Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
25/03/2017 Kong: Đảo Đầu Lâu   09:00, 09:30, 11:00, 11:30, 13:00, 13:30, 15:00, 15:30, 17:00, 17:30, 19:00, 19:30, 21:00, 21:30, 23:00, 23:30
Người Đẹp và Quái Vật   09:20, 09:50, 11:00, 12:00, 13:10, 15:20, 17:30, 19:40, 21:50
Dạ cổ hoài lang   09:25, 10:05, 11:40, 13:15, 14:50, 16:25, 18:00, 19:35, 21:10 Kịch
- Người Sói   09:45, 12:10, 14:35, 17:00, 19:25, 21:50
Khoảng Cách Giữa Chúng Ta   10:00, 14:10, 18:20
Săn Lùng Báu Vật Cổ   10:15, 13:25, 16:35, 21:35
Mầm Sống Hiểm Họa   10:15, 13:45, 17:15, 20:45
Ngôi Nhà Phố Quỷ   11:50, 15:00, 20:00
Lavender   12:00, 15:30, 19:00
Năm Anh Em Siêu Nhân   12:05, 16:15, 20:25
Cô Dâu Ma   18:10, 23:10
24/03/2017 Kong: Đảo Đầu Lâu   09:00, 09:30, 11:00, 11:30, 13:00, 13:30, 15:00, 15:30, 17:00, 17:30, 19:00, 19:30, 21:00, 21:30, 23:00, 23:30
Người Đẹp và Quái Vật   09:20, 09:50, 11:00, 12:00, 13:10, 15:20, 17:30, 19:40, 21:50
Dạ cổ hoài lang   09:25, 10:05, 11:40, 13:15, 14:50, 16:25, 18:00, 19:35, 21:10 Kịch
- Người Sói   09:45, 12:10, 14:35, 17:00, 19:25, 21:50
Khoảng Cách Giữa Chúng Ta   10:00, 14:10, 18:20
Săn Lùng Báu Vật Cổ   10:15, 13:25, 16:35, 21:35
Mầm Sống Hiểm Họa   10:15, 13:45, 17:15, 20:45
Ngôi Nhà Phố Quỷ   11:50, 15:00, 20:00
Lavender   12:00, 15:30, 19:00
Năm Anh Em Siêu Nhân   12:05, 16:15, 20:25
Cô Dâu Ma   18:10, 23:10
23/03/2017 Năm Mươi Sắc Thái Đen   09:00, 10:00, 11:55, 13:50, 15:45, 17:40, 19:35, 21:30, 23:25
Kong: Đảo Đầu Lâu   09:00, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 11:00, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 13:00, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 15:00, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:15, 18:30, 19:00, 19:30, 19:55, 20:00, 20:15, 20:30, 21:00, 21:30, 22:15, 22:30, 22:45, 23:00, 23:30
Người Đẹp và Quái Vật   09:40, 10:25, 11:50, 12:35, 13:20, 14:00, 14:45, 15:50, 16:10, 16:55, 17:45, 18:00, 18:20, 19:05, 20:10, 20:30, 21:15, 21:55, 22:00, 22:40
- Người Sói   09:45, 12:10, 14:35, 17:00, 19:25, 21:50, 22:20
Cô Dâu Ma   10:00, 11:30, 12:00, 13:45, 17:15, 19:00, 22:30, 23:25
Bức Tường - Chuyện Ngày Hôm Qua   10:00, 14:50, 21:20
Gia Đình Đạo Tặc   10:15, 11:45, 15:30, 20:45
Vũ Điệu Thần Tiên   13:15, 19:45
Công Chúa Ma Cà Rồng   16:15, 18:00
22/03/2017 Kong: Đảo Đầu Lâu   09:00, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 11:00, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 13:00, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 15:00, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:15, 18:30, 19:00, 19:30, 19:55, 20:00, 20:15, 20:30, 21:00, 21:30, 22:15, 22:30, 22:45, 23:00, 23:25
Người Đẹp và Quái Vật   09:40, 10:25, 11:50, 12:35, 13:20, 14:00, 14:45, 15:50, 16:10, 16:55, 17:45, 18:00, 18:20, 19:05, 20:10, 20:30, 21:15, 21:55, 22:00, 22:40
- Người Sói   09:45, 12:10, 14:35, 17:00, 19:25, 21:50, 22:20
Bức Tường - Chuyện Ngày Hôm Qua   10:00, 14:50, 21:20
Cô Dâu Ma   10:00, 11:30, 12:00, 15:30, 17:15, 19:00
Gia Đình Đạo Tặc   10:15, 11:45, 13:45, 20:45
Năm Mươi Sắc Thái Đen   12:15, 18:10
Vũ Điệu Thần Tiên   13:15, 19:45
Công Chúa Ma Cà Rồng   16:15, 18:00
21/03/2017 Kong: Đảo Đầu Lâu   09:00, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 11:00, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 13:00, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 15:00, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 17:00, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 19:00, 19:30, 19:45, 20:00, 20:15, 20:30, 21:00, 21:30, 21:45, 22:15, 22:30, 22:45, 23:00, 23:25
Người Đẹp và Quái Vật   09:40, 10:25, 11:50, 12:35, 14:00, 14:45, 15:50, 16:10, 16:55, 18:20, 19:05, 20:30, 21:15, 22:00, 22:40
- Người Sói   09:45, 12:10, 14:35, 17:00, 19:25, 21:50, 22:40
Bức Tường - Chuyện Ngày Hôm Qua   10:00, 14:50, 21:20
Cô Dâu Ma   10:00, 12:00, 15:30, 19:00
Gia Đình Đạo Tặc   10:15, 11:45, 13:45, 17:15, 20:45
Công Chúa Ma Cà Rồng   11:30, 16:15, 18:00
Vũ Điệu Thần Tiên   13:15, 19:45
Món Quà Tình Yêu   13:20, 18:00
20/03/2017 Kong: Đảo Đầu Lâu   09:00, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 11:00, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 13:00, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 15:00, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 17:00, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 19:00, 19:30, 19:45, 20:00, 20:15, 20:30, 21:00, 21:30, 21:45, 22:00, 22:15, 22:30, 22:45, 23:00, 23:30, 23:45
Người Đẹp và Quái Vật   09:40, 10:25, 11:50, 12:35, 14:00, 14:45, 15:50, 16:10, 16:55, 18:20, 19:05, 20:30, 21:15, 22:40
- Người Sói   09:45, 12:10, 14:35, 17:00, 19:25, 21:50, 22:40
Cô Dâu Ma   10:00, 12:00, 15:30, 19:00
Bức Tường - Chuyện Ngày Hôm Qua   10:00, 14:50, 21:20
Gia Đình Đạo Tặc   10:15, 11:45, 13:45, 17:15, 20:45
Công Chúa Ma Cà Rồng   11:30, 16:15, 18:00
Vũ Điệu Thần Tiên   13:15, 19:45
Món Quà Tình Yêu   13:20, 18:00
19/03/2017 Kong: Đảo Đầu Lâu   09:00, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 11:00, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 13:00, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 15:00, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 17:00, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 19:00, 19:30, 19:45, 20:00, 20:15, 20:30, 21:00, 21:30, 21:45, 22:00, 22:15, 22:30, 22:45, 23:00, 23:30, 23:45, 23:55
Người Đẹp và Quái Vật   09:00, 09:40, 09:50, 11:10, 11:50, 12:00, 13:20, 14:00, 14:10, 15:30, 16:10, 17:40, 18:20, 19:50, 20:30, 20:35, 22:00, 22:40
- Người Sói   09:45, 12:10, 14:35, 17:00, 19:25, 21:50, 22:45
Bức Tường - Chuyện Ngày Hôm Qua   10:00, 14:50, 21:20
Công Chúa Ma Cà Rồng   11:30, 16:15, 18:00
Cô Dâu Ma   12:00, 15:30, 19:00
Vũ Điệu Thần Tiên   13:15, 16:30, 19:45
Gia Đình Đạo Tặc   13:45, 17:15, 20:45
Món Quà Tình Yêu   18:05
18/03/2017 Kong: Đảo Đầu Lâu   09:00, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 11:00, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 13:00, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 15:00, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 17:00, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 19:00, 19:30, 19:45, 20:00, 20:15, 20:30, 21:00, 21:30, 21:45, 22:00, 22:15, 22:30, 22:45, 23:00, 23:30, 23:45, 23:55
Vũ Điệu Thần Tiên   09:15, 13:15, 16:30, 19:45
Người Đẹp và Quái Vật   09:40, 10:50, 11:50, 13:00, 14:00, 15:10, 16:10, 17:20, 18:20, 20:30, 20:35, 22:40
- Người Sói   09:45, 12:10, 14:35, 17:00, 19:25, 21:50, 22:45
Bức Tường - Chuyện Ngày Hôm Qua   10:00, 14:50, 21:20
Gia Đình Đạo Tặc   10:15, 13:45, 17:15, 20:45
Công Chúa Ma Cà Rồng   11:30, 16:15, 18:00
Cô Dâu Ma   12:00, 15:30, 19:00


 • Thoi su 24h223 Chem gan lia dau con no vi khong tra tien
  Thời sự 24h(22/3): Chém gần lìa đầu con nợ vì không trả tiền

  Huyện miền núi trả lại doanh nghiệp hai ôtô tiền tỷ; Dựng một chuồng gà bị khởi tố, xây 40 biệt thự chỉ phạt tiền; Nghi vấn lập hàng trăm mộ giả để trục lợi tiền đền bù ở Đà Nẵng; Khách Trung Quốc không tiêu tiền ở VN: Mua đồ Trung Quốc?; 2 máy bay bị mất liên lạc, đình chỉ kíp kiểm soát không lưu ngủ gật

 • Thoi su 24h Sat hai cha me vo roi goi cong an den bat
  Thời sự 24h: Sát hại cha mẹ vợ rồi gọi công an đến bắt

  18 học sinh bị tai nạn thảm khốc ở Gia Lai và những mơ ước dở dang; Vụ xe đón dâu gặp nạn kinh hoàng ở Hà Nam: 'Trước khi đi ăn cưới, gia đình tôi đã cản'; Cán bộ thuế bị tố vòi tiền: Giải trình bất ngờ của người trong cuộc; Nữ chủ tịch phường gõ cửa từng nhà, đề nghị dỡ phần lấn vỉa hè lúc 5h sáng; Giật bắn mình với những tai nạn thương tâm chỉ vì … con chó

 • Thoi su 24h Tham an sat hai vo chong anh ruot o Lai Chau
  Thời sự 24h: Thảm án sát hại vợ chồng anh ruột ở Lai Châu

  Cha đánh con giữa đường, công an phải giải cứu; Vụ cháu bé 8 tuổi bị xâm hại ở Hoàng Mai: Vợ nghi can mệt mỏi, tổ dân phố bất ngờ; Nhiều bé tại điểm giữ trẻ ở Sài Gòn bị "tra tấn" khi ăn; Hà Nội ra quân giành lại vỉa hè: Dân Hà Nội một tuần "mất ăn, mất ngủ" lo chỗ gửi ô tô; Hà Nam: Tai nạn kinh hoàng trên đường đón dâu khiến 16 người thương vong

 • Thoi su 24h153 Gianh lai via he Quyet tam thoi la chua du
  Thời sự 24h(15/3): Giành lại vỉa hè - Quyết tâm thôi là chưa đủ

  Đi ủng...rửa lòng lợn, quán ăn bị phạt gần 5 triệu đồng; Thêm tố cáo vạch trần "vết đen" PK có thai phụ chết não sau khám; Giành lại vỉa hè: Chỉ quyết tâm thôi là chưa đủ; Quái chiêu của ‘tú ông’ dụ những "bông hoa rừng" qua biên giới; Hành trình tìm công lý của mẹ bé gái 8 tuổi nghi bị xâm hại tình dục ... là những tin tức thời sự nổi bật ngày 15/3/2017.

 • Thoi su 24h143 Xam hai tinh duc va noi dau sau tham tot cung
  Thời sự 24h(14/3): Xâm hại tình dục và nỗi đau sâu thẳm tột cùng

  Dẹp vỉa hè: Cấm hàng rong nhưng lại "nhường" ô tô, xe máy; Nữ giáo viên mầm non mang bầu bị sát hại trong đêm; Bà trùm sợ ma: Đàn em ngủ cùng, còn lại hỗ trợ; Thanh lý xe công 46,2 triệu đồng/1 chiếc; Trẻ nhỏ bị xâm hại tình dục và nỗi đau sâu thẳm tột cùng ... là những tin tức thời sự nổi bật ngày 14/3/2017.

 • My de xuat trung phat Trung Quoc vi Bien Dong
  Mỹ đề xuất trừng phạt Trung Quốc vì Biển Đông

  Nghị sĩ Mỹ đề nghị trừng phạt Trung Quốc vì hành động trên Biển Đông; Chính quyền TT Trump "khai tử" chính sách xoay trục Châu Á của Obama; Nhật đưa tàu chiến lớn nhất vào Biển Đông; Ngoại trưởng Mỹ công du Châu Á; Nổ bom thư tại trụ sở IMF tại Paris; Sa mạc lớn nhất Thế giới từng là đồng cỏ xanh... là những tin quốc tế nổi bật tuần qua.

 • Bao dong tinh trang tre em bi xam hai
  Báo động tình trạng trẻ em bị xâm hại

  Nghi án bé lớp 1 bị xâm hại tại trường; Hành trình tìm công lý của mẹ bé gái 8 tuổi nghi bị xâm hại tình dục; Bà trùm ma túy xinh đẹp ở Sài Gòn sa lưới; "Bóng ma" methanol trong quán nhậu ... là những tin tức pháp luật nổi bật tuần qua.

 • Bi kich ban nguoi than kiem tien tieu xai
  Bi kịch bán người thân kiếm tiền tiêu xài

  Nghi án nữ sinh lớp 9 bị bác rể cưỡng hiếp; Đột ngột hoãn xử đại án Oceanbank; Bà ngoại bán cháu gái lấy 20 triệu đồng trả nợ; Doanh nhân thành đạt ham "đỏ đen", tham gia đường dây cá độ trăm tỷ; Lùm xùm vụ bé trai bị tôn cứa cổ ... là những tin tức pháp luật nổi bật tuần qua.

 • Xang giam lan dau tien trong 2017
  Xăng giảm lần đầu tiên trong 2017

  Giá xăng giảm lần đầu tiên trong 2017, hàng Việt đắt giá trên Amazon, xóa xổ hàng loạt các công ty đa cấp, phụ nữ siêu giàu ở Việt Nam tăng cao, ... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng...là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuần qua.

 • Tong thong Han Quoc bi phe truat
  Tổng thống Hàn Quốc bị phế truất

  Tổng thống Hàn Quốc Park Guen-hye chính thức bị bãi nhiệm; Triều Tiên cấm công dân Malaysia rời khỏi nước này; Wikileaks công bố một loạt tài liệu gây sốc liên quan đến cách thu thập thông tin của CIA; Trung Quốc âm mưu phát triển du lịch hàng không tại Hoàng Sa; Con trai ông Kim Jong-nam xuất hiện; Đoàn Thị Hương có thể chỉ là 'bia đỡ đạn'; Trump tố Obama n