điều chỉnh tính lãi tiết kiệm, Công ty Phi Thanh Vân sản xuất mỹ phẩm trái quy định... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng...là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuần qua.

 • HanTrieu nong am My huc hac dong minh
  Hàn-Triều nồng ấm, Mỹ hục hặc đồng minh

  Tuần đầu tiên của năm 2018 chứng kiến sự thay đổi bất ngờ từ phía Bắc Triều trong quan hệ với "người anh em" Nam Hàn, khiến Mỹ bối rối và giới chuyên gia không khỏi ngờ vực. Phải chăng vì quá "hoang mang" mà chính quyền Trump lại quay sang "đả" loạt đồng minh lâu năm của mình ở Trung Đông?