Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Dạ cổ hoài lang   xem phim Dạ cổ hoài lang   8:40, 11:35, 16:5, 20:15, 22:0 Kịch
Người Đẹp và Quái Vật   xem phim Người Đẹp và Quái Vật   9:25, 11:50, 12:35, 14:15, 16:40, 18:45, 19:5, 20:35, 21:10
Kong: Đảo Đầu Lâu   xem phim Kong: Đảo Đầu Lâu   9:20, 10:20, 11:25, 12:35, 13:45, 14:50, 16:5, 17:5, 18:15, 18:25, 19:20, 20:45
Cô Dâu Ma   xem phim Cô Dâu Ma   9:35
Năm Anh Em Siêu Nhân   xem phim Năm Anh Em Siêu Nhân   11:15, 13:20, 15:45, 17:50, 21:35
Mầm Sống Hiểm Họa   xem phim Mầm Sống Hiểm Họa   8:55, 14:55, 21:30
Săn Lùng Báu Vật Cổ   xem phim Săn Lùng Báu Vật Cổ   10:55
Khoảng Cách Giữa Chúng Ta   xem phim Khoảng Cách Giữa Chúng Ta   9:0
Lavender   xem phim Lavender   13:40
Ngôi Nhà Phố Quỷ   xem phim Ngôi Nhà Phố Quỷ   16:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Dạ cổ hoài lang   xem phim Dạ cổ hoài lang   9:40, 11:20, 13:5, 14:45, 16:30, 18:10, 19:50, 21:30 Kịch
Người Đẹp và Quái Vật   xem phim Người Đẹp và Quái Vật   9:20, 11:45, 14:10, 16:35, 19:0, 21:25
- Người Sói   xem phim - Người Sói   14:45, 17:20
Kong: Đảo Đầu Lâu   xem phim Kong: Đảo Đầu Lâu   9:0, 11:15, 13:25, 15:35, 19:25, 21:50
Năm Anh Em Siêu Nhân   xem phim Năm Anh Em Siêu Nhân   9:0, 11:0, 13:15, 15:30, 19:35, 21:50
Mầm Sống Hiểm Họa   xem phim Mầm Sống Hiểm Họa   12:50, 17:45, 19:55, 21:35
Ngôi Nhà Phố Quỷ   xem phim Ngôi Nhà Phố Quỷ   11:10, 17:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Dạ cổ hoài lang   xem phim Dạ cổ hoài lang   9:0, 11:20, 13:55, 14:55, 17:25, 18:15, 19:50, 20:45, 22:15 Kịch
Người Đẹp và Quái Vật   xem phim Người Đẹp và Quái Vật   9:30, 11:50, 14:45, 15:45, 17:10, 18:25, 19:35, 21:5, 21:55
Kong: Đảo Đầu Lâu   xem phim Kong: Đảo Đầu Lâu   9:15, 10:40, 12:45, 14:10, 15:20, 16:15, 18:5, 19:0, 20:10, 22:15
Cô Dâu Ma   xem phim Cô Dâu Ma   12:10
Năm Anh Em Siêu Nhân   xem phim Năm Anh Em Siêu Nhân   10:0, 13:10, 21:25
Mầm Sống Hiểm Họa   xem phim Mầm Sống Hiểm Họa   9:45, 12:55
Ngôi Nhà Phố Quỷ   xem phim Ngôi Nhà Phố Quỷ   11:35, 16:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Dạ cổ hoài lang   xem phim Dạ cổ hoài lang   8:50, 11:10, 13:0, 14:50, 17:10, 18:35, 20:25, 21:20, 22:15 Kịch
Người Đẹp và Quái Vật   xem phim Người Đẹp và Quái Vật   9:10, 11:35, 14:0, 14:35, 16:25, 18:50, 19:25, 21:15, 21:55, 23:0
Kong: Đảo Đầu Lâu   xem phim Kong: Đảo Đầu Lâu   9:0, 10:40, 13:40, 14:50, 17:5, 19:0
Cô Dâu Ma   xem phim Cô Dâu Ma   16:40
Quyển Sổ Tử Thần: Khai Sáng Thế Giới Mới   xem phim Quyển Sổ Tử Thần: Khai Sáng Thế Giới Mới   9:25, 12:0
Năm Anh Em Siêu Nhân   xem phim Năm Anh Em Siêu Nhân   11:20, 16:0, 18:20, 20:40, 23:10
Săn Lùng Báu Vật Cổ   xem phim Săn Lùng Báu Vật Cổ   9:20, 13:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Dạ cổ hoài lang   xem phim Dạ cổ hoài lang   9:30, 11:0, 12:40, 14:20, 16:30, 18:10, 19:50, 21:45 Kịch
Người Đẹp và Quái Vật   xem phim Người Đẹp và Quái Vật   11:40, 14:10, 16:50, 19:20, 21:20
Kong: Đảo Đầu Lâu   xem phim Kong: Đảo Đầu Lâu   9:50, 11:10, 13:20, 14:20, 15:30, 17:30, 19:30, 20:40, 21:40
Công Chúa Ma Cà Rồng   xem phim Công Chúa Ma Cà Rồng   13:30, 16:0
Cô Dâu Ma   xem phim Cô Dâu Ma   9:55, 11:50, 14:50, 17:40, 19:0
Quyển Sổ Tử Thần: Khai Sáng Thế Giới Mới   xem phim Quyển Sổ Tử Thần: Khai Sáng Thế Giới Mới   15:10
Năm Anh Em Siêu Nhân   xem phim Năm Anh Em Siêu Nhân   9:30, 12:0, 16:40, 19:30, 21:30
Săn Lùng Báu Vật Cổ   xem phim Săn Lùng Báu Vật Cổ   9:40, 11:20, 19:40
Lavender   xem phim Lavender   9:20, 17:50
Ngôi Nhà Phố Quỷ   xem phim Ngôi Nhà Phố Quỷ   13:0, 21:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Dạ cổ hoài lang   xem phim Dạ cổ hoài lang   8:50, 9:45, 11:15, 12:50, 13:50, 15:0, 17:10, 18:40, 19:10, 21:10, 21:45, 23:30 Kịch
Người Đẹp và Quái Vật   xem phim Người Đẹp và Quái Vật   8:20, 9:30, 11:0, 12:10, 13:40, 14:50, 15:50, 16:20, 17:30, 19:0, 20:10, 20:40, 21:40, 22:10, 22:50
Kong: Đảo Đầu Lâu   xem phim Kong: Đảo Đầu Lâu   8:10, 9:25, 10:35, 11:50, 13:0, 13:25, 14:15, 15:30, 16:50, 18:0, 19:20, 20:20, 22:40
Cô Dâu Ma   xem phim Cô Dâu Ma   11:30, 23:25
Năm Anh Em Siêu Nhân   xem phim Năm Anh Em Siêu Nhân   9:25, 11:55, 14:25, 17:0, 18:30, 19:30, 21:0
Mầm Sống Hiểm Họa   xem phim Mầm Sống Hiểm Họa   11:45, 15:55, 20:0, 22:10
Săn Lùng Báu Vật Cổ   xem phim Săn Lùng Báu Vật Cổ   9:10
Khoảng Cách Giữa Chúng Ta   xem phim Khoảng Cách Giữa Chúng Ta   9:0, 13:40, 16:5, 23:15
Lavender   xem phim Lavender   10:50, 18:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Dạ cổ hoài lang   xem phim Dạ cổ hoài lang   9:20, 11:5, 12:50, 14:35, 16:20, 18:5, 19:50, 21:35 Kịch
Người Đẹp và Quái Vật   xem phim Người Đẹp và Quái Vật   9:10, 10:55, 11:35, 14:0, 15:35, 16:25, 18:50, 20:15, 21:15
Kong: Đảo Đầu Lâu   xem phim Kong: Đảo Đầu Lâu   8:40, 10:10, 12:25, 13:20, 14:40, 16:55, 18:0, 19:10, 21:25
Cô Dâu Ma   xem phim Cô Dâu Ma   16:45
Năm Anh Em Siêu Nhân   xem phim Năm Anh Em Siêu Nhân   10:0, 12:20, 14:40, 17:0, 19:20, 20:35, 21:40
Mầm Sống Hiểm Họa   xem phim Mầm Sống Hiểm Họa   10:40, 18:35
Săn Lùng Báu Vật Cổ   xem phim Săn Lùng Báu Vật Cổ   9:0
Khoảng Cách Giữa Chúng Ta   xem phim Khoảng Cách Giữa Chúng Ta   12:40
Lavender   xem phim Lavender   14:55
Ngôi Nhà Phố Quỷ   xem phim Ngôi Nhà Phố Quỷ   8:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Dạ cổ hoài lang   xem phim Dạ cổ hoài lang   9:20, 13:0, 15:20, 21:20 Kịch
Người Đẹp và Quái Vật   xem phim Người Đẹp và Quái Vật   8:50, 10:40, 13:35, 15:55, 18:15, 19:5, 20:35
Kong: Đảo Đầu Lâu   xem phim Kong: Đảo Đầu Lâu   11:0, 13:10, 17:0, 19:10
Năm Anh Em Siêu Nhân   xem phim Năm Anh Em Siêu Nhân   11:10, 16:50
Mầm Sống Hiểm Họa   xem phim Mầm Sống Hiểm Họa   8:40, 21:25
Khoảng Cách Giữa Chúng Ta   xem phim Khoảng Cách Giữa Chúng Ta   14:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Dạ cổ hoài lang   xem phim Dạ cổ hoài lang   9:30, 10:30, 11:15, 13:0, 15:0, 16:45, 18:30, 19:15, 20:15, 21:0, 22:0 Kịch
Người Đẹp và Quái Vật   xem phim Người Đẹp và Quái Vật   9:0, 11:30, 14:0, 15:30, 16:30, 18:15, 19:0, 21:30
- Người Sói   xem phim - Người Sói   10:45, 16:0, 21:15
Vũ Điệu Thần Tiên   xem phim Vũ Điệu Thần Tiên   9:15, 14:45
Kong: Đảo Đầu Lâu   xem phim Kong: Đảo Đầu Lâu   9:45, 11:45, 12:30, 13:45, 15:45, 17:0, 18:45, 19:45, 21:45
Cô Dâu Ma   xem phim Cô Dâu Ma   9:15, 16:15, 22:0
Quyển Sổ Tử Thần: Khai Sáng Thế Giới Mới   xem phim Quyển Sổ Tử Thần: Khai Sáng Thế Giới Mới   12:15
Năm Anh Em Siêu Nhân   xem phim Năm Anh Em Siêu Nhân   10:15, 13:15, 14:30, 19:30, 20:45
Mầm Sống Hiểm Họa   xem phim Mầm Sống Hiểm Họa   11:0, 14:15, 18:0
Ngôi Nhà Phố Quỷ   xem phim Ngôi Nhà Phố Quỷ   12:45, 18:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Dạ cổ hoài lang   xem phim Dạ cổ hoài lang   8:30, 10:40, 15:30, 17:30, 18:40, 19:30, 20:50, 21:30, 23:30 Kịch
Người Đẹp và Quái Vật   xem phim Người Đẹp và Quái Vật   8:0, 8:50, 11:0, 11:30, 12:30, 12:40, 13:40, 14:10, 15:20, 16:40, 18:0, 18:20, 19:10, 20:40, 21:40, 22:40, 23:20, 23:40
Kong: Đảo Đầu Lâu   xem phim Kong: Đảo Đầu Lâu   9:10, 10:0, 10:30, 11:40, 13:0, 14:0, 15:10, 16:30, 17:40, 19:0, 20:10, 21:20, 23:30
Năm Anh Em Siêu Nhân   xem phim Năm Anh Em Siêu Nhân   8:20, 10:50, 13:20, 15:50, 21:0
Mầm Sống Hiểm Họa   xem phim Mầm Sống Hiểm Họa   9:0, 16:45, 21:10, 23:10
Săn Lùng Báu Vật Cổ   xem phim Săn Lùng Báu Vật Cổ   11:10, 14:50
Khoảng Cách Giữa Chúng Ta   xem phim Khoảng Cách Giữa Chúng Ta   8:40, 16:20, 18:50
Lavender   xem phim Lavender   13:0, 22:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Dạ cổ hoài lang   xem phim Dạ cổ hoài lang   8:40, 10:40, 15:10, 17:20, 19:20 Kịch
Người Đẹp và Quái Vật   xem phim Người Đẹp và Quái Vật   8:20, 9:0, 9:40, 10:10, 11:0, 11:40, 12:20, 12:50, 13:40, 14:20, 15:0, 15:30, 16:20, 17:0, 18:10, 19:0, 19:40, 21:20, 22:0, 22:30, 23:50
Kong: Đảo Đầu Lâu   xem phim Kong: Đảo Đầu Lâu   9:20, 11:50, 12:45, 14:15, 16:10, 16:45, 19:10, 20:10, 21:30, 23:50
Cô Dâu Ma   xem phim Cô Dâu Ma   8:10, 23:55
Năm Anh Em Siêu Nhân   xem phim Năm Anh Em Siêu Nhân   9:30, 12:0, 14:30, 17:40, 19:30, 20:50, 23:30
Mầm Sống Hiểm Họa   xem phim Mầm Sống Hiểm Họa   9:20, 14:0, 17:10, 21:0, 21:40, 23:20
Khoảng Cách Giữa Chúng Ta   xem phim Khoảng Cách Giữa Chúng Ta   11:30, 18:40, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Dạ cổ hoài lang   xem phim Dạ cổ hoài lang   9:20, 11:10, 14:30, 16:20, 17:50, 20:10, 23:50 Kịch
Người Đẹp và Quái Vật   xem phim Người Đẹp và Quái Vật   8:20, 10:0, 11:0, 11:30, 12:40, 13:40, 14:10, 15:20, 16:20, 16:50, 18:0, 19:0, 20:40, 21:40, 23:20
Kong: Đảo Đầu Lâu   xem phim Kong: Đảo Đầu Lâu   10:10, 12:30, 15:0, 16:40, 17:30, 18:30, 20:0, 22:30
Cô Dâu Ma   xem phim Cô Dâu Ma   10:20, 22:0
Năm Anh Em Siêu Nhân   xem phim Năm Anh Em Siêu Nhân   8:50, 11:20, 13:50, 19:30, 22:20
Mầm Sống Hiểm Họa   xem phim Mầm Sống Hiểm Họa   8:15, 15:40, 19:10, 21:20, 23:30
Khoảng Cách Giữa Chúng Ta   xem phim Khoảng Cách Giữa Chúng Ta   8:50, 13:10
Lavender   xem phim Lavender   12:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Dạ cổ hoài lang   xem phim Dạ cổ hoài lang   8:0, 9:40, 11:40, 13:50, 18:30, 20:30, 22:40, 23:40 Kịch
Người Đẹp và Quái Vật   xem phim Người Đẹp và Quái Vật   7:55, 8:40, 9:0, 10:0, 10:40, 11:20, 11:45, 12:40, 13:20, 14:0, 15:20, 16:0, 16:20, 17:0, 18:0, 18:45, 19:20, 19:50, 20:40, 21:30, 22:0, 22:30, 23:15
Kong: Đảo Đầu Lâu   xem phim Kong: Đảo Đầu Lâu   9:30, 11:50, 14:10, 14:30, 16:30, 17:40, 19:0, 20:0, 21:20, 22:20, 23:25
Cô Dâu Ma   xem phim Cô Dâu Ma   10:50, 15:30
Năm Anh Em Siêu Nhân   xem phim Năm Anh Em Siêu Nhân   8:30, 11:10, 13:40, 16:40, 19:10, 21:40
Mầm Sống Hiểm Họa   xem phim Mầm Sống Hiểm Họa   10:20, 14:40, 18:50
Săn Lùng Báu Vật Cổ   xem phim Săn Lùng Báu Vật Cổ   8:20, 12:30, 16:50
Khoảng Cách Giữa Chúng Ta   xem phim Khoảng Cách Giữa Chúng Ta   8:10, 13:0, 16:5, 21:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Dạ cổ hoài lang   xem phim Dạ cổ hoài lang   10:10, 12:10, 14:20, 16:20, 18:30, 20:30, 21:30, 22:30 Kịch
Người Đẹp và Quái Vật   xem phim Người Đẹp và Quái Vật   9:20, 11:20, 12:0, 14:40, 15:50, 17:20, 18:40, 20:0, 21:40
Kong: Đảo Đầu Lâu   xem phim Kong: Đảo Đầu Lâu   8:30, 11:0, 13:20, 14:50, 17:10, 19:30, 22:45
Cô Dâu Ma   xem phim Cô Dâu Ma   11:15
Năm Anh Em Siêu Nhân   xem phim Năm Anh Em Siêu Nhân   8:50, 10:0, 14:0, 16:40, 19:10, 22:0
Mầm Sống Hiểm Họa   xem phim Mầm Sống Hiểm Họa   12:30, 16:0, 20:40, 22:50
Khoảng Cách Giữa Chúng Ta   xem phim Khoảng Cách Giữa Chúng Ta   8:40, 13:30, 18:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Dạ cổ hoài lang   xem phim Dạ cổ hoài lang   8:50, 10:50, 15:20, 19:20, 21:20 Kịch
Người Đẹp và Quái Vật   xem phim Người Đẹp và Quái Vật   8:40, 9:20, 10:0, 10:35, 11:20, 12:0, 12:30, 13:30, 14:0, 15:10, 16:30, 17:10, 17:50, 18:30, 19:10, 19:40, 20:20, 21:45, 22:20, 23:0
Kong: Đảo Đầu Lâu   xem phim Kong: Đảo Đầu Lâu   11:10, 13:10, 14:40, 15:30, 16:10, 18:0, 20:30, 21:0, 23:20
Cô Dâu Ma   xem phim Cô Dâu Ma   8:35, 23:20
Năm Anh Em Siêu Nhân   xem phim Năm Anh Em Siêu Nhân   12:20, 15:0, 17:30, 20:0, 22:30
Mầm Sống Hiểm Họa   xem phim Mầm Sống Hiểm Họa   10:10, 17:20
Khoảng Cách Giữa Chúng Ta   xem phim Khoảng Cách Giữa Chúng Ta   9:0, 12:50, 22:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Dạ cổ hoài lang   xem phim Dạ cổ hoài lang   8:10, 11:50, 16:45, 18:10, 20:15 Kịch
Người Đẹp và Quái Vật   xem phim Người Đẹp và Quái Vật   8:20, 9:20, 10:10, 11:0, 12:0, 12:50, 13:40, 14:40, 15:30, 16:20, 17:20, 19:0, 20:0, 20:40, 21:40, 22:40
Kong: Đảo Đầu Lâu   xem phim Kong: Đảo Đầu Lâu   9:30, 12:0, 14:30, 15:15, 17:0, 19:30, 22:0, 22:50
Cô Dâu Ma   xem phim Cô Dâu Ma   8:0, 22:20
Năm Anh Em Siêu Nhân   xem phim Năm Anh Em Siêu Nhân   9:15, 10:15, 12:45, 14:0, 17:45, 20:20
Mầm Sống Hiểm Họa   xem phim Mầm Sống Hiểm Họa   10:0, 12:10, 16:30, 21:15
Săn Lùng Báu Vật Cổ   xem phim Săn Lùng Báu Vật Cổ   8:0, 18:40, 23:30
Khoảng Cách Giữa Chúng Ta   xem phim Khoảng Cách Giữa Chúng Ta   14:20, 18:50, 23:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Dạ cổ hoài lang   xem phim Dạ cổ hoài lang   8:40, 10:20, 11:20, 12:0, 13:0, 13:40, 15:20, 16:15, 16:50, 17:0, 18:40, 20:20, 20:40, 22:0, 22:25 Kịch
Người Đẹp và Quái Vật   xem phim Người Đẹp và Quái Vật   9:0, 11:25, 13:10, 13:50, 16:15, 16:50, 17:30, 18:40, 19:15, 19:55, 21:5, 21:40
Kong: Đảo Đầu Lâu   xem phim Kong: Đảo Đầu Lâu   8:40, 9:10, 10:50, 13:0, 14:40, 15:10, 17:20, 18:30, 19:30, 21:40, 22:20
Cô Dâu Ma   xem phim Cô Dâu Ma   9:40, 15:20, 19:20, 22:20
Năm Anh Em Siêu Nhân   xem phim Năm Anh Em Siêu Nhân   9:30, 11:45, 14:0, 17:55, 20:10
Mầm Sống Hiểm Họa   xem phim Mầm Sống Hiểm Họa   9:20, 11:15, 15:35, 21:5
Săn Lùng Báu Vật Cổ   xem phim Săn Lùng Báu Vật Cổ   11:45, 15:10
Khoảng Cách Giữa Chúng Ta   xem phim Khoảng Cách Giữa Chúng Ta   13:5, 17:5
Lavender   xem phim Lavender   10:0, 13:25
Ngôi Nhà Phố Quỷ   xem phim Ngôi Nhà Phố Quỷ   11:25, 23:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Dạ cổ hoài lang   xem phim Dạ cổ hoài lang   8:40, 10:30, 14:20, 18:10, 20:0, 21:50 Kịch
Người Đẹp và Quái Vật   xem phim Người Đẹp và Quái Vật   9:40, 12:10, 16:30, 19:0
Kong: Đảo Đầu Lâu   xem phim Kong: Đảo Đầu Lâu   8:50, 11:10, 13:30, 16:0, 18:20, 20:40
Cô Dâu Ma   xem phim Cô Dâu Ma   14:40, 21:30
Năm Anh Em Siêu Nhân   xem phim Năm Anh Em Siêu Nhân   9:20, 14:0, 16:20, 21:0
Mầm Sống Hiểm Họa   xem phim Mầm Sống Hiểm Họa   12:20, 16:10
Khoảng Cách Giữa Chúng Ta   xem phim Khoảng Cách Giữa Chúng Ta   11:40, 18:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Dạ cổ hoài lang   xem phim Dạ cổ hoài lang   9:0, 10:20, 11:30, 13:0, 14:35, 16:10, 18:10, 19:45, 20:45, 21:20, 21:50 Kịch
Người Đẹp và Quái Vật   xem phim Người Đẹp và Quái Vật   9:0, 9:45, 12:0, 13:15, 14:25, 15:45, 16:50, 18:20, 19:15, 21:40
- Người Sói   xem phim - Người Sói   15:40
Kong: Đảo Đầu Lâu   xem phim Kong: Đảo Đầu Lâu   9:25, 10:40, 12:45, 14:50, 16:55, 19:0, 19:45, 21:5
Cô Dâu Ma   xem phim Cô Dâu Ma   9:10, 11:30, 13:5, 14:50, 18:5, 22:15
Năm Anh Em Siêu Nhân   xem phim Năm Anh Em Siêu Nhân   9:20, 10:50, 11:25, 13:35, 15:50, 18:0, 19:20, 21:30
Mầm Sống Hiểm Họa   xem phim Mầm Sống Hiểm Họa   12:10, 16:30, 20:10, 22:0
Ngôi Nhà Phố Quỷ   xem phim Ngôi Nhà Phố Quỷ   17:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Dạ cổ hoài lang   xem phim Dạ cổ hoài lang   8:30, 10:20, 11:30, 12:10, 13:40, 14:0, 15:35, 15:50, 17:40, 19:30, 20:40, 21:35 Kịch
Người Đẹp và Quái Vật   xem phim Người Đẹp và Quái Vật   9:0, 11:55, 13:0, 15:40, 18:10, 19:15, 21:20, 22:30
Kong: Đảo Đầu Lâu   xem phim Kong: Đảo Đầu Lâu   8:50, 10:40, 13:20, 14:25, 19:20, 21:45
Cô Dâu Ma   xem phim Cô Dâu Ma   14:20, 17:25, 18:50
Quyển Sổ Tử Thần: Khai Sáng Thế Giới Mới   xem phim Quyển Sổ Tử Thần: Khai Sáng Thế Giới Mới   9:55, 16:15, 20:45
Năm Anh Em Siêu Nhân   xem phim Năm Anh Em Siêu Nhân   9:30, 11:10, 16:50, 19:10, 21:40
Săn Lùng Báu Vật Cổ   xem phim Săn Lùng Báu Vật Cổ   8:45, 15:30
Ngôi Nhà Phố Quỷ   xem phim Ngôi Nhà Phố Quỷ   12:30, 17:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Dạ cổ hoài lang   xem phim Dạ cổ hoài lang   9:0, 10:50, 11:35, 13:25, 15:15, 16:0, 17:5, 18:55, 19:40, 20:45, 21:30, 22:50 Kịch
Người Đẹp và Quái Vật   xem phim Người Đẹp và Quái Vật   9:5, 11:35, 12:40, 14:5, 15:35, 16:35, 17:50, 19:5, 20:20, 21:35, 22:15
Kong: Đảo Đầu Lâu   xem phim Kong: Đảo Đầu Lâu   9:15, 11:20, 13:40, 17:40, 22:35
Cô Dâu Ma   xem phim Cô Dâu Ma   9:10, 13:40
Quyển Sổ Tử Thần: Khai Sáng Thế Giới Mới   xem phim Quyển Sổ Tử Thần: Khai Sáng Thế Giới Mới   11:0, 15:5, 20:0
Năm Anh Em Siêu Nhân   xem phim Năm Anh Em Siêu Nhân   9:0, 11:25, 13:50, 16:15, 17:15, 18:40, 21:5
Mầm Sống Hiểm Họa   xem phim Mầm Sống Hiểm Họa   9:15, 11:10, 15:10, 18:5, 20:10
Ngôi Nhà Phố Quỷ   xem phim Ngôi Nhà Phố Quỷ   9:20, 13:15, 22:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Dạ cổ hoài lang   xem phim Dạ cổ hoài lang   8:40, 12:40, 18:40 Kịch
Người Đẹp và Quái Vật   xem phim Người Đẹp và Quái Vật   9:30, 10:40, 12:10, 13:20, 14:50, 15:50, 17:20, 18:25, 19:50, 21:0, 21:40, 23:0
Kong: Đảo Đầu Lâu   xem phim Kong: Đảo Đầu Lâu   9:10, 11:30, 13:50, 16:20, 19:20, 22:30
Cô Dâu Ma   xem phim Cô Dâu Ma   8:10, 23:35
Năm Anh Em Siêu Nhân   xem phim Năm Anh Em Siêu Nhân   10:10, 15:30, 16:50, 20:20
Mầm Sống Hiểm Họa   xem phim Mầm Sống Hiểm Họa   10:50, 14:40
Khoảng Cách Giữa Chúng Ta   xem phim Khoảng Cách Giữa Chúng Ta   8:30, 18:0, 22:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Dạ cổ hoài lang   xem phim Dạ cổ hoài lang   8:30, 10:50, 15:20, 17:25, 22:25 Kịch
Người Đẹp và Quái Vật   xem phim Người Đẹp và Quái Vật   8:40, 10:40, 11:20, 13:20, 14:0, 16:0, 16:40, 20:30, 22:10, 23:10
Kong: Đảo Đầu Lâu   xem phim Kong: Đảo Đầu Lâu   8:30, 9:55, 12:20, 13:0, 14:45, 17:10, 22:15
Cô Dâu Ma   xem phim Cô Dâu Ma   8:35
Năm Anh Em Siêu Nhân   xem phim Năm Anh Em Siêu Nhân   9:20, 10:35, 11:50, 13:10, 14:20, 15:40, 16:50, 18:5, 22:20
Mầm Sống Hiểm Họa   xem phim Mầm Sống Hiểm Họa   12:50, 17:20, 22:40
Khoảng Cách Giữa Chúng Ta   xem phim Khoảng Cách Giữa Chúng Ta   8:10, 10:30, 15:0, 22:30
Lavender   xem phim Lavender   8:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Dạ cổ hoài lang   xem phim Dạ cổ hoài lang   9:15, 11:0, 12:50, 14:40, 15:15, 16:30, 18:20, 20:10, 20:55, 21:25, 22:5, 23:0 Kịch
Người Đẹp và Quái Vật   xem phim Người Đẹp và Quái Vật   9:5, 9:50, 11:30, 12:0, 13:55, 14:35, 16:20, 17:0, 18:45, 21:10, 22:0
Kong: Đảo Đầu Lâu   xem phim Kong: Đảo Đầu Lâu   9:10, 12:15, 14:5, 17:10, 19:30, 21:50
Cô Dâu Ma   xem phim Cô Dâu Ma   11:20, 15:5, 16:25, 18:50, 21:5, 23:5
Quyển Sổ Tử Thần: Khai Sáng Thế Giới Mới   xem phim Quyển Sổ Tử Thần: Khai Sáng Thế Giới Mới   9:25, 14:25, 19:25
Năm Anh Em Siêu Nhân   xem phim Năm Anh Em Siêu Nhân   9:35, 11:35, 11:55, 14:15, 16:35, 18:30, 19:0, 20:45
Mầm Sống Hiểm Họa   xem phim Mầm Sống Hiểm Họa   9:20, 13:10, 17:5, 19:5, 22:45
Săn Lùng Báu Vật Cổ   xem phim Săn Lùng Báu Vật Cổ   11:15
Ngôi Nhà Phố Quỷ   xem phim Ngôi Nhà Phố Quỷ   9:30, 13:15, 16:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Dạ cổ hoài lang   xem phim Dạ cổ hoài lang   9:0, 10:55, 13:50, 15:30, 18:20, 20:30, 22:30 Kịch
Người Đẹp và Quái Vật   xem phim Người Đẹp và Quái Vật   9:40, 12:10, 14:40, 17:20, 19:50, 21:15
Kong: Đảo Đầu Lâu   xem phim Kong: Đảo Đầu Lâu   11:30, 14:45, 15:55, 20:15, 21:50
Cô Dâu Ma   xem phim Cô Dâu Ma   9:30, 14:0, 17:15
Quyển Sổ Tử Thần: Khai Sáng Thế Giới Mới   xem phim Quyển Sổ Tử Thần: Khai Sáng Thế Giới Mới   11:10, 15:45, 19:10
Năm Anh Em Siêu Nhân   xem phim Năm Anh Em Siêu Nhân   8:50, 11:15, 13:45, 16:15, 18:45, 21:45, 22:20
Mầm Sống Hiểm Họa   xem phim Mầm Sống Hiểm Họa   9:10, 11:15, 13:20, 17:30, 19:40, 22:40
Ngôi Nhà Phố Quỷ   xem phim Ngôi Nhà Phố Quỷ   9:15, 12:50, 18:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Dạ cổ hoài lang   xem phim Dạ cổ hoài lang   8:20, 10:10, 12:0, 13:50, 15:40, 16:50, 17:30, 19:20, 20:35, 21:10, 23:0 Kịch
Người Đẹp và Quái Vật   xem phim Người Đẹp và Quái Vật   10:50, 12:5, 13:40, 14:25, 15:50, 16:50, 18:40, 20:15, 21:5
Kong: Đảo Đầu Lâu   xem phim Kong: Đảo Đầu Lâu   8:45, 14:30, 17:55, 19:15, 22:25
Cô Dâu Ma   xem phim Cô Dâu Ma   8:55, 10:45, 12:35, 22:40
Quyển Sổ Tử Thần: Khai Sáng Thế Giới Mới   xem phim Quyển Sổ Tử Thần: Khai Sáng Thế Giới Mới   11:5, 13:15, 18:0
Năm Anh Em Siêu Nhân   xem phim Năm Anh Em Siêu Nhân   8:35, 10:55, 13:15, 15:35, 20:5, 21:35, 22:30
Săn Lùng Báu Vật Cổ   xem phim Săn Lùng Báu Vật Cổ   9:0, 16:10
Ngôi Nhà Phố Quỷ   xem phim Ngôi Nhà Phố Quỷ   8:25, 10:15, 18:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Dạ cổ hoài lang   xem phim Dạ cổ hoài lang   9:30, 11:15, 13:0, 14:45, 16:30, 18:15, 20:0, 21:45 Kịch
Người Đẹp và Quái Vật   xem phim Người Đẹp và Quái Vật   10:0, 12:15, 14:30, 16:55, 19:20, 21:45
Kong: Đảo Đầu Lâu   xem phim Kong: Đảo Đầu Lâu   11:15, 13:20, 15:25, 17:30, 19:35, 20:45, 21:40
Công Chúa Ma Cà Rồng   xem phim Công Chúa Ma Cà Rồng   14:30
Cô Dâu Ma   xem phim Cô Dâu Ma   11:0, 12:45, 19:0
Quyển Sổ Tử Thần: Khai Sáng Thế Giới Mới   xem phim Quyển Sổ Tử Thần: Khai Sáng Thế Giới Mới   16:20
Năm Anh Em Siêu Nhân   xem phim Năm Anh Em Siêu Nhân   12:30, 14:50, 17:10, 19:30, 21:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Dạ cổ hoài lang   xem phim Dạ cổ hoài lang   8:45, 9:45, 11:30, 13:10, 14:50, 16:30, 18:10, 19:0, 19:50, 20:30, 21:35, 22:30 Kịch
Người Đẹp và Quái Vật   xem phim Người Đẹp và Quái Vật   9:20, 10:25, 11:50, 12:55, 14:20, 15:45, 16:50, 19:20, 20:40, 21:50, 23:10
Kong: Đảo Đầu Lâu   xem phim Kong: Đảo Đầu Lâu   11:10, 13:25, 15:40, 18:0
Cô Dâu Ma   xem phim Cô Dâu Ma   8:40, 17:10
Quyển Sổ Tử Thần: Khai Sáng Thế Giới Mới   xem phim Quyển Sổ Tử Thần: Khai Sáng Thế Giới Mới   8:40, 23:0
Năm Anh Em Siêu Nhân   xem phim Năm Anh Em Siêu Nhân   9:0, 11:15, 13:30, 18:15, 20:10, 22:15
Săn Lùng Báu Vật Cổ   xem phim Săn Lùng Báu Vật Cổ   10:30, 14:0, 15:25, 17:40, 19:30
Lavender   xem phim Lavender   12:15, 21:15
Ngôi Nhà Phố Quỷ   xem phim Ngôi Nhà Phố Quỷ   15:50, 23:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Dạ cổ hoài lang   xem phim Dạ cổ hoài lang   8:20, 10:20, 12:20, 14:20, 16:20, 18:20, 20:20, 22:20 Kịch
Người Đẹp và Quái Vật   xem phim Người Đẹp và Quái Vật   9:30, 10:0, 12:0, 12:40, 14:40, 15:20, 17:10, 18:0, 19:40, 20:40, 22:10, 23:20
Kong: Đảo Đầu Lâu   xem phim Kong: Đảo Đầu Lâu   9:0, 9:50, 12:10, 14:30, 16:50, 19:20, 21:0, 21:40, 23:20
Cô Dâu Ma   xem phim Cô Dâu Ma   10:50, 17:0
Năm Anh Em Siêu Nhân   xem phim Năm Anh Em Siêu Nhân   10:0, 12:30, 15:0, 17:30, 20:0, 22:30
Mầm Sống Hiểm Họa   xem phim Mầm Sống Hiểm Họa   14:50, 19:0, 23:10
Khoảng Cách Giữa Chúng Ta   xem phim Khoảng Cách Giữa Chúng Ta   11:20, 13:50, 16:10, 18:40
Lavender   xem phim Lavender   8:50, 12:50, 21:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Dạ cổ hoài lang   xem phim Dạ cổ hoài lang   11:50, 16:30, 21:0 Kịch
Người Đẹp và Quái Vật   xem phim Người Đẹp và Quái Vật   13:40, 16:20, 19:0, 21:40
Kong: Đảo Đầu Lâu   xem phim Kong: Đảo Đầu Lâu   13:50, 15:20, 16:10, 18:40, 20:0, 21:10, 23:30
Năm Anh Em Siêu Nhân   xem phim Năm Anh Em Siêu Nhân   12:10, 13:20, 14:40, 15:50, 17:10, 18:20, 19:40, 20:50, 22:10, 23:20
Mầm Sống Hiểm Họa   xem phim Mầm Sống Hiểm Họa   13:10, 17:45, 22:20
Khoảng Cách Giữa Chúng Ta   xem phim Khoảng Cách Giữa Chúng Ta   14:0, 18:30, 23:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Dạ cổ hoài lang   xem phim Dạ cổ hoài lang   9:40, 11:50, 14:0, 18:20 Kịch
Người Đẹp và Quái Vật   xem phim Người Đẹp và Quái Vật   8:30, 9:20, 9:30, 11:10, 11:30, 12:20, 13:50, 14:10, 15:0, 15:50, 16:40, 18:30, 18:50, 19:10, 19:30, 21:0, 21:40, 22:50, 23:30, 23:45
Kong: Đảo Đầu Lâu   xem phim Kong: Đảo Đầu Lâu   8:40, 11:0, 13:30, 16:30, 17:10, 17:40, 20:0, 21:30, 22:30
Cô Dâu Ma   xem phim Cô Dâu Ma   16:10
Năm Anh Em Siêu Nhân   xem phim Năm Anh Em Siêu Nhân   9:0, 12:0, 14:40, 20:20, 22:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Dạ cổ hoài lang   xem phim Dạ cổ hoài lang   9:0, 12:20, 13:50, 21:40 Kịch
Người Đẹp và Quái Vật   xem phim Người Đẹp và Quái Vật   8:40, 11:15, 12:40, 13:50, 15:50, 16:25, 19:0, 20:20, 21:40, 23:0
Kong: Đảo Đầu Lâu   xem phim Kong: Đảo Đầu Lâu   8:50, 11:0, 13:20, 15:40, 18:0, 20:0, 22:20
Năm Anh Em Siêu Nhân   xem phim Năm Anh Em Siêu Nhân   10:10, 14:30, 17:30, 19:10
Mầm Sống Hiểm Họa   xem phim Mầm Sống Hiểm Họa   10:10, 15:20, 17:0, 21:0
Khoảng Cách Giữa Chúng Ta   xem phim Khoảng Cách Giữa Chúng Ta   11:20, 18:40, 23:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Dạ cổ hoài lang   xem phim Dạ cổ hoài lang   8:0, 10:10, 15:10, 16:0, 16:45, 18:45, 20:45, 23:20 Kịch
Người Đẹp và Quái Vật   xem phim Người Đẹp và Quái Vật   0:0, 9:10, 10:20, 11:20, 12:15, 12:50, 13:20, 14:15, 14:30, 15:15, 16:20, 17:20, 18:20, 19:20, 20:15, 21:20, 22:0, 22:50
Kong: Đảo Đầu Lâu   xem phim Kong: Đảo Đầu Lâu   9:0, 10:0, 11:45, 12:0, 13:0, 14:0, 17:0, 17:50, 19:0, 19:40, 20:0, 22:20
Cô Dâu Ma   xem phim Cô Dâu Ma   8:10, 22:45
Năm Anh Em Siêu Nhân   xem phim Năm Anh Em Siêu Nhân   8:0, 9:30, 10:20, 12:30, 15:40, 17:10, 18:0, 20:30, 22:10, 23:0
Săn Lùng Báu Vật Cổ   xem phim Săn Lùng Báu Vật Cổ   8:20, 14:50
Khoảng Cách Giữa Chúng Ta   xem phim Khoảng Cách Giữa Chúng Ta   8:30, 11:0, 21:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Dạ cổ hoài lang   xem phim Dạ cổ hoài lang   9:0, 10:50, 12:40, 14:30, 15:20, 16:20, 18:10, 19:40, 20:0, 21:50 Kịch
Người Đẹp và Quái Vật   xem phim Người Đẹp và Quái Vật   8:50, 9:50, 11:20, 12:30, 13:50, 15:0, 16:20, 17:30, 18:50, 20:10, 21:20
Kong: Đảo Đầu Lâu   xem phim Kong: Đảo Đầu Lâu   8:40, 10:0, 11:0, 12:20, 13:20, 14:40, 15:40, 17:0, 18:0, 19:20, 20:20, 21:40
Năm Anh Em Siêu Nhân   xem phim Năm Anh Em Siêu Nhân   9:20, 10:20, 12:50, 19:0, 21:25
Mầm Sống Hiểm Họa   xem phim Mầm Sống Hiểm Họa   11:50, 13:40, 21:30
Săn Lùng Báu Vật Cổ   xem phim Săn Lùng Báu Vật Cổ   15:30
Khoảng Cách Giữa Chúng Ta   xem phim Khoảng Cách Giữa Chúng Ta   17:20
Lavender   xem phim Lavender   8:30
Ngôi Nhà Phố Quỷ   xem phim Ngôi Nhà Phố Quỷ   17:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Dạ cổ hoài lang   xem phim Dạ cổ hoài lang   10:0, 11:50, 13:40, 17:25, 19:15 Kịch
Người Đẹp và Quái Vật   xem phim Người Đẹp và Quái Vật   9:0, 11:20, 13:40, 14:20, 16:0, 18:20, 20:40, 21:20
Kong: Đảo Đầu Lâu   xem phim Kong: Đảo Đầu Lâu   9:10, 13:15, 17:25
Cô Dâu Ma   xem phim Cô Dâu Ma   11:20, 15:30, 21:40
Năm Anh Em Siêu Nhân   xem phim Năm Anh Em Siêu Nhân   9:40, 12:0, 16:40, 18:40, 19:0, 21:20
Mầm Sống Hiểm Họa   xem phim Mầm Sống Hiểm Họa   15:25, 19:35
Khoảng Cách Giữa Chúng Ta   xem phim Khoảng Cách Giữa Chúng Ta   21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Dạ cổ hoài lang   xem phim Dạ cổ hoài lang   9:30, 13:20, 15:0, 19:15, 20:55 Kịch
Người Đẹp và Quái Vật   xem phim Người Đẹp và Quái Vật   9:30, 11:50, 13:50, 16:40, 18:10, 20:45, 21:20
Kong: Đảo Đầu Lâu   xem phim Kong: Đảo Đầu Lâu   9:50, 11:10, 12:0, 14:10, 16:20, 18:30, 20:40
Cô Dâu Ma   xem phim Cô Dâu Ma   16:25
Năm Anh Em Siêu Nhân   xem phim Năm Anh Em Siêu Nhân   9:35, 14:25, 16:40, 18:55
Mầm Sống Hiểm Họa   xem phim Mầm Sống Hiểm Họa   13:35, 17:25, 19:20, 21:15
Săn Lùng Báu Vật Cổ   xem phim Săn Lùng Báu Vật Cổ   11:35
Khoảng Cách Giữa Chúng Ta   xem phim Khoảng Cách Giữa Chúng Ta   9:20
Lavender   xem phim Lavender   12:5
Ngôi Nhà Phố Quỷ   xem phim Ngôi Nhà Phố Quỷ   15:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Đẹp và Quái Vật   xem phim Người Đẹp và Quái Vật   9:10, 9:40, 10:20, 13:0, 15:40, 16:20, 16:50, 17:15, 19:30, 19:45, 20:30, 21:30, 22:10, 22:30
Kong: Đảo Đầu Lâu   xem phim Kong: Đảo Đầu Lâu   9:0, 11:30, 12:20, 13:55, 14:45, 16:40, 17:20, 19:0, 20:0, 22:25
Cô Dâu Ma   xem phim Cô Dâu Ma   10:30, 12:25
Năm Anh Em Siêu Nhân   xem phim Năm Anh Em Siêu Nhân   11:50, 14:20, 14:50, 19:10
Mầm Sống Hiểm Họa   xem phim Mầm Sống Hiểm Họa   8:20, 12:40, 14:30, 18:20
Khoảng Cách Giữa Chúng Ta   xem phim Khoảng Cách Giữa Chúng Ta   10:0, 21:40, 23:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Đẹp và Quái Vật   xem phim Người Đẹp và Quái Vật   8:0, 9:15, 10:30, 12:0, 13:10, 14:20, 15:20, 17:20, 18:30, 19:30, 20:20, 22:30, 23:30
Kong: Đảo Đầu Lâu   xem phim Kong: Đảo Đầu Lâu   8:10, 10:40, 13:0, 15:45, 18:0, 20:40, 22:10, 23:10
Cô Dâu Ma   xem phim Cô Dâu Ma   8:0, 23:30
Năm Anh Em Siêu Nhân   xem phim Năm Anh Em Siêu Nhân   8:30, 9:30, 11:0, 11:50, 13:30, 14:50, 16:0, 17:0, 18:15, 20:0, 21:0, 23:0
Mầm Sống Hiểm Họa   xem phim Mầm Sống Hiểm Họa   10:0, 14:30, 19:0
Khoảng Cách Giữa Chúng Ta   xem phim Khoảng Cách Giữa Chúng Ta   12:10, 16:40, 21:10


 • Thoi su 24h233 Ong 72 tuoi dam chet chau ruot
  Thời sự 24h(23/3): Ông 72 tuổi đâm chết cháu ruột

  Lần đầu tiên ông Hải cho tháo niêm phong, không cẩu xe vi phạm; Hai nữ sinh lớp 7 “mất tích” trên đường đến trường; ‘Bảo mẫu’ Thiên Lý: Vấp ngã tuổi 19, trưởng thành tuổi 23; Người dân đuổi đánh tài xế Camry gây tai nạn rồi bỏ chạy; Hà Nội: Cán bộ, công chức phải xin lỗi nếu để người dân chờ đợi

 • Thoi su 24h223 Chem gan lia dau con no vi khong tra tien
  Thời sự 24h(22/3): Chém gần lìa đầu con nợ vì không trả tiền

  Huyện miền núi trả lại doanh nghiệp hai ôtô tiền tỷ; Dựng một chuồng gà bị khởi tố, xây 40 biệt thự chỉ phạt tiền; Nghi vấn lập hàng trăm mộ giả để trục lợi tiền đền bù ở Đà Nẵng; Khách Trung Quốc không tiêu tiền ở VN: Mua đồ Trung Quốc?; 2 máy bay bị mất liên lạc, đình chỉ kíp kiểm soát không lưu ngủ gật

 • Thoi su 24h Sat hai cha me vo roi goi cong an den bat
  Thời sự 24h: Sát hại cha mẹ vợ rồi gọi công an đến bắt

  18 học sinh bị tai nạn thảm khốc ở Gia Lai và những mơ ước dở dang; Vụ xe đón dâu gặp nạn kinh hoàng ở Hà Nam: 'Trước khi đi ăn cưới, gia đình tôi đã cản'; Cán bộ thuế bị tố vòi tiền: Giải trình bất ngờ của người trong cuộc; Nữ chủ tịch phường gõ cửa từng nhà, đề nghị dỡ phần lấn vỉa hè lúc 5h sáng; Giật bắn mình với những tai nạn thương tâm chỉ vì … con chó

 • Thoi su 24h Tham an sat hai vo chong anh ruot o Lai Chau
  Thời sự 24h: Thảm án sát hại vợ chồng anh ruột ở Lai Châu

  Cha đánh con giữa đường, công an phải giải cứu; Vụ cháu bé 8 tuổi bị xâm hại ở Hoàng Mai: Vợ nghi can mệt mỏi, tổ dân phố bất ngờ; Nhiều bé tại điểm giữ trẻ ở Sài Gòn bị "tra tấn" khi ăn; Hà Nội ra quân giành lại vỉa hè: Dân Hà Nội một tuần "mất ăn, mất ngủ" lo chỗ gửi ô tô; Hà Nam: Tai nạn kinh hoàng trên đường đón dâu khiến 16 người thương vong

 • Thoi su 24h153 Gianh lai via he Quyet tam thoi la chua du
  Thời sự 24h(15/3): Giành lại vỉa hè - Quyết tâm thôi là chưa đủ

  Đi ủng...rửa lòng lợn, quán ăn bị phạt gần 5 triệu đồng; Thêm tố cáo vạch trần "vết đen" PK có thai phụ chết não sau khám; Giành lại vỉa hè: Chỉ quyết tâm thôi là chưa đủ; Quái chiêu của ‘tú ông’ dụ những "bông hoa rừng" qua biên giới; Hành trình tìm công lý của mẹ bé gái 8 tuổi nghi bị xâm hại tình dục ... là những tin tức thời sự nổi bật ngày 15/3/2017.

 • IS khung bo London
  IS khủng bố London

  Khủng bố kinh hoàng trước Quốc hội anh tại London; Hàn Quốc tiến hành trục vớt phà Sewol sau 3 năm; Nghị sỹ Nga bị giết tại Kiev; Nghi phạm vụ công dân Triều Tiên bị sát hại tại Malaysia từng sống tại Việt Nam; Thủ tướng Anh thề không đầu hàng trước khủng bố; Chân dung viên cảnh sát anh hùng xả thân bảo vệ người dân London trước kẻ khủng bố... là những tin q

 • Nghet tho truy bat doi tuong van chuyen 100 banh heroin
  Nghẹt thở truy bắt đối tượng vận chuyển 100 bánh heroin

  Vụ nổ súng, truy đuổi nghẹt thở bắt đối tượng vận chuyển 100 bánh heroin; Bé 3 tuổi nghi bị xâm hại ở Hà Nội; Phát hiện bộ hài cốt dưới bể phốt; 3 thanh niên say rượu, mở van xả lũ gây ngập nặng; Cán bộ huyện rút súng dọa dân ... là những tin tức pháp luật nổi bật tuần qua.

 • Be boi thit ban Brazil xuat hien sieu lai suat
  Bê bối thịt bẩn Brazil, xuất hiện "siêu" lãi suất

  Bê bối thịt bẩn tại Brazil, xuất hiện "siêu" lãi suất, giá xăng giảm lần thứ 2 liên tiếp, thuế phí sân bay tăng, Forbes công bố danh sách tỷ phú thế giới,... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng...là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuần qua.

 • Khi ba hoa noi dien amp noi niem cua toilet dat vang
  Khi bà hỏa nổi điên & nỗi niềm của toilet "dát vàng"

  Cháy lớn tại Cần Thơ gây thiệt hại hàng tỷ đồng, một nhà vệ sinh lổn nhổn và bẩn thỉu có giá đến 200 triệu đồng, cả Sài Gòn và Hà Nội kiên trì với cuộc chiến giành vỉa hè, tai nạn khủng khiếp làm 3 người chết ngay trong đêm,... là những vấn đề xã hội nóng hổi nhất tuần qua.

 • My de xuat trung phat Trung Quoc vi Bien Dong
  Mỹ đề xuất trừng phạt Trung Quốc vì Biển Đông

  Nghị sĩ Mỹ đề nghị trừng phạt Trung Quốc vì hành động trên Biển Đông; Chính quyền TT Trump "khai tử" chính sách xoay trục Châu Á của Obama; Nhật đưa tàu chiến lớn nhất vào Biển Đông; Ngoại trưởng Mỹ công du Châu Á; Nổ bom thư tại trụ sở IMF tại Paris; Sa mạc lớn nhất Thế giới từng là đồng cỏ xanh... là những tin quốc tế nổi bật tuần qua.