Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Venom   xem phim Venom   9:20, 10:30, 11:40, 14:0, 14:40, 16:20, 17:0, 18:40, 19:20, 21:0
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   10:45, 17:10
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   8:40, 12:50, 21:40
Bạn Ma Phiền Toái   xem phim Bạn Ma Phiền Toái   8:50, 13:20, 15:15, 19:45, 21:40