Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
21/01/2019 Bộ Ba Quái Nhân   09:00, 11:30, 14:00, 15:30, 18:00, 20:10
Đường Về Nhà Của Cún Con   09:10, 16:30, 18:20
Căn Phòng Tử Thần   11:00, 13:30, 20:30
20/01/2019 Bộ Ba Quái Nhân   09:00, 11:00, 14:10, 15:30, 18:00, 20:20
Đường Về Nhà Của Cún Con   09:10, 16:40, 18:30
Căn Phòng Tử Thần   12:10, 13:30, 20:30
19/01/2019 Bộ Ba Quái Nhân   09:00, 11:30, 14:00, 15:30, 18:00, 20:10
Đường Về Nhà Của Cún Con   09:10, 16:30, 18:20
Căn Phòng Tử Thần   11:00, 13:30, 20:30
18/01/2019 Bộ Ba Quái Nhân   09:00, 11:30, 14:00, 15:30, 18:00, 20:10
Đường Về Nhà Của Cún Con   09:10, 16:30, 18:20
Căn Phòng Tử Thần   11:00, 13:30, 20:30
17/01/2019 Chị Trợ Lý Của Anh   08:20, 10:50, 12:50, 18:20, 20:30
Đường Về Nhà Của Cún Con   09:00, 14:50, 16:40, 18:30
Căn Phòng Tử Thần   10:20, 12:20, 14:20, 16:20, 20:20
16/01/2019 Chị Trợ Lý Của Anh   08:20, 10:50, 12:50, 18:20, 20:30
Đường Về Nhà Của Cún Con   09:00, 14:50, 16:40, 18:30
Căn Phòng Tử Thần   10:20, 12:20, 14:20, 16:20, 20:20
15/01/2019 Chị Trợ Lý Của Anh   08:20, 10:50, 12:50, 18:20, 20:30
Đường Về Nhà Của Cún Con   09:00, 14:50, 16:40, 18:30
Căn Phòng Tử Thần   10:20, 12:20, 14:20, 16:20, 20:20