Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   xem phim Tiếng Anh là chuyện nhỏ   8:50, 12:50, 17:5 Tình cảm
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   xem phim Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   16:55
Ngày Mai Mai Cưới   xem phim Ngày Mai Mai Cưới   9:40, 11:25, 15:5, 17:20, 22:5
Kẻ Ngoại Tộc   xem phim Kẻ Ngoại Tộc   8:45, 11:5, 14:45, 16:50, 21:25
Sát Thủ Vô Hình   xem phim Sát Thủ Vô Hình   10:55, 15:5
Kẻ Trộm Chó   xem phim Kẻ Trộm Chó   9:15, 13:15
Xác Chết Đêm Trăng   xem phim Xác Chết Đêm Trăng   12:55
Siêu Bão Địa Cầu   xem phim Siêu Bão Địa Cầu   9:25, 11:30, 13:10, 13:35, 15:15, 15:40, 17:45, 19:0, 19:50, 21:55
Biệt Đội Săn Cương Thi   xem phim Biệt Đội Săn Cương Thi   11:0
Trong Từng Nhịp Thở   xem phim Trong Từng Nhịp Thở   9:0, 11:15, 13:30, 15:45, 18:0, 19:20, 21:35
Tội Phạm Nhân Bản 2049   xem phim Tội Phạm Nhân Bản 2049   19:5, 20:15, 21:5
Bán Kính Tử Thần   xem phim Bán Kính Tử Thần   19:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   xem phim Tiếng Anh là chuyện nhỏ   11:40, 15:50, 18:20 Tình cảm
Oan hồn   xem phim Oan hồn   11:10 Kinh dị
Ngày Mai Mai Cưới   xem phim Ngày Mai Mai Cưới   14:55, 17:50
Kẻ Ngoại Tộc   xem phim Kẻ Ngoại Tộc   12:55, 15:5, 17:15, 19:45, 22:30
Sát Thủ Vô Hình   xem phim Sát Thủ Vô Hình   13:30, 20:30
Xác Chết Đêm Trăng   xem phim Xác Chết Đêm Trăng   13:5, 18:0
Siêu Bão Địa Cầu   xem phim Siêu Bão Địa Cầu   9:40, 13:50, 17:0, 19:0, 21:5, 22:15
Biệt Đội Săn Cương Thi   xem phim Biệt Đội Săn Cương Thi   16:35
Trong Từng Nhịp Thở   xem phim Trong Từng Nhịp Thở   9:0, 11:15, 15:35, 19:30
Tội Phạm Nhân Bản 2049   xem phim Tội Phạm Nhân Bản 2049   19:20, 21:40
Bán Kính Tử Thần   xem phim Bán Kính Tử Thần   21:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   xem phim Tiếng Anh là chuyện nhỏ   11:25 Tình cảm
Oan hồn   xem phim Oan hồn   12:15 Kinh dị
Ngày Mai Mai Cưới   xem phim Ngày Mai Mai Cưới   9:0, 14:30, 17:50
Kẻ Ngoại Tộc   xem phim Kẻ Ngoại Tộc   10:10, 13:35, 16:10, 19:30
Sát Thủ Vô Hình   xem phim Sát Thủ Vô Hình   9:25
Kẻ Trộm Chó   xem phim Kẻ Trộm Chó   12:40
Siêu Bão Địa Cầu   xem phim Siêu Bão Địa Cầu   9:5, 10:40, 13:15, 14:10, 15:15, 16:10, 17:15, 18:15, 20:20, 22:10
Trong Từng Nhịp Thở   xem phim Trong Từng Nhịp Thở   11:5, 15:40, 18:10
Tội Phạm Nhân Bản 2049   xem phim Tội Phạm Nhân Bản 2049   19:15, 20:15, 21:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   xem phim Tiếng Anh là chuyện nhỏ   9:20, 15:5, 16:0, 18:20 Tình cảm
Oan hồn   xem phim Oan hồn   9:15, 13:20 Kinh dị
Kẻ Ngoại Tộc   xem phim Kẻ Ngoại Tộc   10:55, 14:55, 17:25
Sát Thủ Vô Hình   xem phim Sát Thủ Vô Hình   8:50, 11:10, 15:15, 20:40, 22:45
Xác Chết Đêm Trăng   xem phim Xác Chết Đêm Trăng   9:25, 13:15, 17:20
Siêu Bão Địa Cầu   xem phim Siêu Bão Địa Cầu   8:55, 11:0, 11:10, 11:40, 13:5, 13:50, 15:10, 17:10, 19:15, 21:50, 22:40
Biệt Đội Săn Cương Thi   xem phim Biệt Đội Săn Cương Thi   13:5, 17:15
Tội Phạm Nhân Bản 2049   xem phim Tội Phạm Nhân Bản 2049   19:35, 21:55
Bán Kính Tử Thần   xem phim Bán Kính Tử Thần   21:20, 23:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   xem phim Tiếng Anh là chuyện nhỏ   8:20, 12:45, 17:5, 22:35 Tình cảm
Ngày Mai Mai Cưới   xem phim Ngày Mai Mai Cưới   9:40, 14:40, 19:10
Kẻ Ngoại Tộc   xem phim Kẻ Ngoại Tộc   10:10, 12:25, 16:45
Sát Thủ Vô Hình   xem phim Sát Thủ Vô Hình   11:50, 16:20, 19:30, 23:5
Kẻ Trộm Chó   xem phim Kẻ Trộm Chó   14:10, 18:35
Xác Chết Đêm Trăng   xem phim Xác Chết Đêm Trăng   10:45, 15:10
Siêu Bão Địa Cầu   xem phim Siêu Bão Địa Cầu   8:5, 8:35, 9:25, 9:50, 10:20, 10:50, 11:40, 12:5, 12:35, 13:5, 13:55, 14:20, 14:50, 15:20, 15:45, 16:10, 16:35, 17:5, 17:35, 18:0, 18:25, 18:50, 19:50, 20:15, 21:5, 22:30, 23:20
Trong Từng Nhịp Thở   xem phim Trong Từng Nhịp Thở   8:30, 10:0, 10:55, 12:25, 13:20, 14:50, 17:15, 19:40, 20:40, 21:20, 22:5
Tội Phạm Nhân Bản 2049   xem phim Tội Phạm Nhân Bản 2049   19:20, 20:45, 21:40, 22:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   xem phim Tiếng Anh là chuyện nhỏ   10:30, 12:50, 17:0, 19:0 Tình cảm
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   xem phim Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   11:5
Ngày Mai Mai Cưới   xem phim Ngày Mai Mai Cưới   8:45, 12:45, 16:45
Kẻ Ngoại Tộc   xem phim Kẻ Ngoại Tộc   9:0, 13:50, 16:0, 18:10
Sát Thủ Vô Hình   xem phim Sát Thủ Vô Hình   10:35, 14:35, 18:35, 20:45
Kẻ Trộm Chó   xem phim Kẻ Trộm Chó   15:10, 17:5
Xác Chết Đêm Trăng   xem phim Xác Chết Đêm Trăng   8:40, 12:50
Siêu Bão Địa Cầu   xem phim Siêu Bão Địa Cầu   8:50, 10:10, 11:0, 12:20, 13:10, 14:30, 15:20, 16:40, 17:30, 18:50, 19:40, 21:50
Biệt Đội Săn Cương Thi   xem phim Biệt Đội Săn Cương Thi   8:10, 10:50
Trong Từng Nhịp Thở   xem phim Trong Từng Nhịp Thở   8:30, 14:40, 21:20
Tội Phạm Nhân Bản 2049   xem phim Tội Phạm Nhân Bản 2049   20:20, 20:55
Bán Kính Tử Thần   xem phim Bán Kính Tử Thần   19:20, 21:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   xem phim Tiếng Anh là chuyện nhỏ   11:15, 17:0, 21:45 Tình cảm
Oan hồn   xem phim Oan hồn   16:15, 19:45 Kinh dị
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   xem phim Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   15:30
Ngày Mai Mai Cưới   xem phim Ngày Mai Mai Cưới   10:45, 14:15, 16:0, 17:45, 22:0
The LEGO Ninjago Movie   xem phim The LEGO Ninjago Movie   13:30
Kẻ Ngoại Tộc   xem phim Kẻ Ngoại Tộc   10:0, 12:0, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30
Sát Thủ Vô Hình   xem phim Sát Thủ Vô Hình   14:0, 18:15
Kẻ Trộm Chó   xem phim Kẻ Trộm Chó   12:30
Xác Chết Đêm Trăng   xem phim Xác Chết Đêm Trăng   13:15, 18:0
Siêu Bão Địa Cầu   xem phim Siêu Bão Địa Cầu   10:15, 12:15, 13:45, 18:0, 18:45, 19:15, 20:0
Siêu Cớm Ngoại Cỡ   xem phim Siêu Cớm Ngoại Cỡ   9:30
Biệt Đội Săn Cương Thi   xem phim Biệt Đội Săn Cương Thi   11:45, 15:0
Trong Từng Nhịp Thở   xem phim Trong Từng Nhịp Thở   11:0, 15:45, 21:15
Tội Phạm Nhân Bản 2049   xem phim Tội Phạm Nhân Bản 2049   19:30, 20:45
Bán Kính Tử Thần   xem phim Bán Kính Tử Thần   20:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   xem phim Tiếng Anh là chuyện nhỏ   8:20, 13:50, 15:40, 18:0 Tình cảm
Ngày Mai Mai Cưới   xem phim Ngày Mai Mai Cưới   15:0, 17:5
The LEGO Ninjago Movie   xem phim The LEGO Ninjago Movie   9:20, 11:30
Kẻ Ngoại Tộc   xem phim Kẻ Ngoại Tộc   11:35, 13:30, 16:20
Sát Thủ Vô Hình   xem phim Sát Thủ Vô Hình   10:40, 12:50, 19:10
Khuôn Mặt Cuối Cùng   xem phim Khuôn Mặt Cuối Cùng   8:50
Xác Chết Đêm Trăng   xem phim Xác Chết Đêm Trăng   8:30, 23:25
Siêu Bão Địa Cầu   xem phim Siêu Bão Địa Cầu   8:40, 9:5, 9:40, 10:20, 10:50, 11:15, 11:50, 12:30, 13:0, 13:25, 14:0, 14:40, 15:10, 15:35, 16:10, 16:50, 17:20, 17:50, 18:20, 19:30, 20:0, 21:0, 21:40, 22:10, 23:10
Trong Từng Nhịp Thở   xem phim Trong Từng Nhịp Thở   10:0, 12:25, 14:50, 17:15, 18:30, 19:40, 20:40, 22:0, 23:0
Tội Phạm Nhân Bản 2049   xem phim Tội Phạm Nhân Bản 2049   19:0, 20:20, 21:20, 22:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   xem phim Tiếng Anh là chuyện nhỏ   8:30, 11:15, 16:15, 18:50 Tình cảm
The LEGO Ninjago Movie   xem phim The LEGO Ninjago Movie   9:0, 14:10, 18:0
Kẻ Ngoại Tộc   xem phim Kẻ Ngoại Tộc   13:40, 21:15, 23:30
Sát Thủ Vô Hình   xem phim Sát Thủ Vô Hình   8:30, 11:0, 16:0, 18:20, 20:20, 22:40
Siêu Bão Địa Cầu   xem phim Siêu Bão Địa Cầu   8:30, 9:0, 9:30, 10:45, 11:15, 11:50, 13:0, 13:30, 14:50, 15:20, 15:50, 17:10, 17:45, 18:10, 18:40, 20:40, 23:0
Trong Từng Nhịp Thở   xem phim Trong Từng Nhịp Thở   9:0, 10:0, 11:30, 12:25, 13:10, 14:0, 15:35, 16:30, 19:0, 20:0, 21:0, 22:30, 23:30
Tội Phạm Nhân Bản 2049   xem phim Tội Phạm Nhân Bản 2049   19:30, 20:30, 21:30, 22:45, 23:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   xem phim Tiếng Anh là chuyện nhỏ   8:10, 10:25, 17:20, 19:50 Tình cảm
The LEGO Ninjago Movie   xem phim The LEGO Ninjago Movie   8:0, 15:10
Kẻ Ngoại Tộc   xem phim Kẻ Ngoại Tộc   8:10, 12:50, 23:25
Sát Thủ Vô Hình   xem phim Sát Thủ Vô Hình   10:35, 14:40, 16:50
Xác Chết Đêm Trăng   xem phim Xác Chết Đêm Trăng   12:45, 23:55
Siêu Bão Địa Cầu   xem phim Siêu Bão Địa Cầu   8:20, 9:0, 9:30, 10:10, 10:40, 11:20, 11:50, 12:30, 13:0, 13:40, 14:10, 14:50, 15:20, 16:0, 16:30, 17:10, 17:40, 18:20, 18:50, 19:30, 20:40, 22:55
Trong Từng Nhịp Thở   xem phim Trong Từng Nhịp Thở   8:30, 11:0, 13:30, 16:0, 18:30, 19:0, 21:0, 21:30, 23:10
Tội Phạm Nhân Bản 2049   xem phim Tội Phạm Nhân Bản 2049   20:0, 21:10, 21:50, 22:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   xem phim Tiếng Anh là chuyện nhỏ   8:20, 10:45, 13:20, 14:10, 15:50, 18:15, 20:45, 23:10 Tình cảm
The LEGO Ninjago Movie   xem phim The LEGO Ninjago Movie   9:20, 19:10
Kẻ Ngoại Tộc   xem phim Kẻ Ngoại Tộc   10:30, 13:0, 19:15
Sát Thủ Vô Hình   xem phim Sát Thủ Vô Hình   8:10, 10:40, 12:50, 15:10, 17:30, 21:20, 23:0, 23:30
Xác Chết Đêm Trăng   xem phim Xác Chết Đêm Trăng   17:10, 21:40
Siêu Bão Địa Cầu   xem phim Siêu Bão Địa Cầu   8:0, 8:30, 9:0, 9:30, 10:20, 10:50, 11:20, 11:50, 12:10, 12:40, 13:10, 13:40, 14:10, 15:0, 15:30, 16:0, 16:30, 16:50, 17:20, 17:50, 18:20, 18:50, 19:40, 20:10, 22:0, 22:30
Biệt Đội Săn Cương Thi   xem phim Biệt Đội Săn Cương Thi   8:50, 15:20
Trong Từng Nhịp Thở   xem phim Trong Từng Nhịp Thở   9:40, 11:40, 14:25, 16:40, 19:5
Tội Phạm Nhân Bản 2049   xem phim Tội Phạm Nhân Bản 2049   19:45, 20:40, 21:10, 21:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   xem phim Tiếng Anh là chuyện nhỏ   9:20, 11:50, 14:10, 16:30, 18:50, 21:10 Tình cảm
Ngày Mai Mai Cưới   xem phim Ngày Mai Mai Cưới   10:0, 16:0, 20:10
The LEGO Ninjago Movie   xem phim The LEGO Ninjago Movie   9:15, 12:20
Kẻ Ngoại Tộc   xem phim Kẻ Ngoại Tộc   8:30, 13:50
Sát Thủ Vô Hình   xem phim Sát Thủ Vô Hình   9:30, 11:20, 15:50
Kẻ Trộm Chó   xem phim Kẻ Trộm Chó   12:0, 14:0, 18:10
Vincent Thương Mến   xem phim Vincent Thương Mến   13:40, 18:0
Xác Chết Đêm Trăng   xem phim Xác Chết Đêm Trăng   11:10
Siêu Bão Địa Cầu   xem phim Siêu Bão Địa Cầu   9:0, 10:40, 11:40, 12:50, 13:10, 15:0, 15:30, 16:10, 17:10, 17:40, 18:30, 19:20, 20:0, 22:10
Trong Từng Nhịp Thở   xem phim Trong Từng Nhịp Thở   9:50, 14:30, 16:50, 19:10, 21:30
Tội Phạm Nhân Bản 2049   xem phim Tội Phạm Nhân Bản 2049   19:50, 20:40, 21:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   xem phim Tiếng Anh là chuyện nhỏ   10:0, 17:0 Tình cảm
The LEGO Ninjago Movie   xem phim The LEGO Ninjago Movie   9:50, 18:30
Kẻ Ngoại Tộc   xem phim Kẻ Ngoại Tộc   12:30, 20:40
Sát Thủ Vô Hình   xem phim Sát Thủ Vô Hình   12:0, 16:15, 19:30
Vincent Thương Mến   xem phim Vincent Thương Mến   14:10
Siêu Bão Địa Cầu   xem phim Siêu Bão Địa Cầu   8:30, 9:0, 9:30, 10:0, 10:40, 11:10, 11:40, 12:10, 12:50, 13:20, 14:20, 15:0, 15:30, 16:0, 16:30, 17:10, 17:40, 18:10, 18:40, 20:50, 23:0, 23:20
Trong Từng Nhịp Thở   xem phim Trong Từng Nhịp Thở   14:40, 19:50, 21:40, 22:50
Tội Phạm Nhân Bản 2049   xem phim Tội Phạm Nhân Bản 2049   19:20, 20:20, 22:10, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   xem phim Tiếng Anh là chuyện nhỏ   9:35, 14:15, 16:40 Tình cảm
Kẻ Ngoại Tộc   xem phim Kẻ Ngoại Tộc   12:0, 15:30
Sát Thủ Vô Hình   xem phim Sát Thủ Vô Hình   11:0, 13:10, 17:50
Xác Chết Đêm Trăng   xem phim Xác Chết Đêm Trăng   9:5
Siêu Bão Địa Cầu   xem phim Siêu Bão Địa Cầu   8:30, 9:0, 10:0, 10:45, 11:15, 12:15, 13:0, 13:30, 14:30, 15:15, 15:45, 16:45, 17:30, 18:0, 19:0, 19:45, 20:20, 21:15, 22:40, 23:30
Trong Từng Nhịp Thở   xem phim Trong Từng Nhịp Thở   8:35, 9:25, 11:0, 11:50, 13:25, 14:20, 15:50, 16:50, 18:15, 19:20, 20:40, 21:45, 23:5
Tội Phạm Nhân Bản 2049   xem phim Tội Phạm Nhân Bản 2049   19:10, 20:5, 22:0, 22:30, 23:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   xem phim Tiếng Anh là chuyện nhỏ   10:10, 16:50, 19:10, 22:20 Tình cảm
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   xem phim Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   17:30
Kẻ Ngoại Tộc   xem phim Kẻ Ngoại Tộc   9:30, 12:30, 20:10
Sát Thủ Vô Hình   xem phim Sát Thủ Vô Hình   0:50, 8:30, 11:40, 13:0, 14:40, 18:20, 21:30
Vincent Thương Mến   xem phim Vincent Thương Mến   8:10
Xác Chết Đêm Trăng   xem phim Xác Chết Đêm Trăng   0:40, 8:0
Siêu Bão Địa Cầu   xem phim Siêu Bão Địa Cầu   0:20, 8:30, 9:0, 9:50, 10:40, 11:20, 12:0, 12:50, 13:30, 14:10, 15:0, 15:40, 16:10, 17:10, 17:50, 20:0, 20:30, 22:10
Trong Từng Nhịp Thở   xem phim Trong Từng Nhịp Thở   10:40, 13:50, 15:10, 16:20, 18:40, 19:30, 21:0, 23:20
Tội Phạm Nhân Bản 2049   xem phim Tội Phạm Nhân Bản 2049   21:50, 22:40, 23:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   xem phim Tiếng Anh là chuyện nhỏ   10:50, 13:50, 16:15, 21:0, 22:50 Tình cảm
Ngày Mai Mai Cưới   xem phim Ngày Mai Mai Cưới   11:40, 17:50, 23:10
The LEGO Ninjago Movie   xem phim The LEGO Ninjago Movie   8:40, 13:20
Kẻ Ngoại Tộc   xem phim Kẻ Ngoại Tộc   9:20
Sát Thủ Vô Hình   xem phim Sát Thủ Vô Hình   9:30, 11:10, 13:30, 15:45, 18:0
Kẻ Trộm Chó   xem phim Kẻ Trộm Chó   23:30
Xác Chết Đêm Trăng   xem phim Xác Chết Đêm Trăng   9:10, 21:45
Siêu Bão Địa Cầu   xem phim Siêu Bão Địa Cầu   8:0, 9:0, 9:40, 10:20, 11:20, 12:0, 12:40, 13:40, 14:20, 15:0, 15:30, 16:0, 16:40, 17:20, 18:20, 19:0, 19:40, 20:40, 21:20, 22:0, 23:0, 23:40
Biệt Đội Săn Cương Thi   xem phim Biệt Đội Săn Cương Thi   23:40
Trong Từng Nhịp Thở   xem phim Trong Từng Nhịp Thở   11:50, 14:20, 16:50, 19:20, 20:20
Tội Phạm Nhân Bản 2049   xem phim Tội Phạm Nhân Bản 2049   20:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   xem phim Tiếng Anh là chuyện nhỏ   8:55, 13:15, 17:35 Tình cảm
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   xem phim Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   10:10, 12:45, 15:20, 17:55, 21:10
Ngày Mai Mai Cưới   xem phim Ngày Mai Mai Cưới   9:45, 11:25, 13:5, 14:45, 16:25, 18:5, 19:45, 21:25
Kẻ Ngoại Tộc   xem phim Kẻ Ngoại Tộc   9:50, 11:50, 13:50, 15:50, 17:50, 19:50, 21:50
Sát Thủ Vô Hình   xem phim Sát Thủ Vô Hình   10:30, 16:0
Kẻ Trộm Chó   xem phim Kẻ Trộm Chó   8:40, 14:10, 19:40
Xác Chết Đêm Trăng   xem phim Xác Chết Đêm Trăng   8:40, 10:25, 12:10, 13:55, 15:40, 17:25, 21:0
Siêu Bão Địa Cầu   xem phim Siêu Bão Địa Cầu   9:0, 10:0, 11:0, 12:0, 13:0, 14:0, 15:0, 16:0, 17:0, 18:0, 20:0, 22:0
Biệt Đội Săn Cương Thi   xem phim Biệt Đội Săn Cương Thi   12:25, 17:55, 21:30
Trong Từng Nhịp Thở   xem phim Trong Từng Nhịp Thở   11:5, 15:25, 19:45, 21:55
Tội Phạm Nhân Bản 2049   xem phim Tội Phạm Nhân Bản 2049   19:0, 20:30
Bán Kính Tử Thần   xem phim Bán Kính Tử Thần   19:10, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   xem phim Tiếng Anh là chuyện nhỏ   9:10, 12:40, 13:40, 18:10 Tình cảm
Ngày Mai Mai Cưới   xem phim Ngày Mai Mai Cưới   11:5
Kẻ Ngoại Tộc   xem phim Kẻ Ngoại Tộc   8:40, 18:50
Kẻ Trộm Chó   xem phim Kẻ Trộm Chó   9:15, 12:50, 14:40, 16:30, 20:40
Xác Chết Đêm Trăng   xem phim Xác Chết Đêm Trăng   10:50, 14:50
Siêu Bão Địa Cầu   xem phim Siêu Bão Địa Cầu   8:50, 11:0, 11:30, 13:10, 15:20, 16:0, 17:30, 19:40, 20:30
Trong Từng Nhịp Thở   xem phim Trong Từng Nhịp Thở   16:40, 18:20
Tội Phạm Nhân Bản 2049   xem phim Tội Phạm Nhân Bản 2049   21:0
Bán Kính Tử Thần   xem phim Bán Kính Tử Thần   21:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   xem phim Tiếng Anh là chuyện nhỏ   9:40, 14:55, 18:5 Tình cảm
Oan hồn   xem phim Oan hồn   12:15, 16:50 Kinh dị
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   xem phim Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   9:40, 14:15
Ngày Mai Mai Cưới   xem phim Ngày Mai Mai Cưới   11:5, 14:35, 18:45
The LEGO Ninjago Movie   xem phim The LEGO Ninjago Movie   9:20
Kẻ Ngoại Tộc   xem phim Kẻ Ngoại Tộc   9:0, 11:15, 13:20, 15:25, 17:5, 20:10, 22:0
Kẻ Trộm Chó   xem phim Kẻ Trộm Chó   12:45, 17:30
Khuôn Mặt Cuối Cùng   xem phim Khuôn Mặt Cuối Cùng   15:45
Xác Chết Đêm Trăng   xem phim Xác Chết Đêm Trăng   22:15
Siêu Bão Địa Cầu   xem phim Siêu Bão Địa Cầu   9:0, 10:0, 11:0, 12:0, 13:0, 14:0, 15:0, 16:0, 17:0, 18:0, 19:0, 20:0, 21:0, 22:0
Siêu Cớm Ngoại Cỡ   xem phim Siêu Cớm Ngoại Cỡ   9:5
Biệt Đội Săn Cương Thi   xem phim Biệt Đội Săn Cương Thi   11:50, 13:10, 18:25
Trong Từng Nhịp Thở   xem phim Trong Từng Nhịp Thở   10:55, 13:35, 16:15, 19:10
Tội Phạm Nhân Bản 2049   xem phim Tội Phạm Nhân Bản 2049   19:20, 20:25, 21:20
Bán Kính Tử Thần   xem phim Bán Kính Tử Thần   20:15, 22:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   xem phim Tiếng Anh là chuyện nhỏ   11:10, 15:15, 20:50 Tình cảm
Oan hồn   xem phim Oan hồn   13:20 Kinh dị
Ngày Mai Mai Cưới   xem phim Ngày Mai Mai Cưới   9:25, 11:20, 12:45, 13:25, 15:15, 19:10
Kẻ Ngoại Tộc   xem phim Kẻ Ngoại Tộc   9:10, 13:5, 18:10
Sát Thủ Vô Hình   xem phim Sát Thủ Vô Hình   10:40, 15:15, 17:20
Xác Chết Đêm Trăng   xem phim Xác Chết Đêm Trăng   9:0, 14:35, 17:30
Siêu Bão Địa Cầu   xem phim Siêu Bão Địa Cầu   9:15, 10:10, 11:0, 12:15, 13:5, 14:15, 15:10, 16:20, 17:15, 18:25, 19:20, 20:30, 21:25, 22:35
Siêu Cớm Ngoại Cỡ   xem phim Siêu Cớm Ngoại Cỡ   11:20, 17:5
Biệt Đội Săn Cương Thi   xem phim Biệt Đội Săn Cương Thi   9:5, 16:15
Tội Phạm Nhân Bản 2049   xem phim Tội Phạm Nhân Bản 2049   19:30, 20:20
Bán Kính Tử Thần   xem phim Bán Kính Tử Thần   19:0, 20:55, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   xem phim Tiếng Anh là chuyện nhỏ   9:20, 15:40, 21:25 Tình cảm
Oan hồn   xem phim Oan hồn   11:20, 15:15, 23:40 Kinh dị
The LEGO Ninjago Movie   xem phim The LEGO Ninjago Movie   9:0, 13:15, 17:10
Kẻ Ngoại Tộc   xem phim Kẻ Ngoại Tộc   11:20, 15:15, 18:20
Kẻ Trộm Chó   xem phim Kẻ Trộm Chó   13:5
Vincent Thương Mến   xem phim Vincent Thương Mến   18:20
Xác Chết Đêm Trăng   xem phim Xác Chết Đêm Trăng   13:30, 17:25, 23:30
Siêu Bão Địa Cầu   xem phim Siêu Bão Địa Cầu   9:5, 10:0, 11:10, 12:5, 13:15, 14:10, 15:20, 16:15, 17:25, 19:30, 21:35, 23:40
Siêu Cớm Ngoại Cỡ   xem phim Siêu Cớm Ngoại Cỡ   11:35
Trong Từng Nhịp Thở   xem phim Trong Từng Nhịp Thở   9:5, 11:35, 13:50, 16:5, 19:10, 20:10, 22:25
Tội Phạm Nhân Bản 2049   xem phim Tội Phạm Nhân Bản 2049   19:10, 20:30, 22:10
Bán Kính Tử Thần   xem phim Bán Kính Tử Thần   19:10, 21:0, 22:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   xem phim Tiếng Anh là chuyện nhỏ   9:35, 10:45, 11:20, 17:40, 21:10 Tình cảm
Oan hồn   xem phim Oan hồn   15:55, 17:55, 20:0, 23:30 Kinh dị
Kẻ Ngoại Tộc   xem phim Kẻ Ngoại Tộc   10:45, 13:5, 15:15, 17:25
Sát Thủ Vô Hình   xem phim Sát Thủ Vô Hình   9:25, 14:55, 19:0
Kẻ Trộm Chó   xem phim Kẻ Trộm Chó   13:40, 15:40
Khuôn Mặt Cuối Cùng   xem phim Khuôn Mặt Cuối Cùng   8:45
Vincent Thương Mến   xem phim Vincent Thương Mến   12:55
Xác Chết Đêm Trăng   xem phim Xác Chết Đêm Trăng   8:50, 11:35, 17:5
Siêu Bão Địa Cầu   xem phim Siêu Bão Địa Cầu   8:40, 10:50, 11:55, 13:0, 14:5, 15:10, 16:20, 17:20, 18:30, 19:30, 20:45, 21:40, 23:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   xem phim Tiếng Anh là chuyện nhỏ   8:20, 16:20, 18:40 Tình cảm
Kẻ Ngoại Tộc   xem phim Kẻ Ngoại Tộc   8:15, 16:10
Sát Thủ Vô Hình   xem phim Sát Thủ Vô Hình   10:25, 12:30, 14:35, 18:20
Siêu Bão Địa Cầu   xem phim Siêu Bão Địa Cầu   9:5, 9:50, 10:40, 11:15, 12:0, 12:50, 13:30, 14:10, 15:0, 15:40, 17:10, 17:50, 20:0, 21:0, 23:10
Trong Từng Nhịp Thở   xem phim Trong Từng Nhịp Thở   9:0, 11:20, 13:45, 16:40, 19:0, 22:25
Tội Phạm Nhân Bản 2049   xem phim Tội Phạm Nhân Bản 2049   19:20, 20:30, 21:20, 22:10, 23:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   xem phim Tiếng Anh là chuyện nhỏ   11:20, 13:45, 16:10, 21:40 Tình cảm
The LEGO Ninjago Movie   xem phim The LEGO Ninjago Movie   9:10, 17:15
Kẻ Ngoại Tộc   xem phim Kẻ Ngoại Tộc   10:30, 15:0, 21:50
Sát Thủ Vô Hình   xem phim Sát Thủ Vô Hình   10:10, 12:20, 13:10, 14:30, 16:40, 22:10
Kẻ Trộm Chó   xem phim Kẻ Trộm Chó   8:45, 12:50
Xác Chết Đêm Trăng   xem phim Xác Chết Đêm Trăng   8:15, 23:50
Siêu Bão Địa Cầu   xem phim Siêu Bão Địa Cầu   8:0, 8:30, 9:30, 10:15, 10:45, 10:50, 11:45, 12:30, 13:0, 14:0, 14:45, 15:15, 16:15, 17:0, 17:30, 18:30, 19:45
Trong Từng Nhịp Thở   xem phim Trong Từng Nhịp Thở   8:0, 15:20, 17:50, 20:20, 22:45
Tội Phạm Nhân Bản 2049   xem phim Tội Phạm Nhân Bản 2049   19:20, 20:45, 22:0, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   xem phim Tiếng Anh là chuyện nhỏ   9:0, 15:25, 17:30 Tình cảm
Oan hồn   xem phim Oan hồn   8:55, 13:10 Kinh dị
The LEGO Ninjago Movie   xem phim The LEGO Ninjago Movie   10:40, 12:35, 17:15
Kẻ Ngoại Tộc   xem phim Kẻ Ngoại Tộc   9:0, 13:15, 18:30
Sát Thủ Vô Hình   xem phim Sát Thủ Vô Hình   11:10, 14:30, 16:30, 20:40, 22:45
Xác Chết Đêm Trăng   xem phim Xác Chết Đêm Trăng   9:0, 10:45, 17:25
Siêu Bão Địa Cầu   xem phim Siêu Bão Địa Cầu   9:10, 11:15, 12:30, 13:20, 14:35, 15:25, 16:40, 18:45, 19:45, 20:50, 22:10, 22:55
Siêu Cớm Ngoại Cỡ   xem phim Siêu Cớm Ngoại Cỡ   11:15, 15:30
Biệt Đội Săn Cương Thi   xem phim Biệt Đội Săn Cương Thi   9:10
Trong Từng Nhịp Thở   xem phim Trong Từng Nhịp Thở   11:0, 13:15, 15:0, 17:40, 19:55, 22:10
Tội Phạm Nhân Bản 2049   xem phim Tội Phạm Nhân Bản 2049   19:10, 21:50
Bán Kính Tử Thần   xem phim Bán Kính Tử Thần   19:5, 20:55, 22:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   xem phim Tiếng Anh là chuyện nhỏ   12:25, 14:10, 18:20 Tình cảm
Oan hồn   xem phim Oan hồn   10:35, 14:40, 18:30 Kinh dị
Ngày Mai Mai Cưới   xem phim Ngày Mai Mai Cưới   8:50, 10:20, 12:25, 13:55, 15:40, 18:25, 20:20
The LEGO Ninjago Movie   xem phim The LEGO Ninjago Movie   10:30
Kẻ Ngoại Tộc   xem phim Kẻ Ngoại Tộc   8:20, 12:30, 14:25, 17:0, 22:20
Sát Thủ Vô Hình   xem phim Sát Thủ Vô Hình   8:45, 10:30, 18:30
Kẻ Trộm Chó   xem phim Kẻ Trộm Chó   10:45, 12:35, 16:35
Xác Chết Đêm Trăng   xem phim Xác Chết Đêm Trăng   8:45, 16:40, 17:25
Siêu Bão Địa Cầu   xem phim Siêu Bão Địa Cầu   8:40, 10:45, 12:50, 14:55, 16:25, 19:5, 20:35, 22:40
Siêu Cớm Ngoại Cỡ   xem phim Siêu Cớm Ngoại Cỡ   8:25, 14:40, 22:50
Biệt Đội Săn Cương Thi   xem phim Biệt Đội Săn Cương Thi   12:5, 16:30, 23:10
Tội Phạm Nhân Bản 2049   xem phim Tội Phạm Nhân Bản 2049   20:10, 21:10, 22:5
Bán Kính Tử Thần   xem phim Bán Kính Tử Thần   19:10, 20:30, 21:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   xem phim Tiếng Anh là chuyện nhỏ   8:10, 10:30, 13:20, 15:20, 18:10, 20:30, 22:50 Tình cảm
The LEGO Ninjago Movie   xem phim The LEGO Ninjago Movie   12:40, 19:10
Kẻ Ngoại Tộc   xem phim Kẻ Ngoại Tộc   8:30, 14:50
Sát Thủ Vô Hình   xem phim Sát Thủ Vô Hình   10:10, 12:20, 14:30, 18:40, 20:50, 23:0
Xác Chết Đêm Trăng   xem phim Xác Chết Đêm Trăng   8:20, 16:40
Siêu Bão Địa Cầu   xem phim Siêu Bão Địa Cầu   8:10, 8:40, 9:10, 10:20, 10:50, 11:20, 12:30, 13:0, 13:30, 14:40, 15:10, 15:40, 16:50, 17:20, 17:50, 19:0, 20:0, 21:10, 22:10, 23:20
Biệt Đội Săn Cương Thi   xem phim Biệt Đội Săn Cương Thi   10:40, 17:10
Trong Từng Nhịp Thở   xem phim Trong Từng Nhịp Thở   8:40, 11:0, 12:50, 15:50, 17:40, 20:10, 22:30
Tội Phạm Nhân Bản 2049   xem phim Tội Phạm Nhân Bản 2049   19:30, 21:20, 22:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   xem phim Tiếng Anh là chuyện nhỏ   8:50, 12:0, 16:30, 22:20 Tình cảm
The LEGO Ninjago Movie   xem phim The LEGO Ninjago Movie   17:50
Kẻ Ngoại Tộc   xem phim Kẻ Ngoại Tộc   11:10, 13:30, 15:20, 19:45, 22:10
Sát Thủ Vô Hình   xem phim Sát Thủ Vô Hình   9:50, 14:20, 22:40
Kẻ Trộm Chó   xem phim Kẻ Trộm Chó   9:20
Xác Chết Đêm Trăng   xem phim Xác Chết Đêm Trăng   13:20, 17:40
Siêu Bão Địa Cầu   xem phim Siêu Bão Địa Cầu   8:40, 9:40, 10:10, 10:50, 11:50, 12:20, 13:0, 13:10, 14:0, 14:30, 15:10, 16:10, 16:40, 17:20, 18:20, 18:50, 19:30, 20:30, 22:20
Biệt Đội Săn Cương Thi   xem phim Biệt Đội Săn Cương Thi   8:45, 11:30
Trong Từng Nhịp Thở   xem phim Trong Từng Nhịp Thở   10:40, 15:30, 20:0, 21:0
Tội Phạm Nhân Bản 2049   xem phim Tội Phạm Nhân Bản 2049   19:10, 20:20, 21:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   xem phim Tiếng Anh là chuyện nhỏ   10:50, 13:10, 17:0, 19:30 Tình cảm
Kẻ Ngoại Tộc   xem phim Kẻ Ngoại Tộc   10:20
Sát Thủ Vô Hình   xem phim Sát Thủ Vô Hình   12:30, 14:50, 23:5
Xác Chết Đêm Trăng   xem phim Xác Chết Đêm Trăng   9:20
Siêu Bão Địa Cầu   xem phim Siêu Bão Địa Cầu   8:40, 10:0, 10:40, 12:10, 12:50, 14:20, 15:0, 15:40, 16:30, 17:10, 17:50, 18:40, 20:30, 22:25
Trong Từng Nhịp Thở   xem phim Trong Từng Nhịp Thở   9:20, 11:10, 12:0, 13:30, 14:20, 15:50, 16:40, 18:10, 19:0, 21:20, 22:50
Tội Phạm Nhân Bản 2049   xem phim Tội Phạm Nhân Bản 2049   19:20, 20:0, 20:50, 21:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   xem phim Tiếng Anh là chuyện nhỏ   9:0, 13:0, 15:30 Tình cảm
Kẻ Ngoại Tộc   xem phim Kẻ Ngoại Tộc   9:10
Sát Thủ Vô Hình   xem phim Sát Thủ Vô Hình   8:40, 10:50, 15:20
Xác Chết Đêm Trăng   xem phim Xác Chết Đêm Trăng   13:40
Siêu Bão Địa Cầu   xem phim Siêu Bão Địa Cầu   8:30, 10:0, 10:40, 11:20, 12:10, 12:50, 13:30, 14:20, 15:0, 15:40, 16:30, 17:10, 17:50, 18:40, 19:20, 20:0, 20:50, 22:10, 23:0
Trong Từng Nhịp Thở   xem phim Trong Từng Nhịp Thở   11:20, 18:0, 20:20, 22:40
Tội Phạm Nhân Bản 2049   xem phim Tội Phạm Nhân Bản 2049   19:50, 21:30, 22:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   xem phim Tiếng Anh là chuyện nhỏ   9:50, 12:20, 14:40, 17:0, 19:40, 22:5 Tình cảm
The LEGO Ninjago Movie   xem phim The LEGO Ninjago Movie   8:50
Kẻ Ngoại Tộc   xem phim Kẻ Ngoại Tộc   9:30
Sát Thủ Vô Hình   xem phim Sát Thủ Vô Hình   10:10, 10:50, 12:20, 13:0, 15:10, 17:20, 19:30, 21:40, 23:30
Siêu Bão Địa Cầu   xem phim Siêu Bão Địa Cầu   9:0, 10:0, 10:40, 11:10, 11:40, 12:10, 12:50, 13:20, 13:50, 14:20, 14:40, 15:0, 15:40, 16:0, 16:30, 16:50, 17:10, 17:50, 18:20, 18:40, 19:20, 20:0, 20:50, 22:10, 23:0
Trong Từng Nhịp Thở   xem phim Trong Từng Nhịp Thở   11:0, 13:30, 15:50, 18:10, 20:30, 22:0, 22:50
Tội Phạm Nhân Bản 2049   xem phim Tội Phạm Nhân Bản 2049   19:0, 20:30, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   xem phim Tiếng Anh là chuyện nhỏ   8:55, 11:10, 13:25, 15:40, 17:55, 22:20 Tình cảm
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   xem phim Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   10:55
Ngày Mai Mai Cưới   xem phim Ngày Mai Mai Cưới   9:0, 10:50, 12:40, 16:50, 18:40
Kẻ Ngoại Tộc   xem phim Kẻ Ngoại Tộc   9:5, 16:0
Sát Thủ Vô Hình   xem phim Sát Thủ Vô Hình   11:20, 15:30
Kẻ Trộm Chó   xem phim Kẻ Trộm Chó   9:0, 15:35, 17:30
Xác Chết Đêm Trăng   xem phim Xác Chết Đêm Trăng   9:20, 13:30, 17:40
Siêu Bão Địa Cầu   xem phim Siêu Bão Địa Cầu   8:35, 9:40, 10:40, 11:50, 12:45, 14:0, 14:50, 16:10, 16:55, 18:20, 19:25, 20:15, 22:10
Biệt Đội Săn Cương Thi   xem phim Biệt Đội Săn Cương Thi   13:35
Trong Từng Nhịp Thở   xem phim Trong Từng Nhịp Thở   11:20, 13:40, 14:30, 18:15, 20:35
Tội Phạm Nhân Bản 2049   xem phim Tội Phạm Nhân Bản 2049   19:5, 19:40, 20:30, 21:30
Bán Kính Tử Thần   xem phim Bán Kính Tử Thần   20:20, 22:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   xem phim Tiếng Anh là chuyện nhỏ   9:30, 13:50, 16:0 Tình cảm
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   xem phim Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   9:40, 14:15
Ngày Mai Mai Cưới   xem phim Ngày Mai Mai Cưới   13:25, 21:20
Kẻ Ngoại Tộc   xem phim Kẻ Ngoại Tộc   9:0
Kẻ Trộm Chó   xem phim Kẻ Trộm Chó   12:25, 17:0, 18:50
Xác Chết Đêm Trăng   xem phim Xác Chết Đêm Trăng   17:20
Siêu Bão Địa Cầu   xem phim Siêu Bão Địa Cầu   8:40, 10:50, 11:40, 13:0, 15:10, 17:20, 18:10, 19:30, 21:40
Trong Từng Nhịp Thở   xem phim Trong Từng Nhịp Thở   11:10, 15:5, 19:5
Tội Phạm Nhân Bản 2049   xem phim Tội Phạm Nhân Bản 2049   20:20
Bán Kính Tử Thần   xem phim Bán Kính Tử Thần   20:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   xem phim Tiếng Anh là chuyện nhỏ   9:10, 16:50, 22:40 Tình cảm
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   xem phim Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   11:30, 14:10
Ngày Mai Mai Cưới   xem phim Ngày Mai Mai Cưới   9:10, 10:55, 12:40, 16:30, 18:15, 19:15
Kẻ Ngoại Tộc   xem phim Kẻ Ngoại Tộc   11:10, 14:25
Kẻ Trộm Chó   xem phim Kẻ Trộm Chó   9:0, 17:20
Xác Chết Đêm Trăng   xem phim Xác Chết Đêm Trăng   9:20, 15:30
Siêu Bão Địa Cầu   xem phim Siêu Bão Địa Cầu   9:40, 10:55, 11:50, 13:5, 13:20, 14:0, 16:10, 17:25, 18:20, 19:35, 20:30, 21:0
Trong Từng Nhịp Thở   xem phim Trong Từng Nhịp Thở   15:15, 21:45
Tội Phạm Nhân Bản 2049   xem phim Tội Phạm Nhân Bản 2049   20:0
Bán Kính Tử Thần   xem phim Bán Kính Tử Thần   19:10, 21:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Oan hồn   xem phim Oan hồn   9:35, 12:10, 14:0, 15:50 Kinh dị
Ngày Mai Mai Cưới   xem phim Ngày Mai Mai Cưới   9:40, 11:50, 13:20, 17:0, 18:40
Lời Thì Thầm Của Quỷ   xem phim Lời Thì Thầm Của Quỷ   11:35, 16:50
Kẻ Ngoại Tộc   xem phim Kẻ Ngoại Tộc   9:45, 13:30, 15:10, 21:40
Sát Thủ Vô Hình   xem phim Sát Thủ Vô Hình   11:20, 15:0, 17:40
Kẻ Trộm Chó   xem phim Kẻ Trộm Chó   13:10, 14:55, 17:30
Xác Chết Đêm Trăng   xem phim Xác Chết Đêm Trăng   9:30, 11:15, 18:25
Siêu Bão Địa Cầu   xem phim Siêu Bão Địa Cầu   9:40, 11:40, 13:40, 15:30, 17:50, 19:30, 21:50
Trong Từng Nhịp Thở   xem phim Trong Từng Nhịp Thở   10:0, 13:0, 15:40, 17:10, 19:40
Tội Phạm Nhân Bản 2049   xem phim Tội Phạm Nhân Bản 2049   20:20, 21:10
Bán Kính Tử Thần   xem phim Bán Kính Tử Thần   19:20, 19:50, 20:30, 21:35, 22:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Oan hồn   xem phim Oan hồn   9:15, 10:10, 23:30 Kinh dị
Thiên Tài Bất Hảo   xem phim Thiên Tài Bất Hảo   13:30, 16:10
Kẻ Ngoại Tộc   xem phim Kẻ Ngoại Tộc   8:45, 11:45, 15:55
Sát Thủ Vô Hình   xem phim Sát Thủ Vô Hình   9:55, 12:0, 13:35, 16:20, 17:15, 18:35, 22:30
Kẻ Trộm Chó   xem phim Kẻ Trộm Chó   8:20
Xác Chết Đêm Trăng   xem phim Xác Chết Đêm Trăng   11:55, 15:35
Siêu Bão Địa Cầu   xem phim Siêu Bão Địa Cầu   9:40, 10:50, 11:40, 13:45, 15:0, 15:50, 17:0, 18:0, 19:0, 20:30, 22:20, 23:15
Trong Từng Nhịp Thở   xem phim Trong Từng Nhịp Thở   9:30, 11:15, 12:50, 14:0, 18:0, 20:10, 21:5
Tội Phạm Nhân Bản 2049   xem phim Tội Phạm Nhân Bản 2049   21:25
Bán Kính Tử Thần   xem phim Bán Kính Tử Thần   19:15, 20:0, 21:0, 21:45, 22:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   xem phim Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim   12:5, 16:55
Ngày Mai Mai Cưới   xem phim Ngày Mai Mai Cưới   10:20, 19:35
Kẻ Ngoại Tộc   xem phim Kẻ Ngoại Tộc   8:10, 14:45, 21:20
Xác Chết Đêm Trăng   xem phim Xác Chết Đêm Trăng   10:35, 18:45
Siêu Bão Địa Cầu   xem phim Siêu Bão Địa Cầu   8:30, 9:45, 11:50, 12:30, 13:55, 14:35, 16:0, 16:40, 18:5, 20:40
Tội Phạm Nhân Bản 2049   xem phim Tội Phạm Nhân Bản 2049   20:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ngày Mai Mai Cưới   xem phim Ngày Mai Mai Cưới   15:50, 17:40, 21:15
Kẻ Ngoại Tộc   xem phim Kẻ Ngoại Tộc   15:0, 17:10, 19:20, 21:30
Kẻ Trộm Chó   xem phim Kẻ Trộm Chó   15:30
Xác Chết Đêm Trăng   xem phim Xác Chết Đêm Trăng   17:25, 19:20
Siêu Bão Địa Cầu   xem phim Siêu Bão Địa Cầu   15:10, 16:20, 17:20, 18:30, 19:30, 21:40
Trong Từng Nhịp Thở   xem phim Trong Từng Nhịp Thở   12:30, 17:0, 21:0
Tội Phạm Nhân Bản 2049   xem phim Tội Phạm Nhân Bản 2049   20:40
Bán Kính Tử Thần   xem phim Bán Kính Tử Thần   19:30, 21:25


 • Thoi su 24h1810 Nam sinh chet bat thuong tai truong dai hoc HUTECH
  Thời sự 24h(18/10): Nam sinh chết bất thường tại trường đại học HUTECH

  Bộ Y tế: “Sinh bao nhiêu con là quyền của người dân”; Sự thật sau vụ việc vợ liệt sỹ có giấy báo tử 19 năm dù đang sống sờ sờ; Vụ con "quan" thành công chức: Người trong cuộc nói gì?; Bịa đặt thông tin "gần 300 tù nhân chết do lũ quét tại Thanh Hóa"; Nói "trói chân" ông Hải là nhận định không rõ ràng!

 • Thoi su 24h1710 Trom cho bi danh chet o Ha Noi
  Thời sự 24h(17/10): Trộm chó bị đánh chết ở Hà Nội

  Nghệ An: “Ưu ái” kỷ luật, “làm khó”… ốm đau?; Mưa lũ ở miền Bắc: Dự báo chưa đúng vì khó khăn về công nghệ?; Chức vụ thật, bổng lộc thật, dùng bằng giả khó mà từ chức; Dân góp đất làm sân bóng, chính quyền chia lô... bán; Sẽ công khai bản kê tài sản, thu nhập của lãnh đạo.

 • Thoi su 24h1610 Ke bien thai gio tro bay voi 6 be gai o Ha Noi
  Thời sự 24h(16/10): Kẻ biến thái giở trò bậy với 6 bé gái ở Hà Nội

  Nguyên Thứ trưởng nói thẳng thuật ngữ "vỡ đê theo kế hoạch"; Lũ quét, lở đất do mất rừng: Ai chịu trách nhiệm?; Thanh tra Chính phủ: Vẫn buộc ông Mẫn phải xin lỗi; 8 người trong một nhà làm quan: Tại dân tín nhiệm; Quận 1 nói lý do ông Đoàn Ngọc Hải muốn dẹp vỉa hè phải xin phép

 • Thoi su 24h1210 Nguoi phu nu tu vong voi nhieu vet thuong
  Thời sự 24h(12/10): Người phụ nữ tử vong với nhiều vết thương

  Điểm qua những vụ “dân cõng quan” khiến dư luận dậy sóng; Thủy điện Hòa Bình mở 8 cửa xả lũ: Quy trình vận hành ngược?; Bộ Tài nguyên và Môi trường lên tiếng bác thông tin "mỗi ngày thanh tra 3 doanh nghiệp"; Sạt lở đất ở Hòa Bình: Đã có nhiều thi thể được đưa ra ngoài từ hiện trường; Sau vụ Cục phó mất tiền: Bộ TNMT thông báo tiến độ thanh tra ở Long An

 • Thoi su 24h1110 No sung ban xuyen nguoi tinh dich vi ghen tuong
  Thời sự 24h(11/10): Nổ súng bắn xuyên người tình địch vì ghen tuông

  Đi kiểm tra lũ, hai cán bộ Biên phòng bị nước cuốn trôi, mất tích; Nhân chứng vụ rò rỉ khí NH3: "Nhiều người chảy máu, động vật chết la liệt"; Thủy điện Hòa Bình mở cửa xả đáy thứ 8: “Xả lũ lịch sử 10 năm qua“; Sự thật bức ảnh cán bộ phường mặc váy, đứng trên bè cho dân kéo khi đi thị sát; Thanh lý hơn 100 toa tàu: Cân sắt vụn cũng không ai mua?

 • Cung di thi sat lu nguoi bi cuon troi ke cuoi be cho dan keo
  Cùng đi thị sát lũ: “người bị cuốn trôi, kẻ cưỡi bè cho dân kéo”

  Cán bộ phường mặc váy, đứng trên bè cho dân kéo khi đi thị sát lũ; Dân lập trạm thu phí khi tự bắc cầu qua nơi ngập nước; Hai cán bộ Biên phòng bị nước cuốn trôi; Rò rỉ khí NH3, 4 người xỉu, sơ tán hơn 1.200 người; "Quan xã" khai tử mẹ vì tiền trợ cấp; Bão Khanun giật cấp 12 áp sát Hoàng Sa...đó là những thông tin xã hội dậy sóng tuần qua.

 • Quan chuc voi tien Ba chu tro hiep dam be trai
  Quan chức vòi tiền; Bà chủ trọ hiếp dâm bé trai

  Nghi án cậu bé 15 tuổi bị bà chủ trọ 57 tuổi cưỡng hiếp; Cầm dao xông vào ngân hàng cướp 200 triệu đồng giữa ban ngày; Chuyện những "ông quan" vòi vĩnh nhận hối lộ; Yêu râu xanh quan hệ với người chị rồi giở trò đồi bại với em gái... là những tin tức pháp luật nổi bật tuần qua.

 • Cay xang cui chao cua Nhat gay sot taxi truyen thong dan khau hieu phan doi Uber Grab
  Cây xăng "cúi chào" của Nhật gây sốt, taxi truyền thống dán khẩu hiệu phản đối Uber, Grab

  Cây xăng "cúi chào" của Nhật gây sốt ở VN, taxi truyền thống dán khẩu hiệu phản đối Uber, Grab, hàng triệu lít xăng A92 giả bị bắt, tỷ giá trung tâm có tuần điều chỉnh giảm mạnh, giá thực phẩm leo thang vì mưa kéo dài...là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuần qua.

 • Lua chay o California trong quan he MyTho truoc xung dot NgaNATO
  "Lửa cháy" ở California, trong quan hệ Mỹ-Thổ, trước xung đột Nga-NATO

  Hỏa hoạn lịch sử thiêu rụi rừng ở California; Quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đột ngột xấu đi; Triều Tiên có những động thái mới sau gần một tháng im lặng; Đối đầu Nga-NATO căng thẳng hơn bao giờ hết; Công bố danh tính nhiều nghi phạm Triều Tiên trong đại án Kim Jong-nam; Dân mạng tranh cãi màu sắc của 1 đôi giày...

 • Truong phong thanh tra nhan hoi lo dan dua phong bi noi tra no
  Trưởng phòng thanh tra nhận hối lộ, dân đưa phong bì nói “trả nợ”

  Bắt quả tang trưởng phòng thanh tra Cục thuế Bình Định nhận hối lộ; Dân cầm phong bì đưa cho cán bộ nói là... "trả nợ"; Hà Nội hạn chế công chức dùng tiếng địa phương; Trưởng công an xã đá văng thau cá của dân; Cô gái rơi từ tầng 25 chung cư ở Hà Nội...đó là những thông tin xã hội dậy sóng tuần qua.