Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
22/11/2018 Thạch Thảo   19:30
21/11/2018 The Grinch   08:50, 10:30, 14:00, 16:00, 19:30
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   09:00, 11:00, 13:20, 14:30, 15:40, 18:00, 20:00
Sân Khấu Ánh Sáng   09:20, 11:20, 12:55, 16:50, 18:25, 20:20
Thạch Thảo   09:40, 13:40, 15:25, 19:15, 21:00
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   09:50, 12:00, 16:30, 18:40, 20:40
Dạ Quỷ   11:30, 14:15, 17:10
Vũ Điệu Trái TIm   12:15, 17:40, 21:10
20/11/2018 Sân Khấu Ánh Sáng   08:30, 09:20, 11:20, 12:55, 16:50, 18:25, 20:20
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   09:00, 11:00, 13:20, 14:30, 15:40, 18:00, 20:00
Thạch Thảo   09:40, 13:40, 15:25, 19:15, 21:00
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   09:50, 12:00, 16:30, 18:40, 20:40
The Grinch   10:30, 14:00, 16:00, 19:30
Dạ Quỷ   11:30, 14:15, 17:10
Vũ Điệu Trái TIm   12:15, 17:40, 21:10
19/11/2018 The Grinch   08:50, 10:30, 14:00, 16:00, 19:30
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   09:00, 11:00, 13:20, 14:30, 15:40, 18:00, 20:00
Sân Khấu Ánh Sáng   09:20, 11:20, 12:55, 16:50, 18:25, 20:20
Thạch Thảo   09:40, 13:40, 15:25, 19:15, 21:00
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   09:50, 12:00, 16:30, 18:40, 20:40
Dạ Quỷ   11:30, 14:15, 17:10
Vũ Điệu Trái TIm   12:15, 17:40, 21:10
18/11/2018 The Grinch   08:50, 10:30, 14:00, 16:00, 19:30
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   09:00, 11:00, 13:20, 14:30, 15:40, 18:00, 20:00
Sân Khấu Ánh Sáng   09:20, 11:20, 12:55, 16:50, 18:25, 20:20
Thạch Thảo   09:40, 13:40, 15:25, 19:15, 21:00
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   09:50, 12:00, 16:30, 18:40, 20:40
Dạ Quỷ   11:30, 14:15, 17:10
Vũ Điệu Trái TIm   12:15, 17:40, 21:10
17/11/2018 The Grinch   08:50, 10:30, 14:00, 16:00, 19:30
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   09:00, 11:00, 13:20, 14:30, 15:40, 18:00, 20:00
Sân Khấu Ánh Sáng   09:20, 11:20, 12:55, 16:50, 18:25, 20:20
Thạch Thảo   09:40, 13:40, 15:25, 19:15, 21:00
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   09:50, 12:00, 16:30, 18:40, 20:40
Dạ Quỷ   11:30, 14:15, 17:10
Vũ Điệu Trái TIm   12:15, 17:40, 21:10
16/11/2018 The Grinch   08:50, 10:30, 14:00, 16:00, 19:30
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   09:00, 11:00, 13:20, 14:30, 15:40, 18:00, 20:00
Sân Khấu Ánh Sáng   09:20, 11:20, 12:55, 16:50, 18:25, 20:20
Thạch Thảo   09:40, 13:40, 15:25, 19:15, 21:00
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   09:50, 12:00, 16:30, 18:40, 20:40
Dạ Quỷ   11:30, 14:15, 17:10
Vũ Điệu Trái TIm   12:15, 17:40, 21:10