Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Trái Tim Không Được Yêu   xem phim Trái Tim Không Được Yêu   10:30 Hoạt hình
Ác Mộng Bóng Đêm   xem phim Ác Mộng Bóng Đêm   8:30, 11:15, 12:25, 14:5, 15:40, 17:20, 20:20
Star Trek: Không Giới Hạn   xem phim Star Trek: Không Giới Hạn   8:55, 12:55, 16:5, 18:55, 21:55
Chuyện Chưa Kể Ở Xứ Sở Khổng Lồ   xem phim Chuyện Chưa Kể Ở Xứ Sở Khổng Lồ   8:35, 10:50, 15:10, 17:30, 21:35
Siêu Điệp Viên Jason Bourne   xem phim Siêu Điệp Viên Jason Bourne   8:40, 10:5, 11:0, 13:20, 15:40, 18:0, 19:20, 20:20, 21:40, 22:40
Tik Tak, Anh Yêu Em   xem phim Tik Tak, Anh Yêu Em   8:30, 15:15, 17:20
Biệt Đội Săn Ma 2   xem phim Biệt Đội Săn Ma 2   9:0, 11:10, 13:20, 15:35, 17:45, 20:0, 21:15, 22:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Dịch Chuyển Thời Gian   xem phim Người Dịch Chuyển Thời Gian   9:50, 12:10, 14:30, 16:45, 19:0, 21:20
Đẳng Cấp Thú Cưng   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng   13:10, 15:10, 19:20
Fan Cuồng   xem phim Fan Cuồng   9:20, 15:50, 18:0
Ác Mộng Bóng Đêm   xem phim Ác Mộng Bóng Đêm   9:30, 14:0, 17:20, 22:15
Tẩu Thoát Ngoạn Mục   xem phim Tẩu Thoát Ngoạn Mục   11:40, 15:50, 18:10
Star Trek: Không Giới Hạn   xem phim Star Trek: Không Giới Hạn   9:0, 11:20, 13:40, 16:0, 18:20, 21:20
Chuyện Chưa Kể Ở Xứ Sở Khổng Lồ   xem phim Chuyện Chưa Kể Ở Xứ Sở Khổng Lồ   9:30, 11:50, 14:20, 16:50, 19:10, 21:30
Siêu Điệp Viên Jason Bourne   xem phim Siêu Điệp Viên Jason Bourne   10:0, 12:20, 14:40, 17:0, 19:20, 20:40, 21:40
Tik Tak, Anh Yêu Em   xem phim Tik Tak, Anh Yêu Em   11:30, 13:40, 20:10, 22:20
Mầm Chết   xem phim Mầm Chết   9:40, 11:10, 20:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đẳng Cấp Thú Cưng   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng   11:25
Kỷ Băng Hà: Trời Sập   xem phim Kỷ Băng Hà: Trời Sập   14:10
Fan Cuồng   xem phim Fan Cuồng   13:30
Ác Mộng Bóng Đêm   xem phim Ác Mộng Bóng Đêm   9:0, 10:45, 13:20, 14:35, 16:20, 17:25, 18:5, 21:55
Tẩu Thoát Ngoạn Mục   xem phim Tẩu Thoát Ngoạn Mục   9:20, 13:50, 16:10, 18:30, 20:50
Star Trek: Không Giới Hạn   xem phim Star Trek: Không Giới Hạn   9:10, 11:40, 16:10, 18:40, 21:10
Chuyện Chưa Kể Ở Xứ Sở Khổng Lồ   xem phim Chuyện Chưa Kể Ở Xứ Sở Khổng Lồ   8:30, 11:0, 15:40, 18:10, 20:40
Siêu Điệp Viên Jason Bourne   xem phim Siêu Điệp Viên Jason Bourne   8:50, 13:25, 16:0, 18:35, 21:10
Tik Tak, Anh Yêu Em   xem phim Tik Tak, Anh Yêu Em   11:40, 12:30, 19:50
Biệt Đội Săn Ma 2   xem phim Biệt Đội Săn Ma 2   8:40, 11:0, 15:5, 19:10, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đẳng Cấp Thú Cưng   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng   10:50
Fan Cuồng   xem phim Fan Cuồng   8:10, 9:30, 10:20, 15:50, 22:10
Ác Mộng Bóng Đêm   xem phim Ác Mộng Bóng Đêm   11:0, 15:10, 21:45
Tẩu Thoát Ngoạn Mục   xem phim Tẩu Thoát Ngoạn Mục   13:40, 18:0, 23:35
Star Trek: Không Giới Hạn   xem phim Star Trek: Không Giới Hạn   8:15, 13:40, 15:25, 18:40, 20:30, 23:0
Chuyện Chưa Kể Ở Xứ Sở Khổng Lồ   xem phim Chuyện Chưa Kể Ở Xứ Sở Khổng Lồ   8:50, 11:15, 13:0, 16:15, 18:5, 21:10
Siêu Điệp Viên Jason Bourne   xem phim Siêu Điệp Viên Jason Bourne   12:30, 15:0, 15:45, 17:25, 19:20, 20:20
Tik Tak, Anh Yêu Em   xem phim Tik Tak, Anh Yêu Em   9:10, 11:20, 13:30, 18:10, 22:50
Biệt Đội Săn Ma 2   xem phim Biệt Đội Săn Ma 2   8:40, 12:50, 17:0, 19:50, 22:15
Mầm Chết   xem phim Mầm Chết   11:40, 20:10, 23:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đẳng Cấp Thú Cưng   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng   8:15, 8:20
Fan Cuồng   xem phim Fan Cuồng   11:20, 17:0, 23:35, 23:45
Ác Mộng Bóng Đêm   xem phim Ác Mộng Bóng Đêm   16:20, 16:30, 22:40, 22:50
Tẩu Thoát Ngoạn Mục   xem phim Tẩu Thoát Ngoạn Mục   10:10, 18:10, 18:20, 21:30, 23:30
Star Trek: Không Giới Hạn   xem phim Star Trek: Không Giới Hạn   8:20, 8:30, 9:20, 10:40, 10:50, 11:20, 11:40, 13:10, 14:0, 15:30, 16:20, 17:50, 18:40, 20:10, 20:50, 21:0, 22:30, 23:0, 23:10, 23:20
Chuyện Chưa Kể Ở Xứ Sở Khổng Lồ   xem phim Chuyện Chưa Kể Ở Xứ Sở Khổng Lồ   10:0, 10:20, 12:20, 14:40, 19:10, 20:20, 21:30
Siêu Điệp Viên Jason Bourne   xem phim Siêu Điệp Viên Jason Bourne   8:10, 9:0, 9:40, 10:30, 12:0, 12:50, 13:40, 14:20, 15:10, 16:0, 17:30, 18:20, 19:0, 19:50, 20:40, 21:20, 22:10, 23:40
Tik Tak, Anh Yêu Em   xem phim Tik Tak, Anh Yêu Em   9:10, 13:20, 17:20, 19:30
Mầm Chết   xem phim Mầm Chết   12:15, 15:25, 21:40
BigBang [Made]   xem phim BigBang [Made]   8:0, 14:10, 16:40, 20:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đẳng Cấp Thú Cưng   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng   10:20, 14:40
Fan Cuồng   xem phim Fan Cuồng   0:30, 10:20
Ác Mộng Bóng Đêm   xem phim Ác Mộng Bóng Đêm   8:20, 14:50, 18:45, 22:40
Tẩu Thoát Ngoạn Mục   xem phim Tẩu Thoát Ngoạn Mục   12:30, 16:40, 20:40
Star Trek: Không Giới Hạn   xem phim Star Trek: Không Giới Hạn   0:20, 11:50, 12:0, 14:20, 17:0, 19:20, 21:45
Chuyện Chưa Kể Ở Xứ Sở Khổng Lồ   xem phim Chuyện Chưa Kể Ở Xứ Sở Khổng Lồ   8:30, 10:50, 13:20, 15:40, 18:10, 20:30, 23:0
Siêu Điệp Viên Jason Bourne   xem phim Siêu Điệp Viên Jason Bourne   8:10, 10:30, 12:50, 15:10, 17:30, 19:50, 22:15
Biệt Đội Săn Ma 2   xem phim Biệt Đội Săn Ma 2   9:30
Mầm Chết   xem phim Mầm Chết   0:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Kỷ Băng Hà: Trời Sập   xem phim Kỷ Băng Hà: Trời Sập   10:40, 14:20, 17:15, 19:50
Ác Mộng Bóng Đêm   xem phim Ác Mộng Bóng Đêm   9:5, 11:10, 13:10, 14:40, 18:25, 19:55
Tẩu Thoát Ngoạn Mục   xem phim Tẩu Thoát Ngoạn Mục   8:55, 13:0
Star Trek: Không Giới Hạn   xem phim Star Trek: Không Giới Hạn   10:45, 15:0, 21:20
Chuyện Chưa Kể Ở Xứ Sở Khổng Lồ   xem phim Chuyện Chưa Kể Ở Xứ Sở Khổng Lồ   11:25, 16:10, 19:5, 21:30
Siêu Điệp Viên Jason Bourne   xem phim Siêu Điệp Viên Jason Bourne   8:55, 10:55, 12:40, 14:55, 17:10, 19:25, 21:40
Tik Tak, Anh Yêu Em   xem phim Tik Tak, Anh Yêu Em   10:40, 16:10, 21:40
Biệt Đội Săn Ma 2   xem phim Biệt Đội Săn Ma 2   9:15, 13:40, 15:50, 19:45, 21:50
Mầm Chết   xem phim Mầm Chết   12:40, 18:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Kỷ Băng Hà: Trời Sập   xem phim Kỷ Băng Hà: Trời Sập   9:10, 10:50, 14:40, 18:45
Ác Mộng Bóng Đêm   xem phim Ác Mộng Bóng Đêm   9:15, 11:0, 12:35, 14:10, 15:45, 17:20, 19:0, 20:50, 23:0
Tẩu Thoát Ngoạn Mục   xem phim Tẩu Thoát Ngoạn Mục   11:10, 15:35, 19:50
Star Trek: Không Giới Hạn   xem phim Star Trek: Không Giới Hạn   11:10, 13:10, 17:35
Chuyện Chưa Kể Ở Xứ Sở Khổng Lồ   xem phim Chuyện Chưa Kể Ở Xứ Sở Khổng Lồ   9:0, 13:25, 15:25, 16:30, 20:35, 22:45
Siêu Điệp Viên Jason Bourne   xem phim Siêu Điệp Viên Jason Bourne   9:0, 10:0, 11:20, 12:20, 13:45, 14:40, 16:10, 17:0, 18:30, 19:20, 19:40, 20:40, 21:45, 22:0, 22:30
Tik Tak, Anh Yêu Em   xem phim Tik Tak, Anh Yêu Em   9:10, 12:40, 17:40
Biệt Đội Săn Ma 2   xem phim Biệt Đội Săn Ma 2   9:40, 11:50, 14:0, 16:10, 18:20, 20:30, 21:50, 22:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Fan Cuồng   xem phim Fan Cuồng   17:30
Ác Mộng Bóng Đêm   xem phim Ác Mộng Bóng Đêm   9:20, 11:0, 12:40, 14:30, 16:20, 18:0, 19:40, 21:20
Tẩu Thoát Ngoạn Mục   xem phim Tẩu Thoát Ngoạn Mục   9:30, 11:25, 19:30
Star Trek: Không Giới Hạn   xem phim Star Trek: Không Giới Hạn   9:40, 12:0, 14:20, 19:10, 21:20
Chuyện Chưa Kể Ở Xứ Sở Khổng Lồ   xem phim Chuyện Chưa Kể Ở Xứ Sở Khổng Lồ   13:20, 15:25, 21:30
Siêu Điệp Viên Jason Bourne   xem phim Siêu Điệp Viên Jason Bourne   9:55, 12:20, 16:50, 18:50, 21:0
Tik Tak, Anh Yêu Em   xem phim Tik Tak, Anh Yêu Em   9:50, 12:10, 14:10, 16:10, 18:15, 20:10
Biệt Đội Săn Ma 2   xem phim Biệt Đội Săn Ma 2   9:40, 13:40, 16:40, 19:20, 21:40
Mầm Chết   xem phim Mầm Chết   11:50, 14:40, 15:45, 17:30, 22:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Fan Cuồng   xem phim Fan Cuồng   12:15, 18:30, 18:45, 22:30, 22:35
Ác Mộng Bóng Đêm   xem phim Ác Mộng Bóng Đêm   8:50, 10:40, 10:45, 12:30, 14:15, 17:50, 19:30, 21:10, 22:50, 23:55
Tẩu Thoát Ngoạn Mục   xem phim Tẩu Thoát Ngoạn Mục   9:35, 18:45, 20:50, 23:55
Star Trek: Không Giới Hạn   xem phim Star Trek: Không Giới Hạn   8:25, 10:20, 12:45, 15:5, 15:10, 17:30, 17:35, 19:55, 20:0, 22:30, 22:40, 23:0
Chuyện Chưa Kể Ở Xứ Sở Khổng Lồ   xem phim Chuyện Chưa Kể Ở Xứ Sở Khổng Lồ   10:50, 15:0, 16:55, 19:20, 19:30, 21:40
Siêu Điệp Viên Jason Bourne   xem phim Siêu Điệp Viên Jason Bourne   9:40, 12:0, 14:25, 16:45, 16:50, 19:10, 21:30, 22:50, 23:50
Tik Tak, Anh Yêu Em   xem phim Tik Tak, Anh Yêu Em   8:0, 13:40, 20:10, 23:20
Biệt Đội Săn Ma 2   xem phim Biệt Đội Săn Ma 2   8:15, 12:30, 16:45, 21:0, 22:20
Mầm Chết   xem phim Mầm Chết   9:20, 13:10, 14:50, 17:20, 19:0, 20:50
BigBang [Made]   xem phim BigBang [Made]   10:5, 11:20, 11:50, 12:45, 12:50, 14:20, 16:20, 17:20, 18:25, 20:35, 21:40, 21:45, 22:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Fan Cuồng   xem phim Fan Cuồng   8:10, 10:10, 10:15, 16:45, 18:50, 23:20
Ác Mộng Bóng Đêm   xem phim Ác Mộng Bóng Đêm   11:15, 12:30, 13:0, 14:45, 16:30, 20:30, 22:15
Tẩu Thoát Ngoạn Mục   xem phim Tẩu Thoát Ngoạn Mục   11:40, 12:15, 16:40, 18:30, 21:20, 23:0
Star Trek: Không Giới Hạn   xem phim Star Trek: Không Giới Hạn   8:50, 9:15, 9:30, 10:20, 11:20, 11:50, 13:50, 14:15, 16:20, 18:45, 21:10, 23:40
Chuyện Chưa Kể Ở Xứ Sở Khổng Lồ   xem phim Chuyện Chưa Kể Ở Xứ Sở Khổng Lồ   8:0, 12:50, 13:45, 15:10, 16:10, 17:30, 18:0, 19:50, 20:40, 22:10
Siêu Điệp Viên Jason Bourne   xem phim Siêu Điệp Viên Jason Bourne   8:40, 11:0, 13:20, 14:20, 15:10, 15:40, 17:30, 20:20, 21:0, 22:40
Tik Tak, Anh Yêu Em   xem phim Tik Tak, Anh Yêu Em   8:20, 10:30, 12:40, 14:50, 17:0, 19:10, 21:20, 23:30
Biệt Đội Săn Ma 2   xem phim Biệt Đội Săn Ma 2   9:10, 13:30, 18:15, 23:25
Mầm Chết   xem phim Mầm Chết   11:30, 17:40, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Fan Cuồng   xem phim Fan Cuồng   8:15, 12:40, 14:45, 19:10, 21:40
Ác Mộng Bóng Đêm   xem phim Ác Mộng Bóng Đêm   13:20, 15:10, 17:0, 18:50, 20:40, 20:45, 21:20, 23:10
Tẩu Thoát Ngoạn Mục   xem phim Tẩu Thoát Ngoạn Mục   10:50, 12:35, 15:0
Star Trek: Không Giới Hạn   xem phim Star Trek: Không Giới Hạn   8:30, 11:0, 13:30, 16:0, 18:30, 21:0
Chuyện Chưa Kể Ở Xứ Sở Khổng Lồ   xem phim Chuyện Chưa Kể Ở Xứ Sở Khổng Lồ   9:10, 10:55, 11:40, 14:10, 16:35, 19:0, 21:30
Siêu Điệp Viên Jason Bourne   xem phim Siêu Điệp Viên Jason Bourne   8:20, 9:30, 10:40, 12:0, 13:10, 14:30, 15:35, 17:0, 18:0, 19:30, 20:30, 22:0, 22:35, 23:0, 23:30
Tik Tak, Anh Yêu Em   xem phim Tik Tak, Anh Yêu Em   8:15, 12:50, 17:40, 20:0, 22:20
Biệt Đội Săn Ma 2   xem phim Biệt Đội Săn Ma 2   8:30, 10:30, 15:20, 18:40, 23:45
Mầm Chết   xem phim Mầm Chết   13:0, 17:20, 23:50
BigBang [Made]   xem phim BigBang [Made]   8:40, 10:20, 16:50, 19:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Fan Cuồng   xem phim Fan Cuồng   10:10, 12:10, 17:20
Ác Mộng Bóng Đêm   xem phim Ác Mộng Bóng Đêm   11:0, 15:20, 19:20, 23:10
Tẩu Thoát Ngoạn Mục   xem phim Tẩu Thoát Ngoạn Mục   8:40, 13:0, 17:10, 21:10, 22:10
Star Trek: Không Giới Hạn   xem phim Star Trek: Không Giới Hạn   8:30, 11:10, 13:50, 16:20
Chuyện Chưa Kể Ở Xứ Sở Khổng Lồ   xem phim Chuyện Chưa Kể Ở Xứ Sở Khổng Lồ   9:50, 12:20, 14:30, 15:0, 19:40, 22:10
Siêu Điệp Viên Jason Bourne   xem phim Siêu Điệp Viên Jason Bourne   0:0, 9:0, 12:30, 14:0, 14:50, 19:0, 21:30
Tik Tak, Anh Yêu Em   xem phim Tik Tak, Anh Yêu Em   9:20, 13:40
Biệt Đội Săn Ma 2   xem phim Biệt Đội Săn Ma 2   9:40, 17:0, 19:30
Mầm Chết   xem phim Mầm Chết   11:40, 15:50, 20:20
BigBang [Made]   xem phim BigBang [Made]   12:20, 16:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Fan Cuồng   xem phim Fan Cuồng   8:30, 8:40, 13:0, 13:10, 17:50, 20:40, 21:20, 22:50, 23:25, 23:30
Ác Mộng Bóng Đêm   xem phim Ác Mộng Bóng Đêm   8:20, 10:10, 10:15, 12:0, 15:50, 17:40, 19:30, 20:20, 21:20, 23:10, 23:30
Tẩu Thoát Ngoạn Mục   xem phim Tẩu Thoát Ngoạn Mục   8:40, 9:0, 11:20, 11:30, 16:30, 21:20
Star Trek: Không Giới Hạn   xem phim Star Trek: Không Giới Hạn   9:10, 10:30, 11:50, 11:55, 14:20, 15:30, 16:50, 18:0, 19:20, 21:45, 21:50, 23:0, 23:20
Chuyện Chưa Kể Ở Xứ Sở Khổng Lồ   xem phim Chuyện Chưa Kể Ở Xứ Sở Khổng Lồ   8:30, 9:30, 11:0, 11:50, 13:25, 14:10, 15:15, 15:20, 16:30, 18:50, 20:0, 20:30, 21:10, 22:0, 22:25, 22:45
Siêu Điệp Viên Jason Bourne   xem phim Siêu Điệp Viên Jason Bourne   9:20, 11:15, 13:40, 13:45, 14:25, 16:10, 17:20, 18:30, 19:20, 20:0, 20:55, 21:0, 22:0, 22:55, 23:15
Tik Tak, Anh Yêu Em   xem phim Tik Tak, Anh Yêu Em   9:10, 12:10, 16:0, 18:20, 22:10
Biệt Đội Săn Ma 2   xem phim Biệt Đội Săn Ma 2   8:50, 11:10, 14:20, 15:40, 20:35, 23:25
Mầm Chết   xem phim Mầm Chết   10:50, 13:30, 13:35, 18:40
BigBang [Made]   xem phim BigBang [Made]   8:20, 9:30, 10:40, 11:45, 12:50, 14:10, 15:5, 16:30, 18:5, 19:40, 20:30, 21:10, 22:15, 22:25, 23:0, 23:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Fan Cuồng   xem phim Fan Cuồng   8:40, 8:45, 15:20, 17:35, 17:40
Ác Mộng Bóng Đêm   xem phim Ác Mộng Bóng Đêm   8:0, 11:30, 13:20, 13:25, 17:30, 20:0, 21:50, 23:40, 23:55
Tẩu Thoát Ngoạn Mục   xem phim Tẩu Thoát Ngoạn Mục   10:50, 11:0, 15:30, 18:10, 23:45
Star Trek: Không Giới Hạn   xem phim Star Trek: Không Giới Hạn   13:30, 16:0, 18:30, 21:0, 23:30
Chuyện Chưa Kể Ở Xứ Sở Khổng Lồ   xem phim Chuyện Chưa Kể Ở Xứ Sở Khổng Lồ   8:50, 11:20, 13:50, 16:20, 18:50
Siêu Điệp Viên Jason Bourne   xem phim Siêu Điệp Viên Jason Bourne   8:40, 8:45, 9:50, 11:10, 12:15, 14:40, 15:45, 17:5, 19:30, 20:20, 21:15, 22:0, 22:10, 22:45, 22:50
Tik Tak, Anh Yêu Em   xem phim Tik Tak, Anh Yêu Em   15:15, 19:20, 19:30, 21:40, 21:50, 22:10, 22:15
Biệt Đội Săn Ma 2   xem phim Biệt Đội Săn Ma 2   8:15, 13:10, 13:15, 19:50
Mầm Chết   xem phim Mầm Chết   9:15, 13:15, 18:0, 23:40
BigBang [Made]   xem phim BigBang [Made]   9:10, 10:45, 13:10, 15:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Fan Cuồng   xem phim Fan Cuồng   11:35
Ác Mộng Bóng Đêm   xem phim Ác Mộng Bóng Đêm   8:50, 9:50, 10:40, 11:10, 11:40, 12:30, 13:30, 14:20, 15:20, 16:10, 17:10, 18:0, 19:5, 19:50, 20:55, 21:40
Tẩu Thoát Ngoạn Mục   xem phim Tẩu Thoát Ngoạn Mục   8:40, 12:50, 17:0, 19:10, 21:20
Star Trek: Không Giới Hạn   xem phim Star Trek: Không Giới Hạn   9:10, 11:35, 13:45, 16:10, 16:15, 18:35, 18:40, 21:0
Chuyện Chưa Kể Ở Xứ Sở Khổng Lồ   xem phim Chuyện Chưa Kể Ở Xứ Sở Khổng Lồ   9:30, 11:50, 14:10, 16:30, 18:50, 21:15
Siêu Điệp Viên Jason Bourne   xem phim Siêu Điệp Viên Jason Bourne   8:30, 11:0, 13:30, 18:10, 20:40
Tik Tak, Anh Yêu Em   xem phim Tik Tak, Anh Yêu Em   9:0, 13:0, 19:0, 21:10
Biệt Đội Săn Ma 2   xem phim Biệt Đội Săn Ma 2   9:20, 11:35, 14:0, 15:50, 18:5, 20:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Fan Cuồng   xem phim Fan Cuồng   8:0, 21:50, 22:10
Ác Mộng Bóng Đêm   xem phim Ác Mộng Bóng Đêm   9:20, 11:0, 12:40, 14:20, 16:0, 17:40, 19:20, 20:50, 22:20, 23:30
Tẩu Thoát Ngoạn Mục   xem phim Tẩu Thoát Ngoạn Mục   8:20, 15:40, 16:50, 17:0, 21:30
Star Trek: Không Giới Hạn   xem phim Star Trek: Không Giới Hạn   8:50, 11:10, 12:20, 13:30, 15:50, 18:10, 20:30, 22:50
Chuyện Chưa Kể Ở Xứ Sở Khổng Lồ   xem phim Chuyện Chưa Kể Ở Xứ Sở Khổng Lồ   10:10, 14:40, 16:50, 19:0, 21:10, 23:20
Siêu Điệp Viên Jason Bourne   xem phim Siêu Điệp Viên Jason Bourne   10:20, 12:30, 14:50, 16:50, 19:10, 23:30, 23:40
Tik Tak, Anh Yêu Em   xem phim Tik Tak, Anh Yêu Em   8:10, 13:40, 18:0, 21:0, 23:50
Mầm Chết   xem phim Mầm Chết   11:50, 16:10, 20:0, 20:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Fan Cuồng   xem phim Fan Cuồng   8:30, 12:45, 17:0, 23:50
Ác Mộng Bóng Đêm   xem phim Ác Mộng Bóng Đêm   8:10
Tẩu Thoát Ngoạn Mục   xem phim Tẩu Thoát Ngoạn Mục   10:40, 14:50, 17:0, 19:0, 23:50
Star Trek: Không Giới Hạn   xem phim Star Trek: Không Giới Hạn   9:10, 11:40, 12:10, 14:0, 21:0, 23:30
Chuyện Chưa Kể Ở Xứ Sở Khổng Lồ   xem phim Chuyện Chưa Kể Ở Xứ Sở Khổng Lồ   9:50, 11:20, 14:30, 16:0, 16:50, 19:10, 21:30
Siêu Điệp Viên Jason Bourne   xem phim Siêu Điệp Viên Jason Bourne   8:0, 10:20, 12:40, 15:0, 15:50, 16:0, 17:20, 18:40, 19:40, 20:20, 21:10, 22:0, 22:40, 23:40
Tik Tak, Anh Yêu Em   xem phim Tik Tak, Anh Yêu Em   8:0, 10:10, 14:10, 18:10, 22:20
Biệt Đội Săn Ma 2   xem phim Biệt Đội Săn Ma 2   9:0, 13:40, 20:40, 23:0
Mầm Chết   xem phim Mầm Chết   12:20, 16:20, 20:20
BigBang [Made]   xem phim BigBang [Made]   8:20, 11:40, 13:30, 15:0, 15:50, 16:20, 17:20, 18:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ác Mộng Bóng Đêm   xem phim Ác Mộng Bóng Đêm   11:15, 14:55, 18:40, 20:10
Tẩu Thoát Ngoạn Mục   xem phim Tẩu Thoát Ngoạn Mục   15:20
Star Trek: Không Giới Hạn   xem phim Star Trek: Không Giới Hạn   11:25, 17:20, 21:35
Siêu Điệp Viên Jason Bourne   xem phim Siêu Điệp Viên Jason Bourne   9:0, 11:0, 13:15, 15:30, 19:25, 21:40
Biệt Đội Săn Ma 2   xem phim Biệt Đội Săn Ma 2   9:15, 12:45, 16:30, 19:30, 21:40
Mầm Chết   xem phim Mầm Chết   9:20, 17:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ác Mộng Bóng Đêm   xem phim Ác Mộng Bóng Đêm   9:55, 11:25, 16:35, 18:0, 19:25, 20:50
Siêu Điệp Viên Jason Bourne   xem phim Siêu Điệp Viên Jason Bourne   10:55, 13:5, 15:15, 17:25, 19:35
Tik Tak, Anh Yêu Em   xem phim Tik Tak, Anh Yêu Em   10:10, 12:0
Biệt Đội Săn Ma 2   xem phim Biệt Đội Săn Ma 2   10:35, 12:40, 19:10, 21:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ác Mộng Bóng Đêm   xem phim Ác Mộng Bóng Đêm   8:50, 10:30, 11:5, 16:50, 18:30, 20:15, 21:50, 22:50
Star Trek: Không Giới Hạn   xem phim Star Trek: Không Giới Hạn   11:10, 14:45, 15:50, 19:10, 20:30
Chuyện Chưa Kể Ở Xứ Sở Khổng Lồ   xem phim Chuyện Chưa Kể Ở Xứ Sở Khổng Lồ   8:55, 13:30, 15:40, 18:10
Siêu Điệp Viên Jason Bourne   xem phim Siêu Điệp Viên Jason Bourne   8:30, 10:50, 12:10, 13:10, 14:30, 15:30, 17:50, 20:10, 22:30
Tik Tak, Anh Yêu Em   xem phim Tik Tak, Anh Yêu Em   9:0, 12:40, 17:0, 21:30
Biệt Đội Săn Ma 2   xem phim Biệt Đội Săn Ma 2   8:40, 11:0, 13:20, 18:0, 20:20, 22:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ác Mộng Bóng Đêm   xem phim Ác Mộng Bóng Đêm   8:20, 10:0, 11:40, 13:15, 14:55, 16:35, 18:15, 19:55, 21:35
Tẩu Thoát Ngoạn Mục   xem phim Tẩu Thoát Ngoạn Mục   9:0, 11:10, 13:20, 15:30, 19:50, 22:0
Star Trek: Không Giới Hạn   xem phim Star Trek: Không Giới Hạn   10:30, 14:40, 17:0, 19:20, 21:45
Chuyện Chưa Kể Ở Xứ Sở Khổng Lồ   xem phim Chuyện Chưa Kể Ở Xứ Sở Khổng Lồ   10:10, 14:30, 16:50, 19:10, 21:30
Siêu Điệp Viên Jason Bourne   xem phim Siêu Điệp Viên Jason Bourne   9:40, 12:0, 14:20, 16:40, 19:0, 21:20
Tik Tak, Anh Yêu Em   xem phim Tik Tak, Anh Yêu Em   8:10, 12:30, 17:50
Biệt Đội Săn Ma 2   xem phim Biệt Đội Săn Ma 2   8:50, 11:0, 13:10, 15:20, 17:30, 19:40, 21:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ác Mộng Bóng Đêm   xem phim Ác Mộng Bóng Đêm   10:40, 12:20, 16:5, 19:50, 21:30
Star Trek: Không Giới Hạn   xem phim Star Trek: Không Giới Hạn   9:0, 13:30, 18:0
Chuyện Chưa Kể Ở Xứ Sở Khổng Lồ   xem phim Chuyện Chưa Kể Ở Xứ Sở Khổng Lồ   8:40, 9:20, 14:50, 15:10, 21:0
Siêu Điệp Viên Jason Bourne   xem phim Siêu Điệp Viên Jason Bourne   11:15, 15:45, 20:15
Tik Tak, Anh Yêu Em   xem phim Tik Tak, Anh Yêu Em   10:50, 11:30, 12:50, 13:20, 17:0, 17:20, 19:0, 19:10
Biệt Đội Săn Ma 2   xem phim Biệt Đội Săn Ma 2   8:35, 14:0, 17:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ác Mộng Bóng Đêm   xem phim Ác Mộng Bóng Đêm   9:0, 10:30, 12:0, 13:30, 15:15, 16:45, 20:30, 22:0
Biệt Đội Săn Ma 2   xem phim Biệt Đội Săn Ma 2   18:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ác Mộng Bóng Đêm   xem phim Ác Mộng Bóng Đêm   8:50, 10:20, 11:50, 13:20, 14:50, 16:20, 18:0, 19:30, 21:0
Star Trek: Không Giới Hạn   xem phim Star Trek: Không Giới Hạn   10:0, 14:30, 19:0
Chuyện Chưa Kể Ở Xứ Sở Khổng Lồ   xem phim Chuyện Chưa Kể Ở Xứ Sở Khổng Lồ   12:20, 16:50, 21:20
Siêu Điệp Viên Jason Bourne   xem phim Siêu Điệp Viên Jason Bourne   9:0, 11:20, 13:40, 16:0, 18:20, 20:40
Tik Tak, Anh Yêu Em   xem phim Tik Tak, Anh Yêu Em   8:40, 12:30, 14:20, 18:10, 20:0
Biệt Đội Săn Ma 2   xem phim Biệt Đội Săn Ma 2   10:30, 16:10, 21:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ác Mộng Bóng Đêm   xem phim Ác Mộng Bóng Đêm   9:35, 11:30, 13:40, 15:0, 16:30, 18:0, 19:10, 20:40, 22:10
Star Trek: Không Giới Hạn   xem phim Star Trek: Không Giới Hạn   11:5, 13:15, 15:25, 19:30, 21:50
Siêu Điệp Viên Jason Bourne   xem phim Siêu Điệp Viên Jason Bourne   11:45, 13:55, 16:5, 18:15, 20:25
Biệt Đội Săn Ma 2   xem phim Biệt Đội Săn Ma 2   10:40, 12:45, 14:50, 16:55, 19:0, 21:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ác Mộng Bóng Đêm   xem phim Ác Mộng Bóng Đêm   8:40, 10:15, 11:50, 12:0, 13:40, 15:10, 15:40, 16:45, 17:0, 18:40, 19:10, 19:30, 20:45, 21:10, 22:40, 22:45
Tẩu Thoát Ngoạn Mục   xem phim Tẩu Thoát Ngoạn Mục   9:10, 10:45, 11:0, 12:45, 15:15, 17:10, 17:35, 22:30
Star Trek: Không Giới Hạn   xem phim Star Trek: Không Giới Hạn   8:45, 9:10, 10:30, 12:45, 13:25, 15:20, 17:15, 21:40, 21:50
Chuyện Chưa Kể Ở Xứ Sở Khổng Lồ   xem phim Chuyện Chưa Kể Ở Xứ Sở Khổng Lồ   11:10, 11:25, 13:0, 15:0, 19:30, 19:40
Siêu Điệp Viên Jason Bourne   xem phim Siêu Điệp Viên Jason Bourne   9:0, 9:15, 10:15, 11:15, 11:30, 12:30, 13:30, 13:45, 14:45, 15:45, 16:0, 17:0, 18:0, 18:15, 19:10, 19:15, 20:15, 21:30, 22:20
Tik Tak, Anh Yêu Em   xem phim Tik Tak, Anh Yêu Em   8:30, 8:45, 17:10, 17:40, 22:30, 22:40
Biệt Đội Săn Ma 2   xem phim Biệt Đội Săn Ma 2   9:0, 9:45, 11:10, 13:20, 15:30, 18:20, 19:30, 19:40, 20:30, 21:40, 21:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ác Mộng Bóng Đêm   xem phim Ác Mộng Bóng Đêm   8:40, 12:25, 16:40, 18:45, 19:0, 20:15, 20:55, 21:55, 22:30, 22:50
Tẩu Thoát Ngoạn Mục   xem phim Tẩu Thoát Ngoạn Mục   12:30, 12:35, 12:45, 14:20, 20:20, 21:25, 22:5, 22:20
Star Trek: Không Giới Hạn   xem phim Star Trek: Không Giới Hạn   8:50, 12:55, 13:10, 17:0, 17:10
Chuyện Chưa Kể Ở Xứ Sở Khổng Lồ   xem phim Chuyện Chưa Kể Ở Xứ Sở Khổng Lồ   10:15, 14:0, 19:15, 19:25
Siêu Điệp Viên Jason Bourne   xem phim Siêu Điệp Viên Jason Bourne   8:35, 10:50, 13:5, 14:45, 15:20, 16:10, 16:50, 17:35, 20:35, 21:15, 21:50
Tik Tak, Anh Yêu Em   xem phim Tik Tak, Anh Yêu Em   8:45, 10:45, 17:0, 21:55
Biệt Đội Săn Ma 2   xem phim Biệt Đội Săn Ma 2   8:30, 10:40, 12:50, 14:30, 19:5, 19:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ác Mộng Bóng Đêm   xem phim Ác Mộng Bóng Đêm   12:45, 14:30, 16:20, 18:0, 19:10, 21:10, 21:15, 23:15
Tẩu Thoát Ngoạn Mục   xem phim Tẩu Thoát Ngoạn Mục   8:50, 20:40, 22:40
Star Trek: Không Giới Hạn   xem phim Star Trek: Không Giới Hạn   8:55, 11:25, 13:45, 14:55, 19:0, 20:45
Chuyện Chưa Kể Ở Xứ Sở Khổng Lồ   xem phim Chuyện Chưa Kể Ở Xứ Sở Khổng Lồ   9:15, 11:10, 16:10, 18:25
Siêu Điệp Viên Jason Bourne   xem phim Siêu Điệp Viên Jason Bourne   9:20, 10:25, 11:40, 14:0, 15:0, 16:25, 18:40, 19:40, 21:0, 22:0, 22:50
Tik Tak, Anh Yêu Em   xem phim Tik Tak, Anh Yêu Em   9:0, 9:10, 10:55, 11:5, 12:55, 13:10, 15:10, 17:10, 19:0, 19:10, 21:10
Biệt Đội Săn Ma 2   xem phim Biệt Đội Săn Ma 2   10:50, 13:0, 15:15, 17:25, 19:35, 21:45, 23:0, 23:10
Mầm Chết   xem phim Mầm Chết   8:40, 13:20, 17:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Siêu Điệp Viên Jason Bourne   xem phim Siêu Điệp Viên Jason Bourne   9:45, 12:10, 14:35, 17:0, 19:30, 22:0

Thời tiết một số khu vực • Thoi su 24h287 Bao quet o Ha Noi Cay do la liet
  Thời sự 24h(28/7): Bão quét ở Hà Nội: Cây đổ la liệt

  Thắt tim cảnh người cha kiệt sức gục chết giữa cánh đồng; Bão quét tới Hà Nội: Cây đè ô tô, xe máy đổ cả loạt; Góc khuất nghề đẻ thuê: Nỗi ân hận tột cùng của người đàn bà dẫn gái về cho chồng; Sập giàn giáo cao ốc Dream Home Luxury, 3 người thương vong; Vụ Formosa: 9 dòng kiểm điểm và quyết tâm của Chính phủ

 • Thoi su 24h277 co gai tre tu vong duoi song To Lich
  Thời sự 24h(27/7): cô gái trẻ tử vong dưới sông Tô Lịch

  Formosa chôn chất thải: Nghi vấn bao che sai phạm cho cán bộ các cấp; Thương bé tròn một tuổi mà phẫu thuật chân 12 lần chưa khỏi; “Người mẹ ma” ở TP HCM: 'Ước gì tôi biết vì sao mình bị tạt axit'; Nỗi đau khôn cùng của người cha chôn 12 con trong cát trắng; Vợ chết, chồng bị thương: Nạn nhân nhắn gì cho bố mẹ trước lúc mất?

 • Thoi su 24h267 An mang dau long tu viec ly hon gia hoa that
  Thời sự 24h(26/7): Án mạng đau lòng từ việc ly hôn giả hóa thật

  Sự thật sốc về cô gái “hở bạo” tiếp thị Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam; Mẹ nạn nhân bị cưa chân phản bác kết luận của Sở Y tế; Vụ trao nhầm con: Nước mắt vẫn chưa ngừng rơi!; Người đàn ông bỏ xe bánh mỳ, nhảy sông Đà vì bị truy sát?; Bệnh nhân phải đóng trước 220 nghìn mới được đi vệ sinh ở bệnh viện

 • Thoi su 24h257 Can bo hon nguc nang Biang
  Thời sự 24h(25/7): Cán bộ hôn ngực nàng Biang

  Kẻ "gạ tình" người mẹ liên quan gì đến vụ cháu bé bị mất tích ở Long Biên?; Vụ xả thải: Bộ TNMT thông báo nóng với Formosa; Ông bố đập sữa trước cửa siêu thị: "Đã mua chịu lại còn kiếm chuyện"; Cán bộ hôn ngực nàng Biang: Xử lý đúng quy trình; Ngày con dâu bỏ đi, bố mẹ chồng khóc cạn nước mắt thương 5 cháu nhỏ

 • Thoi su 24h217 Cong ly nao cho nguoi vo mang noi dau tot cung
  Thời sự 24h(21/7): Công lý nào cho người vợ mang nỗi đau tột cùng

  Đình chỉ hay khen thưởng CSGT "giơ chân" cản người phạm luật?; Xót xa những vụ tự tử vì bệnh tật và tận cùng nghèo khó; "Rác thải Formosa tràn lan, trách nhiệm chính thuộc xã, phường"; Vụ cô gái bị chồng thiêu: Công lý nào cho người vợ đang mang nỗi đau tột cùng?; Mổ nhầm chân: chuyên môn yếu kém hay tắc trách?

 • Vietnam airlines bi tin tac tan cong
  Vietnam airlines bị tin tặc tấn công

  Chiều nay website của Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam đã bị hacker tấn công. CN1973 được cho là nhóm hacker đứng sau hành động này.

 • San phu ung thu phoi tu choi dieu tri de sinh con
  Sản phụ ung thư phổi từ chối điều trị để sinh con

  Sau 4 ngày được các bác sĩ mổ bắt từ người mẹ bị ung thư giai đoạn cuối, em bé vừa phải trải qua cấp cứu do đối mặt cùng lúc nhiều vấn đề.

 • Kinh hoang Bao so 1
  Kinh hoàng Bão số 1

  Bão số 1 bất ngờ đổi hướng di chuyển lần thứ 2 so với sự kiến ban đầu. Một số tỉnh đồng bằng Bắc Bộ có thể ảnh hưởng do bão.

 • Tranh cai ve ky su Syria tren VTV cua nha bao Le Binh
  Tranh cãi về ký sự Syria trên VTV của nhà báo Lê Bình

  BTV Lê Bình, Giám đốc VTV24 và ê - kíp thực hiện Ký sự Syria đã có những trao đổi xung quanh các lời tố "kịch quá mức" hay chỉ mang tính chất PR.

 • Van nan cafe ban
  Vấn nạn cafe bẩn

  Trong 253 mẫu cà phê được khảo sát có tới 30,04% có hàm lượng caffeine rất thấp (dưới 1g/l). Đặc biệt có tới năm mẫu hoàn toàn không chứa caffeine.

 • Ban tin Suc khoe tuan qua 247307
  Bản tin Sức khỏe tuần qua (24/7-30/7)

  Sản phụ từ chối điều trị ung thư để cứu con đã qua đời; Thực hư những cách chữa khỏi ung thư từ Đông y; 7 loại đồ ăn mà "chuyên gia ngộ độc" không bao giờ động đũa; 'Mẹ nhỏ, con to' nhờ ăn uống đúng cách khi mang bầu;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

 • Tong Hop Doi Song Tuan Qua 240730072016
  Tổng Hợp Đời Sống Tuần Qua (24/07-30/07/2016)

  Sản phẩm kém chất lượng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng được phát hiện . Bài toán chi tiêu gia đình, câu chuyện tình mẫu tử thiêng liêng hay góc khuất gia đình làm ta giật mình trước lối sống ngày nay, là các thông tin nổi bật nhất tuần.

 • Toan canh kinh te tuan 2407 30072016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (24/07- 30/07/2016)

  Phi công, tiếp viên hàng không buôn lậu vàng, CPI tháng 7 tiếp tục tăng nhẹ, VASEP đề nghị đánh thuế thương lái TQ, tỷ giá tiếp tục tĩnh lặng đến bất ngờ, TP HCM công bố 77 dự án đang thế chấp ngân hàng, nông hải sản đứng đầu bảng về chứa chất cấm, kháng sinh... Cùng với đó là những thông tin bất động sản, tài chính- ngân hàng, thị trường tiêu d

 • Nghin le chuyen tuan qua 1707 23072016
  Nghìn lẻ chuyện tuần qua 17/07 - 23/07/2016

  Đau chân trái bác sĩ mổ nhầm chân phải; CSGT giơ chân, người đi xe máy lao dải phân cách; Cán bộ giao thông trách mắng người dân vì tự ý vá đường; Bé gái 4 tuổi mất tích bất ngờ, gia đình kêu gọi giúp đỡ ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

 • Su kien quoc te noi bat 177237
  Sự kiện quốc tế nổi bật (17/7-23/7)

  Khủng bố trung tâm mua sắm ở Munich làm 10 người thiệt mạng; Samsung xin lỗi vì những clip mua dâm của chủ tịch Lee; Trump chính thức nhận đề cử tổng thống; Trung Quốc ngang ngược tuyên bố tiếp tục cải tạo tại Biển Đông là những tin chính trong tuần qua.