Tên phim Giờ chiếu Thể loại
QUỶ ÁM   xem phim QUỶ ÁM   8:55, 11:25, 11:30, 11:55, 13:0, 15:15, 15:30, 19:10, 19:30, 21:10
Xin Lỗi Anh Chỉ Là Sát Thủ   xem phim Xin Lỗi Anh Chỉ Là Sát Thủ   17:0
4 Năm, 2 Chàng, 1 Tình Yêu   xem phim 4 Năm, 2 Chàng, 1 Tình Yêu   14:0, 16:5
Sinh Vật Huyền Bí Và Nơi Tìm Ra Chúng   xem phim Sinh Vật Huyền Bí Và Nơi Tìm Ra Chúng   11:0, 16:35
Hành Trình Của   xem phim Hành Trình Của   9:10, 9:15, 10:40, 10:55, 11:0, 11:50, 12:5, 13:25, 13:40, 14:50, 15:0, 15:25, 16:20, 17:10, 17:20, 19:0, 19:5, 19:15, 19:20, 20:25, 21:20, 21:30
Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa   xem phim Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa   9:0, 9:15, 9:20, 9:35, 9:50, 11:20, 11:35, 11:40, 13:50, 14:0, 14:15, 15:5, 15:45, 16:0, 17:15, 18:10, 18:20, 19:20, 20:15, 20:30, 20:40, 21:35
Thế Giới Ngầm: Trận Chiến Đẫm máu   xem phim Thế Giới Ngầm: Trận Chiến Đẫm máu   8:40, 8:55, 10:10, 10:50, 11:30, 12:45, 13:30, 13:45, 14:40, 15:30, 15:45, 16:35, 17:5, 17:20, 17:40, 17:45, 18:30, 19:35, 21:10, 21:20
Vệ Sĩ Tiểu Thư và Thằng Khờ   xem phim Vệ Sĩ Tiểu Thư và Thằng Khờ   9:0, 9:30, 13:15, 13:20, 13:35, 19:20, 21:20, 21:25
Thần Kiếm   xem phim Thần Kiếm   10:30, 12:35, 12:45, 19:40, 21:30, 21:50
Lời Thỉnh Cầu Quái Vật   xem phim Lời Thỉnh Cầu Quái Vật   9:0, 13:10, 13:20, 15:20, 17:25, 21:35, 21:40
Chuyến Xe Bá Đạo 888   xem phim Chuyến Xe Bá Đạo 888   9:40, 11:5, 11:35, 14:45, 15:30, 18:15, 19:10, 20:55, 21:0, 21:45
Nhà Mồ   xem phim Nhà Mồ   9:15, 12:55, 13:40, 16:30, 17:20, 20:0
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   10:25, 11:30, 13:20, 14:55, 17:5, 18:10, 19:40, 21:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
QUỶ ÁM   xem phim QUỶ ÁM   11:0, 11:25, 12:55, 13:0, 13:5, 14:30, 14:40, 16:5, 16:10, 18:15, 18:30, 19:50, 20:0, 21:30, 21:40
Sinh Vật Huyền Bí Và Nơi Tìm Ra Chúng   xem phim Sinh Vật Huyền Bí Và Nơi Tìm Ra Chúng   9:20, 10:10, 11:35, 11:45, 14:0, 14:10, 14:35, 16:30, 16:35, 17:0, 19:0, 20:45, 21:25, 21:40
Hành Trình Của   xem phim Hành Trình Của   9:10, 10:0, 11:0, 11:20, 12:10, 13:15, 13:30, 14:20, 15:30, 15:40, 15:45, 16:30, 17:45, 17:50, 17:55, 19:30, 21:10, 21:35
Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa   xem phim Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa   9:5, 9:10, 9:30, 10:5, 10:50, 10:55, 11:55, 12:35, 12:40, 12:45, 13:50, 14:20, 14:25, 15:55, 16:5, 17:45, 19:0, 19:40, 19:50, 20:0, 21:25, 21:40, 21:45
Thế Giới Ngầm: Trận Chiến Đẫm máu   xem phim Thế Giới Ngầm: Trận Chiến Đẫm máu   8:55, 9:20, 10:40, 10:50, 11:5, 12:25, 12:35, 12:50, 14:10, 14:20, 14:35, 16:20, 17:45, 17:55, 18:5, 19:40, 19:50, 20:5, 21:30, 21:35, 21:50
Vệ Sĩ Tiểu Thư và Thằng Khờ   xem phim Vệ Sĩ Tiểu Thư và Thằng Khờ   9:15, 9:25, 9:30, 11:0, 16:10, 16:20, 16:25, 18:0, 18:10
Thần Kiếm   xem phim Thần Kiếm   9:30, 12:40, 15:45, 16:30, 21:40, 21:50
Lời Thỉnh Cầu Quái Vật   xem phim Lời Thỉnh Cầu Quái Vật   9:0, 9:5, 12:45, 17:45
Đội Thanh Trừng   xem phim Đội Thanh Trừng   9:5, 14:40, 14:45, 19:55, 20:10
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   11:20, 13:20, 15:20, 17:20, 19:20, 21:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
QUỶ ÁM   xem phim QUỶ ÁM   11:0, 11:15, 13:10, 14:45, 16:10, 17:40, 22:0
Sinh Vật Huyền Bí Và Nơi Tìm Ra Chúng   xem phim Sinh Vật Huyền Bí Và Nơi Tìm Ra Chúng   9:45, 14:30, 15:45, 19:15
Hành Trình Của   xem phim Hành Trình Của   9:15, 9:30, 9:45, 11:5, 11:25, 12:5, 12:10, 12:40, 14:40, 15:15, 15:55, 16:0, 17:20, 18:25, 18:35, 19:45, 19:55, 21:5, 21:30
Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa   xem phim Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa   9:0, 9:15, 10:45, 11:15, 11:40, 12:20, 13:30, 14:0, 15:15, 16:20, 16:40, 17:0, 18:0, 18:40, 20:5, 20:20, 21:45, 21:50
Thế Giới Ngầm: Trận Chiến Đẫm máu   xem phim Thế Giới Ngầm: Trận Chiến Đẫm máu   9:0, 9:25, 9:30, 10:45, 11:50, 12:55, 13:20, 13:35, 14:30, 15:0, 16:40, 16:45, 16:55, 18:0, 18:20, 18:25, 19:25, 19:35, 20:35, 21:15, 22:15
Vệ Sĩ Tiểu Thư và Thằng Khờ   xem phim Vệ Sĩ Tiểu Thư và Thằng Khờ   9:40, 10:0, 13:30, 14:10, 18:0
Thần Kiếm   xem phim Thần Kiếm   10:15, 12:30, 12:45, 19:40
Lời Thỉnh Cầu Quái Vật   xem phim Lời Thỉnh Cầu Quái Vật   9:10, 12:15, 12:30, 16:0, 18:0
Đội Thanh Trừng   xem phim Đội Thanh Trừng   16:20, 16:55
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   11:0, 13:0, 14:10, 15:20, 17:15, 18:0, 19:15, 21:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
QUỶ ÁM   xem phim QUỶ ÁM   8:30, 8:35, 10:40, 10:50, 10:55, 12:40, 18:45, 18:50, 22:35, 22:40, 23:5
Hành Trình Của   xem phim Hành Trình Của   8:50, 9:15, 10:20, 12:35, 12:40, 12:50, 14:5, 14:50, 14:55, 15:55, 16:25, 16:35, 17:5, 17:10, 19:25, 19:30, 21:10, 21:50
Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa   xem phim Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa   8:40, 8:55, 10:40, 10:55, 11:10, 12:40, 13:10, 14:30, 15:10, 16:35, 17:10, 18:15, 19:5, 19:10, 20:10, 20:15, 21:5, 21:10, 21:45, 22:5, 22:35, 22:40, 23:5
Thế Giới Ngầm: Trận Chiến Đẫm máu   xem phim Thế Giới Ngầm: Trận Chiến Đẫm máu   8:30, 8:50, 10:20, 10:50, 12:10, 12:40, 14:5, 14:30, 16:15, 16:20, 16:25, 17:10, 18:10, 18:20, 19:15, 20:5, 22:0, 22:10, 22:15
Vệ Sĩ Tiểu Thư và Thằng Khờ   xem phim Vệ Sĩ Tiểu Thư và Thằng Khờ   8:35, 8:50, 8:55, 10:30, 10:40, 11:50, 12:35, 14:30, 14:35, 18:15, 20:30, 20:35, 21:15, 22:5, 22:25
Lời Thỉnh Cầu Quái Vật   xem phim Lời Thỉnh Cầu Quái Vật   8:45, 10:35, 12:40, 14:15, 18:30
Đội Thanh Trừng   xem phim Đội Thanh Trừng   8:50, 8:55, 11:35, 16:20, 17:10, 20:10
Chuyến Xe Bá Đạo 888   xem phim Chuyến Xe Bá Đạo 888   10:45, 13:30, 14:30, 15:25, 17:20, 18:15
Nhà Mồ   xem phim Nhà Mồ   8:50, 12:25, 12:40, 14:45, 20:20, 20:40, 22:10
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   10:40, 11:35, 12:50, 13:45, 15:0, 15:55, 17:10, 18:5, 19:20, 20:20, 21:30, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
QUỶ ÁM   xem phim QUỶ ÁM   9:20, 11:0, 12:50, 13:40, 14:40, 18:0, 20:5, 21:45, 22:10
Hành Trình Của   xem phim Hành Trình Của   9:10, 10:25, 16:0, 18:0, 21:30
Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa   xem phim Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa   9:0, 10:50, 12:40, 13:30, 14:30, 16:20, 18:10, 19:10, 20:0, 21:10, 21:20
Thế Giới Ngầm: Trận Chiến Đẫm máu   xem phim Thế Giới Ngầm: Trận Chiến Đẫm máu   9:50, 11:40, 12:40, 15:20, 17:20, 19:45, 21:50
Vệ Sĩ Tiểu Thư và Thằng Khờ   xem phim Vệ Sĩ Tiểu Thư và Thằng Khờ   11:10, 11:15, 13:0, 14:10, 16:40, 17:0, 18:10, 20:20
Thần Kiếm   xem phim Thần Kiếm   9:30, 11:30, 15:30, 17:30, 21:30
Lời Thỉnh Cầu Quái Vật   xem phim Lời Thỉnh Cầu Quái Vật   11:30, 13:30, 19:30
Nhà Mồ   xem phim Nhà Mồ   9:20, 11:0, 12:50, 14:50, 16:20, 18:30, 18:50, 19:50, 21:40, 22:10
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   9:30, 11:40, 13:0, 15:0, 17:30, 19:20, 20:40, 21:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
QUỶ ÁM   xem phim QUỶ ÁM   10:20, 10:40, 10:45, 12:40, 14:10, 14:30, 18:10, 18:25, 18:30, 21:25, 23:40, 23:45
Sinh Vật Huyền Bí Và Nơi Tìm Ra Chúng   xem phim Sinh Vật Huyền Bí Và Nơi Tìm Ra Chúng   9:35, 10:40, 12:5, 14:35, 14:50, 15:10, 15:15, 17:10, 19:40, 22:10
Hành Trình Của   xem phim Hành Trình Của   8:0, 8:10, 8:35, 9:5, 9:15, 10:0, 10:15, 10:30, 10:50, 11:20, 11:30, 12:20, 12:30, 12:35, 13:5, 13:35, 13:45, 14:40, 14:45, 15:0, 15:20, 15:50, 16:0, 16:55, 17:0, 17:15, 17:35, 18:5, 18:15, 19:10, 19:15, 19:50, 20:20, 20:30, 21:0, 21:25, 21:30, 22:5, 22:35, 22:45, 23:15
Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa   xem phim Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa   8:10, 8:20, 8:35, 10:10, 12:10, 12:30, 14:10, 16:0, 16:10, 16:20, 18:10, 20:0, 20:5, 20:20, 22:0, 22:5, 22:20, 23:15
Thế Giới Ngầm: Trận Chiến Đẫm máu   xem phim Thế Giới Ngầm: Trận Chiến Đẫm máu   8:0, 8:50, 9:30, 9:40, 9:55, 11:30, 11:35, 11:50, 13:25, 13:30, 13:45, 14:30, 14:35, 15:25, 15:30, 15:40, 17:25, 17:30, 17:35, 18:45, 19:20, 19:30, 20:20, 21:15, 21:25, 22:15, 22:50, 23:10, 23:20
Vệ Sĩ Tiểu Thư và Thằng Khờ   xem phim Vệ Sĩ Tiểu Thư và Thằng Khờ   8:50, 9:0, 11:0, 13:0, 13:5, 15:0, 17:0, 17:10, 18:40, 19:0, 21:0, 23:0
Thần Kiếm   xem phim Thần Kiếm   11:25, 12:0, 14:15, 15:45, 16:30, 20:10, 22:25, 22:50
Lời Thỉnh Cầu Quái Vật   xem phim Lời Thỉnh Cầu Quái Vật   10:0, 10:15, 12:20, 16:30, 20:40, 22:10
Đội Thanh Trừng   xem phim Đội Thanh Trừng   10:50, 13:40, 15:5, 18:0
Nhà Mồ   xem phim Nhà Mồ   8:20, 13:15, 17:35, 17:45
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   8:0, 9:10, 9:40, 10:10, 11:20, 12:20, 12:50, 13:30, 14:35, 15:40, 16:50, 17:50, 19:0, 19:30, 20:0, 20:40, 21:10, 21:40, 22:10, 23:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
QUỶ ÁM   xem phim QUỶ ÁM   8:35, 9:10, 12:20, 13:20, 15:50, 16:0, 17:30, 21:0, 21:40
Xin Lỗi Anh Chỉ Là Sát Thủ   xem phim Xin Lỗi Anh Chỉ Là Sát Thủ   12:30
4 Năm, 2 Chàng, 1 Tình Yêu   xem phim 4 Năm, 2 Chàng, 1 Tình Yêu   10:25, 20:40
Sinh Vật Huyền Bí Và Nơi Tìm Ra Chúng   xem phim Sinh Vật Huyền Bí Và Nơi Tìm Ra Chúng   10:50, 15:0, 19:10
Hành Trình Của   xem phim Hành Trình Của   8:40, 10:20, 10:25, 10:50, 12:0, 13:0, 14:25, 14:30, 14:35, 15:10, 15:45, 17:20, 18:25, 18:30, 18:35, 19:30, 21:40
Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa   xem phim Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa   9:0, 9:20, 10:15, 10:50, 11:15, 11:20, 12:10, 12:50, 13:10, 13:20, 14:5, 14:50, 15:5, 15:20, 16:50, 17:0, 17:20, 17:40, 18:55, 19:20, 19:35, 20:50, 21:20, 21:30
Thế Giới Ngầm: Trận Chiến Đẫm máu   xem phim Thế Giới Ngầm: Trận Chiến Đẫm máu   8:20, 9:0, 9:40, 10:45, 11:25, 12:30, 13:10, 14:5, 14:15, 14:55, 16:0, 16:40, 18:0, 18:25, 19:45, 19:50, 20:10, 21:30, 21:55
Vệ Sĩ Tiểu Thư và Thằng Khờ   xem phim Vệ Sĩ Tiểu Thư và Thằng Khờ   8:30, 10:25, 12:30, 16:30, 16:35, 16:40, 20:30, 20:40
Thần Kiếm   xem phim Thần Kiếm   10:0, 17:50
Lời Thỉnh Cầu Quái Vật   xem phim Lời Thỉnh Cầu Quái Vật   11:10, 11:20, 14:55, 15:5, 18:40, 18:50
Chuyến Xe Bá Đạo 888   xem phim Chuyến Xe Bá Đạo 888   8:50, 10:35, 14:5, 17:30, 19:15
Nhà Mồ   xem phim Nhà Mồ   9:30, 9:40, 13:15, 13:25, 17:0, 17:10, 20:45, 20:55
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   11:0, 13:5, 15:10, 17:15, 18:50, 19:20, 21:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
QUỶ ÁM   xem phim QUỶ ÁM   8:20, 13:50, 21:0, 21:25
Hành Trình Của   xem phim Hành Trình Của   18:50, 19:20
Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa   xem phim Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa   9:10, 12:0, 13:10, 15:40, 18:55, 19:20, 20:55
Thế Giới Ngầm: Trận Chiến Đẫm máu   xem phim Thế Giới Ngầm: Trận Chiến Đẫm máu   8:50, 10:30, 11:30, 12:10, 13:50, 14:25, 15:5, 15:30, 17:10, 18:40, 18:50, 19:20, 21:45
Vệ Sĩ Tiểu Thư và Thằng Khờ   xem phim Vệ Sĩ Tiểu Thư và Thằng Khờ   8:40, 10:10, 17:30
Thần Kiếm   xem phim Thần Kiếm   11:0, 15:0, 16:45, 17:10, 20:45, 21:10
Lời Thỉnh Cầu Quái Vật   xem phim Lời Thỉnh Cầu Quái Vật   8:40, 8:50, 12:5, 12:15, 13:55, 15:35, 15:45, 19:0, 19:10
Chuyến Xe Bá Đạo 888   xem phim Chuyến Xe Bá Đạo 888   9:45, 12:40, 13:20, 16:15, 16:55, 20:0, 20:30
Nhà Mồ   xem phim Nhà Mồ   10:20, 10:30, 15:0, 17:15, 17:25, 20:40, 20:50
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   10:40, 13:45, 18:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
QUỶ ÁM   xem phim QUỶ ÁM   9:30, 9:45, 10:30, 11:0, 13:45, 14:0, 14:15, 18:0, 18:30, 20:30, 22:0
Sinh Vật Huyền Bí Và Nơi Tìm Ra Chúng   xem phim Sinh Vật Huyền Bí Và Nơi Tìm Ra Chúng   12:0, 12:30, 13:0, 15:45, 16:15, 21:15
Hành Trình Của   xem phim Hành Trình Của   9:30, 10:15, 11:15, 11:30, 12:0, 13:30, 13:45, 14:0, 15:30, 15:45, 16:0, 18:15, 18:45, 19:0, 19:45, 20:45, 21:15
Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa   xem phim Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa   9:0, 10:0, 10:15, 10:45, 11:0, 11:30, 11:45, 12:15, 12:45, 13:30, 13:45, 14:0, 14:30, 14:45, 15:30, 15:45, 16:0, 16:30, 17:30, 18:15, 19:0, 19:15, 20:0, 21:0, 21:45
Thế Giới Ngầm: Trận Chiến Đẫm máu   xem phim Thế Giới Ngầm: Trận Chiến Đẫm máu   9:0, 9:45, 10:30, 11:15, 11:30, 12:15, 12:30, 13:15, 14:15, 14:30, 15:0, 16:15, 16:30, 16:45, 17:15, 18:0, 18:30, 18:45, 19:30, 19:45, 20:15, 22:0
Vệ Sĩ Tiểu Thư và Thằng Khờ   xem phim Vệ Sĩ Tiểu Thư và Thằng Khờ   9:0, 9:15, 11:15, 12:15, 15:15, 15:30, 18:0, 21:30
Thần Kiếm   xem phim Thần Kiếm   9:15, 13:0, 13:15, 17:0, 17:15, 19:15, 19:45, 21:0
Lời Thỉnh Cầu Quái Vật   xem phim Lời Thỉnh Cầu Quái Vật   10:15, 11:45, 15:45, 16:0, 21:15, 21:30
Đội Thanh Trừng   xem phim Đội Thanh Trừng   10:0, 13:45, 14:15, 17:30, 22:0
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   10:45, 12:45, 14:45, 16:45, 18:45, 20:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
QUỶ ÁM   xem phim QUỶ ÁM   9:10, 11:30, 11:50, 13:20, 15:40, 17:40, 18:30, 19:30, 21:10, 22:20
Sinh Vật Huyền Bí Và Nơi Tìm Ra Chúng   xem phim Sinh Vật Huyền Bí Và Nơi Tìm Ra Chúng   8:50, 10:10, 10:50, 11:0, 12:20, 13:0, 13:30, 15:10, 16:0, 19:30, 21:40, 22:0, 22:40
Hành Trình Của   xem phim Hành Trình Của   8:0, 8:30, 8:50, 9:0, 10:0, 10:20, 10:50, 11:10, 11:20, 11:50, 12:40, 13:10, 13:30, 13:40, 14:10, 15:0, 15:30, 15:50, 16:0, 16:30, 17:20, 17:50, 18:10, 18:20, 18:50, 19:40, 20:10, 20:30, 20:40, 21:10, 22:0, 22:30
Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa   xem phim Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa   8:10, 8:50, 9:0, 11:0, 12:10, 12:40, 13:10, 14:30, 14:40, 15:10, 16:10, 16:40, 17:10, 18:40, 19:10, 20:20, 20:40, 22:40
Thế Giới Ngầm: Trận Chiến Đẫm máu   xem phim Thế Giới Ngầm: Trận Chiến Đẫm máu   8:15, 8:45, 9:0, 9:50, 11:0, 12:30, 13:0, 14:50, 15:0, 15:30, 16:50, 17:0, 17:30, 17:40, 18:50, 19:0, 19:30, 20:50, 21:0, 22:0, 22:45, 23:0
Vệ Sĩ Tiểu Thư và Thằng Khờ   xem phim Vệ Sĩ Tiểu Thư và Thằng Khờ   9:30, 10:0, 10:10, 12:0, 12:20, 14:0, 14:10, 14:20, 16:0, 16:20, 18:0, 18:10, 18:30, 20:0, 20:30, 20:50, 22:30
Thần Kiếm   xem phim Thần Kiếm   8:50, 9:30, 10:10, 11:40, 12:30, 13:50, 14:40, 16:0, 18:20, 19:0, 19:20, 20:30, 21:30, 21:50, 22:50
Nhà Mồ   xem phim Nhà Mồ   9:50, 10:35, 13:40, 17:30, 22:50
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   10:30, 11:0, 11:30, 12:40, 13:40, 14:50, 15:20, 15:50, 17:0, 18:0, 19:10, 19:40, 20:10, 21:20, 22:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
QUỶ ÁM   xem phim QUỶ ÁM   8:40, 9:0, 10:50, 12:40, 15:30, 15:40, 17:30, 19:20, 21:10, 21:25, 23:0, 23:30, 23:40
Chuyến Tàu Sinh Tử   xem phim Chuyến Tàu Sinh Tử   14:0, 15:20, 16:50
Xin Lỗi Anh Chỉ Là Sát Thủ   xem phim Xin Lỗi Anh Chỉ Là Sát Thủ   14:30, 16:20, 17:50
Sinh Vật Huyền Bí Và Nơi Tìm Ra Chúng   xem phim Sinh Vật Huyền Bí Và Nơi Tìm Ra Chúng   9:0, 10:50, 11:0, 13:10, 13:20, 15:50, 18:20, 20:40, 20:50, 21:20, 23:20
Hành Trình Của   xem phim Hành Trình Của   8:40, 9:30, 9:40, 10:30, 10:50, 11:20, 12:0, 12:50, 13:40, 14:20, 15:10, 15:20, 16:0, 16:40, 17:40, 18:20, 19:0, 20:0, 21:10, 21:20, 22:20
Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa   xem phim Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa   8:30, 9:0, 9:10, 12:30, 13:0, 13:30, 16:50, 17:0, 17:30, 20:40, 21:0, 21:30, 22:40, 22:50, 23:30
Thế Giới Ngầm: Trận Chiến Đẫm máu   xem phim Thế Giới Ngầm: Trận Chiến Đẫm máu   8:30, 9:10, 9:40, 10:30, 11:50, 12:30, 13:50, 14:30, 15:50, 16:30, 17:20, 17:50, 18:30, 19:25, 19:50, 20:30, 20:50, 21:50, 22:30, 22:50, 23:50
Vệ Sĩ Tiểu Thư và Thằng Khờ   xem phim Vệ Sĩ Tiểu Thư và Thằng Khờ   8:20, 8:30, 10:20, 11:0, 11:30, 14:40, 15:0, 15:30, 19:0, 19:10, 19:30, 21:10, 23:0, 23:10
Thần Kiếm   xem phim Thần Kiếm   10:30, 11:10, 12:40, 13:20, 14:50, 17:0, 18:40, 19:10, 21:20, 23:30
Lời Thỉnh Cầu Quái Vật   xem phim Lời Thỉnh Cầu Quái Vật   9:20, 9:50, 10:40, 15:10
Đội Thanh Trừng   xem phim Đội Thanh Trừng   8:40, 10:0, 11:10, 12:0, 20:10, 22:10, 22:20
Nhà Mồ   xem phim Nhà Mồ   9:10, 13:20, 22:20, 23:20
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   10:30, 11:0, 11:30, 12:0, 12:40, 13:10, 13:40, 14:10, 14:50, 15:20, 15:50, 16:20, 17:0, 17:30, 18:0, 18:30, 19:10, 19:40, 20:10, 20:40, 21:20, 21:50, 22:20, 22:50, 23:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
QUỶ ÁM   xem phim QUỶ ÁM   8:10, 8:15, 9:30, 11:20, 11:30, 12:20, 12:25, 16:10, 16:15, 18:0, 19:40, 20:0, 20:10, 20:15, 22:10, 22:50, 23:10, 23:15
Chuyến Tàu Sinh Tử   xem phim Chuyến Tàu Sinh Tử   14:30, 18:20, 18:25
Xin Lỗi Anh Chỉ Là Sát Thủ   xem phim Xin Lỗi Anh Chỉ Là Sát Thủ   15:10, 15:15, 15:30
Sinh Vật Huyền Bí Và Nơi Tìm Ra Chúng   xem phim Sinh Vật Huyền Bí Và Nơi Tìm Ra Chúng   8:20, 8:25, 10:50, 10:55, 11:50, 13:0, 13:20, 13:25, 15:50, 15:55, 17:0, 17:20, 20:40, 20:45, 23:10, 23:15
Hành Trình Của   xem phim Hành Trình Của   8:0, 8:5, 8:20, 8:30, 8:35, 9:0, 9:5, 9:10, 9:20, 10:20, 10:25, 10:40, 10:50, 10:55, 11:20, 11:25, 11:40, 12:40, 12:45, 13:0, 13:10, 13:15, 13:20, 13:40, 13:45, 14:10, 15:0, 15:5, 15:20, 15:30, 15:35, 15:40, 16:0, 16:5, 16:40, 17:30, 17:35, 17:40, 18:0, 18:5, 18:10, 18:30, 18:35, 19:10, 19:50, 19:55, 20:20, 20:25, 20:30, 20:50, 20:55, 21:30, 22:10, 22:15
Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa   xem phim Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa   9:0, 9:10, 9:15, 9:50, 10:50, 11:10, 11:15, 11:30, 13:40, 15:40, 17:20, 17:25, 18:0, 19:20, 19:25, 20:10, 21:20, 21:25, 22:20, 22:40, 22:45, 22:50
Thế Giới Ngầm: Trận Chiến Đẫm máu   xem phim Thế Giới Ngầm: Trận Chiến Đẫm máu   8:40, 8:45, 8:50, 10:0, 10:40, 10:45, 11:35, 12:0, 12:50, 12:55, 14:50, 14:55, 16:10, 16:50, 16:55, 18:50, 18:55, 19:30, 20:10, 21:0, 21:5, 21:30, 22:20, 23:0, 23:5
Vệ Sĩ Tiểu Thư và Thằng Khờ   xem phim Vệ Sĩ Tiểu Thư và Thằng Khờ   9:10, 9:20, 10:10, 10:15, 13:40, 14:0, 14:10, 14:15, 18:10, 18:15, 20:15, 20:20, 22:0, 22:5
Thần Kiếm   xem phim Thần Kiếm   11:0, 13:0, 15:40, 15:50, 17:50, 18:10, 21:50, 22:20
Lời Thỉnh Cầu Quái Vật   xem phim Lời Thỉnh Cầu Quái Vật   8:40, 10:50, 15:20, 19:40, 21:40, 22:30
Đội Thanh Trừng   xem phim Đội Thanh Trừng   8:40, 13:20, 17:30, 17:50
Nhà Mồ   xem phim Nhà Mồ   8:50, 13:10, 15:30, 17:40, 22:0
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   10:10, 11:10, 12:30, 13:30, 14:50, 15:50, 17:10, 18:10, 19:30, 20:0, 20:30, 21:50, 22:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
QUỶ ÁM   xem phim QUỶ ÁM   7:50, 8:15, 9:20, 9:50, 11:40, 12:20, 13:5, 13:30, 13:50, 14:0, 15:40, 15:50, 16:40, 17:30, 17:50, 18:10, 18:30, 20:0, 20:20, 21:30, 21:50, 22:10, 22:30, 23:30, 23:45
Sinh Vật Huyền Bí Và Nơi Tìm Ra Chúng   xem phim Sinh Vật Huyền Bí Và Nơi Tìm Ra Chúng   9:0, 9:20, 12:0, 13:10, 14:40, 17:20, 17:50, 19:40, 22:0
Hành Trình Của   xem phim Hành Trình Của   8:20, 9:5, 9:40, 10:0, 10:10, 10:40, 11:30, 12:40, 13:0, 14:0, 14:20, 15:0, 15:10, 15:20, 16:30, 16:40, 17:20, 17:40, 19:0, 19:40, 20:0, 20:10, 21:0, 21:20, 21:30, 22:30, 22:40, 22:50
Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa   xem phim Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa   8:10, 9:0, 9:10, 10:20, 11:5, 12:25, 12:30, 14:30, 15:10, 16:45, 17:0, 18:50, 19:10, 19:25, 20:15, 20:45, 21:30, 22:50, 23:20, 23:35, 23:50
Thế Giới Ngầm: Trận Chiến Đẫm máu   xem phim Thế Giới Ngầm: Trận Chiến Đẫm máu   8:30, 8:45, 8:50, 9:40, 10:30, 10:50, 11:20, 11:50, 12:30, 12:50, 13:40, 14:0, 14:40, 14:50, 15:30, 15:50, 16:0, 16:50, 17:0, 17:40, 18:10, 18:50, 19:10, 19:30, 19:50, 20:10, 20:30, 21:0, 21:10, 22:20, 22:25, 23:0, 23:10, 23:50
Vệ Sĩ Tiểu Thư và Thằng Khờ   xem phim Vệ Sĩ Tiểu Thư và Thằng Khờ   8:10, 8:55, 9:10, 10:20, 12:10, 14:10, 14:15, 14:35, 16:20, 18:20, 18:30, 18:40, 21:20, 23:0, 23:30
Thần Kiếm   xem phim Thần Kiếm   8:40, 9:50, 10:50, 11:0, 12:10, 13:20, 14:30, 15:40, 15:50, 16:50, 18:0, 19:10, 20:30, 21:35, 22:50
Lời Thỉnh Cầu Quái Vật   xem phim Lời Thỉnh Cầu Quái Vật   8:20, 11:20, 13:0, 13:35, 16:50, 20:40, 22:0
Đội Thanh Trừng   xem phim Đội Thanh Trừng   11:45, 12:0, 16:0, 16:20
Nhà Mồ   xem phim Nhà Mồ   8:0, 8:30, 10:30, 13:10, 17:20, 22:20
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   10:40, 11:30, 12:0, 13:50, 14:20, 15:20, 16:10, 16:40, 17:40, 18:30, 19:0, 20:0, 20:50, 21:20, 22:15, 23:5, 23:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
QUỶ ÁM   xem phim QUỶ ÁM   8:50, 9:10, 13:30, 14:40, 16:40, 19:10, 20:0, 20:40, 21:50, 22:50
Chuyến Tàu Sinh Tử   xem phim Chuyến Tàu Sinh Tử   9:20, 9:40, 12:0, 14:0, 14:20, 18:50, 19:0, 21:30
Xin Lỗi Anh Chỉ Là Sát Thủ   xem phim Xin Lỗi Anh Chỉ Là Sát Thủ   9:40, 11:40, 12:0, 14:30, 16:20, 16:40, 21:20
Sinh Vật Huyền Bí Và Nơi Tìm Ra Chúng   xem phim Sinh Vật Huyền Bí Và Nơi Tìm Ra Chúng   9:10, 9:30, 12:10, 13:0, 14:50, 15:30, 17:20, 17:40, 20:0, 22:30
Hành Trình Của   xem phim Hành Trình Của   8:40, 9:0, 10:20, 11:0, 11:20, 11:40, 12:40, 13:20, 13:40, 15:0, 15:40, 16:0, 16:10, 17:15, 18:10, 18:30, 19:40, 20:30, 20:50, 22:0
Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa   xem phim Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa   9:20, 11:50, 12:10, 13:30, 13:50, 14:10, 15:50, 16:0, 16:10, 17:50, 19:50, 20:10
Thế Giới Ngầm: Trận Chiến Đẫm máu   xem phim Thế Giới Ngầm: Trận Chiến Đẫm máu   9:10, 10:40, 11:0, 11:10, 12:40, 13:0, 13:10, 14:0, 15:10, 16:30, 17:10, 19:10, 20:20, 21:0, 21:10
Vệ Sĩ Tiểu Thư và Thằng Khờ   xem phim Vệ Sĩ Tiểu Thư và Thằng Khờ   9:50, 10:0, 11:30, 15:30, 17:30, 18:0, 18:10, 19:30, 21:40, 21:50, 22:10
Thần Kiếm   xem phim Thần Kiếm   9:0, 10:40, 11:30, 13:40, 15:20, 18:30, 20:10, 21:50, 22:0
Lời Thỉnh Cầu Quái Vật   xem phim Lời Thỉnh Cầu Quái Vật   9:0, 11:20, 12:30, 17:50, 18:30, 22:20
Đội Thanh Trừng   xem phim Đội Thanh Trừng   8:40, 10:30, 14:40, 15:50, 18:20, 20:0
Nhà Mồ   xem phim Nhà Mồ   8:30, 9:30, 22:20, 22:30
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   10:10, 11:10, 12:20, 13:20, 14:30, 15:30, 16:50, 17:40, 19:10, 19:50, 20:40, 21:20, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
QUỶ ÁM   xem phim QUỶ ÁM   9:50, 11:30, 13:30, 13:45, 16:30, 18:10, 21:0, 21:20, 23:0, 23:30
Chuyến Tàu Sinh Tử   xem phim Chuyến Tàu Sinh Tử   16:0, 16:20, 16:30
Xin Lỗi Anh Chỉ Là Sát Thủ   xem phim Xin Lỗi Anh Chỉ Là Sát Thủ   14:0, 14:15
Sinh Vật Huyền Bí Và Nơi Tìm Ra Chúng   xem phim Sinh Vật Huyền Bí Và Nơi Tìm Ra Chúng   9:30, 12:5, 13:40, 16:45, 18:30, 20:10, 22:0
Hành Trình Của   xem phim Hành Trình Của   8:20, 9:0, 9:30, 9:40, 10:20, 11:0, 11:20, 11:50, 12:0, 12:20, 12:40, 13:30, 14:10, 14:20, 15:0, 15:20, 15:25, 15:40, 16:10, 16:40, 17:20, 18:30, 19:0, 19:40, 20:20, 20:40, 21:25, 21:30, 22:40
Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa   xem phim Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa   8:0, 10:45, 11:45, 12:10, 13:0, 14:0, 18:0, 18:30, 21:20, 22:45, 23:10, 23:30
Thế Giới Ngầm: Trận Chiến Đẫm máu   xem phim Thế Giới Ngầm: Trận Chiến Đẫm máu   9:20, 10:20, 10:30, 11:45, 12:30, 13:20, 14:40, 17:10, 17:40, 18:20, 19:10, 19:20, 20:10, 21:20, 22:0, 23:20
Vệ Sĩ Tiểu Thư và Thằng Khờ   xem phim Vệ Sĩ Tiểu Thư và Thằng Khờ   8:15, 9:40, 10:5, 11:50, 13:50, 16:15, 18:50, 21:0, 21:10
Thần Kiếm   xem phim Thần Kiếm   8:30, 9:45, 11:15, 15:0, 16:40, 16:45, 18:45, 21:10
Lời Thỉnh Cầu Quái Vật   xem phim Lời Thỉnh Cầu Quái Vật   8:40, 14:30, 15:50, 22:10, 23:0
Đội Thanh Trừng   xem phim Đội Thanh Trừng   8:20, 10:50, 12:50, 17:15, 23:20
Nhà Mồ   xem phim Nhà Mồ   8:0, 12:0, 15:10, 21:0
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   9:0, 10:0, 12:20, 14:40, 17:0, 17:50, 19:20, 20:10, 21:40, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
QUỶ ÁM   xem phim QUỶ ÁM   8:50, 11:0, 11:10, 11:20, 13:0, 15:20, 16:50, 17:0, 18:50, 19:20, 22:50, 23:20, 23:30
Chuyến Tàu Sinh Tử   xem phim Chuyến Tàu Sinh Tử   13:10, 16:10
Xin Lỗi Anh Chỉ Là Sát Thủ   xem phim Xin Lỗi Anh Chỉ Là Sát Thủ   14:50, 15:40, 16:0
Sinh Vật Huyền Bí Và Nơi Tìm Ra Chúng   xem phim Sinh Vật Huyền Bí Và Nơi Tìm Ra Chúng   8:50, 9:50, 10:10, 12:20, 12:30, 12:40, 15:0, 15:10, 17:15, 17:30, 17:40, 20:0, 20:10, 22:30, 22:40
Hành Trình Của   xem phim Hành Trình Của   8:30, 9:0, 9:30, 10:0, 10:50, 11:15, 11:50, 12:20, 12:45, 13:30, 14:10, 14:40, 15:0, 15:30, 15:45, 16:30, 16:40, 16:50, 17:20, 17:50, 18:0, 19:10, 20:10, 20:15, 20:40, 21:30, 21:40, 22:30, 22:40
Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa   xem phim Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa   8:40, 9:10, 9:40, 9:50, 12:40, 13:10, 13:40, 14:0, 16:50, 17:20, 19:50, 21:20, 21:25, 22:45
Thế Giới Ngầm: Trận Chiến Đẫm máu   xem phim Thế Giới Ngầm: Trận Chiến Đẫm máu   8:40, 8:50, 9:0, 9:40, 10:40, 11:10, 11:30, 12:30, 12:40, 13:0, 13:20, 14:20, 15:20, 16:40, 17:10, 18:30, 18:50, 19:0, 19:40, 20:20, 20:50, 21:20, 21:30, 22:10, 22:40, 23:20
Vệ Sĩ Tiểu Thư và Thằng Khờ   xem phim Vệ Sĩ Tiểu Thư và Thằng Khờ   9:20, 10:45, 11:10, 11:40, 11:50, 14:40, 15:15, 17:50, 19:20, 21:50, 23:0, 23:20
Thần Kiếm   xem phim Thần Kiếm   10:30, 10:50, 13:15, 14:30, 14:40, 14:50, 17:10, 18:40, 19:10, 21:10, 23:10
Lời Thỉnh Cầu Quái Vật   xem phim Lời Thỉnh Cầu Quái Vật   9:0, 10:40, 14:50, 18:40, 20:40
Nhà Mồ   xem phim Nhà Mồ   12:50, 13:0, 17:0, 20:50, 22:50
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   11:20, 12:20, 13:30, 14:40, 15:40, 16:50, 17:50, 18:20, 19:0, 19:30, 20:0, 20:30, 21:10, 22:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
QUỶ ÁM   xem phim QUỶ ÁM   0:15, 8:10, 11:15, 11:30, 12:40, 16:0, 17:40, 19:0, 20:0, 21:30, 22:0, 23:15, 23:30
Sinh Vật Huyền Bí Và Nơi Tìm Ra Chúng   xem phim Sinh Vật Huyền Bí Và Nơi Tìm Ra Chúng   8:30, 14:30, 19:0
Hành Trình Của   xem phim Hành Trình Của   8:30, 8:45, 8:50, 9:0, 9:20, 9:30, 10:50, 11:5, 11:10, 11:40, 11:50, 13:0, 14:0, 14:10, 15:30, 16:20, 16:30, 17:30, 17:50, 17:55, 18:15, 18:40, 18:45, 19:20, 20:15, 21:0, 22:30, 22:45
Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa   xem phim Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa   0:0, 10:0, 10:40, 11:40, 12:0, 13:10, 16:0, 18:0, 20:50, 21:40, 22:0
Thế Giới Ngầm: Trận Chiến Đẫm máu   xem phim Thế Giới Ngầm: Trận Chiến Đẫm máu   0:30, 8:0, 8:10, 8:20, 10:20, 11:0, 12:20, 12:30, 13:30, 14:20, 14:30, 15:15, 16:15, 16:30, 17:15, 18:30, 20:30, 21:0, 21:45, 22:30, 22:50, 23:15, 23:45
Vệ Sĩ Tiểu Thư và Thằng Khờ   xem phim Vệ Sĩ Tiểu Thư và Thằng Khờ   0:0, 8:40, 8:45, 8:50, 9:40, 10:45, 13:50, 17:0, 18:10, 18:50, 21:30, 22:50
Thần Kiếm   xem phim Thần Kiếm   8:0, 10:0, 10:10, 13:0, 14:30, 16:30, 16:45, 17:50, 19:15, 22:0, 23:10
Lời Thỉnh Cầu Quái Vật   xem phim Lời Thỉnh Cầu Quái Vật   9:20, 9:30, 13:40, 15:15, 18:0, 19:50, 20:40
Đội Thanh Trừng   xem phim Đội Thanh Trừng   11:30, 13:30, 16:0, 16:20, 17:15, 19:40, 20:10, 22:15
Nhà Mồ   xem phim Nhà Mồ   9:10, 9:20, 15:20, 15:40, 23:20, 23:40
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   10:20, 11:20, 11:50, 12:40, 13:40, 14:50, 15:50, 17:10, 18:20, 19:20, 20:20, 21:30, 23:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
QUỶ ÁM   xem phim QUỶ ÁM   8:10, 11:50, 12:20, 14:20, 14:50, 15:50, 18:45, 19:45, 20:45, 21:30, 22:10
Sinh Vật Huyền Bí Và Nơi Tìm Ra Chúng   xem phim Sinh Vật Huyền Bí Và Nơi Tìm Ra Chúng   9:0, 9:20, 10:30, 11:40, 13:10, 15:45, 16:15, 17:45, 22:40
Hành Trình Của   xem phim Hành Trình Của   8:0, 8:20, 8:30, 8:40, 9:30, 10:20, 10:40, 10:50, 11:0, 11:50, 12:0, 12:40, 13:0, 13:10, 13:20, 14:10, 14:20, 15:0, 15:20, 16:30, 16:45, 17:20, 17:30, 17:40, 18:20, 19:0, 19:10, 19:40, 20:0, 20:20, 21:10, 22:0
Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa   xem phim Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa   8:25, 9:0, 9:40, 9:45, 11:40, 12:50, 13:45, 14:20, 15:40, 17:20, 17:50, 18:30, 19:0, 19:30, 20:0, 20:40, 22:30, 22:45
Thế Giới Ngầm: Trận Chiến Đẫm máu   xem phim Thế Giới Ngầm: Trận Chiến Đẫm máu   8:10, 8:45, 10:10, 10:45, 10:50, 12:45, 12:50, 14:20, 14:45, 15:30, 16:30, 16:45, 18:30, 18:45, 20:0, 20:30, 20:45, 22:30
Vệ Sĩ Tiểu Thư và Thằng Khờ   xem phim Vệ Sĩ Tiểu Thư và Thằng Khờ   8:20, 8:45, 10:10, 10:20, 14:50, 16:20, 19:15, 20:40
Thần Kiếm   xem phim Thần Kiếm   12:30, 17:0, 18:50, 21:20, 21:30
Lời Thỉnh Cầu Quái Vật   xem phim Lời Thỉnh Cầu Quái Vật   10:30, 12:0, 15:0, 21:40, 22:45
Đội Thanh Trừng   xem phim Đội Thanh Trừng   8:15, 13:45, 21:10, 21:20, 22:0, 22:45
Nhà Mồ   xem phim Nhà Mồ   17:45, 21:40, 21:45, 23:30
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   10:30, 11:15, 12:15, 12:45, 13:30, 14:30, 15:0, 15:45, 16:45, 17:15, 18:10, 19:30, 20:20, 21:50, 22:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
QUỶ ÁM   xem phim QUỶ ÁM   8:50, 9:50, 11:35, 12:30, 13:20, 16:0, 18:35, 18:55, 20:40
Xin Lỗi Anh Chỉ Là Sát Thủ   xem phim Xin Lỗi Anh Chỉ Là Sát Thủ   10:35, 10:55, 12:50, 17:10
4 Năm, 2 Chàng, 1 Tình Yêu   xem phim 4 Năm, 2 Chàng, 1 Tình Yêu   9:0, 13:10, 13:30, 14:45, 15:5, 15:25, 16:40, 17:0
Sinh Vật Huyền Bí Và Nơi Tìm Ra Chúng   xem phim Sinh Vật Huyền Bí Và Nơi Tìm Ra Chúng   9:0, 11:30, 14:0, 15:45, 16:30, 19:0, 21:5, 21:10, 21:30
Hành Trình Của   xem phim Hành Trình Của   9:30, 11:40, 13:50, 15:5, 16:0, 17:15, 18:10, 20:5, 20:20
Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa   xem phim Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa   8:40, 9:40, 10:0, 10:35, 10:55, 11:35, 11:55, 12:30, 12:50, 13:50, 14:25, 14:55, 15:45, 16:20, 16:50, 17:20, 17:40, 18:15, 18:45, 19:15, 19:35, 20:10, 21:30
Thế Giới Ngầm: Trận Chiến Đẫm máu   xem phim Thế Giới Ngầm: Trận Chiến Đẫm máu   9:20, 10:0, 10:20, 11:15, 11:55, 12:15, 13:10, 13:50, 14:10, 16:5, 17:0, 18:0, 18:15, 19:25, 19:55, 20:10, 20:20, 20:40, 21:20, 21:25, 21:50
Vệ Sĩ Tiểu Thư và Thằng Khờ   xem phim Vệ Sĩ Tiểu Thư và Thằng Khờ   9:10, 10:35, 11:5, 13:0, 15:5, 17:45, 20:40
Thần Kiếm   xem phim Thần Kiếm   13:30, 17:25, 21:0, 21:30
Lời Thỉnh Cầu Quái Vật   xem phim Lời Thỉnh Cầu Quái Vật   8:30, 14:45, 15:5, 18:55, 19:25
Chuyến Xe Bá Đạo 888   xem phim Chuyến Xe Bá Đạo 888   9:50, 11:40, 15:35, 19:30, 21:20
Nhà Mồ   xem phim Nhà Mồ   14:15, 19:40, 21:25
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   10:35, 12:40, 13:50, 15:55, 16:50, 18:0, 19:0, 19:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
QUỶ ÁM   xem phim QUỶ ÁM   9:30, 11:20, 11:30, 13:0, 16:30, 16:40, 16:50, 17:40, 18:10, 20:10, 20:20, 21:40
Sinh Vật Huyền Bí Và Nơi Tìm Ra Chúng   xem phim Sinh Vật Huyền Bí Và Nơi Tìm Ra Chúng   10:40, 12:10, 15:10, 19:20
Hành Trình Của   xem phim Hành Trình Của   11:30, 14:40, 14:50, 15:30, 16:50, 17:0, 21:10, 21:20, 21:30
Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa   xem phim Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa   8:50, 9:40, 12:30, 12:40, 13:40, 16:10, 16:20, 17:50, 19:40
Thế Giới Ngầm: Trận Chiến Đẫm máu   xem phim Thế Giới Ngầm: Trận Chiến Đẫm máu   8:40, 8:50, 11:10, 12:30, 14:20, 14:30, 14:40, 18:0, 18:10, 19:50, 20:20, 21:50, 22:0
Vệ Sĩ Tiểu Thư và Thằng Khờ   xem phim Vệ Sĩ Tiểu Thư và Thằng Khờ   10:30, 10:40, 13:10, 14:20, 16:20, 18:20, 19:50, 20:0
Thần Kiếm   xem phim Thần Kiếm   10:0, 15:0, 17:10, 19:0, 19:10, 20:40
Lời Thỉnh Cầu Quái Vật   xem phim Lời Thỉnh Cầu Quái Vật   8:50, 9:0, 12:50, 19:20
Chuyến Xe Bá Đạo 888   xem phim Chuyến Xe Bá Đạo 888   9:30, 9:40, 13:0, 13:10, 14:50, 15:0, 18:20, 18:30, 21:50, 22:0
Nhà Mồ   xem phim Nhà Mồ   10:50, 11:0, 21:20
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   12:40, 14:40, 16:40, 18:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
QUỶ ÁM   xem phim QUỶ ÁM   9:50, 10:0, 11:40, 12:0, 13:20, 14:0, 14:30, 16:0, 16:45, 18:25, 20:20, 21:50, 21:55
4 Năm, 2 Chàng, 1 Tình Yêu   xem phim 4 Năm, 2 Chàng, 1 Tình Yêu   17:45
Sinh Vật Huyền Bí Và Nơi Tìm Ra Chúng   xem phim Sinh Vật Huyền Bí Và Nơi Tìm Ra Chúng   9:45, 11:15, 12:5, 13:40, 15:0, 17:5
Hành Trình Của   xem phim Hành Trình Của   9:0, 9:20, 10:10, 10:15, 11:0, 11:30, 12:0, 12:50, 13:0, 13:50, 14:50, 15:10, 16:0, 16:10, 16:55, 18:15, 18:40, 19:15, 19:30, 19:45, 20:0, 20:45, 21:0, 21:20, 21:35
Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa   xem phim Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa   9:0, 9:35, 10:20, 10:55, 11:5, 11:10, 12:15, 12:20, 12:55, 13:0, 13:35, 14:5, 14:35, 14:55, 15:10, 15:45, 16:20, 16:35, 16:40, 17:30, 19:0, 19:15, 20:0, 20:15, 20:45, 21:0, 21:20, 21:45, 22:0, 22:5
Thế Giới Ngầm: Trận Chiến Đẫm máu   xem phim Thế Giới Ngầm: Trận Chiến Đẫm máu   9:0, 9:30, 10:35, 10:45, 11:20, 12:15, 13:55, 14:45, 15:35, 16:25, 17:15, 18:5, 18:55, 19:45, 19:50, 20:35, 21:25, 22:15
Vệ Sĩ Tiểu Thư và Thằng Khờ   xem phim Vệ Sĩ Tiểu Thư và Thằng Khờ   9:15, 9:30, 10:10, 11:55, 12:30, 15:20, 16:0, 17:15, 18:5, 19:0, 22:0
Thần Kiếm   xem phim Thần Kiếm   9:45, 10:20, 12:40, 14:50, 16:45, 17:20, 19:25, 21:30, 21:45
Lời Thỉnh Cầu Quái Vật   xem phim Lời Thỉnh Cầu Quái Vật   9:25, 11:25, 14:5, 14:40, 15:35, 16:10, 18:20
Đội Thanh Trừng   xem phim Đội Thanh Trừng   9:15, 11:20, 12:10, 13:10, 13:30, 15:5, 18:5
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   10:15, 11:35, 13:5, 14:15, 15:55, 16:55, 17:50, 18:50, 19:45, 20:45, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
QUỶ ÁM   xem phim QUỶ ÁM   8:40, 8:50, 10:50, 11:0, 11:40, 12:40, 13:10, 13:20, 16:20, 17:50, 18:15, 18:40, 19:0, 21:10, 21:30, 21:40, 23:20, 23:30
Sinh Vật Huyền Bí Và Nơi Tìm Ra Chúng   xem phim Sinh Vật Huyền Bí Và Nơi Tìm Ra Chúng   9:20, 11:30, 15:50, 16:15, 22:20, 22:40
Hành Trình Của   xem phim Hành Trình Của   9:10, 9:25, 11:20, 12:20, 13:20, 14:50, 15:0, 16:50, 17:10, 18:0, 19:0, 19:20, 19:30, 20:10, 20:20, 21:0, 21:15, 21:30
Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa   xem phim Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa   8:50, 9:20, 9:40, 10:20, 10:40, 11:15, 11:40, 11:50, 12:10, 13:40, 14:0, 14:30, 15:25, 15:30, 15:50, 16:20, 17:10, 17:20, 18:10, 19:0, 19:10, 20:0, 20:50, 21:40, 21:50, 22:40, 22:50, 23:15
Thế Giới Ngầm: Trận Chiến Đẫm máu   xem phim Thế Giới Ngầm: Trận Chiến Đẫm máu   9:0, 9:15, 10:30, 11:0, 11:25, 12:30, 12:45, 13:25, 13:30, 14:15, 14:30, 16:0, 16:15, 17:30, 17:45, 18:45, 19:30, 20:0, 21:0, 21:15, 21:40, 22:45, 23:0, 23:20, 23:25
Vệ Sĩ Tiểu Thư và Thằng Khờ   xem phim Vệ Sĩ Tiểu Thư và Thằng Khờ   9:30, 9:45, 13:15, 14:0, 14:20, 16:50, 17:0, 17:15, 18:45, 20:45, 21:20, 22:20, 22:30, 23:10
Thần Kiếm   xem phim Thần Kiếm   9:15, 13:10, 15:30, 15:50, 19:15, 19:30, 21:15, 22:30, 22:45
Lời Thỉnh Cầu Quái Vật   xem phim Lời Thỉnh Cầu Quái Vật   11:10, 13:0, 13:10, 15:15, 18:0, 20:30
Đội Thanh Trừng   xem phim Đội Thanh Trừng   8:45, 9:10, 12:15, 14:15, 15:10, 17:40, 19:10, 19:30, 21:45
Chuyến Xe Bá Đạo 888   xem phim Chuyến Xe Bá Đạo 888   10:30, 17:15, 23:0
Nhà Mồ   xem phim Nhà Mồ   9:30, 10:45, 11:15, 13:30, 15:10, 17:45, 18:45, 21:0, 21:30, 23:15
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   10:20, 11:20, 12:20, 13:20, 14:20, 15:20, 16:20, 17:20, 18:20, 19:20, 20:20, 21:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
QUỶ ÁM   xem phim QUỶ ÁM   9:0, 10:40, 11:15, 11:20, 12:20, 14:0, 14:50, 15:0, 15:50, 17:30, 18:25, 18:45, 19:0, 19:15, 20:30, 20:40, 21:0, 23:0
Sinh Vật Huyền Bí Và Nơi Tìm Ra Chúng   xem phim Sinh Vật Huyền Bí Và Nơi Tìm Ra Chúng   11:0, 11:10, 11:20, 13:30, 15:40, 16:30, 19:20, 21:50, 21:55, 22:10
Hành Trình Của   xem phim Hành Trình Của   9:30, 9:35, 11:10, 11:45, 11:50, 13:30, 14:5, 14:10, 14:15, 15:25, 15:30, 16:0, 16:15, 17:45, 18:15, 19:40, 19:50, 20:45, 20:50, 21:50, 22:15, 22:30
Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa   xem phim Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa   9:15, 9:40, 9:50, 10:10, 10:15, 10:25, 11:10, 11:30, 12:0, 12:20, 13:0, 13:25, 13:50, 14:0, 14:10, 14:20, 14:50, 15:20, 16:45, 17:15, 18:40, 19:0, 19:10, 19:40, 19:45, 20:35, 21:0, 22:5, 22:15, 22:30
Thế Giới Ngầm: Trận Chiến Đẫm máu   xem phim Thế Giới Ngầm: Trận Chiến Đẫm máu   9:0, 10:0, 10:50, 10:55, 12:10, 12:40, 12:50, 14:0, 14:30, 14:40, 15:15, 15:30, 15:45, 16:20, 16:30, 18:10, 18:15, 18:20, 19:0, 20:0, 20:10, 20:50, 21:30, 21:40, 21:50, 22:0, 22:40, 22:45
Vệ Sĩ Tiểu Thư và Thằng Khờ   xem phim Vệ Sĩ Tiểu Thư và Thằng Khờ   9:10, 9:20, 11:20, 13:20, 13:30, 13:40, 17:0, 17:40, 17:45, 20:0, 22:40
Thần Kiếm   xem phim Thần Kiếm   11:30, 11:45, 15:45, 17:20, 22:0, 22:10
Lời Thỉnh Cầu Quái Vật   xem phim Lời Thỉnh Cầu Quái Vật   9:25, 10:45, 10:50, 14:40, 16:15, 18:30, 18:35, 19:30, 20:0, 21:55, 22:30
Đội Thanh Trừng   xem phim Đội Thanh Trừng   9:20, 13:0, 16:20, 16:35, 20:10, 20:30, 21:50
Chuyến Xe Bá Đạo 888   xem phim Chuyến Xe Bá Đạo 888   9:30, 13:10, 16:50
Nhà Mồ   xem phim Nhà Mồ   9:0, 12:50, 13:40, 16:40, 16:45, 20:40, 21:40, 22:55
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   10:0, 11:15, 12:10, 13:20, 14:15, 15:30, 16:20, 17:40, 18:30, 19:45, 20:35, 22:0, 22:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
QUỶ ÁM   xem phim QUỶ ÁM   10:20, 10:45, 11:10, 13:20, 15:0, 18:40, 18:50, 23:10, 23:20, 23:35
Sinh Vật Huyền Bí Và Nơi Tìm Ra Chúng   xem phim Sinh Vật Huyền Bí Và Nơi Tìm Ra Chúng   8:50, 11:10, 14:10, 16:30, 17:10, 20:50, 21:0
Hành Trình Của   xem phim Hành Trình Của   8:20, 8:50, 9:20, 9:30, 10:0, 11:50, 12:20, 12:50, 13:40, 14:40, 16:0, 17:0, 17:20, 18:20, 19:20, 19:40, 20:30, 21:10, 21:40
Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa   xem phim Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa   8:50, 10:20, 11:20, 13:10, 15:10, 16:20, 19:10, 19:30, 19:40, 20:40, 21:40, 22:40, 22:50, 23:20, 23:25, 23:30, 23:35, 23:40
Thế Giới Ngầm: Trận Chiến Đẫm máu   xem phim Thế Giới Ngầm: Trận Chiến Đẫm máu   8:5, 8:30, 9:0, 10:50, 10:55, 12:20, 12:30, 12:50, 14:30, 14:50, 15:20, 16:50, 17:10, 18:50, 19:0, 22:50, 23:35, 23:55
Vệ Sĩ Tiểu Thư và Thằng Khờ   xem phim Vệ Sĩ Tiểu Thư và Thằng Khờ   8:0, 8:20, 12:10, 16:40, 16:50, 18:10, 21:0, 21:35, 23:40
Thần Kiếm   xem phim Thần Kiếm   11:0, 11:40, 13:50, 15:10, 16:0, 20:40, 21:30
Lời Thỉnh Cầu Quái Vật   xem phim Lời Thỉnh Cầu Quái Vật   8:30, 12:40, 13:0, 14:20, 17:15, 20:10, 22:0, 22:20, 23:30
Nhà Mồ   xem phim Nhà Mồ   9:0, 10:40, 23:30, 23:40
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   10:30, 12:40, 14:10, 14:50, 17:0, 18:20, 19:10, 20:30, 21:20, 22:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
QUỶ ÁM   xem phim QUỶ ÁM   8:0, 8:10, 10:0, 13:40, 15:50, 16:10, 16:50, 17:40, 18:30, 18:40, 19:30, 20:20, 21:30, 23:40
Sinh Vật Huyền Bí Và Nơi Tìm Ra Chúng   xem phim Sinh Vật Huyền Bí Và Nơi Tìm Ra Chúng   8:15, 8:50, 9:40, 12:10, 14:40, 17:10, 19:50, 22:20, 23:20
Hành Trình Của   xem phim Hành Trình Của   8:0, 8:30, 8:40, 9:15, 9:20, 9:40, 10:20, 11:0, 11:40, 12:30, 12:40, 13:20, 13:50, 14:0, 15:0, 15:30, 15:40, 16:20, 17:20, 18:0, 18:40, 19:0, 19:40, 20:20, 21:0, 22:0, 22:10, 22:40, 23:10, 23:15
Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa   xem phim Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa   8:45, 10:30, 11:10, 12:50, 15:10, 17:0, 19:20, 21:20, 23:20
Thế Giới Ngầm: Trận Chiến Đẫm máu   xem phim Thế Giới Ngầm: Trận Chiến Đẫm máu   8:5, 8:30, 8:35, 10:30, 11:40, 11:50, 13:10, 13:50, 14:30, 15:50, 16:30, 17:50, 18:30, 19:30, 19:50, 20:10, 20:30, 21:0, 21:30, 21:45, 22:5, 22:30, 23:30, 23:40
Vệ Sĩ Tiểu Thư và Thằng Khờ   xem phim Vệ Sĩ Tiểu Thư và Thằng Khờ   9:10, 10:50, 11:0, 12:30, 15:10, 17:15, 18:10, 20:10, 21:20
Thần Kiếm   xem phim Thần Kiếm   8:45, 10:15, 12:30, 13:30, 14:50, 17:10, 17:50, 19:20, 22:10, 23:40
Lời Thỉnh Cầu Quái Vật   xem phim Lời Thỉnh Cầu Quái Vật   13:0, 14:40, 17:10, 21:30
Đội Thanh Trừng   xem phim Đội Thanh Trừng   9:50, 12:0, 13:10, 14:0, 16:10, 18:10, 20:30
Nhà Mồ   xem phim Nhà Mồ   8:20, 10:45, 11:50, 18:0, 22:15, 22:30
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   10:0, 10:50, 11:20, 12:10, 13:0, 14:20, 15:10, 15:40, 16:30, 17:20, 18:40, 19:30, 20:0, 20:50, 21:40, 23:0, 23:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
QUỶ ÁM   xem phim QUỶ ÁM   9:0, 9:55, 10:45, 10:55, 11:5, 11:30, 12:20, 13:25, 13:45, 14:15, 15:5, 15:15, 15:25, 15:40, 16:10, 16:25, 17:0, 17:5, 17:10, 17:35, 18:0, 18:15, 18:35, 20:30, 20:45, 22:50, 23:0
Hành Trình Của   xem phim Hành Trình Của   9:0, 9:5, 9:45, 10:0, 10:50, 11:20, 11:25, 11:30, 12:10, 13:5, 13:10, 13:40, 13:45, 13:50, 14:5, 14:35, 14:40, 14:50, 15:35, 16:0, 16:10, 16:55, 17:15, 17:35, 17:50, 18:20, 18:30, 18:55, 19:40, 19:50, 20:5, 20:40, 20:50, 21:15, 21:50, 22:10, 22:20, 22:35, 23:0
Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa   xem phim Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa   9:25, 9:30, 10:0, 11:25, 11:35, 12:35, 13:25, 13:35, 13:40, 14:35, 14:50, 15:35, 15:40, 16:35, 17:30, 17:40, 19:30, 19:40, 19:45, 21:30, 21:40, 21:45, 22:25, 22:50
Thế Giới Ngầm: Trận Chiến Đẫm máu   xem phim Thế Giới Ngầm: Trận Chiến Đẫm máu   9:0, 9:15, 11:0, 11:10, 12:0, 12:45, 12:55, 13:5, 13:10, 15:0, 15:30, 16:55, 17:25, 17:55, 18:55, 19:20, 19:50, 20:50, 21:10, 21:15, 21:35, 22:0, 22:25, 22:45
Vệ Sĩ Tiểu Thư và Thằng Khờ   xem phim Vệ Sĩ Tiểu Thư và Thằng Khờ   9:0, 9:35, 11:35, 11:45, 13:30, 13:35, 15:25, 15:40, 17:35, 18:40, 18:50, 19:0, 19:30, 19:35, 21:0, 23:0
Thần Kiếm   xem phim Thần Kiếm   9:15, 9:45, 11:25, 11:55, 14:5, 15:40, 18:15, 20:15, 22:20
Lời Thỉnh Cầu Quái Vật   xem phim Lời Thỉnh Cầu Quái Vật   9:10, 11:25, 13:40, 15:55, 18:5, 18:10, 20:20, 22:30
Đội Thanh Trừng   xem phim Đội Thanh Trừng   9:25, 9:40, 13:40, 15:30, 19:30, 21:55
Chuyến Xe Bá Đạo 888   xem phim Chuyến Xe Bá Đạo 888   16:15, 20:25
Nhà Mồ   xem phim Nhà Mồ   9:45, 9:50, 11:40, 13:45, 15:40, 16:5, 17:35, 17:45, 19:40, 19:55, 21:35, 22:10, 23:10
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   10:0, 12:10, 14:20, 15:55, 16:30, 16:45, 17:35, 18:10, 18:40, 19:0, 20:15, 20:50, 21:35, 22:25, 23:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
QUỶ ÁM   xem phim QUỶ ÁM   8:30, 9:10, 9:20, 10:20, 10:40, 10:45, 11:5, 11:15, 12:25, 14:45, 17:15, 17:20, 17:35, 17:40, 22:25, 22:50, 22:55
Sinh Vật Huyền Bí Và Nơi Tìm Ra Chúng   xem phim Sinh Vật Huyền Bí Và Nơi Tìm Ra Chúng   9:0, 9:30, 10:30, 11:5, 12:30, 12:35, 13:35, 14:10, 15:0, 16:40, 16:45, 16:50, 18:10, 21:55, 22:35, 22:45
Hành Trình Của   xem phim Hành Trình Của   8:45, 10:20, 10:55, 11:0, 11:10, 12:35, 13:10, 13:25, 14:5, 14:20, 14:40, 15:25, 15:40, 16:35, 17:0, 17:40, 17:55, 18:20, 18:30, 18:50, 19:20, 19:55, 20:10, 20:35, 20:40, 21:35, 22:10
Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa   xem phim Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa   8:40, 9:10, 9:15, 9:25, 12:50, 13:0, 13:15, 13:35, 14:50, 15:10, 15:25, 16:30, 18:25, 19:10, 19:15, 21:0, 21:5, 22:50, 22:55, 23:0
Thế Giới Ngầm: Trận Chiến Đẫm máu   xem phim Thế Giới Ngầm: Trận Chiến Đẫm máu   8:30, 9:0, 9:20, 9:50, 10:0, 10:15, 10:20, 10:50, 11:10, 11:40, 11:50, 12:5, 12:10, 12:40, 12:55, 13:0, 13:30, 13:40, 13:55, 14:0, 14:30, 14:45, 14:50, 15:20, 15:30, 15:45, 15:50, 16:20, 16:35, 16:40, 17:10, 17:30, 18:10, 18:20, 18:25, 19:5, 19:20, 19:25, 20:0, 20:10, 20:15, 20:20, 20:55, 21:0, 21:10, 21:50, 22:0, 22:5, 22:10, 22:45, 22:50, 23:0
Vệ Sĩ Tiểu Thư và Thằng Khờ   xem phim Vệ Sĩ Tiểu Thư và Thằng Khờ   8:45, 9:10, 12:5, 12:25, 12:45, 13:50, 16:20, 16:35, 17:20, 22:10, 22:55
Thần Kiếm   xem phim Thần Kiếm   9:0, 11:30, 15:5, 16:5, 18:55, 20:40
Lời Thỉnh Cầu Quái Vật   xem phim Lời Thỉnh Cầu Quái Vật   8:35, 9:40, 10:35, 11:0, 14:30, 15:0, 18:25, 19:0, 20:30, 21:15
Đội Thanh Trừng   xem phim Đội Thanh Trừng   8:55, 9:10, 11:45, 12:40, 13:10, 16:35, 17:5, 21:5, 21:10, 23:0
Chuyến Xe Bá Đạo 888   xem phim Chuyến Xe Bá Đạo 888   15:25, 22:45
Nhà Mồ   xem phim Nhà Mồ   8:35, 10:45, 13:40, 14:50, 17:10, 23:0
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   10:15, 11:10, 12:20, 13:20, 14:25, 15:30, 16:30, 17:40, 18:40, 19:45, 20:45, 21:50, 22:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
QUỶ ÁM   xem phim QUỶ ÁM   8:45, 9:20, 10:15, 10:50, 11:55, 12:35, 13:35, 14:10, 14:35, 15:30, 15:40, 15:45, 17:0, 18:0, 19:20, 19:45, 20:55, 22:45
Hành Trình Của   xem phim Hành Trình Của   8:30, 9:15, 10:15, 10:40, 11:20, 12:20, 12:55, 13:0, 14:35, 15:15, 16:20, 16:45, 16:50, 17:50, 18:40, 18:45, 19:50, 20:5, 20:25
Sút   xem phim Sút   16:10, 17:45
Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa   xem phim Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa   8:25, 9:10, 9:15, 9:35, 10:10, 10:55, 11:25, 12:0, 12:5, 12:45, 13:50, 14:30, 14:50, 15:0, 15:10, 15:40, 15:45, 15:50, 16:0, 16:10, 17:30, 17:50, 18:0, 18:15, 18:55, 19:0, 19:20, 19:40, 19:45, 20:25, 20:40, 20:45, 21:10, 21:30, 22:20, 22:35, 22:40, 22:45
Thế Giới Ngầm: Trận Chiến Đẫm máu   xem phim Thế Giới Ngầm: Trận Chiến Đẫm máu   8:35, 8:40, 9:5, 10:25, 10:35, 10:45, 11:10, 12:10, 12:25, 12:30, 12:50, 13:20, 13:55, 14:0, 14:15, 14:25, 14:30, 15:5, 15:40, 15:45, 16:5, 16:40, 16:50, 17:5, 18:30, 19:15, 19:35, 20:30, 21:0, 21:20, 21:55, 22:30, 22:35, 23:0
Vệ Sĩ Tiểu Thư và Thằng Khờ   xem phim Vệ Sĩ Tiểu Thư và Thằng Khờ   8:20, 8:30, 9:0, 10:30, 10:35, 11:5, 13:30, 16:15, 17:25, 17:45, 21:25, 21:40, 22:15, 22:30, 22:40
Thần Kiếm   xem phim Thần Kiếm   8:35, 8:55, 12:45, 12:50, 14:15, 18:30, 20:15
Lời Thỉnh Cầu Quái Vật   xem phim Lời Thỉnh Cầu Quái Vật   8:40, 8:50, 10:20, 10:25, 14:35, 18:20, 19:0
Đội Thanh Trừng   xem phim Đội Thanh Trừng   8:30, 8:45, 10:55, 12:50, 14:50, 20:5, 20:20, 22:15
Chuyến Xe Bá Đạo 888   xem phim Chuyến Xe Bá Đạo 888   22:20
Nhà Mồ   xem phim Nhà Mồ   8:40, 10:20, 10:25, 12:10, 12:25, 13:55, 14:15, 16:30, 20:50, 21:25, 22:0, 23:0
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   10:45, 12:20, 12:50, 14:10, 15:40, 16:15, 18:0, 18:25, 19:25, 20:0, 22:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
QUỶ ÁM   xem phim QUỶ ÁM   11:20, 13:0, 14:40, 16:20, 18:0, 19:45, 21:30
Sinh Vật Huyền Bí Và Nơi Tìm Ra Chúng   xem phim Sinh Vật Huyền Bí Và Nơi Tìm Ra Chúng   12:45, 21:40
Hành Trình Của   xem phim Hành Trình Của   11:30, 13:35, 17:20, 17:30, 19:25, 19:40, 21:30
Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa   xem phim Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa   9:30, 9:40, 12:0, 12:10, 13:50, 14:0, 15:40, 15:50, 17:30, 17:40, 17:45, 19:25, 19:30, 21:15, 21:20, 21:30
Thế Giới Ngầm: Trận Chiến Đẫm máu   xem phim Thế Giới Ngầm: Trận Chiến Đẫm máu   9:25, 11:5, 14:10, 15:0, 16:40, 17:50, 18:20, 20:0, 21:30
Thần Kiếm   xem phim Thần Kiếm   10:0, 12:0, 13:30, 15:30, 15:45, 19:30, 21:30
Lời Thỉnh Cầu Quái Vật   xem phim Lời Thỉnh Cầu Quái Vật   12:10, 15:50, 19:30
Nhà Mồ   xem phim Nhà Mồ   13:0, 16:20, 21:35
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   10:10, 11:25, 13:25, 15:25, 17:25, 19:25, 21:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
QUỶ ÁM   xem phim QUỶ ÁM   8:45, 8:50, 12:30, 12:45, 12:50, 15:5, 16:10, 16:40, 17:0, 18:0, 19:50, 20:40, 21:30, 21:35, 23:30
4 Năm, 2 Chàng, 1 Tình Yêu   xem phim 4 Năm, 2 Chàng, 1 Tình Yêu   14:50
Sinh Vật Huyền Bí Và Nơi Tìm Ra Chúng   xem phim Sinh Vật Huyền Bí Và Nơi Tìm Ra Chúng   9:5, 10:30, 11:15, 15:45, 16:40, 18:20, 19:0, 21:40
Hành Trình Của   xem phim Hành Trình Của   10:25, 10:30, 11:0, 12:25, 12:30, 13:0, 14:35, 14:45, 16:45, 16:50, 17:0, 18:50, 19:0, 19:10, 21:0, 21:20
Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa   xem phim Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa   9:0, 9:20, 10:50, 11:40, 12:40, 13:30, 14:30, 16:20, 16:45, 17:10, 18:10, 19:0, 20:0, 20:20, 20:50, 21:45, 22:35, 22:40, 23:10, 23:15, 23:20
Thế Giới Ngầm: Trận Chiến Đẫm máu   xem phim Thế Giới Ngầm: Trận Chiến Đẫm máu   9:0, 9:10, 10:50, 11:0, 12:50, 14:40, 15:20, 16:30, 18:20, 18:25, 20:10, 20:20, 22:0, 22:10, 23:5
Vệ Sĩ Tiểu Thư và Thằng Khờ   xem phim Vệ Sĩ Tiểu Thư và Thằng Khờ   8:40, 8:50, 10:35, 13:50, 14:15, 15:10, 19:15, 21:10, 23:15, 23:25
Thần Kiếm   xem phim Thần Kiếm   8:50, 10:35, 10:45, 14:35, 14:40, 18:30, 18:35, 20:50, 22:35
Lời Thỉnh Cầu Quái Vật   xem phim Lời Thỉnh Cầu Quái Vật   9:15, 11:10, 11:15, 15:0, 18:50, 19:0, 21:10, 22:45, 23:20
Nhà Mồ   xem phim Nhà Mồ   9:10, 9:25, 13:15, 13:20, 14:35, 17:10, 20:40, 21:0, 23:0
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   10:10, 11:10, 12:15, 13:15, 14:15, 15:15, 16:15, 17:20, 18:15, 19:20, 20:15, 21:20, 22:15


 • Thoi su 24h0812 Thanh nien tu dam vao bung chet giua cho
  Thời sự 24h(08/12): Thanh niên tự đâm vào bụng chết giữa chợ

  Phạt chủ trang Facebook xúc phạm GV 20 triệu đồng; Lửa cháy dữ dội tử căn nhà 2 tầng ở Sài Gòn, bé trai 10 tuổi tử vong; Gọi dậy đi làm, phát hiện chồng chết trên gác trọ, vợ la hét cầu cứu; Những cảnh hành hạ bé trai người Campuchia khiến người xem "sôi máu"; Vụ phó 26 tuổi: Gia đình có điều kiện nên không nhận lương

 • Thoi su 24h0712 Hanh ha tre bang roi dien gay phan no
  Thời sự 24h(07/12): Hành hạ trẻ bằng roi điện gây phẫn nộ

  Sẽ lập danh sách công an, nhà báo “can thiệp” xin-cho vi phạm giao thông; Hai vị khách "VIP" bỏ ra tổng cộng 62 triệu đồng mua xổ số Vietlott ở Hà Nội; Cô gái trộm xe đạp bị chủ nhà bắt trói, đeo biển đi diễu quanh làng; Vụ hành hạ trẻ bằng roi điện gây phẫn nộ: Tướng công an lên tiếng; Xe ô tô bốc cháy dữ dội trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

 • Thoi su 24h0612 Sat hai be gai roi phi tang xac
  Thời sự 24h(06/12): Sát hại bé gái rồi phi tang xác

  Những bi kịch đau đớn khi ngày cưới bỗng chốc biến thành đại tang; Trâu bị ôtô đâm chết giữa đường, dân đổ xô vác dao ra 'hôi thịt'; Dùng 128 tỷ đồng nạo vét hồ Tây nhưng chưa thấy khối bùn nào cả; Bị sa thải vì vừa ăn mì vừa lái xe: Tài xế nói gì?; Nổ lớn trong tòa nhà 5 tầng ở TPHCM, 4 người bị thương nặng

 • Thoi su 24h0512 Chau be 9 tuoi bi sat hai tren giuong
  Thời sự 24h(05/12): Cháu bé 9 tuổi bị sát hại trên giường

  San lấp mặt bằng, công nhân phát hiện bom nặng hơn 350kg; Hoang mang vì nền nhà bất ngờ nóng ran, nướng gần chín trứng; Lũ cuốn trôi phó chủ tịch xã trên đường đi làm về; Nhiều bé gái 'lên giường' với bạn trai chỉ sau vài tuần làm quen trên mạng ảo; 18 tháng tù dành cho Minh Béo là nặng hay nhẹ?

 • Thoi su 24h0112 Tham an Ha Giang khien 4 nguoi chet
  Thời sự 24h(01/12): Thảm án Hà Giang khiến 4 người chết

  Xe tải bỏ chạy sau va chạm đánh rơi nhiều bao tải đạm xuống đường, người dân thi nhau lấy chở đi; Người cha quỳ lạy giữa đường tìm con: Có kẻ đe dọa, tống tiền; Phạt đến 3 triệu đồng vì tiểu bậy: Liệu có tác dụng?; Vừa nhận tiền đền bù đất, dân bị cán bộ thu lại một nửa; Xe tải bốc cháy dữ dội khi đang lưu thông trên đường cao tốc

 • Tin quoc te noi bat 41112 Tong thong Han chinh thuc bi luan toi Trump lot top Nhan vat cua nam 2016
  Tin quốc tế nổi bật (4-11/12): Tổng thống Hàn chính thức bị luận tội, Trump lọt top Nhân vật của năm 2016

  Tổng thống Hàn Quốc chính thức bị luận tội; Thủ tướng Ý từ chức; Nga - Cuba tăng cường quan hệ quốc phòng; Trump vừa muốn cải thiện quan hệ vừa chê bai Trung Quốc; Động đất kinh hoàng tại Indonesia; Phát hiện hàng loạt hầm ngầm dọc biên giới liên Triều; Lộ diện nhân vật có khả năng ảnh hưởng mạnh đến quan hệ Mỹ - Trung dưới thời ông Trump... là những tin quố

 • CVinh Thanh Luong chia tay DTQG trong nuoc mat
  C.Vinh, Thành Lương chia tay ĐTQG trong nước mắt

  ĐT Việt Nam bị Indonesia loại ở bán kết AFF CUP; Công Vinh và Thành Lương tuyên bố giã từ ĐTQG; MU vào vòng loại trực tiếp Europa League với vị trí nhì bảng; Tổng hợp lượt trận cuối vòng bảng cúp C1; Ronaldo dính nghi án trốn thuế...là những tin tức Bóng đá nổi bật trong tuần.

 • Bao hanh bang chich dien soc ngang an my luc lai xe
  Bạo hành bằng chích điện sốc ngang ăn mỳ lúc lái xe

  Một thanh niên đồng tính người Việt bạo hành bé trai Campuchia dã man bằng chích điện, dùng hai tay cầm bát mỳ ăn trong khi đang lái xe hay câu chuyện hôi thịt trâu sau tai nạn... là những thông tin xã hội đáng quan tâm nhất trong tuần qua.

 • Giup viec gia dinhgiup ca viec ngu voi chu
  Giúp việc gia đình...giúp cả việc ngủ với chủ

  Giúp việc trong gia đình...giúp cả việc ngủ với chủ, bồ ngông cuồng làm loạn, câu chuyện đẫm nước mắt của mẹ cha .... Bài toán chi tiêu gia đình, muôn kiểu bạo hành trẻ gây sốc là các thông tin nổi bật nhất tuần.

 • Tin quoc te noi bat 2711312 Lanh tu kiet xuat Cuba Fidel Castro qua doi o tuoi 90
  Tin quốc tế nổi bật (27/11-3/12): Lãnh tụ kiệt xuất Cuba Fidel Castro qua đời ở tuổi 90

  Lãnh tụ Fidel Castro qua đời ở tuổi 90; Thái Lan suy tôn nhà vua mới; Tổng thống Putin tuyên bố muốn 'bình thường hóa' quan hệ với Mỹ trong thông điệp Liên bang 2016; Máy bay chở Câu lạc bộ bóng đá Brazil gặp nạn khiến 76 người thiệt mạng; Tuyết rơi giữa sa mạc ở Ả Rập Saudi; Tân tổng thống Trung sở hữu nội các giàu nhất lịch sử nước Mỹ... là những tin quốc