Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
23/11/2018 Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   10:30, 13:00, 15:35, 18:10, 20:15, 21:00
Người Bất Tử   10:45, 17:00, 20:50
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   12:20, 14:10, 19:40
Nhà Của Linh Hồn   13:10, 18:00, 19:25
Dạ Quỷ   14:50, 21:10
The Grinch   18:30
22/11/2018 The Grinch   10:10, 11:50, 13:35, 20:20
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   10:15, 10:45, 12:50, 13:15, 15:25, 15:50, 18:30, 19:00, 20:25, 21:10
Dạ Quỷ   10:30, 21:15
Phi Vụ Tiền Giả   12:40
Người Bất Tử   15:00, 18:00
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   15:20, 17:10, 19:00
Nhà Của Linh Hồn   17:20, 18:40, 21:30
21/11/2018 The Grinch   10:10, 11:55, 13:40, 17:15, 20:50
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   10:15, 10:45, 12:50, 13:15, 15:25, 15:50, 18:30, 19:00, 20:25, 21:10
Dạ Quỷ   10:30, 19:00, 21:15
Phi Vụ Tiền Giả   12:40
Người Bất Tử   15:00, 18:00
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   15:25, 19:00, 20:20
Nhà Của Linh Hồn   17:20, 18:40, 21:30
20/11/2018 The Grinch   10:10, 11:55, 13:40, 17:15, 20:50
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   10:15, 10:45, 12:50, 13:15, 15:25, 15:50, 18:30, 19:00, 20:25, 21:10
Dạ Quỷ   10:30, 19:00, 21:15
Phi Vụ Tiền Giả   12:40
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   15:25, 19:00, 20:20
Nhà Của Linh Hồn   17:20, 18:40, 21:30
19/11/2018 The Grinch   10:10, 11:55, 13:40, 17:15, 20:50
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   10:15, 10:45, 12:50, 13:15, 15:25, 15:50, 18:30, 19:00, 20:25, 21:10
Dạ Quỷ   10:30, 19:00, 21:15
Phi Vụ Tiền Giả   12:40
Người Bất Tử   15:00, 18:00
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   15:25, 19:00, 20:20
Nhà Của Linh Hồn   17:20, 18:40, 21:30
18/11/2018 Người Bất Tử   09:20, 14:00, 18:40
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   09:30, 10:40, 12:10, 13:15, 14:50, 15:50, 17:25, 18:30, 20:00, 20:35, 21:10
The Grinch   09:45, 11:35, 12:30, 13:25, 15:15, 16:20, 17:05, 18:50, 20:15
Nhà Của Linh Hồn   10:00, 13:50, 17:40, 21:30
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   10:30, 14:20, 18:15
Phi Vụ Tiền Giả   11:40, 16:20, 21:15
Dạ Quỷ   11:40, 15:30, 19:20
17/11/2018 Người Bất Tử   09:20, 14:00, 18:40
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   09:30, 10:40, 12:10, 13:15, 14:50, 15:50, 17:25, 18:30, 20:00, 20:35, 21:10
The Grinch   09:45, 11:35, 12:30, 13:25, 15:15, 16:20, 17:05, 18:50
Nhà Của Linh Hồn   10:00, 13:50, 17:40, 21:30
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   10:30, 14:20, 18:15, 20:15
Dạ Quỷ   11:40, 15:30, 19:20
Phi Vụ Tiền Giả   11:40, 16:20, 21:15
16/11/2018 The Grinch   10:10, 11:55, 13:40, 17:15, 20:50
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   10:15, 10:45, 12:45, 13:15, 15:25, 15:50, 18:30, 19:00, 20:25, 21:10
Dạ Quỷ   10:30, 19:00, 21:15
Người Bất Tử   15:00, 18:00
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   15:25, 19:00, 20:20
Nhà Của Linh Hồn   17:20, 18:40, 21:30